Хон. ас. Красимир Димов Тачевабв

Хон. ас.  Красимир Димов Тачев

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: БИОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 312

Телефон: 054 830495 вътр.232

Email: k.tachev@shu.bg

Приемно време: Петък 10 - 12 часа

Завършен университет, специалност

През 1977 г. завършва СУ “ Св. Климент Охридски”, специалност Химия – производствен профил.

Заемани академични длъжности

От 1992 г.до края на 2014 г. - гл. асистент.

От 2015 г. - асистент

Водени лекции и/или упражнения

Физични методи в биологията

Физикохимични методи в биологията

Биофизика и радиобиология

Биофизика и биофизични методи за пречистване

Методи за статистическа обработка на експериментални данни

Методи за получаване, обработка и анализ на цифрови образи в биологията

Области на научни интереси

Физикохимия и биофизика на повърхностите

Адхезия на клетки

Специализации

Ноември - декември 1983 г. , Парижки университет "Пиер и Мария Кюри", Лаборатория по физикохимия

Октомври - ноември 1986 г. , Московски държавен университет, катедра по колоидна химия

Юни 2003 - Февруари 2004 и октомври 2004 - март 2005 г. - гост-изследовател в Националния институт за физиологични науки, Оказаки, Япония

Участия в международни и национални научни проекти

Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година”, (Академичен наставник);

Проект BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието", съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година”, Ръководител: доц. д-р Живко Жеков;

Университетски проект № РД-08-213/10.03.2014 на тема: "Интердисциплинарни изследвания на взаимоотношения и свойства в биологични системи в лабораторни и природни условия", Ръководител: доц. д-р Цв. Игнатова-Иванова;

Университетски проект № РД-08-266/14.03.2013 на тема: "Изследване на ефекта на антропогенни въздействия върху структурно-функционални характеристики на биологични системи в естествени и лабораторни условия", Ръководител: доц. д-р Цв. Игнатова-Иванова;

Университетски проект №РД-07-772/05.04.2012 г. на тема: "Съвременни системни и интегративни подходи като база за повишаване качеството на обучението в еколого-биологичното направление", Ръководител: проф. д-р Н. Чипев;

Университетски проект №РД-07-337/15.03.2011 г. на тема: "Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление", Ръководител: доц. д-р Р. Иванов;

Университетски проект договор №РД-07-1038/30.03.2010 г. на тема: "Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление", Ръководител: доц. д-р Б. Дунков;

Университетски проект договор №РД-05-237/10.03.2009 на тема:"Теоретико-приложни и образователни аспекти при изследване и изучаване на веществата и техните въздействия върху околната среда", Ръководител: проф. д.х.н Иван Бангов;

Университетски проект за допълнителна финансова подкрепа №.РД-07-637/07.04.2009 към проект RNF 01/0133 на тема: "Партньорство в КонсорциумаНаучна лаборатория по Атомно-силова микроскопия”, Ръководител: доц. д-р Жана Ангарска, Водеща организация: СУ “Св. Климент Охридски”, Химически факултет.

Организационна дейност

От м. април 2012 г. - отговорник по качеството в катедра "Биология"

Статии

2017г. - AT Gerasimova, JК Angarska, KD Tachev, "Evolutions and equilibrium parameters of foam films from individual solutions of Bovine serum albumin, n-dodecyl-β-D-maltoside and from their mixed solutions", Acta Scientifica Naturalis (2017) 4(1), pp. 19-28

2017г. - D.S. Ivanova, J.K. Angarska, E.D. Manev, K.D. Tachev, “Critical thickness of foam films stabilized by nonionic or ionic surfactants and their mixtures”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (2017) 519, pp. 34-45 (http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2016.02.023) (IF 2.760)

2013г. - A.Ts. Gerasimova, J.K. Angarska, K.D. Tachev, G.P. Yampolskaya, "Drainage and critical thickness of foam films from mixed solutions of bovine serum albumin and n-dodecyl-β-D-maltoside", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (2013) 438, pp. 4-12 (IF 2.359)

2012г. - Ж. К. Ангарска, А. Цв. Герасимова, К. Д. Тачев, Й. И. Тачева, “Взаимодействие на бичи серумен албумин с n-додецил-β-D-малтозид във водни разтвори”, Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие „40 години шуменски университет 1971-2011", Факултет природни науки (2012) 351-358.

2011г. - Zh. K. Angarska, A. A. Elenskyi, G. P. Yampolskaya, K. D. Tachev, “Foam films from mixed solutions of bovine serum albumin and n-dodecyl-β-D-maltoside”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (2011) 382 (1-3), pp. 102-112 (IF 2.359)

2011г. - Th. D. Gurkov, J. K. Angarska, K. D. Tachev, W. Gaschler, “Statistics of rupture in relation to the stability of thin liquid films with different size”, Colloids and Surfaces A:Physicochemical and Engineering Aspects (2011) 382 (1-3), 174-180 (IF 2.359)

2009г. - V. B. Konsulov, Z. S. Grozeva, J. I. Tacheva, K. D. Tachev, “Study of the copolymerization of N-(Dichlorophenyl)maleimides with methyl methacrylate”, Bulgarian Chemical Communications (2009) 41 (1), рр. 31-38 (IF 0.156)

2009г. - В. Б. Консулов, К. М. Гюрова, З. С. Грозева, Й. И. Тачева, К. Д. Тачев, “Термостабилни съполимери на N-(Dichlorophenyl)maleimides с винилацетат - синтез и термични характеристики”, Сборник “Научни трудове от Международната научна конференция УНИТЕХ`09, 2009, Габрово, III-508 - III-512

2009г. - Ж. Ангарска и K. Тачев, “Влияние на Dowfax върху изтъняването и критичната дебелина на пенни филми от смесени разтвори на Dynakoll and Solvitose ”, Annual of Shoumen University, vol. XIX B 2 (2009) 99-110

2008г. - V. Konsulov, Z. Grozeva, J. Tacheva, K. Tachev, Copolymerization of N-(Dichlorophenyl)maleimides with methyl methacrilate, Journal of the University of Chemical Thechnology and Metallurgy, vol. 43 2 (2008) 205-212

2008г. - J. Angarska, K. Tachev and B. Dimitrova, “Effect of Afranil wax on the drainage and stability of foam films from mixed solutions of Dynakoll and Solvitose at different temperatures”, Годишник на ШУ ”Епископ Константин Преславски”, т. XVIII B 2 (2008) 132-145

2008г. - Ж. Ангарска, К. Тачев, “Влияние на йонно повърхностно-активно вещество върху изтъняването и критичната дебелина на филми, стабилизирани от смес на динакол и солвитоза”, Научна конференция “Природни науки”, 29.ІХ-30.ІХ.2008, Варна, България

2007г. - B. Dimitrova, J. Angarska, K. Tachev, “Foam Films from Aqueous Dowfax and Dynakoll Solutions”, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Факултет по природни науки, т. XVII B 1 (2007) 149-159

2007г. - K. Tachev and J. Angarska, “Compositions and Properties of Adsorption Layers of n-Dodecyl-β-D-maltoside and Hexaethyleneglycol Dodecyl Ether on the Interface Solution/Air”, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Факултет по природни науки, т. XVII B 1 (2007) 56-68

2006г. - J.K. Angarska, B.S. Dimitrova, and K.D. Tachev, “Emulsion Films Stabilized by Sodium Caseinate”, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Природни науки, т.XVI B 2 (2006) 69-81

2006г. - A. Loukanov, M. Kataoka, K. Tachev and K. Nagayama, “Synthesis and TEM Observation of 5-Pyrene-terminated Oligonucleotides”, Sokendai International Symposium on Networks on Science and Culture Exchanges among Asian Countries, January 20-23, 2006, Sokendai, Hayama, Japan

2006г. - B. Dimitrova, J. Angarska, K. Tachev, “Foam Films from Aqueous Dowfax and Dynakoll Solutions”, Научна конференция “Природни науки”, 29.ІХ-30.ІХ, 2006, Шумен, България

