Доц. д.н. Цвета Тодорова Марковаабв

Доц. д.н. Цвета Тодорова Маркова

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

Кабинет: Корпус 1, стая 401

Телефон: 054 830495 вътр.299

Email: tz.markova@shu.bg

Приемно време: петък 11:00 – 13:00

Завършен университет, специалност

1985-1990 г. Магистър, Специалност: „Право”,Софийски университет „Св.Св.Климент Охридски”

2003-2005 г. Магистър, Специалност: „Защита на националната сигурност”, Академия на МВР, Факултет „Сигурност”

2012 г. Магистър, Специалност: „Стратегическо ръководство, духовност и лидерство”, Университет по библиотекознание и информационни технологии - София, „Фактори за оптимизиране на системата за защита на класифицираната информация”

Месторабота преди постъпване в ШУ

1992-2002 - съдия;

2002-2012 - председател на Държавна комисия по сигурност на информацията;

2012-2013 - юрисконсулт;

2013 - адвокат;

Заемани академични длъжности

Доцент 3.6. Право, ЮФ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново

Придобити научни степени

2012 г. Доктор - „Организация и управление извън сферата на материалното производство”, Университет по библиотекознание и информационни технологии - София, „Критични фактори за оптимизиране на организационната култура на ДКСИ”

2018 г. Доктор на науките - „Нерегулираният трафик на хора през Балканския полуостров - заплаха за сигурността на страната и Европа“

Специализации

Executive Program In Advanced Security Studies George C. Marshall

European Center for Security Studies

Garmisch – Partenkirchen,Germany Security Studies

2014 - Сертификат Водещ одитор по сигурност на информацията ISO 27001:2013 и ISO 190011:2011 INTERTEK- Курсът е сертифициран от Международния регистър на Сертифицираните одитори ( IRCA)

2014 - Сертификационна програма на Американския университет в България „Консултант по Европейски проекти” Структурни политики на ЕС, Финансови инструменти, Проектен цикъл, Тръжни процедури, Публично-частно партньорсртво, Финансови аспекти на Структурните и Кохезионния фонд, Мониторинг и Оценка на проекти, Подготовка и Публична защита на Проектно предложение

Участия в международни и национални научни проекти

Договор № РД 31-813-06 / 28.06.2016 „Изследване на възможностите за създаване на виртуален образователен клъстер във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”” доц. д-р Мариана Петрова, 2016-2018

Договор № РД 31-813/ 28.06.2016 Изграждане на портал на периодичните електронни издания на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" ръководител: доц.д-р Недко Минчев, координатор - доц. д-р Мариана Петрова, 2016-2017

Договор № 4/04.11.2014 г. с „ИЮ КОНСУЛТ” ООД за провеждане на обучения във връзка с „Организиране и провеждане на обучения по проект” – „Квалифицирани служители – качествено обслужени граждани в Район „Връбница” - Столична община, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А12-22-92/28.01.2014 г. на Столична община - Район „Връбница” , финансиран по Бюджетна линия BG051РО002/12/2.2-07, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд;

Договор № ПП-01076-0/07.10.2014 г. с Институт по публична администрация към Министерски съвет в рамките на ОПАК, Експерти в действие за подготовка и провеждане на семинар на тема „Прилагане на Закона за защита на класифицираната информация” по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд;Консултантски Договор от 16.01.2014 г. с „Рувекс” АД – ОПАК – Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”;

Договор N 600/15.11.2012 г. – Консорциум „Технически университет – Рувекс” ЗЗД – неключов експерт към екипа на Асистента по проект по процедура BG161РО003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” (МИЕТ)

Лектор по „Обучение на обучаващи” в рамките на Проект за развитие на съдебната система в България на Американската агенция за международно развитие

Проект „Домашно насилие” Фондация Отворено Общество, Будапеща,Унгария, 1998-2002

Договор N РД 366-11/28.04.2009 г. „Е-правосъдие, Е-управление и информационна сигурност” – Фонд Научни изследвания (Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”) Ръководители на Проекта Проф. Мариана Петрова и Проф. Цветан Сивков; 2009-2011

Договор N РД 1491-02/27.06.2008 г. „Компютърни престъпления и информация” – Фонд Научни изследвания (Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”) Ръководители на Проекта Проф. Мариана Петрова и Проф. Цветан Сивков; 2008

Заемани ръководни позиции

1996-1998 - Заместник Председател Районен съд - Варна

2002-2007 - Председател (Първи петгодишен мандат) „Държавна Комисия по Сигурността на Информацията" (ДКСИ)

2007-2012 - Председател (Втори петгодишен мандат) „Държавна Комисия по Сигурността на Информацията (ДКСИ)

Организационна дейност

2002-2012 изградих структурата на „Държавна Комисия по Сигурността на Информацията” с администрация от 120 служители, разпределени в шест дирекции. Преподавателски умения, опит в организацията на семинари за обучение. Работа под напрежение и в кратки срокове

2002-2012 Представител на Република България в Комитета за Сигурност в НАТО и ЕС.

