Проф. д-р Димитър Тодоров Владевабв

Проф. д-р Димитър Тодоров Владев

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

Кабинет: Корпус 1, стая 507

Телефон: 054 830495

Email: dimvladev@mail.bg, d.vladev@shu.bg

Приемно време: I седм. петък 11-13 ч.,II седм. вторник 11-13 ч..

Завършен университет, специалност

1985 г. - ИПУ “Д. Михайлов”, специалност „История и география”, Диплома № 3246, с отличен успех - 6.00;

1988 г. - СУ “Св. Климент Охридски”, ФОП, специалност „Управление и организация”, Диплома № 642, с мн. добър успех - 5.33;

1990 г. - СУ “Св. Климент Охридски”, ГГФ, специалност „Геоморфология и картография\", Диплома № 115487, с отличен успех - 5.50;

1995г. - СУ “Св. Климент Охридски”, ФЖМК, квалификация „Журналист”, медиаспециализация „Телевизия”, Диплома № 130 503, с отличен успех - 6.00.

Месторабота преди постъпване в ШУ

1989-1991 г. - Научно-изследователски сектор към СУ “Св. Климент Охридски”, геоморфолог в екипи, извършващи хидрогеоложки и хидроложки проучвания;

1992-1995 г. - ръководител в печатно-издателска база “Болтенинко” ООД; редактор във вестници “Пазар експрес”, “Вечерни новини” и др.

1998-2002 г. “ТОП–ТВ” режисьор, оператор, сценарист в телевизионната рубрика “Географски паспорт”

Заемани академични длъжности

1995 г. - асистент;

2000 г. - главен асистент;

2011 г. - доцент.

2018 г. - професор

Придобити научни степени

Доктор по геоморфология и палеография (ш. 01.08.03), Научна Комисия по Геолого-географски науки при ВАК.

Водени лекции и/или упражнения

Геология и геоморфология; Почвознание и география на почвите; Геология с петрография; Климатология и хидрология; Климатология и хидрология на България; Геоморфология; Геология и геоморфология на България; Природноресурсен потенциал; Агрометеорология,Природна география на България; Агроклиматология; Рискови природни процеси, Приложение на ГИС в управление на околната среда, Математическа география и картография, История на географията и географските открития, Приложна геология, Климатични промени и регионално развитие и др.

Области на научни интереси

структурна геоморфология; почвознание; неблагоприятни и опасни геоложки, геоморфоложки и хидроклиматични процеси и явления; дистанционни геоморфоложки изследвания, палеогеография; ГИС и картография; заснимане, монтаж и озвучаване на научно-популярни филми с географско съдържание.

Специализации

Сертификат №DESK1_21 ESRI-Bulgaria-Обучение за работа с базов ГИС софтуер ArcGIS for Desktop I (2013);

Сертификат: Основи на Географските информационни системи и моделиране (2014);

Сертификат №8/22.02.2013 г. за успешно завършено участие по проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”;

Сертификат - Председател на жури към Научно-образователен център „СТЕАМ” за конкурс „Красива природа красива наука” Лято 2017 г.;

Сертификат - Председател на жури към Научно-образователен център „СТЕАМ” за конкурс „Красива природа красива наука” Зима 2017/2018 г.;

Участия в международни и национални научни проекти

СС- 905/1999 “Съвременни методики за оценка на земите в карстовите райони на България с оглед рационалното природоползване”, МОН, ГИ на БАН;

СС-909/1999 “Карстогенезис и почвено-растителна среда в България”, МОН, ИПАЕ “Н. Пушкаров”;

Проект: “Комплексно-екологично проучване на характерни екосистеми в СИ България. Определяне на видове биоиндикатори за целите на екологичния мониторинг”, 2001 г., Фонд „Научни изследвания” към ШУ „Еп. К. Преславски”;

Проект: “Структурно-геоморфоложко изследване на субареалната част от континенталната окрайнина на българския сектор на Черно море, 2001 г., Фонд „Научни изследвания” към ШУ „Еп. К. Преславски”;

Проект: №037/2002 “Приложение на географските информационни системи (ГИС) при проучване релефа на Шуменското плато”, Фонд „Научни изследвания” към ШУ „Еп. К. Преславски”;

Международна програма на Европейски съюз 2009/10 г.: “Граждански диалог Турция – Европейски съюз”, базови организации - общини Шумен и Адапазаръ;

Проект: "Неблагоприятни рискови процеси и явления в СИ България и отражението им върху социално-икономическото развитие на региона"; РД-05-231/09.03.2009 /I ч./, РД 05-306/8.03.2010 /II ч./, Фонд „Научни изследвания” към ШУ „Еп. К. Преславски”;

Проект РД-05-261/11.03.2009 - "Виртуална библиотека";

Проект № РД-05-235/14.03.2012 г. "Изграждане на център по интерактивна география", Фонд „Научни изследвания” към ШУ „Еп. К. Преславски”;

Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2013 г., финансиран от Европейски фонд за рибарство и държавния бюджет на РБ;

Проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Еп. Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“; Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013-2014 г.;

Проект BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013-2014 г.;

2013-2015 г. - Проект по 7 РП на ЕС програма Project No: 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP, Semantic pathways for building a spatially-thinking society “GEOTHNK” 001/3.3.07-0002);

Проект № РД-08-285/14.03.2014/2015 г. "Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България", Фонд "Научни изследвания" към ШУ;

Проект № РД-08-253/2013 г., "Теоретико-методологичен модел на обучението по география и интерактивно образование", Фонд „Научни изследвания” към ШУ „Еп. К. Преславски”;

