Доц. д-р Жени Димитрова Стояноваабв

Доц. д-р Жени Димитрова Стоянова

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: БИОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 312

Телефон: 054 830495 вътр.232

Email: j.dimitrova@shu.bg

Приемно време:

Завършен университет, специалност

През 1989 г. се дипломира във ВПИ - гр.Шумен, специалност Биология и химия.

Заемани академични длъжности

2006 г. - главен асистент

2016 г. - доцент

Придобити научни степени

Образователна и научна степен ДОКТОР, научна специалност: Физиология на растенията.

Дисертация: "Микроразмножаване на бял риган (Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswaart) и исоп (Hyssopus officinalis L.) и оценка на тяхната цитотоксична активност"

Водени лекции и/или упражнения

Ботаника І част (Анатомия и морфология на растенията)

Ботаника ІІ част (Систематика на растенията)

Хербология

Фитогеография

Теренна практика по ботаника І и ІІ част

Теренна практита по хербология

Управление и опазване на биологичните ресурси

Екология на растенията

Етноботаника

Систематика на растенията с основи на фитоценология

Области на научни интереси

Етноботаника

Алелопатия

Флористика

Микроразмножаване на лечебни растения

Участия в международни и национални научни проекти

1. Проект финансиран по програма PHARE CBC 2005 Romania – Bulgaria RO2005/017.01.02.02. Тема на проекта : “Comparative studies regarding the biodiversity of coastal habitats, the anthropogenic impact and possibilities for conservation and restoration of important European habitats between Cape Midia (Romania) and Cape Kaliakra (Bulgaria), 2008. Ръководител: Marius Fagaras, Ph.D.

2. Проект финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски" РД – 07- 633/ 07.04.2009. Биоценотични проучвания на моделни полезащитни пояси в Добруджа и значението на поясите за агроекосистемите

3. Проект финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски" РД - 07-1024/15.03.2010. Mониторинг и ограничаване въздействието на вредители в агроекосистеми в Добруджа. Ръководител: доц. д-р Свилен Райков.

4. Проект финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски" РД-07-336/15.03.2011. Проучване на основни компоненти на природни и агроекосистеми в североизточна България и оценка на въздействието на растителнозащитни фактори върху главни вредители в тях. Ръководител: доц. д-р Свилен Райков.

5. Проект финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски" РД-05-239/14.03.2012. Мониторинг на основни елементи на моделни екосистеми. Ключови вредители по земеделските култури в тях. Ръководител: доц. д-р Свилен Райков.

6. Проект финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски" РД-08-262/14.03.2013. Проучване на основни компоненти на природни и изкуствени екосистеми. Стратегии за регулиране популационната численост и степен на нападение от ключови вредители в различни агробиоценози. Ръководител: доц. д-р Свилен Райков.

7.Проект финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски" - "Мониторинг на биоразнообразието в естествени и изкуствени екосистеми. Стратегии за контрол и регулиране числеността на вредителите в агроценозите"-2014г.

8. Проект финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз - BG051PO001-3.3.06-0003 “Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки” (2014-2015 г.)

12. Проект финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски" – РД-08-271/11.03.2015. Проучване биологичното разнообразие в природни и изкуствени екосистеми. Мониторинг и управление на популациите на икономически важни видове и стратегии за устойчивото развитие на екосистемите.

13. №РД-08-70/02.02.2016 „Биоценотични проучвания в естествени и изкуствени екосистеми. Мониторингови стратегии за управление и опазване на екосистемите”

14. РД-08-125/06.02.2017. Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на организация на живата материя.

15. № РД-10-415/28.02.2018 „Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека“

16. № Н21/30 - 2018. Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam.

17. РД-08-45/ 2019.Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam.

18. РД-08-104/01.02.2019. Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека.

19. РД-08-128/04.02.2019. Художественотворческа дейност на студенти и докторанти от Шуменския университет – 2019.

20. BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, 2019 г.

Организационна дейност

Ръководство на кръжок "Етноботаника"

Членства в научни организации

Жени в науката - клон Шумен

Дисертации

2014г. - "Микроразмножаване на бял риган (Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswaart) и исоп (Hyssopus officinalis L.) и оценка на тяхната цитотоксична активност", СУ "Св. Кл. Охридски"

Учебници

2010г. - Райков, С., Ив. Димитров, Ж. Димитрова, 2010. Хербология, Университетско издателство “Епископ К. Преславски”, Шумен, с. 198

Учебни помагала

2018г. - Захариев, Д., Ж. Димитрова, А. Асенов, П. Бойчева, Л. Танева, 2018, Терциерни реликтни растения в България, Изд. „Химера”, Шумен, ISBN 978-619-7218-41-1, 568 с.

2016г. - Zahariev, D., Zh. Dimitrova, M. Kaschieva, P. Boicheva, L. Taneva, 2016, Album of Medicinal Plants in Bulgaria, Himera Publishing House, Shumen, ISBN 978-619-7218-20-6, p. 525. http://archive.org/details/AlbumOfMedicinalPlantsInBulgaria2016EN

2015г. - Захариев, Д., Ж. Димитрова, М. Касчиева, П. Бойчева, Л. Танева, 2015, Албум на лечебните растения в България, Изд. „Химера”, Шумен, ISBN 978-619-7218-18-3, 523 с., https://archive.org/details/AlbumNaLechebniteRasteniaVBulgaria2015

2014г. - Захариев, Д., М. Касчиева, Ж. Димитрова, 2014, Електронен албум по Ботаника, Изд. „Химера”, Шумен, ISBN 978-954-9775-98-3, с. 332. http://archive.org/details/ElektronenAlbumPoBotanika1

2010г. - Райков, С., Ж. Димитрова, 2010. Ръководство за упражнения по хербология, Университетско издателство “Епископ К. Преславски”, Шумен, с. 124

Статии

2018г. - Koleva V., A. Dragoeva, Zh. Stoyanova, Zh. Yordanova, S. Ali, N.M.Uzunov, L. Melendez-Alafort, A. Rosato, D.D. Enchev (2018). In vitro cytotoxicity of allelopathic plants Adonis vernalis L. Origanum vulgare ssp. vulgare L. and Nepeta nuda subsp. nuda. Acta Scientifica Naturalis, 5(1): 64-68.

2017г. - Dragoeva A., Zh. Stoyanova, V. Koleva, D. Dragolova (2017). Allelopathic activity of Nepeta nuda L. subsp. nuda water extracts. Acta Scientifica Naturalis, 4(1) 46-51.

2017г. - Dragoeva, А., V. Koleva, Zh. Stoyanova, E. Zayova, S. Ali (2017). Allelopathic and in vitro anticancer activity of stevia and chia. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, 26(4): 593-604. (SJR 0.192)

2017г. - Arhangelova, N., D. Nedeva, Zh. Dimitrova, (2017). Soil-to-Plant Transfer Factor of Natural Radionuclides in medical plants from Nature park “Shumensko plato”. ". Proceedings, Volume III, UNITECH 2017, Gabrovo, III -258 - III -261.

2017г. - Arhangelova, N., D. Nedeva, Zh. Dimitrova, G. Yordanova (2017). Radionuclides in medical plants collected of the Natural park "Shumensko plato". Proceedings, Volume III, UNITECH 2017, Gabrovo, III -262 - III -265.

2016г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Z. Stoyanova, T. Koynova (2016). A study on current status of herbal utilization in Bulgaria. Part 2: Safety concerns. Journal of Ethnopharmacology, 183: 123-127. (IF 3.055, SJR 1.156)

2016г. - Dimitrova, Zh., M. Kaschieva, V. Encheva, G. Hristova (2016). White-flowered form of Cephalanthera rubra on the territory of Shumen Plateau. Proceedings of the Fourth student scientific conference „Ecology and Environment“, 3: 84-92. (студенти: V. Encheva, G. Hristova)

2016г. - Arhangelova, N., D. Nedeva, Zh. Dimitrova, R. Mateva, G. Yordanova (2016). Radionuclides in medicinal plant YARROW (Achillea millefolium L.), Proceedings, Volume IV, UNITECH 2016, Gabrovo, ІV-341 - ІV-344. (докторант - R. Mateva, студент - G. Yordanova)

2016г. - Arhangelova, N., D. Nedeva, Zh. Dimitrova, R. Mateva (2016). Natural technogenic radioactivity in medical plants Lamium purpureum L.,Taraxacum officinale L., Stellaria media L., Proceedings, Volume IV, UNITECH 2016, Gabrovo, ІV-336 - ІV-340. (докторант - R. Mateva)

2015г. - Dragoeva, A., T. Ignatova-Ivanova, V. Koleva, L. Behchet, Zh. Nanova, M. Kaschieva, N. Arhangelova (2015) Comparison of the effect of water infusions of Origanum vulgare ssp. vulgare and Adonis vernalis on the growth of human melanoma cell line and Gram-positive and Gram-negative bacteria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci 4(3):571-577.

