Проф. д-р Николай Добринов Начевабв

Проф. д-р Николай Добринов Начев

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: БИОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 313

Телефон: 054 830495 вътр.118

Email: natchev@gmx.at, n.natchev@shu.bg

Приемно време: Вторник и Петък от 12 до 13 часа

Месторабота преди постъпване в ШУ

2011 – 2013

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

преподавателска дейност в сферата на висшето образование

хоноруван асистент по зоология

1. Преподаване (семинарни и практически занятия) по Зоология на гръбначните животни

2. Научноизследователска работа

2011 – 2013

Агенция „Пътна инфраструктура” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Консултантска и експертна дейност

Консултант към Управителния съвет

теренни проучвания, консултации, експертизи, участие в екипа за управление на магистрала „Струма” и на пртоект за западен обход на гр. Габрово

2011 - 2013

Министерство на околната среда и водите

експертна дейност по проект „Картиране на зоните по НАТУРА 2000”

ръководител на експертна група

теренни проучвания, картиране, експертни оценки

2003 – 2013

Виенски университет, Виена Австрия

преподавателска дейност в сферата на висшето образование

научен сътрудник (асоцииран главен изследовател);

преподавател по зоология

1. Преподаване (лекционни, семинарни и практически занятия) по:

Сравнителна морфология на гръбначните животни (лабораторен практикум);

Морфология на гръбначните животни (лекции);

Обща биология на гръбначните животни (лекции);

Сравнителна морфология на гръбначните животни (лекции и практикум);

Експериментална анатомия на гръбначните животни (лекции и практикум);

Анатомия на безгръбначните и гръбначните животни (лекции и лабораторни упражнения);

Филми в науката (лекции и семинари);

Визуализация във функционалната морфология (лекции и практикум);

Биология на Sauropsida (лекции).

2. Научноизследователска работа (постодокторантура).

Заемани академични длъжности

2011 – 2013

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

преподавателска дейност в сферата на висшето образование

хоноруван асистент по зоология

2003 – 2013

Виенски университет, Виена Австрия

преподавателска дейност в сферата на висшето образование

научен сътрудник (асоцииран главен изследовател);

Придобити научни степени

2004: Mag.rer.nat., Виенски Университет, Австрия

2009: Doc.rer.nat., Виенски Университет, Австрия

2013: Assоc. Prof. (Доцент), Шуменски университет, България

Водени лекции и/или упражнения

2011 – 2013

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

преподавателска дейност в сферата на висшето образование

хоноруван асистент по зоология

1. Преподаване (семинарни и практически занятия) по Зоология на гръбначните животни

2. Научноизследователска работа

2003 – 2013

Виенски университет, Виена Австрия

преподавателска дейност в сферата на висшето образование

научен сътрудник (асоцииран главен изследовател);

преподавател по зоология

1. Преподаване (лекционни, семинарни и практически занятия) по:

Сравнителна морфология на гръбначните животни (лабораторен практикум);

Морфология на гръбначните животни (лекции);

Обща биология на гръбначните животни (лекции);

Сравнителна морфология на гръбначните животни (лекции и практикум);

Експериментална анатомия на гръбначните животни (лекции и практикум);

Анатомия на безгръбначните и гръбначните животни (лекции и лабораторни упражнения);

Филми в науката (лекции и семинари);

Визуализация във функционалната морфология (лекции и практикум);

Биология на Sauropsida (лекции).

2. Научноизследователска работа (постодокторантура).

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

2003 – 2013

Виенски университет, Виена Австрия

преподавателска дейност в сферата на висшето образование

преподавател по зоология

Преподаване (лекционни, семинарни и практически занятия) по:

Сравнителна морфология на гръбначните животни (лабораторен практикум);

Морфология на гръбначните животни (лекции);

Обща биология на гръбначните животни (лекции);

Сравнителна морфология на гръбначните животни (лекции и практикум);

Експериментална анатомия на гръбначните животни (лекции и практикум);

Анатомия на безгръбначните и гръбначните животни (лекции и лабораторни упражнения);

Филми в науката (лекции и семинари);

Визуализация във функционалната морфология (лекции и практикум);

Биология на Sauropsida (лекции).

Области на научни интереси

зоология, херпетология, екоморфология, сравнителна и функционална морфология, етология, еволюция и развитие, 3D визуализация, високоскоростно видеозаснемане, обща биомеханика, биоинформатика, консервационна и реставрационна биология

Специализации

2013: Участие в работен симпозиум ESENIAS 2013, Истанбул, Турция

2012: Изследователска визита – Компютърна томография и рентгенова документация на позиционирането на шийните прешлени при костенурките, Ветеринарен университет, Виена, Австрия

2009: Обучителен курс „Научна журналистика“, BBC-Глазгоу, Шотландия

2009: Специализация по Микроанатомия на гръбначните животни, Виенски университет, Австрия

2009: Изследователска визита – Високоскоростно заснемане в балистиката. Полицейски полигон на криминалната полиция KRIPO, Виена , Австрия

2008: Специализация по Компютърна томография, Виенски университет, Австрия

2008: Изследователска визита – Конвенционално и рентгеново високоскоростно видеодокументиране на хранителното поведение при костенурките, DIFOAD, Museum National d’Histoire Naturelle, 55 F – 75231, Париж, Франция

2003: Международна орнитологична експедиция в Анадола, Турция

2003: Специализация по Хистология, Виенски университет, Австрия

2002: Специализация по Морфология: гръбначни животни, Виенски университет, Австрия

Участия в международни и национални научни проекти

2015

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ

МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009 – 2014 г. Проект BG05/878 "Сухоземните костенурки - осигуряване на устойчиво развитие"

2015

по МЯРКА BG MIRG SH-K-B/2-2.2 Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство. Проект "Тайнствените съседи" с цел опазване на влечугите и земноводните разпространени на територията на рибарската област Шабла – Каварна – Балчик.”

2014

1. Проект: “Устройство и управление на ПП „Странджа”, финансиран по ОПОС, договор reg. DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-С-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: Изготвяне доклад за състоянието на популациите на целевите видове хищници: вълк (Canis lupus), дива котка (Felis silvestris), видра (Lutra lutra), пъстър пор (Vormela peregusna) и златка (Martes martes). полеви експерт. Начало 10.02.2014, край 10.10.2014.

2013

1. Избор на изпълнител за теренни проучвания на разпространение и численост на земноводни и влечуги”. Изпълнител е сдружение НПМ-ИБЕИ-Фортис, длъжност полеви експерт. Началото е от 08.2013, а продължителността е 13 месеца.

2. Извършване на дейности по опазване и възстановяване на целеви местообитания и видове в Природен парк „Странджа“, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа, разделена на 2 (две) самостоятелно обособени позиции, както следва:

за обособена позиция I: Изготвяне на доклад за оценка състоянието на водните костенурки (Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis, L., 1758) и Каспийска блатна костенурка (Mauremys rivulata, Valenciennes, 1833) и техните местообитания, както и набелязване на мерки за опазване и възстановяване. Длъжност експерт по земноводни и влечуги. Проектът стартира също през Август тази година и продължителността е 9 месеца. Изпълнител е ИБЕИ.

Членства в научни организации

2013: Главен координатор на "Група Интегративна Зоология"

2013: Член на Югоизточна Европейска мрежа за инвазивните видове (ESENIAS)

2012: Участие в създаването на софтуер за обединяване на анатомични антологии AnaTom

2010: Член на Българското херпетологично дружество (БХД)

2010: Експерт по биоразнообразие и консервация на земноводните и влечугите към БХД

2009: Член на Getia Pontica

2007: Член на Обществото за експериментална биология (SEB)

2006: Член на Международното общество по морфология на гръбначните животни (ISVM)

Рецензент за:

Palaeontologia Electronica

Avian Biology Research

Herpetological Review

North-Western Journal of Zoology

Journal of Experimental Biology

Acta Zoologica Bulgarica

Comptes rendus Palevol

Acta Scientifica Naturalis

Член на:

Science Reviews 2000 Ltd (http://www.sciencereviews2000.co.uk/admin)

Дисертации

2009г. - Funktional-morphologische Untersuchung des Fressapparates bei vier cryptodiren Schildkroeten: ein Vergleich zwischen Cuora amboinensis, Cuora flavomarginata, Cuora galbinifrons und Sternotherus odoratus. Univaersitaet Wien

Учебни помагала

2013г. - Начев Н. Еволюционна морфология на гръбначните животни (скелетна система, кожа, сетивни органи). Илюстровано електронно помагало. София: Словесност, 2013 (онлайн достъп)

Статии

2018г. - Koleva V, Dragoeva A, Koynova T, Natchev N. 2018. Soil Pollution Screening Using Physico-Chemical and Cytogenetic Approaches: a Case Study of a Bulgarian Suburban Nature Park. Pol. J. Environ. Stud., 27 (3): 1-8;

2018г. - Vergilov V, Natchev N. 2018. Notes on the hatching phases and the size of the juveniles in the Snake-eyed skink Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory de Saint-Vincent, 1833). ASN, 5 (1): 69-74;

2018г. - Dyugmedzhiev, A., Tzankov, N., Natchev, N., Naumov, B., 2018. A non-traumatic multi-operational method for individual documentation and identification of nose-horned vipers (Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758) (Squamata, Viperidae)) allows reliable recognition of recaptured specimens. Biharean Biologist 12(2): e18130

2017г. - Kummer S, Heiss E, Singer K, Lemell P, Natchev N. 2017 Feeding behaviour and feeding motorics in subadult European pond turtles (Emys orbicularis, L. 1758). Acta Zoological Bulgarica (Bulgaria). Impac Factor: 0.4; SJR: 0.21; H-index: 7

2017г. - Stoilova N, Natchev N. 2017. Prevention of turtle’s access to the road - specifics of the EIA conditions and measures issued for the priority objects from the national linear infrastructure network in Bulgaria. Acta Zoological Bulgarica (Bulgaria). Impac Factor: 0.4; SJR: 0.21; H-index: 7 (accepted);

2017г. - Koynova T, Tzankov N, Popgeorgiev G, Naumov B, Natchev N. 2017. A new distribution record of the Kotschy’s Gecko (Mediodactylus kotschyi) from inland north-eastern Bulgaria. Herpetology notes (Germany). SJR: 0.28; H Index: 9;

2017г. - Andonov K, Natchev N, Tzankov N. 2017. Hemipenial morphology of the snakes from the Bulgarian herpetofauna and comparison with congeneric species. Anatomical record (USA). Impact Factor: 1.48; SJR: 0.74, H Index: 75

2017г. - Telenchev I, Mladenov V, Georgieva R, Redl E, Natchev N. 2017. Data of the herpetofauna-vehicle collisions in the region of Burgas city (SE Bulgaria). 55-та Научна конференция на русенския университет „Ангел Кънчев“ in Reports awarded with ”Best Paper“ Crystal Prize, SAT-2.209-I-EEP-04: 128-132

2017г. - Popgeorgiev G, Kornilev Y, Natchev N, Naumov B, Ivanchev I, Slavchev M, Stoyanov A, Tzankov N. 2017. Spatial Distribution of Emys orbicularis (L., 1758) and Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833) in the Lower Veleka River, Bulgaria: First Observations. Acta Zool. Bulg., 10: 129-132

2017г. - Kornilev Y, Natchev N, Mascort R, Fritz U. Best Practices for Handling Confiscated Turtles: The Kiten Protocol. Acta Zool. Bulg., 10: 165-168;

2017г. - Kornilev Y, Natchev N, Lillywhite H. 2017 Perils of ingesting harmful prey by macrostomatan snakes. SEH 19th European Congress of Herpetology and OGM, Salzburg (Austria).

2016г. - Lukanov S, Tzankov N, Handschuh S, Heiss E, Naumoiv B, Natchev N. 2016. On the amphibious food uptake and prey manipulation behavior in the Balkan-Anatolian crested newt (Triturus ivanbureschi, Arntzen and Wielstra, 2013). Zoology (acceptrd), IF=1.54, SJR=0.81, H index=33

2016г. - Natchev N, Ilieva V, Koynova T, Tzankov N. 2016. Data from a five year monitoring on Green frogs (Pelophylax esculentus complex) at the Black sea coast of north Bulgaria. Biharean Biologist (2016): e161303

2016г. - Natchev N. 2016. Newly registered traces of Raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides) indicate the presence of resident population in the region of Bolata dere (NE Bulgaria). ZooNotes, 90:1-3.

2016г. - Natchev N, Handschu S, Tzankov N, Lukanov S, Naumov B, Werneburg I. 2016. Contributions to the functional morphology of caudate skulls: kinetic and akinetic forms. PeerJ (USA). 4:e2392. Impac Factor: 2.01; SJR: 1,1; H-index: 16;

2016г. - Naumov B, Natchev N. 2016. A new record for Elaphe sauromates Pallas 1811 (Reptilia, Colubridae) from a highly urbanized habitat in Bulgaria. ZooNotes (Bulgaria) 92: 1-3;

2015г. - Natchev N, Kornilev Y, Petkov Z, Dashev G, Atanasova I, Chipev N, 2015. Opportunistic diet reflects the nutrition plasticity of the European otter (Lutra lutra) in “Strandzha” Natural Park (SE Bulgaria). Acta Scientifica Naturalis 2: 36-51.

