Доц. д-р Ваня Петрова Колеваабв

Доц. д-р Ваня Петрова Колева

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: БИОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 312

Телефон: 054 830495 вътр.232

Email: vanyakolleva@gmail.com , v.koleva@shu.bg

Приемно време: І седмица: петък, 10.00 - 12.00 ч., ІІ седмица: петък,10.00 - 12.00 ч.

Завършен университет, специалност

ШУ “Епископ Константин Преславски”. Биология и химия

Заемани академични длъжности

2002 г. - асистент.

2005 г. - старши асистент.

2009 г. - главен асистент.

Придобити научни степени

Образователна и научна степен ДОКТОР.

Дисертация: Проучване върху генотоксичното и цитотоксично действие на структурния пентозен аналог

4-bromo-N,Ndiethyl-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,2-oxaphosphol-2-amine2-oxide върху митотични клетки

Водени лекции и/или упражнения

Генетика и еволюционни теории, Обща генетика и Теория на еволюционните учения, Генетика и селекция на растенията, Молекулярна генетика

Области на научни интереси

Генотоксично и цитотоксично действие на синтетични препарати и медицински растения. Клетъчна виталност. Апоптоза.

Специализации

Работа с Атомно силов микроскоп, Химически факултет на СУ"Св Климент Охридски", 2009 г.

Участия в международни и национални научни проекти

16.Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека; РД-08-104/01.02.2019 г. Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева

15. Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека; РД-08-167/09.02.2018 г. Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева

14. ”Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на организация на живата материя”; Договор № РД.10.575/27.02.2017 г. (вх. №.РД.08.125/06.02.2017г.). Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева.

13. XV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2017” РД-08-65/01.02.2017 г. Ръководител: доц. д-р П. Галчева

12. Изследване еколого-биологичния статус на различни биологични обекти ръководител проф. д-р Цв. Иванова (РД-08-66/02.02.2016 г.).

11. In vitro и In vivo изследвания на различни биологични обекти. ръководител доц. д-р Цв. Иванова (РД-08-266/10.03.2015 г.).

10. Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година”, (Академичен наставник)

9. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВОЙСТВА В БИОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ В ЛАБОРАТОРНИ И ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ.ръководител доц. д-р Цв. Иванова (РД-08-213/10.03.2014 г.).

8. Изследване ефекта на антропогенни въздействия върху структурно-функционални характеристики на биологични системи в естественни и лабораторни условия, ръководител доц. д-р Цв. Иванова (РД-08-266/14.03.2013 г.).

7. Активатори и добавки за селското стопанство на база циклични елементорганични съединения (ДО02-86/13.12.2008 г.) Ръководител: проф. д-р Добромир Енчев. Водеща организация: ШУ"Еп. К. Преславски".

6. Партньорство в Консорциума “Научна лаборатория по Атомно-силова микроскопия” (Университетски проект за допълнителна финансова подкрепа №.РД-07-637/07.04.2009 г. към проект RNF 01/0133). Ръководител: доц. д-р Жана Ангарска. Водеща организация: СУ “Св. Климент Охридски”, Химически факултет.

5. Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление (№ РД-07-630 / 07.04.2009 г.). Ръководител: доц. д-р Радослав Иванов.

4. Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление (№РД-07-1038/30.03.2010 г.). Ръководител: доц. д-р Б. Дунков.

3. Активатори и добавки за селското стопанство на база циклични елементорганични съединения (Университетски проект № РД-05-319/09.03.2010 г. финансова подкрепа към Национален проект ДО 02-86/13. 12. 2008 г.) Ръководител: проф. д-р Добромир Енчев.

2. Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление (№РД-07-337/15.03.2011 г.) Ръководител: доц. д-р Р. Иванов.

1. Съвременни системни и интегративни подходи като база за повишаване качеството на обучението в еколого-биологичното направление (№ РД-07-772/05.04.2012 г.). Ръководител: проф. д-р Н. Чипев.

Организационна дейност

Ръководство на кръжок "Етноботаника"

Членства в научни организации

Съюз на учените в България,

Жени в науката

Дисертации

2013г. - Проучване върху генотоксичното и цитотоксично действие на структурния пентозен аналог 4-bromo-N,N-diethyl-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,2-oxaphosphol-2-amine 2 oxide върху митотични клетки. Дисертация, СУ „Св. Климент Охридски”, София.

Учебни помагала

2014г. - Обща генетика (Лекционен курс), Изд. Химера, 84 стр, 2014 г.

Статии

2019г. - Koynova, T., V. Koleva, A. Dragoeva, N. Natchev (2019) Peri-urban National Parks as Green Spaces for Recreation: A Case Study of Nature Park Shumen Plateau. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 10(1): 46-58. doi: 10.4018/IJSESD.2019010104 (Indexed in Scopus, Q4)

2018г. - Koleva, V., T. Koynova, A. Dragoeva, N. Natchev (2018) Еlemental composition of surface soils in Naturе Park Shumen Plateau and Shumen City, Bulgaria. Acta Scientifica Naturalis, 5(2): 68-76. DOI: 10.2478/asn-2018-0022

2018г. - Enchev, D.D., V.P. Koleva, A. P. Dragoeva, L.B. Behchet-Ibryam, M.N. Mihaylov, N.M. Uzunov, L. Melendez-Alafort, A. Rosato, V. Brel (2018) Synthesis and Cytostatic Activity of 4-bromo-5-ethyl-2-(ethylamino)-5-methyl-5H-1,2-oxaphosphole 2-oxide. J App Pharm Sci, 8(1): 80-86. (IF 0.804)( L.B. Behchet-Ibryam - ЕООС, M.N. Mihaylov - МХ)

2018г. - Vanya Koleva, Asya Dragoeva, Ismail Ismailov, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov, Lora Georgieva (2018) Growth inhibition of human hepatoma cell line by phosphorylated alfa-hydroxyallenes. Biharean Biologist. 12(1): 48-50 (Lora Georgieva – студент МХ) (SJR 0.15) Art.#e171502

2018г. - Vanya Koleva, Asya Dragoeva, Zheni Stoyanova, Zhenia Yordanova, Selime Ali, Nikolay M.Uzunov, Laura Melendez-Alafort, Antonio Rosato, Dobromir D. Enchev 2018 In vitro cytotoxicity of allelopathic plants Adonis vernalis L. Origanum vulgare ssp. vulgare L. and Nepeta nuda subsp. nuda. Acta Scientifica Naturalis, 5(1): 64-68

2018г. - Koynova, T., Dragoeva, A., Koleva, V., 2018. Cytotoxicity And Genotoxicity Of Melting Snow – A Case Study Of Shumen Region, Bulgaria. CBU International conference, 21-23.03.2018, Prague, Czech Republic, (Indexed in Thomson Routers and Web of Science) (in press)

2018г. - Kuzmanova, Y., Ilina Natcheva,Vanya Koleva, Georgy Popgeorgiev, Miroslav Slavchev, Nikolay Natchev (2018) Investigation on the public awareness toward the housing of Pond sliders (Trachemys scripta, Schoepff, 1792) in NE Bulgaria with data on the recent marketing dynamics of the species. Zoology and ecology. 29:1-9. DOI: 10.1080/21658005.2018.1521675

2018г. - Koleva, V., Dragoeva, A., Koynova, T., Natchev, N. (2018) Soil pollution screening using physico-chemical and cytogenetic approaches: А case study of a Bulgarian suburban Nature Park. Pol. J. Environ. Stud., 27(3), 1105-1112. doi: 10.15244/Pjoes/76409 (IF 1.120; SJR 0.323) (Теодора Веселинова Койнова, редовен докторант, докторска програма „Екология и опазване на околната среда“)

2017г. - Koleva, V. Yurii Kornilev, Ivan Telenchev, Simeon Lukanov, Berna Hristova, Nikolay Natchev (2017) Salt tolerance’s toll: prolonged exposure to saline water inflicts damage to the blood cells of dice snakes (Natrix tessellata). Web Ecol., 17:1-7. (SJR 0.140)

2017г. - Dragoeva A., Zh. Stoyanova, V. Koleva, D. Dragolova (2017) Allelopathic activity of Nepeta nuda L. subsp. nuda water extracts. Acta Scientifica Naturalis, 4(1) 46-51.

2017г. - Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Zheni Stoyanova, Eli Zayova, Selime Ali (2017) Allelopathic and in vitro anticancer activity of stevia and chia. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education. 26(4): 593-604 (Selime Ali – студент ЕООС) (SJR 0.190)

2017г. - Teodora Koynova, Vanya Koleva, Asya Dragoeva, Ivayla Kuleva. Cytotoxicity and genotoxicity of soil in Shumen city park (Bulgaria). Central Bohemia University International Conference Innovations in Science and Education, March 22-24, 2017, Prague, Czech Republic. Proceedings of CBU, 5:1149-1153 (Scopus и Web of Science) (Ивайла Николаева Кулева, Фак. 1422431047, специалност " ЕООС, Управление и опазване на екосистемите", ОКС "Магистър"; Теодора Веселинова Койнова, редовен докторант, докторска програма „Екология и опазване на околната среда“)

2016г. - Koleva, V., А. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova (2016) A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 2 - Safety concerns. Journal of Ethnopharmacology, 183(13):123-127 (IF 3.261) (студент: T. Koynova, ЕООС)

2016г. - Dragoeva, A., M. Radoslavova, V. Koleva, Z. Bakalova (2016) Attitudes towards Significance of Healthy Body Weight and Adipose Tissue Functions among Biology Students. Chemistry, 25, 4531-546.