2015г. - Dragoeva, A.,V. P. Koleva, Zh. D. Nanova, B. P. Georgiev (2015). Allelopathic effects of Adonis vernalis L.: root growth inhibition and cytogenetic alterations. Journal of Agricultural Chemistry and Environment, 4: 48-55.

2015г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, T. Koynova, P.Jordanova (2015) A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research and Essays, 10(5):168-176. (SJR 0.13)

2015г. - Nanova, Z., A. Dragoeva, V. Koleva, N. Chipev, B. Georgiev, I. Yotova, M. Ivanov, E. Evstatieva, 2015. Study on the current use of four important medicinal plants of Lamiaceae in Bulgaria, Acta Scientifica Naturalis, 1: 39-49.

2015г. - Dragoeva, A. P., Zh. D. Stoyanova,V. P. Koleva, G. P. Zhekova (2015). A possible application of two Origanum vulgare subspecies from Bulgaria according essential oils composition. Acta Scientifica Naturalis, 2: 32-36. (SJIF 2.723)

2015г. - Dimitrova, Zh., M. Kaschieva, N. Kirilova, M. Marinova, 2015. Establishment of current state and conservation of orchids along marked tourist routes in Shumen Plateau Nature Park. Proceedings of the Third student scientific conference „Ecology and Environment“, 2:51-58.

2015г. - Салим, С., Р. Матева, Д. Василева, Ж. Димитрова, Н. Архангелова, 2015. Количествен елементен анализ на някои лечебни растения събрани от „Шуменско плато”, Сборник от ІІІ Студентска научна конференция „От атома до космоса”, 61-64.

2015г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh.Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015). An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, 4(4): 297-305.

2014г. - Dragoeva, A., Zh. Nanova, V. Koleva, V. Kapchina-Toteva, T. Koynova, B. Georgiev, M. Ivanov, Y. Nikolova, Y. Dimitrova, 2014. Hyssop – a valuable plant almost unknown in Bulgaria. Acta Scientifica Naturalis, 1: 183-191.

2014г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, N. Chipev, M. Kaschieva, B. Boneva, Y. Penkov, H. Marinov. 2014. A survey of Lamiaceae family in bulgarian folk medicine – a model approach for ethnobotanical education. ANNUAL of Konstantin Preslavsky University, Shumen, ХХІІ В6: 59-69.

2014г. - Dragoeva, A. P., V. P. Koleva, Z. D. Nanova, M. Z. Kaschieva, 2014. Allelopathy of Cold Water Extracts from Origanum vulgare ssp. vulgare L., Journal of Agricultural Chemistry and Environment, 3:144-150. (IF 0.25)

2014г. - Dragoeva, A.P. V. P. Koleva, Zh. D. Nanova, M. Zh. Kaschieva, I. R. Yotova. 2014. Allelopathic and cytotoxic activity of Origanum vulgare ssp. vulgare growing wild in Bulgaria. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, 23(6): 914-924. (SJR 0.2)

2014г. - Kaschieva, M., Z. Nanova, A. Dragoeva, V. Koleva, B. Boneva, Y. Gancheva, Y. Penkov, H. Marinov, 2014. Establishment of current state of medicinal plants propagation along marked tourist routes in Shumen Plateau Nature Park, Proceedings of the Second Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, 1:141-153. ISSN 2367-5209

2014г. - S. Stefanova, N. Arhangelova, D. Vasileva, J. Dimitrova, H. Hristov, I. Penev, N. Uzunov, 2014. Quantitative element analysis of herbs from „Madara plateau“ area, NE Bulgaria, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe”, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 5-8. ISBN 978-954-577-886-5

2014г. - S. Salim, N. Arhangelova, D. Vasileva, J. Dimitrova, H. Hristov, N. Uzunov, 2014. Quantitative element analysis of herbs from the region of „Shumen plateau“, NE Bulgaria, Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe”, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen, 33-36. ISSN 2367-5586

2014г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, P. Jordanova, N. Chipev, V. Kapchina-Toteva, G. Dashev, I. Yotova, 2014. Is there a tendency for rising use of herbs in pharmaceutical form – a survey in Bulgaria from an ethnobotanical viewpoint. Acta Scientifica Naturalis, 1: 192-201.

2014г. - Dragoeva, A.P., T. Ignatova-Ivanova, V.P. Koleva, Zh. D. Nanova, D. Enchev (2014). Cytotoxic effect of Br-containing oxaphosphole on human melanoma cell line and pathogenic and symbiotic bacteria. International Journal of Current Microbiology and Applied Science, 3(12): 1-7.

2010г. - Dragoeva, A., Zh. Nanova, V. Kalcheva, 2010. Allelopathic activity ofmicropropagated Hyssopus officinalis L., Lamiaceae, water infusions, Revista Brasileira de Farmacognosia,20(4): рр. 513-518. (SJR (2010) - 0,331)

2009г. - Nanova, Zh., Marius Fagaras, Paulina Anastasiu, Gavril Negrean, 2009. Study of the higher flora on the territory of Kaliakra Natural Reserve, Volum cu lucrarile Conferientei dela Constanta, рр. 32-48.

2009г. - Fagaras, M., Paulina Anastasiu, Gavril Negrean, Zheni Nanova, 2009. Important European habitats and plant communities from the seashore area between Cape Midia andCape Kaliakra, Volum cu lucrarile Conferientei de la Constanta, рр. 16-24.

2009г. - Anastasiu, P., Marius Fagaras, Gavril Negrean, Zheni Nanova, 2009. Rare and threatened plants from the limestone cliffs and limestone plateau between Russalka and CapeKaliakra, Volum cu lucrarile Conferientei de la Constanta, рр. 25-31.

2008г. - Dragoeva, A., Zh. Nanova, V. Kalcheva, 2008. Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity, Allelopathy Journal,22(1): pp. 131-142. (IF 0,525)

2007г. - Nanova, Zh., Y. Slavova, D. Nenkova, I. Ivanova, 2007. Microclonal vegetative propagation of hyssop (Hyssopus officinalis L), Bulgarian Journal of Agricultural Science, 13:213-219.

2007г. - Нанова, Ж., 2007. Биометрични показатели и етеричномаслен състав на бял риган (Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Jetswaart) от култура, Годишник на ШУ ”Еп.Константин Преславски”, т. XVII, B3, c. 111-119.

2006г. - Nanova, Zh., Y. Slavova, 2006. Mass vegetative propagation of winter marjoram (Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Jetswaart), Bulgarian Journal of Agricultural Science,12: 531-536.

2005г. - Nanova, Zh., A. Dragoeva and V. Kalcheva, 2005. Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum. Ovidius University Annals - Biology-Ecology Series, 9: 15-24.

2004г. - Нанова, Ж., 2004. Проучване на представителите на семейство Orchidaceae на територията ПП “Шуменско плато”. Сборник “Природни науки”, Шумен, с.246-250.

2003г. - Нанова, Ж., 2003. Биологично разнообразие на висши растения на Шуменското плато, Сборник “30 години Шуменски университет”, с. 63-65.

2003г. - Нанова, Ж., 2003. Сезонни промени в състава на флората на територията ПП “Шуменско плато”, Сборник “Природни науки ”, Шумен, с. 129-132.

1999г. - Дойчинов, Ал., Ж. Димитрова, Д. Василев, Акумулиране на радионуклеиди в различни видове растения от територии с повишен радиационен фон, 1999. Сборник“25 години Шуменски университет”, с. 65-68.

