Проф. д-р Милен Руменов Пенерлиевабв

Проф. д-р Милен Руменов Пенерлиев

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

Кабинет: Корпус 1, стая 401

Телефон: 0895439393

Email: penerliev@yahoo.com, m.penerliev@shu.bg

Приемно време: Понеделник 10.00 – 12.00 ч.

Завършен университет, специалност

ШУ "Еп. Константин Преславски", спец. "География и биология", 1998 г.

Месторабота преди постъпване в ШУ

1999 - 2002 г.

Природоматематическа гимназия "Нанчо Попович", Шумен, учител

Заемани академични длъжности

асистент - 2002 г.

главен асистент - 2008 г.

доцент - 2011

професор - 2018

Придобити научни степени

Доктор по География (2009 г.)

Водени лекции и/или упражнения

География на населението и селищата

Социално-икономическа география на България

География на производството и световното стопанство

Културна география

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Universidade do Porto, Portugal, FLUP (department "Geography") - may 2014, 2015, 2018, 2019

Области на научни интереси

Проблеми на крайбрежните зони,

Алтернативни форми на туризъм

География на населението

Специализации

Разработване и управление на европейски проекти /сертификат/

Въведение в ГИС - ArcGIS for Desktop I (сертификат № DESK 1_24), ESRI Bulgaria, 2015

Удостоверение УПК 14 / 007012 "Публичном выступление на русском языке в современном социогендерном контексте", Москва, 2014

Участия в международни и национални научни проекти

2009-2010 г.„Неблагоприятни и рискови процеси и явления в Североизточна България и влиянието им върху социално- икономическото развитие на региона” , фонд "Научни изследвания"

2011 г. -Оценка на природните условия на водосборния басейн на р. Камчия като фактор за формирането и развитието на социално-икономическата структура на населените места”

2012 г. - Изграждане на център по интерактивна география, Фонд научни изследвания към ШУ, Ръководител

2013 г. - ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕН МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИНТЕРАКТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ, Фонд научни изследвания към ШУ, Ръководител

2013. Проект "Студентски и ученически практики", - Функционален експерт

2013 -Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, Участник

2014 - Демографски и социално-икономически проблеми на селските територии в област Шумен, Фонд научни изследвания към ШУ, Ръководител

2015 - Разработване на информационни ресурси по приложна география и ГИС, Фонд научни изследвания към ШУ, Ръководител

2015 -Оптимизиране и автоматизиране на обработката на анкетни проучвания за мнението на студенти, преподаватели и потребители на кадри относно качеството на обучението в ШУ”Епископ Константин Преславски”, Университетски проект, участник

2016: Проект "Студентски практики", фаза 2; функционален експерт

2018: Приложение на знанията по география, регионална политика и туризъм, Ръководител

Заемани ръководни позиции

2012 - 2016: Заместник Декан по акредитация и качество на обучението във ФПН

Организационна дейност

Член на Факултетния съвет на ФПН (ШУ)

Член на Общото събрание на Шуменски университет

Член на централната комисия по Акредитация на ШУ

Член на централната комисия по качество на обучението на ШУ

Ръководител на научна експедиция "Приморска Добруджа - 2011", Еконорд, Камен бряг

Отговорен редактор на "Пътувания из България", изд. ШУ, 2012

Отговорен редактор на "Пътувания из България 2012/14", изд. ШУ, 2014

Отговорен редактор на "Географски хоризонти", 2014

Член на научния комитет на Международна конференция "Grandes Problematicas do Espaco Europeo", Университет в Порто, Португалия, 2014, 2015, 2018 г.

