Хон. проф. д.физ.н. Диана Петрова Кюркчиеваабв

Хон. проф. д.физ.н. Диана Петрова Кюркчиева

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 515

Телефон: 0893365667

Email: d.kyurkchieva@shu.bg

Приемно време: понеделник 14-18

Завършен университет, специалност

Софийски университет, Атомна физика със специализация Физика на високите енергии

Месторабота преди постъпване в ШУ

-

Заемани академични длъжности

През 1978 г. след конкурс й е присъдено научното звание “асистент” .

През 1985 г. след атестиране й е присъдено научното звание “главен асистент”.

През 1992 г. след конкурс й е присъдено научното звание “доцент” от ВАК.

През 2005 г. след конкурс й е присъдено научното звание “професор” от ВАК.

Придобити научни степени

През 1985 г. защитава дисертация “Криви на блясъка на двойни звездни системи, в които едната компонента има две прецесиращи петна” и получава научната степен “доктор”.

През 2003 г. защитава дисертация “Изследване на някои типове звезди с повърхнинни нееднородности” и получава научната степен “доктор на физическите науки”.

Водени лекции и/или упражнения

Чете лекции по дисциплините

• Сферична астрономия

. История на астрономията

• Астрономия (за геодезисти)

• Астрофизика

• Променливи звезди

• Метеорология

• Геофизика

• Математическа геодезия

• Природознание

• Океанология

Теоретична механика

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

инцидентно

1998 Словакия

2008-2009 Македония

Области на научни интереси

Астрофизика:

Наблюдения и моделиране на променливи звезди (затъмнително-двойни, спектрално-двойни, катаклизмични и др.)

Наблюдения и моделиране на екзопланети

Наблюдения на емисионни звезди

Аналитични модели

Специализации

Полша, 1-2 месеца ежегодно в периода 1988-2009

Участия в международни и национални научни проекти

Национални научни проекти

1. Договор с Комитета за висше образование (1987-1989), ръководител

2. Договор No 848 с Националния фонд “Научни изследвания” (1992-1994), ръководител

3. Договор No 634 с Националния фонд “Научни изследвания” (1997-1999), ръководител

4. Договор № Ф-1411/11.08.2004 г. с Националния фонд “Научни изследвания” (2004-2008) “Изследване на звезди от типа RS CVn и W UMa”, ръководител

5. Договор № DO 02-85 с Фонд „Научни изследвания” по конкурс „Центрове за върхови научни постижения” – 2008, «Национална астрономическа обсерватория-Рожен – център за върхови постижения в астрономията”, участник

6. Договор No DO 02-362 (2009-2012) с Националния фонд “Научни изследвания” по конкурса Идеи, „Създаване на мрежа от малки, дистанционно управляеми и роботизирани астрономически телескопи в България „SMARTNET””, ръководител

7. Договор ДО 1-34 с Фонд „Научни изследвания” на МОМН „Предпроектно проучване на проект към Националната пътна карта за научна инфраструктура”, участник

8. Договор ДН 08/20 (2017-2019) с Фонд „Научни изследвания” на МОН „Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователската инфраструктура РАЦИО“, ръководител

Международни научни проекти

1. Европейски проект CEEPUS BG-2 (1994-1996), ръководител

2. NATO проект PST.CLG.978810/2002 (съвместно с Полша и Канада), “Determination of physical parameters of close binary stars”, участник

3. Европейския проект TEMPUS SCM C016A05-20 (Македония и Италия), експерт

4. Collaborative research project “Photometric and spectral investigation of variable stars” (Shumen

University and Krakow Pedagogical University, 2006), участник

5. Европейски проект към програмата „Развитие на човешките ресурси ”RESEARCHERS' NIGHT 2009 (call FP7-PEOPLE-NIGHT-2009), координатор

Участие в образователни проекти

1. Проект BG051PO001/07/3.3-01/88/17.06.2008 „Студенска практика по астрономия” към Дирекция Структурни фондове на МОН по ОП „Развитие на човешките ресурси”, ръководител

2. „COSMOS- an advanced scientific repository for science teaching and learning”, Проект № 410025, (eContentplus, FP7-Science-in-Society-2010-1) ”, участник

3. „Pathway – The Pathway to Inquiry Based Science Teaching”, Проект № 266624 (FP7-Science-in-Society-2010-1) ”, участник

4. “LDSkills” 510276-LLP-1-2010-1-GR-Comenius-CMP, участник

Вътрешноуниверситетски проекти

1. Научен договор № 2/04.06.2001 г., “Фотометрични и спектрални изследвания на тесни двойни звезди”, ръководител

2. Научен договор № 001/26.04.2002 г., “Фотометрично и спектрално изследване на звездите CG Cyg, ER Vul и WY Cnc”, ръководител

3. Научен договор № 08/09.06.2003 г., “Фотометрично и спектрално изследване на звездите BH Vir, UV Psc и WY Cnc”, ръководител

4. Научен договор № 19/24.06.2004 г., “Фотометрично и спектрално изследване на звездите BH Vir, UV Psc и FK Com”, ръководител

5. Научен договор № 9/2005 г., “Фотометрично и спектрално изследване на звездите V776 Cas, EM Cep и FK Com”, ръководител

6. Научен договор № 1569/31.05.2006 г., “Фотометрично и спектрално изследване на звездите UV Leo, EM Cep и IP Dra”, ръководител

7. Научен договор № 169/2008 г., “Фотометрично и спектрално изследване на контактните звездни системи W UMa, HX UMa и FI Boo”, ръководител

8. Научен договор № РД-05-221/2009 г., „От елементарните частици до Космоса”, ръководител

9. Научен договор № РД-05-226/2009 г., „Създаване на мрежа от малки, дистанционно управляеми и роботизирани астрономически телескопи в България „SMARTNET””, подкрепящ национален проект, ръководител

10. Научен договор № РД-07-1003/2010 г., „От елементарните частици до Космоса”, ръководител

11. Научен договор № РД-07-288/2011 г., „Изследване на физически процеси в микро-, макро- и биокосмоса”, ръководител

12. Научен договор № РД-05-249/2012 г., „Изследване на физически процеси в микро-, макро- и биокосмоса”, ръководител

Заемани ръководни позиции

• Декан на факултета по физика на Шуменския университет в периодите 1992-94 и 1998-99 г.,

• Зам. ректор на Шуменския университет в интервала 2000-2002 г.

• Временно изпълняващ длъжността Ректор на Шуменския университет януари-март 2002 г.

• Ръководител на Катедра “Теоретична и приложна физика” от 21.04.04 г. до 2017 г.

Директор на Астрономическа обсерватория от 2016 г. досега

Координатор на Академична мрежа на БАН за Шумен от 2015 г. досега

Организационна дейност

• Председател на Клуба на младите учени към Съюза на научните работници в България в периода 1986-1990 г.

• Председател на Съюза на астрономите в България от 2005 г. досега

• Член на Специализирания научен съвет по Ядрена физика, ядрена енергетика и астрономия на Висшата Атестационна Комисия от 2005-2010 г.

• Председател на ОС на ФПН 2004-2008 г.

• Контактно лице на ШУ по 7-ма рамкова програма на ЕС

• Председател на Експертна група за акредитация на физическите специалности на СУ през 2007 г.

• Член на Националния комитет по астрономия от 2007 г.