Проект № РД-08-245/14.03.2014 г. "Демографски и социално-икономически проблеми на селските територии в област Шумен", Фонд „Научни изследвания” към ШУ „Еп. К. Преславски”;

Проект № РД-08-283/12.03.2015 г "Разработване на научно-образователни ресурси по приложна география и ГИС", Фонд "Научни изследвания" към ШУ;

Проект № РД-08-275/11.03.2015 г. Археоастрономически, етнографски, теологични и художествени аспекти на мегалитите в България и природонаучни характеристики на техните терени", Фонд "Научни изследвания" към ШУ;

Проект РД-08-117/08.02.2016 г. "Оценка на природния и антропогенен риск в района на Шуменското плато",Фонд „Научни изследвания” към ШУ;

Проект РД-08-100/05.02.2016 г. "Интердициплинарно изследване на мегалити в България", Фонд „Научни изследвания” към ШУ;

ПРОЕКТ BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики” – ФАЗА I Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ - Европейски структурни и инвестиционни фондове;

Проект № РД-08-103/06.02.2017 г. "Оценка на степента на уязвимост от опасни природни явления на селищата и инфраструктурата в Североизточна България", Фонд „Научни изследвания” към ШУ;

Проект № РД-08-160/09.02.2018 г. "Популяризиране на знанията по география, регионална политика и туризъм", Фонд „Научни изследвания” към ШУ;

Заемани ръководни позиции

РД-12-235/02.11.2015 г. - и.д. Ръководител катедра "География и МОГ";

РД-12-380/28.10.2016 г. - 30.07.2017 г. Ръководител катедра "География и регионална развитие";

Организационна дейност

член на: Библеотечен съвет на ШУ (2008-2012), Атестационна комисия към ФПН (2012- ...); Факултетен съвет към ФПН (2012- ....); Комисия за подготовка на Доклад-самооценка за акредитацията на специалности в Професионалното направление "Педагогика на обучението по ....." за ФХН (2012-2013); Комисия на ШУ по признаване на дипломи от чуждестранни висши училища (2014); координатор по секторна програма "Еразъм" за катедра "География и МОГ" (2012-2016); Комисии за подготовка на Доклад-самооценка за акредитацията на специалности в Професионалното направление "Науки за Земята" - магистърска програма "Приложна география и ГИС" и "География и регионална политика" - бакалавър; Мандатна комисия на ФПН (2016); Комисия по актуализация на правилниците към ФПН (2016); Комисия по трансфер на кредитите към ФПН;

Членства в научни организации

Национално географско дружество на САЩ

Съюз на учените в България

Mеждународна научна мрежа ResearchGATE

APECS

Национална асоциация на географите и регионалистите

Дисертации

2005г. - Владев, Д. Геоморфоложко развитие на Провадийско-Камчийското структурно понижение, 2005 (70 с.), 2010 (46 с.)

Монографии

2018г. - Владев, Д., 2018, Електронен атлас с карти на действителните наклони във водосборните басейни на реките Провадийска и Голяма Камчия (M 1:25 000, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с. 116, ISBN 978-619-201-227-4

2018г. - Владев, Д., 2018, Специфика на географските предавания в Българската национална телевизия (1959-1995 г.), Университетско издателство "Еп. Константин Преславски" с. 211, ISBN 978-619-201-218-2

2011г. - История на катедрите в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (1971-2011), Университетско издателство ШУ, 2011, 343 с. (в съавторство; Д. Владев - стр. 123-143)

Учебници

2014г. - Владев, Д., Н. Ченкова. 2014, Агрометеорология (електронен учебник) Проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”, с. 139, ISBN 978-954-577-909-1

2014г. - Владев, Д., Н. Ченкова. 2014, Климатология и хидрология на България (електронен учебник) Проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”, с. 147, ISBN 978-619-201-056-0

2011г. - Владев, Д. Кратък терминологичен справочник по геология и геоморфология, том I А-М, Издателство “Фабер” В. Търново, 2011, 472 с.

2011г. - Владев, Д. Кратък терминологичен справочник по геология и геоморфология, том II Н-Я, Издателство "Фабер" В. Търново, 2011, 430 с.

2007г. - Георгиева, Н., Д. Владев. География на България - развити теми и разширени план-конспекти, Издателство “Фабер” В. Търново, 2007, 410 с.

2004г. - Тишков, Х., Д. Владев. Обща климатология и хидрология (учебник за специалностите: „География и биология”, „История и география”, „ЕООС”,"Геодезия" и "Туризъм"), Второ издание, “ПИК България” АД–Варна, 2004, 332 с.

1998г. - Тишков, Х., Д. Владев. Обща климатология и хидрология (учебник за специалностите: „География и биология”, „История и география”, „ЕООС”), "Видиман", София, 332 с.

Учебни помагала

2015г. - Ръководство за изготвяне на образователни сценарии, прилагащи нови технологии, Неделчева, С., Павлова, Н., Борисов, Б., Марчев, Д., Владев, Д., Радева, В., Харизанов, К., 2015, Университетско Издателство "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-069-0

2014г. - Дерменджиева, Ст., М. Пенерлиев, С. Станкова, Д. Владев, Р. Владева, Н. Ченкова, Л. Шефкъ, И. Георгиева. Тестови варианти за кандидат-студенти по география, Ш., 88 с.

2013г. - Дерменджиева, Ст., М. Пенерлиев, Р. Владева, С. Станкова, Д. Владев, Н. Ченкова, География на България, Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти, Издателство “Ивис” В. Търново, 2013, 136 с.