2006г. - К. Тачев и Ж. Ангарска, “Състав и свойства на адсорбционни слоеве от n-додецил-β-D-малтозид и хексаетиленгликолдодецил етер на фазовата границаразтвор/въздух”, Научна конференция “Природни науки”, 29.ІХ-30.ІХ, 2006, Шумен, България

2004г. - J.K. Angarska, K.D. Tachev, N.D. Denkov, “Composition of Mixed Adsorption Layers and Micelles In Solutions of Sodium Dodecyl Sulfate and Dodecyl Acid Diethanol Amide”, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 233 (2004) 193–201 (IF 2.359)

2004г. - K.D. Tachev, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, “On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: experiment and theoretical model”, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 34 (2004) 123–140 (IF 3.354)

2003г. - П. Кралчевски, К. Тачев, “Влияние на йонната сила и осмоларитета върху равновесната форма на еритроцити: ІІ. Обработка на резултатите и интерпретация”, Сборник научни трудове “Природни науки” (2003) 149-154

2003г. - К. Тачев, Св. Николова, П. Кралчевски, “Влияние на йонната сила и осмоларитета върху равновесната форма на еритроцити: І. Експериментални резултати”, Сборник научни трудове “Природни науки” (2003) 145-148

2003г. - J.K. Angarska, B.S. Dimitrova, K.D. Tachev, and S.K. Chakarova, “Role of the pH on the Stability of Foam Films and on the Properties of Adsorption Layers Formed from Solutions of Dodecyl Benzene Sulfonate in the Presence of Different Salts”, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Природни науки, т. XV B (2003) 105-115

2002г. - Ж. Ангарска, К. Тачев, “Експериментално изследване на адсорбцията на феритин на фазовата граница разтвор/въздух”, Сборник научни трудове “Природни науки”, “Химия” (2002) 163-175

2002г. - К. Тачев, Св. Николова, П. Кралчевски, “Влияние на йонната сила и осмоларитета върху равновесната форма на еритроцити”, Научна конференция “Природни науки”, 30.Х-1.ХІ, 2002, Шумен, България

2000г. - K.D. Tachev, J.K. Angarska, P.A. Kralchevsky, and K.D. Danov, “Erythrocyte Attachment to Substrates: Determination of Membrane Tension and Adhesion Energy”, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 19 (2000) 61 - 80 (IF 3.354)

1998г. - J.K. Angarska, K.D. Tachev, P.A. Kralchevsky, A. Mehreteab and G. Broze, “Effects of Counterions and Co-Ions on the Drainage and Stability of Liquid Films and Foams”, J.Colloid Interface Sci. 200 (1998) 31- 45

1998г. - К. Тачев, Ж. Ангарска и Д. Димитров, “Интерферометричен метод за изследване адхезионното поведение на клетки”, Годишник на ШУ XIV B (1998) 180 -190

1997г. - J.K. Angarska, K.D. Tachev, I.B. Ivanov, A. Mehreteab, and G. Brose, “Effect of Magnesium Ions on the Properties of Foam Films Stabilized with Sodium Dodecyl Sulfate”, J.Colloid Interface Sci. 195 (1997) 316-328

1997г. - А. Драгоева, А. Стойков, О. Димитров, Ал. Дойчинов, К. Тачев и Е. Енев, “Проучване върху проблема за мириса на месото при угояване на мъжки некастрирани прасета”, Селскостопанска наука 4 (1997) 28-32

1996г. - Ж. Ангарска, К. Тачев и К. Калчев, “Изследване на адхезионното поведение на еритроцити с мембрани, обогатени с гликофорин”, Юбилейна научна сесия ”25 години ШУ ”Еп. К. Преславски”, Шумен, 30.X-1.XI, 1996, Физика и Химия, с. 168-172

1996г. - К. Тачев, Ж. Ангарска и Й. Статева, “Стратификация на пенни филми с бичи серумен албумин и натриев додецил сулфат”, Юбилейна научна сесия ”25 години ШУ”Еп. К. Преславски”, Шумен, 30.X-1.XI, 1996, Биология и География, с. 86-90

1991г. - J.K. Angarska, K.D. Tachev, I.B. Ivanov, P.A. Kralchevsky, and E.F. Leonard, “Red Blood Cell Interaction with a Glass Surface”, In: “Cell and Model Membrane Interactions”, S.Ohki (Ed.), Plenum Press, NewYork, 1991, pp. 199-213

1988г. - К. Тачев, Н. Тотков и А. Николов, “Метод за определяне напрежението на тънки течни филми между плоски стени с отчитане на уравнението на Лаплас и гравитацията”, Годишник на ШУ XIІ B (1988) 82-93

1987г. - К. Тачев, Б. Димитрова, “Изследване влиянието на гравитацията върху определянето на големи контактни ъгли”, Годишник на ШУ XI B (1987) 89-97

Доклади

2014г. - D. Dimitrov, K. Tachev, "Fluorescence quenching of bovine serum albumin: a study of interactions with physiologically active substances", Proceedings of the second student scientific conference (2014) 1 p. 202

2013г. - Попов, Г., Тачев К., 2013. “Биологични наномашини: бактериални флагеларни мотори”, Студентска научна конференция „Екология и околна среда“ 01 март 2013 г., ШУ „Еп. К. Преславски“

2013г. - Димитров, Д., Тачев К., 2013. “Съвременни подходи за пречистване на битови отпадни води”, Студентска научна конференция „Екология и околна среда“ 01 март 2013 г., ШУ „Еп. К. Преславски“

2012г. - A. Gerasimova, J. Angarska, K. Tachev, G.Yampolskaya, “Drainage and critical thickness of foam films from mixed solutions of bovine serum albumin and n-dodecyl-β-D-maltoside”, Eufoam 2012, Lisbon, Portugal, 8-11 July, 2012, PE2, p.162

2012г. - A. Gerasimova, J. Angarska , K. Tachev, G. Yampolskaya, "Drainage and critical thickness of foam films from mixed solutions of bovine serum albumin and n-dodecyl-β-D-maltoside", Х National conference with international participation “Natural Sciences 2012”, 28-30.IX.2012. Varna

2009г. - V. B. Konsulov, K. M. Gurova, Z. S. Grozeva, J. I. Tacheva, K. D. Tachev, “Copolymerization of N-(Dichlorophenyl)maleimides with vinylacetate - reactivity ratios, design andproperties of maleimide copolymers”, European Polymer Congress, Session 6: General Topics in Macromolecular Chemistry & Physics (PC2-140), 12-17. 07. 2009, Graz, Austria

2009г. - J. K. Angarska, Th. D. Gurkov, K. D. Tachev, and W. Gaschler, “Thin liquid film stability, characterized by drainage rate and statistics of rupture at different film size”, Workshop of Cost Action D43 “Functionalized Materials and Interfaces“, March 17-19th 2009, Institut de Chimie Separative - UMR 5257, Site de Marcoule, France

2008г. - V. B. Konsulov, Z. S. Grozeva, J. I. Tacheva, K. D. Tachev, “Synthesis of new functional copolymers of N, N'-dimethylaminoethylmethacrilate with N-substituted maleimides”, Sixth National Conference on Chemistry, 16th National Symposium “Polymer 2008”, Book of Abstracts, 11-1-P4, p. 409

2007г. - V. Konsulov, Z. Grozeva, J. Tacheva, K. Tachev, “Thermostable copolymers of N-dichlorophenylmaleimides”, European Polymer Congress 2007 (EPF-2007), July 2nd-6th, 2007, Portoroz, Slovenia

2007г. - V. Konsulov, Z. Grozeva, J. Tacheva, K. Tachev, „Study of the Copolymerization of N-(Dichlorophenyl)maleimides with Methyl Methacrylate“, Международна научна конференция „60 години катедра Физикохимия, ХТМУ, София, 23. 11. 2007, Резюмета на доклади, с. І.Р22