• Председател на Шуменския клон на националната асоциация „Жени в Науката” в периода 2008-2010 г.

• Председател на синдикат ВОН към Шуменския университет от 2010 г.

. Член на Научния съвет на Института по астрономия от 2012 г.

Член на Консултативния научен съвет на изследователско направление "Астрономия, космически изследвания и технологии" на БАН от 2011 г.

Членства в научни организации

Член е на:

Международния Астрономически съюз

Европейския Астрономически съюз

Европейската асоциация за университетско образование

Съюза на астрономите в България.

Държавни и/или научни награди

През 1993 г. е реципиент на стипендия на Фондацията за научни изследвания на САЩ,

През 2000 г. е реципиент на една от първите степендии на Научната фондация “Кралица Ядвига” на Ягелонския университет.

Носител на „Наградата на Шумен” за принос в науката за 2009 г.

Откриването на най-късопериодичната двойна звезда в съавторство с Динко Димитров от Института по астрономия е записано като най-голямото постижение в областта на астрономията за 2010 г. в Годишния отчет на БАН (Dimitrov D., Kjurkchieva D., 2010, MNRAS 406, 2559, “GSC2314-0530: the shortest-period eclipsing system with dMe components”).

Дисертации

2003г. - През 2003 г. защитава дисертация “Изследване на някои типове звезди с повърхнинни нееднородности” и получава научната степен “доктор на физическите науки”

1985г. - През 1985 г. защитава дисертация “Криви на блясъка на двойни звездни системи, в които едната компонента има две прецесиращи петна” и получава научната степен “доктор”

Книги

2010г. - През 1985 г. защитава дисертация “Криви на блясъка на двойни звездни системи, в които едната компонента има две прецесиращи петна” и получава научната степен “доктор”

2009г. - През 1985 г. защитава дисертация “Криви на блясъка на двойни звездни системи, в които едната компонента има две прецесиращи петна” и получава научната степен “доктор”

2009г. - През 1985 г. защитава дисертация “Криви на блясъка на двойни звездни системи, в които едната компонента има две прецесиращи петна” и получава научната степен “доктор”

2009г. - През 1985 г. защитава дисертация “Криви на блясъка на двойни звездни системи, в които едната компонента има две прецесиращи петна” и получава научната степен “доктор”

Учебници

2013г. - През 1985 г. защитава дисертация “Криви на блясъка на двойни звездни системи, в които едната компонента има две прецесиращи петна” и получава научната степен “доктор”

2013г. - През 1985 г. защитава дисертация “Криви на блясъка на двойни звездни системи, в които едната компонента има две прецесиращи петна” и получава научната степен “доктор”

2008г. - Кюркчиева Д., Учебникът Астрофизика е преведен и издаден на македонски език през 2008

2007г. - Кюркчиева Д., 2007, Математическа геодезия, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен

2006г. - Кюркчиева Д., 2006, Геофизика, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен

2006г. - Кюркчиева Д., 2006, Астрономията – минало, настояще и бъдеще, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен

2006г. - Кюркчиева Д., 2006, Океанология, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен

2005г. - Кюркчиева Д., 2005, Променливи звезди, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен

2005г. - Кюркчиева Д., 2005, Сферична астрономия, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен

2005г. - Кюркчиева Д., 2005, Теоретична механика,Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен

2005г. - Кюркчиева Д., 2005, Метеорология, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен

2004г. - Кюркчиева Д., 2004, Астрофизика, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен

2001г. - Кюркчиева Д., 2001, Природознание І част (второ преработено издание), Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен

1990г. - Кюркчиева Д., 1990, Кратък курс по геофизика и метеорология, Университетско издателство, Шумен

Статии

2018г. - Kjurkchieva, Diana P.; Michel, Raul; Popov, Velimir A., 2018, NewA...64...40, Observations and light curve solutions of three W UMa stars with periods of a quarter of a day

2018г. - Kjurkchieva, Diana P.; Popov, Velimir A.; Vasileva, Doroteya L.; Petrov, Nikola I., 2018, NewA...62...46, Observations and light curve solutions of a selection of shallow-contact W UMa binaries

2018г. - Kjurkchieva, Diana P.; Michel, Raul; Popov, Velimir A.; Deras, Dan, 2018, NewA...62...41, Observations and light curve solutions of three ultrashort-period W UMa binaries

2018г. - Kjurkchieva, Diana P.; Popov, Velimir A.; Petrov, Nikola I., 2018arXiv180602086K, NSVS 2569022: a peculiar binary among the W UMa stars with extremely small mass ratios

2018г. - Kjurkchieva, D.; Popov, V. A.; Eneva, J.; Petrov, N., 2018SerAJ.tmp....1K, Observations and Light Curve Solutions of the Eclipsing Binaries KR Lyn, CSS J110212+244412, NSVS 4917488 and NSVS 7336024

2018г. - Kjurkchieva, Diana Petrova; Popov, Velimir Angelov; Lyubenova Vasileva, Doroteya; Petrov, Nikola Ivanov, 2018, RAA....18...46, Observations and light curve solutions of a selection of middle-contact W UMa binaries

2018г. - Kjurkchieva, Diana P.; Dimitrov, Dinko P.; Ibryamov, Sunay I.; Vasileva, Doroteya L., 2018, PASA...35....8, Observations and Light Curve Solutions of Ultrashort-Period Eclipsing Binaries

2018г. - Kjurkchieva, D. P.; Dimitrov, D. P.; Radeva, V. S.; Vasileva, D. L.; Atanasova, T. V.; Stateva, I. V.; Petrov, N. I.; Iliev, I. Kh., 2018, BlgAJ..28...49, The Bulgarian Contribution to the Study of variable stars on observational data from the Kepler mission

2018г. - Kjurkchieva, Diana P.; Vasileva, Doroteya L., 2018, Ap&SS.363...19, Light curve solutions of the eclipsing eccentric binaries KIC 8111622, KIC 10518735, KIC 8196180 and their out-of-eclipse variability

2018г. - Kjurkchieva, Diana; Vasileva, Doroteya, 2018, NewA...58...10, Light curve solutions of the eccentric binaries KIC 10992733, KIC 5632781, KIC 10026136 and their out-of-eclipse variability

2018г. - Dimitrov D., Kjurkchieva D., Ivanov E., 2018, AJ, 156, 61 A Study of the Ha variability of Be stars

2018г. - D. Kjurkchieva, V. A. Popov, N. Petrov, 2018, AJ, 156, 77 USNO-B1.0 1452-0049820 and ASAS J102556+2049.3: two W~UMa stars close to the lower mass ratio limit

2018г. - D. Kjurkchieva, Marchev D., Popov V., 2018, AN, 339, 472 Photometric and spectral observations of two W~UMa stars with periods of one third of a day

2017г. - Kjurkchieva, D. P.; Popov, V. A.; Vasileva, D. L.; Petrov, N. I., 2017RMxAA..53..133K, Observations and light curve solutions of the eclipsing W UMa binaries CSS J071813.2+505000, NSVS 2459652, NSVS 7178717 and NSVS 7377875

2017г. - Kjurkchieva, Diana P.; Popov, Velimir A.; Vasileva, Doroteya L.; Petrov, Nikola I., 2017NewA...52....8K, The newly discovered eclipsing cataclysmic star 2MASS J16211735 + 4412541 and its peculiarity