2012г. - Дерменджиева, Ст., М. Пенерлиев, Р. Владева, С. Станкова, Д. Владев, Н. Ченкова, География на България, Тренировъчни тестови варианти за кандидат-студенти, Издателство “Ивис” В. Търново, 2012, с. 132

2008г. - Владев, Д. Тестове по география на България за кандидат-студенти, Издателство “Фабер” В. Търново, 2008, 124 с.

2007г. - Владев, Д. Тестове по география на България за кандидат-студенти, Издателство “Фабер” В. Търново, 2007, 100 с.

Статии

2018г. - Vladev, D. 2018, Structural-geomorphological study of the Dobrudzha plateau, Journal SocioВrains, (online magazine) ISSN 2367-5721, IF 5,536 for 2017) , Fevruary, 2018. 82-89

2018г. - Lazarova, R., D. Vladev, 2018, Application of GIS in studying the relief of the Gerlovsko substructural decline, Journal SocioBrains, ISSN 2367-5721, Journal homepage: www.sociobrains.com, International scientific refereed online journal with impact factor, Issue 41, January 2018, 287-294, IF 5,536 for 2017

2018г. - Vladev, D., R. Lazarova, 2018, Landslide processes in the Eastern part of the Frangensko plateau, Journal SocioВrains, (online magazine) ISSN 2367-5721 (www.sociobrains.com, IF 5,536 for 2017), 69-81

2015г. - Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Vladev D., Milev A., Harizanov K., 2014, „The project “GEOTHNK” – semantic pathways for building a spatially-thinking society”, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria ( http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2014/Marchev_2014.pdf )

2015г. - Д. Владев, Д. Кюркчиева, Хр. Христов, П. Кюркчиев, 2015, ISBN 978-619-201-066-9, Сборник доклади от Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“, 221, Геолого-геоморфоложки и геофизични особености на Източни Родопи на изток от Момчилградското понижение

2015г. - Vladev D. Geomorphological development of Dragoevo Mountainq, Indian Jornal of Applied Research (IJAR), Volume: V, Issue: IX, September 2015,PRINT ISSN-2249-555X, Sn:,86, p. 24-28, Journal DOI : 10.15373/2249555X (IF = 3,6241)

2015г. - Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Vladev D., Milev A., Harizanov K., 2015, „The project “GEOTHNK” – semantic pathways for building a spatially-thinking society”, SocioBrains - INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL, ISSUE 8, APRIL 2015, p. 24-29, ISSN 2367-5721

2015г. - Marchev D., Vladev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Milev A., Harizanov K., Project ‘Geothink’ – goals and opportunities, Proceedings of the Third International Scientific Conference "Geographical Sciences and Education", Shumen, September 12, 2014, p. 285-287, ISSN 285-287-978-619-201-012-6, Copyright Center „K. Preslavsky” University

2015г. - Владев, Д. Ерозионно-акумулативни процеси в района на Драгоевска планина, Трета международна научна конференция „Географски науки и образование” 12 септември 2014 г с. 37-45, ISSN 285-287-978-619-201-012-6, Copyright Center „K. Preslavsky” University

2015г. - Владев, Д. Структурно-геоморфоложко проучване на Мадарското плато,Трета международна научна конференция „Географски науки и образование” 12 септември 2014 г 31-36, ISSN 285-287-978-619-201-012-6, Copyright Center „K. Preslavsky” University

2015г. - Д. Кюркчиева, Пл. Михайлов, Д. Владев, Д. Василева, Б. Борисов, Е. Стойков, С. Иванов, Хр. Христов, П. Кюркчиев, 2015, ISBN 978-619-201-066-9, Сборник доклади от Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“, 199, Харман кая – светилище и природен феномен

2015г. - Д. Василева, Д. Кюркчиева, Д.Владев, Пл. Михайлов, Евг. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Хр. Христов, П. Кюркчиев, 2015, ISBN 978-619-201-066-9, Сборник доклади от Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“, 178, Култов комплекс Ковил

2015г. - Д. Кюркчиева, Е. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Хр. Христов, П. Кюркчиев, Д. Владев, И. Иванова, 2015, ISBN 978-619-201-066-9, Сборник доклади от Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“, 137, Изследване на мегалитния комплекс Бекликташ

2015г. - Владев, Д. Геолого-геоморфоложка характеристика на мегалитния комплекс Бегликташ, , 2015, ISBN 978-619-201-066-9, Сборник доклади от Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“, 98, Изследване на мегалитния комплекс Бекликташ

2014г. - D. Vladev. Landslide processes in the Shumen plateau region, International Journal of Scientific Research IJSR, Print ISSN № 2277-8179, Volume:III, Issue: X, October-2014, Sn:195, p. 85-89, 8-A, Banas, Opp. SLU Girls Colege, Near Congress Bhavan, Paldi, Ahmedabad-Gujarat. (INDIA)

2014г. - Chenkova, N., D. Vladev, The climate of Northeastern Bulgaria as a prerequisite for the occurrence of adverse and hazardous (risk) phenomena, Conference “Natural sciences 2014”, Varna

2013г. - Chenkova, N., D. Vladev, 2013. How topography affects the climate along the Bulgarian Black Sea coast. In: Acta Scientifica Naturalis, University of Shumen, volume 1 (in press)

2012г. - Владев, Д., Геоморфология на Добринското плато, В: Сборник с научни трудове - Национална конференция с международно участие “40 години Шуменски университет 1971-2011 г” 2012, с.130-139

2012г. - Владев, Д. Eрозионно-акумулативни процеси и форми на релефа в СЗ част от водосбора на язовир “Тича”; Международна конференция "Географски науки и образование" 19-20 окт. 2012, с. 115-125

