КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Преп. д-р Хасан Хасанов Хасановабв

Преп. д-р Хасан Хасанов Хасанов

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ХИМИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 410

Телефон: 0899093233

Email: h.hasanov@shu.bg

Приемно време: Петък 10:00-12:00 часа

Завършен университет, специалност

2008 г. - Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", специалност \"Биология и химия\"

- ОКС „бакалавър”

2010 г. - Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", специалност

\"Органична химия\" – ОКС „магистър”

Придобити научни степени

Доктор по Органична химия

Водени лекции и/или упражнения

Лабораторни упражнения по:

- Органична химия

- Високомолекулни съединения

- Екотоксикохимия

- Агротоксикохимия

- Oбща и неорганична химия- I- и II-част

- Въведение в химията

Области на научни интереси

Органична химия

Органичен синтез

Участия в международни и национални научни проекти

Проект № РД-08-208 / 07. 03. 2014 год „Синтез и реакции на циклизация на 1,1- и 1,3-бифункционализираните алени“, финансиран от фонд „Научни изследвания” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Ръководител на работния колектив-проф. д.х.н Валерий Христов

Проект № РД-08-248 / 06. 03. 2015 год. "Насочен синтез на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени и изследване на техните реакции на циклизация“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Ръководител на работния колектив-проф. д.х.н Валерий Христов

Проект № РД-08-109 / 08. 02. 2016 год. "Дизайн на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени и изследване на реакциите им на електрофилна циклизация и циклоизомеризация““, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Ръководител на работния колектив-проф. д.х.н Валерий Христов

Проект № РД-08-98 / 06. 02. 2017 год. "Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията“, финансиран от фонд „Научни изследвания” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Ръководител на работния колектив-проф. д.х.н Валерий Христов

Проект № РД-08-158 / 09. 02. 2018 год. “Актуални научни изследвания в химията“, финансиран от фонд „Научни изследвания” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Ръководител на работния колектив-проф. д.х.н Валерий Христов

“Съвременни научни разработки в химията “, Проект № РД-08-94 / 01. 02. 2019 год финансиран от фонд „Научни изследвания” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Ръководител на работния колектив-проф. д.х.н Валерий Христов

Статии

2019г. - 12. Hasanov, H.; Eshref, A.; Ramadan, E.; Mustafa, M.; Ismailov, I.; Parushev, I.; Ivanov, I.; Christov, V. Electrophilic reactions of phosphorylated 3-(beta-hydroxy)allenes, Inductrial Technologies, 2019, 6 (1), 45-48. ISSN: 1314-9911.

2019г. - 13. Ismailov, I.; Parushev, I.; Hasanov, H.; Kechidzhi, M.; Urucheva, H.; Guneva, S.; Ivanov, I.; Christov, V. Research on cycloisomerization reactions of 1,1-bifunctionalized allenes, Inductrial Technologies, 2019, 6 (1), 49-55. ISSN: 1314-9911.

2018г. - 9. Ivanov, I.; Hasanov. H.; Tzenov. T.; Latif, A.; Christov, V. Electrophilic Reactions of 1,2,4- and 1,3,4-Alkatrienyl Phosphine Oxides, Inductrial Technologies, 2018, 5 (1), 52-56. ISSN: 1314-9911.

2018г. - 10. Hasanov, H. H.; I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. Part XXII. Coinage Metal-catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated 3-(alfa- or beta-Hydroxyalkyl)allenes to 2-Phosphoryl-2,5-dihydrofurans or 2-Phosphoryl-5,6-dihydro-2Н-pyrans. Phosphorus, Sulfur, Silicon 2018, 193, 797-805. Print ISSN: 1042-6507 Online ISSN: 1563-5325, Web of Science, Scopus, Q4.

2018г. - 11. Hasanov, H. H.; I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. Part XXI. Electrophilic Cyclization аnd Addition Reactions of 3-(alfa- or beta-Hydroxyalkyl)-allenephosphonates and -allenyl Phosphine Oxides. Phosphorus, Sulfur, Silicon 2018, 193, 611-619. Print ISSN: 1042-6507 Online ISSN: 1563-5325, Web of Science, Scopus, Q4.

