Гл. ас. д-р Карамфил Николов Калчевабв

Гл. ас. д-р  Карамфил Николов Калчев

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: БИОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 313

Телефон: 0885 956 709

Email: karamfilk@abv.bg, k.kalchev@shu.bg

Приемно време: І седмица: петък 10-12 часа;
ІІ седмица петък 10-12 часа

Завършен университет, специалност

През 1996 г. завършва Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”, специалност Биология и химия.

Заемани академични длъжности

От 2000 г. е асистент, от 2003 г. – старши асистент, а от 2006 като главен асистент. по Биохимия във ФПН на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

Придобити научни степени

Образователна и научна степен ДОКТОР

Водени лекции и/или упражнения

Лекции и упражнения по: Биохимия и биотехнологии I част; Екотоксикология; Методи на екологичната химия; Биохимия на храненето; Упражнения по: Биохимия, Биохимия на растенията, Лабораторен практикум по физикохимични методи; Физикохимични методи в биологията; Методи за статистическа обработка на експериментални данни в биологията; Методи за получаване, обработка и анализ на цифрови образи; Научен метод: същност и приложение.

Области на научни интереси

биологична активност, генотоксичност, абиотичен стрес, ензимна активност, гликобиология

Специализации

През 1999 г. завършва в Химически факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” СДК: специалност Инженерна физична химия.

Участия в международни и национални научни проекти

2019 - Проект Н21/30 Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични и биохимични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam., финансиран от Фонд „Научни изследвания”.

2019 - Университетски проект РД-08-45/18.01.2019 г., Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични и биохимични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam., финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски".

2019 - Университетски проект РД-08-104/01.02.2019 г., Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски",

2018 - .Университетски проект № РД-10-415/28.02.2018 г. ”Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека”; Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева.

2017 - Университетски проект № РД-08-125/27.02.2017 г. ”Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на организация на живата материя”; Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева.

2016 - Университетски проект РД-08-66/02.02.2016 г., "Изследване еколого-биологичния статус на различни биологични обекти", ръководител проф. д-р Цв. Иванова, финансиран от ШУ "Епископ Константин Преславски"

2015 - Университетски проект РД-08-266/10.03.2015г "In vitro и In vivo изследвания на различни биологични обекти". ръководител доц. д-р Цв. Иванова.

2014 - Университетски проект РД-08-213/10.03.2014г. „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВОЙСТВА В БИОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ В ЛАБОРАТОРНИ И ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ“, Ръководител: доц. д-р Цв. Иванова,

2013 - Университетски проект РД-08-266/14.03.2013 г. „ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТА НА АНТРОПОГЕННИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БИОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ В ЕСТЕСТВЕНИ И ЛАБОРАТОРНИ УСЛОВИЯ“, Ръководител: доц. д-р Цв. Иванова,

2012 - Университетски проект: № РД-07-772/05.04.2012 г.на тема:"Съвременни системни и интегративни подходи като база за повишаване качеството на обучението в еколого-биологичното направление". Ръководител: проф. д-р Н. Чипев.

2011 - Университетски проект: №РД-07-337/15.03.2011 г.на тема:"Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление", Ръководител: доц. д-р Р. Иванов;

2010 - Университетски проект: №РД-07-1038/30.03.2010 г на тема:"Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление", Ръководител: доц. д-р Б. Дунков;

2010 - Университетски проект за допълнителна подкрепа: № РД-05-319/09.03.2010 г към проект Национален проект ДО 02-86/13.12.2008 г. на тема:"Активатори и добавки за селското стопанство на база циклични елементорганични съединения", Ръководител: проф. д-р Добромир Енчев

2009 - Университетски проект за допълнителна финансова подкрепа: №.РД-07-637/07.04.2009 към проект RNF 01/0133 на тема: "Партньорство в Консорциума “Научна лаборатория по Атомно-силова микроскопия”, Ръководител: доц. д-р Жана Ангарска, Водеща организация: СУ “Св. Климент Охридски”, Химически факултет;