2012г. - Vladev, D. Minerals and Crystals - the Unfading Flowers of Nature, Anual of Konstantin Preslavsky universuty of Shumen, Vol.XXI B4, Faculty of Natural Sciences, Earth Scinces, 2012, 34-43

2012г. - Лазарова, Р., Д. Владев, Геоморфология на Фисека, В: Сборник с научни трудове Национална конференция с международно участие “40 години Шуменски университет 1971-2011г” 2012, с.176-184

2012г. - Владев, Д., Р. Лазарова, Геоморфология на Шуменското плато, International scientific - practical conference “Protected karst territories – monitoring and management”, 2012, с. 36-39

2011г. - Владев, Д., Морфоструктурни черти на Роякското плато, БАН, В: Списание “Проблеми на географията” кн. 1-2, 2011

2011г. - Владев, Д. Двадесет години от възстановяването на обучението по география в ШУ “Еп. К. Преславски”, В: Списание “ГЕОграфия 21”, бр. 3, VI (LIV), 2011, с. 38-41.

2011г. - Владев, Д. Морфоструктурният анализ - обощаващ интердисциплинарен научен метод, В: Списание “ГЕОграфия 21" бр. 3, VI (LIV), 2011, с. 3-4

2009г. - Владев, Д. Геоморфоложко развитие на Тунджанското структурно понижение, В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Природни науки “Науки за Земята” и “Туризъм”, том XIХ В4, 2009, с. 26-43

2009г. - Владев, Д., Геоморфология на Франгенското плато, В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Природни науки “Науки за Земята” и “Туризъм”, том XIХ В4, 2009, с. 4-25

2009г. - D. Vladev, A. Andreev, The relief of the Shumen’s plateau in GIS environment; Romania:University of Craiova, Geographical phorum, Geographical studies andenvironment protection research, №8, 2009, p. 50-57

2008г. - Владев, Д. Съвременни ерозионно-акумулативни процеси в западната част от водосбора на язовир “Тича”; Годишник на ШУ “Еп. К. Преславски”, т. XVIIIВ3, Природни науки – Науки за Земята, 2008, с. 111-128

2008г. - Vladev, D. and others., Natural-Geographic potential of north-eastern Bugaria and its meaning for thetrans-boundary cooperation with Romania, International conference: Geographical environment and cross-border cooperation within the lower basin of the Danube, 2-5. oct. 2008, Craiova-Orsova, Romania:University of Craiova,Geographical phorum, Geographical studies and environment protection research, №7, 2008, p. 233-247

2008г. - Vladev, D. and others., The protected territories on the north-eastern Bulgarian Black Sea Coast and theirpart in the alternative tourism development,International conference: Geographical environment and cross-border cooperation within the lower basin of the Danube, 2-5. oct. 2008, Craiova-Orsova, Romania: University of Craiova,Geographical phorum, Geographical studies and environment protection research, №7, 2008, p. 157-166

2008г. - Vladev, D. and others., Dangerous natural processes and phenomena in north-eastern Bulgaria and theirreflection on the social-economic development of the region, International conference: Geographical environment and cross-border cooperation within the lower basin of the Danube, 2-5. oct. 2008, Craiova-Orsova, Romania: Univ.of Craiova,Geographical phorum, Geographical studies and environment protection research, №7, 2008, p. 52-66

2008г. - Vladev, D. and others., Sosial-economic potential of north-eastern Bulgaria and its meaning for thetrans-boundary cooperation with Romania, International conference: Geographical environment and cross-border cooperation within the lower basin of the Danube, 2-5. oct. 2008, Craiova-Orsova, Romania: University of Craiova,Geographical phorum, Geographical studies and environment protection research, № 7, 2008, p. 260-267

2007г. - Владев, Д. Ерозионно-акумулативни процеси и форми на релефа в югоизточната и източна част от водосбора на язовир “Тича” Год. на ШУ “Еп. К. Преславски”, т.XVII В4, Природни науки – Туризъм и регионално развитие и науки за Земята, 2007, с. 79-102

2004г. - Владев, Д. 2004, Релефната повърхност – динамична квазиравновесна граница в глобалната геоморфосистема, Сборник с научни трудове - Природни науки 2004, УИ “Епископ Константин Преславски”, с. 275-282.

2004г. - Владев, Д. 2004, Морфоложко проучване на релефа във водосборния басейн на долината на река Врана, БАН, Сп. “Проблеми на географията”, 3-4, с.135-145

2004г. - Владев, Д., 2004. Отклоненията от вековите норми на валежите и температурите в България през последното столетие, БАН, В: Списание “Проблеми на географията” кн. 1-2, с. 24-33

2004г. - Владев, Д. Структурно-геоморфоложко изследване на Трапишкото понижение, В: Сборник с научни трудове Природни науки, 2004, с. 283-288.

2003г. - Владев, Д., 2003. Планетарни климатични промени на Земята, В:Годишник на ШУ “Еп. Константин Преславски”, Факултет по природни науки, XV В, с. 233-241.

2003г. - Владев, Д., 2003. Съвременна динамика на ерозионно-акумулативните процеси в югозападната част от водосборния басейн на яз. “Тича”, БАН,В: Списание “Проблеми на географията”, 1-2, с. 79-85

2003г. - Владев, Д., 2003, Геоморфоложко проучване на водосборния басейн на река Каменица, В: Годишник на ШУ “Еп. Константин Преславски”, том XV В, Природни науки, с. 242-256.