2017г. - Diana Kjurkchieva, Evgeni Stoykov, Sabin Ivanov, Borislav Borisov, Hristo Hristov, Pencho Kyurkchiev, Dimitar Vladev, Irina Ivanova, 2017, Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, 26, 2, 287, A Study of Begliktash Megalithic Complex

2017г. - Kjurkchieva, D.; Popov, V.; Vasileva, D.; Petrov, N., 2017, RAA, 17, 42, Observations and light curve solutions of the W UMa binaries V796 Cep, V797 Cep, CSS J015341.9+381641 and NSVS 3853195

2017г. - D. Kjurkchieva, Popov, V., Marchev, D.; Menzies, K., Petrov, N., 2017, RAA, 17, No. 7, 69 , V2551 Cyg: a puslating star with enigmatic peculiarities

2017г. - Dimitrov D., Kjurkchieva D., Iliev I., 2017, MNRAS, 469, 2089, Simultaneous solutions of Kepler light curves and radial velocity curves of seven heartbeat variables

2017г. - D. Kjurkchieva, D. Vasileva, T. Atanasova, 2017, AJ, 154, 105, Orbital parameters of the eclipsing eccentric Kepler binaries

2017г. - Kjurkchieva, Diana; Vasileva, Doroteya, 2018, NewA, 58, 10, Light curve solutions of the eccentric binaries KIC 10992733, KIC 5632781, KIC 10026136 and their out-of-eclipse variability

2017г. - Kjurkchieva, D.; Popov, V.; Vasileva, D.; Petrov, N., 2017, RMxAA, 53, 235, OBSERVATIONS AND LIGHT CURVE SOLUTIONS OF SIX DEEP-CONTACT W UMA BINARIES

2017г. - Kjurkchieva, D.; Dimitrov, D.; Petrov, N., 2017, PASA, 34, 32, Photometry of WD 1145+017 in Early 2017

2017г. - D. Kjurkchieva, T. Atanasova, 2017, SerAJ, 195, 33, Light curve solutions and out-of-eclipse variability of KIC~10031409, KIC~11228612, KIC~11403216 and KIC~11913071

2017г. - Kjurkchieva, D.; Popov, V.; Petrov, N., 2017, SerAJ, 195, 41, OBSERVATIONS AND MODELING OF THE TRANSITING EXOPLANETS XO-2B, HAT-P-18B, and WASP-80B

2017г. - Kjurkchieva D., Popov V., Vasileva D., Eneva Y., Ibryamov S., 2017, BgAJ, 27, 83, Observations and light curve solutions of the eclipsing stars CSS J075205.6+381909

2016г. - Maciejewski, G.; … Kjurkchieva, D.; Lee, J. W.; 2016, A&A, 588L, 6, Departure from the constant-period ephemeris for the transiting exoplanet WASP-12 b

2016г. - D. Kjurkchieva, D. Marchev, T. Sigut, D. Dimitrov, 2016, AJ, 152, 56, The B and Be States of the Star EM Cepheus

2016г. - Kjurkchieva, D.; Popov, V.; Vasileva, D.; Petrov, N., 2016, SerAJ, 192, 21, Observations and Light Curve Solutions of Four Ultrashort-Period Binaries

2016г. - Kjurkchieva, Diana; Atanasova, Teodora, 2016, AN, 337, 640, LIGHT CURVE SOLUTIONS OF 20 ECLIPSING KEPLER BINARIES, MOST OF THEM WITH PRONOUNCED SPOT AND FLARE ACTIVITY

2016г. - D. Kjurkchieva, D. Vasileva, 2016, NewA, 48, 30, Light curve solutions of the eccentric Kepler binaries KIC 4281895 and KIC 5115178 with tidally-induced humps

2016г. - Raetz S., ... Kjurkchieva D., .. et al., 2016, MNRAS, 460, 2834, YETI observations of the young transiting planet candidate CVSO30 b

2016г. - D. Kjurkchieva, V. Popov, D. Vasileva, and N. Petrov, 2016, RAA, 16 , 135, Photometric observations and light curve solutions of the W UMa stars NSVS~2244206, NSVS~908513, CSS~J004004.7+385531 and VSX~J062624.4+570907

2016г. - Kjurkchieva, Diana; Atanasova, Teodora, 2016, NewA, 49, 17, Light curve solutions of the eclipsing Kepler binaries KIC~5080652, KIC~5285607, KIC~9236858 and KIC~11975363

2016г. - Kjurkchieva, Diana; Dimitrov, Dinko; Ibryamov, Sunay, 2016, BlgAJ, 24,101, Solution of newly observed transit of the exoplanet HAT-P-24b: no TTV and TDV signals

2016г. - Kjurkchieva, Diana; Atanasova, Teodora, 2016, BlgAJ, 24, 3A, Light curve solutions of the eclipsing Kepler binaries KIC 8088354 and KIC 3241619

2016г. - D. Kjurkchieva, D. Vasileva, D. Dimitrov, 2016, ApSpSci, 361, 132, Light curve solutions and out-of-eclipse variabilities of six eccentric Kepler binaries

2016г. - Диана Кюркчиева и др., 2016, Наука 1, 52, Менхирите около с. Царев брод, Шуменска област

2016г. - D. Kjurkchieva, D. Vasileva, D. Dimitrov, 2016, AJ, 152, 189, Light Curve Solutions of 12 Eccentric Kepler Binaries and Analysis of Their Out-of-eclipse Variability

2015г. - Kjurkchieva, Diana; Petrov, Nikola; Popov, Velimir; Ivanov, Emil, 2015, BlgAJ..22...21, Observations of transits of the southern exoplanets WASP 4b and WASP 46b by using a 40 cm telescope

2015г. - Kjurkchieva, D.; Dimitrov, D.., 2015, AN....336..153, Light curve solutions of the ultrashort-period Kepler binaries

2015г. - Semkov, E. H.; Ibryamov, S. I.; Peneva, S. P.; Milanov, T. R.; Stoyanov, K. A.; Stateva, I. K.; Kjurkchieva, D. P.; Dimitrov, D. P.; Radeva, V. S., 2015, PASA...32...11, The Unusual Photometric Variability of the PMS Star GM Cep

2015г. - Kjurkchieva, D.; Popov, V.; Petrov, N.; Ivanov, E., 2015, CoSka..45...28, Light curve solutions of six short-period binaries and peculiarities of two of them, NSVS 3640326 and V1007 Cas

2015г. - Dimitrov, Dinko P.; Kjurkchieva, Diana P., 2015, MNRAS.448.2890, Ultrashort-period main-sequence eclipsing systems: new observations and light-curve solutions of six NSVS binaries

2015г. - Kjurkchieva, D.; Vasileva, D., 2015, PASA...32...23, Light Curve Solutions of Ten Eccentric Kepler Binaries, Three of them with Tidally Induced Humps

2015г. - Kjurkchieva, Diana; Vasileva, Doroteya, 2015BlgAJ..23...75, Light curve solutions of the eccentric Kepler binaries KIC 11619964 and KIC 7118545 and mid-eclipse brightening of KIC 11619964

2015г. - Kjurkchieva, Diana P.; Dimitrov, Dinko P.; Ibryamov, Sunay I., 2015, RAA....15.1493, Light curve solutions of six eclipsing binaries at the lower limit of periods for W UMa stars