2015г. - Natchev N, Jablonski D, Dashev G, Koynova T, Zahariev D, Tzankov N, 2015. A puzzle about Bombina sp.: a yellow-bellied specimen of the fire-bellied toad (Bombina bombina Linnaeus, 1761) indicates the highest proven habitat of the species in Bulgaria. Herpetology notes 8:379-384. SJR 0.55.

2015г. - Natchev N, Tzankov N, Werneburg I, Heiss E. (2015) Feeding behaviour in a ‘basal’ tortoise provides insights on the transitional feeding mode at the dawn of modern land turtle evolution. PeerJ 3:e1172 https://dx.doi.org/10.7717/peerj.1172. Impact factor 2.1, SJR 0.89

2015г. - Tzankov N, Popgeorgiev G, Kornilev Y, Natchev N, Stojanov A, Naumov B, Ivanchev I. 2015. First survey on the invasive Pond slider (Trachemys scripta) in Bulgaria: historic development and current situation. HYLA 1: 18-27.

2015г. - N Natchev, N Tzankov, V Vergilov, S Kummer S Handschuh. 2014. Functional morphology of a highly specialised pivot joint in the cranio-cervical complex of the minute lizard Ablepharus kitaibelii in relation to feeding ecology and behavior. Contribution to Zoology. 84: 13-23. Impact Factor 2.45, SJR 0.764, H Index 23.

2014г. - Telenchev I, Simeonovska-Nikolova D, Natchev N, Tzankov N, 2014.A preliminary study on the habitat preferences of European glass lizard (Pseudopus apodus) in four selected areas in southeast Bulgaria. GSU, Biologia 1, Book Zoology (accepted).

2013г. - Heiss, E, Natchev N, Gumpenberger M, Weissenbacher A, Van Wassenbergh S. 2013. Biomechanics and hydrodynamics of prey capture in the Chinese giant salamander reveal a high-performance jaw-powered suction feeding mechanism. Journal of the Royal Society Interface. Impact Factor 5.109, SJR 1.69, H Index 51

2013г. - Werneburg I, Hinz JK, Gumpenberger M, Volpato V, Natchev N, Joyce WG. 2013. Modeling neck mobility in fossil turtles. J. Exp. Zool. Part B: Molecular and Developmental Evolution (in press). IF 2.123, SJR 0.92, H Index 38.

2013г. - Heiss E & Natchev N. 2013. The underestimated role of the oral vault in the food uptake in Cuora amboinensis. Marginata. 40: 53-57

2012г. - Petrov P, Krachounov M, Kulev O, Nisheva N, Natchev N, Vassilev D. 2012. AnatOM – An intelligent software program for semi-automatic mapping and merging of anatomy ontologies. Proceedings of ISGT 6. 174-187

2011г. - Natchev N, Heiss E, Singer K, Kummer S, Salaberger D, Weisgram J. 2011. Structure and Function of the Feeding Apparatus in the Common Musk Turtle Sternotherus odoratus (Chelonia, Kinosternidae). Contributions to Zoology. 80: 143-156. Impact Factor 1.3, SJR 0.45, H Index 20

2011г. - Heiss E, Natchev N, Schwaha T, Salaberger D, Lemell P, Beisser C, Weisgram J. 2011. Oropharyngeal Morphology in the Basal Tortoise Manouria emys emys With Comments on Form and Function of the Testudinid Tongue. Journal of Morphology. 272:1217–1229 (Title page) Impact Factor 1.69, 0.639, H Index 44

2011г. - Natchev N, Tzankov N, Gemel R. 2011. Green frogs invasion in the Black Sea. Study on the habitat ecology of the Pelophylax esculentus complex (Anura, Amphibia) population in the region of Shablenska touzla lagoon (Bulgaria). Herpethology Notes. 4: 347-351. SJR 0.243, H Index 5

2010г. - Natchev N, Lemell P, Heiss E, Beisser C, Weisgram J. 2010. Aquatic feeding in a terrestrial turtle: a functional-morphological study of the feeding apparatus in the Indochinese box turtle Cuora galbinifrons (Chelonia, Geoemydidae). Zoomorphology. 129: 111-119. Impact Factor 1.786, SJR 0.56, H Index 24

2010г. - Heiss E, Natchev N, Beisser C, Lemell P, Weisgram J. 2010. The fish in the turtle: On the functionality of the oropharynx in the common musk turtle Sternotherus odoratus (Chelonia, Kinosternidae) concerning feeding and underwater respiration. Anatomical Record. 293: 1416-1424. Impact Factor 1.615, SJR 0.491, H Index 21

2009г. - Natchev N, Heiss E, Lemell P, Stratev D, Weisgram J. 2009. Analysis of prey capture and food transport kinematics in two Asian box turtles, Cuora amboinensis and Cuora flavomarginata (Chelonia, Geoemydidae). Zoology. 112: 113-127. Impact Factor 1.753, SJR 0.685, H Index 28

2009г. - Heiss E, Natchev N, Rabanser A, Weisgram J, Hilgers H. 2009. Three types of cutaneous glands in the skin of the salamandrid Pleurodeles waltl. A histological and ultrastructural study. Journal of Morphology. 270: 892-902. Impact Factor 1.69, SJR 0.733, H Index 44

2009г. - Heiss E, Natchev N, Salaberger D, Gumpenberger M, Weisgram J. 2009. Hurt yourself to hurt your enemy: new insights on the function of the bizarre antipredator mechanism in the salamandrid Pleurodeles waltl. Journal of zoology London. 280: 156-162. (Title page) Impact Factor 2.043, SJR 0.879, H Index 55

2009г. - Natchev N, Heiss E, Lemell P, Kummer S, Schwaha T, Weisgram J. 2009. Kinematical analysis of animal behavior - the challenge to increase the frame rate in digital high - speed cinematography. Biotechnology and Biotechnological Equipment Journal. 23: 117-120. Impact Factor 0.502, SJR 0.136, H Index 10

2007г. - Natchev N, Weisgram J. 2007. Die viscerale Muskulatur bei Cuora flavomarginata (Chelonia; Cryptodira). Annual of Konstantin Preslavsky University, Shumen, Vol. XVII B, Faculty of Natural Sciences. 3: 51-65

2006г. - Weisgram J, Beisser C, Lemell P, Natchev N, Wocheslander R. 2006. Different food ingestion modes in turtles – a comparison. Annual of Konstantin Preslavsky University, Shumen Vol. XVI B, Faculty of Natural Sciences. 4: 193-214

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2013г. - Natchev N, Kornilev Y. 2013. Die Amphibien und Reptilien Bulgariens. Herpetological review. 44 (1) online. SJR 0.275, H Index 20

Цитирания

2018г. - Natchev, N., Tzankov, N., Gemel, R. (2011): Green frog invasion in the Black Sea: habitat ecology of the Pelophylax esculentus complex (Anura, Amphibia) population in the region of Shablenska Тuzla lagoon in Bulgaria. Herpetology Notes 4: 347-351. Цитирана в: Pentek A.L., Sarospataki M., Zsuga K. (2018): Larval overwintering of the Pelophylax esculentus complex in a sodic bomb crater pond near Apaj, Hungary. North-Western Journal of Zoology (2018): e177502

2018г. - Nathcev, N., Ilieva, V., Koynova, T., Tzankov, N. (2016): Data from a five year monitoring on Green frogs (Pelophylax esculentus complex) at the Black sea coast of north Bulgaria. Biharean Biologist 10: 109-112.Цитирана в: Pеntek A.L., Sаrospataki M., Zsuga K. (2018): Larval overwintering of the Pelophylax esculentus complex in a sodic bomb crater pond near Apaj, Hungary. North-Western Journal of Zoology (2018): e177502

2018г. - Heiss, E., Natchev, N., Gumpenberger, M., Weissenbacher, A., Van Wassenbergh, S., 2013. Biomechanics and hydrodynamics of prey capture in the Chinese giant salamander reveal a high-performance jaw-powered suction feeding mechanism. J. R. Soc. Interf. 10,20121028. Цитирана в: Stinson CM, Deban SM. 2018. Functional trade-offs in the aquatic feeding performance of salamanders. Zoology. http://dx.doi.org/10.1016/j.zool.2017.08.004.

2018г. - Heiss, E.; Natchev, N.; Gumpenberger, M.; Weissenbacher, A.; Van Wassenbergh, S., Biomechanics and hydrodynamics of prey capture in the Chinese giant salamander reveal a highperformance jaw-powered suction feeding mechanism. J. Roy. Soc. Interface 2013, 10, 20121028. Цитирана в: Kucera F, Beisser C, Lemell P. 2018. Size does matter – Intraspecific variation of feeding mechanics in the crested newt Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903). ASN 5 (1): 75-85. doi.org/10.2478/asn-2018-0011.

2018г. - E. Heiss, N. Natchev, M. Gumpenberger, A. Weissenbacher, S. Van Wassenbergh. 2013. Biomechanics and hydrodynamics of prey capture in the Chinese giant salamander reveal a high-performance jaw-powered suction feeding mechanism. Journal of The Royal Society Interface, 10 (2013), 10.1098/rsif.2012.1028 Цитирана в: Guia L, Li T, Zhang Q. 2018. Fish kidney cells show highdoi.org/10.1016/j.aaf.2018.03.004er tolerance to hyperosmolality than amphibian. Aquaculture and Fisheries 3 (3): 135-138.

2018г. - Heiss, E., Natchev, N., Gumpenberger, M., Weissenbacher, A., & Wassenbergh, S. V. (2013). Biomechanics and hydrodynamics of prey capture in the Chinese giant salamander reveal a high-performance jaw-powered suction feeding mechanism. Journal of The Royal Society Interface, 10, 20121028. Цитирана в: Heiss Е, Aerts P, Van Wassenbergh S. 2018. Aquatic–terrestrial transitions of feeding systems in vertebrates: a mechanical perspective. Journal of Experimental Biology 2018 221: jeb154427 doi: 10.1242/jeb.154427 Published 25 April 2018

2018г. - Heiss E, Natchev N, Gumpenberger M, Weissenbacher A, Van Wassenbergh S (2013) Biomechanics and hydrodynamics of prey capture in the chinese giant salamander reveal a high-performance jaw-powered suction feeding mechanism. J R Soc Interface. https://doi.org/10.1098/rsif.2012.1028 Цитирана в: Birinyi A, Racz N, Kecskes S, Matesz C, Kovalecz C.2018. Neural circuits underlying jaw movements for the prey-catching behavior in frog: distribution of vestibular afferent terminals on motoneurons supplying the jaw. Brain Struct Funct. 223: 1683. doi.org/10.1007/s00429-017-1581-1

2018г. - Heiss E., Natchev N., Gumpenberger M., Weissenbacher A., and Van Wassenbergh S. (2013). Biomechanics and hydrodynamics of prey capture in the Chinese giant salamander reveal a high-performance jaw-powered suction feeding mechanism. The Royal Society Interface, 10, 20121028, DOI: 10.1098/rsif.2012.1028 Цитирана в: Skutschas P. 2018. Early stages in the evolution of salamanders (Lissamphibia, Caudata) and the transition from stem- to crown-group salamanders. PhD Thesis. St. Petersburg State University

2018г. - Heiss E, Natchev N, Beisser CJ, Lemell P, Weisgram J. 2010. The fish in the turtle: On the functionality of the oropharynx in the common musk turtle, Sternotherus odoratus (Chelonia, Kinosternidae) concerning feeding and underwater respiration. Anat. Rec, 293:1416- 1424. In: Al-Zahaby SA, Elsayed NS, Hassan SS. 2018. Morphological, histological and ultrastructural (sem) characterization of the egyptian tortoise’s tongue. IJZS 3 (2): 101-111.

2018г. - Heiss E, Natchev N, Schwaha T, Salaberger D, Lemell P, Beisser CJ, Weisgram J. 2011. Oropharyngeal morphology in the basal tortoise, Manouria emys emys, with comments on form and function of the testudinid tongue. J. Morphol, 272:1217-1229. In: Al-Zahaby SA, Elsayed NS, Hassan SS. 2018. Morphological, histological and ultrastructural (sem) characterization of the egyptian tortoise’s tongue. IJZS 3 (2): 101-111.

2018г. - Kummer S, Heiss E, Singer K, Lemell P, Natchev N. 2017. Feeding behaviour and feeding motorics in subadult European pond turtles, Emys orbicularis (Linnaeus, 1758). Acta Zool. Bulg., 10: 77-84. In: Al-Zahaby SA, Elsayed NS, Hassan SS. 2018. Morphological, histological and ultrastructural (sem) characterization of the egyptian tortoise’s tongue. IJZS 3 (2): 101-111.

