КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Диляна Стефанова Иванова-Станчеваабв

Доц. д-р Диляна Стефанова Иванова-Станчева

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ХИМИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 411

Телефон: 054 830495 вътр.272

Email: d.ivanova@shu.bg

Приемно време: Летен семестър 2019/20, вторник,10.00 - 12.00 ч.

Завършен университет, специалност

2006 г. - Шуменски университет, специалност \\Биология и химия\\ - бакалавър;

2007 г. - Шуменски университет, специалност \\Органична химия\\ - магистър

Заемани академични длъжности

Доцент по Физикохимя и Колоидна химия към катедра \\Химия\\ във факултет по Природни науки от 07.12.2017г.;

Асистент по Физикохимя и Колоидна химия към катедра \\Обща химия\\ във факултет по Природни науки от 31.01.2008г. - 07.12.2017г.;

Придобити научни степени

2016 г., ОНС „Доктор” по 4.2. Химически науки (Физикохимия)

Водени лекции и/или упражнения

Лекции по Физикохимия I и II част;

Лабораторни упражнения по Физикохимия I и II част;

Лабораторни упражнения по Колоидна химия;

Лабораторни упражнения по Методика и техника на химичния експеримент;

Лабораторни упражнения по Обща химия;

Лабораторни упражнения по Аналитична химия.

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

не

Области на научни интереси

Научни изследвания в областта на:

• Експерименталното изследване на пенни филми от разтвори на нейоногенни, йоногенни и смесени повърхностноакнивни вещества (ПАВ);

• Адсорбцията на нейоногенни ПАВ на фазовата граница разтвор/ въздух. Смесени адсорбционни слоеве и мицели;

Специализации

Не;

Участия в международни и национални научни проекти

2008

Име на проекта Самоорганизация на колоидни системи в ограничен обем, Mеждународен изследователски и квалификационен проект на Европейската комисия SOCON 512331/2005-2008 (Marie Curie),ръководител проф. дхн. Е. Манев, доц. д-р Ж. Ангарска- координатор за ШУ; водеща организация за България – Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Име на проекта: „Национална лаборатория по Атомно-силова микроскопия”, Национален проект проект RNF 01/0133 (2009-2010), ръководител: проф. дхн Б.Радоев, водеща организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски”

2009

Име на проекта: Партньорство в Консорциума “Научна лаборатория по Атомно-силова микроскопия”, ръководител: доц. д-р Жана Ангарска, водеща организация: Университетски проект за допълнителна финансова подкрепа №.РД-07-637/07.04.09 към проект RNF 01/0133

Име на проекта Теоретико-приложни и образователни аспекти при изследване и изучаване на веществата и техните въздействия върху околната среда, ръководител: Проф. д.х.н Иван Бангов- ръководител, водеща организация: Университетски проект договор №РД-05-237/10.03.2009 финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ“Еп. Константин Преславски”.

2009

Име на проекта Нанофлуидна динамика на суспензии от квантови нано-частици в химично модифицирани канали., ръководител: Доц. д-р. Р.Цеков, водеща организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Национален проект проект RG_09_00005/03.12. 2009/2014 (НФ за НИ към МОН)

2010

Име на проекта : Научни и приложни и образователни аспекти при изследване на веществата в процеса на обучение по химия и опазване на околната среда., ръководител: Доц.д-р П. Галчева, водеща организация: Университетски проект договор № РД-05-321/9.03.2010, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ“Еп. Константин Преславски”.

2011

Име на проекта : Интегративни връзки наука - образование при изследване на веществата и обучението по химия и опазване на околната среда., ръководител: Доц.д-р П. Галчева, водеща организация: Университетски проект №РД-05-134/24.02.2011, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ“Еп. Константин Преславски”.

2012

Име на проекта : Интегративни връзки наука-образование при изследване на веществата и обучението по Химия и опазване на околната среда, ръководител: Доц.д-р П. Галчева, водеща организация: Университетски проект РД-05-226/12.03.2012, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ“Еп. Константин Преславски”.

2012 - 2014

Име на проекта : "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки".Проект BG051PO001-3.3.06-0003

2013

Име на проекта : Научни и практико-приложни подходи при изследване на химичните обекти и процеса на обучениеръководител: Доц.д-р П. Галчева, водеща организация: Университетски проект РД-08-282/2013 г, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ“Еп. Константин Преславски”.

2014

Име на проект: Теоретични и приложни аспекти на изследването на химичните обекти и процеса на обучение. Договор:РД-08-218/10.03.2014 финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ“Еп. Константин Преславски”.

Държавни и/или научни награди

Награда в конкурса „Химията в нашия живот” организиран в рамките на Нощ на учените 2011-проект RECSES.