2007г. - J. Angarska, K. Tachev, B. Dimitrova, “Effect of Afranil wax on the drainage and stability of foam films from mixed solutions of Dynakoll and Solvitose at different temperatures”, Scientific Conference “Natural sciences” 2007, 28.09 -1.10, 2007, Varna, Bulgaria

2006г. - Angarska J., Tachev K., “Experimental Investigation of the Ferritin Adsorption at the Water/Air Interface”, XIIIth International Conference on Surface Forces, June 28 – July 4, 2006, Moscow, Russia

2005г. - K.D. Tachev, K.D. Danov, and P.A. Kralchevsky, “On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model”, Eleventh International Conference on Organized Molecular Films (LB11), June 26-30, 2005, Sapporo, Hokkaido, Japan

2005г. - Angarska, J., B.Dimitrova and K. Tachev. “Emulsion films stabilized by Sodium caseinate”, Scientific Conference “Natural sciences“ , Varna 30.09-3.10

2004г. - P. Kralchevski, I.B. Ivanov, K.D. Tachev, K.P. Ananth, A. Lips, “Interactions Between Drops in W/O Emulsions: Surface Forces of Electrostatic Origin”, International Workshop"Bubble and Drop Interfaces" 2004, April 25th - 28th, 2004, Genova, Italy

2001г. - Ж. Ангарска, К. Тачев, “Адсорбция на феритин на фазовата граница разтвор/въздух”, Юбилейна научна конференция “30 години Шуменски университет “ЕпископКонстантин Преславски”, 30.Х-1.ХІ, 2001, Шумен, България

2001г. - Ж. Ангарска, К. Тачев, “Адсорбционни слоеве и мицели от смесени разтвори на натриев додецилсулфат и додецилдиетаноламид”, ІV Национална конференция по химия, 27-29.ІХ, 2001, София, България, с. 37

1998г. - К. Тачев, Ж. Ангарска и Св. Чакърова, “Изследване на свойствата на адсорбционни слоеве от натриев додецилсулфат в присъствие на различни електролити нафазовата граница разтвор/въздух”, ІІІ Национална конференция по химия, Пловдив, България, 14-16. ІV, 1998, с. 46

1997г. - K.D. Tachev, J.K. Angarska, “Stratification of Foam Films Stabilized by Bovine Serum Albumin and Sodium Dodecyl Sulfate: A Quantitative Description”, 9th InternationalConference on Surface and Colloid Science, July 6-12, 1997, Sofia, Bulgaria

1997г. - K.D. Tachev, J.K. Angarska, “Adhesion of Modified by Trypsin and Glycophorin Red Blood Cells”, 9th International Conference on Surface and Colloid Science, July 6-12, 1997,Sofia, Bulgaria

1992г. - K.D. Tachev, J.K. Angarska, and I.B. Ivanov, “Stratification in Protein Films”, 9th International Symposium on Surfactants in Solution, June 10-15, 1992, Varna, Bulgaria

1992г. - J.K. Angarska, K.D. Tachev, and I.B. Ivanov, “Red Blood Cell Adhesion”, 9th International Symposium on Surfactants in Solution, June 10-15, 1992, Varna, Bulgaria

1990г. - J.K. Angarska, K.D. Tachev, I.B. Ivanov, P.A.Kralchevsky,and E.F.Leonard, “Red Blood Cell Interaction with a Glass Surface”, Symposium on Cell and Model MembraneInteractions, April 22-27, 1990, Boston, MA, USA (invited lecture)

Цитирания

2017г. - Zh. K. Angarska, A. A. Elenskyi, G. P. Yampolskaya, K. D. Tachev, “Foam films from mixed solutions of bovine serum albumin and n-dodecyl-β-D-maltoside”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (2011) 382 (1-3), pp. 102-112
Цитирано в:
1. K.G. Marinova, K.T. Naydenova, E.S. Basheva, F. Bauer, J. Tropsch, J. Franke, “New surfactant mixtures for fine foams with slowed drainage”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (2017) In press DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2017.03.050 IF 2.760

2017г. - Tachev, K.D., Angarska, J.K., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "Erythrocyte attachment to substrates: Determination of membrane tension and adhesion energy", 2000, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 19, 1, 61-80
Цитирано в:
A.M. Kabbani, C.V. Kelly, Nanoscale membrane budding induced by CTxB on quasi-one component lipid bilayers detected by polarized localization microscopy, arXiv preprint, arXiv:1703.08865 (2017) - https://arxiv.org/abs/1703.08865

2017г. - D.S. Ivanova, J.K. Angarska, E.D. Manev, K.D. Tachev, “Critical thickness of foam films stabilized by nonionic or ionic surfactants and their mixtures”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (2017) 519, pp. 34-45
Цитирано в:
R. Novotny, Heat Insulating Moulded Refractory Materials, Doctoral Thesis, 2016, Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, Institute of Materials Science (dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/63117/novotny_radoslav.pdf)

2017г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Kralchevsky, P.A., Mehreteab, A., Broze, G., "Effects of counterions and co-ions on the drainage and stability of liquid films and foams", 1998, Journal of Colloid and Interface Science, 200, 1, 31-45
Цитирано в:
H. Vatanparast, A. Samiee, A. Bahramian, A. Javadi, Surface behavior of hydrophilic silica nanoparticle-SDS surfactant solutions: I. Effect of nanoparticle concentration on foamability and foam stability, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2017, 513, 430-441 DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2016.11.012 IF: 2.76

2017г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Kralchevsky, P.A., Mehreteab, A., Broze, G., "Effects of counterions and co-ions on the drainage and stability of liquid films and foams", 1998, Journal of Colloid and Interface Science, 200, 1, 31-45
Цитирано в:
G. Bournival, S. Ata, G.J. Jameson, “Bubble and froth stabilizing agents in froth flotation”, Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, Taylor & Francis, 2017, In Press, doi: 10.1080/08827508.2017.1323747 RG Journal Impact: 1.06

2017г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
Jian Y., F. Li, Y. Liu, L. Chang, Q. Liu, L. Yang, “Electrokinetic energy conversion efficiency of viscoelastic fluids in a polyelectrolyte-grafted nanochannel”, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2017, 156, 405–413 IF 3.902

2016г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
M.S. Khubutiya, A.K. Evseev, M. Mirzaeian, N.V. Borovkova, I.V. Goroncharovskaya, M. M. Goldin, "Red Blood Cells Morphology Depending on Potential of Optically Transparent Electrode", The 229th Electrochemical Society Meeting, May 29-June 2, 2016 | San Diego, CA

2016г. - A.Ts. Gerasimova, J.K. Angarska, K.D. Tachev, G.P. Yampolskaya, "Drainage and critical thickness of foam films from mixed solutions of bovine serum albumin and n-dodecyl-β-D-maltoside", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (2013) 438, pp. 4-12
Цитирано в:
Mohd, S. A., Hamad, A. Al-L., “Multi-technique approach on the interaction between sugar-based surfactant n-dodecyl β-D-maltoside and bovine serum albumin”, Journal of Luminescence 169 (2016) 35–42 IF 2.719

2016г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Kralchevsky, P.A., Mehreteab, A., Broze, G., "Effects of counterions and co-ions on the drainage and stability of liquid films and foams", 1998, Journal of Colloid and Interface Science, 200, 1, 31-45
Цитирано в:
R. Weikl, M. Hofmann, H. Motschmann, The influence of highly charged Ce4+-cations on aqueous solutions of SDS, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2016, DOI 10.1016/j.colsurfa.2016.01.036 IF: 2.75

2016г. - Zh. K. Angarska, A. A. Elenskyi, G. P. Yampolskaya, K. D. Tachev, “Foam films from mixed solutions of bovine serum albumin and n-dodecyl-β-D-maltoside”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (2011) 382 (1-3), pp. 102-112
Цитирано в:
Mohd, S. A., Hamad, A. Al-L., “Multi-technique approach on the interaction between sugar-based surfactant n-dodecyl β-D-maltoside and bovine serum albumin”, Journal of Luminescence 169 (2016) 35–42 IF 2.719