2018г. - Natchev N, Heiss E, Lemell P, Stratev D, Weisgram J. 2009. Analysis of prey capture and food transport kinematics in two Asian box turtles, Cuora amboinensis and Cuora flavomarginata (Chelonia, Geoemydidae), with emphasis on terrestrial feeding patterns. Zoology, 112:113- 127. In: Al-Zahaby SA, Elsayed NS, Hassan SS. 2018. Morphological, histological and ultrastructural (sem) characterization of the egyptian tortoise’s tongue. IJZS 3 (2): 101-111.

2018г. - Natchev N, Kummer S, Singer K, Lemell P, Jennemann G, Tzankov N, Heiss E. 2015. Feeding on land with small tongue - ecomorphology of the feeding system in the European Pond Turtle Emys orbicularis L., 1758. Abstracts of the 5th Intern. Symp. onEmys orbicularis and the other European freshwater turtles, p. 24. In: Al-Zahaby SA, Elsayed NS, Hassan SS. 2018. Morphological, histological and ultrastructural (sem) characterization of the egyptian tortoise’s tongue. IJZS 3 (2): 101-111.

2018г. - Natchev N, Tzankov N, Werneburg I, Heiss E. 2015. Feeding behaviour in a basal tortoise provides insights on the transitional feeding mode at the dawn of modern land turtle evolution. Peer J., 3:e1172; DOI: (10)7717: 1-23. In: Al-Zahaby SA, Elsayed NS, Hassan SS. 2018. Morphological, histological and ultrastructural (sem) characterization of the egyptian tortoise’s tongue. IJZS 3 (2): 101-111.

2018г. - Natchev N, Tzankov N, Werneburg I, Heiss E. 2015. Feeding behaviour in a basal tortoise provides insights on the transitional feeding mode at the dawn of modern land turtle evolution. Peer J., 3:e1172; DOI: (10)7717: 1-23. In: Al-Zahaby SA, Elsayed NS, Hassan SS. 2018. Morphological, histological and ultrastructural (sem) characterization of the egyptian tortoise’s tongue. IJZS 3 (2): 101-111.

2018г. - Werneburg I, Hinz JK, Gumpenberger M, Volpato V, Natchev N, Joyce WG. 2013. Modeling neck mobility in fossil turtles. J. Exp. Zool. Part B: Molecular and Developmental Evolution 324(3):230-43. doi: 10.1002/jez.b.22557. Цитирана в; Boehmer C, Werneburg I. 2017. Deep time perspective on turtle neck evolution: chasing the Hox code by vertebral morphology. Scientific Reportsvolume 7, Article number: 8939. doi:10.1038/s41598-017-09133-0

2018г. - Werneburg, I., Hinz, J. K., Gumpenberger, M., Volpato, V., Natchev, N., and Joyce, W. G. (2015a). Modeling neck mobility in fossil turtles. J. Exp. Zool. B Mol. Dev. Evol. 324, 230–243. doi: 10.1002/jez.b.22557 Цитирана в: Lautenschlager S, Ferreira G, Werneburg I. 2017. Sensory Evolution and Ecology of Early Turtles Revealed by Digital Endocranial Reconstructions. Front. Ecol. Evol., doi.org/10.3389/fevo.2018.00007

2018г. - Werneburg I, Maier W, Gumpenberger M, Volpato V, Natchev N, Joyce WG. Modeling neck mobility in fossil turtles. J Exp Zool B- Mol Devel Evol. 2014;324: 230–243. Цитирана в: Smith HF, Hutchison JH, Townsend KEB, Adrian B, Jager D (2017) Morphological variation, phylogenetic relationships, and geographic distribution of the Baenidae (Testudines), based on new specimens from the Uinta Formation (Uinta Basin), Utah (USA). PLoS ONE 12(7): e0180574.

2018г. - Heiss, E., Natchev, N., Salaberger, D., Gumpenberger, M., Rabanser, A., and Weisgram, J., 2009, Hurt yourself to hurt your enemy: new insights on the function of bizarre antipredator mechanism in the salamandrid Pleurodeles waltl : Journal of Zoology, v. 280, p. 156–162. Цитирана в: Jacisin J, Hopkins S. 2018. A redescription and phylogenetic analysis based on new material of the fossil newts Taricha oligocenica Van Frank, 1955 and Taricha lindoei Naylor, 1979 (Amphibia, Salamandridae) from the Oligocene of Oregon. Journal of Paleontology. doi.org/10.1017/jpa.2017.85

2018г. - E. Heiss, N. Natchev, D. Salaberger, M. Gumpenberger, A. Rabanser, J. Weisgram. 2010. Hurt yourself to hurt your enemy: new insights on the function of the bizarre antipredator mechanism in the salamandrid Pleurodeles waltl J. Zool., 280 , pp. 156-162. Цитирана в: Lattina C, Emersonb M, Gallezota JD, Mulnixa T, Browna JE, Carsona R. 2018. A 3D-printed modular device for imaging the brain of small birds. Journal of Neuroscience Methods, 293: 183 190.doi.org/10.1016/j.jneumeth.2017.10.005

2018г. - Heiss, E., Natchev, N., Salaberger, D., Gumpenberger, M., Rabanser, A., & Weisgram, J. Hurt yourself to hurt your enemy: new insights on the function of the bizarre antipredator mechanism in the salamandrid Pleurodeles waltl. Journal of Zoology 280 (2) 156-162.Цитирана в: Raaymakers C, Verbrugghe E, Stijlemans B, Martel A, Pasmans F, Roelantsa K. 2018. The anuran skin peptide bradykinin mediates its own absorption across epithelial barriers of the digestive tract. Peptide 103: 84-89. doi.org/10.1016/j.peptides.2018.03.010.

2018г. - Natchev N, Tzankov N, Werneburg I, Heiss E. (2015) Feeding behaviour in a ‘basal’ tortoise provides insights on the transitional feeding mode at the dawn of modern land turtle evolution. PeerJ 3:e1172 https://dx.doi.org/10.7717/peerj.1172 Цитирана в: Heiss E, Aerts P, Van Wassenbergh. 2018. Aquatic–terrestrial transitions of feeding systems in vertebrates: a mechanical perspective. Journal of Experimental Biology 2018 221: jeb154427 doi: 10.1242/jeb.154427

2018г. - Heiss E, Natchev N, Schwaha T, Salaberger D, Lemell P, Beisser C, Weisgram J. 2011. Oropharyngeal Morphology in the Basal Tortoise Manouria emys emys With Comments on Form and Function of the Testudinid Tongue. Journal of Morphology. 272:1217–1229 Цитирана в: Trisnawati W , Wiryono W, Karyadi B. 2018. STUDI BIOFISIK CALON HABITAT MANOURIA EMYS DI AREA KONSERVASI KURA-KURA DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DI LUAR KELAS. Pendipa JSE 2:1.

2017г. - Werneburg I, Hinz JK, Gumpenberger M, Volpato V, Natchev N, Joyce WG. 2013. Modeling neck mobility in fossil turtles. J. Exp. Zool. Part B: Molecular and Developmental Evolution (in press). IF 2.123, SJR 0.92, H Index 38. Цитирана в: Smith H, Hutchison H, Townsend B, Adrian B, Jager D. 2017. Morphological variation, phylogenetic relationships, and geographic distribution of the Baenidae (Testudines), based on new specimens from the Uinta Formation (Uinta Basin), Utah (USA). PLoSONE12(7):e0180574.

2017г. - Natchev N, Ilieva V, Koynova T, Tzankov N (2016) Data from a five year monitoring on green frogs (Pelophylax esculentus complex) at the Black sea coast of north Bulgaria. Bihareann Biologist 10(2):109–112; Цитирана в: Zhelev Z, Popgeorgiev G, Ivanov I, Boyadzhiev P. 2017. Changes of erythrocyte-metric parameters in Pelophylax ridibundus (Amphibia: Anura: Ranidae) inhabiting water bodies with different types of anthropogenic pollution in Southern Bulgaria. Environ. Sci. Pollut. Res. DOI 10.1007/s11356-017-9364-z

2017г. - Natchev N. 2016. Newly registered traces of Raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides) indicate the presence of resident population in the region of Bolata dere (NE Bulgaria). ZooNotes, 90:1-3. Цитирана в: Popova E, Zlatanova D. 2017. The invasive raccoon dog (Nyctereutes procyonoides, Gray): an update of its distribution on the Balkans. Conference: 7th ESENIAS Workshop with Scientific Conference

2017г. - Werneburg I, Hinz JK, Gumpenberger M, Volpato V, Natchev N, Joyce WG. 2013. Modeling neck mobility in fossil turtles. J. Exp. Zool. Part B: Molecular and Developmental Evolution 324(3):230-43. doi: 10.1002/jez.b.22557. IF 2.123, SJR 0.92, H Index 38. Цитирана в: Anquetin J, Tong H, Claude J. 2017. A Jurassic stem pleurodire sheds light on the functional origin of neck retraction in turtles. Scientific Reports 7, Article number: 42376 (2017) IF 5.05, SJR 2.7, H Index 69 doi:10.1038/srep42376

2017г. - Natchev, N., Tzankov, N., Werneburg, I. & Heiss, E. Feeding behaviour in a ‘basal’ tortoise provides insights on the transitional feeding mode at the dawn of modern land turtle evolution. PeerJ 3, IF 2.01, SJR 1.01, H Index 16 e1172 (2015) Цитирана в: Anquetin J, Tong H, Claude J. 2017. A Jurassic stem pleurodire sheds light on the functional origin of neck retraction in turtles. Scientific Reports 7, Article number: 42376 (2017) IF 5.05, SJR 2.7, H Index 69 doi:10.1038/srep42376

2017г. - Heiss, E, Natchev N, Gumpenberger M, Weissenbacher A, Van Wassenbergh S. 2013. Biomechanics and hydrodynamics of prey capture in the Chinese giant salamander reveal a high-performance jaw-powered suction feeding mechanism. Journal of the Royal Society Interface (UK) 10(82) DOI: 10.1098/rsif.2012.1028 . Impact Factor: 5.109; SJR: 1.69; H Index: 51; Цитирана в: David Cundall, Edward Fernandez, Frances Irish2017. The suction mechanism of the pipid frog, Pipa pipa (Linnaeus, 1758). Journal of Morphology. DOI: 10.1002/jmor.20707

2017г. - Heiss E, Natchev N, Salaberger D, Gumpenberger M, Weisgram J. 2009. Hurt yourself to hurt your enemy: new insights on the function of the bizarre antipredator mechanism in the salamandrid Pleurodeles waltl. Journal of zoology London. 280: 156-162. (Title page) Impact Factor 2.043, SJR 0.879, H Index 55 Цитирана в: von Byern J, Grunwald I, Kosok M, Saporito RA, Dicke U, Wetjen O, Thiel K, Borcherding K, Kowalik T, Marchetti-Deschmann M, 2017. Chemical characterization of the adhesive secretions of the salamander Plethodon shermani (Caudata, Plethodontidae). Scientific Reports 7, Article number: 6647 (2017): doi:10.1038/s41598-017-05473-z

2017г. - Heiss E, Natchev N, Salaberger D, Gumpenberger M, Weisgram J. 2009. Hurt yourself to hurt your enemy: new insights on the function of the bizarre antipredator mechanism in the salamandrid Pleurodeles waltl. Journal of zoology London. 280: 156-162. (Title page) Impact Factor 2.043, SJR 0.879, H Index 55. Цитирана в: Arbuckle К. 2017. Evolutionary Context of Venom in Animals. Evolution of Venomous Animals and Their Toxins, pp.3-31. Springer Science and Business Media Dorchest 2015. DOI: 10.1007/978-94-007-6458-3_16

2017г. - Heiss, E, Natchev N, Gumpenberger M, Weissenbacher A, Van Wassenbergh S. 2013. Biomechanics and hydrodynamics of prey capture in the Chinese giant salamander reveal a high-performance jaw-powered suction feeding mechanism. Journal of the Royal Society Interface. Impact Factor 5.109, SJR 1.69, H Index 51; Цитирана в: Smithson T, Browne M, Davies S, Marshall J, Millward D, Walsh S, Clack J. 2017. A new mississipian tetrapod from fife, Scotland, and its environmental context. Papers in Palaeontology, 2017: 1-11. doi: 10.1002/spp2.1086;

2017г. - Heiss E, Natchev N, Salaberger D, Gumpenberger M, Weisgram J. 2009. Hurt yourself to hurt your enemy: new insights on the function of the bizarre antipredator mechanism in the salamandrid Pleurodeles waltl. Journal of zoology London. 280: 156-162. (Title page) Impact Factor 2.043, SJR 0.879, H Index 55 Цитирана в: Lattina CR, Emersonb MA, Gallezota JD, Mulnixa T, Browna JE, Carsona RE. 2017. A 3D-printed modular device for imaging the brain of small birds. Journal of Neuroscience Methods 293: 183-190.