Статии

2019г. - Ivanova-Stancheva, D. Influence of the Hamaker Constant on the Value of the Critical Thickness of Foam Films. Coatings, 9 (9), 576-589, doi:10.3390/coatings9090576, (Web of Science and Scopus, IF=2.330, Q2)

2017г. - Ivanova, D., Angarska, J., Manev, E., Tachev K., "Critical thickness of foam films stabilized by nonionic or ionic surfactants and their mixtures, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 519, pp. 34-45, 2017

2016г. - Ivanova, D., Angarska, J., Manev, E., "Kinetic and equilibrium properties of foam films stabilized by mixtures of n-dodecyl-b-D-maltoside with nonionic or ionic surfactants", Bulgarian Chemical Communications, Special Issue A (pp. 7 - 12) 2016

2016г. - Ivanova, D., Angarska, J., Manev, E., "Critical thickness of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactants and their mixtures", ASN, Vol 3, No 1, Pages 44-50, 2016

2015г. - Angarska, J., Ivanova, D., E. Manev,"Drainage of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactantsand their mixtures", in the Journal Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 481 (2015) 87–99 (IF = 2.11)

2014г. - Angarska, J., Ivanova, D., Gerasimova A., K. Balashev, „Competitive adsorption of bovine serum albumin and n-dodecyl-b-D-maltoside in foam films”, in the Journal Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 460 (2014) 286-298 (IF = 2.11)

2014г. - Ivanova D., J. Angarska, „Determination of the viscosity in foam films from Bovine Serum Albumin and from its mixtures with n-dodecyl-b-D-maltoside”, Acta Scientifica Naturalis, ed. Dobromir Enchev, vol.1, 2014, ISSN 1311-834X, pp 50-62

2013г. - Gerasimova A., Ivanova D., Angarska J., J. Tacheva, Влиянието на адсорбцията на говежди серимен албумин върху изтъняването на пенни филми, стабилизирани с n- додецил b- D малтозид, „Научни трудове на СУБ-Пловдив", секция Г. Медицина, Фармация и Дентална медицина, том. XIV, (2013), pp.295-301.

2013г. - Ivanova, D.S., Angarska, J.K. Drainage and critical thickness of foam films stabilized by n-dodecyl-b-D-maltoside, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects volume 438, issue , year 2013, pp. 93 – 103.(IF = 2.11)

2013г. - Angarska, J., Ivanova, D., N. Hristova. Experimental data for the velocity of thinning and critical thickness of foam films stabilized by hexaethyleneglycol monododecyl ether. - Annual of Shumen University, vol. XXII B1, 2013, p. 37-51.

2013г. - Ivanova, D., Angarska, J., E. Manev. Disjoining pressure isotherms obtained by the dynamic method for foam films stabilized by non-ionic surfactants. -Annual of Shumen University, vol. XXII B1, 2013, p. 52-61

2012г. - Иванова, Д., Ангарска Ж., Е. Манев. Определяне на критичната дебелина на тънък течен филм от видеозапис на неговото изтъняване. - Сборник научни трудове „40 години Шуменски университет 1971-2011”, изд. Епископ К. Преславски (2012) 342-350.

2011г. - Karakashev, S., Ivanova, D., Manev, E., Kirilova, R., R. Tsekov. An experimental test of the fractal model for drainage of foam films.- Journal of Colloid and Interface Science 353 (2011) 206–209 (IF = 3.070)

2011г. - Ivanova, D., Angarska, Zh., Karakashev, S., E. Manev. Drainage of foam films stabilized by n-dodecyl-b-D-maltoside or dodecyl trimethylammonium bromide and their mixtures. - Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 382 (2011) 93–101 (IF = 2.236)

2011г. - Каракашев, С., Д. Иванова. Динамика на тънки филми с различни радиуси. - Annual of Sofia University, vol. 102/103 (2011) 103-121.

2011г. - Иванова, Д., Ангарска, Ж., Е. Манев. Критични дебелини на пенни филми от разтвори на n-додецил-b-D-малтозид, додецил триметил амонев бромид и техни смеси. - Annual of Shumen University, vol. XXІ B1 (2011) 66-77.

2010г. - Karakashev, S., Ivanova, D., Angarska, Zh., Manev, E., Tsekov, R., Radoev, B., Slavchov R., A. Nguyen. Comparative Validation of the Analytical Models for the Marangoni Effect on Foam Film Drainage. - Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 365 (2010) 122–136 (IF = 2.236)

2010г. - Karakashev S., D. Ivanova. Thin Liquid Films Drainage: Ionic versus Non-ionic Surfactants. - Journal of Colloid and Interface Science 343 (2010) 584–593 (IF = 3.070)

2010г. - Karakashev, S., Tsekov R., D. Ivanova. Dynamic Effects in Thin Liquid Films Containing Ionic Surfactants. - Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 356 (2010) 40–45 (IF = 2.236)

2010г. - Tsekov, R., Ivanova, D., Slavchov, R., Radoev, B., Manev, E., Nguyen, A., S. Karakashev. Streaming Potential Effect on the Drainage of Thin Liquid Films stabilized by Ionic Surfactants. - Langmuir, 26 (7), (2010) 4703–4708 (IF = 4.186)

2010г. - Tsekov, R., Ivanova, D., Slavchov, R., Radoev, B., Manev, E., Nguyen, A., S. Karakashev. A New Model for Kinetics of Drainage of Thin Liquid Films with Ionic Surfactants.- Annual of Shumen University, vol. XX B2 (2010) 109-117.

2010г. - Ангарска, Ж., Иванова, Д., К. Щубенраух. Гибсова еластичност на адсорбционни слоеве от смесени разтвори на n-додецил-b-D-малтозид с додеканол. - Annual of Shumen University, vol. XX B2 (2010) 118-132.2010, pp 118-132

2009г. - Иванова, Д., Ангарска, Ж.., Е. Манев. Пенни филми от разтвори на n-додецил - b- D- малтозид с n-додецил триметил амониев бромид. - Annual of Shumen University, vol. XIX B2, (2009) стр.60-71.

