Ас. д-р Хасан Хасанов Хасановабв

Ас. д-р Хасан Хасанов Хасанов

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ХИМИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 410

Телефон: 0899093233

Email: h.hasanov@shu.bg

Приемно време: Петък 10:00-12:00 часа

Завършен университет, специалност

2008 г. - Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", специалност \"Биология и химия\"

- ОКС „бакалавър”

2010 г. - Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", специалност

\"Органична химия\" – ОКС „магистър”

Придобити научни степени

Доктор по Органична химия

Водени лекции и/или упражнения

Лабораторни упражнения по:

- Органична химия

- Високомолекулни съединения

- Екотоксикохимия

- Агротоксикохимия

Области на научни интереси

Органична химия

Органичен синтез

Участия в международни и национални научни проекти

Проект № РД-08-208 / 07. 03. 2014 год „Синтез и реакции на циклизация на 1,1- и 1,3-бифункционализираните алени“, финансиран от фонд „Научни изследвания” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Ръководител на работния колектив-проф. д.х.н Валерий Христов

Проект № РД-08-248 / 06. 03. 2015 год. "Насочен синтез на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени и изследване на техните реакции на циклизация“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Ръководител на работния колектив-проф. д.х.н Валерий Христов

Проект № РД-08-109 / 08. 02. 2016 год. "Дизайн на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени и изследване на реакциите им на електрофилна циклизация и циклоизомеризация““, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Ръководител на работния колектив-проф. д.х.н Валерий Христов

Проект № РД-08-98 / 06. 02. 2017 год. "Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията“, финансиран от фонд „Научни изследвания” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Ръководител на работния колектив-проф. д.х.н Валерий Христов

Проект № РД-08-158 / 09. 02. 2018 год. “Актуални научни изследвания в химията“, финансиран от фонд „Научни изследвания” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Ръководител на работния колектив-проф. д.х.н Валерий Христов

Статии

2019г. - Sevginar Ibryamova, Ismail Ismailov, Hasan Hasanov, Radoslav Ivanov, Tsveteslava Ignatova-Ivanova. Functional Characterization of an Exopolysaccharide Produced by Lactobacillus plantarum Ts Isolated from Bulgarian Wheat and Rye Flour. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 2019, 10 (4), 132-138.

2019г. - Ismailov, I.; Parushev, I.; Hasanov, H.; Kechidzhi, M.; Urucheva, H.; Guneva, S.; Ivanov, I.; Christov, V. Research on cycloisomerization reactions of 1,1-bifunctionalized allenes, Inductrial Technologies, 2019, 6 (1), 49-55.

2019г. - Hasanov, H.; Eshref, A.; Ramadan, E.; Mustafa, M.; Ismailov, I.; Parushev, I.; Ivanov, I.; Christov, V. Electrophilic reactions of phosphorylated 3-(beta-hydroxy)allenes, Inductrial Technologies, 2019, 6 (1), 45-48.

2018г. - 14. Хасанов Х., Рамадан Е., Мустафа М., Иванов И., Христов В., Реакции на електрофилна циклизация и присъединяване на фосфорилирани 3-(alfa- или beta-хидроксиалкил)алени, Proceedings of the XVI conference ”Natural sciences’2018”, 2018.

2018г. - 13. Ivanov, I.; Hasanov. H.; Tzenov. T.; Latif, A.; Christov, V. Electrophilic Reactions of 1,2,4- and 1,3,4-Alkatrienyl Phosphine Oxides, Inductrial Technologies, 2018, 5 (1), 52-56.

2018г. - 15. Hasanov, H. H.; I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. Part XXII. Coinage Metal-catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated 3-(alfa- or beta-Hydroxyalkyl)allenes to 2-Phosphoryl-2,5-dihydrofurans or 2-Phosphoryl-5,6-dihydro-2Н-pyrans. Phosphorus, Sulfur, Silicon 2018, 193, 797-805.

2018г. - 16. Hasanov, H. H.; I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. Part XXI. Electrophilic Cyclization аnd Addition Reactions of 3-(alfa- or beta-Hydroxyalkyl)-allenephosphonates and -allenyl Phosphine Oxides. Phosphorus, Sulfur, Silicon 2018, 193, 611-619.

2017г. - 8. Hasanov, H. H; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized Allenes. Part XX. A Novel Method for Regioselective Synthesis of Phosphorylated 3-(alfa-Hydroxyalkyl)allenes, Bull. Chem. Commun., Special Issue B 2017, 49, 25-32.