2015г. - Dragoeva, A., T. Ignatova-Ivanova, V. Koleva, L. Behchet, Zh. Nanova, M. Kaschieva, N. Arhangelova (2015) Comparison of the effect of water infusions of Origanum vulgare ssp. vulgare and Adonis vernalis on the growth of human melanoma cell line and Gram-positive and Gram-negative bacteria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci 4(3):571-577.(IF 2.015) (студент: L. Behchet, ЕБКХ)

2015г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, T. Koynova, P.Jordanova (2015) A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research and Essays, 10(5):168-176. (SJR 0.13) (студент: T. Koynova, ЕООС)

2015г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci., 4(4): 297-305. (студенти: T. Koynova – ЕООС, G. Dashev – УОЕ)

2015г. - Dragoeva, A. P., V. P. Koleva, Zh. D. Nanova, B. P. Georgiev (2015) Allelopathic Effects of Adonis vernalis L.: Root Growth Inhibition and Cytogenetic Alterations. Journal of Agricultural Chemistry and Environment, 4:48-55. (IF 0.5) (B. P. Georgiev – студент УОЕ)

2015г. - Nanova, Z., A. Dragoeva, V. Koleva, N. Chipev, B. Georgiev, I. Yotova, M. Ivanov, E. Evstatieva, 2015. Study on the current use of four important medicinal plants of Lamiaceae in Bulgaria, Acta Scientifica Naturalis, 1: 39-49.

2015г. - Dragoeva, A. P., Zh. D. Stoyanova,V. P. Koleva, G. P. Zhekova (2015). A possible application of two Origanum vulgare subspecies from Bulgaria according essential oils composition. Acta Scientifica Naturalis, 2: 32-36. (SJIF 2.723)

2014г. - KOLEVA, V., A. DRAGOEVA, M. DRAGANOV, L. MELENDEZ-ALAFORT, A. ROSATO, N. UZUNOV, D. ENCHEV 2014 INHIBITION OF GROWTH AND INDUCTION OF APOPTOSIS IN HUMAN LUNG CANCER CELLS BY BR-OXPH, GENETIKA, 46(1):1-10 (IF 0.44)

2014г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Z. Nanova, P. Jordanova, N. Chipev, V. Kapchina-Toteva, G. Dashev, I. Yotova, 2014, Is there a tendency for rising use of herbs in pharmaceutical form – a survey in Bulgaria from an ethnobotanical viewpoint, (Научна конференция „Природни науки`2013“, 27-28.ІХ.2013, Варна) Acta Scientifica Naturalis, 1:192-201.

2014г. - Dragoeva, A., Z. Nanova, V. Koleva, V. Kapchina-Toteva, T. Koynova, B. Georgiev, M. Ivanov, Y. Nikolova, Y. Dimitrova, 2014, Hyssop – a valuable plant almost unknown in Bulgaria, (Научна конференция „Природни науки`2013“, 27-28.ІХ.2013, Варна) Acta Scientifica Naturalis 1:183-191.

2014г. - Koleva, V., A. Dragoeva, A. Andreeva, M. Burova, D. Enchev. 2014. Atomic force microscope as a tool for detecting chromosome damages. (Х National conference with international participation “Natural Sciences` 2012”, 28-30.IX.2012. Varna) Acta Scientifica Naturalis 1:175-182.

2014г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Z. Nanova, N. Chipev, M. Kaschieva, B. Boneva, Y.Penkov, H. Marinov, 2014, A survey of Lamiaceae family in bulgarian folk medicine – a model approach for ethnobotanical education, (Научна конференция „Природни науки`2013“, 27-28.ІХ.2013, Варна) ANNUAL of Konstantin Preslavsky University, Shumen (in press)

2014г. - Dragoeva, A.P., V.P. Koleva, Zh. D. Nanova, M. Zh. Kaschieva. 2014. Allelopathy of Cold Water Extracts from Origanum vulgare ssp. vulgare L. Journal of Agricultural Chemistry and Environment, 3:144-150. (IF 0.25)

2014г. - Dragoeva, A.P., T. Ignatova-Ivanova, V.P. Koleva, Zh. D. Nanova, D. Enchev. 2014. Cytotoxic effect of Br-containing oxaphosphole on human melanoma cell line and pathogenic and symbiotic bacteria. International Journal of Current Microbiology and Applied Science, 3(12): (in press)

2014г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, M. Kaschieva, I. Yotova (2014) Allelopathic аnd cytotoxic activity of Origanum vulgare ssp. vulgare growing wild in Bulgaria. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education. 23(6):914-924. (SJR 0.2) (студент: I. Yotova, ЕБКХ)

2014г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, T. Koynova, P.Jordanova (2015) A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research and Essays, 10(5):168-176. (SJR 0.13) (студент: T. Koynova, ЕООС)

2013г. - Koleva, V.P., A.P. Dragoeva, A.I. Andreeva, M.T. Burova, S. Georgiev, D.D. Enchev. 2013. Comparative analysis of clastogen-induced chromosome aberrations observed with light microscopy and by means of atomic force microscopy, Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 753(1):29–35 (IF 3.035) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383571813000314

2012г. - Dragoeva, A., V. Koleva, N. Hasanova, S. Slanev, 2012, Cytotoxic and Genotoxic Effects of Diphenyl-ether Herbicide GOAL (Oxyfluorfen) using the Allium cepa test, Res. J.Mut., 2(1):1-9.

2011г. - Колева, В., 2011, Генотоксичност и цитотоксичност на 4-bromo-N,N-diethyl-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,2-oxaphosphol-2-amine 2-oxide в концентрация 10(-3) М върху меристемни клетки от корен на Аllium cepa L. след 24 часа и 48 часа въздействие, Science & Technologies, 1(3):82-87.

2010г. - Dragoeva A. P., Z. D. Nanova, V. P. Kalcheva, 2010, Allelopathic activity of micropropagated Hyssopus officinalis L., Lamiaceae, water infusions, Brazilian Journal of Pharmacognosy, 20(4):513-518.

2009г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev, 2009, Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bonemarrow cells, Genetics and Molecular Biology, 32(2):389-393. (IF 0.58)

2009г. - Kalcheva, V.P., A.P. Dragoeva, K.N. Kalchev, D.D. Enchev, 2009, Low dose genotoxicity of 4–bromo–n,n–diethyl–5,5–dimethyl–2,5–dihydro–1,2–oxaphosphol–2–amine2–oxide in mice bone marrow cells and Allium cepa L. root tip cells, GENETIKA, 41(2):179-188.

2009г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev, 2009, Determination of cytotoxic effect of 4-bromo-N,N-diethyl-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,2-oxaphosphol-2-amine2-oxide, Biotechnol. & biotechnol. eq., 23(2):414-417. (IF 0.5)

2009г. - Dragoeva A., V. Kalcheva, S. Slanev, 2009, Genotoxicity of agricultural soils after one year of conversion period and under conventional agriculture, Biotechnol. & biotechnol. eq., 23(2):163-166.

2008г. - Dragoeva A. P., Zh. D. Nanova, V. K. Kalcheva, 2008, Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity, Allelopathy Journal, 22(1):131-142. (IF 0,68)

2006г. - Драгоева, А., В. Калчева, С. Сланев. 2006. Генетичен мониторинг на състоянието на агроекосистемите, Екология и бъдеще, 5(4):3-8.

2006г. - Сланев, С., А. Драгоева, В. Калчева. 2006. По някои проблеми на замърсяването на агроекосистемите, Селскостопанска наука, 39(3):12-18.

2006г. - Калчева, В., С. Сланев, А. Драгоева. 2006. Установяване степента на генотоксично замърсяване на две различни агроекосистеми чрез сравнителен цитогенетиченанализ на дребни гризачи от природни популации, “Селскостопанска наука”, 39(1):57-65.

2005г. - Кalcheva V., М. Тopashka-Аncheva, 2005, New data on the karyotype heterogeneity of Microtus rossiaemeridionalis, (Ognev, 1924) from northeastern Bulgaria, COMPTES RENDUSDE L’ACADEMIE BULGARE DES SCIENCE, .58(7):827-832. ISSN 1310-1331

Доклади

2018г. - Koynova, T., Dragoeva, A., Koleva, V., 2018. Cytotoxicity And Genotoxicity Of Melting Snow – A Case Study Of Shumen Region, Bulgaria. CBU International conference, 21-23.03.2018, Prague, Czech Republic

2018г. - Cytotoxicity and genotoxicity of soil in Shumen city park – Teodora Koynova, Vanya Koleva, Asya Dragoeva, Ivayla Kuleva. Sixth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, April 20, 2018, Shumen, Bulgaria. Shumen, Bulgaria. p. 8. (Студенти: Теодора Веселинова Койнова, редовен докторант, докторска програма „Екология и опазване на околната среда“; Ивайла Николаева Кулева, Фак. 1422431047, специалност " ЕООС, Управление и опазване на екосистемите", ОКС "Магистър")

2018г. - Soil Pollution Screening Using Physico-Chemical and Cytogenetic Approaches: a Case Study of a Bulgarian Suburban Nature Park – Vanya Koleva, Asya Dragoeva, Teodora Koynova, Nikolay Natchev. Sixth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, April 20, 2018, Shumen, Bulgaria. Shumen, Bulgaria. p. 9. (Теодора Веселинова Койнова, редовен докторант, докторска програма „Екология и опазване на околната среда“)

2018г. - Cytogenetic analysis of groundwater of Nature Park Shumen Plateau using Allium cepa test – Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Teodora Koynova, Selime Ali, Valentin Velev. Sixth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, April 20, 2018, Shumen, Bulgaria. Shumen, Bulgaria. p. 91. (Теодора Веселинова Койнова, редовен докторант, докторска програма „Екология и опазване на околната среда“; Селиме Айредин Али, Фак. 1420040005, специалност "ЕООС", ОКС "Бакалавър")

2018г. - Synthesis and cytostatic activity of 4-bromo-5-ethyl-2-(ethylamino)-5-methyl-5H-1,2-oxaphosphole 2-oxide – Dobromir Enchev, Vanya Koleva, Asya Dragoeva, Leman Behchet-Ibryam, Mihail Mihaylov, Nikolay Uzunov, Laura Melendez-Alafort, Antonio Rosato, Valery Brel. Sixth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, April 20, 2018, Shumen, Bulgaria. Shumen, Bulgaria. p. 128. (Студент: Леман Бейджан Бехчет, ф.№ 371, специалност „Екология и опазване на околната среда“, ОКС „Бакалавър“)

2018г. - Traditional Bulgarian medicine for urinary system disorders – Zheni Stoyanova, Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Plamena Asenova, Kalin Kolev. Sixth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, April 20, 2018, Shumen, Bulgaria. Shumen, Bulgaria. p. 148. (Студенти: Пламена Александрова Асенова, ф№ 1520050004, специалност „Педагогика на обучението по Биология и химия“, ОКС „Бакалавър“; Калин Живков Колев, ф№ 1520050005, специалност „Педагогика на обучението по Биология и химия“, ОКС „Бакалавър“)