2008г. - Angarska, Jana., Dilyana Ivanova, Emil Manev, “Effect of nonionic surfactant on the drainage and critical thickness of foam films of n-dodecyl-b-D-maltoside”, Annual of Shumen University, vol. XVIII B2, 2008, p. 27-43

2007г. - Иванова, Д., Ангарска, Ж., Е. Манев, “Изтънявяне на пенни филми стабилизирани от смеси на нейонни повърхностно активни вещества”, Annual of Shumen University, vol. XVII B2, 2007, p. 69-82

Доклади

2019г. - Ivanova-Stancheva, D. Influence of the Hamaker Constant on the Value of the Critical Thickness of Foam Films. 17-та Национална конференция с международно участие “Природни науки”, 4-6 октомври, 2019, Shumen - ПОСТЕР

2019г. - Герасимова-Пенева, А., Иванова-Станчева, Д.. Изследване на ПФ от албумин и смесите му с додецил-b-D-малтозид чрез клетка, позволяваща замяна на филмообразуващата течност. 17-та Национална конференция с международно участие “Природни науки”, 4-6 октомври, 2019, Shumen - ПОСТЕР

2018г. - Dilyana Ivanova, Thin Liquid Film Drainage. Comparison of Theory and Experiment, (NCNS 2019), Shumen, Octomber 5- 7, 2018

2018г. - Nikolay Grozev, Kristina Mircheva, Dilyana S. Ivanova, Abhilash Sankaran, Stoyan I. Karakashev, Soumyadip Sett, Alexander L. Yarin, Superspreaders and Non-superspreaders – Comparison of their properties under different conditions, 20th International Workshop of Nanoscience and Nanotechnology 8.11-10.11.2018, Sofia

2016г. - Dilyana Ivanova “Smart Foam”, XIV th National Conference “Natural Sciences 2016” (NCNS 2016) Varna, September 30-October 02.2016

2015г. - Д. Иванова, Ж. Ангарска и Е. Манев, „Изтъняване на пенни филми от смесени разтвори на нейонни и йонни повърхностно-активни вещества”, IV Научен семинар по физикохимия за млади учени и докторанти, БАН „Институт по Физикохимия” (София), 15-17 април 2015

2015г. - Dilyana Ivanova, Jana Angarska, Emil Manev, „Critical thickness of foam films stabilized by n-dodecyl-b-D-maltoside mixtures with nonionic or ionic surfactants ”, Colloids and Interfaces Sciences for a Brighter Future, Elsevier, 21-24 юни 2015, Амстердам, Холандия

2014г. - Dilyana Ivanova, Jana Angarska, Emil Manev, “Critical thickness of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactants and their mixtures”, EUFOAM 2014, July 7- 10, Thessaloniki, (Greece) 2014

2014г. - Dilyana Ivanova, Jana Angarska, Emil Manev, “Critical thickness of foam films stabilized by nonionic surfactants and their mixtures”, Дванадесета Национална конференция с международно участие “Природни науки 2014” (NCNS2014), Шуменски университет , September 26-28, Варна, 2014

2013г. - Jana Angarska, Aneliya Gerasimova, Dilyana Ivanova and Konstantin Balashev, „Competitive adsorption of bovine serum albumin and n-dodecyl-b-D-maltoside in foam films”, 27th European conference of Colloid and Interface Science (ECIS Conference), Sofia (Bulgaria), 1-6 September 2013

2013г. - Dilyana Ivanova, Jana Angarska and Aneliya Gerasimova, „Determination of the viscosity in foam films from Bovine Serum Albumin and from its mixtures with n-dodecyl-b-D-maltoside”, National Conference with International Participation “Natural sciences” 2013, Varna, 27-28 September, 2013

2013г. - Ivanova, D., A. Gerasimova – Постер „Competitive adsorption of bovine serum albumin and n-dodecyl-b-D-maltoside in foam films“, Международна конференция „14th European Student Colloid Conference“, June 10-13, Potsdam-Golm (Germany) 2013.

2013г. - Gerasimova, A., Ivanova, D., Angarska, J., J. Tacheva – Доклад „Effect of bovine serum albumin adsorption on the thinning of foam films stabilized by n- dodecyl- b- D maltoside“, International conference of young scientists, (Plovdiv) 2013.

2012г. - Ivanova, D., J. Angarska – Постер „Еxperimental and theoretical data for the critical thickness of foam films stabilized by n- dodecyl-b-d- maltoside“, Международна конференция „EUFOAM 2012“ , July 8-11, Lisbon (Portugal) 2012.

2012г. - Ivanova, D., J. Angarska - Доклад „Dinamic determination of the disjoining pressure in foam films stabilized by n-dodecyl-b-d-maltoside, annual of shumen university“, X National Conference with International Participation “Natural sciences” Shumen University, 28-30 September 2012г., Varna.

2012г. - Ivanova, D., Angarska, J., N. Hristova - Доклад „Experimental and theoretical data for the critical thickness of foam films stabilized by hexaethylene glycol monododecyl ether“ X National Conference with International Participation “Natural sciences”, Shumen University, 28-30 September 2012г., Varna.