Членства в научни организации

Национално географско дружество на САЩ

Съюз на учените, България

Българско географско дружество

Дисертации

2009г. - Черно море - фактор за социално-икономическото развитие на българската крайбрежна зона

Книги

2012г. - Пътувания из България (резултати от теренни географски практики и научни експедиции), изд. на ШУ

Монографии

2019г. - По стълбицата на успеха (в съавт. с Д. Владев, Св. Станкова, И. Владев, М. Стоянова), ISBN: 978-954-452-054-0, с.136

2016г. - Туризмът - съвременни теоретични аспекти, изд.ШУ "Еп. К.Преславски, 2016, с.165

2013г. - Българският морски туризъм /кратък пространствен анализ/, изд.на ШУ, 2013

2012г. - Специфика на българската крайбрежна зона, Фабер, В. Търново, 2012

2011г. - География на туризма /допълнителни туристически дейности/, изд. Фабер, В. Търново, 2011

2011г. - География на туризма на България, изд. Фабер, 2011 (в съавторство)

Учебници

2018г. - Пенерлиев, М., В. Петков. 2018. Сборник учебни материали по география на населението и селищата, Инкома, Шумен

2013г. - География на населението и селищата (модул), учебник за дистанционно обучение, 2013

2009г. - География на туризма, изд. ВТУ, 2009 (в съавторство)

2006г. - География на туристическата инфраструктура, 2006, изд. "Еп. К. Преславски" (в съавторство)

2003г. - Геоикономика, 2003, изд. Шуменски университет, (в съавторство)

2003г. - Регионална икономика, 2003, изд. Светлана, (в съавторство)

Учебни помагала

2017г. - Сборник учебни материали по културна география (в съавторство с В.Петков)

2014г. - Теренни практики по обществена география /джобен наръчник/, Инкома, 2014

2014г. - Тестови варианти за кандидат-студенти по география, Инкома, Шумен, 2014

2013г. - География на България, тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти, изд. Ивис, В.Търново, 2013

2012г. - География на България /тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти/, изд. Ивис, 2012

2012г. - Пътувания из България /мултимедиен географски албум/, 2012, в съавторство

2010г. - Тестове по География на България за кандидат-студенти, 2010, изд. Фабер, (в съавторство)

2010г. - Ръководство за самоподготовка /модул 3 География на България/, УНСС, 2010

Студии

2018г. - Пенерлиев, М. 2018. Голф туризма в света и България - пространствени и функционални аспекти, изд., Инкома, Шумен, стр. 31

2018г. - Dimitrov, Sl. M. Penerliev, V. Petkov, R. Bello. NATURAL AND CULTURAL HERITAGE OF UNESCO IN ALBANIA, MACEDONIA AND BULGARIA AS ON OPPORTUNITY FOR TOURISM DEVELOPMENT, Sociobrains, Febryary, 2018, p. 29-44

2015г. - Многоликата Беласица (кратък географски очерк), изд. Инкома, Шумен, 2015 г. (в съавторство)

Статии

2018г. - Penerliev, M. V. Petkov, V. Miteva, IMAGINED GEOGRAPHIES AND CULTURAL TOURISM - SIMILARITIES AND OPPORTUNITIES, Confrence The cultural corridors of Southeastern Europe: cultural tourism without boundaries, Santorini, Greece

2018г. - Penerliev, M., V. Petkov, THE SOUVENIR INDUSTRY – ITS ROLE FOR THE TOURISM BUSINESS, Int. conference The cultural corridors of southeastern Europe: cultural tourism without boundaries, Santorini, Greece

2018г. - Penerliev, M. V. Petkov, BULGARIAN VILLAGES - AN AUTHENTIC "ARENA" FOR CONDUCTING ACADEMIC SETTLEMENT STUDIES, Grandes problematicas do Europeu, maio, University of Porto, Portugal, 2018

2017г. - Cultural landscape: the "substrate"of cultural tourism, Journal Sociobrains (www.sociobrains.com), issue 38, October 2017 (IF 4,922 for 2016)

2017г. - Via Diagonalis as a model for interactive geographical journeys, Int. scientific conference Cultural coridor Via Diagonalis - cultural tourism without boundaries, Sociobrains, ISSN: 2367-5721 (IF 4.922), april, 2017

2017г. - The place of Shumen region in the hieractical structure of tourism sector (on the base of ultural tourism), Sociobrains, ISSN: 2367-5721, IF 4.922, april, 2017 (with Veselin Petkov)

2017г. - Териториална организация на настанителната база за туризъм в област Добрич/сб. със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков, изд. Фабер, В. Търново, 2017 (в съавторство с В. Петков).

