КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Ас. Ирина Руменова Йотоваабв

Ас. Ирина Руменова Йотова

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ХИМИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 411

Телефон:

Email: i.yotova@shu.bg, irina_jotova@abv.bg

Приемно време:

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Екологични биотехнологии и контрол на храни" - магистър, 2016 г.

ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Педагогика на обучението по биология и химия" - бакалавър, 2014 г.

Заемани академични длъжности

Асистент от 03.02.2020 г.

Хоноруван асистент 09.2017 - 01.2020 г.

Водени лекции и/или упражнения

Лабораторни упражнения по:

Аналитична химия I част

Аналитична химия II част

Органична химия I част

Органична химия II част

Химия на лекарствените средства I част

Химия на лекарствените средства II част

Основи на химичните технологии

Статии

2019г. - Iotova I.R., D. Enchev, 2019. Interaction of 1,2 – alkadienephosphonates with propargyl alkohole. ASN, Vol. 6, №1, Pages 37-41. ISSN: 2603-347X, (ProQuest, EBSCO)

2016г. - Ignatova-Ivanova Ts. , I. Yotova and R. Ivanov. 2016. In vitro study of biological activity essential Oil of Origanum vulgare L. subsp. vulgare L.Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 2016, 8(7): 958-962 . SJR 0.135.Scopus

2015г. - Nanova, Z., A. Dragoeva, V. Koleva, N. Chipev, B. Georgiev, I. Yotova, M. Ivanov, E. Evstatieva, 2015. Study on the current use of four important medicinal plants of Lamiaceae in Bulgaria, Acta Scientifica Naturalis, 1: 39-49. ISSN: 2603-347X, (ProQuest, EBSCO) (SJIF 2.723)

2015г. - I. Yotova, Ts. Ignatova-Ivanova.IN VITRO STUDU OF ANTIFUNGAL ACTIVITY OF OREGANO (ORIGANUM VULGARE).2015.Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, 4 (3), 321-326. IF 2.973.

2015г. - I. Yotova, Ts. Ignatova-Ivanova.IN VITRO STUDU OF ANTIFUNGAL ACTIVITY OF OREGANO (ORIGANUM VULGARE).2015.Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, 4 (3), 321-326. JIF 2.973. Google Scholar, GIF

2014г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, P. Jordanova, N. Chipev, V. Kapchina-Toteva, G. Dashev, I. Yotova, 2014. Is there a tendency for rising use of herbs in pharmaceutical form – a survey in Bulgaria from an ethnobotanical viewpoint. Acta Scientifica Naturalis, 1: 192-201. ISSN: 2603-347X, (ProQuest, EBSCO)

2014г. - Dragoeva, A.P. V. P. Koleva, Zh. D. Nanova, M. Zh. Kaschieva, I. R. Yotova. 2014. Allelopathic and cytotoxic activity of Origanum vulgare ssp. vulgare growing wild in Bulgaria. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, 23(6): 914-924. ISSN 1313-8235, (SCOPUS, SJR 0.2, Q4)

Доклади

2019г. - Йотова И., 2019. Нуклеофилно присъединяване към 1,2-алкадиенфосфонати (литературен преглед). XVII Национална конференция „Природни науки 2019”, 04-06.10.2019 г., Шумен.

2018г. - Йотова И., Д. Енчев, 2018. Метал-катализирани реакции при синтези на диверсификация-литературен обзор. XVI Национална конференция „Природни науки 2018”, 05-07.10.2018 г., Шумен.

2017г. - Йотова И., Д. Енчев, 2017. Междумолекулна реакция на Pauson-Khand (литературен обзор), XV Национална конференция „Природни науки 2017”, 29.09-01.10.2017 г., Варна.

2016г. - I. Yotova, Ignatova-Ivanova Ts.2016.IN VITRO STUDY OF Biological Activity of Origanum vulgare L. subsp. vulgare L.4 студентска конференция Екология и околна среда, 22-23.04.2016, Шумен.

2015г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, M. Kaschieva, I. Yotova, 2015. Allelopathic and cytotoxic activity of Origanum vulgare ssp. vulgare growing wild in Bulgaria. Proceedings of the Third student scientific conference „Ecology and Environment“, 2:29.

2014г. - Nanova, Z., A. Dragoeva, V. Koleva, N. Chipev, B. Georgiev, I. Yotova, M. Ivanov, E. Evstatieva, Study on the current use of four important medicinal plants of Lamiaceae in Bulgaria. Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, 16-17.05.2014, Shumen.

2013г. - Димитрова, Ж., И. Йотова, М. Касчиева, П. Колева, 2013. ПРИЛОЖЕНИЕ НА IN VITRO РАЗМНОЖАВАНЕТО ПРИ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ. Студентска научна конференция „Екология и околна среда”, 01.03.2013, Шумен.