2011г. - Ivanova, D., Angarska, Zh., E. Manev - Доклад „Определяне на критичната дебелина на тънък течен филм от видеозапис на неговото изтъняване”, Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, 13-14 септември 2011, Шумен,

2010г. - Ivanova, D., Angarska, Zh., Karakashev, S., E. Manev – Постер “Drainage of foam films stabilized by an ionic- or a non-ionic surfactant and their mixture ” – Международна конференция „8th Conference of the Eufoam Series (EUFOAM 2010)” 13-16 July Borovets, (Bulgaria) 2010.

2010г. - Ivanova, D., Angarska, Zh., Karakashev, S., E. Manev - Доклад “ Изтъняване на пенни филми стабилизирани с йонни или нейонни повърхносно-активни вещества и техни смеси”; IX National Conference with International Participation “Natural Sciences 2010”, 2-3 October 2010г., Varna.

2009г. - Karakashev, S., Ivanova, D., Angarska, Zh., Manev, E., Tsekov, R., Radoev, B., Slavchov R., A. Nguyen – Постер “Dynamic Effects in Thin Liquid Films with Non-ionic Surfactants”, 3-th International Conference of Young Scientists, June 18-19, Plovdiv, (Bulgaria) 2009,

2009г. - Karakashev, S., Ivanova, D., Angarska, Zh., Nguyen, A., Radoev, B., E. Manev– Постер “Effect of ionic strength on foam films dynamics”, Международна конференция „Dynamic 23-st Conference of European Colloid and Interface Science (ECIS 2009)”, September 6-11, Antalya (Turkey) 2009.

2009г. - Иванова, Д., Ангарска, Ж., К. Щубенраух – Постер “Гибсова еластичност на адсорбционни слоеве от смесени разтвори на n-додецил-b-D-малтозид с додеканол” – VIII National Conference with International Participation “Natural Sciences 2009”, 2-3 October,Varna2009.

2009г. - Tsekov, R., Ivanova, D., Slavchov, R., Radoev, B., Manev, E., Nguyen, A., S. Karakashev – Постер “A New Model for Kinetics of Drainage of Thin Liquid Films with Ionic Surfactants”; VIII National Conference with International Participation “Natural Sciences 2009”, 2-3 October Varna, 2009.

2008г. - Иванова, Д., Ангарска, Ж., Е. Манев - Доклад “Пенни филми от разтвори на n-додецил - b- D- малтозид с n-додецил триметил амониев бромид”; VII National Conference with International Participation “Natural sciences”, 3-4 October 2008г. Varna;

2007г. - Angarska, J., Ivanova D., E. Manev– Постер “Effect of nonionic surfactant on the drainage and critical thicness of foam films of n-dodecyl-b-D-maltoside”, International Workshop “Nanoscale Phenomena in Colloid and Interface Science, 2007, Plovdiv.

2007г. - Angarska, J., Ivanova D., E. Manev- Доклад “Effect of nonionic surfactant on the drainage and critical thicness of foam films of n-dodecyl-b-D-maltoside”, Scientific Conference “Natural sciences” 2007 (с международно участие) 28.09 -1.10.2007, Varna.

2006г. - Иванова, Д., Ангарска, Ж., Е. Манев- Доклад “Изтънявяне на пенни филми стабилизирани от смеси на нейонни повърхностно активни вещества”, Scientific Conference “Natural sciences” 2006 (с международно участие) 28.09 -1.10.2006, Varna.

Цитирания

2019г. - # S.I. Karakashev, D.S. Ivanova, Zh. K. Angarska, E.D. Manev, R. Tsekov, B. Radoev, R. Slavchov and A.V. Nguyen „Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage” Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects vol.365 (2010) 122–136. Цитирана в:Chu, P., Finch, J., Bournival, G., Ata, S., Hamlett, C., Pugh, R.J. A review of bubble break-up. Advances in Colloid and Interface Science, Volume 270, 2019, Pages 108-122 Web of Science and Scopus, , IF=8.243, Q1

2019г. - # S.I. Karakashev, D.S. Ivanova, Zh. K. Angarska, E.D. Manev, R. Tsekov, B. Radoev, R. Slavchov and A.V. Nguyen „Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage” Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects vol.365 (2010) 122–136. Цитирана в: A. Tiribocchi, A. Montessori, S. Miliani, M. Lauricella, M. La Rocca, and S. Succi, Microvorticity fluctuations affect the structure of thin fluid films. PHYSICAL REVIEW E, 100, 042606 – Published 10 October 2019 DOI: 10.1103/PhysRevE.100.042606

2019г. - S.I. Karakashev and D.S. Ivanova „Thin liquid films drainage: Ionic vs. non-ionic surfactants” Journal of Colloid and Interface Science vol.343 (2010) 584–593 Цитирана в: Li, C., Li, M., Shi, Z., Ye, X., Effect of soluble surfactants on vertical liquid film drainage, Physics of Fluids 31(3),032105, 2019

2019г. - S.I. Karakashev, D.S. Ivanova, E.D. Manev, R. Kirilova, R. Tsekov, „An experimental test of the fractal model for drainage of foam films” Journal of Colloid and Interface Science vol.353 (2011) 206–209 Цитирана в: Zhu, J., Yang, Z.Email Author, Li, X., Hou, L., Xie, S. View Correspondence, Experimental study on the microscopic characteristics of foams stabilized by viscoelastic surfactant and nanoparticles, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Volume 572, 5 July 2019, Pages 88-96