2017г. - 7. Hasanov, H. H; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized Allenes. Part XX. A Novel Method for Regioselective Synthesis of Phosphorylated 3-(alfa-Hydroxyalkyl)allenes, Bull. Chem. Commun., Special Issue B 2017, 49, 25-32. ISSN: 0324-1130, Web of Science, Scopus, Q4.

2017г. - 8. Hasanov, H. H; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized Allenes. Part XIX. Synthesis, Electrophilic Cyclization/Addition and Coinage Metal-Catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated 3-(beta-Hydroxy)allenes, Heteroartom Chem. 2017, 28, e21357, 1-10. ISSN: 10981071, 10427163. Web of Science, Scopus, Q3.

2016г. - 6. Hasanov, Hasan; Liubenova, Bogdana, Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Synthesis and Cyclization Reactions of Phosphorylated 3-(Beta-hydroxy)allenes, Proceedings, 14th National Conference, Varna, 2016, 10-15. ISSN: 2603 2937

2015г. - 3. Hasanov, Hasan; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Designing Synthesis and Regioselective Cyclization Reactions of 4-Hydroxy-1,3,4-triphenylallenyl Phosphonate and Phosphine Oxide, Acta Scientifica Naturalis, 2015, 2, 120-128. ISSN: 2603-347X.

2015г. - 4. Hasanov, Hasan; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Synthesis, Electrophilic Cyclization and Cycloisomerization Reactions of Phosphorylated 3-(alfa-Hydroxy)allenes. Acta Scientifica Naturalis, 2015, 2, Special Issue, 47-51. ISSN: 2603-347X.

2015г. - 5. Hasanov, Hasan; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Synthesis, Electrophilic Cyclization and Cycloisomerization Reactions of Phosphorylated 3-(alfa-Hydroxy)allenes. Acta Scientifica Naturalis, 2015, 2, Special Issue, 47-51. ISSN: 2603-347X.

2014г. - 2. Хасанов, Х., Иванов, И., Христов, В. Насочен синтез и региоселективни циклизации на 4-хидроокси-1,3,4-трифенилаленил фосфонат и фосфин оксид, Научни трудове, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 2014, 39 (5), 99-106. ISSN: 0204–5346.

2010г. - 1. Иванов, И. К.; Хасанов, Х. Х.; Христов, В. Х. Синтез и реакции на електрофилна циклизация на дифенил 3-метил-1,2,4-пентатриенил фосфин оксид. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски" 2010, ХХ В2, 49-64. ISSN: 0204-4218.

Цитирания

2019г. - Hasanov, H., H; Ivanov, I., K; Christov, V., Ch. Heteroatom Chem. 2017, 28:e21357, цитирана в Pereira, M.M., Carrilho, R.M.B., Calvete, M.J.F. RSC Catalysis Series 2019, (37), 64-102.

2019г. - Hasanov, H., H; Ivanov, I., K; Christov, V., Ch. Heteroatom Chem. 2017, 28:e21357, цитирана в Keglevich, G. RSC Catalysis Series 2019, (37), 103-144.

2018г. - Christov, V. Ch.; Hasanov, H. H; Ivanov, I. K.; Global J. Pure Applied Chem. Research (GJPACR) 2015, 3, 20-36, цитирана в Hermi, M.; Kaminsky, W.; Ben Nasr, C.; Touil, S. Organic Preparations and Procedures International 2018, 50, 432-440.

2017г. - Hasanov, H., H; Ivanov, I., K; Christov, V., Ch. Heteroatom Chem. 2017, 28:e21357, цитирана в Stanislav V. Lozovskiy, Alexander Yu. Ivanov, Alexander S. Bogachenkov, Aleksander V. Vasilyev ChemistrySelect, 2017, 2, 16, 4505

2017г. - Hasanov, H., H; Ivanov, I., K; Christov, V., Ch. Heteroatom Chem. 2017, 28:e21357, цитирана в Jan K. E. T. Berton, Thomas S. A. Heugebaert, David Virieux, Christian V. Stevens, Chemistry - A European Journal, 2017