2016г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Kralchevsky, P.A., Mehreteab, A., Broze, G., "Effects of counterions and co-ions on the drainage and stability of liquid films and foams", 1998, Journal of Colloid and Interface Science, 200, 1, 31-45
Цитирано в:
Q. Deng, H. Li, H. Sun, Y. Sun, Y. Li, “Hyperbranched exopolysaccharide-enhanced foam properties of sodium fatty alcohol polyoxyethylene ether sulfate“, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2016, doi:10.1016/j.colsurfb.2016.01.050 IF: 4.15

2016г. - Th. D. Gurkov, J. K. Angarska, K. D. Tachev, W. Gaschler, “Statistics of rupture in relation to the stability of thin liquid films with different size”, Colloids and Surfaces A:Physicochemical and Engineering Aspects (2011) 382 (1-3), 174-180
Цитирано в:
N. Pagureva, S. Tcholakova, K. Rusanova, N. Denkov, T. Dimitrova, “Factors affecting the coalescence stability of microbubbles”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (2016) 508, 21-29 (IF 2.760)

2015г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
G. Chen, S. Das, "Electrostatics of soft charged interfaces with pH-dependent charge density: effect of consideration of appropriate hydrogen ion concentration distribution", RSC Advances, 2015,5, 4493-4501, IF 3.708

2015г. - Angarska J.K., Tachev K.D., Ivanov I.B., Mehreteab A., Brose G., “Effect of magnesium ions on the properties of foam films stabilized with sodium dodecyl sulfate”, 1997, Journal of Colloid and Interface Science, 195, 2, 316-328
Цитирано в:
M. Siva, K. Ramamurthy, R. Dhamodharan, “Sodium salt admixtures for enhancing the foaming characteristics of sodium lauryl sulphate”, Cement and Concrete Composites, 2015, 57, 133–141, IF 3.300

2015г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
A. Fathi-Azarbayjani, A. Jouyban, “Surface tension in human pathophysiology and its application as a medical diagnostic tool”, BioImpacts, 2015, 5(1), 29-44 SJR 0.25

2015г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
McDaniel K., F. Valcius, J. Andrews, S. Das, "Electrostatic potential distribution of a soft spherical particle with a charged core and pH-dependent charge density", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2015, 127, 143–147, IF 4.152

2015г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
J. Andrews, S. Das, "Effect of finite ion sizes in electric double layer mediated interaction force between two soft charged plates", RSC Advances, 2015,5, 46873-46880, IF 3.708

2015г. - A.Ts. Gerasimova, J.K. Angarska, K.D. Tachev, G.P. Yampolskaya, "Drainage and critical thickness of foam films from mixed solutions of bovine serum albumin and n-dodecyl-β-D-maltoside", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (2013) 438, pp. 4-12
Цитирано в:
R. Todorov, “Thin liquid films in biomedical studies”, Current Opinion in Colloid & Interface Science 20(2) (2015) 130–138 IF 5.840

2015г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Kralchevsky, P.A., Mehreteab, A., Broze, G., "Effects of counterions and co-ions on the drainage and stability of liquid films and foams", 1998, Journal of Colloid and Interface Science, 200, 1, 31-45
Цитирано в:
G. Bournival, L. de Oliveira e Souza, S. Ata, E. J. Wanless, "Effect of alcohol frothing agents on the coalescence of bubbles coated with hydrophobized silica particles", Chemical Engineering Science, 131, 2015, 1–11 IF: 2.613

2015г. - A.Ts. Gerasimova, J.K. Angarska, K.D. Tachev, G.P. Yampolskaya, "Drainage and critical thickness of foam films from mixed solutions of bovine serum albumin and n-dodecyl-β-D-maltoside", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (2013) 438, pp. 4-12
Цитирано в:
Mohd, S. A., Hamad, A. Al-L., “Multi-technique approach on the interaction between sugar-based surfactant n-dodecyl β-D-maltoside and bovine serum albumin”, Journal of Luminescence 169 (2015) 35–42 IF 2.719

2015г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Denkov, N.D., "Composition of mixed adsorption layers and micelles in solutions of sodium dodecyl sulfate and dodecyl acid diethanol amide", 2004, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 233, 1-3, 193-201
Цитирано в:
X. Zhao, D. Dong, W. Zheng, L. Jiao, P. Han, The Application of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy in Domestic Detergent Residues Detection, RSC Advances, 5(108) (2015) 89164-89170 IF 3.84

2015г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Kralchevsky, P.A., Mehreteab, A., Broze, G., "Effects of counterions and co-ions on the drainage and stability of liquid films and foams", 1998, Journal of Colloid and Interface Science, 200, 1, 31-45
Цитирано в:
L. Zhang, A. Mikhailovskaya, P. Yazhgur, F. Muller, F. Cousin, D. Langevin, N. Wang, A. Salonen, "Precipitating Sodium Dodecyl Sulfate to Create Ultrastable and Stimulable Foams", Angewandte Chemie, 127(33), 2015, 9669–9672 IF: 11.261

2015г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
K. Jaferzadeh, I. Moon, "Quantitative investigation of red blood cell three-dimensional geometric and chemical changes in the storage lesion using digital holographic microscopy", J. Biomed. Opt. 20(11) (2015) 111218 http://dx.doi.org/10.1117/1.JBO.20.11.111218 IF: 2.859

2014г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
E. Pretorius, J. Bester, N. Vermeulen, B. Lipinski, G. S. Gericke, D. B. Kel, “Profound Morphological Changes in the Erythrocytes and Fibrin Networks of Patients with Hemochromatosis or with Hyperferritinemia, and Their Normalization by Iron Chelators and Other Agents”, 2014, PLoS ONE 9(1): e85271 (doi:10.1371/journal.pone.0085271) IF 3.73

2014г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Kralchevsky, P.A., Mehreteab, A., Broze, G., "Effects of counterions and co-ions on the drainage and stability of liquid films and foams", 1998, Journal of Colloid and Interface Science, 200, 1, 31-45
Цитирано в:
G Bournival, S Ata, S I Karakashev, G J Jameson, “An investigation of bubble coalescence and post-rupture oscillation in non-ionic surfactant solutions using high-speed cinematography”, 2014, Journal of Colloid and Interface Science, 414, 50-58. (DOI: 10.1016/j.jcis.2013.09.050) IF 3.172

2014г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Denkov, N.D., "Composition of mixed adsorption layers and micelles in solutions of sodium dodecyl sulfate and dodecyl acid diethanol amide", 2004, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 233, 1-3, 193-201
Цитирано в:
MR Borges, R de Carvalho Balaban, L-arabinose (Pyranose and Furanose Rings)-branched Poly (Vinyl Alcohol): Enzymatic synthesis of the sugar esters followed by free radical polymerization, Journal of Biotechnology 192 (2014) 42–49 IF 3.221

2014г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
D. B. Cines, T. Lebedeva, C. Nagaswami, V. Hayes, W. Massefski, R. I. Litvinov, L. Rauova, T. J. Lowery, and J. W. Weisel, "Clot contraction: compression of erythrocytes into tightly packed polyhedra and redistribution of platelets and fibrin", Blood (2014) 123(10) IF 9.06

2014г. - Angarska J.K., Tachev K.D., Ivanov I.B., Mehreteab A., Brose G., “Effect of magnesium ions on the properties of foam films stabilized with sodium dodecyl sulfate”, 1997, Journal of Colloid and Interface Science, 195, 2, 316-328
Цитирано в:
A Shokrollahi, MH Ghazanfari, A Badakhshan, "Application of foam floods for enhancing heavy oil recovery through stability analysis and core flood experiments", The Canadian Journal of Chemical Engineering 92(11) (2014) 1975–1987 IF: 1.313

