Ас. д-р Веселин Пенчев Петковабв

Ас. д-р Веселин Пенчев Петков

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

Кабинет: Корпус 1, стая 401

Телефон: 054 830495 вътр.258

Email: Veselin_9003@abv.bg, v.petkov@shu.bg

Приемно време: Петък 12.00 - 14.00 ч.

Завършен университет, специалност

ШУ "Еп. Константин Преславски", спец. "География и биология", ОКС "Бакалавър

ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий”, спец. "Културен туризъм”, ОКС "Магистър”

ШУ „Еп. Константин Преславски”, спец. „География и интерактивно образование” ОКС „Магистър”

Месторабота преди постъпване в ШУ

ОУ "Христо Ботев" с. Памукчии - 2014 г. - 2016 г.

СУ "Йоан Екзарх Български" гр. Шумен 2017 г. -

Заемани академични длъжности

март - ноември 2016 г. - хоноруван преподавател

ноември 2016 г. - асистент

Придобити научни степени

От 4.09.2019 г. ОНС доктор,

Тема "Социокултурни аспекти на културния туризъм в Шуменска област"

Водени лекции и/или упражнения

География на населението и селищата

Геоикономика

Социално-икономическа география на България

География на производството и световното стопанство

Икономическа география

Културна география

Социална и икономическа география на страните

Учебна теренна практика

Основи на географията и ГНС

Териториално и селищно устройство на България

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Университет Порто - Португалия

Области на научни интереси

социално-иконoмоческа география

селищна география

социално-иконoмоческа география на България

краезнание

културна география

Членства в научни организации

Българско географско дружество

Учебници

2018г. - Сборник учебни материали по География на населението и селищата

Учебни помагала

2017г. - Културна география (в съавторство)

Студии

2018г. - Dimitrov, Sl. M. Penerliev, V. Petkov, R. Bello. NATURAL AND CULTURAL HERITAGE OF UNESCO IN ALBANIA, MACEDONIA AND BULGARIA AS ON OPPORTUNITY FOR TOURISM DEVELOPMENT, Sociobrains, Febryary, 2018, p. 29-44

Статии

2018г. - Penerliev, M. V. Petkov, V. Miteva, IMAGINED GEOGRAPHIES AND CULTURAL TOURISM - SIMILARITIES AND OPPORTUNITIES, Confrence The cultural corridors of Southeastern Europe: cultural tourism without boundaries, Santorini, Greece

2018г. - Penerliev, M. V. Petkov, BULGARIAN VILLAGES - AN AUTHENTIC "ARENA" FOR CONDUCTING ACADEMIC SETTLEMENT STUDIES, Grandes problematicas do Europeu, maio, University of Porto, Portugal, 2018

2018г. - Petkov. V. SOCIO-CULTURAL FEATURES OF CULTURAL TOURISM IN BULGARIA, Grandes problematicas do Europeu, maio, University of Porto, Portugal, 2018

2018г. - Petkov. V. MODERN CONDITION OF THE ACCOMMODATION FACILITIES IN SHUMEN DISTRI, SocioBrains (online magazine), 2018

2018г. - Петков. В. СОЦИО-КУЛТУРНИ АСПЕКТИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ КОНТИНГЕНТ ПРАКТИКУВАЩ КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ, сб. Социалният свят във фокуса на научното творчество на студенти и докторанти, изд. УИ "Епископ К. Преславски", 2018

2018г. - Петков. В., Социални и икономически влияния на туризма в град Елена, сб. Пътувания из България, изд. УИ "Еп. К. Преславски" Шумен, 2018 (в съавторство)

2018г. - Петков. В., Община Троян - съвременно развитие на туризма, сб. Пътувания из България, изд. УИ "Еп. К. Преславски" Шумен, 2018 (в съавторство)

2018г. - Петков. В., Селищата в Ивайловградско - Етнографски музей на "открито", сб. Пътувания из България, изд. УИ "Еп. К. Преславски" Шумен, 2018 (в съавторство)

2018г. - Penerliev, M., V. Petkov, THE SOUVENIR INDUSTRY – ITS ROLE FOR THE TOURISM BUSINESS, Int. conference The cultural corridors of southeastern Europe: cultural tourism without boundaries, Lefkada, Greece, october, 2018

2017г. - V. Petkov. The place of the Shumen region in the hierarchical structure of the tourism sector (on the base of cultural tourism), SocioBrains (online magazine), ISSN 2367-5721, IF Scientific Journal Impact Factor – 4.922 for 2016) april, 2017; в съавторство

2017г. - Petkov, V. Viа Diagonalis as a model for for interactive geographical journeys, SocioBrains (online magazine), ISSN 2367-5721, IF Scientific Journal Impact Factor – 4.922 for 2016) may, 2017; В съавторство