2019г. - J. Angarska, D. Ivanova, E. Manev „Drainage of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactantsand their mixtures" Journal Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, vol.481 (2015) 87–99 Цитирана в: Li, C., Li, M., Shi, Z., Ye, X., Effect of soluble surfactants on vertical liquid film drainage. Physics of Fluids, Volume 31, Issue 3, 2019, Article number 032105 Web of Science and Scopus, IF=2.620, Q2

2019г. - S.I. Karakashev, D.S. Ivanova, E.D. Manev, R. Kirilova, R. Tsekov, „An experimental test of the fractal model for drainage of foam films” Journal of Colloid and Interface Science vol.353 (2011) 206–209 Цитирана в: Toro-Mendoza, J., Paredes-Altuve, O., Velasquez, M.A., Petsev, D.N., Reframing droplet coalescence: Identifying the distinctive dynamics of nanofilm evolution, 2019, Physical Review Fluids 4(9),093604 (SJR=1.057)

2019г. - # Angarska J.K., Ivanova D.S., Manev E.D.,2015, Drainage of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactants and their mixtures. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 481 , pp. 87-99, Web of Science and Scopus, IF=2.762, Q2 ЦИТИРАНА В: Matsubara, H, Email Author, Chida, K, Yoshimura, M., Aratono, M., Ikeda, N., Common black film stability and synergetic adsorption in ionic-nonionic mixed surfactant systems, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol. 582, 5 December 2019, Article number 123932, https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2019.123932 (IF 3.131, Q2

2019г. - S.I. Karakashev, R. Tsekov and D.S. Ivanova „Dynamic Effects in Thin Liquid Films Containing Ionic Surfactants” Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects vol.356 (2010) 40-45. Цитирана в: Andrew Akanno, Eduardo Guzman, Laura Fernandez-Pena, Francisco Ortega, Ramon G. Rubio, Surfactant-Like Behavior for the Adsorption of Mixtures of a Polycation and Two Different Zwitterionic Surfactants at the Water/Vapor Interface, Molecules, 24(19):3442, DOI: 10.3390/molecules24193442 September 2019 (IF 3.06, Q2 )

2018г. - S.I. Karakashev, D.S. Ivanova, Zh. K. Angarska, E.D. Manev, R. Tsekov, B. Radoev, R. Slavchov and A.V. Nguyen, 2010: Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects vol.365, 122–136 Цитирана в: Luo, X.Email Author, Yin, H., Yan, H., Huang, X., Yang, D., He, L., 2018, The electrocoalescence behavior of surfactant-laden droplet pairs in oil under a DC electric field, Chemical Engineering Science , Volume 191, 14, Pages 350-357 (IF = 3.306/ SJR=1.043) Scopus

2018г. - S.I. Karakashev and D.S. Ivanova 2010 „Thin liquid films drainage: Ionic vs. non-ionic surfactants” Journal of Colloid and Interface Science vol.343; 584–593 Цитирана в:Sanatkaran, N., Kulichikhin, V.G., Malkin, A.Y., Foudazi, R., 2018, Spreading of Oil-in-Water Emulsions on Water Surface, Langmuir 34(37), pp. 10974-10983 (IF=4.186) Scopus

2018г. - S.I. Karakashev and D.S. Ivanova 2010 „Thin liquid films drainage: Ionic vs. non-ionic surfactants” Journal of Colloid and Interface Science vol.343; 584–593 Цитирана в: Zhou, L., Yang, Y., Yin, S., Du, X., Yang, Y., 2018 Temporal and spatial evolution of the thin film near triple line during droplet evaporation, International Journal of Heat and Mass Transfer 117, pp. 1147-1157 (IF = 3.891/ SJR=1.498) Scopus

2018г. - D. Ivanova, J. Angarska, E. Manev, K. Tachev 2016 Critical thickness of foam films stabilized by nonionic or ionic surfactants and their mixtures. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects vol.519 34–45. (IF = 2.829/ SJR=0.753) Цитирана в: Sheng-Jin Li, Lu Lai, Ping Mei, Yan Li, Li Cheng, Zhao-Hua Ren, Yi Liu, 2018, Equilibrium and dynamic surface properties of cationic/anionic surfactant mixtures based on bisquaternary ammonium salt. Journal of Molecular Liquids Volume 254, 15 March, Pages 248-254 (IF = 4.513/ SJR=0.849)

2017г. - Кarakashev S.I., Ivanova D.S., Angarska Z.K., Manev E.D., Tsekov R., Radoev B., Slavchov R., Nguyen A.V. , Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage , (2010) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 365 (1-3) , pp. 122-136. Цитирана в: Zhang, C., Jiang, Y., Ju, H., Wang, Y., Geng, T., ”Organic counterion modified quaternary ammonium salt: Impact on antibacterial activity & application properties”, Journal of Molecular Liquids, vol. 241, 2017, pp. 638 – 645.