2017г. - Heiss, E., N. Natchev, M. Gumpenberger, A. Weissenbacher, and S. Van Wassenbergh. 2013. Biomechanics and hydrodynamics of prey capture in the Chinese giant salamander reveal a high-performance jaw-powered suction feeding mechanism. Journal of the Royal Society Interface 10:20121028. Цитирана в: Fernandez Е, Irish F, Cundall D. 2017. How a Frog, Pipa pipa, Succeeds or Fails in Catching Fish. Copeia 105 (1): 108-119.

2017г. - Heiss, E., Natchev, N., Gumpenberger, M., Weissenbacher, A., & Wassenbergh, S. V. (2013). Biomechanics and hydrodynamics of prey capture in the Chinese giant salamander reveal a high-performance jaw-powered suction feeding mechanism. Journal of The Royal Society Interface, 10, 20121028. Цитирана в: Cundall D, Fernandez E, Irish F. 2017. The suction mechanism of the pipid frog, Pipa pipa (Linnaeus, 1758). Journal of Morphology 9: 1–12.

2017г. - Heiss, E., Natchev, N., Gumpenberger, M., Weissenbacher, A., Van Wassenbergh, S. 2013. Biomechanics and hydrodynamics of prey capture in the Chinese giant salamander reveal a high-performance jaw-powered suction feeding mechanism. J. R. Soc. Interface 10, 20121028 Цитирана в: Zhou Z, Fortuny J, Jordi Marce-Nogue J, Skutschas P. 2017. Cranial biomechanics in basal urodeles: the Siberian salamander (Salamandrella keyserlingii) and itsevolutionary and developmental implications. SCIENTIfIC REPOrtS | 7: 10174 | DOI:10.1038/s41598-017-10553-1 1-11.

2017г. - Werneburg, I., Hinz, J.K., Gumpenburger, M., Volpato, V., Natchev, N., and Joyce, W.G. 2015a. Modeling neck mobility in fossil turtles. Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and DevelopmentalEvolution 324: 230–243. Цитирана в: Fronimos J, Wilson J.2017. Concavo-Convex Intercentral Joints Stabilize the Vertebral Column in Sauropod Dinosaurs and Crocodylians. Ameghiniana 54(2):151-176. doi.org/10.5710/AMGH.12.09.2016.3007

2017г. - Wernburg, I., Hinz, J.K., Gumpenberger, M., Volpato, V., Natchev, N., & Joyce, W.G. 2013. Modeling Neck Mobility in Fossil Turtles. Journal of Experimental Zoology, Part B. 9999, 1-14. Цитирана в: Nagesan R. 2017. Neck Mobility of the Plesiosaur Nichollssaura borealis. Master Thesis. Univesity of Calgary. pp 144.

2017г. - Hurt yourself to hurt your enemy: new insights on the function of the bizarre antipredator mechanism in the salamandrid Pleurodeles waltl. Journal of zoology London. 280: 156-162. Цитирана в: von Byern J, Grunwald I, Kosok M, Saporito R, Dicke U, Wetjen O, Thiel K, Borcherding K, Kowalik T, Marchetti-Deschmann M. 2017. Chemical characterization of the adhesive secretions of the salamander Plethodon shermani (Caudata, Plethodontidae). Scientific Reportsvolume 7, Article number: 6647 (2017). doi:10.1038/s41598-017-05473-z.

2017г. - Heiss, E., N. Natchev, A. Rabanser, J. Weisgram, and H. Hilgers. 2009. Three types of cutaneous glands in the skin of the Salamandrid Pleurodeles waltl: A histological and ultrastructural study. Journal of Morphology 270: 892-902. Dawley E. 2017. Comparative Morphology of Plethodontid Olfactory and Vomeronasal Organs: How Snouts Are Packed. Herpetological Monographs 31(1):169-209. doi.org/10.1655/HERPMONOGRAPHS-D-15-00008.1

2017г. - Tzankov, N., Popgeorgiev, G., Kornilev, Y., Natchev, N., Stoyanov, A., Naumov, B., Ivanchev, I. (2015): First survey on the invasive Pond slider (Trachemys scripta) in Bulgaria: historic development and current situation. Hyla 1: 18-27. Цитирана в: Foglini C, Salvi R. 2017. Non-native turtles in a peri-urban park in northern Milan (Lombardy, Italy): species diversity and population structure. Acta Herpetologica 12(2): 151-156, DOI: 10.13128/Acta_Herpetol-20700.

2016г. - Heiss, E, Natchev N, Gumpenberger M, Weissenbacher A, Van Wassenbergh S. 2013. Biomechanics and hydrodynamics of prey capture in the Chinese giant salamander reveal a high-performance jaw-powered suction feeding mechanism. Journal of the Royal Society Interface. Цитирана в: Vermeij GJ, 2016. Gigantism and Its Implications for the History of Life. PLOS ONE. DOI: 10.1371/journal.pone.0146092Цитирана в: Jia J, Gao K-Q. 2016. A New Basal Salamandroid (Amphibia, Urodela) from the Late Jurassic of Qinglong, Hebei Province, China. PlosOne 11(5):e0153834. DOI: 10.1371/journal.pone.0153834

2016г. - Heiss E, Natchev N, Salaberger D, Gumpenberger M, Weisgram J. 2009. Hurt yourself to hurt your enemy: new insights on the function of the bizarre antipredator mechanism in the salamandrid Pleurodeles waltl. Journal of zoology London. 280: 156-162. (Title page) Impact Factor 2.043, SJR 0.879, H Index 55 Цитирана в: Itgen M, Sessions SK. 2016. Tail Autotomy as an Anti-Predator Weapon in Neotropical Plethodontid Salamanders of the Genus Bolitoglossa. Copeia. 1: 182-188.

2016г. - Heiss, E, Natchev N, Gumpenberger M, Weissenbacher A, Van Wassenbergh S. 2013. Biomechanics and hydrodynamics of prey capture in the Chinese giant salamander reveal a high-performance jaw-powered suction feeding mechanism. Journal of the Royal Society Interface. Цитирана в: Vermeij GJ, 2016. Gigantism and Its Implications for the History of Life. PLOS ONE. DOI: 10.1371/journal.pone.0146092

2016г. - Werneburg I, Hinz JK, Gumpenberger M, Volpato V, Natchev N, Joyce WG. 2013. Modeling neck mobility in fossil turtles. J. Exp. Zool. Part B: Molecular and Developmental Evolution (in press). IF 2.123, SJR 0.92, H Index 38. Цитирана в: Wang S, Xu Y, Wang H. 2016. Finite element modelling of Chinese male office workers’ necks using 3D body measurements. The Journal of the Textile Institute.DOI:10.1080/00405000.2016.1186911

2016г. - N Natchev, N Tzankov, V Vergilov, S Kummer S Handschuh. 2014. Functional morphology of a highly specialised pivot joint in the cranio-cervical complex of the minute lizard Ablepharus kitaibelii in relation to feeding ecology and behavior. Contribution to Zoology. 84: 13-23. Impact Factor 2.45, SJR 0.764, Цитирана в: Cernansky A. 2016. From Lizard Body Form to Serpentiform Morphology: The Atlas–Axis Complex in African Cordyliformes and their Relatives. Journal of Morphology. DOI: 10.1002/jmor.20516. IF 1.74

2016г. - Heiss E, Natchev N, Rabanser A, Weisgram J, Hilgers H. 2009. Three types of cutaneous glands in the skin of the salamandrid Pleurodeles waltl. A histological and ultrastructural study. Journal of Morphology. 270: 892-902. Цитирана в: Sever D. 2016. Ultrastructure of the mental gland of the Red-Backed Salamander, Plethodon cinereus (Amphibia: Plethodontidae). Acta Zoolica Stockholm. I.F. 1.29

2016г. - Heiss E, Natchev N, Rabanser A, Weisgram J, Hilgers H. 2009. Three types of cutaneous glands in the skin of the salamandrid Pleurodeles waltl. A histological and ultrastructural study. Journal of Morphology. 270: 892-902. Цитирана в: Sever DM. 2016. Ultrastructure of the mental gland of the Red-Backed Salamander, Plethodon cinereus (Amphibia: Plethodontidae). Acta Zoologica Stockholm. IF:0.989; SJR: 0.521

2016г. - Werneburg I, Hinz JK, Gumpenberger M, Volpato V, Natchev N, Joyce WG. 2013. Modeling neck mobility in fossil turtles. J. Exp. Zool. Part B: Molecular and Developmental Evolution 324: 230-243. IF 2.123, SJR 0.92, H Index 38. Цитирана в: Hammond AS, Plavcan MJ, Ward CV. 2016. A validated method for modeling anthropoid hip abduction in silico. American Journal of Physical Anthropology 160(3): 529-548. IF=2.1; SJR=1.41; H Index=88; DOI: 10.1002/ajpa.22990

2016г. - Heiss, E, Natchev N, Gumpenberger M, Weissenbacher A, Van Wassenbergh S. 2013. Biomechanics and hydrodynamics of prey capture in the Chinese giant salamander reveal a high-performance jaw-powered suction feeding mechanism. Journal of the Royal Society Interface. Impact Factor 5.109, SJR 1.69, H Index 51. Цитирана в: Fortuny J, Marce-Nogue J, Steyer S, Esteban-Trivigno S, Mujal E, Gil L 2016. Comparative 3D analyses and palaeoecology of giant early amphibians (Temnospondyli: Stereospondyli). Scientific reports 6:30387. IF= 5.05; SJR= 2.07; H Index=69; DOI: 10.1038/srep30387.

2016г. - Natchev, N., Tzankov, N., Werneburg, I. and Heiss, E. (2015). Feeding behaviour in a ‘basal’tortoise provides insights on the transitional feeding mode at the dawn of modern land turtle evolution. PeerJ 3, e1172 Цитирана в: Heiss E, de Vylder M. 2016. Dining dichotomy: aquatic and terrestrial prey capture behavior in the Himalayan newt Tylototriton verrucosus. Biology open. DOI: 10.1242/bio.020925

2016г. - Natchev, N., Lemell, P., Heiss, E., Beisser, C. and Weisgram, J. (2010). Aquatic feeding in a terrestrial turtle: a functional-morphological study of the feeding apparatus in the Indochinese box turtle Cuora galbinifrons (Testudines, Geoemydidae). Zoomorphology 129, 111-119. Цитирана в: Heiss E, de Vylder M. 2016. Dining dichotomy: aquatic and terrestrial prey capture behavior in the Himalayan newt Tylototriton verrucosus. Biology open. DOI: 10.1242/bio.020925

2016г. - Heiss, E., Natchev, N., Gumpenberger, M., Weissenbacher, A. and Van Wassenbergh, S. (2013b). Biomechanics and hydrodynamics of prey capture in the Chinese giant salamander reveal a high-performance jaw-powered suction feeding mechanism. J. R. Soc. Interface 10, 20121028. Цитирана в: Heiss E, de Vylder M. 2016. Dining dichotomy: aquatic and terrestrial prey capture behavior in the Himalayan newt Tylototriton verrucosus. Biology open. DOI: 10.1242/bio.020925

2016г. - Werneburg I, Hinz JK, Gumpenberger M, Volpato V, Natchev N, Joyce WG. 2013. Modeling neck mobility in fossil turtles. J. Exp. Zool. Part B: Molecular and Developmental Evolution (in press). IF 2.123, SJR 0.92, H Index 38. Цитирана в: Lawver D, Jackson FD. 2016. A fossil egg clutch from the stem turtle Meiolania platyceps: implications for the evolution of turtle reproductive biology. Journal of Vertebrate paleonthology. DOI: 10.1080/02724634.2016.1223685. USA, IF=1.88, SJR=1.32, H Index=59;

2016г. - Heiss, E., N. Natchev, D. Salaberger, M. Gumpenberger, A. Rabanser, and J. Weisgram. 2009. Hurt yourself to hurt your enemy: new insights on the function of the bizarre antipredator mechanism in the salamandrid Pleurodeles waltl. Journal of Zoology 280:156–162. Цитирана в: Itgen М, Sessions S. 2016. Tail Autotomy as an Anti-Predator Weapon in Neotropical Plethodontid Salamanders of the Genus Bolitoglossa. Copeia 104(1):182-188. doi.org/10.1643/OT-14-211.

2016г. - Natchev N, Tzankov N, Werneburg I, Heiss E. (2015) Feeding behaviour in a ‘basal’ tortoise provides insights on the transitional feeding mode at the dawn of modern land turtle evolution. PeerJ 3:e1172 https://dx.doi.org/10.7717/peerj.1172 Цитирана в: Heiss E, De Vylder M. 2016. Dining dichotomy: aquatic and terrestrial prey capture behavior in the Himalayan newt Tylototriton verrucosus. Biology Open 5: 1500-1507; doi: 10.1242/bio.020925.