2017г. - Alternative tourism in Bulgaria - general characteristics, Espaco e economia (Revista brasiliera de geografia economica, ano 5, numero 10), Rio De Janeiro, Brasil, 2017

2017г. - Етническа структура на населението в Шуменски окръг в края на XIX век, Известия на историческия музей в Шумен, книга 17, с.230-237 (в съавторство с Д. Руменов)

2017г. - The souvenir industry as an additional tourist activity, Quaestus journal, numarul 10, anul VI, 2017, Timisoara, Romania, p. 67-73

2016г. - Touristic clusters in Bulgaria - example of territorial organization of service economics, European Journal of Service Management, University of Szczecin, Polnad, vol.18, No:2,/2016, p.33-38, ISSN: 2450-8535

2016г. - Possibility for spatial organization of the rural tourism in Bulgaria on the basis of Bulgarian folklore regions, Journal Quaestus, numarul 8, anul V, 2016, Timishoara, Romania, p.153-160;

2016г. - Географски анализи при изследване на населението и изборните процеси /на примера на селищата по река Камчия/, сборник „Приложни ресурси по приложна география, том 2, с. 4-15 (в съавторство с В. Петков, Д. Димитров), издание на CD (ISBN: 978-954-452-036-6);

2016г. - Field studies in tourism – necessity and implementations, SocioBrains (online magazine), ISSN 2367-5721, p. 27-33, (IF Scientific Indexing Service – 0.932 for 2015), (IF Scientific Journal Impact Factor – 4.308 for 2015)

2015г. - Modern tourist potential of coastal Dobrudza in Bulgaria, Acta Scientifica Naturalis, vol. 1, 2015, p.260-270;

2015г. - Istanbul – modern demographic problems, Acta Scientifica Naturalis, vol. 1, 2015, p.271-278 (in coautor Leyla Shefka);

2015г. - Current demographic and urban problems in the Danubian Dobrudza (region Bulgaria), Quaestus, Numarul 7, Anul IV, 2015, p.29-36;

2015г. - Current Scientific and Educational Problems of Social Geography in Bulgaria, International Journal of Emerging Science and Engineering™ (IJESE), Volume-3 Issue 11, September 2015, (ISSN: 2319–6378, Online), Impact Factor: 1.201 (coautor V.Petkov)

2015г. - Селските, градски и урбанизирани територии - терминологични проблеми и пространствени диференциации в област Шумен/Сб. Селските територии в област Шумен (проблеми и тенденции), изд. на ШУ, 2015, с. 4-14;

2015г. - Промяна в броя на населението в общините Аврен, Долни чифлик и Бяла за последните петнадесет години. сп. Онгъл, год. VII, бр. 11, 2015 г., ISSN: 1314-3115. с. 141-149;

2015г. - Съвременно състояние на образователната инфраструктура в селските територии / Сб. Селските територии в област Шумен (проблеми и тенденции), изд. на ШУ, 2015 (в съавторство), с.51-65;

2015г. - Селата в област Шумен в края на XIX век / Сб. Селските територии в област Шумен (проблеми и тенденции), изд. на ШУ, 2015, /в съавторство/ с.15-27;

2015г. - Демографското бъдеще на селата според степента им на обезлюдяване, Сб. Селските територии в област Шумен (проблеми и тенденции), изд. на ШУ, 2015, с.80-90;

2014г. - Методически насоки за провеждане на теренни практики по обществена география (по модела на Приморска Добруджа), Известия на Историческия музей Шумен, том 15, 2014;

2014г. - 77. Беласица и българските селища // Сб. Пътувания из България – 2012/2014 – резултати от теренни географски практики и научни експедиции, Шумен, 2014 (в съавторство)

2014г. - The state and perspective of Balneologyical and SPA tourism in Bulgaria, Acta Scientifica Naturalis, vol. 1, 2014, p.249-256 (coauthor Sv. Stankova);

2014г. - 79. Museums as a conceptual model for the development of culture tourism, Acta Scientifica Naturalis, vol. 1, 2014, p.271-284 (coauthor L. Shefka, V. Petkov);