2017г. - 6. Hasanov, H., H; Ivanov, I., K; Christov, V., Ch. Bifunctionalized Allenes. Part XIX. Synthesis, electrophilic cyklization/addition, and coinage metal-catalyzed cycloisomerization of phosphorilated 3-(beta-hydroxy)allenes. Heteroatom Chem. 2017, 28:e21357.

2017г. - 7.Hasanov, H; Liubenova, B.; Ivanov, I.; Christov, V. Syntesis and Cyclization Reactions of Phosphorylated 3-(beta-Hydroxy)allenes. Proceedings of the XIV Conference ”Natural Sciences 2016”. 2017, 10-15.

2015г. - 3. Hasanov, H. H.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Designing Synthesis and Regioselective Cyclization Reactions of 4-Hydroxy-1,3,4-triphenylallenyl Phosphonate and Phosphine Oxide, Acta Scientifica Naturalis, 2015, 2, 120-128.

2015г. - 4. Christov, V. Ch.; Hasanov, H. H; Ivanov, I. K.; Bifunctionalized Allenes. Part XVIII. Synthesis of 2,5-dihydro-1,2-oxaphospholes and 2-Phosphoryl-2,5-dihydrofurans by Electrophilic Cyclization and Coinage Metal-catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated 3-(alfa-Hydroxy)allenes. Global J. Pure Applied Chem. Reports (GJPACR) 2015, 3, 20-36.

2015г. - 5. Hasanov, H. H.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Synthesis, Electrophilic Cyclization and Cycloisomerization Reactions of Phosphorylated 3-(alfa-Hydroxy)allenes. Acta Scientifica Naturalis, 2015, 2, Special Issue, 47-51.

2014г. - 2. Хасанов, Х., Иванов, И., Христов, В. Насочен синтез и региоселективни циклизации на 4-хидроокси-1,3,4-трифенилаленил фосфонат и фосфин оксид. Научни трудове, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 2014, 39 (5), 99-106.

2010г. - 1. Иванов, И. К.; Хасанов, Х. Х.; Христов, В. Х. Синтез и реакции на електрофилна циклизация на дифенил 3-метил-1,2,4-пентатриенил фосфин оксид, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски, 2010, ХХ В2, 49-64.

Доклади

2019г. - Исмаилов, И.; Парушев, И.; Хасанов, Х.; Еюбова, Х.; Иванов, И.; Христов, В. Региоселективен синтез на фосфорилирани бета-хидроксиалени, XVII Национална конференция с международно участие Природни науки ’2019, Шумен, 04.10.-06.10. 2019.

2019г. - Хасанов, Х.; Исмаилов, И.; Рамадан, Е.; Мустафа, М.; Парушев, И.; Иванов, И.; Христов, В. Синтез, електрофилни реакции и реакции на циклоизомеризация на фосфорилирани 3-(алфа- или бета-хидроксиалкил) алени, XVII Национална конференция с международно участие Природни науки ’2019, Шумен, 04.10.-06.10. 2019.

2019г. - Ismailov, I.; Parushev, I.; Hasanov, H.; Kechidzhi, M.; Urucheva, H.; Guneva, S.; Ivanov, I.; Christov, V. Research on cycloisomerization reactions of 1,1-bifunctionalized allenes, International Conference Education, Science, Ecanomics and Technologies, Prof. Assen Zlatartov University, Burgas, 20-21. June, 2019.

2019г. - Hasanov, H.; Eshref, A.; Ramadan, E.; Mustafa, M.; Ismailov, I.; Parushev, I.; Ivanov, I.; Christov, V. Electrophilic reactions of phosphorylated 3-(beta-hydroxy)allenes, International Conference Education, Science, Ecanomics and Technologies, Prof. Assen Zlatartov University, Burgas, 20-21. June, 2019.

2018г. - 15. Hasanov, Hasan; Ramadan, Emel; Mustafa, Mergyul; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Electrophilic Cyclization аnd Addition Reactions of Phosphorylated 3-(alfa- or beta-Hydroxyalkyl)allenes, XVI Национална конференция с международно участие Природни науки ’2018, Шумен, 05.10.-07.10. 2018.