2014г. - Angarska J.K., Tachev K.D., Ivanov I.B., Mehreteab A., Brose G., “Effect of magnesium ions on the properties of foam films stabilized with sodium dodecyl sulfate”, 1997, Journal of Colloid and Interface Science, 195, 2, 316-328
Цитирано в:
MR Behera, SR Varade, P Ghosh, P Paul, AS Negi Foaming in Micellar Solutions: Effects of Surfactant, Salt and Oil Concentrations, Ind. Eng. Chem. Res., Article ASAP, DOI: 10.1021/ie503591v IF 2.235

2014г. - Tachev, K.D., Angarska, J.K., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "Erythrocyte attachment to substrates: Determination of membrane tension and adhesion energy", 2000, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 19, 1, 61-80
Цитирано в:
6. JS Marshal, S. Li, "Adhesive particle flow: a discreet-element approach", Cambridge University Press, NY, 2014 (ISBN 978-1-107-03207)

2014г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Kralchevsky, P.A., Mehreteab, A., Broze, G., "Effects of counterions and co-ions on the drainage and stability of liquid films and foams", 1998, Journal of Colloid and Interface Science, 200, 1, 31-45
Цитирано в:
M Chen, X Lu, X Liu, Q Hou, Y Zhu, H. Zhou, Specific Counterion Effects on the Atomistic Structure and Capillary-Waves Fluctuation of the Water/Vapor Interface Covered by Sodium Dodecyl Sulfate, J. Phys. Chem. C, 2014, 118 (33), pp 19205–19213 IF: 4.835

2014г. - Tachev, K.D., Angarska, J.K., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "Erythrocyte attachment to substrates: Determination of membrane tension and adhesion energy", 2000, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 19, 1, 61-80
Цитирано в:
J.-F. Jhong, A. Venault, L. Liu, J. Zheng, S.-H. Chen, A. Higuchi, J. Huang, and Y. Chang, “Introducing Mixed-Charge Copolymers As Wound Dressing Biomaterials”, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6 (12), pp 9858–9870 IF 5.008

2014г. - Zh. K. Angarska, A.A. Elenskyi, G.P. Yampolskaya, K.D. Tachev, “Foam films from mixed solutions of bovine serum albumin and n-dodecyl-β-d-maltoside”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (2011) 382 (1-3), pp. 102-112
Цитирано в:
G. Gochev, I. Retzlaff, D. Exerowa, R. Miller, “Electrostatic stabilization of foam films from γ-lactoglobulin solutions”, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 460 (2014) 272–279 IF 2.333

2014г. - A.Ts. Gerasimova, J.K. Angarska, K.D. Tachev, G.P. Yampolskaya, "Drainage and critical thickness of foam films from mixed solutions of bovine serum albumin and n-dodecyl-β-D-maltoside", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (2013) 438, pp. 4-12
Цитирано в:
G. Gochev, I. Retzlaff, D. Exerowa, R. Miller, “Electrostatic stabilization of foam films from γ-lactoglobulin solutions”, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 460 (2014) 272–279 IF 2.333

2013г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
Talafová K., E. Hrabárová, D. Chorvát, J. Nahálka, „Bacterial inclusion bodies as potential synthetic devices for pathogen recognition and a therapeutic substance release“, 2013, Microbial Cell Factories, 12:16 (DOI:10.1186/1475-2859-12-16)

2013г. - Angarska J.K., Tachev K.D., Ivanov I.B., Mehreteab A., Brose G., “Effect of magnesium ions on the properties of foam films stabilized with sodium dodecyl sulfate”, 1997, Journal of Colloid and Interface Science, 195, 2, 316-328
Цитирано в:
Yang, C., Song, X., Sun, S., Sun, Z., Yu, J., “Effects of sodium dodecyl sulfate on the oriented growth of nesquehonite whiskers”, 2013, Advanced Powder Technology, 24, 3, 585–592

2013г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
Hajjawi O., “Ionic and Osmotic Equilibria of Human Red Blood Cells”, 2013, American Journal of Scientific Research, 86, 177-187

2013г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Kralchevsky, P.A., Mehreteab, A., Broze, G., "Effects of counterions and co-ions on the drainage and stability of liquid films and foams", 1998, Journal of Colloid and Interface Science, 200, 1, 31-45
Цитирано в:
S. I. Karakashev, P. Georgiev, K. Balashev, “On the growth of pneumatic foams”, 2013, The European Physical Journal E, 36:13 (DOI 10.1140/epje/i2013-13013-4)

2013г. - Tachev, K.D., Angarska, J.K., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "Erythrocyte attachment to substrates: Determination of membrane tension and adhesion energy", 2000, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 19, 1, 61-80
Цитирано в:
Brody, M., Halderman, J., Parikh, B., Stone, J., “Automated system to create a cell smear”, 2013, US Patent Application 20130137137.

2013г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Denkov, N.D., "Composition of mixed adsorption layers and micelles in solutions of sodium dodecyl sulfate and dodecyl acid diethanol amide", 2004, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 233, 1-3, 193-201
Цитирано в:
Zhu L., Kang B., Sun Y., Wu H., Sun J., Zhang Y., “Surface activity and applications of blended anionic and cationic surfactant systems”, 2013, China Surfactant Detergent & Cosmetics, 43 (3), 163-168

2013г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
Larkin T. J., Pages G., Chapman B. E., Rasko J. E. J., Kuchel P. W., "NMR q-space analysis of canonical shapes of human erythrocytes: stomatocytes, discocytes, spherocytes and echinocytes", 2013, European Biophysics Journal, 42, 1, 3-16

2012г. - Zh. K. Angarska, A.A. Elenskyi, G.P. Yampolskaya, K.D. Tachev, “Foam films from mixed solutions of bovine serum albumin and n-dodecyl-beta-D-maltoside”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (2011) 382 (1-3), pp. 102-112
Цитирано в:
J. B. Winterburn, P. J. Martin, "Foam mitigation and exploitation in biosurfactant production", Biotechnology Letters, 2012, 34, 2, 187-195

2012г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Kralchevsky, P.A., Mehreteab, A., Broze, G., "Effects of counterions and co-ions on the drainage and stability of liquid films and foams", 1998, Journal of Colloid and Interface Science, 200, 1, 31-45
Цитирано в:
Laundess A. J., Rayson M. S., Dlugogorski B. Z., and Kennedy E. M., “Suppression Performance Comparison for Aspirated, Compressed-Air and In Situ Chemically Generated Class B Foams”, 2012, Fire Technology, 48, 3, 625-640

2012г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Kralchevsky, P.A., Mehreteab, A., Broze, G., "Effects of counterions and co-ions on the drainage and stability of liquid films and foams", 1998, Journal of Colloid and Interface Science, 200, 1, 31-45
Цитирано в:
M. Chen, X.C. Lu, X. Liu, Q. Hou, Y. Zhu, H. Zhou, “Molecular Dynamics Simulation of the Effects of NaCl on Electrostatic Properties of Newton Black Films”, 2012, Journal of Physical Chemistry C, 116, 41, 21913–21922

2012г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
Bonarska-Kujawa D., Kleszczynska H., Przestalski S., “The location of organotins within the erythrocyte membrane in relation to their toxicity”, 2012, Ecotoxicology and Environmental Safety, 78, 232-238

2012г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
Rojas-Aguirre Y., Hernandez-Luis F., Mendoza-Martinez C., Sotomayor C. P., Aguilar L. F., Villena F., Castillo I., Hernandez D. J., Suwalsky M., “Effects of an antimalarial quinazoline derivative on human erythrocytes and on cell membrane molecular models”, 2012, Biochimica et Biophysica Acta – Biomembranes, 1818, 3, 738-746

2012г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
Fan W., Yan W., Xu Z., Ni H., "Erythrocytes load of low molecular weight chitosan nanoparticles as a potential vascular drug delivery system", 2012, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 95, 258–265