2014г. - Sustainable tourism development in rural areas of Bulgaria , Quaestus Journal, Nom.4, anуl III, 2014, p. 106-114, Timisoara, Romania (coautor V. Petkov);

2014г. - Угаснали огнища, сп. ГЕО, бр.4, май, 2014 г. (в съавторство);

2014г. - Музейните експозиции като част от туристическия продукт в културният туризъм – сеознност, динамика и устойчивост, Известия на РИМ-Шумен, том 16, 2014 (в съавторство);

2014г. - Потенциал за развитие на фестивалния туризъм в Шуменска област, Известия на РИМ-Шумен, том 16, 2014 (в съаторство)

2014г. - Touristic Clusters In Bulgaria – nature аnd application, Hotellink, October, 2014 Belgrade;

2013г. - Via Diagonalis in national spatial development strategy, Int. scientific conference Cultural coridor Via Diagonalis - cultural tourism without boundaries, Belgrade, October, 2013

2013г. - Добруджа в творчеството на проф. Анастас Иширков, Проблеми на географията, 1-2, 2013

2012г. - The sity museums in the context of the cultural tourism in Bulgaria, Scientific Journal № 658 - Economic problems of tourism № 1 (17), University of Szczecin. Poland, 2012, p.195-207

2012г. - Знеполе – между очарованието и забравата, сп. ГЕО, бр.4, 2012, с.90-101

2012г. - Romanian tourists on Bulgaria’s black sea coast - aterritorial analysis, Annals of the university of Craiova, series Geography, anul 2011, vol. XIV, p.148-152; 2012

2012г. - Шоплука и възможностите за развитие на алтернативен туризъм // Сб. Пътувания из България /резултати от теренни географски практики и научни експедиции/, ШУ, 2012, с. 76-86 (в съавторство)

2012г. - Съвременно състояние на селищата по горното поречие на река Луда Камчия /неочаквани резултати/ // Сб. Пътувания из България /резултати от теренни географски практики и научни експедиции/, ШУ, 2012, с.66-75; (в съавторство)

2012г. - Научна експедиция „Приморска Добруджа – 2011” // Сб. Пътувания из България /резултати от теренни географски практики и научни експедиции/, ШУ, 2012, с.24-39; (в съавторство)

2012г. - Problems in Regional Development in Bulgaria part of Dobrudja, Journal of Settements and spatial planning, september, Romania, 2012

2012г. - Asia "Energy Players" and their role in the Balkan energy strategy, Journal of Settements and spatial planning, december, Romania, 2012

2011г. - The coastal zone - territories off global and social-economical activities, Horizons, Volume 7, Bitola, Macedonia

2011г. - Conditions for development of tourism in Bulgarian municipalities boundary with Republic of Mecedonia, Iinternational scientific konference „Cultural coridor Sofia-Ohrid –cultural tourism without boundaries”, Kyustendil-Ohrid, 6-10.07.2011, p.130-136

2010г. - Община Шабла – съвременни проблеми и тенденции, География 21, бр.5, 2010, с.44-49

2010г. - The Black sea socio-economic region – оpportunities and prospects, Международна конференция „Geography And Regional Development”, БАН, 14-15 октомври 2010

2010г. - The alternative tourism and development of the regions for purposeful support in Bulgaria – impact of financial crisis, 4th International Conference Rural space and localdevelopment, July, 2010, Cluj Napoca, Romania

2009г. - Жеко Радев и Жечо Чанков като част от националната географска наука// Сб. Шумен и шуменци в националната история, Национална научна конференция, Шумен,май, 2007, изд. Фабер, 2009. В.Търново

2009г. - Неблагоприятните природни явления и отражението им върху икономиката на България, Годишник на ШУ, т. XVII B 4, Природни науки, с.59-72(в съавторство)

2009г. - Проектно финансиране в селския туризъм / сборник Селски туризъм – теория и практика, Фабер, 2009

2009г. - Устройство на селската туристическа база / Сб. Селски туризъм – теория и практика, Фабер, 2009

2008г. - Beach resources on Bulgarian black sea coast: condition and problems of their use, Пирински книжовни листи (списание за туристика), бр.3, 2008