2016г. - Natchev, N., Tzankov, N., Werneburg, I., Heiss, E. 2015: Feeding behavior in a “basal” tortoise provides insights on the transitional feeding mode at the dawn of modern land turtle evolution. PeerJ, 3: e1172. Цитирана в: Nikolic M, Savic D, Ilic M, Stojadinovic D, Crnobrnja-Isailovic J .2016. A note on scavenging behaviour of adult Hermann’s tortoise (Testudo hermanni). Biologica Nyssana, 7 (1): 53-55. DOI: 10.5281/zenodo.159104

2016г. - Werneburg I, Hinz JK, Gumpenberger M, Volpato V, Natchev N, Joyce WG. 2013. Modeling neck mobility in fossil turtles. J. Exp. Zool. Part B: Molecular and Developmental Evolution. 324(3): 230-243. Цитирана в: Arratia G, Schulze HP, Tischlinger H, Viohl. 2016. Solnhofen – Ein Fenster in die Jurazeit. Verlag Dr. F. Pheil. pp 620.

2015г. - Natchev N, Tzankov N, Gemel R. 2011. Green frogs invasion in the Black Sea. Study on the habitat ecology of the Pelophylax esculentus complex (Anura, Amphibia) population in the region of Shablenska touzla lagoon (Bulgaria). Herpethology Notes. 4: 347-351. Цитирана в: Litvinchuk SN, Borkin LJ, Litvinchuk YS, Rosanov JM. 2015. Distribution and population systems of green frogs (Pelophylax esculentus COMPLEX) in Kaliningrad oblast, Russia (Baltic sea region). Russian Journal of Herpetology 22 ( 3): 188 – 196.

2015г. - Natchev N, Heiss E, Lemell P, Stratev D, Weisgram J. 2009. Analysis of prey capture and food transport kinematics in two Asian box turtles, Cuora amboinensis and Cuora flavomarginata (Chelonia, Geoemydidae). Zoology. 112: 113-127 Цитирана в: Mehdizadeh SA, Neves DP, Tscharke M, Naas IA, Banhazi TM. 2015. Image analysis method to evaluate beak and head motion of broiler chickens during feeding. Computers and Electronics in Agriculture 114: 88–95

2015г. - Heiss, E, Natchev N, Gumpenberger M, Weissenbacher A, Van Wassenbergh S. 2013. Biomechanics and hydrodynamics of prey capture in the Chinese giant salamander reveal a high-performance jaw-powered suction feeding mechanism. Journal of the Royal Society Interface. Цитирана в: Van Wassenbergh S. 2015. A Solution Strategy to Include the Opening of the Opercular Slits in Moving-Mesh CFD Models of Suction Feeding. Integr. Comp. Biol. (2015) doi: 10.1093/icb/icv031

2015г. - Heiss, E, Natchev N, Gumpenberger M, Weissenbacher A, Van Wassenbergh S. 2013. Biomechanics and hydrodynamics of prey capture in the Chinese giant salamander reveal a high-performance jaw-powered suction feeding mechanism. Journal of the Royal Society Interface. Цитирана в: Zhang H et al., 2015. Heterogeneous vesicles in mucous epithelial cells of posterior esophagus of Chinese giant salamander (Andrias davidianus). European Journal of Histochemistry. 59:2521. IF = 2.042

2015г. - Heiss E, Natchev N, Beisser C, Lemell P, Weisgram J. 2010. The fish in the turtle: On the functionality of the oropharynx in the common musk turtle Sternotherus odoratus (Chelonia, Kinosternidae) concerning feeding and underwater respiration. Anatomical Record. 293: 1416-1424. Цитирана в: John Abramyan J, Richman JM. 2015. Recent insights into the morphological diversity in the amniote primary and secondary palates.Developmental Dynamics. DOI: 10.1002/dvdy.24338. IF = 3.37

2015г. - Heiss E, Natchev N, Beisser C, Lemell P, Weisgram J. 2010. The fish in the turtle: On the functionality of the oropharynx in the common musk turtle Sternotherus odoratus (Chelonia, Kinosternidae) concerning feeding and underwater respiration. Anatomical Record. 293: 1416-1424. Цитирана в: Rothschild BM, Naples V. 2015. Decompression Syndrome and Diving Behavior in Odontochelys, the First Turtle. Acta Palaeontologica Polonica 60(1):163-167. doi: http://dx.doi.org/10.4202/app.2012.0113

2015г. - 2011г. - Natchev N, Tzankov N, Gemel R. 2011. Green frogs invasion in the Black Sea. Study on the habitat ecology of the Pelophylax esculentus complex (Anura, Amphibia) population in the region of Shablenska touzla lagoon (Bulgaria). Herpethology Notes. 4: 347-351. Цитирана в: Еhrlich H. 2015. Biological Materials of Marine Origin. Vertebrates. ISBN: 978-94-007-5729-5 (Print) 978-94-007-5730-1 (Online)

2015г. - Heiss, E, Natchev N, Gumpenberger M, Weissenbacher A, Van Wassenbergh S. 2013. Biomechanics and hydrodynamics of prey capture in the Chinese giant salamander reveal a high-performance jaw-powered suction feeding mechanism. Journal of the Royal Society Interface. Цитирана в: Daeschler S, Coates R. 2015. How did skulls change in the transition to land?courses.washington.edu

2015г. - Heiss, E, Natchev N, Gumpenberger M, Weissenbacher A, Van Wassenbergh S. 2013. Biomechanics and hydrodynamics of prey capture in the Chinese giant salamander reveal a high-performance jaw-powered suction feeding mechanism. Journal of the Royal Society Interface. Цитирана в: Genk X et al. 2015. Proteomic analysis of the skin of Chinese giant salamander (Andrias davidianus).Journal of Proteomics. 119:196–208.

2015г. - Werneburg I, Hinz JK, Gumpenberger M, Volpato V, Natchev N, Joyce WG. 2013. Modeling neck mobility in fossil turtles. J. Exp. Zool. Part B: Molecular and Developmental Evolution Цитирана в: Joyce W, Lyson T. 2015. A Review of the Fossil Record of Turtles of the Clade Baenidae. BULLETIN OF THE PEABODY MUSEUM OF NATURAL HISTORY 56(2):147-183. Impact Factor: 2.59 · DOI: 10.3374/014.056.0203

2015г. - Heiss E, Natchev N, Rabanser A, Weisgram J, Hilgers H. 2009. Three types of cutaneous glands in the skin of the salamandrid Pleurodeles waltl. A histological and ultrastructural study. Journal of Morphology. 270: 892-902. Цитирана в: von Byern J, Dicke U, Heiss E, Grunwald I, Gorb S, Staedler Y, Cyran N (2015). Morphological characterization of the glandular system in the salamander Plethodon shermani (Caudata, Plethodontidae). Zoology (Jena). 2015 Jun 27. pii: S0944-2006(15)00059-8. doi: 10.1016/j.zool.2015.04.003.

2015г. - Heiss E, Natchev N, Salaberger D, Gumpenberger M, Weisgram J. 2009. Hurt yourself to hurt your enemy: new insights on the function of the bizarre antipredator mechanism in the salamandrid Pleurodeles waltl. Journal of zoology London. 280: 156-162. Цитирана в: Jared C, Mailho-Fontana PL, Antoniazzi MM, Mendes VA, Barbaro KC, Rodrigues MT, Brodie Jr. ED, 2015. Venomous frogs use Heads as Weapons. Current Biology 25:1-5.

2015г. - Heiss E, Natchev N, Schwaha T, Salaberger D, Lemell P, Beisser C, Weisgram J. 2011. Oropharyngeal Morphology in the Basal Tortoise Manouria emys emys With Comments on Form and Function of the Testudinid Tongue. Journal of Morphology. 272:1217–1229 Цитирана в: Hill RV, Bever G, Norell NA, D`Emic M, 2015. A complex hyobranchial apparatus in a Cretaceous dinosaur and the antiquity of avian paraglossalia. Zoological Journal of the Linnean Society. Impact Factor: 2.72 · DOI: 10.1111/zoj.12293.

2015г. - Heiss, E, Natchev N, Gumpenberger M, Weissenbacher A, Van Wassenbergh S. 2013. Biomechanics and hydrodynamics of prey capture in the Chinese giant salamander reveal a high-performance jaw-powered suction feeding mechanism. Journal of the Royal Society Interface. Цитиран в: Hill RV, Bever G, Norell NA, D`Emic M, 2015. A complex hyobranchial apparatus in a Cretaceous dinosaur and the antiquity of avian paraglossalia. Zoological Journal of the Linnean Society. Impact Factor: 2.72 · DOI: 10.1111/zoj.12293.

2015г. - Werneburg I, Hinz JK, Gumpenberger M, Volpato V, Natchev N, Joyce WG. 2013. Modeling neck mobility in fossil turtles. J. Exp. Zool. Part B: Molecular and Developmental Evolution. 324(3): 230-243 Цитирана в: Werneburg I, Polachowski KM, Hutchinson MN. 2015. Bony skull development in the Argus monitor (Squamata, Varanidae, Varanus panoptes) with comments on developmental timing and adult anatomy. Zoology 118: 255-280

2015г. - Werneburg I*, Hinz JK, Gumpenberger M, Volpato V, Natchev N, Joyce WG (2015). Modeling neck mobility in fossil turtles. Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution 324(3): 230-243. Цитирана в: Werneburg I. 2015. Neck motion in turtles and its relation to the shape of the temporal skull region. Comptes Rendus Palevol 14: 527-548

2015г. - Werneburg I, Hinz JK, Gumpenberger M, Volpato V, Natchev N, Joyce WG. 2013. Modeling neck mobility in fossil turtles. J. Exp. Zool. Part B: Molecular and Developmental Evolution. 324(3): 230-243 Цитирана в: Lively JR. 2015. Baenid turtles of the Kaiparowits Formation (Upper Cretaceous: Campanian) of southern Utah, USA. Journal of Systematic Palaeontology 14772019.2015.1120788, IF=2.89, SJR=1.39, H index=25;

2015г. - Werneburg I, Hinz JK, Gumpenberger M, Volpato V, Natchev N, Joyce WG. 2013. Modeling neck mobility in fossil turtles. J. Exp. Zool. Part B: Molecular and Developmental Evolution. 324(3): 230-243 Цитирана в: Farke CM, Distler C. 2015. Ontogeny and abnormalities of the tortoise carapace: a computer tomography and dissection study. Salamandra 51 (3): 231-244, IF=1.1, SJR=0.39, H index=7;

2015г. - Werneburg I, Hinz JK, Gumpenberger M, Volpato V, Natchev N, Joyce WG. 2013. Modeling neck mobility in fossil turtles. J. Exp. Zool. Part B: Molecular and Developmental Evolution. 324(3): 230-243 Цитирана в: Joyce W. 2015. The origin of turtles: A paleontological perspective. Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution, 324 (3): 181–193, IF=2.00, SJR=0.94

2015г. - Werneburg I, Hinz JK, Gumpenberger M, Volpato V, Natchev N, Joyce WG. 2013. Modeling neck mobility in fossil turtles. J. Exp. Zool. Part B: Molecular and Developmental Evolution. 324(3): 230-243 Цитирана в: Werneburg I, Wilson LAB, Parr WCH, Joyce W. 2015. Evolution of neck vertebral shape and neck retraction at the transition to modern turtles: an integrated geometric morphometric approach. IF=14.01, SJR=7.63; H index=134;

2015г. - Heiss E, Natchev N, Rabanser A, Weisgram J, Hilgers H. 2009. Three types of cutaneous glands in the skin of the salamandrid Pleurodeles waltl. A histological and ultrastructural study. Journal of Morphology. 270: 892-902. Impact Factor 1.69, SJR 0.733, H Index 44 Цитирана в: Perna J, Engelman M. 2015. Recognizing Others: Rodent’s Social Memories. Current Topics in Behavioral Neurosciences pp 1-21.