2012г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
Wloch A., Oszmianski J., Sarapuk J., Kleszczynska H., "The effect of Hypericum perforatum extract on the properties of erythrocyte membrane", 2012, Journal of Medicinal Plants Research, 6, 21, 3766-3773

2012г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
Davidson R. M., Seneff S., "The Initial Common Pathway of Inflammation, Disease, and Sudden Death", 2012, Entropy, 14, 8, 1399-1442

2012г. - Tachev, K.D., Angarska, J.K., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "Erythrocyte attachment to substrates: Determination of membrane tension and adhesion energy", 2000, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 19, 1, 61-80
Цитирано в:
W. R. Dodson, III, P. Dimitrakopoulos “Tank-treading of swollen erythrocytes in shear flows”, 2012, Physical Review E, 85, 2, art. no. 021922 (DOI: 10.1103/PhysRevE.85.021922)

2012г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Denkov, N.D., "Composition of mixed adsorption layers and micelles in solutions of sodium dodecyl sulfate and dodecyl acid diethanol amide", 2004, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 233, 1-3, 193-201
Цитирано в:
Ferdous S., “Adsorption Kinetics of Alkane-thiol Capped Gold Nanoparticles at Liquid-Liquid Interfaces”, PhD thesis, University of Waterloo (for the degree of Doctor of Philosophy in Chemical Engineering), Waterloo, Ontario, Canada, 2012 (http://www.uwspace.uwaterloo.ca/handle/10012/6580)

2012г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Denkov, N.D., "Composition of mixed adsorption layers and micelles in solutions of sodium dodecyl sulfate and dodecyl acid diethanol amide", 2004, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 233, 1-3, 193-201
Цитирано в:
Koehler S. A., “Foam Drainage”, In “Foam Engineering: Fundamentals and Applications” (Stevenson P., Ed.), John Wiley & Sons, Ltd, 2012, Ch.3, pp. 27-58 (ISBN: 978-0-470-66080-5)

2012г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Denkov, N.D., "Composition of mixed adsorption layers and micelles in solutions of sodium dodecyl sulfate and dodecyl acid diethanol amide", 2004, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 233, 1-3, 193-201
Цитирано в:
R. R. Prajapati and S. S. Bhagwat, Effect of Foam Boosters on the Micellization and Adsorption of Sodium Dodecyl Sulfate, J. Chem. Eng. Data, 2012, Article ASAP, DOI: 10.1021/je3008155

2011г. - Th. D. Gurkov, J. K. Angarska, K. D. Tachev, W. Gaschler, “Statistics of rupture in relation to the stability of thin liquid films with different size”, 2011, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 382, 1-3, 174-180
Цитирано в:
Samanta S., Ghosh P., "Coalescence of bubbles and stability of foams in aqueous solutions of Tween surfactants", 2011, Chemical Engineering Research and Design, 89, 11, 2344–2355

2011г. - Th. D. Gurkov, J. K. Angarska, K. D. Tachev, W. Gaschler, “Statistics of rupture in relation to the stability of thin liquid films with different size”, 2011, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 382, 1-3, 174-180
Цитирано в:
Samanta S., Ghosh P., "Coalescence of bubbles and stability of foams in Brij surfactant systems", 2011, Industrial and Engineering Chemistry Research, 2011, 50, 8, 4484-4493

2011г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Kralchevsky, P.A., Mehreteab, A., Broze, G., "Effects of counterions and co-ions on the drainage and stability of liquid films and foams", 1998, Journal of Colloid and Interface Science, 200, 1, 31-45
Цитирано в:
Zhang, F., Wu, Z., Wu, Z., Wang, H., “Effect of ionic strength on the foam separation of nisin from the fermentation broth”, 2011, Separation and Purification Technology, 78, 1, 42-48

2011г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
Suwalsky M., M. Manrique-Moreno, J. Howe, K. Brandenburg, F. Villenad, “Molecular Interactions of Mefenamic Acid with Lipid Bilayers and Red Blood Cells”, 2011, J. Braz. Chem. Soc., 22, 12, 2243-2249

2011г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
Кальянов А. Л., “Полнопольная сканирующая низкокогерентная микроинтерферометрия”, Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, Саратов, 2011

2011г. - Tachev, K.D., Angarska, J.K., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "Erythrocyte attachment to substrates: Determination of membrane tension and adhesion energy", 2000, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 19, 1, 61-80
Цитирано в:
Jayathilake, P.G., Liu, G., Tan, Z., Khoo, B.C.,”Numerical study of a permeable capsule under Stokes flows by the immersed interface method”, 2011, Chemical Engineering Science, 66, 10, 2080-2090

2011г. - Tachev, K.D., Angarska, J.K., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "Erythrocyte attachment to substrates: Determination of membrane tension and adhesion energy", 2000, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 19, 1, 61-80
Цитирано в:
Li S., J. S. Marshall, G. Liu, Q. Yao., ”Adhesive particulate flow: The discrete-element method and its application in energy and environmental engineering”, 2011, Progress in Energy and Combustion Science, 37, 6, pp 633-668

2011г. - Tachev, K.D., Angarska, J.K., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "Erythrocyte attachment to substrates: Determination of membrane tension and adhesion energy", 2000, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 19, 1, 61-80
Цитирано в:
Marshall J. S., Chesnutt J. KW, and Udaykumar HS, “Mesoscale Analysis of Blood Flow”, In “Image-Based Computational Modeling of the Human Circulatory and Pulmonary Systems: Methods and Applications”, (Chandran, K.B., Udaykumar, H.S., Reinhardt, J.M, Eds.), Springer Science+Business Media, 2011, XX, Ch. 6, pp. 235-266

2011г. - Tachev, K.D., Angarska, J.K., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "Erythrocyte attachment to substrates: Determination of membrane tension and adhesion energy", 2000, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 19, 1, 61-80
Цитирано в:
Leen C. J. Thomassen, V. Rabolli, K. Masschaele, G. Alberto, M. Tomatis, M. Ghiazza, F. Turci, E. Breynaert, G. Martra, Ch. E. A. Kirschhock, J. A. Martens, D. Lison, and B. Fubini, “Model System to Study the Influence of Aggregation on the Hemolytic Potential of Silica Nanoparticles”, 2011, Chemical Research in Toxicology, 24, 11, pp 1869–1875

2011г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Denkov, N.D., "Composition of mixed adsorption layers and micelles in solutions of sodium dodecyl sulfate and dodecyl acid diethanol amide", 2004, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 233, 1-3, 193-201
Цитирано в:
Saien, J., Asadabadi, S., “Synergistic adsorption of Triton X-100 and CTAB surfactants at the toluene+water interface”, 2011, Fluid Phase Equilibria, 307, 1, 16-23

2011г. - Angarska J.K., Tachev K.D., Ivanov I.B., Mehreteab A., Brose G., “Effect of magnesium ions on the properties of foam films stabilized with sodium dodecyl sulfate”, 1997, Journal of Colloid and Interface Science, 195, 2, 316-328
Цитирано в:
Rujirawanich, V., Chavadej, S., O Haver, J.H., Rujiravanit, R., “Removal of trace Cd2+ using continuous multistage ion foam fractionation. Part III-Effect of salt addition”, 2011, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 385, 1-3, 171-180

2011г. - Th. D. Gurkov, J. K. Angarska, K. D. Tachev, W. Gaschler, “Statistics of rupture in relation to the stability of thin liquid films with different size”, 2011, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 382, 1-3, 174-180
Цитирано в:
Samanta S., Ghosh P., "Coalescence of air bubbles in aqueous solutions of alcohols and nonionic surfactants”, Chemical Engineering Science, 2011, 66, 20, 4824-4837