2008г. - Indicators for Identifying tourist regions in Bulgaria - Particularity and potentiality, Gospodarka Regionalna I Turystyka, Kielce, Poland

Доклади

2017г. - Возможность пространственой организации селького туризма в Болгарии на основе болгарских фольклорних регионов, Сб. Всероссийской научно-практической конференцииг. Краснодар, Россия (18–19 мая 2017 г.) ISSN: 978-5-8209-1333-4 (в съавторство),

2017г. - Българските обекти под закрила на ЮНЕСКО през погледа на културната география, сб.с доклади от пътуваща конференция - семинар, март, 2017 г., Фабер, с. 131-141;

2017г. - Пространствена диференциация на настанителната туристическа база в придунавските общини на България, Сб. Пета международна конференция географски науки и образование" 4-5 ноември, 2016, Шумен Г

2016г. - Field studies in tourism: necessity and implementations, Int. Scientific conference Cultural corridor Western Transbalkan road – Cultural tourism without boundaries, Lefkada, Greece, September 2016;

2015г. - Северна Добруджа като част от българското културно-географско пространство // Сб. Балканите: език, история, култура, т.4, изд. ИВИС, 2015, В. Търново, с. 389-395

2015г. - Rural areas in Bulgaria as a threat for socio-economic development, X Jornadas Internacionasis Grandes Problematicas do Espaco Europeo, maio, 2015, Porto, Portugal, p.56 - 58

2015г. - Cultural and culinary tourism - a tool for cultural identity / Int. Scientific Conference Cultural coridor Via Adriatica - cultural tourism without boundaries, Trogir, Croatia, october, 2015 (coautor V. Petkov), p.178-183

2015г. - Scientific Conference Cultural coridor Via Adriatica - cultural tourism without boundaries, Trogir, Croatia, october, 2015 (coautor L. Shefka) , p.184-188;

2015г. - Agricultural livehood of the population presented through festivals / Int. Scientific Conference Cultural coridor Via Adriatica - cultural tourism without boundaries, Trogir, Croatia, october, 2015 (coautor L. Shefka), p. 142-149;

2014г. - Socio-economic and demographic preference of the Bulgarian coastal zone, International conference 28-29 may, 2014, Porto, Portugal

2014г. - Туристическите ресурси като индикатори за райониране на българския културен туризъм, сб. България в световното културно наследство, УИ „Еп. К. Преславски:, 2014 с. 1161-1165;

2014г. - Професор Батаклиев за Добруджа – една публикация със съвременен прочит, Сборник доклади от научна конференция с международно участие „География и регионалистика”, 30-31 октомври, 2014, Пазарджик

2014г. - Проблеми на населението в селските територии на област Шумен – някои основни характеристики, Сборник доклади от научна конференция с международно участие „География и регионалистика”, 30-31 октомври, 2014, Пазарджик

2014г. - Селските територии в България в контекста на регионалното развитие, Конференция „30 години катедра География, ВТУ”, ноември 2014 г. (в съавторство с Лейля Шефкъ)

2013г. - Съвременни демографски проблеми в селските територии на област Шумен, Международна конференция "50 години ВТУ", В.Търново, май, 2013

2013г. - Стратегически хоризонти за развитие на географската наука в Шуменския университет // сб. Доклади от Международна конф. "Географски науки и образование, ноември, 2013, Шумен

2013г. - Нови методи за картографиране на селищата чрез програмата here.com //Сб. Международна конф. "Географски науки и образование, ноември, 2013, Шумен

2013г. - Modern tourist potential of coastal Dobrudza in Bulgaria, HOTELlink, Journal for theory and practice of hotel industry, Belgrade, 2013

2013г. - Съвременен етно-религиозен облик на пограничните територии на Добруджа, Сб. Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, изд, Ивис, 2013

2012г. - Поселищни проучвания в Приморска Добруджа, Сб. Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, изд. Ивис, 2012 г., с. 190-201

2012г. - Западни Родопи - място за провеждане на теренни практики по география, Сб. Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново (в съавторство), 2012