2015г. - Heiss E., Natchev N., Schwaha T., Salaberg D., Lemell P., Beisser C. & Weisgram J. 2011. Oropharyngeal morphology in the basal tortoise Manouria emys emys with comments on form and function of the testudine tongue. J. Morphol. 272:1217-1229. Цитирана в: Silveira T, Agostinho E, Santos F, de Oliveira A, Medeiros L, de Carvalho Y, Miglino M. 2015. Evaluation of the oropharyngeal cavity of Giant South American turtle Podocnemis expansa (Schweigger, 1812). Pesq. Vet. Bras. (35) 12 doi.org/10.1590/S0100-736X2015001200010

2015г. - Natchev N., Lemell P., Heiss E., Beisser C. & Weisgram J. 2010. Aquatic feeding in a terrestrial turtle: a funcional-morphological study of the feeding apparatus in the Indochinese box turtle Cuora galbinifrons (Testudines, Geoemydidae). Zoomorphology 119:111-119. Цитирана в: Silveira T, Agostinho E, Santos F, de Oliveira A, Medeiros L, de Carvalho Y, Miglino M. 2015. Evaluation of the oropharyngeal cavity of Giant South American turtle Podocnemis expansa (Schweigger, 1812). Pesq. Vet. Bras. (35) 12 doi.org/10.1590/S0100-736X2015001200010

2015г. - Natchev N., Heiss E., Singer K., Kummer S., Salaberger D. & Weisgram J. 2011. Structure and function of feeding apparatus in the common musk turtle Sternotherus odoratus (Chelonia, Kinosternidae). Contrib. Zool. 80(2):143-156. Цитирана в: Silveira T, Agostinho E, Santos F, de Oliveira A, Medeiros L, de Carvalho Y, Miglino M. 2015. Evaluation of the oropharyngeal cavity of Giant South American turtle Podocnemis expansa (Schweigger, 1812). Pesq. Vet. Bras. (35) 12 doi.org/10.1590/S0100-736X2015001200010

2014г. - Natchev N, Heiss E, Singer K, Kummer S, Salaberger D, Weisgram J. 2011. Structure and Function of the Feeding Apparatus in the Common Musk Turtle Sternotherus odoratus (Chelonia, Kinosternidae). Contributions to Zoology. 80: 143-156. Цитирана в: Abramyan J, Leung KJM, Richman JM. 2014. Divergent palate morphology in turtles and birds correlates with differences in proliferation and BMP2 expression during embryonic development. Journal of Experimental Zoology DOI: 10.1002/jez.b.22547. IF = 2.00

2014г. - Natchev N, Heiss E, Lemell P, Stratev D, Weisgram J. 2009. Analysis of prey capture and food transport kinematics in two Asian box turtles, Cuora amboinensis and Cuora flavomarginata (Chelonia, Geoemydidae). Zoology. 112: 113-127. Цитирана в: Nishizawa H, Tabata R, Hori T, Mitamura H, Arai N. 2014. Feeding kinematics of freshwater turtles: what advantage do invasive species possess? Zoology. DOI: 10.1016/j.zool.2014.04.005

2014г. - Heiss E, Natchev N, Rabanser A, Weisgram J, Hilgers H. 2009. Three types of cutaneous glands in the skin of the salamandrid Pleurodeles waltl. A histological and ultrastructural study. Journal of Morphology. 270: 892-902. Цитирана в: Gosavi SM, Gaikwad PS, Gramapurohit NP, Kumar AR. 2014. Occurrence of parotoid glands in tadpoles of the tropical frog, Clinotarsus curtipes and their role in predator deterrence. volume 170, issue , year 2014, pp. 31 - 37

2014г. - Heiss E, Natchev N, Gumpenberger M, Weissenbacher A, Van Wassenbergh S (2013) Biomechanics and hydrodynamics of prey capture in the Chinese giant salamander reveal a high-performance jaw-powered suction feeding mechanism. J R Soc Interface 10 (82) 20121028 doi:10.1098/rsif.2012.1028. Цитирана в: Pardo JD, Huttenlocker AK, Small BJ, 2014. An Exceptionally Preserved Transitional Lungfish from the Lower Permian of Nebraska, USA, and the Origin of Modern Lungfishes. Plos One. 29, 2014DOI: 10.1371/journal.pone.0108542

2014г. - Natchev, N., Heiss, E., Lemell, P., Stratev, D. and Weisgram, J. (2009). Analysis of prey capture and food transport kinematics in two Asian box turtles, Cuora amboinensis and Cuora flavomarginata (Chelonia, Geoemydidae), with emphasis on terrestrial feeding patterns. Zoology 112, 113-127. Цитирана в: Nishizawaa H, Tabataa R, Horia T, Mitamuraa H, Araib N, 2014. Feeding kinematics of freshwater turtles: what advantage do invasive species possess? Zoology. 117 (5): 315–318

2014г. - Heiss E, Natchev N, Beisser C, Lemell P, Weisgram J. 2010. The fish in the turtle: On the functionality of the oropharynx in the common musk turtle Sternotherus odoratus (Chelonia, Kinosternidae) concerning feeding and underwater respiration. Anatomical Record. 293: 1416-1424. Impact Factor 1.615, SJR 0.491, H Index 21 Цитирана в: Lyson TR et al., Origin of the unique ventilatory apparatus of turtles. Nature Communications. 11/2014; 5. DOI: 10.1038/ncomms6211. (Impact Factor: 10.74)

2014г. - Heiss E, Natchev N, Salaberger D, Gumpenberger M, Weisgram J. 2009. Hurt yourself to hurt your enemy: new insights on the function of the bizarre antipredator mechanism in the salamandrid Pleurodeles waltl. Journal of zoology London. 280: 156-162. (Title page) Impact Factor 2.043, SJR 0.879, H Index 55 Цитирана в: Jared GS, Jared C, Egami MI, Fontana PLM, Rodrigues, Antoniazzi MM, 2014. Functional assessment of toad parotoid macroglands: a study based on poison replacement after mechanical compression. Toxicon 87:90-103.

2014г. - Heiss E, Natchev N, Rabanser A, Weisgram J, Hilgers H. 2009. Three types of cutaneous glands in the skin of the salamandrid Pleurodeles waltl. A histological and ultrastructural study. Journal of Morphology. 270: 892-902. Impact Factor 1.69, SJR 0.733, H Index 44Цитирана в: Rosania K, 2014. Newts with superpowers. Lab Animal (Impact Factor: 0.47). 06/2014; 43(7):231. DOI: 10.1038/laban.575

2014г. - Natchev N, Heiss E, Lemell P, Stratev D, Weisgram J. 2009. Analysis of prey capture and food transport kinematics in two Asian box turtles, Cuora amboinensis and Cuora flavomarginata (Chelonia, Geoemydidae). Zoology. 112: 113-127. Цитирана в: Impact Factor 1.753, SJR 0.685, H Index 28Yasuhisa Nakajima, Ren Hirayama, Hideki Endo. Turtle humeral microanatomy and its relationship to lifestyleBiological Journal of the Linnean Society. 112(4):719-734. DOI: 10.1111/bij.12336

2014г. - Heiss E, Natchev N, Rabanser A, Weisgram J, Hilgers H. 2009. Three types of cutaneous glands in the skin of the salamandrid Pleurodeles waltl. A histological and ultrastructural study. Journal of Morphology. 270: 892-902. Цитирана в: Gosavi SM, Gramapurohit NP, Kumar, AR. 2014. Occurrence of parotoid glands in tadpoles of the tropical frog, C linotarsus curtipes and their role in predator deterrence. Comparative biochemistry and physiology. Part A, Molecular & integrative physiology; DOI: 10.1016/j.cbpa.2014.01.009

2014г. - Heiss, E, Natchev N, Gumpenberger M, Weissenbacher A, Van Wassenbergh S. 2013. Biomechanics and hydrodynamics of prey capture in the Chinese giant salamander reveal a high-performance jaw-powered suction feeding mechanism. Journal of the Royal Society Interface. Цитирана в: Heiss E, Aerts P, Van Wassenbergh S. 2014. Flexibility is everything: prey capture throughout the seasonal habitat switches in the smooth newt Lissotriton vulgaris. Organisms Diversity and Evolution. 15:127-142. DOI1.1007/s13127-014-0187-1.

2014г. - Natchev N, Heiss E, Lemell P, Stratev D, Weisgram J. 2009. Analysis of prey capture and food transport kinematics in two Asian box turtles, Cuora amboinensis and Cuora flavomarginata (Chelonia, Geoemydidae). Zoology. 112: 113-127. Цитирана в: Heiss E, Aerts P, Van Wassenbergh S. 2014. Flexibility is everything: prey capture throughout the seasonal habitat switches in the smooth newt Lissotriton vulgaris. Organisms Diversity and Evolution. 15:127-142. DOI1.1007/s13127-014-0187-1.

2014г. - Natchev N, Lemell P, Heiss E, Beisser C, Weisgram J. 2010. Aquatic feeding in a terrestrial turtle: a functional-morphological study of the feeding apparatus in the Indochinese box turtle Cuora galbinifrons (Chelonia, Geoemydidae). Zoomorphology. 129: 111-119. Цитирана в: Heiss E, Aerts P, Van Wassenbergh S. 2014. Flexibility is everything: prey capture throughout the seasonal habitat switches in the smooth newt Lissotriton vulgaris. Organisms Diversity and Evolution. 15:127-142. DOI1.1007/s13127-014-0187-1.

2014г. - Natchev N, Heiss E, Lemell P, Stratev D, Weisgram J. 2009. Analysis of prey capture and food transport kinematics in two Asian box turtles, Cuora amboinensis and Cuora flavomarginata (Chelonia, Geoemydidae). Zoology. 112: 113-127. Цитирана в: Nakajima Y, Hirayama R, Endo H. Turtle humeral microanatomy and its relationship to lifestyle.Biol. J. Linn. Soc.112: 719–734

2014г. - Heiss E, Natchev N, Salaberger D, Gumpenberger M, Weisgram J. 2009. Hurt yourself to hurt your enemy: new insights on the function of the bizarre antipredator mechanism in the salamandrid Pleurodeles waltl. Journal of zoology London. 280: 156-162. Цитирана в; Cooper A. 2018. Venom Yield, Regeneration, and Composition in the Centipede Scolopendra polymorpha. PhD Thesis. LOMA LINDA UNIVERSITY. School of Medicine. pp 286.

2013г. - Heiss E, Natchev N, Rabanser A, Weisgram J, Hilgers H. 2009. Three types of cutaneous glands in the skin of the salamandrid Pleurodeles waltl. A histological and ultrastructural study. Journal of Morphology. 270: 892-902 Цитирана в: Rehorek SJ, Grand-Pierre AE, Cummings RJ, Jewell B, Constantine J, Hillenius W J. 2013. A re-examination and re-evaluation of salamander orbital glands. Anat.Rec. online DOI: 10.1002/ar.22782

2013г. - Heiss, E., Natchev, N., Gumpenberger, M., Weissenbacher, A. and Van Wassenbergh, S. (2013). Biomechanics and hydrodynamics of prey capture in the Chinese giant salamander reveal a high-performance jaw-powered suction feeding mechanism. J. R. Soc. Interface 10, 20121028. Цитирана в: Heiss E, Aerts P, Van Wassenbergh. 2013. Masters of change: seasonal plasticity in the prey-capture behavior of the Alpine newt Ichthyosaura alpestris (Salamandridae). The Journal of Experimental Biology 216

2013г. - Natchev, N., Heiss, E., Lemell, P., Stratev, D. and Weisgram, J. (2009). Analysis of prey capture and food transport kinematics in two Asian box turtles, Cuora amboinensis and Cuora flavomarginata (Chelonia, Geoemydidae), with emphasis on terrestrial feeding patterns. Zoology 112, 113-127. Цитирана в: Heiss E, Aerts P, Van Wassenbergh. 2013. Masters of change: seasonal plasticity in the prey-capture behavior of the Alpine newt Ichthyosaura alpestris (Salamandridae). The Journal of Experimental Biology 216

2013г. - Natchev, N., Lemell, P., Heiss, E., Beisser, C. and Weisgram, J. (2010). Aquatic feeding in a terrestrial turtle: a functional-morphological study of the feeding apparatus in the Indochinese box turtle Cuora galbinifrons (Testudines, Geoemydidae). Zoomorphology 129, 111-119 Цитирана в: Heiss E, Aerts P, Van Wassenbergh. 2013. Masters of change: seasonal plasticity in the prey-capture behavior of the Alpine newt Ichthyosaura alpestris (Salamandridae). The Journal of Experimental Biology 216

2013г. - Heiss E, Natchev N, Beisser C, Lemell P, Weisgram J. 2010. The fish in the turtle: On the functionality of the oropharynx in the common musk turtle Sternotherus odoratus (Chelonia, Kinosternidae) concerning feeding and underwater respiration. Anatomical Record. 293: 1416-1424. Цитирана в: Rotschield BM, Naples V. 2013. Decompression syndrome and diving behavior in Odontochelys, the first turtle. А. Paleol. Pol. doi: http://dx.doi.org/10.4202/app.2012.0113

2013г. - Petrov P, Krachounov M, Kulev O, Nisheva N, Natchev N, Vassilev D. 2012. AnatOM – An intelligent software program for semi-automatic mapping and merging of anatomy ontologies. Proceedings of ISGT 6. 174-187 Цитирана в: Petrov P, Krachunov M, Vassilev D. 2013. A Semi-Automated Approach for Anatomical Ontology Mapping. J. Integr. Bioinfo. 10(2):221.