2003г. - Владев, Д., 2003, Структурно-геоморфоложко изследване на Авренското (Момино) плато, В: Сборник научни трудове – Природни науки 2003, УИ “Епископ Константин Преславски”, с. 197-201

2003г. - Владев, Д.Систематизация на морфоструктурите в Провадийско-Камчийското понижение, Научни трудове, Педагогически колеж, Добрич”,том III D, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2003, с. 242-244

2003г. - Владев, Д. Геоморфология на Шуменско-Смядовското субструктурно понижение, Научни трудове, Педагогически колеж, Добрич”, том III D, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2003, с. 237-241

2003г. - Владев, Д. Геоморфология на Търговишкото субструктурно понижение, В: Год. на ШУ “Епископ Константин Преславски”, том XV В, Природни науки, 2003, с. 257-268

2002г. - Владев, Д., 2002, Систематизация на морфоструктурите в България, Конференция с международно участие в памет на проф. д-р Димитър Яранов, 9-11 септември 2002, т. I, с. 142-152

2002г. - Владев, Д. По някои въпроси относно съдържанието на понятието “морфоструктура”, Списание “Проблеми на географията”,1-2, 2002, с. 99-104

2001г. - Vladev. D., 2001, Hazardos geomorphologic processes in Gerlovsko depression, International conference 20-21.06.2000, Sustainable development of rural regions in the period of transition, В: Списание “Проблеми на географията”,1-2, р. 88-93

2001г. - Владев, Д.,2001, Геоморфоложко проучване на долината на река Елешница, В: Списание “Проблеми на географията”, 3-4, с.45-58.

2001г. - Vladev. D., 2001, Climate fluctuation in Bulgaria during the 20th century, International conference 20-21.06. 2000, Sustainable development of rural regions in the period of transition, В: Списание “Проблеми на географията”, 1-2, р. 104-111.

2001г. - Владев, Д., 2001, Геоморфология на долината на река Голяма Камчия в участъка от Преславски пролом до село Цонево, С., В: Списание “Проблеми на географията”, 3-4, 2001, с. 32-44

2000г. - Владев, Д., 2000, Структурно - геоморфоложко изследване на района на Шуменското плато по космически снимки, В: Сборник с научни трудове “Научно-технологичен трансфер”, 3-4 X 2000, с.66-74.

2000г. - Владев, Д. Структурно-геоморфоложко дистанционно изследване на Каспичанското субструктурно понижение с помощта на КС и АФС. В; Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, ГГФ, кн. 2, География, т.90, 2000, с.19-30

1999г. - Владев, Д. Географските програми в Българската Национална Телевизия и обучението по география, Списание "Обучението по география", 5-6, 1999, с.42-47

Доклади

2016г. - Ченкова, Н., Д. Владев. 2016. Екстремно валежни месеци в СИ България през периода 1961-2010 г. В: Сборник доклади от научна конф. "Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени", Вършец, с. 51-55

2016г. - Д. Владев, Б. Стоянов, Е. Стоянов, Д. Кюркчиева, С. Ибрямов, Срутищни процеси в района на пещерата Нимфите на Мадарско плато,V международна конференция „Географски науки и образование” 4-5 ХI. 2016 г.

2016г. - Chenkova, N., D. Vladev, 2016. Extreme precipitation in the Provadiyska river basin (Northeastern Bulgaria) for the period 1994-2008. In: Abstract Book from Fourth Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference “Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube”, September 15-17, Vidin - Bulgaria, Tip-top press, ISBN 978-954-723-179-5, p.53

2016г. - Ченкова, Н., Д. Владев. 2016. Наводненията във водосборния басейн на р. Бели Лом през периода 2005-2007 г. - фактори, мероприятия, препоръки. В: Сборник от научна конф. "България, българите и Европа - мит, история, съвремие", т. ІХ, УИ., "Св.св.Кирил и Методий", В.Търново, с. 273

2016г. - Д. Кюркчиева, Д. Владев, Б. Стоянов, Е. Стоянов, П. Михайлов, Е.Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Н. Архангелова, Изследване на Южния дял на платото Белинташ, V международна конференция „Географски науки и образование” 4-5 ХI. 2016 г.

2016г. - Д. Кюркчиева, Д. Владев, Б. Стоянов, Е. Стоянов, П. Михайлов, Е.Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Н. Архангелова, Изследване на Средния дял на платото Белинташ, V международна конференция „Географски науки и образование” 4-5 ХI. 2016 г.

2016г. - Д. Кюркчиева, Д. Владев, Б. Стоянов, Е. Стоянов, П. Михайлов, Е.Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Н. Архангелова, Изследване на Северния дял на платото Белинташ, V международна конференция „Географски науки и образование” 4-5 ХI. 2016 г.

2016г. - Д. Кюркчиева, Д. Владев, Б. Стоянов, Е. Стоянов, П. Михайлов, Е.Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Н. Архангелова, Невидимото лице на Инкая, V международна конференция „Географски науки и образование” 4-5 ХI. 2016 г.

2016г. - Д. Кюркчиева, Д. Владев, Б. Стоянов, Е. Стоянов, П. Михайлов, Е.Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Н. Архангелова, Караджов камък от птичи поглед, V международна конференция „Географски науки и образование” 4-5 ХI. 2016 г.