1999г. - Каменова Е., Ж.. Димитрова, В. Иванов, 1999. Действие 2 (2-хлор-1,3-алкадиенил)-2 оксо-1,3,2-диоксафосфоланов на ВТМ in vivo, Сборник “ 25 години Шуменскиуниверситет”, с.6-8.

1999г. - Каменова Е., Ж.. Димитрова, В. Иванов, 1999. Действие диалкиловых тиоефиров 2-хлор-1,3-алкадиенфосфоновых кислот на ВТМ in vivo, Сборник “ 25 годиниШуменски университет”, с. 9-12.

1993г. - Димитрова, Ж., А. Драгоева, О. Димитров, 1993. Еволюция в енергийното осигуряване на клетката, Биология, 6: с.3-8.

Доклади

2018г. - Stoyanova, Zh., A. Dragoeva, V. Koleva, P. Asenova, K. Kolev (2018). Traditional Bulgarian medicine for urinary system disorders. Proceedings of the Sixth student scientific conference „Ecology and Environment“, 5: 148. (студенти: P. Asenova, K. Kolev)

2018г. - Koleva, V., Zh. Stoyanova, A. Dragoeva, K. Kolev, P. Asenova (2018). Traditional Bulgarian medicine for musculoskeletal system disorders. Proceedings of the Sixth student scientific conference „Ecology and Environment“, 5: 149. (студенти: K. Kolev, P. Asenova)

2018г. - Dragoeva, А., V. Koleva, Zh. Stoyanova, B. Pavlova, S. Valkova, Sh. Salieva (2018). Traditional Bulgarian medicine for endocrine disorders. Proceedings of the Sixth student scientific conference „Ecology and Environment“, 5: 150. (студенти: B. Pavlova, S. Valkova, Sh. Salieva)

2017г. - Koynova, Т., A. Dragoeva, Zh. Dimitrova, V. Koleva, L. Georgieva, S.Ali (2017). Gathering of herbs from visitors of Nature Park Shumen Plateau, Bulgaria. Proceedings of the Fifth student scientific conference „Ecology and Environment“, 4: 114. (докторант: T.Koynova, студенти: L. Georgieva, S.Ali)

2017г. - Dimitrova, Zh., N. Arhangelova, A. Dragoeva, V. Koleva, M. Mihailov, V. Encheva, D. Nedeva (2017). Growth inhibitory effect of Achillea millefolium from different habitats. Proceedings of the Fifth student scientific conference „Ecology and Environment“, 4: 112. (студенти: M. Mihailov, V. Encheva)

2017г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Dimitrova, Zh. Yordanova, S. Ali (2017). In vitro cytotoxicity of allelopathic plants Adonis vernalis L., Origanum vulgare ssp. vulgare L. and Nepeta nuda subsp. nuda. Proceedings of the Fifth student scientific conference „Ecology and Environment“, 4: 124. (студенти: S. Ali)

2017г. - Dimitrova, Zh., A. Dragoeva, V. Koleva, S. Valkova (2017). Effects of hot and cold water extracts of micropropagated Achillea thracica on fresh and dry weight of Triticum aestivum seedlings. The XV th National Conference “Natural Sciences 2017”, 29.09-01.10.2017, Varna. (студенти: S. Valkova)

2017г. - Архангелова, Н., Ж. Димитрова, Д. Недева (2017). Нискофонови гама-спектрометрични измервания на Cichorium intybus L.,събрана от Североизточна България. Сборник с доклади от XV Национална конференция с междуняародно участие „Природни науки’ 2017“, 47-49.

2017г. - Arhangelova, N., D. Nedeva, Zh. Dimitrova, G. Yordanova (2017). Radionuclides in medical plants collected of the Natural park "Shumensko plato". Proceedings, Volume III, UNITECH 2017, Gabrovo, III -262 - III -265.

2017г. - Arhangelova, N., D. Nedeva, Zh. Dimitrova, (2017). Soil-to-Plant Transfer Factor of Natural Radionuclides in medical plants from Nature park “Shumensko plato”. ". Proceedings, Volume III, UNITECH 2017, Gabrovo, III -258 - III -261.

2016г. - Dimitrova, Zh., M. Kaschieva, V. Encheva, G. Hristova (2016). White-flowered form of Cephalanthera rubra on the territory of Shumen Plateau. Proceedings of the Fourth student scientific conference „Ecology and Environment“, 3: 84-92.

2016г. - Dragoeva, A., Zh. Dimitrova, V. Koleva, M. Mihaylov, L. Georgieva (2016). Anticancer potential of different species of Salvia L. Proceedings of the Fourth student scientific conference „Ecology and Environment“, 3: 18.

2016г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, T. Koynova, P. Jordanova (2016). A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Proceedings of the Fourth student scientific conference „Ecology and Environment“, 3: 21-22.

2016г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Stoyanova, T. Koynova (2016). A study on current status of herbal utilization in Bulgaria. Part 2: Safety concerns. Proceedings of the Fourth student scientific conference „Ecology and Environment“, 3: 23.

2016г. - Kaschieva, M., Zh. Dimitrova, G. Hristova (2016). Albinism in plants. Proceedings of the Fourth student scientific conference „Ecology and Environment“, 3: 93.

2016г. - Kaschieva, M., Zh. Dimitrova, K. Zheleva (2016). Parasitic plants in Bulgaria. Proceedings of the Fourth student scientific conference „Ecology and Environment“, 3: 94.

2016г. - Dimitrova, Zh., M. Kaschieva, V. Encheva (2016). Orchids in Bulgaria. The XIV th National Conference “Natural Sciences 2016”, 30.09-02.10.2016, Varna.

2016г. - Dragoeva, A., Zh. Dimitrova, V. Koleva, L. Georgieva, M. Mihaylov (2016). Allelopathy in Salvia L. species (2016). The XIV th National Conference “Natural Sciences 2016”, 30.09-02.10.2016, Varna.

2016г. - Arhangelova, N., D. Nedeva, Zh. Dimitrova, R. Mateva, G. Yordanova (2016). Radionuclides in medicinal plant YARROW (Achillea millefolium L.). International scientific conference UNITECH, 18-19.11.2016, Gabrovo.

2016г. - Arhangelova, N., D. Nedeva, Zh. Dimitrova, R. Mateva (2016). Natural technogenic radioactivity in medical plants Lamium purpureum L.,Taraxacum officinale L., Stellaria media L., International scientific conference UNITECH, 18-19.11.2016, Gabrovo.

2016г. - Hristova, B., A. Dragoeva, V. Koleva, Zh. Dimitrova (2016). Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni – a linkage between healthy foods and disease prevention. The XIV th National Conference “Natural Sciences 2016”, 30.09-02.10.2016, Varna.

2016г. - Salim, S., N. Arhangelova, Zh. Dimitrova (2016). Study of concentrations of some chemical elements in medicinal plants collected from Shumen plateau, Spring Student School on Nuclear Physics "Days of JINR in Bulgaria“, 17 - 20.05. 2016, Borovets.

2015г. - Dimitrova, Zh., M. Kaschieva, N. Kirilova, M. Marinova, 2015. Establishment of current state and conservation of orchids along marked tourist routes in Shumen Plateau Nature Park. Proceedings of the Third student scientific conference „Ecology and Environment“, 2:51-58.

2015г. - Dimitrova, Zh., A. Dragoeva, V. Koleva, M. Ivanov, Y. Penkov, B. Georgiev, 2015. A survey on Achillea millefolium L. utilization for disease treatment and prevention in contemporary Bulgarian population. Proceedings of the Third student scientific conference „Ecology and Environment“, 2:59.

2015г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, M. Kaschieva, I. Yotova, 2015. Allelopathic and cytotoxic activity of Origanum vulgare ssp. vulgare growing wild in Bulgaria. Proceedings of the Third student scientific conference „Ecology and Environment“, 2:29.

2015г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Dimitrova, G. Dashev, B. Boneva, Y. Nikolova, Y. Gancheva, L. Behchet, 2015. Hypericum perforatum L. - rate and pattern of use in Bulgarian population. Proceedings of the Third student scientific conference „Ecology and Environment“, 2:60.

