Ас. Стефка Веселинова Христоваабв

Ас. Стефка Веселинова Христова

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

Кабинет: Корпус 1, стая 401

Телефон: 054/830495 в.299

Email: s.hristova@shu.bg

Приемно време: петък 10-15 ч.

Завършен университет, специалност

От 2015 г.

Икономически университет – гр. Варна

докторант в професионално направление 3.9 Туризъм „ Икономика и управление (туризъм)”

2009 – 2011 г

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Икономика на туризма (магистър)

2002 – 2006 г.

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Туризъм (бакалавър)

Месторабота преди постъпване в ШУ

От 2006 – до момента управител в Снек -Бар „Черно море Елит” към Т.К. „Черно море Елит” гр. Варна

1998 – 2006 г. ОТЗ и управител К.К. „Златни пясъци”

Заемани академични длъжности

От 2018 г.

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

катедра „География, регионално развитие и туризъм”

асистент в професионално направление 4.4 Науки за земята (Регионална география – регионално развитие и туризъм)

2008 – 2017 г.

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

хоноруван асистент в професионално направление 3.9 Туризъм в катедра „Туризъм”

Водени лекции и/или упражнения

Преподавател по Туризъм; Природна география и ландшафтознание в специалностите „Туризъм”, „География и биология”, „История и география” в ШУ“Епископ Константин Преславски”. Води занятия по дисциплините : „Природна география на България”, „ Природни ресурси и екология на Черно море”, „ Океанология”, „ Геология и геоморфология”, „Практикум по хотелиерство”, “Практикум по ресторантьорство”, “Антропогенни туристически ресурси” и др.

Области на научни интереси

Специализирани видове туризъм, Конгресен и MICE туризъм, Мениджмънт в туризма, Регионално развитие на туризма, Иновации в туризма, Екологичните проблеми оказващи влияние върху туризма, Природните и антропогенни ресурси и др.

Специализации

• 2018

Joint Company Mentorship Training for Sustainability Innovations in Hospitality within the project: Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan-Mediterranean Region /HELIX/, Contract) BMP1 /1.3/2616/2017

• 2018

Обучение по Strategic Management, Operations Management, Buyer Behavior, Finance, част от обучението в британската магистърска програма – МВА във Висше училище по мениджмънт - Варна

Участия в международни и национални научни проекти

• 2018 г.– Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР (за студенти от специалност „Туризъм“). Национален проект с ШУ.

• 2017 г.– Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР (за студенти от специалност „Туризъм“). Национален проект с ШУ.

• 2016 г.– Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР (за студенти от специалност „Туризъм“). Национален проект с ШУ.

• 2014 г. – 2015 г.– Проект BG051PO001-3.1.07-0002 "Студентски практики", към ОП „Развитие на човешките ресурси“ към ЕСФ на ЕС (за студенти от специалност „Туризъм“). Национален проект с ШУ.

Членства в научни организации

Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР)

Доклади

2019г. - 2018 г. – Стоянова, М. Ст.Христова (2018). Морският круизен туризъм в европейския туристически регион. В : Научна конференция с международно участие „ География, регионално развитие и туризъм”- 23-24 ноември 2018, ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM, ISSUE 54, FEBRUARY 2019.

2018г. - Христова, С. (2018). Нагласи за приложимост на роботизацията и изкуствения интелект в туристическата индустрия на България. В : Сборник от Черноморски Туристически Форум”, Изд. Славена – Варна 2018 г.

2017г. - Христова, С. (2017). Образованието, като фактор за конкурентоспособност и развитието на европейската туристическа индустрия. В : Сборник от VIII Международна научна конференция: „Икономиката в променящия се свят-национални, регионални и глобални измерения “ (ИПС-2017), май 2017., изд. Икономически Университет – Варна 2017 г.

2016г. - Христова,С.(2016). Съвременни тенденции в развитието на конгресния туризъм във Варна”- В : Сборник от Кръгла маса „ Специализирани видове туризъм – предизвикателства и перспективи”, Изд. Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив

2015г. - Христова,С. (2015). Екологични аспекти на конкурентоспособността на туристическата дестинация. В : Сборник от Международна научна конференция „Екологичен и селски туризъм – предизвикателства и перспективи”, Изд.Колеж по Туризъм - гр. Бургас

Тест за самоподготовка по ресторантьорство
Примерен тест - за студенти, обучаващи се специалност Туризъм в ШУ.