КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Ас. Станислав Андреев Дончевабв

Ас. Станислав Андреев Дончев

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ХИМИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 408

Телефон: 0896283139

Email: st.donchev@shu.bg

Приемно време: Първа седмица понеделник от 10.00часа до 12.00 часа. Втора седмица вторник от 10.00 часа до 12.00 часа.

Завършен университет, специалност

"Епископ Константин Преславски" , специалност Химия

Месторабота преди постъпване в ШУ

"Енев" ООД

Заемани академични длъжности

асистент

Придобити научни степени

няма

Водени лекции и/или упражнения

упражнения по Неорганична химия

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

не

Участия в международни и национални научни проекти

През атестационния период съм член на работните колективи на следните университетски проекти:

1. “Дизайн на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени и изследване на реакциите им на електрофилна циклизация и циклоизомеризация““, Проект № РД-08-109 / 08. 02. 2016 год., финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”;

2. “Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията“, Проект № РД-08-98 / 06. 02. 2017 год., финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”;

3. “Актуални научни изследвания в химията“, Проект № РД-08-158 / 09. 02. 2018 год., финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

4. ”Разработване и окомплектоване на термодинамична база от данни за природни геохимични системи” Проект № РД-21-244 / 28. 02. 2019 год., финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

Статии

2019г. - 82. Stanislav Donchev, Ismail Ismailov, Ivailo Parushev, Christomir Christov, Solubility in the NH4Br-CaBr2-H2O system at T = (298.15 and 323.15) K, Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RGPBCS)

2019г. - Станислав Дончев, Христомир Христов, Термодинамични модели за поведението на разтворите и твърдо-течното фазово равновесие в основни бинерни (LiOH-H2O, NaOH-H2O, KOH-H2O, и CsOH-H2O) и смесени (LiOH-Ca(OH)2-H2O) системи от ниски до много високи концентрации при 25оС , SocioBrains (2019) 54, pp. 174-189.

2018г. - Stanislav Donchev, Sergey Petrenko, Christomir Christov, Thermodynamic models for solution behavior and solid-liquid equilibrium in highly concentrated basic binary systems (in Bulgarian), Proceedings of XVI National Conference with International Participation “Natural Sciences 2018”, 5-7 October 2018, Shumen, Bulgaria, University publisher “Ep. K. Preslavski”, pp. 31-38 (2018) (Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие „Природни науки 2018“, 5-7 октомври 2018, Шумен, Унив. изд. „Еп. Константин Преславски“, Шумен (2018), стр. 31-38 (2018).

2018г. - Berna Hristova, Stanislav Donchev, Ivailo Parushev, Tsvetan Tsenov, Christomir Christov, Thermodynamic models for highly concentrated acid binary systems (in Bulgarian), Proceedings of XVI National Conference with International Participation “Natural Sciences 2018”, 5-7 October 2018, Shumen, Bulgaria, University publisher “Ep. K. Preslavski”, pp. 25-30 (2018) (Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие „Природни науки 2018“, 5-7 октомври 2018, Шумен, Унив. изд. „Еп. Константин Преславски“, Шумен (2018), стр. 25-30 (2018).

Доклади

2019г. - 1. Stanislav Donchev, Mihail Mihailov, Sergey Petrenko, Christomir Christov Thermodynamic models for solid-liquid equilibrium in highly concentrated basic binary (LiOH-H2O, NaOH-H2O, KOH-H2O, CsOH-H2O) and mixed solutions. Model development and validation, XVI National Conference with International Participation “Natural Sciences 2018”, 5.10.2018-7.10.2018,, Shumen, Bulgaria, poster. 2. Stanislav Donchev, Christomir Christov, Thermodynamic Chemical Equilibrium Models for Geochemical Systems. Part II: Thermodynamic models for solid-liquid equilibrium in highly concentrated basic and acidic mixed solutions. National Conference with International Participation “Geography, Regional Development, and Tourism”, 23-24 November, 2018, Shumen, Bulgaria, oral presentation.. 3. Stanislav Donchev, Tsvetan Tsenov, Ismail Ismailov, Ivailo Parushev, Christomir Christov, Solubility in NH4Br-CaBr2-H2O system at T = (298.15 and 323.15) K, 7th Student scientific conference “Ecology and Environment, 20.04. 2019, Shumen University “ K. Preslavski”, Shumen, Bulgaria, poster (accepted abstract) 4. Stanislav Donchev, Berna Hristova, Kameliya Parvanova, Irina Atanasova, Christomir Christov, Pitzer approach based models for nitrate binary systems of the type 1-1 (HNO3-H2O, LiNO3-H2O, NaNO3-H2O, KNO3-H2O, CsNO3-H2O, and NH4NO3-H2O), 2-1 (Mg(NO3)2-H2O, Ca(NO3)2-H2O, Sr(NO3)2-H2O, and Ba(NO3)2-H2O), and 3-1 (Cr(NO3)3-H2O and (Al(NO3)3-H2O) up to very high concentration at 298.15 K, 7th Student scientific conference “Ecology and Environment, 20.04. 2019, Shumen University “ K. Preslavski”, Shumen, Bulgaria, oral presentation (accepted abstract) 5. Станислав Дончев, Цветан Ценов, Калин Колев, Христомир Христов, Термодинамични модели за твърдо-течно фазово равновесие в силно концентрирани Цезиеви бинерни и смесени разтвори, VII Национална Научна Студентска Конференция “От Атома до Космоса”, 17-18 Май, 2019, Шуменски Университет, Шумен, България-устен доклад (приета заявка)

2015г. - 1. N. I. Dodoff, N. G. Vassilev, R. P. Nikolova, O. E. Petrov, M. Lalia-Kantouri, V. Miletic, D. N. Kushev, S. A. Donchev, “Nitrato Complexes of Platinum(II) with N-3-Pyridinylmethanesulfonamide. X-Ray Diffraction, Spectroscopic and Quantum-Chemical Studies”, 55-Years Anniverary Conference of the Roumen Tsanev Institute of Molecular Biology, Sofia, 2015, Book of Abstracts, Bulgarian Academy of Sciences, 2015, p. 46.

2015г. - 2. N. I. Dodoff, N. G. Vassilev, R. P. Nikolova, O. E. Petrov, M. Lalia-Kantouri, V. Miletic, D. N. Kushev, S. A. Donchev, “Novel Nitrato Complexes of Platinum(II) with Expected Cytotoxic Activity. Structural and Spectroscopic Studies”, Second Pharmaceutical Business Forum with Scientific and Practical Conference, Faculty of Pharmacy, Medical University of Varna, Varna, 2015: Sripta Scientifica Pharmaceutica, Suppl. 1, 2, 27 (2015).