2015г. - Kjurkchieva, D.; Atanasova, T., 2015 , BgAJ, 24, 3, Light curve solutions of the Kepler binaries KIC 8088354 and KIC 10728219

2015г. - Диана Кюркчиева, Пламен Михайлов, Евгени Стойков, Събин Иванов, Борислав Борисов, Христо Христов, Пенчо Кюркчиева, 2015, Наука, 6, .., Менхирите около с. Царев брод, Шуменска област

2015г. - Kjurkchieva, D.; Khruzina, T.; Dimitrov, D.; Groebel, R.; Ibryamov, S.; Nikolov, G., 2015, A & A,584A..40, 2MASSJ22560844+5954299: the newly discovered cataclysmic star with the deepest eclipse

2015г. - D. Kjurkchieva, D. Vasileva, 2015, PASB, 1, 61, The role of the eccentric binaries for the modern astrophysics and our contribution to this field

2015г. - D. Kjurkchieva, T. Atanasova, 2015, PASB, 1, 56, The role of the detached eclipsing binaries for the modern astrophysics

2015г. - Seeliger, M et al., 2015, MNRAS, 451, 4060, Ground-based transit observations of the HAT-P-18, HAT-P-19, HAT-P-27/WASP40 and WASP-21 systems

2015г. - V. Radeva, D. Kyurkchieva, D. Dimitrov, 2015, CHEMISTRY: BULGARIAN JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION, 24, 691, Remote Astronomical Observations - Innovation in Astronomy Education

2015г. - Василевa, D., Mиланов Т., Kюркчиева, Д.; 2015, ІІІ студентска научна конференция „От атома до Космоса“, ISSN 2367-5586, 9, Моделиране на кривата на блясъка на ексцентричната затъмнително-двойна звезда KIC 11619964

2015г. - Aтанасовa, T., Бояджиева K., Kюркчиева, Д.; 2015, ІІІ студентска научна конференция „От атома до Космоса“, ISSN 2367-5586, 5, Моделиране на кривата на блясъка на затъмнително-двойната звезда KIC 8088354

2015г. - Д. Кюркчиева, Пл. Михайлов, Д.Владев, Д. Василева, Б. Борисов, Е. Стойков, С.Иванов, Хр. Христов, П. Кюркчиев, 2015, ISBN 978-619-201-066-9, Сборник доклади от Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“, 199, Харман кая – светилище и природен феномен

2015г. - Д. Кюркчиева, Пл. Михайлов, Евг. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Хр. Христов, П. Кюркчиев, 2015, ISBN 978-619-201-066-9, Сборник доклади от Национална научна конференция„Интердисциплинарно изследване на мегалити“, 122, Менхирите около с. Царев брод, Шуменска област

2015г. - Д. Василева, Д. Кюркчиева, Д.Владев, Пл. Михайлов, Евг. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Хр. Христов, П. Кюркчиев, 2015, ISBN 978-619-201-066-9, Сборник доклади от Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“, 178, Култов комплекс Ковил

2015г. - Д. Кюркчиева, Е. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Хр. Христов, П. Кюркчиев, Д. Владев, И. Иванова, 2015, ISBN 978-619-201-066-9, Сборник доклади от Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“, 137, Изследване на мегалитния комплекс Бекликташ

2015г. - Д. Кюркчиева, Пл. Михайлов, Евг. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Хр. Христов, П. Кюркчиев, 2015, ISBN 978-619-201-066-9, Сборник доклади от Национална научна конференция„Интердисциплинарно изследване на мегалити“, 107, Изследване на менхирите около с. Златна Нива, Шуменска област

2015г. - Д. Кюркчиева, Евг. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Хр. Христов, П. Кюркчиев, 2015, ISBN 978-619-201-066-9, Сборник доклади от Национална научна конференция„Интердисциплинарно изследване на мегалити“, 164, Мишкова нива – градеж от монолити

2015г. - Д. Владев, Д. Кюркчиева, Хр. Христов, П. Кюркчиев, 2015, ISBN 978-619-201-066-9, Сборник доклади от Национална научна конференция„Интердисциплинарно изследване на мегалити“, 221, Геолого-геоморфоложки и геофизични особености на Източни Родопи на изток от Момчилградското понижение

2014г. - Errmann R. et al., 2014, AN.335, 345, Investigation of a transiting planet candidate in Trumpler 37: An astrophysical false positive eclipsing spectroscopic binary star

2014г. - V. Radeva, D. Kyurkchieva, D. Dimitrov , 2014, CHEMISTRY: BULGARIAN JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION, 23, 854, Astronomical Educational Project "My Kepler": A Link between Science and Education

2014г. - Seeliger, M.; Dimitrov, D.; Kjurkchieva, D.; Mallonn, M.; Fernandez, M.; Kitze, M.; Casanova, V.; Maciejewski, G.; Ohlert, J. M.; Schmidt, J. G.; and 17 coauthors, 2014, MNRAS 441,..304, Transit timing analysis in the HAT-P-32 system

2014г. - Kjurkchieva, D.; Marchev, D., 2014, IBVS.No 6096,.1, Radial velocity solution of the system IP Dra

2014г. - Dimitrov, D.; Kjurkchieva, D., 2014, BlgAJ..20,.3, SN2011by: Rozhen photometry and spectra

2014г. - Kjurkchieva, D. P.; Dimitrov, D. P.; Ibryamov, S. I.., 2014, IBVS.No 6113,.1, ASAS 000709+2621.5 is an overcontact eclipsing binary, not a delta Sct variable

2014г. - Tomov, T.; Swierczynski, E.; Puchalski, D.; Dimitrov, D.; Chanliev, D.; Kurtenkov, A.; Bonev, T.; Marchev, D.; Kjurkchieva, D., 2014, ATel.6060, Optical photometry and spectroscopy of Nova Cyg 2014

2014г. - D. Kjurkchieva, D. Dimitrov, A. Vladev, 2014, BgAJ 21, The improved code TAC maker for modeling of planet transits

2014г. - Д. Кюркчиева и др., 2014, Наука 5, 30, Менхирите около с. Златна Нива, Шуменска област

2014г. - Наталия Павлова, Веселка Радева, Драгомир Марчев, Диана Кюркчиева, Борислав Борисов: 2014, Наука 2, 38, Научни образователни стратегии

2014г. - V. Radeva, D. Kyurkchieva, D. Dimitrov, 2014, CHEMISTRY: BULGARIAN JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION, 23, 854, Astronomical Educational Project "My Kepler": A Link between Science and Education

2013г. - Dimitrov, D.; Kyurkchieva, D.; Radeva, V., 2012, BlgAJ,18c, 81, "Parameters of 20 newly detected eclipsing binaries from the Kepler database"

2013г. - Pribulla , T.et al., 2012, AN 333, 754, "The Dwarf project: Eclipsing binaries - precise clocks to discover exoplanets"

2013г. - Dimitrov, D.; Kjurkchieva, D., 2013, BlgAJ 19,.61, The Supernova SN2011dh: A new member of the rare SN IIb-subtype family

2013г. - Errmann, R.; Neuhaeuser, R.; Marschall, L.; Torres, G.; Mugrauer, M.; Chen, W. P.; Hu, S. C.-L.; Briceno, C.; Chini, R.; Bukowiecki, L.; and 14 coauthors, 2013, AN 334, 673, The stellar content of Trumpler 37

2013г. - Pribulla, T.; Dimitrov, D.; Kjurkchieva, D.; Kohl, S.; Kundra, E.; Ohlert, J.; Perdelwitz, V.; Srdoc, G.; Vanko, M., 2013, IBVS.No 6067, VSX J075328.9+722424: a new sdB+M dwarf variable?