2015г. - Владев, Д. Морфоструктурно проучване на Лилякското плато, IV межд. конф. „Географски науки и образование” 30-31 Х. 2015 г. с. 35

2015г. - Владев, Д. 2015 Структурна геоморфология на Лиса планина, IV межд. конференция „Географски науки и образование” 30-31 Х. 2015 г., с.30

2014г. - Владев, Д., Н. Ченкова, 2014. Основни елементи и фактори на климата за отглеждането на зимна пшеница в СИ България. В: сборник доклади от Юбилейна научна конференция "30 години география във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, Ивис, рр. 47-52

2013г. - Владев, Д. 2013, Памукчийско структурно-денудационно понижение, Втора международна научна конференция “Географски науки и образование” 1-2 ноември, 2013 г. Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, с. 78-82

2010г. - Владев, Д. и др. Оценка на степента на уязвимост на населените места вСИ България при екстремни (интензивни) валежи, Годишник на ШУ “Еп. К. Преславски”, т. XX В4, Природни науки – Науки за земята и туризъм, 2010,с. 23-36

2010г. - Владев, Д. и др. Опасни геодинамични явления по Северното Българскочерноморско крайбрежие и отражението им върху инженерната инфраструктура, Годишник на ШУ “Еп. К. Преславски”, т. XX В4, Природни науки – Науки за земята и туризъм, 2010, с. 5-22

2006г. - Владев, Д. 2006. Картите на действителните наклони–възможности за приложение в научните изследвания и практиката, Научна конференция “Природни науки 2005”, 30.09-3.10 2005, Варна, с.92-98

2003г. - Владев, Д., 2003, Геоморфоложко изследване на водосборната площ на река Камчия в участъка от устието до село Гроздьово, Сборник научни трудове – Природни науки, Юбилейна научна конференция посветена на 30 год. от основаването на Шуменския университет, География, с. 49-65.

2003г. - Владев, Д. Геоморфология на Провадийското структурно-денудационно понижение, Сборник научни трудове–Природни науки, Юбилейна научна конференция посвете на 30 год. от основаването на Шуменския университет, География, 2003, с.102-113.

2002г. - Андреев, А., Д. Владев, Цифров модел на релефа на Шуменското плато в среда ГИС, Национална научна конференция с международно участие по приложни научни направления Природни науки, Аграрни науки, Екология и ООС, 28-29 ноември 2002 г.

2000г. - Владев, Д., Н. Сланева, 2000, Рискови валежи във водосборния басейн на река Врана, Международна научна сесия “50 години Географски институт при БАН, София, ноември, 2000, с.125-136

1999г. - Владев, Д., 1999, Структурно–геоложки и геоморфоложки особености на водосбора на Крива река, В: Сборник с доклади от Юбилейна научна конференция “25 години Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” Ш. 30 Х-1 XI 1996, Университетско издателство, с.185-198.

1999г. - Тишков, Х., Д. Владев, 1999, Потенциално опасни (рискови) валежи в България. В: Сборник с доклади от Юбилейна научна конференция “25 години Шуменски университет ”Еп. Константин Преславски”, Шумен 30 Х–1 XI 1996, с.159-167

1998г. - Владев, Д., Г. Алексиев, 1998, Съвременна динамика на ерозионните процеси в горното поречие на Г. Камчия. В: Сборник от доклади на Международна научна конференция “100 години география в Софийски университет ”Св. Климент Охридски, София,14–16 май 1998, с.135-147

1998г. - Владев, Д., Флуктуации на климата в България през XX век,Сборник с научни трудове IV -та Национална конференция с международно участие по приложни научни направления, Шумен, 30-31 юли 1998.

1998г. - Владев, Д., Исторически и съвременни климатични изменения на Земята, Сборник с научни трудове IV -та Национална конференция с международно участие по приложни научни направления, Шумен, 30-31 юли 1998.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2012г. - Рецензии на над 30 дипломни работи

Цитирания

2014г. - Цитиране на "Кратък терминологичен справочник по геология и геоморфология", том I и II, 902 стр. Д. Владев, 2011 от Николай Даутов В: Пирин – географски и етимологичен речник, 352 стр., 2014 г.,

2012г. - Х.Тишков, Д. Владев. Потенциално опасни (рискови) валежи в България,с.159-167, 1999. - цитиране от Нина Ченкова в Проливните валежи във водосборния басейн на р. Бели Лом за периода 1991-2008 г – характеристика по абсолютен и относителен критерий, 132-140, Сборник с научни трудове на международна конференция “Географски науки и образование”19-20 окт.2012 г.

2012г. - Х. Тишков, Д. Владев “Обща климатология и хидрология”, ПИК България, 2004, 332 с. цитиране от Иван Александров в Ветроенергиен потенциал в Североизточна България, 141-146, Сборник с научни трудове на международна конференция “Географски науки и образование” 19-20 окт. 2012 г.

2012г. - Нинов, Н., П. Стефанов, И. Илиев, Д. Владев и др. "Съвременни методи ки за оценка на земите в карстовите райони на България с оглед рационалното природо ползване" (Архив ГИ БАН, 2002). Цитирано от Stoyanova, V. "Landscapes in the downstream of the river Vrana" стр. 40-42, Международна научна конференция "Защитени карстови територии – монито ринг и управление" , 2012

2012г. - Х. Тишков, Д. Владев, “Обща климатология и хидрология”, печатница «Видиман», 1998, 330 с.- цитиране от Василева, В. Езерен туризъм В: Сборник с научни трудове Национална конференция с международно участие “40 години Шуменски университет 1971-2011г” 2012, с. 207-211

2012г. - Нинов, Н., П. Стефанов, И. Илиев, Д. Владев и др. "Съвременни методики за оценка на земите в карстовите райони на България с оглед рационалното приро доползване" (Архив ГИ БАН, 2002). цитиране от Stoyanova, V. в "Landscapes in the downstream of the river Vrana" стр. 40-42, Международна научна конференция "Защитени карстови територии – мониторинг и управление" , 2012

2010г. - Х. Тишков, Д. Владев “Обща климатология и хидрология”, ПИК България, 2004, 332 с. цитиране от Иван Александров, 2010, Характеристика на климатичните елементи в района на община Провадия във връзка с възможността за използване на възобновяеми енергийни източници, Годишник на ШУ “Еп. Константин Преславски”, Природни науки, Науки за Земята и туризъм, т. ХХ В4, с.37-47

2008г. - Владев, Д. “Отклонения от вековите норми на валежите и температурите в България през последното столетие” БАН, Списание “Проблеми на географията”, кн. 1-2, С., 2004, с. 24-33 - цитиране от Нина Ченкова, 2008, Съвременни колебания на температурата на въздуха във Варна, Годишник на ШУ “Еп. Константин Преславски”, Природни науки, т. ХХVIII В 3, с. 188-200.