2017г. - R. Tsekov, D.S. Ivanova, R. Slavchov, B. Radoev, E.D. Manev, A.V. Nguyen, and S.I. Karakashev, ”Streaming Potential Effect on the Drainage of Thin Liquid Films stabilized by Ionic Surfactants”, Langmuir, 26 (7), (2010) 4703–4708 Цитирана в: Oriane Bonhomme, Baptiste Blanc, Laurent Joly, Christophe Ybert, Anne-Laure Biance, “Electrokinetic transport in liquid foams’’, 2017, https://doi.org/10.1016/j.cis.2017.06.005

2017г. - Angarska, J., Ivanova, D., E. Manev,"Drainage of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactantsand their mixtures", in the Journal Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 481 (2015) 87–99 Цитирана в: Kumar S Mandal A, Investigation on stabilization of CO2 foam by ionic and nonionic surfactants in presence of different additives for application in enhanced oil recovery, Applied Surface Science, vol. 420 (2017)

2017г. - Angarska, J., Ivanova, D., E. Manev,"Drainage of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactantsand their mixtures", in the Journal Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 481 (2015) 87–99 Цитирана в: Marinova K, Naydenova K, Basheva E , Bauer F, Tropsch J, Franke J, New surfactant mixtures for fine foams with slowed drainage, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol. 523 (2017) pp 54-61

2017г. - S.I. Karakashev, R. Tsekov and D.S. Ivanova „Dynamic Effects in Thin Liquid Films Containing Ionic Surfactants” Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects vol.356 (2010) 40–45. Цитирана в: Matthias J. Hofmann, Hubert Motschmann, 2017 A parameter predicting the foam stability of mixtures of aqueous ionic amphiphile solutions with indifferent electrolyte, Colloids and Surfaces A Physicochemical and Engineering Aspects 529, , pp. 1024 – 1029, DOI: 10.1016/j.colsurfa.2017.07.016 (IF = 2.829 / SJR=0.753). Scopus

2016г. - Karakashev S., D. Ivanova. Thin Liquid Films Drainage: Ionic versus Non-ionic Surfactants. - Journal of Colloid and Interface Science 343 (2010) 584–593 Цитирана в: Congjie Xiao, Leping Zhou, Zhuo Sun, Xiaoze Du, Yongping YangNear-Wall „Fluid Flow near the Pinned Contact Line during Droplet Evaporation” Experimental Thermal and Fluid Science 72 (2016) 210-217

2016г. - Karakashev S., D. Ivanova. Thin Liquid Films Drainage: Ionic versus Non-ionic Surfactants. - Journal of Colloid and Interface Science 343 (2010) 584–593 Цитирана в: Saad Bhamla, Chew Chai, Marco A. Alvarez-Valenzuela, Javier Tajuelo, Gerald G. Fuller, „Interfacial mechanisms for stability of surfactant-laden films”, arXiv:1608.02180 [physics.flu-dyn] (2016)

2016г. - Ivanova, D.S., Angarska, J.K. Drainage and critical thickness of foam films stabilized by n-dodecyl-b-D-maltoside, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects volume 438, issue , year 2013, pp. 93 – 103. Цитирана в: Chock, B.P., Jones, T.B., Harding, D.R. “Effect of a surfactant on the electric-field assembly of oil-water emulsions for making foam targets” Fusion Science and Technology, 70 (2), pp. 206-218, 2016

2016г. - Karakashev S.I., Ivanova D.S., Angarska Z.K., Manev E.D., Tsekov R., Radoev B., Slavchov R., Nguyen A.V. , Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage , (2010) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 365 (1-3) , pp. 122-136. Цитирана в: Vitasari, D., Grassia, P., Martin, P., “Surfactant transport onto a foam film in the presence of surface viscous stress” Applied Mathematical Modelling 40 (3), pp. 1941-1958, 2016

2016г. - Angarska, J., Ivanova, D., Gerasimova A., K. Balashev, „Competitive adsorption of bovine serum albumin and n-dodecyl-b-D-maltoside in foam films”, in the Journal Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 460 (2014) 286-298 Цитирана в: Ali, Mohd. Sajid; Al-Lohedan, Hamad A. „Multi-technique approach on the interaction between sugar-based surfactant n-dodecyl b-d-maltoside and bovine serum albumin” Journal of Luminescence, vol. 169, Part A (2016) pp. 35-42 (IF=2.693)

2015г. - Karakashev S.I., Ivanova D.S., Angarska Z.K., Manev E.D., Tsekov R., Radoev B., Slavchov R., Nguyen A.V. , Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage , (2010) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 365 (1-3) , pp. 122-136. Цитирана в: Liguang Wang, “Modeling of bubble coalescence in saline water in the presence of flotation frothers” , International Journal of Mineral Processing (Impact Factor: 1.46). 01/2015; 134:41-49. DOI: 10.1016/j.minpro.2014.11.008

2015г. - R. Tsekov, D.S. Ivanova, R. Slavchov, B. Radoev, E.D. Manev, A.V. Nguyen, and S.I. Karakashev, ”Streaming Potential Effect on the Drainage of Thin Liquid Films stabilized by Ionic Surfactants”, Langmuir, 26 (7), (2010) 4703–4708 Цитирана в: Pini, C., Baier, T., Dietzel, M. „Energy conversion by surface-tension-driven charge separation”, Microfluidics and Nanofluidics 19 (3) (2015) pp. 721-735

2015г. - S.I. Karakashev and D.S. Ivanova, “ Thin Liquid Films Drainage: Ionic versus Non-ionic Surfactants”, Journal of Colloid and Interface Science 343 (2010) 584–593 (IF = 3.070) Цитирана в: Zawala, J., Kosior, D., Malysa, K., „Formation and influence of the dynamic adsorption layer on kinetics of the rising bubble collisions with solution/gas and solution/solid interfaces„ Advances in Colloid and Interface Science 222, 1467, (2015) pp. 765-778