2018г. - Traditional Bulgarian medicine for musculoskeletal system disorders – Vanya Koleva, Zheni Stoyanova, Asya Dragoeva, Kalin Kolev, Plamena Asenova. Sixth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, April 20, 2018, Shumen, Bulgaria. Shumen, Bulgaria. p. 149. (Пламена Александрова Асенова, ф№ 1520050004, специалност „Педагогика на обучението по Биология и химия“, ОКС „Бакалавър“; Калин Живков Колев, ф№ 1520050005, специалност „Педагогика на обучението по Биология и химия“, ОКС „Бакалавър“)

2018г. - Traditional Bulgarian medicine for endocrine disorders – Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Zheni Stoyanova, Borislava Pavlova, Simona Valkova, Shanel Salieva. Sixth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, April 20, 2018, Shumen, Bulgaria. Shumen, Bulgaria. p. 150. (Студенти: Борислава Красимирова Павлова, ф№ 1720170003, специалност „Педагогика на обучението по Биология и химия“, ОКС „Бакалавър“; Шанел Фикретова Салиева, ф№ 1720170004, специалност „Педагогика на обучението по Биология и химия“, ОКС „Бакалавър“; Студент: Симона Илкова Вълкова, ф№ 1620040003, специалност „Екология и опазване на околната среда“, ОКС „Бакалавър“)

2018г. - Growth inhibition of human hepatoma cell line by phosphorylated alfa-hydroxyallenes – Vanya Koleva, Asya Dragoeva, Ismail Ismailov, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov, Lora Georgieva. Sixth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, April 20, 2018, Shumen, Bulgaria. Shumen, Bulgaria. p. 127.

2018г. - S. Toshkova, B. Pavlova, Zh. Dimitrova, A. Dragoeva, V. Koleva – Доклад: Allelopathic activity of medicinal plants. XVI национална конференция с международно участие “Природни науки 2018”, Октомври 5-6, Шумен. Студенти: Стефани Тошкова, Борислава Павлова - БХ

2018г. - Драгоева, А., В. Колева, Ж. Димитрова, К. Колев – Доклад: Проучване отностно прилагането на традиционната медицина в България, XVI национална конференция с международно участие “Природни науки 2018”, Октомври 5-6, Шумен. Студенти: Калин Колев – БХ

2018г. - Ваня Колева, Ася Драгоева, Теодора Койнова, Николай Начев, Ивайла Кулева, Доклад: Сравнителен физикохимичен и генотоксичен анализ на почви от ПП „Шуменско плато“ и Градска градина на гр. Шумен, Национална конференция: XVI Национална конференция с международно участие “Природни науки 2018”, Шумен, 2018.

2018г. - Koleva, V., T. Koynova, (2018) Comparative analysis of Nature Park Shumen Plateau and Shumen City Park as green spaces. XVI национална конференция с международно участие “Природни науки 2018”, Октомври 5-6, Шумен. (Т. Койнова – докторант)

2018г. - Todorka Sokratieva, Deyana Vankova, Dobromir Enchev, Vanya Koleva, Milena Pasheva, Diana Ivanova, Yoana Kiselova. In vitro activity of 5-Ethyl-5 methyl-4-bromo-2-N-butylamido-2,5dihydro-1,2-oxaphosphol-2-oxide (Br-oxph-1) on non-cancerous cell cultures. Fifth Pharmaceutical Business Forum, 26-28 Oktober 2018, Varna, Bulgaria

2017г. - Teodora Koynova, Vanya Koleva, Asya Dragoeva, Ivayla Kuleva. Cytotoxicity and genotoxicity of soil in Shumen city park (Bulgaria). Central Bohemia University International Conference Innovations in Science and Education, March 22-24, 2017, Prague, Czech Republic. Proceedings of CBU, pp. 218.

2017г. - Koynova T., V. Koleva, A. Dragoeva, N. Natchev. Еlemental composition of top soils in Naturе Park Shumen Plateauand Shumen City, Bulgaria. Fifth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, April 21, 2017, Shumen, Bulgaria. p. 73.

2017г. - Koynova T., V. Koleva, A. Dragoeva, A. Ismail, S. Ali, N. Natchev. Study of the visitor`s attention about the existence of illegal logging at Naturе Park Shumen Plateau, Bulgaria. Fifth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, April 21, 2017, Shumen, Bulgaria. p. 74.

2017г. - Dragoeva A., T. Koynova, V. Koleva, S. Ali, S. Mehmed. A survey on relative importance of different human activities on ecological balance in Naturе Park Shumen Plateau, Bulgaria. Fifth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, April 21, 2017, Shumen, Bulgaria.p. 75.

2017г. - Koynova T., V. Koleva, A. Dragoeva, S. Ali, A. Ismail, N. Natchev. Attitude towards volunteer activities related to sustaining integrity programs at Naturе Park Shumen Plateau, Bulgaria. Fifth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, April 21, 2017, Shumen, Bulgaria. p. 76.

2017г. - Koynova T., A. Dragoeva, Zh. Stoyanova, V. Koleva, L. Georgieva, S. Ali. Gathering of herbs from visitors of Naturе Park Shumen Plateau, Bulgaria. Fifth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, April 21, 2017, Shumen, Bulgaria. p. 114.

2017г. - Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Teodora Koynova, Selime Ali, Valentin Velev. Cytogenetic analysis of groundwater of Nature Park Shumen Plateau using Allium cepa test. XV Национална конференция с международно участие “Природни науки 2017”, 29.09.-01.10.2017 г., Варна.

2017г. - Zheni Dimitrova, Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Simona Valkova. Effects of hot and cold water extracts of micropropagated Achillea thracica on fresh and dry weight of Triticum aestivum seedlings. XV Национална конференция с международно участие “Природни науки 2017”, 29.09.-01.10.2017 г., Варна.

2017г. - Vanya Koleva, Asya Dragoeva, Zheni Dimitrova, Zhenia Yordanova, Selime Ali. In vitro cytotoxicity of allelopathic plants Adonis vernalis L., Origanum vulgare ssp. vulgare L. and Nepeta nuda subsp. Nuda. XV Национална конференция с международно участие “Природни науки 2017”, 29.09.-01.10.2017 г., Варна.

2016г. - Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Ivayla Kuleva, Teodora Koynova, Selime Ali, Esengyul Ismailova (2016) Health impact of urban and peri-urban recreation areas. Proceedings of the Fourth student scientific conference „Ecology and Environment“, 3: 157

2016г. - Masha Radoslavova, Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Desislava Miteva, Victoria Krassenova (2016) Biological causes of anorexia nervosa and bulimia nervosa Proceedings of the Fourth student scientific conference „Ecology and Environment“, 3: 143-144.

2016г. - Masha Radoslavova, Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Victoria Krassenova (2016) Health risk of being underweight and overweight. Proceedings of the Fourth student scientific conference „Ecology and Environment“, 3: 145.

2016г. - Berna Hristova, Vanya Koleva, Diana Dimitrova, Emanuel Redl, Nikolay Natchev (2016) Ecological and physiological characteristics of the Dice snake (Natrix tessellata) and the potential of the species as a bioindicator. Proceedings of the Fourth student scientific conference „Ecology and Environment“ 3:11.

2016г. - Dragoeva, A., Zh. Dimitrova, V. Koleva, L. Georgieva, M. Mihaylov (2016). Allelopathy in Salvia L. species (2016). The XIV th National Conference “Natural Sciences 2016”, 30.09-02.10.2016, Varna

2016г. - Hristova, B., A. Dragoeva, V. Koleva, Zh. Dimitrova. Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni – a linkage between healthy foods and disease prevention. The XIV th National Conference “Natural Sciences 2016”, 30.09-02.10.2016, Varna.

2016г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Stoyanova, T. Koynova (2016). A study on current status of herbal utilization in Bulgaria. Part 2: Safety concerns. Proceedings of the Fourth student scientific conference „Ecology and Environment“, 3: 23.

2016г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, T. Koynova, P. Jordanova (2016). A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Proceedings of the Fourth student scientific conference „Ecology and Environment“, 3: 21-22.

2016г. - Dragoeva, A., Zh. Dimitrova, V. Koleva, M. Mihaylov, L. Georgieva (2016). Anticancer potential of different species of Salvia L. Proceedings of the Fourth student scientific conference „Ecology and Environment“, 3: 18.

2015г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Dimitrova, M. Kaschieva, K. Yordanova, Zh. Hristova, H. Petkova. Traditional folk medicine in Shumen district (Bulgaria): Part 1 - Ethnobotanical concern. Third Student Scientific Conference „Ecology and Environment“, April 24, 2015, р. 61. (студенти: K. Yordanova – ЕООС, Z. Hristova – БХ, H. Petkova – БФ)

2015г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Dimitrova, G. Dashev, B. Boneva, Y. Nikolova, Y. Gancheva, L. Behchet. Hypericum perforatum L. - rate and pattern of use in Bulgarian population. Third Student Scientific Conference „Ecology and Environment“, April 24, 2015, р. 60. (студенти: G. Dashev – УОЕ, B. Boneva – ЕООС, Y. Nikolova – ЕБКХ, Y. Gancheva – ЕБКХ, L. Behchet – ЕБКХ)

2015г. - Dimitrova, Zh., A. Dragoeva, V. Koleva, M. Ivanov, Y. Penkov, B. Georgiev. A survey on Achillea millefolium L. utilization for disease treatment and prevention in contemporary Bulgarian population. Third Student Scientific Conference „Ecology and Environment“, April 24, 2015, р. 59. (M. Ivanov, Y. Penkov, B. Georgiev – студенти УОЕ)

2015г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, M. Kaschieva, I. Yotova. Allelopathic and cytotoxic activity of Origanum vulgare ssp. vulgare growing wild in Bulgaria. Third Student Scientific Conference „Ecology and Environment“, April 24, 2015, р. 28. (I. Yotova – студент ЕБКХ)

2015г. - Vanya Koleva. Antiproliferative and apoptotic activity of Br-containing oxaphosphole (Аcademic lecture). XIIІ National conference with international participation “Natural Sciences’2015” Varna, 27.09. 2015.