2015г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Dimitrova, M. Kaschieva, K. Yordanova, Zh. Hristova, H. Petkova, 2015. Traditional folk medicine in Shumen district (Bulgaria): Part 1 - Ethnobotanical concern. Proceedings of the Third student scientific conference „Ecology and Environment“, 2:61.

2015г. - Салим, С., Р. Матева, Д. Василева, Ж. Димитрова, Н. Архангелова, 2015. Количествен елементен анализ на някои лечебни растения събрани от „Шуменско плато”, Сборник от ІІІ Студентска научна конференция „От атома до космоса”, 61-64.

2015г. - Добрева, Т., Д. Василева, Ж. Димитрова, Н. Архангелова, 2015. Количествен елементен анализ на широколистен и теснолистен живовляк от местност „Шуменско плато”, Североизточна България. Сборник от ІІІ Студентска научна конференция „От атома до космоса”, 65-68.

2014г. - Kaschieva, M., Z. Nanova, A. Dragoeva, V. Koleva, B. Boneva, Y. Gancheva, Y. Penkov, H. Marinov, 2014. Establishment of current state of medicinal plants propagation along marked tourist routes in Shumen Plateau Nature Park, ECOLOGY AND ENVIRONMENT PROCEEDINGS OF THE SECOND STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE, 1:141-153.

2014г. - Nanova, Z., M. Kaschieva, M. Marinova. Establishment of current state and conservation of orchids along marked tourist routes in Shumen Plateau Nature Park. Дванадесета Национална конференция с международно участие “Природни науки 2014”, 26 - 28.09.2014 г., Варна.

2014г. - S. Salim, N. Arhangelova, D. Vasileva, J. Dimitrova, H. Hristov, N. Uzunov. Quantitative element analysis of herbs from the region of „Shumen plateau“, NE Bulgaria, Second student scientific conference „From the Atom to the Universe”, 15-16.05.2014, Shumen.

2014г. - Nanova, Z., A. Dragoeva, V. Koleva, N. Chipev, B. Georgiev, I. Yotova, M. Ivanov, E. Evstatieva, Study on the current use of four important medicinal plants of Lamiaceae in Bulgaria. Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, 16-17.05.2014, Shumen.

2014г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Z. Nanova, M. Kaschieva, T. Koynova, G. Dashev, S. Ismailova, An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Second Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, 16-17.05.2014, Shumen.

2014г. - Dragoeva, A., T. Ignatova-Ivanova, V. Koleva, L. Behchet, Z. Nanova, M. Kaschieva, N. Arhangelova, Comparison of the effect of water infusions of Origanum vulgare ssp. vulgare and Adonis vernalis on the growth of human melanoma cell line and Gram-positive and Gram-negative bacteria. Second Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, 16-17.05.2014, Shumen.

2013г. - Димитрова, Ж., И. Йотова, М. Касчиева, П. Колева, 2013. ПРИЛОЖЕНИЕ НА IN VITRO РАЗМНОЖАВАНЕТО ПРИ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ. Студентска научна конференция „Екология и околна среда”, 01.03.2013, Шумен.

2013г. - Dragoeva, A., Zh. Nanova, V. Koleva, V. Kapchina-Toteva, T. Koynova, B. Georgiev, M. Ivanov, Y. Nikolova, Y. Dimitrova, 2013. Hyssop – a valuable plant almost unknown in Bulgaria. Единадесета Национална конференция с международно участие “Природни науки 2013”, 27-29.09.2013 г., Варна.

2013г. - Драгоева, А., Н. Рафиева, Ж. Димитрова, М. Касчиева, В. Колева, 2013. ПРОУЧВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ВОДНИ ИЗВЛЕЦИ ОТ ADONIS VERNALIS L. ВЪРХУ ПОКЪЛНВАНЕТО И КОРЕНОВИЯ РАСТЕЖ НА СЕМЕНА ОТ TRITICUM AESTIVUM L. Студентска научна конференция „Екология и околна среда”, 01.03.2013, Шумен.

2013г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, P. Jordanova, N. Chipev, V. Kapchina-Toteva, G. Dashev, I. Yotova. Is there a tendency for rising use of herbs in pharmaceutical form – a survey in Bulgaria from an ethnobotanical viewpoint. Единадесета Национална конференция с международно участие “Природни науки 2013”, 27-29.09.2013 г., Варна.

2013г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, N. Chipev, M. Kaschieva, B. Boneva, Y. Penkov, H. Marinov, 2013. A survey of Lamiaceae family in bulgarian folk medicine – a model approach for ethnobotanical education. Единадесета Национална конференция с международно участие “Природни науки 2013”, 27-29.09.2013 г., Варна.

2013г. - S. Stefanova, N. Arhangelova, D. Vasileva, J. Dimitrova, H. Hristov, I. Penev, N. Uzunov. Quantitative element analysis of herbs from „Madara plateau“area, NE Bulgaria, Student scientific conference „From the Atom to the Universe”, Shumen, май, 2013.

2011г. - N. Arhangelova, D. Vasileva, H. Hristov, I. Penev, J. Dimitrova, V. Velev, N. Uzunov, Low-background gamma-ray measurements of herbs from Madara plateau, north-east region of Bulgaria, International Scientific Conference Unitech 2011, Gabrovo, Proceedings, III: 565-568.

2011г. - М. Георгиева – Андреева, К. Танова, С. Райков, Ж. Димитрова 2011. Проучване на семенната микофлора при пшеница и ечемик, отглеждани в екологосъобразни условия. Jubilee scientific conference with international participation “90 years higher agricultural education in Bulgaria.” Trakia University, Faculty of Agriculture, 12-13 may 2011, Stara Zagora,"Agricultural Science and Technology"

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2019г. - Изготвяне на рецензия за присъждане на ОНС "доктор” в докторска програма „Екология и опазване на околната среда” от професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика на Теодора Веселинова Койнова, ШУ "Епископ К. Преславски", 29.03.2019.

2019г. - Рецензент на научна публикация в научно списание „Acta Scientifica Naturalis", 2019

2018г. - Рецензент на научна публикация в научно списание “Medicinal Plants - International Journal of Phytomedicines and Related Industries”, 2018 г.

2018г. - Рецензент на научна публикация в научно списание „Journal of Experimental Agriculture International“, 2018 г.

2018г. - Становище за заемане на академичната длъжност "професор" по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Ботаника) в ШУ "Епископ К. Преславски" на доц. д-р Димчо Захариев, февруари 2018 г.

2017г. - Рецензент на научна публикация в научно списание "European Journal of Medicinal Plants", 2017 г.

2016г. - Рецензент на научна публикация в научно списание "International Journal of Plant & Soil Science", 2016 г.

2016г. - Рецензент на научна публикация в научно списание "European Journal of Medicinal Plants", 2016 г.

2015г. - Рецензент на научна публикация в научно списание "Journal of Agricultural Chemistry and Environment", 2015 г.

2015г. - Рецензент на научна публикация в научно списание "International Journal of Plant & Soil Science", 2015 г.

2014г. - Рецензент на научна публикация в научно списание "Journal of Agriculture and Ecology Research International", 2014 г.

2013г. - Рецензент на научна публикация в научно списание „Genetics and plant physiology”, 2013 г.

Цитирания

2019г. - Dobreva, T., Vasileva, D., Dimitrova, J. & Arhangelova, N. (2015). Quantitative elemental analysis of Plantago major L. and Plantago lantseolata collected from area „Shumen Plateau”, Northeastern Bulgaria. Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe”, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen. 65-68. ЦИТИРАНА В: Койнова, Т. (2019). Екологичен анализ на почви и води от Природен парк „Шуменско плато“ чрез цитогенетични биомаркери. Дисертация за за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“, ШУ „Епископ К. Преславски“, Шумен, с. 137.

2019г. - Salim, S., Arhangelova, N., Vasileva, D., Dimitrova, J., Hristov, H. & Uzunov, N. (2015). Quantitative element analysis of herbs from the region of “Shumen plateau”, NE Bulgaria. Annual of Student Conference „From the Atom to the Universe”, Konstantin Preslavsky University Press, Shumen. 33-36. ЦИТИРАНА В: Койнова, Т. (2019). Екологичен анализ на почви и води от Природен парк „Шуменско плато“ чрез цитогенетични биомаркери. Дисертация за за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“, ШУ „Епископ К. Преславски“, Шумен, с. 137.