2008г. - Vladev et al.- The protected territories in the North-Eastern Bulgarian Black sea coast and their part in the alterna tive tourism development, Forum Geografic, Сraiova, Romania, 2008, Anul VII, 7, 157-166. цитиране от Атанасова, А. Природен и социално-икономически потенциал на общините Балчик и Шабла за развитието на туризма, Ш., 2008, 52 с.

2007г. - Георгиева, Н., Д. Владев. “География на България” Изд. “Фабер”, В. Търново, 2007, 410 с. - цитиране от Пенерлиев, М., С. Станкова, Тестове по география на България за кандидат-студенти, Фабер, В. Търново, 2010, 98 с.

2006г. - Х. Тишков, Д. Владев “Обща климатология и хидрология”, ПИК България, 2004, 332 с. - цитиране от Нина Ченкова, 2006, Структура на местния климат и характер на времето в района на град Варна, Годишник на ШУ “Еп. Константин Преславски”, Природни науки, т. ХVI В 5, с. 113-129

2004г. - Х.Тишков, Д. Владев. Потенциално опасни (рискови) валежи в България,с.159-167, 1999. - цитиране от Нина Ченкова, Лейля Шефкъ, 2004, Характеристика на интензивните валежи в Шуменска област, Сборник научни трудове “Природни науки – 2004”, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, с. 360-367

2002г. - Х.Тишков, Д. Владев Потенциално опасни (рискови) валежи в България,с.159-167, 1999. - цитиране от Иван Пенков, 2002, Териториално разпределение на максималните за 24 часа валежи в Североизточна България по относителен критерий, Конференция с международно участие в памет на проф. д-р Димитър Яранов, Варна, 9-11 септември 2002, т. 1, с. 122-132

2002г. - Владев и др. проект СС-905/1999 на НФНИ-МОН “Съвременни методики на оценка на земите в карстовите райони на България с оглед рационалното природоползване” - цитиране от Нино Нинов, Петър Стефанов, Мартин Илиев, 2002, Предварителен модел за кадастър на почвената покривка в карстови терени с оглед устойчивото развитие на защитените територии (на примера на Природен парк “Шуменско плато”), 2002, т. 2, с. 355-369

Други публикации

2015г. - Георги Никодимов, фак. № , спец. География и биология, ред.об. – дипломна работа в областта на хидрологията и геоморфологията, защитена пред Държавната изпитна комисия с мн. добър успех (юни. 2015)

2015г. - Ралица Христова, фак. № 1089, спец. География и биология, ред.об. – дипломна работа в областта на климатологията защитена пред Държавната изпитна комисия с отличен успех (септ. 2015)

2014г. - Емилия Николаева Георгиева фак. № 1041, сп. География и биология, ред.об. - дипломна работа в областта на геоморфологията, защитена пред Държавната изпитна комисия с отличен успех (юни 2014)

2013г. - Йоана Любенова Попова фак. № 1091, сп. География и биология, ред.об. - дипломна работа в областта на геоморфологията, защитена пред Държавната изпитна комисия с отличен успех (септември 2013)

2012г. - Росица Петкова Лазарова ГБ ред.об.фак. № 938, дипломна работа в областта на геоморфологията, защитена пред Държавната изпитна комисия с отличен успех (юни 2012)

2012г. - Николинка Янакиева Димитрова ГБ ред.об. фак. № 950, дипломна работа в областта на агроклиматологията, защитена пред Държавната изпитна комисия с отличен успех (септ. 2012)

2003г. - Веселина Радева Иванова, фак. № 619, спец. География и биология, ред.об. – дипломна работа в областта на климатологията защитена пред Държавната изпитна комисия с отличен успех (окт. 2003)

2001г. - Шааде Басри Мехмед, фак.№ 310, спец. География и биология, ред.об. – дипломна работа в областта на климатологията защитена пред Държавната изпитна комисия с отличен успех (юли. 2001)

2001г. - Станислав Александров Дойчинов, фак. № 235, сп. География и биология, ред.об. - дипломна работа в областта на геоморфологията, защитена пред Държавната изпитна комисия с отличен успех (юли 2001)

2000г. - Нели Георгиева Колева, фак. №72, спец. География и биология, зад.об.–дипломна работа в областта на геоморфологията, защитена пред Държавнатаизпитна комисия с отличен успех (юли 2000)

2000г. - Румяна Иванова Христова, фак. №57, спец. География и биология, зад. об.– дипломна работа в областта на климатологията, защитена предДържавната изпитна комисия с отличен успех (окт. 2000)

1999г. - Мелят Исмаил Мехмедамин, фак. №116, спец. География и биолгия, зад. об. – дипломна работа в областта на геоморфологията, защитена пред Държавната изпитна комисия с отличен успех (окт. 1999)

1998г. - Хюлия Рахим Хюсеин, фак. № 162, спец. География и биология, ред. об. – дипломна работа в областта на ландшафтознанието, защитена пред Държавната изпитна комисия с отличен успех (юли 1998)