2014г. - Koleva, V., Asya Dragoeva, Z. Nanova, M. Kaschieva, T. Koynova, G. Dashev, S. Ismailova 2014 An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria, ECOLOGY AND ENVIRONMENT PROCEEDINGS OF THE SECOND STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE, 1:129-140.

2014г. - Kaschieva, M., Z. Nanova, A. Dragoeva, V. Koleva, B. Boneva, Y. Gancheva, Y. Penkov, H. Marinov 2014 Establishment of current state of medicinal plants propagation along marked tourist routes in Shumen Plateau Nature Park, ECOLOGY AND ENVIRONMENT PROCEEDINGS OF THE SECOND STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE, 1:141-153.

2014г. - Nanova, Z., A. Dragoeva, V. Koleva, N. Chipev, B. Georgiev, I. Yotova, M. Ivanov, E. Evstatieva 2014 Study on the current use of four important medicinal plants of Lamiaceae in Bulgaria, ECOLOGY AND ENVIRONMENT PROCEEDINGS OF THE SECOND STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE, 1:178-187.

2014г. - Dragoeva, A., T. Ignatova-Ivanova, V. Koleva, L. Behchet, Z. Nanova, M. Kaschieva, N. Arhangelova 2014 Comparison of the effect of water infusions of Origanum vulgare ssp. vulgare and Adonis vernalis on the growth of human melanoma cell line and Gram-positive and Gram-negative bacteria, ECOLOGY AND ENVIRONMENT PROCEEDINGS OF THE SECOND STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE, 1:188-195.

2013г. - Asya Dragoeva, Zheni Nanova, Vanya Koleva, Veneta Kapchina-Toteva, Teodora Koynova, Borislav Georgiev, Milen Ivanov, Yanitsa Nikolova, Yoana Dimitrova, Hyssop – a valuable plant almost unknown in Bulgaria, Научна конференция «Природни науки`2013»,27-28.ІХ.2013, Варна (студенти: Teodora Koynova, Borislav Georgiev, Milen Ivanov, Yanitsa Nikolova, Yoana Dimitrova)

2013г. - Драгоева, А., В. Колева, М. Иванова, Д. Енчев, 2013. Приложение на Allium cepa L.-теста при оценка на цитотоксичната и генотоксична активност на химичните съединения, Студентска научна конференция „Екология и околна среда“, 01 март 2013 г., ШУ „Еп. К. Преславски“, (М. Иванова - ЕООС)

2013г. - Драгоева, А., Н. Рафиева, Д. Велева, Ж. Нанова, М. Касчиева, В. Колева, 2013. Проучване на влиянието на водни извлеци от Adonis vernalis L. върху покълнването и кореновия растеж на семена от Triticum aestivum L. Студентска научна конференция „Екология и околна среда“, 01 март 2013 г., ШУ „Еп. К. Преславски“ (студенти: Н. Рафиева - ЕООС, Д. Велева - ЕБКХ)

2013г. - Koleva, V., A. Dragoeva, T. Kojnova, M. Draganov, L. Melendez-Alafort, A. Rosato, N. Uzunov, D. Enchev, 2013. Ability of Br-oxph to induce cell death and apoptosis in human cell lines. Студентска научна конференция „Екология и околна среда“, 01 март 2013 г., ШУ „Еп. К. Преславски“ (студенти: Т. Койнова – ЕООС)

2013г. - Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Zheni Nanova, Nesho Chipev, Mariya Kaschieva, Bilyana Boneva, Yavor Penkov, Hristo Marinov, A survey of Lamiaceae family in bulgarian folk medicine – a model approach for ethnobotanical education, Научна конференция «Природни науки`2013», 27-28.ІХ.2013, Варна (студенти: Bilyana Boneva, Yavor Penkov, Hristo Marinov)

2013г. - Vanya Koleva, Asya Dragoeva, Zheni Nanova, Pavlina Jordanova, Nesho Chipev, Veneta Kapchina-Toteva, Georgy Dashev, Irina Yotova, Is there a tendency for rising use of herbs in pharmaceutical form – a survey in Bulgaria from an ethnobotanical viewpoint, Научна конференция «Природни науки`2013», 27-28.ІХ.2013, Варна (студенти: Georgy Dashev, Irina Yotova)

2012г. - Драгоева, А., В. Колева, С. Сланев, Д. Енчев, 2012, СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ГЕНОТОКСИЧНОТО ВЛИЯНИЕ НА КВИЗАЛОФОП-П-ЕТИЛ, ОКСИФЛУОРФЕН И Br-ОКСАФОСФОЛ, Сборник научни трудове „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Факултет природни науки. 35-41.

2012г. - Koleva, V., A. Dragoeva, A. Andreeva, M. Burova, D. Enchev. 2012. Atomic force microscope as a tool for detecting chromosome damages. Х National conference with international participation “Natural Sciences` 2012”, 28-30.IX.2012. Varna, (in pres)

2010г. - Костадинова, К.Я., П.К. Йорданова, В.П. Калчева, И.Й. Атанасова. 2010. Приложение на дисперсионния Анализ в краниометрични изследвания на видове двойници при полевки от род Microtus, Национална конференция с международно участие МАТТЕХ, 19-20.ХІ.2010, 98-105.

2008г. - Kalcheva, V., K. Kalchev, D. Enchev, Evaluation of genotoxic potential of commercial mix of granules for rabbits containing Robenidine hydrochloride in in vivo ICR mice bonemarrow cells, VII national conference with international participation “Natural sciences 2008”, 25-28. 09. 2008, Varna, XIX B6, 58-65.

2008г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev, Effekts of a Br-containing oxaphosphole derivative on the body weight and the fertility of male mice, Annual conference of University of Rousse “Angel Kanchev” and Union of scientists - Rousse, 31.10 - 01.11.2008, 47(1.2):81-84.

2007г. - К. Калчев, В. Калчева, И. Атанасова. 2007. Проблеми в таксономичния статус в род Apodenus Kaup, 1829, Годишник на ШУ”Епископ Константин Преславски” т.17В3:76-82.

2006г. - Д. Енчев, В. Калчева, К. Калчев. 2006. Биологична активност и генотоксичност на N,N-диетил-5,5-диметил-4-фенилселенил-2,5-дихидро-1,2-оксафосфол-2-амин 2-оксид, Годишник на ШУ”Епископ Константин Преславски” т.16В4:18-30.

2004г. - И. Атанасова, В. Калчева. 2004. Ролята на дребните бозайници като биоиндикатори за замърсяване на околната среда, Научни трудове на РУ „Ангел Кънчев”. 89-94.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2018г. - Рецензии за списание . Acta Scientifica Naturalis - 2 броя

2018г. - Рецензии за Journal of Medicinal Plant Research – 4 броя

2018г. - Рецензия за списание Journal of Applied Pharmaceutical Science (с IF)

2018г. - Рецензии за CBUIC – 2 броя

2018г. - Рецензия за списание African Journal of Plant Science

2017г. - Рецензия за списание Journal of Intercultural Ethnopharmacology (индексирано списание)

2017г. - Рецензия за списание Combinatorial chemistry & high throughput screening (с IF)

2017г. - Рецензия за списание African journal of biotechnology (индексирано списание)

2017г. - Рецензент за списание Acta zoology (с IF)

2016г. - Journal of Agricultural and Crop Research

2016г. - African Journal of Agricultural Research (SJR 0.21) – 2 рецензии

2016г. - Journal of Intercultural Ethnopharmacology (реферирано списание) – 2 рецензии

2014г. - Рецензeнт на научно списание за научна публикация: SCANNING: the Journal of Scanning Microscopies, ISSN: 1932-8745, IF 1.287, януари 2014 г.

2014г. - Рецензeнт на научно списание за научна публикация: OMICS Group - Medical Sciences, май 2014 г.

2014г. - Рецензeнт на научно списание за научна публикация: OMICS Group - Medical Sciences, юни 2014 г.

2014г. - Рецензeнт на научно списание за научна публикация: Scholarly Journals, октомври 2014 г.

2014г. - Рецензeнт на научно списание за научна публикация: International Journal of Agricultural Policy and Research, август 2014

2013г. - Рецензeнт на научно списание за научна публикация: Сentral European Journal of Biology, ISSN: 1644-3632, IF 0.818, август 2013 г.

2013г. - Рецензeнт на научно списание за научна публикация: Scientific Research and Essays, ISSN: 1992-2248, октомври 2013 г.

Цитирания

2018г. - Dragoeva A, Kalcheva V, Slanev ST. Genotoxicity of agricultural soils after one year of conversion period and under conventional agriculture. Biotechnol Biotechnol Equip 2009; 23:163–6. ЦИТИРАНА В: Datta S, Singh J, Singh J, Singh S, Singh S, Assessment of genotoxic effects of pesticide and vermicompost treated soil with Allium cepa test, Sustainable Environment Research (2018), (SJR 0.337) doi: 10.1016/j.serj.2018.01.005.

2018г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Liliana Cristina Soare, Nicoleta Anca Sutan 2018 Current Trends in Pteridophyte Extracts: From Plant to Nanoparticles. Pages 329-357 In: Current Advances in Fern Research Fernandez, Helena (Ed.), Springer International Publishing AG, part of Springer Nature.