2019г. - Kaschieva, M., Z. Nanova, A. Dragoeva, V. Koleva, B. Boneva, Y. Gancheva, Y. Penkov, H. Marinov, (2014). Establishment of current state of medicinal plants propagation along marked tourist routes in Shumen Plateau Nature Park, Proceedings of the Second Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, 1:141-153. ISSN 2367-5209 ЦИТИРАНА В: Койнова, Т. (2019). Екологичен анализ на почви и води от Природен парк „Шуменско плато“ чрез цитогенетични биомаркери. Дисертация за за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“, ШУ „Епископ К. Преславски“, Шумен, с. 137.

2019г. - Arhangelova N., Vasileva D., Velev V., Bello M., Pencheva M., Dimitrova J., Hristov H., Uzunov N. (2014). Quantitative element analysis of herbs collected in the region of Shumen plateau, Northeastern Bulgaria. UNITECH-2014, IV: 354-357. ЦИТИРАНА В: Койнова, Т. (2019). Екологичен анализ на почви и води от Природен парк „Шуменско плато“ чрез цитогенетични биомаркери. Дисертация за за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“, ШУ „Епископ К. Преславски“, Шумен, с. 137.

2019г. - Dimitrova, Zh., Kaschieva, M., Kirilova, N. & Marinova, M. (2015). Establishment of current state and conservation of orchids along marked tourist routes in Shumen Plateau Nature Park. Proceedings of the Third student scientific conference „Ecology and Environment“, 2, 51-58. ЦИТИРАНА В: Койнова, Т. (2019). Екологичен анализ на почви и води от Природен парк „Шуменско плато“ чрез цитогенетични биомаркери. Дисертация за за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“, ШУ „Епископ К.Преславски“, Шумен, с. 137.

2019г. - Dragoeva A.P., Koleva V.P., Nanova Zh.D., Georgiev B.P. (2015). Allelopathic effect of Adonis vernalis L.: Root growth inhibition and cytogenetic alterations. J Agri Chem Environ. 4: 48-55. ЦИТИРАНА В: Nega, F., Gudeta, T. (2019). Allelopathic Effect of Eucalyptus globulus Labill. on Seed Germination and Seedling Growth of Highland Teff (Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter)) and Barely (Hordeum vulgare L.). Journal of Experimental Agriculture International, 30(4): 1-12.

2019г. - Dragoeva A.P., Koleva V.P., Nanova Zh.D., Georgiev B.P. (2015). Allelopathic effect of Adonis vernalis L.: Root growth inhibition and cytogenetic alterations. J Agri Chem Environ. 4: 48-55. ЦИТИРАНА В: Dafaalla, A.B. and S.G. Osman (2019). Allelopathic Effects of Sodom Apple (Calotropis procera L.) on Seed Germination and Seedling Growth of Some Poaceous Crops. Syrian Journal of Agricultural Research, 6(2): 555-564.

2019г. - Dragoeva, A., T. Ignatova-Ivanova, V. Koleva, L. Behchet, Zh. Nanova, M. Kaschieva, N. Arhangelova (2015) Comparison of the effect of water infusions of Origanum vulgare ssp. vulgare and Adonis vernalis on the growth of human melanoma cell line and Gram-positive and Gram-negative bacteria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, 4(3):571-577. ЦИТИРАНА В: Zazharskyi, V. V., P. О. Davydenko, O. М. Kulishenko, I. V. Borovik, V. V. Brygadyrenko (2019). Antimicrobial activity of 50 plant extracts. Biosystems Diversity, 27(2): 163-169. (Web of Science)

2018г. - Anastasiu P., Fagaras, M., Negrean, G. & Nanova J. 2008. Studies concerning flora of limestone plateau and cliff from Kamen Bryag – Yailata (Bulgaria). Volum Conference in Constanta works (Mamaia, 26-28 septembrie 2008) Publ. House EX PONTO, Constanta. ЦИТИРАНА В: Kozuharova, E. (2018). The flora of Kaliakra Nature Reserve withregard to its pollinators. Phytologia Balcanica, 24 (3): 369 – 379.

2018г. - Dragoeva, A.P., V.P. Koleva, Zh.D. Nanova, T.V. Koynova, P.K. Jordanova (2015). A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1-Application of herbal medicine. Sci Res Essay, 10 (5): 168-176. ЦИТИРАНА В: Mthi, S., J.M. Rust, T.L. Morgenthal, B. Moyo (2018). An ethno-veterinary survey of medicinal plants used to treat bacterial diseases of livestock in three geographical areas of the Eastern Cape Province, South Africa. Journal of Medicinal Plants Research, 12(18): 240-247.

2018г. - Nanova, Zh., Y. Slavova, D. Nenkova, I. Ivanova (2007). Microclonal vegetative propagation of hyssop (Hyssopus officinalis L). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 13: 213-219. ЦИТИРАНА В: Zayova, E., M. Geneva, I. Stancheva, L. Dimitrova, M. Petrova, M. Hristozkova, I. Salamon (2018). Evaluation of the antioxidant potential of in vitro propagated hyssop (Hyssopus officinalis L.) with different plant growth regulators. Medicinal Plants - International Journal of Phytomedicines and Related Industries, 10(4): 295-304. DOI:10.5958/0975-6892.2018.00044.8 (SJR 2017 0.19)

2018г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, M. Kaschieva, I. Yotova (2014) Allelopathic аnd cytotoxic activity of Origanum vulgare ssp. vulgare growing wild in Bulgaria. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education. 23(6):914-924. (SJR 0.2). ЦИТИРАНА В: Dorina BONEA, Viorica URECHEAN (2018) Effect of sweet marjoram (Origanum majorana L.) cogermination and aqueous extracts on maize (Zea mays L.). Sciendo. DOI: 10.2478/alife-2018-0002

2018г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh.Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015). An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, 4(4): 297-305. (SJIF 2.015). ЦИТИРАНА В: R Yao, M Heinrich, CS Weckerle (2018). The genus Lycium as food and medicine: A botanical, ethnobotanical and historical review. Journal of Ethnopharmacology, 212: 50–66. (IF 3.369)

2018г. - Arhangelova N., Vasileva D., Velev V., Bello M., Pencheva M., Dimitrova J., Hristov H., Uzunov N. (2014). Quantitative element analysis of herbs collected in the region of Shumen plateau, Northeastern Bulgaria. UNITECH-2014, IV: 354-357. ЦИТИРАНА В: Koleva, V., A. Dragoeva, T. Koynova, N. Natchev (2018). Soil Pollution Screening Using Physico-Chemical and Cytogenetic Approaches: a Case Study of a Bulgarian Suburban Nature Park. Pol. J. Environ. Stud., 27(3): 1-8. (IF 0.793)

2018г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh.Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015). An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, 4(4): 297-305. (SJIF 2.015). ЦИТИРАНА В: Sylwia Zielinska, Anna Jezierska-Domaradzka, Magdalena Wojciak-Kosior, Ireneusz Sowa, Adam Junka, Adam M. Matkowski (2018) Greater Celandine’s Ups and Downs - 21 Centuries of Medicinal Uses of Chelidonium majus From the Viewpoint of Today’s Pharmacology. Front. Pharmacol. 9:299. doi: 10.3389/fphar.2018.00299 (IF 4.40)

2018г. - Dragoeva, A., T. Ignatova-Ivanova, V. Koleva, L. Behchet, Zh. Nanova, M. Kaschieva, N. Arhangelova (2015) Comparison of the effect of water infusions of Origanum vulgare ssp. vulgare and Adonis vernalis on the growth of human melanoma cell line and Gram-positive and Gram-negative bacteria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, 4(3):571-577. ЦИТИРАНА В: Latte, K.P. (2018). Adonis vernalis L. Das Fruhlingsadonisroschen. Z Phytother, 39(01): 45-51. DOI: 10.1055/s-0044-100153

2018г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh.Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015). An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, 4(4): 297-305. (SJIF 2.015). ЦИТИРАНА В: Boycheva, P. (2018). Top 10 among the most used medicinal plants of the local population along the North Black Sea Coast (Bulgaria). Proceedings of the Sixth student scientific conference „Ecology and Environment“, 5: 136-147.