2009 - Университетски проект: № РД-07-630/07.04.2009 на тема:"Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление", Ръководител: доц. д-р Радослав Иванов ;

2008 - Финансирани от Фонд Научни изследвания: ДО02-86/13.12.2008 г на тема “Активатори и добавки за селското стопанство на база циклични елементорганични съединения”. Ръководител: проф. д-р Добромир Енчев. Водеща организация: ШУ"Еп. К. Преславски;

2006/2007 - Финансирани от Фонд Научни изследвания: МОН ВУ-Б-203/06 на тема “Биохимични промени в състава и структурата на клетъчната стена на стресирани с NaCl калусни култури от Dactylis glomerata L”, Ръководител: доц. д-р Мариела Оджакова, Водеща организация: СУ"св. Климент Охридски", Биологически факултет;

Организационна дейност

От 2004 г до 2012 г. Отговорник по Качество на обучението за катедра “Биология”

Учебни помагала

2014г. - Оджакова М., Св. Петрова, А. Александрова, К. Калчев, 2014. Протоколна тетрадка по биохимия. Изд. “Химера” ООД, 122. ISBN 978-954-9775-97-6

Статии

2018г. - Kalchev Karamfil, Gergana Manova, Lyubomir Manov, Georgi Bonchev, Study of birch bark extract interaction with serum albumin (in press)

2017г. - Georgi D Bonchev, Lyubomir Е ManovandKaramfil N Kalchev, 2017. Detecting the presence of antitumor terpenoids in bark of white birch from North-eastern Bulgaria, Journal of Pharmacognosyand Phytochemistry, 6 (2), 164-167, E-ISSN:2278-4136, P-ISSN:2349-8234.

2016г. - Kalchev, K., N, Chipev, 2016. Comparative analysis of protease and urease activity in soils from Livingston Island (Antarctica). Science & Technologies, 6(2), 8-14.

2015г. - Bachvarova, D., Al. Doichinov, P. Stoev, K. Kalchev, 2015. Habitat preferences and effect of environmental factors on the seasonal activity of Lithobius nigripalpis L. Koch, 1867 (Chilopoda: Lithobiomorpha: Lithobiidae), International Research Journal of Natural Sciences, Vol. 3, № 4, pp. 1-13, ISSN 2053-4116.

2014г. - Kalchev, K., 2014. Purification and characterization of proteases from Streptomyces strains. Bulg. J. Agric. Sci., 20 (1): 66–68, IF (0,198).

2013г. - Kalchev K., Y. Rabadjiev, D. Ganchev, M. Tzenovaq I. Iliev, I. Ivanova. 2013 Study of proteases and protease inhibitors from Streptomyces strains. Journal of Agricultural Science, 19 (2), 65–67, IF (0,198).

2009г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev, 2009, Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bonemarrow cells, Genetics and Molecular Biology, 32, 2, 389-393

2009г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev, 2009, Determination of cytotoxic effect of 4–bromo–N,N–diethyl–5,5–dimethyl–2,5–dihydro–1,2–oxaphosphol–2–amine2–oxide, Biotechnol. & biotechnol. eq., special edition/on-line., 23, 2, 414-417.

2009г. - Kalcheva, V.P., A.P. Dragoeva, K.N. Kalchev, D.D. Enchev, 2009, Low dose genotoxicity of 4-bromo-N,N-diethyl-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,2-oxaphosphol-2-amine 2-oxide in mice bone marrow cells and Allium cepa L. root tip cells, GENETIKA, 41(2):179-188.

Доклади

2018г. - Radoslavova Маsha, Karamfil Kalchev, Yoanna Simeonova, Simona Valkova, Ralitsa Andreeva - Постер: Chronotype and level of capacity for work - Национална конференция XVI Национална конференция с международно участие "Природни науки 2018", 05.10. - 07.10.2018г. Шумен, България.

