Ас. Маша Ценкова Радославоваабв

Ас.  Маша Ценкова Радославова

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: БИОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 312

Телефон: 054 830495 вътр.232

Email: m.radoslavova@shu.bg

Приемно време: I седмица-вторник(12-14ч.); II седмица-понеделник(12-14ч.)

Завършен университет, специалност

ШУ "Еп. К. Преславски"(преди ВПИ), специалност"Биология" с втора специалност "Химия"

Заемани академични длъжности

1985 - асистент; 1991 - старши асистент;2004 - главен асистент, 2015 - асистент

Водени лекции и/или упражнения

Лабораторни упражнения по физиология на животните и човека

Лабораторни упражнения по цитология

Лабораторни упражнения по анатомия на човека

Семинарни упражнения по анатомия и физиология на висшата нервна дейност

Области на научни интереси

Хормонална регулация на функциите в организма

Хормони на бялата мастна тъкан

Морфофункционални особености на развитието на човека. Методи за определяне и оценка на физическото развитие на човека.

Класически и иновационни технологии, форми и методи за обучение на студенти.

Участия в международни и национални научни проекти

Университетски проекти:

Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление. Ръководител: доц. д-р Р. Иванов. Университетски проект № РД-05-240/11. 03. 2009 г., финансиран от ШУ «Епископ Константин Преславски»

Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление . Ръководител: доц. д-р Б. Дунков Университетски проект РД-05-310/9.03.2010 г, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски

Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление. Ръководител: доц. д-р Р. Иванов. Университетски проект РД-05-132/24.02. 2011 г, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски

Съвременни системни и интегративни подходи като база за повишаване качеството на обучението в еколого-биологичното направление Ръководител: проф. д-р Н. Чипев. Университетски проект № РД-07-772/05.04.2012 г., финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски

„Изследване на ефекта на антропогенни въздействия върху структурно-функционални характеристики на биологични системи в естествени и лабораторни условия”. Ръководител: доц. д-р Цв. Иванова, Университетски проект № РД-08-266/14.03.2013, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски

Интердисциплинарни изследвания на взаимоотношения и свойства в биологични системи в лабораторни и природни условия.ръководител доц. д-р Цв. Иванова (РД-08-213/10.03.2014 г.).

In vitro и in vivo изследвания на различни биологични обекти. Ръководител на проекта: доц. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова (РД-08-266/10.03.2015)

Изследване на еколого-биологичния статус на различни биологични обекти. Ръководител на проекта: проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова (РД-08-66/02.02.2016)

"Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на организация на живата материя". Ръководител на проекта: доц. д-р Ася Драгоева (РД-08-125/06.02.2017Г.)

Национални проекти:

Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година”, (Академичен наставник)

Организационна дейност

Курсов ръководител на IV курс, специалност ЕООС, ОКС "Бакалавър"

Статии

2017г. - Бойчева М., М. Радославова. Изследване на интереса, мотивацията и отношението на студенти – бъдещи учители по биология и на студенти – еколози към приложената компютърна програма „Виртуална физиология” в лабораторните упражнения по „Физиология на животните и човека”. Сп. Образование. Брой 3, (2017): 64 – 87

2016г. - Dragoeva Asya Masha Radoslavova, Vanya Koleva, Zhaklin Bakalova. ATTITUDES TOWARDS SIGNIFICANCE OF HEALTHY BODY WEIGHT AND ADIPOSE TISSUE FUNCTIONS AMONG BIOLOGY STUDENTS. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education. Volume 25. Number 4( 2016): 531 - 546

2016г. - 2016г. Doichinov Alexander, Darina Bachvarova, Masha Radoslavova, Presiyana Koleva. Compatibility Assessment – Problematic Areas and Things Left Unsaid. Journal scientific and applied research. Volume 9 (2016): 53 – 60

2014г. - Радославова М., М. Бойчева. 2014.. Модел и технология на обучение в лабораторните упражнения по дисциплината „Физиология на животните и човека” с приложение на виртуални експерименти. Природните науки в образованието.23(5):726-750

2012г. - Радославова М., А. Драгоева. 2012. Съсирваща система на кръвта. Природни науки в образованието. 21(4):505-513

2010г. - Радославова М. 2010. Газова обмяна в белите дробове и роля на белодробния сърфактант. Биология, екология и биотехнология. брой 4. стр. 20-25. ISSN 1310-2699

2009г. - Радославова М. 2009. Полово съзряване при мъжа. Биология, екология и биотехнология. брой 3. стр. 25-33. ISSN 1310-2699

2007г. - Радославова М. 2007. Хормоните и тяхното действие. Биология, екология и биотехнология. брой 5. стр. 4-9. ISSN 1310-2699

2007г. - Радославова М. 2007. Хормонални ефекти при половото съзряване. Биология, екология и биотехнология. брой 6. стр. 16-23. ISSN 1310-2699

2004г. - Радославова М. 2004. Медиатори в централната нервна система. Биология, екология и биотехнология. брой 5. стр. 32-42. ISSN 1310-2699

2004г. - Радославова М. 2004.Предаване на възбуждането в хичичните синапси. Биология, екология и биотехнология. брой 6. стр. 1-10. ISSN 1310-2699