2018г. - Dimitrova, Zh., M. Kaschieva, N. Kirilova, M. Marinova,(2015). Establishment of current state and conservation of orchids along marked tourist routes in Shumen Plateau Nature Park. Proceedings of the Third student scientific conference „Ecology and Environment“, 2:51-58. ЦИТИРАНА В: Koynova, T. (2018). Comparative analysis of Nature Park Shumen Plateau and Shumen City Park as green spaces. Proceedings of the Sixth student scientific conference „Ecology and Environment“, 5: 81-90.

2018г. - Dragoeva A.P., Koleva V.P., Nanova Z.D., Georgiev B.P. (2015). Allelopathic effect of Adonis vernalis L.: Root growth inhibition and cytogenetic alterations. J Agri Chem Environ. 4: 48-55. ЦИТИРАНА В: Alotaibi, M.K., I.O. Barnawi (2018). Cytogenetic biomonitoring of almadinah almunawarah municipal wastewater treatment plant using the Allium cepa chromosome aberration assay. Pak. J. Bot., 50(6): 2245-2249. (IF 0.75)

2018г. - Dragoeva A.P., Koleva V.P., Nanova Z.D., Georgiev B.P. (2015). Allelopathic effect of Adonis vernalis L.: Root growth inhibition and cytogenetic alterations. J Agri Chem Environ. 4: 48-55. ЦИТИРАНА В: Baker, S., S. V. Prudnikova, T. Volova (2018). Siberian plants: untapped repertoire of bioactive endosymbionts. Frontiers in Biology, 13(3): 157-167. https://doi.org/10.1007/s11515-018-1483-5

2018г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh.Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015). An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, 4(4): 297-305. (SJIF 2.015). ЦИТИРАНА В: Boycheva, P., K. Kosev (2017). Ethnobotany of medicinal plants used in some parts of the Northern Black Sea coast region (Bulgaria). Annuaire de l’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski” Faculte de Biologie, 102 (4): 233-247.

2018г. - Kaschieva, M., Z. Nanova, A. Dragoeva, V. Koleva, B. Boneva, Y. Gancheva, Y. Penkov, H. Marinov, (2014). Establishment of current state of medicinal plants propagation along marked tourist routes in Shumen Plateau Nature Park, Proceedings of the Second Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, 1:141-153. ISSN 2367-5209 ЦИТИРАНА В: Koynova, T. (2018). Comparative analysis of Nature Park Shumen Plateau and Shumen City Park as green spaces. Proceedings of the Sixth student scientific conference „Ecology and Environment“, 5: 81-90.

2018г. - Koleva, V.; Dragoeva, А.; Nanova, Z.; Jordanova, P.; Chipev, N.; Kapchina-Toteva, V.; Dashev, G; Yotova, I. (2014). Is there a tendency for rising use of herbs in pharmaceutical form? – a survey in Bulgaria from an ethnobotanical viewpoint. Acta Scientifica Naturalis, 1:192-201. ЦИТИРАНА В: Boycheva, P. (2018). Top 10 among the most used medicinal plants of the local population along the North Black Sea Coast (Bulgaria). Proceedings of the Sixth student scientific conference „Ecology and Environment“, 5: 136-147.

2018г. - Dragoeva, A. P., V. P. Koleva, Z. D. Nanova, M. Z. Kaschieva (2014). Allelopathy of Cold Water Extracts from Origanum vulgare ssp. vulgare L., Journal of Agricultural Chemistry and Environment, 3:144-150. http://dx.doi.org/10.4236/jacen.2014.34017 (google scholar IF 0.25) ЦИТИРАНА В: Oniga, I., C. Puscas, R. Silaghi-Dumitrescu, N.K. Olah, B. Sevastre, R. Marica, I. Marcus, A.C. Sevastre-Berghian, D. Benedec, C.E. Pop, D. Hanganu (2018). Origanum vulgare ssp. vulgare: Chemical Composition and Biological Studies, Molecules 2018, 23, 2077; doi:10.3390/molecules23082077(IF 3.268)

2018г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci., 4(4): 297-305. (SJIF 2.015). ЦИТИРАНА В: Yao, R. (2018) Goji (fruits of Lycium spp.): traditional uses, quality assessment, and value chain analysis. Thesis, Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich

2018г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci., 4(4): 297-305. (SJIF 2.015). ЦИТИРАНА В: Rexhepi B, Bajrami A, Mustafa B Three Ethnic groups, One Territory: Perspectives of an ethnobotanical study from Southwestern Macedonia. UNIVERSI - International Journal of Education, Science, Technology, Innovation, Health and Environment. 2018. 4(1):43-109

2018г. - Dragoeva A.P., Z.D. Nanova, V.P. Kalcheva, 2010. Allelopathic activity of micropropagated Hyssopus officinalis L., Lamiaceae, water infusions. Brazilian Journal of Pharmacognosy, 20(4): 513-518. ЦИТИРАНА В: Nikolova, M., S. Berkov, 2018. Use of Essential Oils as Natural Herbicides. Ecologia Balkanica, 10(2): 259-265. (SJR 0.1, Q4)

2018г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, M. Kaschieva, I. Yotova, 2014. Allelopathic and cytotoxic activity of Origanum vulgare ssp. vulgare growing wild in Bulgaria. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, 23(6): 914-924. (Yotova I.R. –студент БХ) ЦИТИРАНА В: Nikolova, M., S. Berkov, 2018. Use of Essential Oils as Natural Herbicides. Ecologia Balkanica, 10(2): 259-265. (SJR 0.1, Q4)

2018г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Z. Nanova, E. Zayova, S. Ali, 2017. Allelopathic and in vitro anticancer activity of stevia and chia. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, 26(4): 593-604. ЦИТИРАНА В: Nikolova, M., S. Berkov, 2018. Use of Essential Oils as Natural Herbicides. Ecologia Balkanica, 10(2): 259-265. (SJR 0.1, Q4)

2018г. - Dragoeva, A., Zh. Stoyanova, V. Koleva, D. Dragolova, 2017. Allelopathic activity of Nepeta nuda L. subsp. nuda water extracts. Acta Scientifica Naturalis, 4(1): 46-51. ЦИТИРАНА В: Nikolova, M., S. Berkov, 2018. Use of Essential Oils as Natural Herbicides. Ecologia Balkanica, 10(2): 259-265. (SJR 0.1, Q4)

2017г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh.Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015). An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, 4(4): 297-305. (SJIF 2.015). ЦИТИРАНА В: Чернева, Д., Г. Янева, Д. Иванов (2017). Кои са най-популярните лекарствени растения сред населението в района на Северното Черноморие? Варненски медицински форум, 6(1): 166-171.

2017г. - Dragoeva, A., Zh. Stoyanova, V. Koleva, D. Dragolova (2017). Allelopathic activity of Nepeta nuda L. subsp. nuda water extracts. Acta Scientifica Naturalis. 4(1): 46-51. ЦИТИРАНА В: Bozok, F. (2018). Herbicidal Activity of Nepeta flavida Essential Oil. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 21(6): 1687-1693.

2017г. - Nanova, Zh., Y. Slavova, D. Nenkova, I. Ivanova (2007). Microclonal vegetative propagation of hyssop (Hyssopus officinalis L). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 13: 213-219. ЦИТИРАНА В: Dumacheva, E.V., V.I. Cherniavskih, E.I. Markova, S.V. Filatov et al., (2017). Biological resources of the Hyssopus L on the south of European Russia and prospects of its introduction. International Journal of Green Pharmacy, 11(3): S476-S480. (SJR 0.183)

2017г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh.Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015). An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, 4(4): 297-305. (SJIF 2.015). ЦИТИРАНА В: Vijayaraj, R., Manikandan, M., Jaquline Chinna Rani, I. (2017). An ethnobotanical survey of herbals in Loyola college campus, Nungambakkam, Chennai, Tamilnadu, India. International Journal of Current Research, 9(03): 48313-48317. (SJIF 7.086)

2017г. - Koleva, V., А. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova (2016) A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 2 - Safety concerns. Journal of Ethnopharmacology, 183(13):123-127 (IF 3.261). ЦИТИРАНА В: Джени Чернева (2017). Биоразнообразие и приложение на лекарствените растения от Северно-Черноморските влажни зони в етноботаниката. Дисертация, МУ-гр. Варна, 142 стр.