2018г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, M. Kaschieva, I. Yotova (2014) Allelopathic аnd cytotoxic activity of Origanum vulgare ssp. vulgare growing wild in Bulgaria. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education. 23(6):914-924. (SJR 0.2) (студент: I. Yotova, ЕБКХ) ЦИТИРАНА В: Dorina BONEA, Viorica URECHEAN (2018) Effect of sweet marjoram (Origanum majorana L.) cogermination and aqueous extracts on maize (Zea mays L.). Sciendo. DOI: 10.2478/alife-2018-0002

2018г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci., 4(4): 297-305. (SJIF 2.015) (студенти: T. Koynova – ЕООС, G. Dashev – УОЕ) ЦИТИРАНА В: R Yao, M Heinrich, CS Weckerle 2018, The genus Lycium as food and medicine: A botanical, ethnobotanical and historical review. Journal of Ethnopharmacology, 212:50-66 (IF 3.369)

2018г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci., 4(4): 297-305. (SJIF 2.015) (студенти: T. Koynova – ЕООС, G. Dashev – УОЕ) ЦИТИРАНА В: Rexhepi B, Bajrami A, Mustafa B Three Ethnic groups, One Territory: Perspectives of an ethnobotanical study from Southwestern Macedonia. UNIVERSI - International Journal of Education, Science, Technology, Innovation, Health and Environment. 2018. 4(1):43-109

2018г. - Dragoeva A, Koleva V, Nanova Z, Koynova T, Jordanova K. A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research-academicjournals. org. 2015;10 (5):168-176. ЦИТИРАНА В: Mthi, S., J.M. Rust, T.L. Morgenthal, B. Moyo (2018) An ethno-veterinary survey of medicinal plants used to treat bacterial diseases of livestock in three geographical areas of the Eastern Cape Province, South Africa. Journal of Medicinal Plants Research. 12(18):240-247.

2018г. - Dragoeva AP, Koleva VP, Nanova ZD, Georgiev BP (2015) Allelopathic effect of Adonis vernalis L.: Root growth inhibition and cytogenetic alterations. J Agri Chem Environ. 4: 48-55. (Georgiev BP – студент ЕООС и УОЕ) ЦИТИРАНА В: Mohammad K. Alotaibi, Ibrahim O. Barnawi 2018 Cytogenetic biomonitoring of almadinah almunawarah municipal wastewater treatment plant using the Allium cepa chromosome aberration assay. Pak. J. Bot., 50(6): 2245-2249. (IF 0.75)

2018г. - Dragoeva AP, Koleva VP, Nanova ZD, Georgiev BP (2015) Allelopathic effect of Adonis vernalis L.: Root growth inhibition and cytogenetic alterations. J Agri Chem Environ. 4: 48-55. (Georgiev BP – студент ЕООС и УОЕ) ЦИТИРАНА В: Baker, SV Prudnikova, T Volova 2018 Siberian plants: untapped repertoire of bioactive endosymbionts. Frontiers in Biology – Springer, 1-11

2018г. - Dragoeva A. P., V. P. Koleva, Zh. D. Nanova, M. Zh. Kaschieva. 2014. Allelopathy of Cold Water Extracts from Origanum vulgare ssp. vulgare L. Journal of Agricultural Chemistry and Environment, 3, 144-150. ЦИТИРАНА В: Oniga I, C Puscas, R Silaghi-Dumitrescu, NK Olah, B Sevastre, R Marica, I Marcus et al. Origanum vulgare ssp. vulgare: Chemical Composition and Biological Studies. Molecules 2018, 23, 2077; doi:10.3390/molecules23082077 (IF 3.098)

2018г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci., 4(4): 297-305. (SJIF 2.015) (студенти: T. Koynova – ЕООС, G. Dashev – УОЕ) ЦИТИРАНА В: Boycheva, P. (2018). Top 10 among the most used medicinal plants of the local population along the North Black Sea Coast (Bulgaria). Proceedings of the Sixth student scientific conference „Ecology and Environment“, 5: 136-147

2018г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci., 4(4): 297-305. (SJIF 2.015) (студенти: T. Koynova – ЕООС, G. Dashev – УОЕ) ЦИТИРАНА В: Yao, R. (2018) Goji (fruits of Lycium spp.): traditional uses, quality assessment, and value chain analysis. Thesis, Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich

2018г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci., 4(4): 297-305. (SJIF 2.015) (студенти: T. Koynova – ЕООС, G. Dashev – УОЕ) ЦИТИРАНА В: Sylwia Zielinska, Anna Jezierska-Domaradzka, Magdalena Wojciak-Kosior, Ireneusz Sowa, Adam Junka, Adam M. Matkowski (2018) Greater Celandines Ups and Downs - 21 Centuries of Medicinal Uses of Chelidonium majus From the Viewpoint of Todays Pharmacology. Front. Pharmacol. 9:299. doi: 10.3389/fphar.2018.00299 (IF 4.40)

2018г. - Dragoeva, A., T. Ignatova-Ivanova, V. Koleva, L. Behchet, Zh. Nanova, M. Kaschieva, N. Arhangelova (2015) Comparison of the effect of water infusions of Origanum vulgare ssp. vulgare and Adonis vernalis on the growth of human melanoma cell line and Gram-positive and Gram-negative bacteria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci. 4(3):571-577.(SJIF 2.015) (студент: L. Behchet, ЕБКХ) ЦИТИРАНА В: Klaus Peter Latte Adonis vernalis L. Das Fruhlingsadonisroschen. In: Zeitschrift fur Phytotherapie 2018; 39: 45–51 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart, New York, https://doi.org/10.1055/s-0044-100153

2018г. - Kaschieva, M., Z. Nanova, A. Dragoeva, V. Koleva, B. Boneva, Y. Gancheva, Y. Penkov, H. Marinov, (2014). Establishment of current state of medicinal plants propagation along marked tourist routes in Shumen Plateau Nature Park, Proceedings of the Second Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, 1:141-153. ISSN 2367-5209 ЦИТИРАНА В: Koynova, T. (2018). Comparative analysis of Nature Park Shumen Plateau and Shumen City Park as green spaces. ASN, 5(2): 50-57.

2018г. - Koleva, V.; Dragoeva, А.; Nanova, Z.; Jordanova, P.; Chipev, N.; Kapchina-Toteva, V.; Dashev, G; Yotova, I. (2014). Is there a tendency for rising use of herbs in pharmaceutical form? – a survey in Bulgaria from an ethnobotanical viewpoint. Acta Scientifica Naturalis, 1:192-201. ЦИТИРАНА В: Boycheva, P. (2018). Top 10 among the most used medicinal plants of the local population along the North Black Sea Coast (Bulgaria). Proceedings of the Sixth student scientific conference „Ecology and Environment“, 5: 136-147.

2017г. - Dragoeva A, Koleva V, Nanova Z, Koynova T, Jor¬danova K. A study on current status of herbal uti¬lization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research-academicjournals. org. 2015;10 (5):168-176. ЦИТИРАНА В: Cherneva, D., Yaneva, G., & Ivanov, D. (2017). Ethnobotanical Study of the Attitudes towards Herbal Products and Conventional Medicines among North Black Sea Coast Local Population. Scripta Scientifica Pharmaceutica, 4(1): 12-15.

2017г. - Dragoeva A, Koleva V, Nanova Z, Koynova T, Jordanova K. A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research-academicjournals. org. 2015; 10 (5):168-176. ЦИТИРАНА В: Cherneva, D., Yaneva, G., & Ivanov, D. (2017). Ethnobotanical Study of the Impact of Certain Demographic Indicators on the Attitudes towards the Use of Herbal Plants among North Black Sea Coast Local Population. Scripta Scientifica Pharmaceutica, 4(1): 7-11.

2017г. - Dragoeva AP, Nanova ZD, Kalcheva VK (2008) Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy 22:131–142 ЦИТИРАНА В: David Chaimovitsh, Alona Shachter, Mohamad Abu-Abied, Baruch Rubinb, Einat Sadot and Nativ Dudai 2017 Herbicidal Activity of Monoterpenes Is Associated with Disruption of Microtubule Functionality and Membrane Integrity. Weed Science. 65(1):19-30 (Impact Factor: 1.993)

2017г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Manna I and Bandyopadhyay M (2017) Engineered Nickel Oxide Nanoparticle Causes Substantial Physicochemical Perturbation in Plants. Front. Chem. 5:92. (IF 3.994)

2017г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Vinod Jaiswal, Mahesh Samant, Ashiya Kadir, Komal Chaturvedi, A. B. Nawale, V. L. Mathe, P. M. Dongre (2017) UV Radiation Protection by Thermal Plasma Synthesized Zinc Oxide Nanosheets. J Inorg Organomet Polym. 27(5): 1211–1219. (IF 1.577) doi:10.1007/s10904-017-0568-y

2017г. - Dragoeva A, Koleva V, Nanova Z, Koynova T, Jordanova K. A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research-academicjournals. org. 2015;10 (5):168-176. ЦИТИРАНА В: Lawan UM, Takai IU, Abdullahi HM, Kamal RM, Umar H. Perceived Indications, Safety and Efficacy of Perinatal Use of Traditional and Spiritual Remedies among Mothers of Under-Five Children in Kano, North-Western Nigeria. Ann Med Health Sci Res. 2017; 7:10-15

2017г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci., 4(4): 297-305. (SJIF 2.015) (студенти: T. Koynova – ЕООС, G. Dashev – УОЕ) ЦИТИРАНА В: Vijayaraj, R., M. Manikandan, I. Jaquline Chinna Rani. 2017. An ethnobotanical survey of herbals in Loyola college campus, Nungambakkam, Chennai, Tamilnadu, India. International Journal of Current Ressearch, 9(3): 48313-48317.

2017г. - Koleva, V., А. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova (2016) A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 2 - Safety concerns. Journal of Ethnopharmacology, 183(13):123-127 (IF 3.261) (студент: T. Koynova, ЕООС) ЦИТИРАНА В: Джени Чернева 2017 Биоразнообразие и приложение на лекарствените растения от Северно-Черноморските влажни зони в етноботаниката. Дисертация, МУ-гр. Варна, 142 стр.

2017г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci., 4(4): 297-305. (SJIF 2.015) (студенти: T. Koynova – ЕООС, G. Dashev – УОЕ) ЦИТИРАНА В: Чернева, Д., Г. Янева, Д. Иванов (2017). Кои са най-популярните лекарствени растения сред населението в района на Северното Черноморие? Варненски медицински форум, 6(1): 166-171.