2013г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, P. Jordanova, N. Chipev, V. Kapchina-Toteva, G. Dashev, I. Yotova. Is there a tendency for rising use of herbs in pharmaceutical form – a survey in Bulgaria from an ethnobotanical viewpoint. Единадесета Национална конференция с международно участие “Природни науки 2013”, 27-29.09.2013 г., Варна.

Цитирания

2018г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, M. Kaschieva, I. Yotova (2014) Allelopathic аnd cytotoxic activity of Origanum vulgare ssp. vulgare growing wild in Bulgaria. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education. 23(6):914-924. (SJR 0.2) (студент: I. Yotova, ЕБКХ) ЦИТИРАНА В: Dorina BONEA, Viorica URECHEAN (2018) Effect of sweet marjoram (Origanum majorana L.) cogermination and aqueous extracts on maize (Zea mays L.). Sciendo. DOI: 10.2478/alife-2018-0002

2018г. - Koleva, V.; Dragoeva, А.; Nanova, Z.; Jordanova, P.; Chipev, N.; Kapchina-Toteva, V.; Dashev, G; Yotova, I. (2014). Is there a tendency for rising use of herbs in pharmaceutical form? – a survey in Bulgaria from an ethnobotanical viewpoint. Acta Scientifica Naturalis, 1:192-201. ЦИТИРАНА В: Boycheva, P. (2018). Top 10 among the most used medicinal plants of the local population along the North Black Sea Coast (Bulgaria). Proceedings of the Sixth student scientific conference „Ecology and Environment“, 5: 136-147.

2018г. - Dragoeva A.P., V. Koleva, Z.D. Nanova, M.Z. Kaschieva, I.R. Yotova, 2014. Allelopathic and cytotoxic activity of Origanum vulgare ssp. vulgare growing wild in Bulgaria. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, 23(6):914-924. ЦИТИРАНА В: Nikolova M. T., S. H. Berkov, 2018. Use of Essential Oils as Natural Herbicides. Ecologia Balkanica, 10(2):259-265. (SJR 0.1, Q4)

2018г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, M. Kaschieva, I. Yotova (2014) Allelopathic аnd cytotoxic activity of Origanum vulgare ssp. vulgare growing wild in Bulgaria. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education. 23(6):914-924. (SJR 0.2) ЦИТИРАНА В: Koleva V., A. Dragoeva, Z. Stoyanova, Zhenia Yordanova, Selime Ali (2018). In vitro cytotoxity of allelopathic plants Adonis vernalis L. Origanum vulgare ssp. vulgare L. and Nepeta nuda subsp. nuda. ASN, 5 (1): 64-69. ISSN: 2603-347X (ProQuest).

2018г. - Yotova I. and Ignatova-Ivanova Ts. In vitro Study of Antifungal Activity of Oregano (Origanum vulgare). Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2015) 4(3): 321-326. ЦИТИРАНА В: I. Oniga, C. Puskas, R Silaghi-Dumitrescu, Neli-Kinga Olah, Bogdan Sevastre, Raluca Marica, Ioan Marcus, Alexandra Cristina Sevastre-Berghian, Daniela Benedec, Carmen Elena Pop, Daniela Hanganu, 2018. Origanum vulgare ssp. vulgare: Chemical composition and biological studies. Molecules 23 (8), 2077.

2016г. - Yotova I. and Ignatova-Ivanova Ts. In vitro Study of Antifungal Activity of Oregano (Origanum vulgare). Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2015) 4(3): 321-326. ЦИТИРАНА В: Mohammad Moghaddam, Leila Mehdizadeh. 2016. Essential Oil and Antifungal Therapy. Recent Trends in Antifungal Agents and Antifungal Therapy pp 29-74. DOI 10.1007/978-81-322-2782-3_2.

2016г. - Yotova I. and Ts. Ignatova-Ivanova, 2015. In vitro Studu of Antifungal Activity of Oregano (Origanum vulgare). Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2015) 4(3): 321-326. ЦИТИРАНА В: Abdul Sadi, Sadiq Ahmad, Rahmat Ali, Fawad Ahmad,Sajjad Ahmad, Anwar Zeb, Muhammad Ayaz,Farhat Ullah and Abu Nasar Siddique. 2016. Antibacterial and antifungal potentials of the solvents extracts from Eryngium caeruleum, Notholirion thomsonianum and Allium consanguineum. BMC Complementary and Alternative Medicine, BMC series – open, inclusive and trusted 201616:478 DOI: 10.1186/s12906-016-1465-6.