2017г. - V. Petkov, Depopulation in rural areas of Dobrudza region and its impact on the school network, Journal of Service Management, University of Szczecin, Poland, Vol. 21, 1/2017, ISSN: 2450-8535 (indexing: CEEOL, Bazekon) в съавторство

2017г. - В. Петков. Териториална организация на настанителната база за туризъм в област Добрич/сб. със статии по случай 65 годишнината на проф. д-р Иван Марков, изд. Фабер, В. Търново, 2017 в съавторство

2016г. - Огнищата угасват, когато хората ги няма. // Сб. Информационни ресурси по природна география 2016г.// (в съавторство)

2016г. - Географски анализи при изследване на населението и изборните процеси /на примера на селищата по река Камчия/, // Сб. Информационни ресурси по природна география 2016г.// - електронно издание (в съавторство)

2015г. - Current Scientific and Educational Problems of Social Geography in Bulgaria, International Journal of Emerging Science and Engineering™ (IJESE), Volume-3 Issue 11, September 2015, (ISSN: 2319–6378, Online), India, Impact Factor: 1.201 (coautor Penerliev. M.)

2015г. - Културни маршрути в Приморска Добруджа // Сб. Мартенски студентски четения, том 1-2 (сборник материали от I, II, III, IV студентски научни конференции), ВТУ,

2015г. - Съвременно състояние на образователната инфраструктура в селските територии // Сб. Селските територии в област Шумен (съвременни проблеми и тенденции), изд. на ШУ, с.51-65,(в съавторство)

2014г. - Sustainable tourism development in rural areas of Bulgaria , Quaestus Journal, Nom.4, anуl III, 2014, p. 106-114, Timisoara, Romania (indexed by RePec, EconPapers, DOAJ);(coautor Penerliev. M)

2014г. - Угаснали огнища, сп. ГЕО, бр.4, май, 2014 г.;(в съавторство)

2014г. - Беласица и българските селища // Сб. Пътувания из България – 2012/2014 – резултати от теренни географски практики и научни експедиции, Шумен, (в съавторство)

2014г. - Село Професор Иширково – география и ежедневието на хората // Сб. Пътувания из България – 2012/2014 – резултати от теренни географски практики и научни експедиции, Шумен, (в съавторство)

2014г. - Български маршрути в Северна Добруджа, // Сб. Пътувания из България – 2012/2014 – резултати от теренни географски практики и научни експедиции, Шумен,

2012г. - Научна експедиция „Приморска Добруджа – 2011” // Сб. Пътувания из България /резултати от теренни географски практики и научни експедиции/, ШУ, с.24-39; (в съавторство)

2012г. - Демографска ситуация в общините по поречието на река Голяма Камчия (между язовирите Тича и Цонево), Сб. Пътувания из България /резултати от теренни географски практики и научни експедиции/, ШУ, (в съавторство)

2012г. - Съвременно състояние на селищата по горното поречие на река Луда Камчия /неочаквани резултати/ // Сб. Пътувания из България /резултати от теренни географски практики и научни експедиции/, ШУ,с.66-75; (в съавторство)

Доклади

2017г. - Петков, В. Клъстерите като възможност за пространсвено-географско райониране сб.V Нац. Студ. Конф. с участие на ученици „От атома до космоса“ в съавторство

2017г. - Петков, В. Economic potential of wind energy in Bulgaria, V Студ. Научна конференция „Екология и околна среда“ Април 2017. в съавторство

2017г. - Петков, В. Културният и кулинарен туризъм в етнографските общности –„инструмент” за културна идентичност. Сб. Доклади от XV Национална конференция с международно участие „Природни науки 2017г., 29.09 – 01.10.2017г. гр. Варна

2017г. - В. Петков Съвременно проявление на демографската криза в Добруджа (на примера на община Генерал Тошево) Сб. Доклади от XV Национална конференция с международно участие „Природни науки 2017г., 29.09 – 01.10.2017г. гр. Варна, в съавторство

2016г. - The place of the shumen region in the hierarchical structure of the tourism sector (on the basis of cultural tourism), //International Scientific Conference, "Cultural corridor western transbalkan road – cultural tourism without boundaries",Meteora – Lefkada, Greece (coautor Penerliev. M.)

2015г. - Cultural аnd culinary tourism – a tool for cultural identity //International Scientific Forum, "The cultural corridors of South-East Europe: cultural tourism without boundaries", 15-19 october 2015, Trogir, Hrvatska

2014г. - Водната енергия и биогоривата – алтернатива на традиционните енергийни източници //Сб. Междууниверситетски студентски научен семинар „Географски хоризонти”, изд. на ШУ,

2014г. - Кукерите – различност в еднаквостта // Сб. Междууниверситетски студентски научен семинар „Географски хоризонти”, изд. на ШУ,

2012г. - Етнодемографска палитра на Странджа планина //Сб. Международна конференция „Географски науки и образование”,// изд. ШУ,

Примерна курсова работа
Примерна курсова работа за тереннта практика по "Социално-икономическа геграфия"