2011г. - Шумен като част от туристическото райониране на страната, Сб. Международна конференция „Оттука започва България”, УИ „Еп. К. Преславски”, 2011, с.727-732

2011г. - Ученическите екскурзии – динамичен образователен метод в Япония и България, сб. Научни трудове „40 години Шуменски университет“ (в съавторство)

2010г. - Квалификация по културно-исторически туризъм (в съавторство), Международна конференция «Пътуване към България», май, 2010, Шумен

2009г. - Private Educational centers – in the modern concept of Education and continuing teaching, The 5th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, October,2009

2008г. - Географията в услуга на бизнеса, Международна научна конференция „Икономика на знанието-възможности и предизвикателства пред висшето образование;

2008г. - Географската наука в старопечатните издания в шуменските библиотечни фондове, Годишник на Факултет на ШУ, т. XVIII B 3, Природни науки, с.212-235 (в съавторство), 2008;

2008г. - Индикатори за управление на риска в черноморските общини, Годишник на ШУ, т. XVIII B 3, Природни науки, с.212-235 (в съавторство), 2008;

Цитирания

2015г. - Теренни практики по обществена география (джобен наръчник), Инкома, 2014 (цитирано в: Петков, В. Културни маршрути в Приморска Добруджа, Сборник от студентска конференция, ВТУ, В. Търново, 2014)

2015г. - Методически насоки за провеждане на теренни практики по обществена география (по модела на Приморска Добруджа, Известия на Историческия музей Шумен, том 15, 2014; (цитирано в: Петков, В. Културни машрути в Приморска Добруджа, Сборник от студентска конференция, ВТУ, В. Търново, 2014)

2015г. - Поселищни проучвания в Приморска Добруджа, Сб. Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, В. Търново, изд. Ивис, 2012 г., с. 190-201 (цитирано в: Петков, В. Културни машрути в Приморска Добруджа, Сборник от студентска конференция, ВТУ, В. Търново, 2014)

2015г. - Теренни практики по обществена география (джобен наръчник), Инкома, 2014 (цитирано в: Крумова, З, Умиращите села в община Трявна, Сб. Географски хоризонти, 2014);

2015г. - Геоикономика, 2003, изд. на ШУ (в съавт. с проф. Д. Дончев) , (цит. в . Петков, В. Водната енергия и биогоривата – алтернатива на традиционните енергийни източници, Сб. Географски хоризонти, 2014);

2015г. - Селищата в община Трявна – обект за провеждане на демографски изследвания и студентски географски практики Сб. Международна конференция „Географски науки и образование”, 2014, в съавт. с Л. Шефкъ, (цитирано в: Крумова, З, Умиращите села в община Трявна, Сб. Географски хоризонти, 2014);

2015г. - Проблеми нанаселението в селските територии на област Шумен (цит. в: Христова,Г., Л.Шефкъ, Класификация на селските селища в област Шумен с оглед населението в тях, Сб. Селските територии в област Шумен (проблеми и тенденции)

2015г. - Съвременни демографски проблеми в селските територии на област Шумен (цит. в: Христова,Г., Л.Шефкъ, Класификация на селските селища в област Шумен с оглед населението в тях, Сб. Селските територии в област Шумен (проблеми и тенденции)

2015г. - Селските територии в България в контекста на регионалното развитие (цит в: Христова,Г., Л.Шефкъ, Класификация на селските селища в област Шумен с оглед населението в тях, Сб. Селските територии в област Шумен (проблеми и тенденции)

2015г. - Sustainable tourism development in rural areas of Bulgaria (цит. В Христова,Г., Л.Шефкъ, Класификация на селските селища в област Шумен с оглед населението в тях, Сб. Селските територии в област Шумен (проблеми и тенденции)

2015г. - Проблеми нанаселението в селските територии на област Шумен (цит. в:., Л.Шефкъ, Христова,Г., Съвременна демографска ситуация в сеслките общини, Сб. Селските територии в област Шумен (проблеми и тенденции)

2015г. - Потенциал за развитие на фестивалния туризъм в Шуменска област (цит. в: Владева, Р., М.Маринова, Туристически ресурси в селските общини – потенциал за развитието им/ Сб. Селските територии в област Шумен (проблеми и тенденции)