2017г. - Dragoeva A, Koleva V, Nanova Z, Koynova T, Jordanova K. A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research-academicjournals. org. 2015;10 (5):168-176. ЦИТИРАНА В: Popova, D., Perenovska, P. (2016). Survey on the use and attitudes of bulgarian doctors to natural and homeopathic remedies in pediatrics (Review). Pediatriya, 56(3):53-58. (SJR 0.100)

2017г. - Dragoeva A, Koleva V, Hasanova N., Slanev S. 2012. Cytotoxic and genotoxic effects of diphenyl-ether Herbicide GOAL (Oxyfluoren) using the Allium cepa test. Res J Mut 2:1- 9. (Студент: Hasanova N.) ЦИТИРАНА В: Liliam K.H. Rocha, Laura I.L. Favaro, Alessandra C. Rios, Erica C. Silva, Welida F. Silva, Tatiane P. Stigliani, Mariana Guilger, Renata Lima, Jose M. Oliveira Jr., Norberto Aranha, Matthieu Tubino, Marta M.D.C. Vila, Victor M. Balcao, 2017, Sericin from Bombyx mori cocoons. Part I: Extraction and physicochemicalbiological characterization for biopharmaceutical applications. Process Biochemistry, 61: 163-177 (IF 2.964)

2017г. - Dragoeva A, Koleva V, Nanova Z, Koynova T, Jordanova K. A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research-academicjournals. org. 2015;10 (5):168-176. ЦИТИРАНА В: Джени Чернева 2017 Биоразнообразие и приложение на лекарствените растения от Северно-Черноморските влажни зони в етноботаниката. Дисертация, МУ-гр. Варна, 142 стр.

2017г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci., 4(4): 297-305. (SJIF 2.015) (студенти: T. Koynova – ЕООС, G. Dashev – УОЕ) ЦИТИРАНА В: Petya Boycheva, Viktoria Marinova (2017) AN ETHNOBOTANICAL STUDY OF THE MEDICINAL PLANTS IN THE BELOSLAV AREA, NORTHERN BLACK SEA COAST (BULGARIA). Int. J. Adv. Res. 5(12), 205-218

2016г. - Dragoeva, A., V. Koleva, N. Hasanova, S. Slanev, 2012. Cytotoxic and Genotoxic Effects of Diphenyl-ether Herbicide GOAL (Oxyfluorfen) using the Allium cepa test. Res. J. Mut., 2(1):1-9. ЦИТИРАНА В: ISSN 2285-5785; ISSN CD-ROM 2285-5793; ISSN Online 2285-5807; ISSN-L 2285-5785 Yakup Onur KOCA, Ahmet Onder USTUNDAG, Melis YALCIN (2016) THE PARADOX OF MALATHION USED FOR HUMAN LIFE. Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LIX, 2016

2016г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Yadira Ansoar Rodriguez 2016 Potencial Toxico E Genotoxico Do Inseticida Imidacloprido Em Organismos Nao Alvos. Tese apresentada ao Instituto de Biociencias do Campus de Rio Claro, Universidade Estadual Paulista, como parte dos requisitos para a obtencao do titulo de Doutor em Ciencias Biologicas (Biologia Celular e Molecular) дисертация

2016г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Al-Ansary A.M.F., Nagwa R. Abd-El Hamied, A.M. Abd-El-Hamid and M.E.S. Ottai (2016) Cytogenetic changes and genomic DNA assay of Sudani and Masri Roselle varieties affected by different gamma irradiation doses. International Journal of ChemTech Research. 9(3): 97-107. (SJR 0.21)

2016г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Izet Eminovic, Emira Kahrovic, Aner Mesic, Emir Turkusic, Dzenana Kargic, Adnan Zahirovic, Zana Dolicanin 2016 Cytogenotoxic effects of two potential anticancer Ruthenium(III) Schiff Bases complexes. JOURNAL OF HEALTH SCIENCES. DOI: http://dx.doi.org/10.17532/jhsci.2016.357

2016г. - Koleva, V., А. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova (2016) A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 2 - Safety concerns. Journal of Ethnopharmacology, 183(13):123-127 (IF 3.261) (студент: T. Koynova, ЕООС) ЦИТИРАНА В: Taiye Remi Fasola, Blessing Ukwenya, Ademola Adetokunbo Oyagbemi, Temidayo Olutayo Omobowale, Temitayo Olabisi Ajibade (2016) Antidiabetic and antioxidant eff ects of Croton lobatus L. in alloxan-induced diabetic rats. Journal of Intercultural Ethnopharmacology. 5(4): 364-371.

2016г. - V.P. Koleva, A.P. Dragoeva and A.I. Andreeva, "Comparative analysis of c1astogen-induced chromosome aberrations observed with light microscopy and by means of atomic force microscopy[J]", Mutat Res, vol. 753, no. 1, pp. 29-35, 2013 ЦИТИРАНА В: F. Li, L. Ma, B. Liu, R. Chen and C. Ru, "A new method of extracting the altitude curves along chromosomes based on contour line," 2015 International Conference on Manipulation, Manufacturing and Measurement on the Nanoscale (3M-NANO), Changchun, 2015, pp. 98-102.doi: 10.1109/3M-NANO.2015.7425475

2016г. - DRAGOEVA, A. P.; NANOVA, Z. D.; KALCHEVA, V.P. Allelopathic activity of micropropagated Hyssopus officinalis L., Lamiaceae, water infusions. Revista Brasileira de Farmacognosia, v.20, n.4, p.513-518, Ago/Set. 2010 ЦИТИРАНА В: Lilia Vieira da Silva Almeida, Vania Jesus dos Santos de Oliveira, Claudia Cecilia Blaszkowski de Jacobi, Weliton Antonio Bastos de Almeida. As plantas medicinais e a micropropagacao como ferramenta para sua expansao e utilizacao micropropagation of medicinal plants as an expansion and usage tool. Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 9, n. 16, p. 001-014, jan -jul, 2016.

2016г. - Dragoeva AP, Koleva VP, Nanova ZD, Georgiev BP (2015) Allelopathic effect of Adonis vernalis L.: Root growth inhibition and cytogenetic alterations. J Agri Chem Environ. 4: 48-55. (Georgiev BP – студент ЕООС и УОЕ) ЦИТИРАНА В Maissa M. Morsi, Hala M. Abdelmigid (2016) Allelopathic activity of Eucalyptus globulus leaf aqueous extract on Hordeum vulgare growth and cytogenetic behaviour. Australian Journal of Crop Science (AJCS) 10(11):1551-1556 (SJR 0.44)

2016г. - Koleva, V. P., Dragoeva, A. P., Andreeva, A. I., Burova, M. T., Georgiev, S., Enchev, D. D. 2013. Comparative analysis of clastogen-induced chromosome aberrations observed with light microscopy and by means of atomic force microscopy. Mutation Research, 753(1):29-35. ЦИТИРАНА В: Cheryl A. Hobbs, Jeffrey Davis, Kim Shepard, Nikolai Chepelev, Marvin Friedman, Dennis Marroni, Leslie Recio (2016) Differential genotoxicity of acrylamide in the micronucleus and Pig-a gene mutation assays in F344 rats and B6C3F1 mice. Mutagenesis. 31(6): 617-626. doi: 10.1093/mutage/gew028 (IF 3.306)

2016г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci., 4(4): 297-305. (SJIF 2.015) (студенти: T. Koynova – ЕООС, G. Dashev – УОЕ) ЦИТИРАНА В: PETYA BOYCHEVA, KRASIMIR KOSEV (2016) ETHNOBOTANY OF MEDICINAL PLANTS USED IN SOME PARTS OF THE NORTHERN BLACK SEA COAST REGION (BULGARIA). Annuaire de l Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski” Faculte de Biologie 2017, volume 102, livre 4, pp. 233-247

2015г. - Dragoeva, A., Kalcheva, V., Slanev, S., 2009. Genotoxicity of agricultural soils after one year of conversion period and under conventional agriculture. J. Appl. Sci. Environ. Manage. 13(1), 81-83. ЦИТИРАНА В: P. Firbas. A Survey of Allium cepa L. Chromosome Damage in Slovenian Environmental Water, Soil and Rainfall Samples Int. J. Curr. Res. Biosci. Plant Biol. 2015, 2(1): 62-83 (IF 0.417)

2015г. - Dragoeva, A., Kalcheva, V., Slanev, S., 2009. Genotoxicity of agricultural soils after one year of conversion period and under conventional agriculture. J. Appl. Sci. Environ. Manage. 13(1), 81-83. ЦИТИРАНА В: Jayasree.S., Jishma, K.B., Princy T.V., ShahinaBeegum P.P., Sharfuneesa K.A., Sheeba N.R., Smitha M., Sreeja A.S., Tharakan Nisha A. and Thulasi N.R. STUDIES ON TOXICITY PREDICTION OF DIFFERENT SOIL SAMPLES BY MITOTIC ACTIVITY AND CHROMOSOMAL BEHAVIOR IN ROOT MERISTEMS OF ALLIUM CEPA L. Journal of Global Biosciences 1046-1052 (IF 1.115)

2015г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Rodriguez, Y.A., C. Ap. Christofoletti, J. Pedro, O. C. Bueno, O. Malaspina, R. A. C. Ferreira, C. S. Fontanetti. 2015. Allium cepa and Tradescantia pallida bioassays to evaluate effects of the insecticide imidacloprid. Chemosphere. 120:438-442. (IF 3.499)

2015г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Njoku, K.L., Akinola, M.O. and Tommy, I. O. (2015) Genotoxicity of industrial paint effluent on the root meristem of Allium cepa. IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSR-JESTFT). 9(2):11-17.

2015г. - Koleva, V. P., Dragoeva, A. P., Andreeva, A. I., Burova, M. T., Georgiev, S., Enchev, D. D. 2013. Comparative analysis of clastogen-induced chromosome aberrations observed with light microscopy and by means of atomic force microscopy. Mutation Research, 753(1):29-35. ЦИТИРАНА В Solange Costa, Sandra Carvalho, Carla Costa, Patricia Coelho, Susana Silva, Luis S. Santos, Jorge F. Gaspar, Beatriz Porto, Blanca Laffon, Joao P. Teixeira 2015 Increased levels of chromosomal aberrations and DNA damage in a group of workers exposed to formaldehyde. Mutagenesis. 30 (2): doi: 10.1093/mutage/gev002 (IF 3.497)

2015г. - Dragoeva A. P., V. P. Koleva, Zh. D. Nanova, M. Zh. Kaschieva. 2014. Allelopathy of Cold Water Extracts from Origanum vulgare ssp. vulgare L. Journal of Agricultural Chemistry and Environment, 3, 144-150. ЦИТИРАНА В: Мягких Е. Ф. 2015. Морфо-биологические особенности и хозяйственно ценные признаки Origanum vulgare L. в предгорной зоне Крыма в связи с задачами селекции. диссертация (06.01.05) Симферополь.