2018г. - Masha Radoslavova, Karamfil Kalchev, Simona Valkova, Yoanna Simeonova, Ralitsa Andreeva - Постер: Real and optimal start of working time depending on the chronotype - Национална конференция XVI Национална конференция с международно участие "Природни науки 2018", 05.10. - 07.10.2018, Шумен, България

2018г. - Simeonova Yoanna, Simona Valkova, Elis Vasfi, Ralitsa Andreeva, Ivanka Raikova, Masha Radoslavova, Karamfil Kalchev, Biological effects of melatonin in the human body, Sixth Student Scientific Conference „Ecology and Environment“ Konstantin Preslavsky University of Shumen, April 20 – 21, 2018, Shumen, Bulgaria, P4

2018г. - Simeonova Yoanna, Simona Valkova, Elis Vasfi1, Masha Radoslavova, Karamfil Kalchev, Chronotype: photoperiod at birth, gender and age, Sixth Student Scientific Conference „Ecology and Environment“ Konstantin Preslavsky University of Shumen, April 20 – 21, 2018, Shumen, Bulgaria, P3

2018г. - Kalchev Karamfil, Gergana Manova, Lyubomir Manov, Georgi Bonchev, Study of birch bark extract interaction with serum albumin - Национална конференция XVI Национална конференция с международно участие "Природни науки 2018", 05.10. - 07.10.2018г. Шумен, България

2017г. - Radoslavova Masha, Karamfil Kalchev, Ralitsa Andreeva, Victoria Krasenova. The Impact of School Start Change on Adolescents Sleep Duration.XV Национална конференция с международно участие "Природни науки 2017". 29.09. - 01.10.2017г. Варна

2017г. - Kalchev, K., Chipev N. (2017). Kinetics of soil enzyme activities in different habitats , ХХVII-th International Scientific Conference – 1-2-th June, Starozagorski Mineralni Bani.

2016г. - Kalchev, K., Chipev N. (2016). Comparative analysis of protease and urease activity in soils from Livingston Island (Antarctica), ХХVI-th International Scientific Conference – 2-3-th June, Starozagorski Mineralni Bani. (доклад)

2015г. - Georgieva T., K. Kalchev, 2015, Enzyme activities in soils from different habitats, Third student scientific conference “Ecology and Environment”, Vol. 2, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 121.

2012г. - Калчев К., Изследване на екстрацелуларна протеиназна инхибиторна активност и алкалнофосфатазна активност в някои щамове Streptomices, Сборник научни трудове „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Факултет природни науки. Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, 2012 стр. 55-60.

2008г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev, 2008, Effects of a Br-containing oxaphosphole derivative on the body weight and the fertility of male mice, Annualconference of University of Rousse “Angel Kanchev” and U Union of scientists - Rousse, 31.10 - 01.11.2008, 47(1.2), 81-84

2008г. - Kalcheva V., K. Kalchev, D. Enchev, 2008, Evaluation of genotoxic potential of commercial mix of granules for rabbits containing Robenidine hydrochloride in in vivo ICR micebone marrow cells, VII national conference with international participation “Natural sciences 2008”, 25-28. 09. 2008, Varna, XIX B 6, 58-72

2007г. - Калчев, К., В. Калчева, И. Атанасова, 2007, Проблеми в таксономичния статус на род Apodenus Kaup, 1829, Научна конференция “Природни науки`2006”,28.09-1.10., Годишник на ШУ”Епископ Константин Преславски”, 76-82

2007г. - Zagorchev L, K. Kalchev, M. Odjakova, 2007, Получаване на антитела срещу стресови екстрацелуларни белтъци от ембриогенни клетъчни култури на Dactylisglomerata L., чрез фагов дисплей, Annual of Konstatin Preslavsky University, Shumen 2007, Vol. XVII B 3, 166-181

2006г. - Енчев D., В. Калчева, К. Калчев, 2006, Биологична активност и генотоксичност на N,N-диетил-5,5-диметил-4-фенилселенил-2,5-дихидро-1,2-оксафосфол-2-амин2-оксид, Годишник на ШУ”Епископ Константин Преславски” т.16В4, 18-30. ISSN1311-834Х

2006г. - Калчев K., Я. Сивков, Л. Христов, И. Атанасова, 2006, Таксономично и електрофоретично изследване на представители от род Apodemus (подрод Sylvaemus) врайона на гр. Шумен, Годишник на ШУ”Епископ Константин Преславски” т.16В4, 164-174. ISSN1311-834Х