2013г. - Kjurkchieva D.P.; Dimitrov D.P.; Ibryamov S.I, Srinivasa Rao, M.2013, BASI 41, 173 "GSC 2701-2527, a new multiperiodic high-amplitude Delta Scuti variable"

2013г. - Khruzina, T.; Dimitrov, D.; Kjurkchieva, D., 2013, A&A, 551A, 125, "The SW Sextantis-type star 2MASS J01074282+4845188: an unusual bright accretion disk with non-steady emission and a hot white dwarf"

2013г. - Kjurkchieva, D. et al., 2013, MNRAS 431, 3654, "New approach for modelling of transiting exoplanets for arbitrary limb-darkening law"

2012г. - D. Kjurkchieva, D. Dimitrov, 2012, Proceedings of the IAU Symp 282, ed. M. Richards & I. Hubeny, p. 474, “New Approach for Solution of the Planet Transit Problem”

2012г. - D. Kjurkchieva, D. Marchev, 2012, Proceedings of the IAU Symp 282, ed. M. Richards & I. Hubeny, p. 498, “An Unusual Low State of the Polar AR UMa”

2012г. - Dinko Dimitrov, Diana Kjurkchieva, 2012, New Astronomy 17, 34, “2MASS J01074282+4845188: A new nova-like cataclysmic star with a deep eclipse”

2012г. - Borisov B., Marchev D., Kjurkchieva D., Radeva V., Toncheva N., 2011, Сборник с доклади на Международна конференция “Електронно, дистанционно ... или обучението на 21 век”, ELDE, 118, ISBN 978-954-9526-75-2, The European (FP7) Educational Project “The Pathway to Inquire Based Science Teaching”, ISBN 978-954-9526-75-2,

2012г. - clocks to discover exoplanets”

2012г. - Semkov E. et al., 2012, A & A 542A, 43, “Optical photometric and spectral study of the new FU Orionis object V2493 Cygni (HBC 722)”

2011г. - Semkov, E.; Peneva, S.; Dimitrov, D.; Kjurkchieva, D., 2011, ATel.3296, “Photometric follow-up of the FUor star HBC 722: Change in the brightness decreasing rate”,

2011г. - V. Radeva, D. Dimitrov, D. Kjurkchieva, S. Ibryamov, 2011, BgAJ 17, 133, “Rotation periods of the asteroids 55 Pandora, 78 Diana and 815 Coppelia “

2011г. - D. Kjurkchieva, D. Marchev, 2011, BgAJ 17, 96, “New radial-velocity-curve solution of the eclipsing star HN UMa”

2011г. - D. Dimitrov, D. Kjurkchieva, 2011, BgAJ 17, 101, “Low-dispersion spectroscopy of late stars with the focal reducer FoReRo2 attached to the 2-m telescope of the Rozhen National Astronomical Observatory”

2011г. - Kjurkchieva D., 2011, Bulg.Astr.J. 15, 123, «The project SMARTNET – results and perspectives»

2011г. - Kjurkchieva D., 2011, Bulg.Astr.J. 15, 123, «The project SMARTNET – results and perspectives»

2011г. - D. Dimitrov, D. Kjurkchieva, 2011, BgAJ 17, 39, “The new challenges of the shortest-period eclipsing binary star GSC 2314-0530”

2011г. - D. Kjurkchieva, D. Marchev, 2011, BgAJ 15, 77, “Ha observations of the W UMa star FI Boo”

2011г. - D. Dimitrov, R. Neuhauser, D. Kjurkchieva, 2011, BgAJ 17, 22, “The Young Exoplanet Transit Initiative (YETI) and the results from the Bulgarian participation”

2011г. - SN2007gr”

2011г. - Борисов Б., Марчев Д., Кюркчиева Д., Радева В., Тончева Н., 2011, Сборник с доклади на ХХХІХ Национална конференция по въпросите на обучението по физика “Атомната и ядрената физика в образованието”, 129, “Европейският образователен проект „Пътят към обучение чрез проучване”

2011г. - Национална конференция по въпросите на обучението по физика “Атомната и ядрената физика в образованието”, 129, “Европейският образователен проект „Пътят към обучение чрез проучване”

2011г. - Neuhauser R., …., Kjurkchieva D.,…., 2011, AN , 789, “Young Exoplanet Transit Initiative (YETI) “

2011г. - D. Dimitrov, D. Kjurkchieva, 2011, BgPhysJ, “The peculiarities of the shortest-period eclipsing binary star GSC 2314-0530 “

2010г. - D. Kyurkchieva, 2010, BgAJ 14, 3, “The Fest STARNIGHT 2009 in Shumen”

2010г. - Ivanov V., Kjurkchieva D., 2010 BgAJ 14, 72, “Light curve solutions for 50 eclipsing binaries in the SMC. III”

2010г. - Димитров Д., Радева В., Кюркчиева Д., Данаилова М., Радева М., 2010, Annual of Shumen University vol. XX B1, 24, „Новооткрита променливост на звездата GSC 1636-377”

2010г. - Ivanov, V.; Kjurkchieva, D., 2010, POBeo 90, 137, "Light Curve Solutions of Eclipsing Binaries in the Small Magellanic Cloud. II. "

2010г. - Kjurkchieva, D.; Marchev, D.; Borisov, B.; Radeva, V., 2010, POBeo 90, 209, "Proposition for Founding of Educational Office of the Sub-Regional European Astronomical Committee"

2010г. - Marchev, D.; Kyurkchieva, D.; Borisov, B.; Radeva, V., 2010, POBeo 90, 213, "Bulgarian activities in the project COSMOS: an advanced scientific repository fore science teaching and learning"

2010г. - Кюркчиева Д., 2010, Наука 3, 23, „Проблеми на жените учени и някои предложения за решаването им”

2010г. - Марчев Д., Борисов Б., Кюркчиева Д., Радева В., 2010, Наука 5, 69, „Европейският проект КОСМОС”

2010г. - В. Иванов, Д. Кюркчиева, 2010, ISBN 978-954-577-552-9, Shumen university, 75, „Изчисляване на глобалните параметри на затъмнително-двойни звезди в галактиката SMC чрез моделиране на кривите на блясъка им”

2010г. - Kjurkchieva D., Dimitrov D., Ibryamov S., 2010, BgAJ 14, 65, “BVR photometry of the star TU UMi”

2010г. - D. Kyurkchieva, 2010, BgAJ, 15, 123, The project SMARTNET - results and perspectives

2010г. - Ivanov, V.; Kjurkchieva, D., 2010, POBeo 90, 137, "Light Curve Solutions of Eclipsing Binaries in the Small Magellanic Cloud. II. "

2009г. - Kjurkchieva D., 2009, BgAJ, 13, 12, “Международната година на астрономията в България – цели и инициативи”