2015г. - S.I. Karakashev and D.S. Ivanova, “ Thin Liquid Films Drainage: Ionic versus Non-ionic Surfactants”, Journal of Colloid and Interface Science 343 (2010) 584–593 (IF = 3.070) Цитирана в: Bournival, G., de Oliveira e Souza, L., Ata, S., Wanless, E.J., „Effect of alcohol frothing agents on the coalescence of bubbles coated with hydrophobized silica particles”Chemical Engineering Science 131, (2015) pp. 1-11

2015г. - S.I. Karakashev and D.S. Ivanova, “ Thin Liquid Films Drainage: Ionic versus Non-ionic Surfactants”, Journal of Colloid and Interface Science 343 (2010) 584–593 (IF = 3.070) Цитирана в: Wong, K., Chen, T., Connor, D.E., Behnia, M., Parsi, K., „Basic physiochemical and rheological properties of detergent sclerosants” Phlebology 30 (5), (2015) pp. 339-349

2015г. - Ivanova, D.S., Angarska, J.K. Drainage and critical thickness of foam films stabilized by n-dodecyl-b-D-maltoside, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects volume 438, issue , year 2013, pp. 93 – 103. Цитирана в: 1. Wang, L. “Modeling of bubble coalescence in saline water in the presence of flotation frothers ” International Journal of Mineral Processing, volume 134, issue , year 2015, pp. 41 – 49.

2015г. - #Angarska, J. Ivanova, D., Gerasimova, A., Balashev, K., Competitive adsorption of bovine serum albumin and n-dodecyl-b-d-maltoside in foam films Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Volume 460, May 27, 2014, Pages 286-298 Цитирана в: Todorov, R. “Thin liquid films in biomedical studies ” Current Opinion in Colloid and Interface Science , 2015, 20 (2), pp. 130-138, Impact Factor: 5.84

2014г. - Karakashev S.I., Ivanova D.S. , Thin liquid film drainage: Ionic vs. non-ionic surfactants, (2010) Journal of Colloid and Interface Science, 343 (2) , pp. 584-593. Цитирана в: Zawala J, D. Kosior KM, Formation and influence of the dynamic adsorption layer on kinetics of the rising bubble collisions with solution/gas and solution/solid interfaces, Adv Colloid Interface Sci (2014) http://dx.doi.org/10.1016/j.cis.2014.07.013, (IF= 8.636)

2014г. - Tsekov, R., Ivanova, D., Slavchov, R., Radoev, B., Manev, E., Nguyen, A., S. Karakashev. Streaming Potential Effect on the Drainage of Thin Liquid Films stabilized by Ionic Surfactants. - Langmuir, 26 (7), (2010) 4703–4708 Цитирана в: Gochev, G., Retzlaff, I., Exerowa, D., Miller, R., “Electrostatic stabilization of foam films from b-lactoglobulin solutions’’, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects Volume 460, 2014, Pages 272-279 (IF = 2.354)

2014г. - Karakashev S.I., Ivanova D.S. , Thin liquid film drainage: Ionic vs. non-ionic surfactants, (2010) Journal of Colloid and Interface Science, 343 (2) , pp. 584-593. Цитирана в: Kosior, D., Zawala, J., Todorov, R.,Exerowa, D., Malysa, K., “Bubble bouncing and stability of liquid films formed under dynamic and static conditions from n-octanol solutions”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Volume 460, November 22, 2014, Pages 391-400 (IF=2.354)

2014г. - Karakashev S.I., Ivanova D.S. , Thin liquid film drainage: Ionic vs. non-ionic surfactants, (2010) Journal of Colloid and Interface Science, 343 (2) , pp. 584-593. Цитирана в: Sett, S., Sahu, R.P., Sinha-Ray, S., Yarin, A.L. “Superspreaders versus "cousin" non-superspreaders: Disjoining pressure in gravitational film drainage”, Langmuir, Volume 30, Issue 10, 2014, Pages 2619-2631 (IF=4.186)

2013г. - Karakashev S.I., Ivanova D.S., Angarska Z.K., Manev E.D., Tsekov R., Radoev B., Slavchov R., Nguyen A.V. , Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage , (2010) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 365 (1-3) , pp. 122-136. Цитирана в: Vitasari, D., Grassia, P., Martin, P., Surfactant transport onto a foam lamella, Chemical Engineering Science 102 , pp. 405-423, 2013-11-08

2013г. - Karakashev S.I., Ivanova D.S., Angarska Z.K., Manev E.D., Tsekov R., Radoev B., Slavchov R., Nguyen A.V. , Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage , (2010) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 365 (1-3) , pp. 122-136. Цитирана в: Sett, S., Sinha-Ray, S., Yarin, A.L.: Gravitational drainage of foam films - Langmuir, 2013, 29 (16) , pp. 4934-4947 (IF = 4.186)

2013г. - Karakashev S.I., Ivanova D.S. , Thin liquid film drainage: Ionic vs. non-ionic surfactants, (2010) Journal of Colloid and Interface Science, 343 (2) , pp. 584-593. Цитирана в: Sett, S., Sinha-Ray, S., Yarin, A.L.: Gravitational drainage of foam films - Langmuir , 2013, 29 (16) , pp. 4934-4947