2005г. - Калчев K., Д Енчев, С. Станколов, 2005, Влияние на 2,5-дихидро-1,2-оксафосфол-2-оксиди върху Triticum vulgare L., Cucumis Sativus L., Lycopersicon esculentum Mill,Научни трудове РУ“Ангел Кънчев” – филиал Силистра, Силистра, , т.44 7.1, 235-239. ISSN 1311-3321

2003г. - Калчев K., М. Шкодрова, З. Николова, И. Минков, 2003, Влияние на сулфонамидите метансулфонилхидразин и салицилалдехид метансулфонилхидразон върхуАТФазната активност на чернодробни митохондрии, Сборник научни трудове “Природни науки – 2003”, 125-128. ISBN 954-577-161-5

2002г. - Калчев K., 2002, Определяне на подвижните форми на Cd, Cu, Mn и Pb в почвени проби от Търговишки регион, Научни трудове на Русенски Университет “АнгелКънчев” т.39 серия 10, 213-217. ISSN 1311-3321

2002г. - Калчев K., 2002, Определяне на подвижните форми на Cd, Cu, Mn и Pb в почвени проби от Шуменски регион, Научни трудове на Русенски Университет “АнгелКънчев” т.39 серия 10, 208-212. ISSN

1999г. - Ангарска Ж., Кр. Тачев, K. Калчев, 1999, Изследване на адхезионното поведение на еритроцити с мембрани, обогатени с гликофорин, Юбилейна научнаконференция “25 години ШУ “Епископ Константин Преславски”. Шумен, Физика и химия, 168-172. ISBN 954-577-076-7

Цитирания

2018г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Soare LC, NA Sutan 2018 Current Trends in Pteridophyte Extracts: From Plant to Nanoparticles. Pages 329-357 In: Current Advances in Fern Research Fernandez, Helena (Ed.), Springer International Publishing AG, part of Springer Nature.

2017г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Vinod Jaiswal, Mahesh Samant, Ashiya Kadir, Komal Chaturvedi, A. B. Nawale, V. L. Mathe, P. M. Dongre (2017) UV Radiation Protection by Thermal Plasma Synthesized Zinc Oxide Nanosheets. J Inorg Organomet Polym. 27(5): 1211-1219 (IF 1.577) doi:10.1007/s10904-017-0568-y.

2017г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Manna I and Bandyopadhyay M (2017) Engineered Nickel Oxide Nanoparticle Causes Substantial Physicochemical Perturbation in Plants. Front. Chem. 5:92. (IF 3.994)

2016г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Izet Eminovic, Emira Kahrovic, Aner Mesic, Emir Turkusic, Dzenana Kargic, Adnan Zahirovic, Zana Dolicanin 2016 Cytogenotoxic effects of two potential anticancer Ruthenium(III) Schiff Bases complexes. JOURNAL OF HEALTH SCIENCES. DOI: http://dx.doi.org/10.17532/jhsci.2016.357

2016г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev, 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Al-Ansary A.M.F., Nagwa R. Abd-El Hamied, A.M. Abd-El-Hamid, M.E.S. Ottai (2016) Cytogenetic changes and genomic DNA assay of Sudani and Masri Roselle varieties affected by different gamma irradiation doses. International Journal of ChemTech Research Vol.9, No.03 pp 97-107 (SJR 0.21)

2015г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Rodriguez, Y.A., C. Ap. Christofoletti, J. Pedro, O. C. Bueno, O. Malaspina, R. A. C. Ferreira, C. S. Fontanetti. 2015. Allium cepa and Tradescantia pallida bioassays to evaluate effects of the insecticide imidacloprid. Chemosphere. 120:438-442. (IF 3.499)

2015г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Njoku, K.L., Akinola, M.O. and Tommy, I. O. (2015) Genotoxicity of industrial paint effluent on the root meristem of Allium cepa. IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSR-JESTFT). 9(2):11-17. (SJIF 0.417)