2009г. - Kjurkchieva D., 2009, BgAJ, 12, 99, “Oпределяне разстоянието до галактиката М100 чрез фотометрия на цефеиди, използвайки софтуера SalsaJ" софтуера SalsaJ”

2009г. - Кюркчиева Д., 2009, Физика 5, 263, „Проектът „Студентска практика по астрономия” към оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” на ЕС”

2009г. - Кюркчиева Д., Голев В., 2009, Светът на физиката 1, 1, „Международната година на астрономията 2009 – предизвикателства, цели и инициативи”

2009г. - Kjurkchieva D., 2009, BgAJ, 14, 3, «Празникът Нощ на учените 2009 в Шумен»

2009г. - Кюркчиева Д., 2009, Наука 2, 15, „ Международната година на астрономията 2009 в България”

2009г. - Кюркчиева Д., 2009, Наука 5, 28, „Нощ на учените 2009 в Североизточна България”

2009г. - Kjurkchieva D., 2009, BgAJ, 12, 12, “Международната година на астрономията в България – цели и инициативи”

2009г. - Кюркчиева Д., Голев В., Бонев Т., 2009, Сборник с доклади на ХХХVІІ Национална конференция по въпроси на обучението по физика “Обучението по физика иастрономия в условията на новата образователна структура на средното училище”, 287

2009г. - Марчев Д., Борисов Б., Кюркчиева Д., Радева В., 2009, Сборник с доклади на ХХХVІІ Национална конференция по въпроси на обучението по физика, 298, “Проектът КОСМОС – създаване на съвременна база данни за обучение по природни науки”

2009г. - С. Ибрямов, Д. Кюркчиева, 2010, XXB1, 17, «Наблюдение на окултацията на Плеядите от Луната на 18 юли 2009 г.»

2009г. - П. Георгиева, Д. Кюркчиева, 2010, XXB1, 58, «Разработване на компютърни презентации от ученици в обучението по астрономия»

2009г. - D. Kjurkchieva and D. Marchev, 2009, ASP Confer.Ser. 435, Binaries – key to comprehension of the Universe, p. 103, "Ha observations of the contact binary EE Cet”

2009г. - D. Kjurkchieva and D. Marchev: 2009, ASP Confer.Ser. 435, Binaries – key to comprehension of the Universe, p. 111, “Ha observations of the W UMa star HX UMa”

2008г. - Kjurkchieva D., 2008, Annual of Shumen University vol. XIX B1, 100, "Семинарно упражнение “Определяне масата на черната дупка в центъра на нашата Галактика”

2007г. - Kjurkchieva D., Ivanov V., Srinislava Rao M., 2007, Annual of Shumen University vol. XVII B2, 44, “Procedure for light curve solution of eclipsing binaries in the Small Magellanic Cloud”

2007г. - Kjurkchieva D., Ivanov V., Р. Radusheva, D. Mustafa, 2008, Annual of Shumen University v. XVIII B1, 38 , “Light curve solution of 40 eclipsing binaries in the Small Magellanic Cloud”

2007г. - Kjurkchieva D., Радева В., 2007, Annual of Shumen University vol. XVII B2, 78, “Практическо упражнение по астрономия “Определяне разстоянието до галактиката М 100 по метода на фотометричните паралакси" метода на фотометричните паралакси”

2007г. - Kjurkchieva D., Радева В., 2007, Annual of Shumen University vol. XVIII B2, 109 , “Практическо упражнение по астрономия “Определяне разстоянието до сферичния звезден куп М 12”

2007г. - Kjurkchieva D., Marchev D., 2007, MNRAS 381, 663, Spectroscopic and photometric observations of the eclipsing star UV Leo

2007г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Zola S. 2007, MNRAS 382, 835, Spectroscopic solution of the star QX Cas

2007г. - Хрузина Т., Кюркчиева Д., Марчев Д., Джурашевич Г., 2007, Астрономический журнал 84, № 3, 1, Структура аккреционного диска в катаклизмической переменной UX UMa на стадии перехода к “спокойному” состоянию”

2006г. - Kjurkchieva D., Ivanov V., 2006, Astrophysical Investigations vol. 8, 57, “Light curve solution of 50 eclipsing binaries with circular orbits in the Small Magellanic Cloud”

2006г. - Радева В., Кюркчиева Д., 2006, Физика 4, 224, “Анализ на резултатите от националните програми по физика и астрономия в Интернет”

2006г. - Kjurkchieva D., 2006, BgAJ, 8, 5, “Opening talk of the President of the Bulgarian Astronomical Society”

2006г. - Kreiner J., Zola S., …., Kjurkchieva D., Marchev D., 2006, Ap&SS 304, 71, “The W UMa-type Stars Program: First Results, Current Status and Perspectives”

2006г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Khruzina T., Djurasevic G., 2006, Ap&SS 306, 217, Photometric and Ha observations of the cataclysmic star UX UMa

2006г. - Д. Курчиева, В. Радева, 2006, Билтен на физичарите на Република Македониа 46, 2006, „Анализа на резултатите од примената на методот на изработка на проекти во наставата по физика и астрономиа во Бугарското училиште”

2006г. - Kjurkchieva D., Marchev D., 2006, Physica Macedonica 56, 37, “The similarity of the Ha line in the spectra of different types of active stars”

2005г. - Kjurkchieva D., Marchev D., 2005, A & A 434, 221, Hа observations of the star FK Com

2005г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Heckert P., Ordway J., 2005, AJ 129, 1084, Spectroscopic and photometric observations of the short-period RS CVn star UV Psc

2005г. - Zola S., Kreiner J., Zakrzewski B., Kjurkchieva D., Marchev D., Baran A., Ruchinski S., Ogloza W., Siwak M., Koziel D., Drozdz M., Pokrzywka B., 2005, Acta Astr. 55, 389-405, Physical Parameters of Components in Close Binary Systems. V

2005г. - Kreiner J.,…, Kjurkchieva D., Marchev D.,…, 2005, Poster Proceedings, ed. , p. , Greece

2004г. - Кюркчиева Д., Радева В., 2004, Наука 2, 28, “Един нетрадиционен метод за обучение (Постановката “Училище за звездни пътешественици”)”

2004г. - Кюркчиева Д., Радева В., 2004, Физика 1, 18, “Практическо упражнение по астрономия “Определяне на разстоянието до Свръхновата звезда SN 1987A”

2004г. - Kjurkchieva D., 2004, Сборник научни трудове “Природни науки 2004”, ISBN 954-577-218-2, 51, “Analytical solution of the problem for spectral features of star spots”

2004г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Ogloza W., 2004, Сборник научни трудове “Природни науки 2004”, 65, “Computer code for calculation of the spectral features of star spots”

2004г. - Кюркчиева Д., Радева В., 2004, Сборник с доклади на ХХХІІ Национална конференция по въпроси на обучението по физика “Интердисциплинарен подход в обучението по физика”, 219, “Междупредметните връзки Астрономия-Биология в мултимедийния образователен диск ”Живата Вселена”

2004г. - Кюркчиева Д., Радева В., 2004, Сборник с доклади на ХХХІІ Национална конференция по въпроси на обучението по физика “Интердисциплинарен подход в обучението по физика”, 219, “Междупредметните връзки Астрономия-Биология в мултимедийния образователен диск ”Живата Вселена”