2015г. - DRAGOEVA, A. P.; NANOVA, Z. D.; KALCHEVA, V. P. 2010. Allelopathic activity of micropropagated Hyssopus officinalis L., Lamiaceae, water infusions. Revista Brasileira de Farmacognosia, Curitiba, v.20, n.4, p. 513-518. ЦИТИРАНА В: da Silva L. R., C. T. A. da Cruz-Silva, N. A. T. de Barros, M.M. de Carvalho Olivetti. (2015) Alelopatia de especies da familia Lamiaceae sobre o desenvolvimento de alface. 59. Revista Cultivando o Saber, Vol. 8, 1, 59 – 73.

2015г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Sameer Hasan Qari (2015) Citrullus Colocynthis Aqueous Leaves Extract: Cytotoxic And Genotoxic Assessment Using A Battery Of Tests. International Journal Of Research in Applied, Natural and Social Sciences. 3(12): 17-32 (GIF: 2.734)

2015г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Kshama Dwivedi and Girjesh Kumar (2015) Genetic damage induced by a food coloring dye (sunset yellow) on meristematic cells of Brassica campestris L. Journal of Environmental and Public Health (2):1-5

2015г. - Dragoeva A, Koleva V, Hasanova N., Slanev S. 2012. Cytotoxic and genotoxic effects of diphenyl-ether Herbicide GOAL (Oxyfluoren) using the Allium cepa test. Res J Mut 2:1- 9. (Студент: Hasanova N.) ЦИТИРАНА В: Копытчук, Т. Е., А. Л. Сечняк, 2015, ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ФУНГИЦИДОВ В КОРНЕВОЙ МЕРИСТЕМЕ ЯЧМЕНЯ. Вiсник ОНУ. Бiологiя. Т. 20, вип. 1(36), 92-100.

2015г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci., 4(4): 297-305. (SJIF 2.015) (студенти: T. Koynova – ЕООС, G. Dashev – УОЕ) ЦИТИРАНА В: VINAY KUMAR MEENA (2015) ETHNOBOTANY OF THE PRATAPGARH TEHSIL OF RAJASTHAN. THESIS, University of Kota, India, p. 227

2014г. - Dragoeva, A., Kalcheva, V., Slanev, S., 2009. Genotoxicity of agricultural soils after one year of conversion period and under conventional agriculture. J. Appl. Sci. Environ. Manage. 13(1), 81-83. ЦИТИРАНА В: Jagodic E. Dnevne spremembe mitotskega indeksa v koreninskih vrsickih kalecih semen boba (Vicia faba L.) Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani. Biotehniska fakulteta. Odd. za agronomijo. 2014

2014г. - Larissa F. Andrade-Vieira, Carolina M. Botelho, Bruno G. Laviola, Marcel J. Palmieri, Milene M. Praca-Fontes (2014) Effects of Jatropha curcas oil in Lactuca sativa root tip bioassays. Anais da Academia Brasileira de Ciencias, p. 10, http://dx.doi.org/10.1590/0001-3765201420130041 (IF 0.85) ЦИТИРА: Dragoeva, A.P., Z.D. Nanova, V.K. Kalcheva. 2008. Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy J., 22: 131-142.

2014г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev (2009) Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Жени Димитрова Нанова, 2014, Микроразмножаване на бял риган (Origanum vulgare ssp. Hirtum (Link) Ietswaart) и исоп (Hyssopus оfficinalis L.) и оценка на тяхната цитотоксична активност. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”, СУ „Св. Климент Охридски“

2014г. - Колева, В., 2013. Проучване върху генотоксичното и цитотоксично действие на структурния пентозен аналог 4-bromo-N,N-diethyl-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,2-oxaphosphol-2-amine 2 oxide върху митотични клетки. Дисертация, СУ „Св. Климент Охридски”, С., 40-54. ЦИТИРАНА В: Жени Димитрова Нанова, 2014, Микроразмножаване на бял риган (Origanum vulgare ssp. Hirtum (Link) Ietswaart) и исоп (Hyssopus оfficinalis L.) и оценка на тяхната цитотоксична активност. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”, СУ „Св. Климент Охридски“

2014г. - Dragoeva A, Koleva V, Hasanova N. (специалност ЕООС), Slanev S (2012). Cytotoxic and genotoxic effects of diphenyl-ether Herbicide GOAL (Oxyfluoren) using the Allium cepa test. Res J Mut 2:1- 9. 4 ЦИТИРАНА В: Жени Димитрова Нанова, 2014, Микроразмножаване на бял риган (Origanum vulgare ssp. Hirtum (Link) Ietswaart) и исоп (Hyssopus оfficinalis L.) и оценка на тяхната цитотоксична активност. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”, СУ „Св. Климент Охридски“

2014г. - Dragoeva, A., Kalcheva, V., Slanev, S. 2009. Genotoxicity of Agricultural Soils after one year of Conversion Period under Conventional Agriculture. J. Appl. Sci. Environ Manage, 13(1): 81-83 ЦИТИРАНА В: Soodan, R. K., J. K. Katnoria, A. Nagpal. 2014. Allium cepa Root Chromosomal Aberration Assay: An Efficient Test System for Evaluating Genotoxicity of Agricultural Soil. International Journal of Science and Research (IJSR), 3(8): 245-250. (IF 3.358)

2014г. - DRAGOEVA, A. P.; NANOVA, Z. D.; KALCHEVA, V. P. 2010. Allelopathic activity of micropropagated Hyssopus officinalis L., Lamiaceae, water infusions. Revista Brasileira de Farmacognosia, Curitiba, v.20, n.4, p. 513-518. ЦИТИРАНА В: Frescura, V.D-S., Parametros Fitoquimicos, Genotoxicos E De Crescimento De Alecrim (Rosmarinus Officinalis L.) Em Diferentes Salinidades E Doses De Nitrogenio. Tese De Doutorado. Universidade Federal De Santa Maria Centro De Ciencias Ruras Programa De Pos-Graduacao Em Agronomia. Santa Maria, RS, Brasil, 2014.

2014г. - Dragoeva, A. P., Zh. D. Nanova, V. K. Kalcheva. 2008. Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy J., 22: 131-142. ЦИТИРАНА В: Singh, P., D. Singh, R.K. Goel. 2014. Phytoflavonoids: Antiepileptics for the future. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 6(8):51-66. (SJR 0.48)

2014г. - Dragoeva A, Koleva V, Hasanova N., Slanev S. 2012. Cytotoxic and genotoxic effects of diphenyl-ether Herbicide GOAL (Oxyfluoren) using the Allium cepa test. Res J Mut 2:1- 9. ЦИТИРАНА В: Singh, N., A. Srivastava. 2014. Biomonitoring of Genotoxic Effect of Glyphosate and Pendimethalin in Vigna mungo Populations, Cytologiа, 79(2):173-180. (IF 0.24)

2014г. - Koleva, V., A. Dragoeva, M. Draganov, L. Melendezalafort, A. Rosato, N. Uzunov, D. Enchev (2014) Inhibition of growth and induction of apoptosis in human lung cancer cells by Br-oxph. Genetika. 46 (1): 1-10. ЦИТИРАНА В: Vimaladev M, .B. Kalaavathi (2014) A microarray gene expression data classification using hybrid back propagation neural network- Genetika, 46(3):1013-1026 (IF 0.44)

2014г. - Dragoeva, A., Kalcheva, V., Slanev, S., 2009. Genotoxicity of agricultural soils after one year of conversion period and under conventional agriculture. J. Appl. Sci. Environ. Manage. 13(1), 81-83. ЦИТИРАНА В: Elvira Jagodic Daily changes of the mitotic index in the roots meristems from germinated seeds of broad bean (Vicia faba L.). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniska fakulteta, Odd. za agronomijo, Gradiation Thesis, 2014

2013г. - Dragoeva A, Koleva V, Hasanova N, Slanev S (2012). Cytotoxic and genotoxic effects of diphenyl-ether Herbicide GOAL (Oxyfluoren) using the Allium cepa test. Res J Mut 2:1- 9. ЦИТИРАНА В: Valencia-Quintana, R., J. S. Alarcon, S. Gomez-Arrroyo, J. C. Eslava, S. Waliszewski, S. Fernandez, R. Villalobos-Pietrini (2013) GENOTOXICIDAD DE PLAGUICIDAS EN SISTEMAS VEGETALES, Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Sup. 3) 1-25

2013г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev (2009) Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.5) ЦИТИРАНА В: Elena Truta, Vochita G., Zamfirache M.M., Olteanu Z., Rosu C.M., 2013, Copper-induced genotoxic effects in root meristems of Triticum aestivum L. cv. Beti, Carpathian journal of earth and environmental sciences. 01/2013; 8(4):83-92. (ІF 1.5)

2013г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev (2009) Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Mohammad Iqbal Lone, Nazia Nazam, Sibhghatulla Shaikh, Waseem Ahmad, 2013, Genotoxicity of an organochlorine pesticide dichlorophene by micronucleus and chromosomal aberration assays using bone marrow cells of Rattus norvegicus, Caryologia: International Journal of Cytology, Cytosystematics and Cytogenetics (IF 0.632)

2013г. - Dragoeva A, Koleva V, Hasanova N, Slanev S (2012). Cytotoxic and genotoxic effects of diphenyl-ether Herbicide GOAL (Oxyfluoren) using the Allium cepa test. Res J Mut 2:1- 9. цИТИРАНА В: Mesi (Dizdari), A., D. Kopliku, 2013, Cytotoxic and Genotoxic Potency Screening of Two Pesticides on Allium cepa L., Procedia Technology, р.8.