2015г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: K. Dwivedi and G. Kumar (2015) Genetic Damage Induced by a Food Coloring Dye (Sunset Yellow) on Meristematic Cells of Brassica campestris L. Journal of Environmental and Public Health, Article ID 319727, 5 pages http://dx.doi.org/10.1155/2015/319727 (SJR 0.79)

2015г. - Kalchev, K., Rabadjiev, Y., Ganchev, D., Tsenova, M., Iliev, I., & Ivanova, I. (2013). Study of proteases and protease inhibitors from Streptomyces strains. Bulg. J. Agric. Sci, 19(2), 65-67. ЦИТИРАНА В: Ashwini, B., & Manjula, I. K. (2015). Protein fraction from actinomycetes isolates inhibits protease activity secreted by staphylococcus aureus. European Journal of Pharmaceutical and Medical Research, 2(7), 186-193.

2014г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev (2009) Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Жени Димитрова Нанова, 2014, Микроразмножаване на бял риган (Origanum vulgare ssp. Hirtum (Link) Ietswaart) и исоп (Hyssopus оfficinalis L.) и оценка на тяхната цитотоксична активност. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”, СУ „Св. Климент Охридски“

2014г. - Kalchev, K., Rabadjiev, Y., Ganchev, D., Tsenova, M., Iliev, I., & Ivanova, I. (2013). Study of proteases and protease inhibitors from Streptomyces strains. Bulg. J. Agric. Sci, 19(2), 65-67. ЦИТИРАНА В: El-Hadedy, D. E., Saad, M. M., & Hassan, H. M. (2014). Protease Inhibitor Expression with Immobilized Cells of Egyptian Streptomyces lavendulae on Different Radiated Matrices Using Gamma Radiation. World Journal of Pharmaceutical Sciences, 2(9), 899-913.

2013г. - 2013г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology, 32(2): 389-393, 2009. ЦИТИРАНА В: Iqbal Lone, M., Nazam, N., Shaikh, S., & Ahmad, W. (2013). Genotoxicity of an organochlorine pesticide dichlorophene by micronucleus and chromosomal aberration assays using bone marrow cells of Rattus norvegicus. Caryologia: International Journal of Cytology, Cytosystematics and Cytogenetics, (ahead-of-print), 1-8. (IF: 0.632)

2013г. - 2013г. - Kalcheva V, Dragoeva A, Kalchev K, Enchev D (2009). Determination of cytotoxic effect of 4-bromo-N, N-diethyl-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,2-oxaphosphol-2-amine 2-oxide. Biotechnol Biotec Eq 23: 414 – 417. Valencia-Quintana, R., J. S. Alarcon, S. Gomez-Arrroyo, J. C. Eslava, S. Waliszewski, S. Fernandez, R. Villalobos-Pietrini (2013) GENOTOXICIDAD DE PLAGUICIDAS EN SISTEMAS VEGETALES, Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Sup. 3) 1-25 (IF 0.169)

2013г. - 2013г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology, 32(2): 389-393, 2009. ЦИТИРАНА В: Truta E., Vochita G., Zamfirache M.M., Olteanu Z., Rosu C.M. Copper-induced genotoxic effects in root meristems of Triticum aestivum L. cv. Beti. Carpathian journal of earth and environmental sciences 01/2013; 8(4):83-92. (IF: 1.495)

2013г. - Kalcheva V, A., Dragoeva, K., Kalchev, D., Enchev, 2009. Determination of cytotoxic effect of 4-bromo-N, N-diethyl-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,2-oxaphosphol-2-amine 2-oxide. Biotechnol Biotec Eq 23: 414 – 417. ЦИТИРАНА В: Jitareanu, A., S. Padureanu, G. Tataringa, Cristina Tuchilus, U. Stanescu, 2013, Evaluation of phytotoxic and mutagenic effects of some cinnamic acid derivatives using the Triticum test, Turkish Journal of Biology, 37 (1) doi:10.3906/biy-1304-39 (IF 0.914)