2017г. - Dragoeva, A.P., V.P. Koleva, Zh.D. Nanova, T.V. Koynova, P.K. Jordanova (2015). A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1-Application of herbal medicine. Sci Res Essay, 10 (5): 168-176. ЦИТИРАНА В: Чернева, Джени (2017). Биоразнообразие и приложение на лекарствените растения от Северно-Черноморските влажни зони в етноботаниката. Дисертация, МУ-гр. Варна, 142 стр.

2017г. - Dragoeva, A.P., Z.D. Nanova, V.K. Kalcheva (2008). Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy J., 22: 131-142. (IF 0.68). ЦИТИРАНА В : Chaimovitsh, D., A. Shachter, M. Abu-Abied, B. Rubin, E. Sadot, N. Dudai (2017). Herbicidal Activity of Monoterpenes Is Associated with Disruption of Microtubule Functionality and Membrane Integrity. Weed Science, 65(1): 19-30. (IF 1.993)

2017г. - Dimitrova, Zh.; Kaschieva, M.; Encheva, V.; Hristova, G. (2016). White-flowered form of Cephalanthera rubra on the territory of Shumen Plateau. Proceedings of the Fourth student scientific conference „Ecology and Environment“, 3: 84-92. ЦИТИРАНА В: Захариев, Д., И. Колева, С. Сали, З. Бехчет (2017). Албифлорни растения от българската флора. Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие "Природни науки 2017", Унив. изд. "Еп. Константин Преславски", 98-109.

2017г. - Dragoeva, A.P., V.P. Koleva, Zh.D. Nanova, T.V. Koynova, P.K. Jordanova (2015). A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1-Application of herbal medicine. Sci Res Essay, 10 (5): 168-176. ЦИТИРАНА В: Cherneva, D. P., G. A. Yaneva, D. L. Ivanov (2017). Impact of demographic characteristics of the local population of the Northern Black sea coast on the use of medicinal plants. Годишник на СУ „Свети К. Охридски“, том 101, книга 2 – Ботаника, 89-94.

2017г. - Dragoeva, A.P., V.P. Koleva, Zh.D. Nanova, T.V. Koynova, P.K. Jordanova (2015). A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1-Application of herbal medicine. Sci Res Essay, 10 (5): 168-176. ЦИТИРАНА В: Cherneva, D., G. Yaneva, D. Ivanov (2017). Ethnobotanical study of the attitudes towards herbal remedies and conventional medicines among local population of the North Black Sea coast. Scripta Scientifica Pharmaceutica, 4(1): 29-32.

2017г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci., 4(4): 297-305. (SJIF 2.015). ЦИТИРАНА В: Petya Boycheva, Viktoria Marinova (2017) AN ETHNOBOTANICAL STUDY OF THE MEDICINAL PLANTS IN THE BELOSLAV AREA, NORTHERN BLACK SEA COAST (BULGARIA). Int. J. Adv. Res. 5(12), 205-218

2017г. - Dragoeva, A.P., V.P. Koleva, Zh.D. Nanova, T.V. Koynova, P.K. Jordanova (2015). A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1-Application of herbal medicine. Sci Res Essay, 10 (5): 168-176. ЦИТИРАНА В: Lawan UM, Takai IU, Abdullahi HM, Kamal RM, Umar H (2017). Perceived Indications, Safety and Efficacy of Perinatal Use of Traditional and Spiritual Remedies among Mothers of Under-Five Children in Kano, North-Western Nigeria. Ann Med Health Sci Res., 7:10-15.

2017г. - Dragoeva, A.P., V.P. Koleva, Zh.D. Nanova, T.V. Koynova, P.K. Jordanova (2015). A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1-Application of herbal medicine. Sci Res Essay, 10 (5): 168-176. ЦИТИРАНА В: Cherneva, D. P., G. A. Yaneva, D. L. Ivanov (2017). Ethnobotanical study of the impact of certain demographic indicators on the attitudes towards the use of medicinal plants among local population of the North Black sea coast. Scripta Scientifica Pharmaceutica, 4(1): 7-11.

2016г. - Nanova, Zh., Y. Slavova, D. Nenkova, I. Ivanova (2007). Microclonal vegetative propagation of hyssop (Hyssopus officinalis L). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 13: 213-219. ЦИТИРАНА В: Рабинович А.М., Сидельников Н.И., Коротких И.Н. (2016). Растения - источники ценных эфирных масел и их применение в медицине. Биологические особенности лекарственных и ароматических растений и их роль в медицине - сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, ФГБНУ Вилар, Москва, 142-147.

2016г. - Nanova, Zh., Y. Slavova, D. Nenkova, I. Ivanova (2007). Microclonal vegetative propagation of hyssop (Hyssopus officinalis L). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 13: 213-219. ЦИТИРАНА В: Коротких, И.Н., Хазиева Ф.М. (2016). Особенности вегетативного размножения Origanum vulgare L. способом деления корневища. Таврический вестник аграрной науки, 3(7): 16-28.

2016г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Z. Stoyanova, T. Koynova (2016). A study on current status of herbal utilization in Bulgaria. Part 2: Safety concerns. Journal of Ethnopharmacology, 183: 123-127. (IF 3.055, SJR 1.156) ЦИТИРАНА В: Fasola, T. R., B. Ukwenya, A. A. Oyagbemi, T. O. Omobowale and T. O. Ajibade (2016). Antidiabetic and antioxidant effects of Croton lobatus L. in alloxan-induced diabetic rats. Journal of Intercultural Ethnopharmacology, 5 (4), 364-371.

2016г. - Nanova, Zh., Y. Slavova, D. Nenkova, I. Ivanova (2007). Microclonal vegetative propagation of hyssop (Hyssopus officinalis L). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 13: 213-219. ЦИТИРАНА В: Ghanbar, T., B. Hosseini, Z. Jabbarzadeh, A. Farokhzad, A. Sharafi (2016). High-frequency in vitro direct shoots regeneration from axillary nodal and shoot tip explants of clary sage (Salvia sclarea L.). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22(1): 73-78.

2016г. - Dragoeva A.P., Koleva V.P., Nanova Z.D., Georgiev B.P. (2015). Allelopathic effect of Adonis vernalis L.: Root growth inhibition and cytogenetic alterations. J Agri Chem Environ. 4: 48-55. ЦИТИРАНА В: Maissa M. Morsi, Hala M. Abdelmigid (2016). Allelopathic activity of Eucalyptus globulus leaf aqueous extract on Hordeum vulgare growth and cytogenetic behaviour. Australian Journal of Crop Science, 10(11):1551-1556 (SJR 0.44)

2016г. - Dragoeva, A. P.; Nanova, Zh. D.; Kalcheva, V. P. (2010). Allelopathic activity of micropropagated Hyssopus officinalis L., Lamiaceae, water infusions. Revista Brasileira de Farmacognosia, Curitiba, 20(4): 513-518. (SJR 0.331). ЦИТИРАНА В: Almeida, L.V.d.S., V.J.d.S. de Oliveira, C.C.B. de Jacobi, W.A.B. de Almeida (2016). Micropropagation of medicinal plants as an expansion and usage tool. Textura, Governador Mangabeira-BA, 9(16): 16: 001-014.

2016г. - Dragoeva, A.P., Koleva, V.P., Nanova, Z.D. (2015). A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1-Application of herbal medicine. Sci Res Essay, 10 (5): 168-176. ЦИТИРАНА В: Popova, D., Perenovska, P. (2016). Survey on the use and attitudes of bulgarian doctors to natural and homeopathic remedies in pediatrics (Review). Pediatriya, 56(3):53-58. (SJR 0.100)

2016г. - Dragoeva, A.P., V.P. Koleva, Zh.D. Nanova, T.V. Koynova, P.K. Jordanova (2015). A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1-Application of herbal medicine. Sci Res Essay, 10 (5): 168-176. ЦИТИРАНА В: Astuti, A., 2016. TIGA FAKTOR PENGGUNAAN OBAT HERBAL HIPERTENSI DI KOTA JAMBI. Journal Endurance, 1(2): 81-87.