2010г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Kralchevsky, P.A., Mehreteab, A., Broze, G., "Effects of counterions and co-ions on the drainage and stability of liquid films and foams", 1998, Journal of Colloid and Interface Science, 200, 1, 31-45
Цитирано в:
Schelero, N., Hedicke, G., Linse, P., Klitzing, R.V., "Effects of counterions and co-ions on foam films stabilized by anionic dodecyl sulfate", 2010, Journal of Physical Chemistry B, 114, 47, 15523-15529

2010г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Kralchevsky, P.A., Mehreteab, A., Broze, G., "Effects of counterions and co-ions on the drainage and stability of liquid films and foams", 1998, Journal of Colloid and Interface Science, 200, 1, 31-45
Цитирано в:
Treter, J., Peixoto, M.P.G., Ortega, G.G., Canto, G.S., "Foam-forming properties of Ilex paraguariensis (mate) saponin: Foamability and foam lifetime analysis by Weibull equation", 2010, Quimica Nova, 33, 7, 1440-1443

2010г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Kralchevsky, P.A., Mehreteab, A., Broze, G., "Effects of counterions and co-ions on the drainage and stability of liquid films and foams", 1998, Journal of Colloid and Interface Science, 200, 1, 31-45
Цитирано в:
Zhang, F., Wu, Z., Yin, H., Bai, J., "Effect of ionic strength on the foam fractionation of BSA with existence of antifoaming agent", 2010, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 49, 10, 1084-1088

2010г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Kralchevsky, P.A., Mehreteab, A., Broze, G., "Effects of counterions and co-ions on the drainage and stability of liquid films and foams", 1998, Journal of Colloid and Interface Science, 200, 1, 31-45
Цитирано в:
Dong, X., Sun, D., Zhang, H., Cao, C., Xu, J., Jiang, X., "Effect of liquid paraffin on the stability of aqueous foam in the presence and absence of electrolytes", 2010, Colloid and Polymer Science, 288, 12-13, 1271-1280

2010г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Kralchevsky, P.A., Mehreteab, A., Broze, G., "Effects of counterions and co-ions on the drainage and stability of liquid films and foams", 1998, Journal of Colloid and Interface Science, 200, 1, 31-45
Цитирано в:
Zhu Y.- W., Zhang L., Wang X.-Ch., Zhang L., Zhao S., Yu J.-Y., “Study of foaming properties of sodium lauryl polyoxyethylene ether carboxylate and its mixed systems”, 2010, China Surfac-tant Detergent & Cosmetics, 40, 6, 393-397

2010г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Kralchevsky, P.A., Mehreteab, A., Broze, G., "Effects of counterions and co-ions on the drainage and stability of liquid films and foams", 1998, Journal of Colloid and Interface Science, 200, 1, 31-45
Цитирано в:
Canto, G.S.D., Treter, J., Yang, S., Borre, G.L., Peixoto, M.P.G., Ortega, G.G., "Evaluation of foam properties of saponin from Ilex paraguariensis A. St. Hil. (Aquifoliaceae) fruits", 2010, Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, 46, 2, 237-243

2010г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
Rudenko, S.V., "Erythrocyte morphological states, phases, transitions and trajectories", 2010, Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1798, 9, 1767-1778

2010г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
Rudenko, S.V., Saeid, M.Kh., "Reconstruction of erythrocyte shape during modified morphological response", 2010, Biochemistry (Moscow), 75, 8, 1025-1031

2010г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
Munoz, S., Sebastian, J.L., Sancho, M., Martinez, G., "Analysis of radiofrequency energy stored in the altered shapes: Stomatocyte-echinocyte of human erythrocytes", 2010, Bioelectrochemistry, 77, 2, 158-161

2010г. - Tachev, K.D., Angarska, J.K., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "Erythrocyte attachment to substrates: Determination of membrane tension and adhesion energy", 2000, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 19, 1, 61-80
Цитирано в:
Jayathilake, P.G., Khoo, B.C., Tan, Z.,"Effect of membrane permeability on capsule substrate adhesion: Computation using immersed interface method", 2010, Chemical Engineering Science, 65, 11, 3567-3578

2010г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Denkov, N.D., "Composition of mixed adsorption layers and micelles in solutions of sodium dodecyl sulfate and dodecyl acid diethanol amide", 2004, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 233, 1-3, 193-201
Цитирано в:
Saien, J., Asadabadi, S., "Adsorption and interfacial properties of individual and mixtures of cationic/nonionic surfactants in toluene + water chemical systems", 2010, Journal of Chemical and Engineering Data, 55, 9, 3817-3824

2010г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Denkov, N.D., "Composition of mixed adsorption layers and micelles in solutions of sodium dodecyl sulfate and dodecyl acid diethanol amide", 2004, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 233, 1-3, 193-201
Цитирано в:
Saien, J., Akbari, S., "Interfacial tension of hydrocarbon + different pH aqueous phase systems in the presence of triton X-100", 2010, Industrial and Engineering Chemistry Research, 49, 7, 3228-3235

2010г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Denkov, N.D., "Composition of mixed adsorption layers and micelles in solutions of sodium dodecyl sulfate and dodecyl acid diethanol amide", 2004, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 233, 1-3, 193-201
Цитирано в:
Sierra, M.B., Rodriguez, J.L., Minardi, R.M., Morini, M.A., Aicart, E., Junquera, E., Schulz, P.C., "The low concentration aggregation of sodium oleate-sodium linoleate aqueous mixtures", 2010, Colloid and Polymer Science, 288, 6, 631-641

2009г. - Tachev, K.D., Angarska, J.K., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "Erythrocyte attachment to substrates: Determination of membrane tension and adhesion energy", 2000, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 19, 1, 61-80
Цитирано в:
Jayathilake, P.G., Khoo, B.C., Tan, Z., “Capsule-substrate Adhesion in the Presence of Osmosis by the Immersed Interface Method”, 2009, Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, 60, 460-469

2009г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Kralchevsky, P.A., Mehreteab, A., Broze, G., "Effects of counterions and co-ions on the drainage and stability of liquid films and foams", 1998, Journal of Colloid and Interface Science, 200, 1, 31-45
Цитирано в:
Qu, X., Wang, L., Karakashev, S.I., Nguyen, A.V., “Anomalous thickness variation of the foam films stabilized by weak non-ionic surfactants”, 2009, Journal of Colloid and Interface Science, 337, 2, 538-547

2009г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Kralchevsky, P.A., Mehreteab, A., Broze, G., "Effects of counterions and co-ions on the drainage and stability of liquid films and foams", 1998, Journal of Colloid and Interface Science, 200, 1, 31-45
Цитирано в:
Dong, X., Sun, D., Liu, G., Cao, C., Jiang, X., “Aqueous foam stabilized by hydrophobically modified cellulose and alkyl polyoxyethyl sulfate complex in the presence and absence of electrolytes”, 2009, Colloids and SurfacesA: Physicochemical and Engineering Aspects, 345, 1-3, 58-64

2009г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Kralchevsky, P.A., Mehreteab, A., Broze, G., "Effects of counterions and co-ions on the drainage and stability of liquid films and foams", 1998, Journal of Colloid and Interface Science, 200, 1, 31-45
Цитирано в:
Moyo, L, “A critical assessment of the methods for intercalating anionic surfactants in layered double hydroxides”, MSc dissertation, University of Pretoria, Pretoria, 2009

2009г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Kralchevsky, P.A., Mehreteab, A., Broze, G., "Effects of counterions and co-ions on the drainage and stability of liquid films and foams", 1998, Journal of Colloid and Interface Science, 200, 1, 31-45
Цитирано в:
Xu, Q., Nakajima, M., Ichikawa, S., Nakamura, N., Roy, P., Okadome, H., Shiina, T., “Effects of surfactant and electrolyte concentrations on bubble formation and stabilization”, 2009, Journal of Colloid and Interface Science, 332, 1, 208-214