2018г. - 16. Ivanov, I.; Hasanov. H.; Tzenov. T.; Latif, A.; Christov, V. Electrophilic Reactions of 1,2,4- and 1,3,4-Alkatrienyl Phosphine Oxides, International Conference Education, Science, Ecanomics and Technologies, Prof. Assen Zlatartov University, Burgas, 28-29. June, 2018.

2017г. - 10. Hasan H. Hasanov, Bogdana L. Liubenova, Ivaylo K. Ivanov, Valerij Ch. Christov. Synthesis, Reactions of Electrophilic Cyclization and Cycloisomerization of Phosphorylated 3-(alfa- or beta-Hydroxyalkyl)allenes. XV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2015“, Варна, 29-30.09. 2017, Доклад № 3

2016г. - 8. Hasanov, H. H.; Liubenova, B. L.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Synthesis and Cyclization of Phosphorylated 3-(beta-Hydroxy)allenes with Protected and Unprotected Hydroxy Group. XIV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2016“, Варна, 30.09-02.10. 2016, Доклад № 8.

2016г. - 9. Hasanov, H. H.; Liubenova, B. L.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Synthesis and Cyclization of Phosphorylated 3-(alfa- and beta-Hydroxy)allenes. 10-th Chemistry Conference (10cc), 9-11 October, 2016, Plovdiv, Постер № S2P4, стр. 108.

2015г. - 7. Hasanov, H. H.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Synthesis of 2,5-dihydro-1,2-oxaphospholes and 2-Phosphoryl-2,5-dihydrofurans by Electrophilic Cyclization and Coinage Metal-catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated 3-(alfa-Hydroxy)allenes. XIII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2015“, Варна, 25-27.09. 2015, Доклад № 6.

2014г. - 6. Хасанов, Х. Х.; Иванов, И. К.; Христов В. Х. Електрофилна циклизация и реакции на присъединяване на 3-винилаленил фосфин оксид, II Научна конференция за студенти и докторанти "Предизвикателства в Химията", Пловдив, 21-22 ноември 2014, Постер № 3, стр. 45.

2014г. - 2. Hasanov, H. H.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Synthesis and Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 3-Vinylallenyl Phosphine Oxide, Abstracts, 11th European Workshop on Phosphorus Chemistry, Sofia, Bulgaria, March 24-26, 2014, Abstract No. P40, p. 70.

2014г. - 3. Hasanov, Hasan H.; Ivanov, Ivaylo K.; Christov, Valerij Ch., Synthesis and Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 3-Vinylallenyl Phosphine Oxide, Book of Abstracts, Eighth National Conference on Chemistry, Chemistry for Sustainable Development, June 26-28, 2014, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria, Abstract No. 2-P3, p. 15.

2014г. - 4. Hasanov, H, H.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch., Designing Synthesis and Regioselective Cyclization Reactions of 4-Hydroxy-1,3,4-triphenylallenyl Phosphonate and Phosphine Oxide, Сборник, XII Национална конференция с международно участие "Природни науки’2014", Шумен, 26-28 септември, 2014, Секционен доклад № 6.

2014г. - 5. Хасанов, Х. Х.; Иванов, И. К.; Христов В. Х. Насочен синтез и региоселективни циклизации на 4-хидрокси-1,3,4-трифенилаленил фосфонат и фосфин оксид, II Научна конференция за студенти и докторанти "Предизвикателства в Химията", Пловдив, 21-22 ноември 2014, Секционен доклад № 3, стр. 13.

2009г. - 1. Христов, В. Х.; Иванов, И. К.; Хасанов, Х. Х. Синтез и реакции на електрофилна циклизация на дифенил 3-метил-1,2,4-пентатриенил фосфин оксид. Сборник, VІІІ Национална конференция с международно участие „Природни науки’2009”, Варна, 2-3 октомври, 2009, Доклад № 4

Цитирания

2019г. - Hasanov, H., H; Ivanov, I., K; Christov, V., Ch. Heteroatom Chem. 2017, 28:e21357. ЦИТИРАНА В: Pereira, M.M., Carrilho, R.M.B., Calvete, M.J.F. RSC Catalysis Series 2019, (37), 64-102.

2019г. - Hasanov, H., H; Ivanov, I., K; Christov, V., Ch. Heteroatom Chem. 2017, 28:e21357. ЦИТИРАНА В: Keglevich, G. RSC Catalysis Series 2019, (37), 103-144.

2017г. - Забелязаните цитирания на публикациите на ас. Хасан Хасанов Хасанов са представени в прикачен файл в папката "Файлове"