2015г. - Dragoeva, A. P., V. P. Koleva, Z. D. Nanova, M. Z. Kaschieva (2014). Allelopathy of Cold Water Extracts from Origanum vulgare ssp. vulgare L., Journal of Agricultural Chemistry and Environment, 3:144-150. (google scholar IF 0.25) ЦИТИРАНА В: Мягких Е. Ф. (2015). Морфо-биологические особенности и хозяйственно ценные признаки Origanum vulgare L. В предгорной зоне Крыма в связи с задачами селекции. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата биологических наук, Симферополь , 2015.

2015г. - Dragoeva, A. P.; Nanova, Zh. D.; Kalcheva, V. P. (2010). Allelopathic activity of micropropagated Hyssopus officinalis L., Lamiaceae, water infusions. Revista Brasileira de Farmacognosia, 20(4): 513-518. (SJR 0.331) ЦИТИРАНА В: da Silva, L. R., C. T. A. da Cruz-Silva, N. A. T. de Barros, M. M. de C. Olivetti (2015). Alelopatia de especies da familia Lamiaceae sobre o desenvolvimento de alface, Revista Cultivando o Saber, 8 (1): 59 – 73.

2015г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci., 4(4): 297-305. ЦИТИРАНА В: VINAY KUMAR MEENA (2015) ETHNOBOTANY OF THE PRATAPGARH TEHSIL OF RAJASTHAN. THESIS, University of Kota, India, p. 227

2014г. - Dragoeva, A. P.; Nanova, Zh. D.; Kalcheva, V. P. (2010). Allelopathic activity of micropropagated Hyssopus officinalis L., Lamiaceae, water infusions. Revista Brasileira de Farmacognosia, Curitiba, 20(4): 513-518. (SJR 0.331) ЦИТИРАНА В: FRESCURA, V. D. S. (2014). Phytochemical, genotoxic and growth parameters of rosemary in different salinities and nitrogen doses. Doctoral Thesis, Universidade Federal de Santa Maria, Brasil, 14.11.2014.

2014г. - Dragoeva, A.P., Z.D. Nanova, V.K. Kalcheva (2008). Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy J., 22: 131-142. (IF 0.68) ЦИТИРАНА В : Singh, P., D. Singh, R. K. Goel (2014). Phytoflavonoids: antiepileptics for the future. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 6(8): 51-66. (SJR 0.48)

2014г. - Dragoeva, A.P., Z.D. Nanova, V.K. Kalcheva (2008). Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy J., 22: 131-142. (IF 0.68) ЦИТИРАНА В : Larissa F. Andrade-Vieira, Carolina M. Botelho, Bruno G. Laviola, Marcel J. Palmieri and Milene M. Praca-Fontes (2014). Effects of Jatropha curcas oil in Lactuca sativa root tip bioassays. Anais da Academia Brasileira de Ciencias, p. 10, ttp://dx.doi.org/10.1590/0001-3765201420130041 (IF 0.85).

2013г. - Nanova, Zh., Y. Slavova, D. Nenkova, I. Ivanova (2007). Microclonal vegetative propagation of hyssop (Hyssopus officinalis L). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 13: 213-219.ЦИТИРАНА В: Hosseini, B., M. Alizadeh, A. Hassani, M. Jafari, A.Rahimi (2013). High-Frequency in Vitro Direct Shoot Regeneration from Nodal Explants of Hyssop Plant (Hyssopus officinalis L.). Journal of Medicinal Plants and By-products, 2: 187-193.

2013г. - Nanova, Zh., Y. Slavova, D. Nenkova, I. Ivanova (2007). Microclonal vegetative propagation of hyssop (Hyssopus officinalis L). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 13: 213-219. ЦИТИРАНА В: Alizadeh M., B. Hosseini (2013). Effect of population type and BAP treatments on in vitro regeneration of hyssop (Hyssopus officinalis L.). Journal of horticulture science (Agricultural sciences and technology), 27(2): 201-207.

2013г. - Nanova, Zh., Y. Slavova, D. Nenkova, I. Ivanova (2007). Microclonal vegetative propagation of hyssop (Hyssopus officinalis L). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 13: 213-219. ЦИТИРАНА В: Zawislak, G. (2013). The chemical composition of essential hyssop oil depending on plant growth stage. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 12(3): 161-170. (IF 0.522)

2012г. - Dragoeva, A.P., Z.D. Nanova, V.K. Kalcheva (2008). Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy J., 22: 131-142. (IF 0.68) ЦИТИРАНА В : Ghayal, Nivedita A. (2012). Studies on allelopathic potential and biochemical characterization of Cassia uniflora and Synedrella nodiflora, the dominant invasive weeds from the campus of Pune Universit. Thesis submitted to UNIVERSITY OF PUNE PUNE- 411 007. For the degree of Doctor of Philosophy, 19-Apr-2012.

2011г. - Dragoeva, A.P., Z.D. Nanova, V.K. Kalcheva (2008). Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy J., 22: 131-142. (IF 0.68) ЦИТИРАНА В : Botelho C. M., M.M. Praca Fontes, M. J.Palmieri,B. G. Laviola, L. F.Andrade Vieira (2011). EFEITO DO OLEO DE PINHAO - MANSO (Jatropha curcas) NA GERMINACAO E CRESCIMENTO RADICULAR DE Lactuca sativa. XV Encontro Latino Americano de Iniciacao Cientifica e XI Encontro Latino Americano de Pos-Graduacao – Universidade do Vale do Paraiba, 2011.

2011г. - Dragoeva, A.P., Z.D. Nanova, V.K. Kalcheva (2008). Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy J., 22: 131-142. (IF 0.68) ЦИТИРАНА В : Verdeguer Sancho, Mercedes Maria (2011). Fitotoxicidad de aceites esenciales y extractos acuosos de plantas mediterraneas para el control de arvenses. Tesis doctoral Valencia, junio de 2011, Universitat Politecnica de Valencia. Departamento de Ecosistemas Agroforestales - Departament d Ecosistemes Agroforestals.

2011г. - Nanova, Zh., Y. Slavova, D. Nenkova, I. Ivanova (2007). Microclonal vegetative propagation of hyssop (Hyssopus officinalis L). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 13: 213-219. ЦИТИРАНА В: Rolli, E., A. Ricci, A. Bianchi, R. Bruni (2011). Optimisation of in vitro propagation of Hyssopus officinalis L. using two-node explants and N-phenyl-N’-benzothiazol-6-yl-urea (PBU), a new urea-type cytokinin. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 86(2): 141–145. (IF 0.637)

2010г. - Dragoeva, A.P., Z.D. Nanova, V.K. Kalcheva (2008). Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy J., 22: 131-142. (IF 0.68) ЦИТИРАНА В :Cavalieri, A.; F. Caporali (2010). Effects of essential oils of cinnamon, lavender and peppermint on germination of Mediterranean weeds. Allelopathy J., 25(2):441-452. (IF 0.635)

2010г. - Dragoeva, A.P., Z.D. Nanova, V.K. Kalcheva (2008). Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy J., 22: 131-142. (IF 0.68) ЦИТИРАНА В : Sousa, S. M.; Silva, P. S. and Viccini, L. F. (2010). Cytogenotoxicity of Cymbopogon citratus (DC) Stapf (lemon grass) aqueous extracts in vegetal test systems. An. Acad. Bras. Cienc., 82:(2), 305-311. (IF 1.201)

2009г. - Dragoeva, A.P., Z.D. Nanova, V.K. Kalcheva (2008). Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy J., 22: 131-142. (IF 0.68) ЦИТИРАНА В : Sushama Devi C. K. Spices Bibliography-2008 (Part I) (2009). Journal of Spices and Aromatic Crops, 18 (1) : 43–70.

2009г. - Dragoeva, A.P., Z.D. Nanova, V.K. Kalcheva (2008). Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy J., 22: 131-142. (IF 0.68) ЦИТИРАНА В : Танова, К., И. Учкунов, В. Будаева (2009). Экологическое применение эфирного мосла лаванды для подавления возбудителя гнили сахарной свеклы Rhizoctonia solanii Kuhn. Материалы ІV Всероссйской научной конференции. Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья. Барнаул, 2009, 258-260.