2012г. - 2012г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology, 32(2): 389-393, 2009. Цитирано в: Marija Radojkovic, Ekstrakti duda (Morus spp., Morasceae), sastav, delovanje i primena, doktorska disertacija, UNIVERZITET U NOVOM SADU, TEHNOLOSKI FAKULTET, 2012

2012г. - 2012г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology, 32(2): 389-393, 2009. Цитирано в: Pavle Maskovic, Jelena Dragisic Maksimovic, Vuk Maksimovic, Jelena Blagojevic, Mladen Vujolevic, Nedeljko T. Manojlovic, Marija Radojkovic, Milica Cvijovic and Slavica Solujic. 2012. Biological activities of phenolic compounds and ethanolic extract of Halacsya sendtneri (Boiss) Dorfler. Central European Journal of Biology, 7(2): 327-333. (IF 1)

2012г. - 2012г. - Kalcheva, V.P., A.P. Dragoeva, K.N. Kalchev, D.D. Enchev 2009 Low dose genotoxicity of 4–bromo–n,n–diethyl–5,5–dimethyl–2,5–dihydro–1,2–oxaphosphol–2–amine 2–oxide in mice bone marrow cells and Allium cepa L. root tip cells. Genetika. 41(2):179-188. Цитирано в: Qu, Z., X. Chen, J. Yuan, Y. Bai, T. Chen, L. Qu, F. Wang, X. Li, Y. Zhao. 2012. New synthetic methodology leading to a series of novel heterocyclic alpha-aminophosphonates: a very attractive expansion of Kabachnik-Fields reaction. Tetrahedron. 68(15):3156-3159. (IF 3.025)

2011г. - 2011г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology, 32(2): 389-393, 2009. Цитирано в: De Micco V., C. Arena, D. Pignalosa and M. Durante. Effects of sparsely and densely ionizing radiation on plants. Radiation and Environmental Biophysics, 50(1): 1-19, 2011.

2011г. - 2011г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology, 32(2): 389-393, 2009. Цитирано в: Abdel-Hameid, N.R., M.A.M. Elanany, A.A.A. Haiba, E.A.A. AbdEl-Hady, 2011. Relative Mutagenecity of Some Food Preservatives on Plant Cells. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12): 2817-2826.

2011г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev, 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology, 32(2): 389-393. Цитирано в: Машковис Павле, дипломирани хемичар, је за израду докторске дисертације пријавио тему, Биохемијска активност алкохолног екстракта биљака Halacsya sendtneri, Onosma aucherianum и Kitaibelia vitifolia у функцији количине фенолних једињења. Научно-наставном веhу ПМФ-а у Крагујевцу, 2011.

Други публикации

2014г. - Marinova, H.,K. Kalchev. 2014 Characterization of extracellular proteases, protease inhibitors and alkaline phosphatases activities from streptomyces strains, ECOLOGY AND ENVIRONMENT PROCEEDINGS OF THE SECOND STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE, 1:222.

2013г. - Kalchev K. 2013 Purifikation and characterization of proteases and protease inhibitors from Streptomyces strains, International conference Bioscience – development and now opportunities-Kliments Deys, 20-22.11. 2013, vol IV, p 99.

2012г. - Kalchev K., Y. Rabadjiev, D. Ganchev, M. Tzenovaq I. Iliev, I. Ivanova. 2012 Study of proteases and protease inhibitors from Streptomyces strains. Journal of Agricultural Science, Младежка научна конференция, "Климентови дни", P 45, София, 22-23.11.2012.

2009г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev, 2009. Low dose genotoxicity of 4–bromo–N,N–diethyl–5,5–dimethyl–2,5–dihydro–1,2–oxaphosphol–2–amine 2–oxide in mice bone marrow cells. IV congress of the Serbian genetic society, Р 55, Tara, 1-5.06.2009.

2009г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev, 2009. Low dose genotoxicity of 4–bromo–N,N–diethyl–5,5–dimethyl–2,5–dihydro–1,2–oxaphosphol–2–amine 2–oxide in Allium cepa L. root tip cells. IV congress of the Serbian genetic society, Tara, Р 56, 1-5.06.2009.