2013г. - Natchev N, Lemell P, Heiss E, Beisser C, Weisgram J. 2010. Aquatic feeding in a terrestrial turtle: a functional-morphological study of the feeding apparatus in the Indochinese box turtle Cuora galbinifrons (Chelonia, Geoemydidae). Zoomorphology. 129: 111-119 Цитирана в: Jia C, Jianga DA, Motanib R, Haoa WC, Suna ZY, Caic T. 2013. A new juvenile specimen of Guanlingsaurus (Ichthyosauria, Shastasauridae) from the Upper Triassic of southwestern China. J. Vert. Paleol. 33: 340-348

2013г. - Heiss, E, Natchev N, Gumpenberger M, Weissenbacher A, Van Wassenbergh S. 2013. Biomechanics and hydrodynamics of prey capture in the Chinese giant salamander reveal a high-performance jaw-powered suction feeding mechanism. Journal of the Royal Society Interface. Цитирана в: Kleinteich Т, Herzen J, Beckmann F, Matsui M, Haas A. 2013. Anatomy, function, and evolution of jaw and hyobranchial muscles in cryptobranchoid salamander larvae. J.Morphol. DOI: 10.1002/jmor.20211

2013г. - Natchev N, Heiss E, Singer K, Kummer S, Salaberger D, et al. (2011) Structure and function of the feeding apparatus in the common musk turtle Sternotherusodoratus (Chelonia, Kinosternidae). Contrib Zool 808: 143–156. Цитирана в: Motani et al., 2013.Absence of Suction Feeding Ichthyosaurs and Its Implications for Triassic Mesopelagic Paleoecology. PLoS ONE 8(12): e66075. doi:10.1371/journal.pone.0066075

2013г. - Natchev N, Lemell P, Heiss E, Beisser C, Weisgram J. 2010. Aquatic feeding in a terrestrial turtle: a functional-morphological study of the feeding apparatus in the Indochinese box turtle Cuora galbinifrons (Chelonia, Geoemydidae). Zoomorphology. 129: 111-119. Цитирана в: Abramyan J, Leung KJM, Richman JM. 2013. Divergent palate morphology in turtles and birds correlates with differences in proliferation and BMP2 expression during embryonic development. Journal of Experimental Zoology (Mol. Dev. Evol.) 9999B: 1-13.

2013г. - Heiss E, Natchev N, Salaberger D, Gumpenberger M, Weisgram J. 2009. Hurt yourself to hurt your enemy: new insights on the function of the bizarre antipredator mechanism in the salamandrid Pleurodeles waltl. Journal of zoology London. 280: 156-162. Цитирана в: Mailho-Fontana PL, Antoniazzi MM, Toledo LF, Verdade VK, Sciani JM, Barbaro KC, Pimenta DC, Miguel T. 2013. Passive and active defense in toads: The parotoid macroglands in Rhinella marina and Rhaebo guttatus. J.Exp. Zool. Part A. DOI:10.1002/jez.1838.

2013г. - Natchev N, Tzankov N, Gemel R. 2011. Green frogs invasion in the Black Sea. Study on the habitat ecology of the Pelophylax esculentus complex (Anura, Amphibia) population in the region of Shablenska touzla lagoon (Bulgaria). Herpethology Notes. 4: 347-351. Цитирана в: Bodin AA, Ferenti S, Ianic R, Covaciu-Marcov SD. 2013. Some data upon the Herpetofauna and terrestrial isopods from Beius town, Romania. South Western Journal of Horticultire and Environment 4, 2:137-147.

2013г. - Heiss E, Natchev N, Salaberger D, Gumpenberger M, Weisgram J. 2009. Hurt yourself to hurt your enemy: new insights on the function of the bizarre antipredator mechanism in the salamandrid Pleurodeles waltl. Journal of zoology London. 280: 156-162. Цитирана в: Cromie G, Chappel DG. 2013. Is partial tail loss the key to a complete understanding of caudal autotomy? Austral Ecology. DOI: 10.1111/j.1442-9993.2012.02429.x

2013г. - Natchev N, Lemell P, Heiss E, Beisser C, Weisgram J. 2010. Aquatic feeding in a terrestrial turtle: a functional-morphological study of the feeding apparatus in the Indochinese box turtle Cuora galbinifrons (Chelonia, Geoemydidae). Zoomorphology. 129: 111-119. Цитирана в: Cheng Ji, Da-Yong Jiang, Ryosuke Motani, Wei-Cheng Hao, Zuo-Yu Sun and Tao Cai. 2013. A new juvenile specimen ofGuanlingsaurus(Ichthyosauria, Shastasauridae) from the Upper Triassic of southwestern China. Journal: Journal of Vertebrate Paleontology, 2013, Volume 33, Number 2, Page 340 DOI: 10.1080/02724634.2013.723082

2013г. - Natchev, N., Tzankov, N. and Gemel, R. (2011): Green frog invasion in the Black Sea: habitat ecology of the Pelophylax esculentus complex (Anura, Amphibia) population in the region of Shablenska Tuzla lagoon in Bulgaria. Herpetology Notes 4: 347-351. Цитирана в: Bodin A, Ferenti S, Raluca I, Covaciu-Marcov S. 2013. Some data upon the Herpetofauna and terrestrial isopods from Beius Town, Romania. South-Western Journal Horticulture, Biology and Environment 4(2): 137-149;

2012г. - Natchev N, Heiss E, Lemell P, Stratev D, Weisgram J. 2009. Analysis of prey capture and food transport kinematics in two Asian box turtles, Cuora amboinensis and Cuora flavomarginata (Chelonia, Geoemydidae). Zoology. 112: 113-127. Цитирана в: Lintner et al. (2012). The Oropharyngeal Morphology in the Semiaquatic Giant Asian Pond Turtle, Heosemys grandis, and Its Evolutionary Implications. PLoS ONE 7(9): e46344. doi:10.1371/journal.pone.0046344.

2012г. - Heiss E, Natchev N, Rabanser A, Weisgram J, Hilgers H. 2009. Three types of cutaneous glands in the skin of the salamandrid Pleurodeles waltl. A histological and ultrastructural study. Journal of morphology. 270: 892-902. Цитирана в: Lintner et al. (2012). The Oropharyngeal Morphology in the Semiaquatic Giant Asian Pond Turtle, Heosemys grandis, and Its Evolutionary Implications. PLoS ONE 7(9): e46344. doi:10.1371/journal.pone.0046344.

2012г. - Heiss E, Natchev N, Rabanser A, Weisgram J, Hilgers H. 2009. Three types of cutaneous glands in the skin of the salamandrid Pleurodeles waltl. A histological and ultrastructural study. Journal of morphology. 270: 892-902. Цитирана в: Mascherghi et al. (2012). Topical effects of frog “Rana ridibunda” skin secretions on wound healing and reduction of wound microbial load. J. Ethnopharmac. 154 (3): 793–797.

2012г. - Heiss E, Natchev N, Rabanser A, Weisgram J, Hilgers H. 2009. Three types of cutaneous glands in the skin of the salamandrid Pleurodeles waltl. A histological and ultrastructural study. Journal of morphology. 270: 892-902. Цитирана в: Brunetti et al. (2012). New insights into sexually dimorphic skin glands of anurans: The structure and ultrastructure of the mental and lateral glands in Hypsiboas punctatus (Amphibia: Anura: Hylidae). J. Morphol. 273 (11): 1257–1271.

2012г. - Heiss E, Natchev N, Salaberger D, Gumpenberger M, Weisgram J. 2009. Hurt yourself to hurt your enemy: new insights on the function of the bizarre antipredator mechanism in the salamandrid Pleurodeles waltl. Journal of zoology London. 280: 156-162. Цитирана в: Cromie GL and Chappel DG (2012) Is partial tail loss the key to a complete understanding of caudal autotomy? Austral. Ecol. doi: 10.1111/j.1442-9993.2012.02429.

2012г. - Natchev N, Lemell P, Heiss E, Beisser C, Weisgram J. 2010. Aquatic feeding in a terrestrial turtle: a functional-morphological study of the feeding apparatus in the Indochinese box turtle Cuora galbinifrons (Chelonia, Geoemydidae). Zoomorphology. 129: 111-119. Цитирана в: Lintner et al. (2012). The Oropharyngeal Morphology in the Semiaquatic Giant Asian Pond Turtle, Heosemys grandis, and Its Evolutionary Implications. PLoS ONE 7(9): e46344. doi:10.1371/journal.pone.0046344.

2012г. - Heiss E, Natchev N, Beisser C, Lemell P, Weisgram J. 2010. The fish in the turtle: On the functionality of the oropharynx in the common musk turtle Sternotherus odoratus (Chelonia, Kinosternidae) concerning feeding and underwater respiration. Anatomical Record. 293: 1416-1424. Цитирана в: Lintner et al. (2012) The Oropharyngeal Morphology in the Semiaquatic Giant Asian Pond Turtle, Heosemys grandis, and Its Evolutionary Implications. PLoS ONE 7(9): e46344. doi:10.1371/journal.pone.0046344.

2012г. - Heiss E, Natchev N, Beisser C, Lemell P, Weisgram J. 2010. The fish in the turtle: On the functionality of the oropharynx in the common musk turtle Sternotherus odoratus (Chelonia, Kinosternidae) concerning feeding and underwater respiration. Anatomical Record. 293: 1416-1424. Цитирана в: Rothschield BM (2012) Perspectives on decompression syndrome and the methodology of science. Naturwissenschaften 99 (8): 673-674.

2012г. - Natchev N, Heiss E, Singer K, Kummer S, Salaberger D, Weisgram J. 2011. Structure and Function of the Feeding Apparatus in the Common Musk Turtle Sternotherus odoratus (Chelonia, Kinosternidae). Contributions to Zoology. 80: 143-156. Цитирана в: Lintner et al. (2012). The Oropharyngeal Morphology in the Semiaquatic Giant Asian Pond Turtle, Heosemys grandis, and Its Evolutionary Implications. PLoS ONE 7(9): e46344. doi:10.1371/journal.pone.0046344.

2012г. - Natchev N, Heiss E, Singer K, Kummer S, Salaberger D, Weisgram J. 2011. Structure and Function of the Feeding Apparatus in the Common Musk Turtle Sternotherus odoratus (Chelonia, Kinosternidae). Contributions to Zoology. 80: 143-156. Цитирана в: Lintner et al. (2012). The Oropharyngeal Morphology in the Semiaquatic Giant Asian Pond Turtle, Heosemys grandis, and Its Evolutionary Implications. PLoS ONE 7(9): e46344. doi:10.1371/journal.pone.0046344.

2012г. - Petrov P, Krachounov M, Kulev O, Nisheva N, Natchev N, Vassilev D. AnatOM – An intelligent software program for semi-automatic mapping and merging of anatomy ontologies. ISGT. (in press) Цитирана в: Petrov et al. (2012) Predicting and Scoring Links in Anatomical Ontology Mapping. Biomath. 1211117 (1):1-6.

2012г. - Natchev N, Heiss E, Singer K, Kummer S, Salaberger D, Weisgram J. 2011. Structure and Function of the Feeding Apparatus in the Common Musk Turtle Sternotherus odoratus (Chelonia, Kinosternidae). Contributions to Zoology. 80: 143-156. Цитирана в: Orenstein R. 2012. Turtles, Tortoises and Terrapins: A Natural History. Firefly Books.

2012г. - Natchev, N., Heiss, E., Lemell, P., Stratev, D. and Weisgram, J. (2009). Analysis of prey capture and food transport kinematics in two Asian box turtles, Cuora amboinensis and Cuora flavomarginata (Chelonia, Geoemydidae), with emphasis on terrestrial feeding patterns. Zoology 112, 113-127. Цитирана в: Orenstein R. 2012. Turtles, Tortoises and Terrapins: A Natural History. Firefly Books.

2011г. - Natchev N, Heiss E, Weisgram J. 2008. On the Hyobranchial musculature in Cuora amboinensis (Daudin, 1802): Chelonia, Geoemydidae. Annual of Konstantin Preslavsky University, Shumen Vol. XVIII B, Faculty of Natural Sciences. 6: 109-120. Цитирана в: Werneburg I (2011). The cranial musculature of turtles. Palaeontologia Electronica 14(2), 15A: 99 pages.

2011г. - Natchev N, Heiss E, Lemell P, Stratev D, Weisgram J. 2009. Analysis of prey capture and food transport kinematics in two Asian box turtles, Cuora amboinensis and Cuora flavomarginata (Chelonia, Geoemydidae). Zoology. 112: 113-127. Цитирана в: Werneburg I (2011). The cranial musculature of turtles. Palaeontologia Electronica 14(2), 15A: 99 pages.