Доклади

2018г. - Simeonova Yoanna, Simona Valkova, Elis Vasfi1, Masha Radoslavova, Karamfil Kalchev. Chronotype: photoperiod at birth, gender and age. Sixth Student Scientific Conference „Ecology and Environment“. Volume 5. Shumen. April 20 - 21 (2018): 31 – 32. Shumen

2018г. - Simeonova Yoanna, Simona Valkova, Elis Vasfi1, Ralitsa Andreeva, Ivanka Raikova, Masha Radoslavova, Karamfil Kalchev. Biological effects of melatonin in the human body. Sixth Student Scientific Conference „Ecology and Environment“. Volume 5. Shumen. April 20 - 21 (2018):33. Shumen

2018г. - Радославова Маша , Карамфил Калчев , Йоанна Симеонова , Симона Вълкова , Ралица Андреева. Хронотип и равнище на работоспособност. XVI Национална конференция с международно участие „Природни науки 2018”, 05-07.10.2018 г., гр. Шумен

2018г. - Рaдославова Маша, Карамфил Калчев, Симона Вълкова, Йоанна Симеонова, Ралица Андреева. Реално и оптимално начало на работното време в зависимост от хронотипа. XVI Национална конференция с международно участие „Природни науки 2018”, 05-07.10.2018 г., гр. Шумен

2017г. - Radoslavova Masha, Ralitsa Andreeva, Asya Dragoeva, Viktoria Krasenova. Social jetlag in adolescents.PROCEEDINGS OF THE FIFTH STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE. Volume 4 (2017): 126-127

2017г. - 2017г. Radoslavova Masha, Karamfil Kalchev, Ralitsa Andreeva, Victoria Krasenova. The Impact of School Start Change on Adolescents Sleep Duration.XV Национална конференция с международно участие "Природни науки 2017". 29.09. - 01.10.2017г. Варна

2016г. - Radoslavova Masha, Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Desislava Miteva, Victoria Krassenova.Biological causes of anorexia nervosa and bulimia nervosa. Fourth Student Scientific Conference „Ecology and Environment“. Volume 3. Shumen. April 22 (2016): 143 – 144

2016г. - Radoslavova Masha, Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Victoria Krassenova. Health risk of being underweight and overweight. . Fourth Student Scientific Conference „Ecology and Environment“. Volume 3. Shumen. April 22 (2016): 145

2016г. - Radoslavova Masha, Ralitsa Andreeva. Research on the Sleep Duration of Adolecents Students at Secondary School „Chernorizets Hrabar” in the Town of Veliki Preslav (Bulgaria). XIV National conference „Natural Sciences 2016”. 30-02.10.2016. Varna

2015г. - Bakalova Zhaklin , Masha Radoslavova, Viktoriya Krassenova. Persistent Organic Pollutants - endocrine disruptors. PROCEEDINGS OF THE THIRD STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE. Volume 2. Shumen. (2015): 105 – 119

2015г. - Doichinov Alexander, Darina Bachvarova, Masha Radoslavova, Presiyana Koleva. Compatibility assessment – problematic areas and things left unsaid. XIII National Conference with International Participation „Natural Sciences 2015”. Varna. 25-27.09.2015

2014г. - Krassenova, V.,Zh. Bakalova, M. Radoslavova. 2014. Global epidemic of obesity. Ecology and environment proceedings of the second student scientific conference. 1:225-235

2014г. - Radoslavova M., Zh. Bakalova, V. Krassenova. 2014.. Anthropometric Indicators and Methods for Assessing the Physical Development of the Human Being. XII National conference with international participation „Natural Sciences 2014”. 26 - 28.09.2014. Varna

2013г. - Радославова М., Л. Бехчет, Т. Йорданова, А. Драгоева. 2013. Лептин и репродукция. Студентска научна конференция "Екология и околна среда". 01.03.2013.стр.13-14.ШУ„Еп. К. Преславски".Шумен

2012г. - Dragoeva A., M. Radoslavova. Hormones of white adipose tissue and obesity. Х National conference with international participation “Natural Sciences` 2012”, 28-30.IX.2012. Varna (in press)

2009г. - Иванова-Игнатова Цв., М. Радославова, Р. Иванов, И. Илиев, И. Иванова. Нови алтернативни методи за протекция на метали. Юбилейна конференцияТехнологичното обучение-традиции и бъдеще. 04-06.06.2009. стр. 367-372. ШУ „Еп. К. Преславски“. Варна

2009г. - Иванова-Игнатова Цв., М. Радославова, Р. Иванов. Изследване на инхибиторните свойства на ЕПЗ, синтезирани от Lactobacillus Delbrueckii B5. Международна научнаконференция УНИТЕХ 09 Габрово. 20-21.XI. том III. стр. 499-502. Технически университет. Габрово

1991г. - Радославова М. За самостоятелна подготовка и самостоятелната работа на студентите по време на семинарните упражнения по „Анатомия, физиология и хигиенана делото“, Юбилейна конференция, посветена на 110 годишнината от рождението на акад. Методи Попов. 31.V.1991. ШУ „Еп. К. Преславски“. Шумен

1989г. - Радославова М., Г. Йорданова. Място и роля на учебния видеофилм при организация на семинарно занятие по „Анатомия, физиология и хигиена на делото“. XVIIМетодическа конференция по въпросите на обучението и възпитанието във ВУЗ. 23-24.XI.1989.стр.36. ПУ „П. Хилендарски“. Пловдив