2004г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Ogloza W., 2004, A & A 415, 231, Spectroscopic and photometric observations of the short-period RS CVn star WY Cnc

2004г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Heckert P., Shower C., 2004, A & A 424, 993, Spectroscopic and photometric observations of the short-period RS CVn star BH Vir

2003г. - Кюркчиева Д., Радева В., 2003, Наука 6, 65, “Постановката “Ресторант в края на Вселената” – обучение чрез астрономически представления" представления”

2003г. - Кюркчиева Д., Радева В., 2003, Физика 5, 10, “Методът на разработване на проекти в обучението по астрономия в средното училище”

2003г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Ogloza W., 2003, A & A 400, 623, Spectroscopic and photometric observations of the short-period RS CVn star CG Cyg

2003г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Zola S., 2003, A & A 404, 611, Spectroscopic and photometric observations of the short-period RS CVn star ER Vul

2003г. - Kreiner J., Ruchinski S., Zola S., Niarchos P., Ogloza W., Stachowski G., Baran A., Gazeas K., Drozdz M., Zakrzewski B., Pokrzywka B., Kjurkchieva D., Marchev D., 2003, A& A 412, 465, Physical parameters of components in close binary systems: I

2002г. - Кюркчиева Д., Лазарова Д., 2002, Научни трудове Педогагически колеж Добрич, т. III F, 79, “Явлението смяна на годишните сезони в обучението в началното училище”

2002г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Zola S., 2002, A & A 386, 548, Spectroscopic observations of the short-period RS CVn star SV Cam

2001г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Ogloza W., 2001, A & A, 378, 102, Spectroscopic and photometric observations of the short-period RS CVn star RT And

2000г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Ogloza W., 2000, A & A 354, 909, Multicolour high-speed photometry and Ha spectroscopy of XY UMa

2000г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Ogloza W., 2000, Acta Astr. 50, 517, Multicolor photometry of SV Cam in 1997

1999г. - Kjurkchieva D., Shkodrov V., 1999, Compt.rend.Acad.bulg.Sci. 52, No 11-12, 9, “New analysis of the light curve of the star CC Eri"

1999г. - Marchev D., Kjurkchieva D., Ogloza W., 1999, Acta Astr. 49, 585, Ha observations of SS Cyg at quiescence and at outburst

1999г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Ogloza W., 1999, Ap&SS 262, 53, "High-speed BVRI photometry of SS Cyg at quiescence and at outburst"

1999г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Drozdz M., 1999, Ap&SS 262, 453, "Multicolour photometry of AM Her during 1994-96"

1997г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Ogloza W., 1997, Ap&SS 250, 261, "Multicolour Photometry of RX And during 1994/95"

1995г. - Kjurkchieva D., Marchev D., 1995, IAU Symp. 176 Stellar Surface structure, Poster Proceedings, ed. K.Strassmeier, p. 81 , Analysis of 1988 light curves of II Peg and search for a spot activity cycle

1995г. - Kjurkchieva D., 1995, Ap&SS 232, 185, "Rotation Broadening of Spectral Features from Star Spot"

1995г. - Kjurkchieva D., Marchev D., 1995, Ap&SS 234, 207, "B and R photometry of AM Her during 1993"

1995г. - Kjurkchieva D., 1995, IAU Symp. 176 Stellar Surface structure, Poster Proceedings, ed. K.Strassmeier, p. 26, “A method for determining spot temperature"

1995г. - Kjurkchieva D., Marchev D., 1995, IAU Symp. 176 Stellar Surface structure, Poster Proceedings, ed. K.Strassmeier, p. 81, "Analysis of 1988 light curves of II Peg and search for a spot activity cycle"

1995г. - Marchev D., Kjurkchieva D., 1995, Inf.Bul.Var.St. No 4267, "Photometry of SS Cyg in 1993"

1994г. - Kjurkchieva D., D. Marchev, 1994, IAU Symp. 165 Compact stars in binarie, Poster Proceedings, ed. H. Woerden, p. 93 R and B photometry of AM Her during 1993

1994г. - Kjurkchieva D., Marchev D., 1994, IAU Symp. 165 Compact stars in binarie, Poster Proceedings, ed. H. Woerden, p. 93, “Eclipce curves of UX UMa in 1992”

1993г. - Kjurkchieva D., Shkodrov V., 1993, Compt.rend.Acad.bulg.Sci. 46, No 10, 5, Inverse Photometric Problem for Spotted Late Giant

1993г. - Kjurkchieva D., Shkodrov V., 1993, Compt.rend.Acad.bulg.Sci. 46, No 4, 5, Analysis of 1989 Light Curve of AB Dor

1993г. - Marchev D., Kjurkchieva D., 1993, Inf.Bul.Var.St. No 3940, "UBV Photometry of FK Com During 1990"

1993г. - D. Kjurkchieva, V. Shkodrov, 1993, IAU Colloquium No 143 "Solar and stellar irradiance variations", Boulder, USA, “Spot parameters of CC Eri during 1956/57”

1992г. - Kjurkchieva D., Marchev D., 1994, Inf.Bul.Var.St. No 4122, "Eclipse Curves of UX UMa in 1992"

1992г. - Kjurkchieva D., Shkodrov V., 1992, Compt.rend.Acad.bulg.Sci. 45, No 5, 5, Reflection Effect in Binary Star Systems With Compact Object. Inverse Problem

1992г. - Kjurkchieva D., Shkodrov V., 1992, Compt.rend.Acad.bulg.Sci. 45, No 6, 9, Analysis of the 1983 Multicolour Light Curve of FK Com

1992г. - Kjurkchieva D., 1992, "Surface Inhomogeneities on Late-Type Stars", Lecture Notes in Physics 397, ed. Byrne P.B. & Mullan D.J., p.292, Light Curve Analysis of Stars With More Than One Spot

1991г. - Kjurkchieva D., Shkodrov V., Georgiev T., 1991, Astrophysical Investigations, 6, 40, Light Curves of Binary Systems where one of the Components is a Spotted Star

1990г. - Kjurkchieva D., Shkodrov V., 1990, Compt.rend.Acad.bulg.Sci. 43, No 8, 5, Reflection Effect in Binary Star Systems With Compact Object. Direct Problem

1990г. - Кюркчиева Д., Начев А., 1990, Годишник на Шуменския университет т. XIVB, 82, “Прецизно отчитане ефекта от петна върху звезди в програмата на Wilson-Devinney”

1990г. - Kjurkchieva D., 1990, Ap&SS 172, 255, "On the Photometry of Stars With Nonhomogeneous Temperature Spot"

1989г. - Кюркчиева Д., Целова М., 1989, Годишник на ВПИ-Шумен т. XIIIB, 88, “Прецизиране решението на правата фотометрична задача за петнисти звезди”

1989г. - Кюркчиева Д., Шкодров В.,1989, Годишник на ВПИ-Шумен т. XIIIB, 119, “Вариации блеска толстого пятнистого аккреционного диска”

1989г. - Kjurkchieva D., 1989, Ap&SS 159, 333, "Light Variations of Spotted Stars in Case of Arbitrary Limb-Daruening Law"

1989г. - Kjurkchieva D., 1989, Ap&SS 155, 125, New Analysis of II Peg 1977 Light Curve

1989г. - Kjurkchieva D., 1989, Ap&SS 155, 125, "New Analysis of II Peg 1977 Light Curve"