1998г. - Илиян Димитров Балчиклиев, фак. № 94, спец. География и биология, ред. об. – дипломн а работа в областта на геоморфологията, защитена пред Държавната изпитна комисия с отличен успех (юли 1998)

1998г. - Мая Антонова Иванова фак.№ 145, спец. География и биология, ред. об. - дипломна работа в областта на геоморфологията, защитена пред Държавната изпитна комисия с мн.-добър успех (юли 1998)

1998г. - Мария Стоянова Георгиева, фак. № 159, спец. География и биология, ред. об. – дипломна работа в областта на геоморфологията, защитена предДържавната изпитна комисия с отличен успех (юли 1998)

1998г. - Андон Стоянов Герчев, фак. № 113, спец. География и биология, ред. об. – дипломна работа в областта на геоморфологията, защитена пред Държавната изпитна комисия с отличен успех (юли 1998)

1998г. - Галя Любенова Григорова, фак. № 130, спец. География и биология, ред.об. – дипломна работа в областта на геоморфологията защитена пред Държавната изпитна комисия с отличен успех (юли 1998)

1998г. - Милко Йорданов Димитров, фак. № 116, спец. География и биология, ред. об. – дипломна работа в областта на геоморфологията, защитена пред Държавната изпитна комисия с мн.добър успех (окт. 1998)

1998г. - Кирил Илков Киндиянов, фак. №161, спец. География и биология,ред.об. – дипломна работа в областта на геоморфологията, защитена пред Държавната изпитна комисия с отличен успех (окт. 1998)

1997г. - Генади Русев Иванов, фак. № 63, спец. География и биология, ред.об. – дипломна работа в областта на геоморфологията, защитена пред Държавнатаизпитна комисия с отличен успех (юли 1997)

1997г. - Десислава Кирова Георгиева, фак. № 52, спец. География и биология, ред.об. – дипломна работа в областта на климатологията, защитена пред Държавната изпитна комисия с мн. добър успех (юли. 1997)

1997г. - Милена Петрова Стоянова, фак. № 87 ,спец. География и биология, ред.об. – дипломна работа в областта на климатологията, защитена пред Държавната изпитна комисия с отличен успех (юли. 1997)

1997г. - Нина Златкова Сланева (Ченкова), фак. № 73, спец. География и биология, ред.об. – дипломна работа в областта на геоморфологията, защитена пред Държавната изпитна комисия с отличен успех (окт. 1997)

1997г. - Светла Димитрова Станкова, фак. № 75, спец. География и биология, ред.об. – дипломна работа в областта на геоморфологията, защитена пред Държавната изпитна комисия с отличен успех (окт. 1997)

1997г. - Теменужка Иванова Цанова, фак. №2918, спец. Геоморфология и картография,ГГФ, СУ – дипломна работа в областта на геоморфологията, защитена пред Държавната изпитна комисия с мн.добър успех (окт. 1997)

1996г. - Мирослав Дочев Маринов, фак. № 14, спец. География и биология, ред. об. – дипломна работа в областта на природната география, защитена пред Държавната изпитна комисия с отличен успех (юни 1996)

1996г. - Дияна Александрова Александрова, фак. № 16, спец. География и биология, ред. об. – дипломна работа в областта на геоморфологията,защитена пред Държавната изпитна комисия с мн.добър успех (септ. 1996)

Художествено-творчески дейности

2012г. - МЕДИЙНА ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ - заснемане, монтаж, озвучаване и телевизионно представяне на научно-популярни филми (ТОП-ТВ “Географски паспорт” 1998-2002, в съавт. с Ив. Владев)

2012г. - Северно Черноморско крайбрежие, Североизточна граница на България, Устието на река Камчия и Южното Черноморско Крайбрежие,Зеленото сърце на Странджа, Транспортен коридор I -7: ГКПП Лесово-Елхово-Ямбол-Шумен-Силистра, Балчик, Черно море, Черноморска експедиция на НИК “Геленджик” IX-X, Сексагинта Приста, Градът на Алеко, Плевен – градът на Oсвобождението, Разград – културният и стопански център на Лудогорието (първа и втора част), Лозница, Египет – страната на пирамидите, Канарски острови, Една разходка по турското средиземноморие, От Струмица до Прилеп, Охридското езеро – природния музей на Европа, Охрид – приказка без край, Западна Македония и Скопската котловина, Осмарските скални манастири, Роженският манастир и Мелник, Рилски манастир, Вулканът Кожух и Рупите, Благоевград, Добрич – стопански и културен център на Южна Добруджа, Велики Преслав – белокаменния град на Симеон, Върбица,Медвен, Катунище и Жеравна – бисери от котленската огърлица, Социално-икономически проблеми на ромската общност в Котелска община, Котел – твърдина на българщината, Институт по окенология към БАН – гр. Варна, Нейково и Райково, Един живописен кът от Централна Стара планина, Съхранената вяра на българите, Килифаревски манастир, Дряновски манастир и пещерата “Бачо Киро”, Трявна, Тревненска дърворезбарска школа, Габрово – българският “Манчестър”, Архитектурно-етнографски парк-музей “Етъра”, Севлиево, Троянски манастир, Соколски манастир, Царевец – българската твърдина, Търговище, Генералското село – Радко Димитриево, Изследователска апаратура на института в Геленджик, Проучване на полезните изкопаеми на дъното на океана, Учебен филм хидрофизика, Института Геленджик, Експедиция на НИС “Геленджик” със студенти в Средиземно море, Двореца и ботаническата градина в град Балчик, Земенски водопад и долината на река Струма, Провадийско-Камчийско структурно понижение