2009г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Kralchevsky, P.A., Mehreteab, A., Broze, G., "Effects of counterions and co-ions on the drainage and stability of liquid films and foams", 1998, Journal of Colloid and Interface Science, 200, 1, 31-45
Цитирано в:
Wang, X.-G., Wang, L., Ren, L.-W., Su, C.-M., Zhao, S., “Foam Properties of ABEPS Series Anionic-Nonionic Surfactants”, 2009, Oilfield Chemistry, 26, 4, 357-361

2009г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
He J., Lin J, Li J., Zhang J-H., Sun X-M., Zeng Ch-M., “Dual effects of Ginkgo biloba leaf extract on human red blood cells”, Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 2009, Vol. 104 No. 2, pp. 138-144

2009г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
SV Rudenko, “Characterization of morphological response of red cells in a sucrose solution”, Blood Cells, Molecules, and Diseases, 2009, 42, 3, 252-261

2009г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
SV Rudenko, “Low concentration of extracellular hemoglobin affects shape of RBC in low ion strength sucrose solution”, Bioelectrochemistry, 2009, Vol. 75, No. 1, 19-25

2009г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
Huang B, He J, Ren J, Yan XY, Zeng CM., “Cellular membrane disruption by amyloid fibrils involved intermolecular disulfide cross-linking” , 2009, Biochemistry, 48, 25, 5794-5800

2009г. - Angarska J.K., Tachev K.D., Ivanov I.B., Mehreteab A., Brose G., “Effect of magnesium ions on the properties of foam films stabilized with sodium dodecyl sulfate”, 1997, Journal of Colloid and Interface Science, 195, 2, 316-328
Цитирано в:
Dong, X., Sun, D., Liu, G., Cao, C., Jiang, X., “Aqueous foam stabilized by hydrophobically modified cellulose and alkyl polyoxyethyl sulfate complex in the presence and absence of electrolytes”, 2009, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 345, 1-3, 58-64

2008г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Kralchevsky, P.A., Mehreteab, A., Broze, G., "Effects of counterions and co-ions on the drainage and stability of liquid films and foams", 1998, Journal of Colloid and Interface Science, 200, 1, 31-45
Цитирано в:
Moyo, L., Nhlapo, N., Focke, W.W., “A critical assessment of the methods for intercalating anionic surfactants in layered double hydroxides”, 2008, Journal of Materials Science, 43, 6144–6158

2008г. - Angarska J.K., Tachev K.D., Ivanov I.B., Mehreteab A., Brose G., “Effect of magnesium ions on the properties of foam films stabilized with sodium dodecyl sulfate”, 1997, Journal of Colloid and Interface Science, 195, 2, 316-328
Цитирано в:
Wei, X.-L., Fu, S.-Z., Liu, J., Yin, B.-L., Sun, D.-Z., “Research of foam performance of 3-dodecyloxy-2-hydroxypropyl trimethylammonium bromide and its complex systems”, 2008, Journal of Solution Chemistry, 37, 3, 403-412

2008г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
Fischer, T.H., Valeri, C.R., Smith, C.J., Scull, C.M., Merricks, E.P., Nichols, T.C., Demcheva, M., Vournakis, J.N., “Non-classical processes in surface hemostasis: Mechanisms for the poly-N-acetyl glucosamine-induced alteration of red blood cell morphology and surface prothrombogenicity”, 2008, Biomedical Materials 3 (1): art. no. 015009

2008г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Denkov, N.D., "Composition of mixed adsorption layers and micelles in solutions of sodium dodecyl sulfate and dodecyl acid diethanol amide", 2004, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 233, 1-3, 193-201
Цитирано в:
Ling J.-L., Mo Q.-H., Lian X.-X., “A study of the nature of the contact surface of a mixture of positive and negative ion surface active agents SDS/CTAB in mixed polar glycol/water solvent”, 2008, Chemical Research and Application, 20, 10, 1363-1366

2008г. - Angarska, J.K., Tachev, K.D., Kralchevsky, P.A., Mehreteab, A., Broze, G., "Effects of counterions and co-ions on the drainage and stability of liquid films and foams", 1998, Journal of Colloid and Interface Science, 200, 1, 31-45
Цитирано в:
Yoon, R.-H., Wang, L., A response to the comment on "hydrophobic forces in the foam films stabilized by sodium dodecyl sulfate: Effect of electrolyte", 2008, Langmuir, 24, 9, 5194-5196

2008г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
Д. С. Кабанов, А. Ю. Иванов, М. Мелцер, И. Р. Прохоренко, “Влияние поверхностных белков мембраны эритроцитов человека на взаимодействие с липополисахаридом Escherichia coli O55:B5”, 2008, Биологические мембраны, 25, 2, 117-121

2008г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
CJ Smith, JN Vournakis, M Demcheva, TH Fischer, “Differential effect of materials for surface hemostasis on red blood cell morphology”, Microscopy Research and Technique, 2008, 71, 10, 721 - 729

2008г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
D. S. Kabanov, A. Yu. Ivanov, M. Melzer and I. R. Prokhorenko, “Effects of surface proteins of human erythrocyte membrane on the interaction with lipopolysaccharides from Escherichia coli O55:B5”, 2008, Biochemistry (Moscow) Supplemental Series A: Membrane and Cell Biology, 2, 2, 128-132

2008г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
Camilla Karla Brites Queiroz Martins de Oliveira, “Aplicacao de Tecnicas Opticas em Amostras Biologicas”, Dissertacao apresentada a Universidade Federal de Minas Gerais como requisito parcial para a obtencao do grau de Mestre em Ciencias – Fisica, Belo Horizonte, Abril de 2008

2008г. - Tachev, K.D., Danov, K.D., Kralchevsky, P.A., "On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model", 2004 , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 34, 2, 123-140
Цитирано в:
Sebastian, J.L., Munoz, S., Sancho, M., Alvarez, G., “Polarizability of shelled particles of arbitrary shape in lossy media with an application to hematic cells”, 2008, Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, 78, 5, art. no. 051905

FMB-classification
Презентация по класификация на физичните методи в биологията


Biomembranes
Страници от презентация за свойства, състав и структура на биологични мембрани


Electric properties of biomembranes
Материалът представлява дипломната работа на Здравко Георгиев, завършил специалността ЕООС в катедра "Биология" на ФПН


Bio- and Chemostatistics
Материали за статистическа обработка на експериментални данни от биологични и/или химични експерименти.


t-тест "Зрително поле"
Електронна таблица с изчисления за t-тест на две свързани извадки - времето за реакция на лявото и дясно зрително поле


Задача "Вискозиметрично определяне на молекулна маса"
ІІІ ЕООС, ФХМБ, 2014 г.


Cytology_methods
Методи за изучаване на клетката - презентация


Задача "Осмотично определяне на молекулна маса"
2014 г. ІІІ ЕООС


Таблица за хи-квадрат тест
Електронна таблица с макет за извършване на хи-квадрат тестове.


Генетика-Клетъчно делене-Начин на работа
Експериментална процедура за упражнението по генетика - митоза


Генетика-Клетъчно делене-Резултати
Снимки за раздела с резултати от упражнение по генетика на тема "Митоза"


Генетика-Клетъчно делене-Теоретични сведения
Материали - извадки от книги с описание и основни понятия, свързани с темата за клетъчно делене по генетика


t-тест "Митотичен индекс"
Електронна таблица с изчисления и изводи при провеждане на t-тест за сравняване на извадки от клетки на коренчета от лук за оценка на влиянието на различни вещества върху митотичния индекс


Методи за изследване на клетките
Сканирани страници от учебника по цитология


Ефект на Донан
Електронна таблица с данни и графики за зависимостите при изучаване на ефекта на Донан.


Методи за контрол на храни - примери
Електронна таблица с примери за дескриптивна статистика, проверка на хипотези и регресионен анализ на данни, получени при изследване на хранителни продукти.


Методи за контрол на храни - текстови примери
PDF файл от електронната таблица с примери за дескриптивна статистика, проверка на хипотези и регресионен анализ на данни, получени при изследване на хранителни продукти.


DAAD
писмо за 2016б17