2011г. - Natchev N, Heiss E, Lemell P, Stratev D, Weisgram J. 2009. Analysis of prey capture and food transport kinematics in two Asian box turtles, Cuora amboinensis and Cuora flavomarginata (Chelonia, Geoemydidae). Zoology. 112: 113-127. Цитирана в: Stayton CT (2011). Terrestrial feeding in aquatic turtles: environment-dependent feeding behavior modulation and the evolution of terrestrial feeding in Emydidae. J. Exp. Bio. 214: 4083–4091.

2011г. - Natchev N, Lemell P, Heiss E, Beisser C, Weisgram J. 2010. Aquatic feeding in a terrestrial turtle: a functional-morphological study of the feeding apparatus in the Indochinese box turtle Cuora galbinifrons (Chelonia, Geoemydidae). Zoomorphology. 129: 111-119. Цитирана в: Werneburg I (2011). The cranial musculature of turtles. Palaeontologia Electronica 14(2), 15A: 99 pages.

2011г. - Natchev N, Lemell P, Heiss E, Beisser C, Weisgram J. 2010. Aquatic feeding in a terrestrial turtle: a functional-morphological study of the feeding apparatus in the Indochinese box turtle Cuora galbinifrons (Chelonia, Geoemydidae). Zoomorphology. 129: 111-119. Цитирана в: Stayton CT (2011). Terrestrial feeding in aquatic turtles: environment-dependent feeding behavior modulation and the evolution of terrestrial feeding in Emydidae. J Exp Bio 214: 4083–4091.

2011г. - Heiss E, Natchev N, Schwaha T, Salaberger D, Lemell P, Beisser C, Weisgram J. 2011. Oropharyngeal Morphology in the Basal Tortoise Manouria emys emys With Comments on Form and Function of the Testudinid Tongue. Journal of Morphology. 272:1217–1229. (Title page) Цитирана в: Schwacha T and Wanninger A (2011) Myoanatomy and serotonergic nervous system of plumatellid and fredericellid phylactolaemata (lophotrochozoa, ectoprocta). J. Morphol. 273 (1):57-67.

2011г. - Heiss E, Natchev N, Schwaha T, Salaberger D, Lemell P, Beisser C, Weisgram J. 2011. Oropharyngeal Morphology in the Basal Tortoise Manouria emys emys With Comments on Form and Function of the Testudinid Tongue. Journal of Morphology. 272:1217–1229. (Title page) Цитирана в: Schwacha T and Wanninger A (2011) Myoanatomy and serotonergic nervous system of plumatellid and fredericellid phylactolaemata (lophotrochozoa, ectoprocta). J. Morphol. 273 (1):57-67.

2011г. - Heiss E, Natchev N, Salaberger D, Gumpenberger M, Weisgram J. 2009. Hurt yourself to hurt your enemy: new insights on the function of the bizarre antipredator mechanism in the salamandrid Pleurodeles waltl. Journal of zoology London. 280: 156-162. Цитирана в: Jared C, Antoniazzi MM, Verdade VK, Toledo LF, Rodrigues MT. 2011. The Amazonian toad Rhaebo guttatus is able to voluntarily squirt poison from the paratoid macroglands. Amphibia-Reptilia. 32:546-549.

2011г. - Natchev N, Heiss E, Lemell P, Stratev D, Weisgram J. 2009. Analysis of prey capture and food transport kinematics in two Asian box turtles, Cuora amboinensis and Cuora flavomarginata (Chelonia, Geoemydidae). Zoology. 112: 113-127. Цитирана в: Schoppe S, Das I, 2011. Cuora amboinensis (Riche in Daudin 1801) – Southeast Asian Box Turtle. Conservation Biology of Freshwater Turtles and Tortoises: A Compilation Project of the IUCN/SSC Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group A.G.J. Rhodin, P.C.H. Pritchard, P.P. van Dijk, R.A. Saumure, K.A. Buhlmann, J.B. Iverson, and R.A. Mittermeier, Eds. Chelonian Research Monographs (ISSN 1088-7105) No. 5, doi:10.3854/crm.5.053.amboinensis.v1.2011

2010г. - Heiss E, Natchev N, Rabanser A, Weisgram J, Hilgers H. 2009. Three types of cutaneous glands in the skin of the salamandrid Pleurodeles waltl. A histological and ultrastructural study. Journal of morphology. 270: 892-902. Цитирана в: Ryczko et al. (2010). Segmental Oscillators in Axial Motor Circuits of the Salamander: Distribution and Bursting Mechanisms. J. Neurophysiology 104:2677-2692.

2010г. - Heiss E, Natchev N, Rabanser A, Weisgram J, Hilgers H. 2009. Three types of cutaneous glands in the skin of the salamandrid Pleurodeles waltl. A histological and ultrastructural study. Journal of morphology. 270: 892-902. Цитирана в: Ryczko et al. (2010). Segmental Oscillators in Axial Motor Circuits of the Salamander: Distribution and Bursting Mechanisms. J. Neurophysiology 104:2677-2692.

2010г. - Heiss E, Natchev N, Salaberger D, Gumpenberger M, Weisgram J. 2009. Hurt yourself to hurt your enemy: new insights on the function of the bizarre antipredator mechanism in the salamandrid Pleurodeles waltl. Journal of zoology London. 280: 156-162. Цитирана в: Cadena V (2010). Newts use his ribs as lethal weapons. J. Exp. Biol. 213, iv. doi: 10.1242/jeb.036400.

2010г. - Heiss E, Natchev N, Salaberger D, Gumpenberger M, Weisgram J. 2009. Hurt yourself to hurt your enemy: new insights on the function of the bizarre antipredator mechanism in the salamandrid Pleurodeles waltl. Journal of zoology London. 280: 156-162. Цитирана в: Currey JD (2010). Mechanical properties and adaptations of some less familiar bony tissues. J. Mech. Behav. Biomed. Mater. 3(5): 357-72.

2007г. - Natchev N, Lemell P, Weisgram J. 2007. Feeding Patterns of Asian Box Turtles – A Comparative Study on Cuora amboinensis and Cuora flavomarginata (Chelonia, Geoemydidae). Journal of Morphology vol. 268: 1110 Цитирана в: Heiss E, Plenk H, Weisgram J. 2008. Microanatomy of the palatal mucosa of the semiaquatic Malayan box turtle, Cuora amboinensis, and functional implications. Anat. rec. 291(7): 876-885.

Други публикации

2015г. - Natchev, N., S. Kummer, K. Singer, P. Lemell, G. Jennemann, N. Tzankov, E. Heiss. 2015. Feeding on land with a small tongue- ecomorphology of the feeding system in the European pond turtle Emys orbicularis L., 1758. 5th International Symposium on Emys orbicularis and other European freshwater turtles, Programm and abstracts, 19-21 August 2015, Kiten, Bulgaria, 24.

2015г. - Tzankov, N., Popgeorgiev, G., Kornilev, Y., Natchev, N., Stoyanov, A., Naumov, B., Ivanchev, I. 2015. Spatial distribution of Emys orbicularis and Mauremys rivulata in the lower Veleka River. 5th International Symposium on Emys orbicularis and other European freshwater turtles, Programm and abstracts, 19-21 August 2015, Kiten, Bulgaria, 41-42.

2015г. - Kornilev, Y., S. Etem, N. Natchev, I. Ivanchev, N. Tzankov, T. Ignatova-Ivanova. 2015. The micro-biota in the colon of three Testudo species (Testudinidae, Testudines) with emphasis on lactic acid bacteria – a preliminary study. 12th Croatian Biological congress, 1st Balkan Herpetological Symposium, Sveti Martin na Muri, Croatia, 18–23 September2015, Book of abstracts, 187-188.

2015г. - Natchev, N., S. Handschuh, S. Lukanov, N. Tzankov, B. Naumov, I. Werneburg. 2015. Discovery of an amphikinetic amphibian skull and its linkage to neotenic lifestyle. 12th Croatian Biological congress, 1st Balkan Herpetological Symposium, Sveti Martin na Muri, Croatia, 18–23 September2015, Book of abstracts, 191-192.

2014г. - Lukanov S, Natchev N, Naumov B, Tzankov N. 2014. Ethological features of the amphibious feeding in the Balkan-Anatolian crested newt, Triturus ivanbureschi (Arntzen & Wielstra 2013). Script of International Congress of Zoology of Grigore Antipa Museum (CZGA). Bucharest, Romunia

2013г. - I. Werneburg, J.K. Hinz, M. Gumpenberger, V. Volpato, N.Natchev, W.G. Joyce. 2013.Peculiarities of turtle body plan: the origin and evolution of neck retraction mechanism.In proceeding of: 10th International Congress of Vertebrate Morphology (ICVM), At Barcelona, Volume: Anatomical Record 295

2013г. - 2013г. - Tzankov N, Popgeorgiev G, Кornilev Y, Tzynkov N. 2013. Predicting potential invasive species in Bulgaria using GIS – key study on aquatic turtles. Script of the ESENIAS workshop 2013

2013г. - Natchev N, Кornilev Y, Popgeorgiev G, Tzynkov N. 2013. Considerations on the potential conflicts between allochton, invasive and native turtles - analysis of the feeding behaviour of the European pond turtle Emys orbicularis and some American aquatic turtle species, freely available on the pet market. Script of the ESENIAS workshop 2013

2012г. - Natchev N, Werneburg I .2012. Considerations on the evolution of feeding systems in turtles. Symposium on Turtle Evolution, University of Tuebingen, Germany, 2-5 June 2012. Abstract published in: W.G. Joyce, J.A. Corsini, I. Werneburg, M. Rabi (eds.). TOBIAS-lib Hochschulserver der Universitaet Tuebingen – 32

2011г. - Heiss E, Lintner M, Natchev N, Weisgram J. 2011. Form and function of the turtle tongue with special emphasis on the myo-skeletal system. Script of IMCCSV 5 -148

2010г. - Natchev N, Heiss E, Lemell P, Beisser C, Weisgram J. 2010.Ecomorphology and function of the feeding apparatus in geoemydids and tortoises (Testudines, Cryptodira). Script of the ICVM 9 – 234

2010г. - Heiss E, Natchev N, Weisgram J. 2010. Morphology of the feeding apparatus and food uptake performance in the tortoise Manouria emys emys with comments on the evolution of terrestrial feeding in turtles. Script of the ICVM 9 – 315

2010г. - Lemell P, Heiss E, Natchev N, Weissenbacher, Gumpenberger M, Weisgram J. 2010. Clash of the titens – Chelydra serpentina versus Chelus fimbriatus. Script of the ICVM 9 – 315

2009г. - Natchev N, Heiss E, Lemell P, Weisgram J. 2009. Diversity in terrestrial food uptake strategies within testudinoids (Chelonia; Cryptodira). Compаrative Biochemistry and Physiology, Part A vol. 153: 94

2009г. - Heiss E, Weisgram J, Natchev N. 2009. Feeding performance in two chelonian frontier-runners: Manouria emys and Sternotherus odoratus Compаrative Biochemistry and Physiology, Part A vol. 153: 126

2009г. - Heiss E, Natchev N, Weissenbacher A, Weisgram J. 2009. Fast and furious: Prey capture in the Chinese Giant Salamander Andrias davidianus. Compаrative Biochemistry and Physiology, Part A vol. 153: 131

2008г. - Natchev N, Heiss E, Lemell P, Weisgram J. 2008. Kinematic analysis of prey capture, prey transport and swallowing in the Common Musk Turtle Sternotherus odoratus (Chelonia, Kinosternidae). Compаrative Biochemistry and Physiology, Part A vol. 150: 95

2008г. - Heiss E, Natchev N, Weisgram J. 2008. On the biochemical and bizarre mechanical defensive strategies of the salamandrid Pleurodeles waltl. Compаrative Biochemistry and Physiology, Part A vol. 150: 95

2007г. - Natchev N, Lemell P, Weisgram J. 2007. Feeding Patterns in Cuora galbinifrons (Bouret, 1939). Journal of Morphology vol. 268: 1110

2007г. - Natchev N, Lemell P, Weisgram J. 2007. Feeding Patterns of Asian Box Turtles – A Comparative Study on Cuora amboinensis and Cuora flavomarginata (Chelonia, Geoemydidae). Journal of Morphology vol. 268: 1110

Еволюционна морфология на гръбначните животни
Можете да свалите електронното помагало безплатно от платформата на редактора на адрес: http://yurii.org/down/natchev_morph/ В случай, че не можете да отворите линка премахнете долното тире, както следва: http://yurii.org/down/natchev morph/


Еволюционна морфология на гръбначните животни
Временно съм пренасочил линка за сваляне на електронното помагало по Еволюционна морфология на гръбначните животни на сайт: https://www.dropbox.com/sh/nldzllhijk7m9o1/AACL0uMP5iKRXxIhiupGdWQ9a?dl=0


Екологично картиране
Моля, изтеглете текста на изискванията за освобождаване от изпит!


Реферат с автор Йорданка Кузманова оценен с отлична оценка
Моля, изтеглете съдържанието на реферат, оценен с отлична оценка!