1989г. - Kjurkchieva D., 1989, Ap&SS 159, 333, "Light Variations of Spotted Stars in Case of Arbitrary Limb-Daruening Law"

1989г. - Pajdosz G., Kjurkchieva D., Zola S., 1989, Inf.Bul.Var.St. No 3292, UBV Photometry of II Peg During October 1988

1988г. - Кюркчиева Д., 1988, Годишник на ВПИ-Шумен т.XIIB, 62, “Крива на блясъка на двойна система от сферична и дискообразна петниста звезда”

1987г. - Кюркчиева Д., Шкодров В.,1987, Годишник на ВПИ-Шумен т.XIB, 63, “Вариации на блясъка на диск с две прецесиращи петна на повърхността”

1987г. - Kjurkchieva D., 1987, Ap&SS 136, 289, "Direct Photometric Problem for Spotted Star"

1987г. - Kjurkchieva D., 1987, Ap&SS 138, 141, "Inverse Photometric Problem for Spotted Stars"

1986г. - Kjurkchieva D.,Shkodrov V.,Bonev T.,Georgiev T.,1986, Compt. rend. Acad. bulg. Sci. 39, No 4, 5, The Light Curve of a Double System of Spherical Stars, One of Them Having Two Surface Spot

1986г. - Kjurkchieva D., Shkodrov V., 1986, Compt.rend.Acad.bulg.Sci. 39, No 6, 9, Estimation Of the Darkening Effect in the Brightness Variations of a Double System the One Component of Which Is a Spotted Star

1986г. - Кюркчиева Д., Шкодров В.,1986, Годишник на ВПИ-Шумен т. X B, 57, “Фотометрична променливост на звезди с петна на повърхността”

1986г. - Kjurkchieva D., Shkodrov V., 1986, Ap&SS 124, 27, "Light Variations of Spotted Stars"

1985г. - Кюркчиева Д., Шкодров В., 1985, Бюллетень Абастуманской Астрофизической Обс. 58, 255, “Фотометрическая кривая двойной системы, один из компонентов которой имеет два горячих прецессирующих пятна”

1985г. - Пенева Й., Кюркчиева Д., Кирчев С., 1982, Годишник на ВПИ-Шумен т.VIB, 83 “Към теорията на n-снопово плазмените неустойчивости”

1984г. - Кюркчиева Д., Шкодров В., 1984, Астрономический циркуляр No 1308 “Изменение блеска сферической звезды с двумя горячими прецессирующими пятнами”

Доклади

2016г. - Diana Kjurkchieva, V. Popov, Doroteya Vasileva, N. Petrov, "X Serbian-Bulgarian Astronomical Conference"", 2016", Observations and light curve solutions of the eclipsing binaries USNO-B1.0 1395-0370184 and USNO-B1.01395-0370731

2016г. - Doroteya Vasileva, Diana Kjurkchieva"X Serbian-Bulgarian Astronomical Conference", 2016, Light curve solutions of the eccentric Kepler binaries KIC 4281895 and KIC 5115178 with tidally induced humps

2016г. - Teodora Atanasova, Diana Kjurkchieva, "X Serbian-Bulgarian Astronomical Conference, 2016, LIGHT CURVE SOLUTIONS OF FOUR DETACHED ECLIPSING KEPLER BINARIES

2016г. - D. Marchev, Diana Kjurkchieva, S. Ibryamov, T. Atanasova: "X Serbian-Bulgarian Astronomical Conference, 2016, PHOTOMETRIC AND SPECTRAL INVESTIGATION OF THE STAR TU UMI

2016г. - Д. Кюркчиева, С. Кунев, Др. Марчев, Б. Борисов, С. Ибрямов, Хр. Христов, А. Милев, Д. Димитров, Н. Петров, В. Попов, В. Радева, Д. Василева, Т. Атанасова, Е. Иванов, "X Serbian-Bulgarian Astronomical Conference, 2016, Новата астрономическа обсерватория на Шуменския университет

2013г. - R. Errmann, R. Neuhдuser, G. Torres, A. Kellerer, M. Kitze, St. Raetz, M. Seeliger , D. Dimitrov, D. Kjurkchieva and YETI Observers all over the world, 2013prpl.conf2K042, "YETI - Search for young transiting

2013г. - G.Maciejewski, D.Dimitrov, D.Kjurkchieva, L.Bukowiecki, D.Puchalski 2013prpl.conf2K037, "New transit observations of WASP-12 b"

2013г. - Диана Кюркчиева, Димитрина Петрова, Пенчо Кюркчиев, 2013, Национална научна студентска конференция Шумен 2013, "Астрономическото значение на трилита до Бузовград"

2006г. - Kjurkchieva D., 2006, BgAJ, 8, 5, “Opening talk of the President of the Bulgarian Astronomical Society”

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2013г. - Била е рецензент на десетки хабилитации (Петко Недялков, Антоанета Антонова и Евгени Овчаров от СУ, Звезделин Пейков от УАСГ, Ренада Константинова-Антова, Иванка Статева, Илиан Илиев, Невяна Маркова, Радослав Заманов и Бойко Михов от ИА на БАН; Светозар Жеков от ИКИ, Николай Узунов, Драгомир Марчев, Веселка Радева, Нина Архангелова, Петя Петкова от ШУ) и на десетки дисертации (Илиан Илиев, Радослав Заманов, Невяна Маркова, Ст. Пенева, Люба Михова, Костадинка от Института по астрономия на БАН, Евгени Овчаров, Г. Петров и Антония Вълчева от Софийски университет)

2012г. - Била е научен редактор на списанията Annual of Shumen University vol. XVII B2, Annual of Shumen University vol. XVIIІ B2, Annual of Shumen University vol. XІХ B2,Astrophysical Investigations vol. 8, Bulgarial astronomical Journal vol. 12

citation-17.doc


citations-2013v1


Recenzii
Научно ръководство, научни рецензии, научно редактиране


books
книги за популяризация на астрономията


citati2013
Списък цитирания 2013


Citations DK 2015
Citations of Diana Kjurkchieva 2015


citations-2014
citations 2014, June 13 2014


citation2014-dk
citations 2014 of Diana Kjurkchieva


activity2014-dk
project, education, expert activities, memberships


Meteorologia I
Първите 6 презентации по курса по метеорология


Meteorologia II
Вторите 6 презентации за курса по метеорология


Geophysics
Презентации по курса по геофизика


Oceanololy-I
Презентации по първата част на курса по океанология


Oceanology-II
Презентации по втората част на курса по океалонология


History of Astronomy I
Презентации по курса по История на астрономията, І част


History of Astronomy II
Презентации по курса по История на астрономията, ІI част


History of Astronomy III
Презентации по курса по История на астрономията, IIІ част


Teoretichna mehanika
Курс лекции по теоретична механика


Променливи звезди
Курс лекции по променливи звезди


Сферична астрономия
Презентации по курса по Сферична астрономия


Астрофизика І част
Презентации по курса по Астрофизика, І част


Астрофизика ІІ част
Презентации по курса по Астрофизика, ІІ част


Природознание І част, Нежива природа
Курс лекции по Природознание І част, Нежива природа


Небесна механика
Курс лекции по небесна механика


Математическа геодезия
Курс лекции по Математическа геодезия