2001-2002 - Представител на Република България в Консултативния съвет на съдиите към Съвета на Европа

2000 – Училище за магистрати, Париж, Франция – „Европейска Конвенция за защита на правата на човека”

1994 – Международен институт по право на развитие, Рим, Италия – „Практически курс по развитие на правото” (С подкрепата на „Отворено общество”)

Държавни и/или научни награди

Награден знак – За принос към Министерството на отбраната – Септември 2012;

Сребърна почетна звезда на Националната Разузнавателна Служба – 28.10.2008;

Бронзов почетен знак на Националната Разузнавателна Служба – 16.02.2005 ;

Почетна грамота за принос в развитието на криминалистичната наука – 19.07.2007 – МВР;

Почетен плакет на Министъра на външните работи за принос при провеждане на срещата на НАТО в София 27-28..04.2006

Дисертации

2015г. - Маркова Цв. Правeн режим на информационната сигурност, фондация „Национална и международна сигурност”, библиотека „Сигурност”, 22, 2015, монография, ISBN 987-619-7143-03-4

Монографии

2015г. - Маркова Цв. Правeн режим на информационната сигурност, фондация „Национална и международна сигурност”, библиотека „Сигурност”, 22, 2015, монография;

Статии

2015г. - Tz.Markova, Petrova M.M., Information Systems for Automated Case Management intThe Bulgarian Courts, Civitas, ISSN: 2217-4958, MMXV, N 9/ 2015, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, 125-139

2014г. - Маркова Цв. „Търгове на НАТО в контекста на проучването на физическите лица като елемент на индустриалната сигурност“, Фондация „Национална и международна сигурност“, Научни трудове, Том първи 2014, стр. 260-269, ISSN 1314-9105

Доклади

2018г. - Маркова Цв., Чюбатарова- Николова Ст., Маркова Н, НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, Департамент „Национална и международна сигурност“, Международна научна конференция „Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност“, тема: „Криминологически аспектина трафикана хора в Европа“, София, 16 март 2018 г.

2017г. - Маркова Цв., Маркова Н., ВТУ „Св. Св. „Кирил и Методий“, Философски факултет, Център за трансгранични изследвания, Втора международна научна конференция „Трансгранично сътрудничество, сигурност и перспективи за развитие в широкия черноморски регион“, Първа секция: „Сигурност в широкия черноморски регион“,тема: „Геополитически аспекти на трафика на хора като заплаха за националната сигурност“, Велико Търново, 16-17.11 2017г.

2017г. - Маркова Цв., Чюбатарова- Николова Ст., „Новото право на съдебното обжалване по Законаза зашита на класифицираната информация“, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 1-2 юни 2017г., ТОМ 3, Научно направление „Сигурност и отбрана“, Национален военен университет „Васил Левски“-Велико Търново, 162-170 стр., ISSN 1314-1934

2017г. - Маркова Цв., Чюбатарова- Николова Ст., Маркова Н. „Статутът на служителя по сигурността на информацията- законови празноти в ЗЗКИ“, Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната“ ТОМ 2, Национален военен университет „Васил Левски“-Велико Търново, 26-27 октомври 2017г., стр.73-83, ISSN 2367-7465

2017г. - Маркова Цв., Маркова Н. „Балканските контрабандни канали“, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 1-2 юни 2017г., ТОМ 3, Научно направление „Сигурност и отбрана“, Национален военен университет „Васил Левски“-Велико Търново, 171-179 стр., ISSN 1314-1934

2016г. - Маркова Цв. "Конституционно гарантираното право на справедлив съдебен процес в контекста на практиката на ЕСПЧ и ЗИД ЗЗКИ", Международна конференция „25 години юридически факултет“, ВТУ „Св. Св. „Кирил и Методий“, 6-7.10.2016 г., доклад, ISBN 978-619-208-118-8

Анализ на риска в регионалната политика
Нерегулираният трафик на хора през Балканския полуостров


Основи на правото
Основи на правото