2013г. - Dragoeva, A., Kalcheva, V., Slanev, S. 2009. Genotoxicity of Agricultural Soils after one year of Conversion Period under Conventional Agriculture. J. Appl. Sci. Environ Manage, 13(1): 81-83 ЦИТИРАНА В: Tomaz Sinkovic, Some possibilities of the use of “mitotic index” in agronomy researches, PROCEEDINGS OF SYMPOSIUM New challenges in agronomy 2013, 81-85.

2013г. - Kalcheva V, Dragoeva A, Kalchev K, Enchev D (2009). Determination of cytotoxic effect of 4-bromo-N, N-diethyl-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,2-oxaphosphol-2-amine 2-oxide. Biotechnol Biotec Eq 23: 414 – 417. ЦИТИРАНА В: Jitareanu, A., S. Padureanu, G. Tataringa, Cristina Tuchilus, U. Stanescu, 2013, Evaluation of phytotoxic and mutagenic effects of some cinnamic acid derivatives using the Triticum test, Turkish Journal of Biology, 37 (1) doi:10.3906/biy-1304-39 (IF 0.914)

2013г. - Mahfouz, H.M., Hoda M. Barakat, Maher abd el Fatah 2013 Comparison of cytotoxic and genotoxic effects of the synthetic fungicide nimrod and the natural fungicide rhizo-N, African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 7(27): 1924-1933. (IF 0.88) ЦИТИРА: Dragoeva A, Koleva V, Hasanova N. (специалност ЕООС), Slanev S (2012). Cytotoxic and genotoxic effects of diphenyl-ether Herbicide GOAL (Oxyfluoren) using the Allium cepa test. Res J Mut 2:1- 9.

2013г. - Dragoeva A, Koleva V, Hasanova N, Slanev S (2012). Cytotoxic and genotoxic effects of diphenyl-ether Herbicide GOAL (Oxyfluoren) using the Allium cepa test. Res J Mut 2:1- 9. ЦИТИРАНА В: Jitareanu, A., S. Padureanu, G. Tataringa, Cristina Tuchilus, U. Stanescu, 2013, Evaluation of phytotoxic and mutagenic effects of some cinnamic acid derivatives using the Triticum test, Turkish Journal of Biology, 37 (1) doi:10.3906/biy-1304-39 (IF 0.914)

2013г. - Elisangela de Fatima Rezende, Maria Cristina Mendes-Costa, Johnson Campideli Fonseca, Alex Oliveira Riberio 2013 Evaluation of the of zinc oxide-eugenol cement to Allium cepa L., Acta Scientiarum Maringa, 35(4):563-569 (SJR 0.272) ЦИТИРА: Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev (2009) Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58)

2013г. - Koleva, V.P., Dragoeva, A.P., Andreeva, AI., Burova, M.T., Georgiev, S., Enchev, D.D. 2013. Comparative analysis of clastogen-induced chromosome aberrations observed with light microscopy and by means of atomic force microscopy. Mutation Research, 753(1):29-35. ЦИТИРАНА В: Costa S. 2014. Оccupational exposure to formaldehyde. Genotoxic damage and susceptibility evaluation in anatomical pathology laboratory workers. Tese de Candidatura ao grau de Doutor em Ciencias Biomedicas, submetida ao Instituto de Ciencias Biomedicas Abel Salazar da Universidade do Porto.

2013г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Zavaleta Hoyos Maritza Heseli 2013 Cuantification de alteraciones cromosomicas producidas por Abate (Temephos) en meristemos radiculares de Vicia faba, Trujillo - Peru, Thesis

2012г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev (2009) Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: De Micco, V., C. Arena, D. Pignalosa, M Durante. (2011) Effects of sparsely and densely ionizing radiation on plants. Radiation and Environmental Biophysics. 50(1):1-19. (IF 1.696)

2012г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev (2009) Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Pavle Maskovic, Jelena Dragisic Maksimovic, Vuk Maksimovic, Jelena Blagojevic, Mladen Vujosevic, Nedeljko T. Manojlovic, Marija Radojkovic, Milica Cvijovic and Slavica Solujic. 2012. Biological activities of phenolic compounds and ethanolic extract of Halacsya sendtneri (Boiss) Dorfler. Central European Journal of Biology. 7(2): 327-333. (IF 1.0)

2012г. - Kalcheva, V.P., A.P. Dragoeva, K.N. Kalchev, D.D. Enchev (2009) Low dose genotoxicity of 4-bromo-N,N-diethyl-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,2-oxaphosphol-2-amine 2-oxide in mice bone marrow cells and Allium cepa L. root tip cells. GENETIKA. 41(2):179-188. ЦИТИРАНА В: Marija Radojkovic, Ekstrakti duda (Morus spp., Morasceae), sastav, delovanje i primena, doktorska disertacija, UNIVERZITET U NOVOM SADU, TEHNOLOSKI FAKULTET, 2012 (дисертация)

2012г. - Kalcheva, V.P., A.P. Dragoeva, K.N. Kalchev, D.D. Enchev (2009) Low dose genotoxicity of 4-bromo-N,N-diethyl-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,2-oxaphosphol-2-amine 2-oxide in mice bone marrow cells and Allium cepa L. root tip cells. GENETIKA. 41(2):179-188. ЦИТИРАНА В: Qu, Z., X. Chen, J. Yuan, Y. Bai, T. Chen, L. Qu, F. Wang, X. Li, Y. Zhao (2012) New synthetic methodology leading to a series of novel heterocyclic alfa-aminophosphonates: a very attractive expansion of Kabachnik-Fields reaction. Tetrahedron. 68(15):3156-3159. (IF 3.06)

2012г. - Dragoeva, A.P., Z.D. Nanova, V.K. Kalcheva. 2008. Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy J., 22: 131-142. ЦИТИРАНА В: Ghayal, Nivedita A 19-Apr-2012 Studies on allelopathic potential and biochemical characterization of cassia uniflora and synedrella nodiflora, the dominant invasive weeds from the campus of Pune Universit. Thesis submitted to UNIVERSITY OF PUNE PUNE- 411 007. For the degree of Doctor of Philosophy

2011г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev (2009) Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58): Е ЦИТИРАНА В: Машковић Павле, дипломирани хемичар, је за израду докторске дисертације пријавио тему, Биохемијска активност алкохолног екстракта биљака Halacsya sendtneri, Onosma aucherianum и Kitaibelia vitifolia у функцији количине фенолних једињења. 2011 Научно-наставном већу ПМФ-а у Крагујевцу (дисертация)

2011г. - Dragoeva, A.P., Z.D. Nanova, V.K. Kalcheva. 2008. Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy J., 22: 131-142. ЦИТИРАНА В: Verdeguer Sancho, Mercedes Maria. Fitotoxicidad de aceites esenciales y extractos acuosos de plantas mediterraneas para el control de arvenses. Tesis doctoral Valencia, junio de 2011, Universitat Politecnica de Valencia. Departamento de Ecosistemas Agroforestales - Departament d Ecosistemes Agroforestals.

2011г. - Dragoeva, A.P., Z.D. Nanova, V.K. Kalcheva. 2008. Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy J., 22: 131-142. ЦИТИРАНА В: Botelho C. M., M.M. Praca Fontes, M. J.Palmieri,B. G. Laviola, L. F.Andrade Vieira. 2011. EFEITO DO OLEO DE PINHAO - MANSO (Jatropha curcas) NA GERMINACAO E CRESCIMENTO RADICULAR DE Lactuca sativa. XV Encontro Latino Americano de Iniciacao Cientifica e XI Encontro Latino Americano de Pos-Graduacao – Universidade do Vale do Paraiba

2011г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev (2009) Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58): Е цитирана в: Abdel-Hameid, N.R., M.A.M. Elanany, A.A.A. Haiba, E.A.A. AbdEl-Hady (2011) Relative Mutagenecity of Some Food Preservatives on Plant Cells. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 5(12): 2817-2826.

2010г. - Dragoeva, A.P., Z.D. Nanova, V.K. Kalcheva. 2008. Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy J., 22: 131-142. ЦИТИРАНА В: Cavalieri, A.; F. Caporali. 2010. Effects of essential oils of cinnamon, lavender and peppermint on germination of Mediterranean weeds. Allelopathy J., 25(2):441-452.

2010г. - Dragoeva, A.P., Z.D. Nanova, V.K. Kalcheva. 2008. Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy J., 22: 131-142. ЦИТИРАНА В: Sousa, Saulo M.; Silva, Pamela S. And Viccini, Lyderson F. Cytogenotoxicity of Cymbopogon citratus (DC) Stapf (lemon grass) aqueous extracts in vegetal test systems. An. Acad. Bras. Cienc. 2010, 82:(2), 305-311.

2009г. - Dragoeva, A.P., Z.D. Nanova, V.K. Kalcheva. 2008. Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy J., 22: 131-142. ЦИТИРАНА В: Sushama Devi C. K. Spices Bibliography-2008 (Part I). Journal of Spices and Aromatic Crops Vol. 18 (1) : 43–70 (2009).

2008г. - Dragoeva, A.P., Z.D. Nanova, V.K. Kalcheva. 2008. Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy J., 22: 131-142. ЦИТИРАНА В: Танова, К., И. Учкунов, В. Будаева. Экологическое применение эфирного мосла лаванды для подавления возбудителя гнили сахарной свеклы Rhizoctonia solanii Kuhn. Материалы ІV Всероссйской научной конференции. Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья. Барнаул 2009, 258-260.

Други публикации

2014г. - Vanya Koleva, Tsveteslava Ignatova-Ivanova, Asya Dragoeva, Leman Behchet, Marian Draganov, Dobromir Enchev, Cytotoxic effect of Br-oxph on human melanoma cell line and gram-positive and gram-negative bacteria, 11th European Workshop on Phosphorus Chemistry (EWPC11), March 24-26, 2014, Sofia, Bulgaria, P29.

2009г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev, 2009, Low dose genotoxicity of 4-bromo-N,N-diethyl-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,2-oxaphosphol-2-amine 2-oxide in mice bone marrow cells, IV congress of the Serbian genetic society, Tara, 1-5.06.2009, p.55

2009г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev, 2009, Low dose genotoxicity of 4-bromo-N,N-diethyl-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,2-oxaphosphol-2-amine 2-oxide in Allium cepa L. root tip cells, IV congress of the Serbian genetic society, Tara, 1-5.06.2009, p.56