2012г. - Ivanova D.S., Angarska Z., Karakashev S.I., Manev E.D., Drainage of foam films stabilized by n-dodecyl-beta-d-maltoside or dodecyl trimethylammonium bromide and their mixtures, (2011) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 382 (1-3) , pp. 93-101. Цитирана в: 1. Varga, I., Meszaros, R., Stubenrauch, C., Gilanyi, T. : Adsorption of sugar surfactants at the air/water interface. - Journal of Colloid and Interface Science 379 (1) , 2012 pp.78-83 (IF = 3.070)

2012г. - Karakashev S.I., Ivanova D.S., Angarska Z.K., Manev E.D., Tsekov R., Radoev B., Slavchov R., Nguyen A.V. , Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage , (2010) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 365 (1-3) , pp. 122-136. Цитирана в: Wang, L.: Drainage and rupture of thin foam films in the presence of ionic and non-ionic surfactants. - International Journal of Mineral Processing 102-103, 2012 , pp. 58-68 (IF = 1.304)

2012г. - Karakashev S.I., Ivanova D.S., Angarska Z.K., Manev E.D., Tsekov R., Radoev B., Slavchov R., Nguyen A.V. , Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage , (2010) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 365 (1-3) , pp. 122-136. Цитирана в: Phan, C.M., Nakahara, H., Shibata, O., Moroi, Y., Le, T.N., Ang, H.M.: Surface potential of methyl isobutyl carbinol adsorption layer at the air/water interface. - Journal of Physical Chemistry B 116 (3) , 2012, pp. 980-986 (IF = 3.696)

2012г. - Karakashev S.I., Ivanova D.S., Angarska Z.K., Manev E.D., Tsekov R., Radoev B., Slavchov R., Nguyen A.V. , Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage , (2010) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 365 (1-3) , pp. 122-136. Цитирана в: Wang, L.: Inter-bubble attractions in aqueous solutions of flotation frothers. - Separation Technologies for Minerals, Coal, and Earth Resources , 2012, pp. 35-45 (book edited by C. A. Young and G. H. Luttrell)

2012г. - Karakashev S.I., Ivanova D.S. , Thin liquid film drainage: Ionic vs. non-ionic surfactants, (2010) Journal of Colloid and Interface Science, 343 (2) , pp. 584-593. Цитирана в: Bournival, G., Pugh, R.J., Ata, S. : Examination of NaCl and MIBC as bubble coalescence inhibitor in relation to froth flotation. - Minerals Engineering 25 (1) , 2012, pp. 47-53 (IF = 1.352)

2011г. - Karakashev S.I., Tsekov R., Ivanova D.S., Dynamic effects in thin liquid films containing ionic surfactants,(2010) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 356 (1-3) , pp. 40-45. Цитирана в: 1. Del Castillo, L.A., Ohnishi, S., Horn, R.G.: Inhibition of bubble coalescence: Effects of salt concentration and speed of approach. - Journal of Colloid and Interface Science 356 (1) , 2011, pp. 316-324

2011г. - Karakashev S.I., Ivanova D.S., Angarska Z.K., Manev E.D., Tsekov R., Radoev B., Slavchov R., Nguyen A.V. , Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage , (2010) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 365 (1-3) , pp. 122-136. Цитирана в: Del Castillo, L.A., Ohnishi, S. : Horn, R.G., Inhibition of bubble coalescence: Effects of salt concentration and speed of approach. - Journal of Colloid and Interface Science 356 (1) , 2011, pp. 316-324 (IF = 3.070)

2011г. - Karakashev S.I., Ivanova D.S., Angarska Z.K., Manev E.D., Tsekov R., Radoev B., Slavchov R., Nguyen A.V. , Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage , (2010) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 365 (1-3) , pp. 122-136. Цитирана в: Samanta, S., Ghosh, P. : Coalescence of bubbles and stability of foams in brij surfactant systems. - Industrial and Engineering Chemistry Research 50 (8) , 2011, pp. 4484-4493 (IF = 2.237)

2011г. - Karakashev S.I., Ivanova D.S., Angarska Z.K., Manev E.D., Tsekov R., Radoev B., Slavchov R., Nguyen A.V. , Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage , (2010) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 365 (1-3) , pp. 122-136. Цитирана в: Pan, L., Jung, S., Yoon, R.-H.: Effect of hydrophobicity on the stability of the wetting films of water formed on gold surfaces. - Journal of Colloid and Interface Science 361 (1) , 2011, pp. 321-330 (IF = 3.070)

2011г. - Karakashev S.I., Ivanova D.S. , Thin liquid film drainage: Ionic vs. non-ionic surfactants, (2010) Journal of Colloid and Interface Science, 343 (2) , pp. 584-593. Цитирана в: Berteloot, G., Sharif-Kashani, P., Kavehpour, H.P. : Effect of surface mobility on the uniformity of a thin film under a bubble. - Langmuir 27 (24) , 2011, pp. 14705-14709 (IF = 4.186)

Други публикации

2014г. - Dilyana Ivanova, Jana Angarska, Emil Manev, “Critical thickness of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactants and their mixtures”, Published in: Book of Abstracts EUFOAM 2014, 7-1 July, Thessaloniki, Greece, ISBN: 978-960-243-694-3, Page:99