2015г. - Sustainable tourism development in rural areas of Bulgaria (цит. в: Владева, Р., М.Маринова, Туристически ресурси в селските общини – потенциал за развитието им/ Сб. Селските територии в област Шумен (проблеми и тенденции)

2014г. - Станчева, Н., В. Петков. Село Професор Иширково – география и ежедневието на хората, Сб.Пътувания из България, 2014 (цит. съч. Добруджа в творчесвото на проф. Анастас Иширков, Проблеми на географията, кн.1-2, 2013)

2014г. - Иванова, Н. Влажните зони по Северното черноморско крайбрежие – ресурс за екологичен туризъм, Сб.Пътувания из България, изд. на ШУ, 2014 (цит.съч. Българският морски туризъм (кратък пространствен анализ, изд. на ШУ, 2013)

2014г. - Иванова, Н. Влажните зони по Северното черноморско крайбрежие – ресурс за екологичен туризъм, Сб.Пътувания из България, изд. на ШУ, 2014 (цит.съч. Експедиция „Приморска Добруджа-2011”, Сб. Пътувания из България, ШУ,2012)

2014г. - Иванова, Н. Влажните зони по Северното черноморско крайбрежие – ресурс за екологичен туризъм, Сб.Пътувания из България, изд. на ШУ, 2014 (цит. съч. Penerliev, M. Modern tourist potential of Coastal Dobrudza in Bulgaria, HOTELlink, Journal for theory and practice of hotel industry, Belgrade, 2013)

2014г. - Георгиева, Ив., Г.Георгиев Минералните извори в Рила – условие за развитие на балнеоложки туризъм, сб. Пътувания из България, изд. на ШУ, 2014 (цит.съч. The state anfd perspective of balneological and SPA tourism in Bulgaria. The XI anniversary national conference “Natural sciences – 2013”, September)

2014г. - Петков, В. Български маршрути в Северна Добруджа, сб. Пътувания из България, изд. на ШУ, 2014 (цит.съч. Съвременен етнорелигиозен облик на пограничните територии на Добруджа, Сб. Междукултурен диалог и образование на Балканите и Източна Европа, В.Търново, 2013, изд. Ивис)

2014г. - Петков, В. Български маршрути в Северна Добруджа, сб. Пътувания из България, изд. на ШУ, 2014 (цит.съч. Северна Добруджа като част от българското културно-географско пространство, Межд. конференция „Балканите – език, история, култура”, В.Търново, октомври, 2013).

2014г. - Петков, В. 2014. Културният туризъм в Шуменска област – актуални проблеми и подходи за разреашването им (дипломна работа), (цит.съч. Потенциал за развитие на фестивален туризъм в Шуменска област, Сб. Културен туризъм-2014, РИМ-Шумен, юни 2014 г.)

2014г. - Петков, В. 2014. Културният туризъм в Шуменска област – актуални проблеми и подходи за разрешаването им (дипломна работа), (цит.съч. География на туризма (допълнителни туристически дейности), изд. Тересс проект, Шумен)

2014г. - Петков, В. 2014. Културният туризъм в Шуменска област – актуални проблеми и подходи за разрешаването им (дипломна работа), (цит. съч. Музейните експозиции като част от туристическия продукт в културния туризъм – сезонност, динамика и устойчивост // Сб. Културен туризъм-2014, РИМ-Шумен, юни 2014 г.)

2014г. - Станчева, Н., В. Петков. Село Професор Иширково – география и ежедневието на хората, Сб.Пътувания из България, 2014 (цит. съч. Добруджа в творчесвото на проф. Анастас Иширков, Проблеми на географията, кн.1-2, 2013)

2010г. - Камен Петров, Геоикономическо значение на българския участък на коридор №7 за развитието на северна България, Експерт, издание на българското дипломатическо дружество, март, 2010. (цитирана публикация, Геоикономика, учебник, 2003)

Други публикации

2009г. - Селски туризъм – теория и практика, Фабер 2009

Иширков
Първата публична лекции по география


Първите географи
Жеко Радев и Жечо Чанков