Проф. д.х.н. Валерий Христов Христовабв

Проф. д.х.н. Валерий Христов Христов

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ХИМИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 302

Телефон: 054 830 495 вътр. 222, 155

Email: vchristo@shu.bg; v.christov@shu.bg; vchristo@shu-bg.net

Приемно време: първа седмица, петък 13.00 - 15.00 ч. и събота 9.00 - 12.00 ч.; втора седмица, понеделник 09.00 - 12.00 ч.

Завършен университет, специалност

1975-1979, Катедра "Химия", Природо-математически факултет, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", магистър по химия;

1979-1981, Катедрата по органична химия, Химически факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски", магистър по органичен синтез - физична органична химия с елементорганични съединения;

1983-1986, Катедрата по органична химия, Химически факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски", докторант по органична химия", научни консултанти: проф. дхн Марко Кирилов и проф. дхн Христо Ангелов;

1993-1994, Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering, Kyushu Institute of Technology, Tobata, Kitakyushu, Japan, 75th Commemoration Fund of Kyushu Institute of Technology for Foreign Researchers, Postdoctoral Research Associate with Prof. Dr. Toru Minami..

Месторабота преди постъпване в ШУ

1981-1982, База за развитие и внедряване, Химически заводи в гр. Смядово, Шуменско, химик-технолог;

1982-1982, Централна заводска лаборатория и ОТКК, Химически заводи в гр. Смядово, Шуменско, химик-технолог;

1982-1985, Централна заводска лаборатория и ОТКК, Химически заводи в гр. Смядово, Шуменско, началник и гл. специалист.

Заемани академични длъжности

1985-1986, научен сътрудник ІІІ-та степен по фосфорорганична химия, Научно-изследователски сектор, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски";

1986-1988, старши асистент по органична химия и химия на отровните вещества, Катедра "Химия", Природо-математически факултет, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски";

1988-1998, главен асистент по органична химия и токсикохимия, Катедра "Химия", Природо-математически факултет, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски";

1998-2008, доцент по органична химия, Катедра по органична химия и технология, Факултет по природни науки, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски";

2000-2016, ръководител на Катедрата по органична химия и технология, Факултет по природни науки, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски";

2008-, професор по органична химия, Катедра по органична химия и технология, Факултет по природни науки, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски";

2016-, ръководител на Катедрата по химия, Факултет по природни науки, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".

Придобити научни степени

1986, доктор по химия (тогава "кaндидат на химическите науки"), дисертация на тема "Синтез, структура и хетероциклизация на 2-хлор-1,3-алкадиенфосфонати с електрофилни реагенти";

2006, доктор на химическите науки, дисертация на тема "P- и S-функционализирани полиени. Синтез и реакции на циклизация".

Водени лекции и/или упражнения

Лекции по следните дисциплини в ОКС "бакалавър", ОКС "магистър" и ОНС "доктор":

* Органична химия - І част;

* Органична химия - ІІ част;

* Теоретични основи на органичната химия;

* Нови аспекти на органичната химия;

* Механизми на органичните реакции;

*Токсикохимия;

*Химия на алените;

*Органичен анализ;

*Екотоксикохимия;

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

1993-1994, Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering, Kyushu Institute of Technology, Tobata, Kitakyushu, Japan, 75th Commemoration Fund of Kyushu Institute of Technology for Foreign Researchers, Postdoctoral Research Associate with Prof. Dr. Toru Minami.

Области на научни интереси

* Органична химия;

* Органичен синтез;

* Химия на елементорганичните съединения;

# Синтез на нови хетероатом- (фосфор, сяра, селен, силиции и др.) заместени ненаситени съединения (алени, 1,3-диени, триени, пропаргили, алили и др.) и тяхното приложение за синтез на карбо- и хетероциклени съединения:

# Синтез и електрофилни реакции на циклизация на фосфорилирани алени;

# Синтез и електрофилни реакции на циклизация на фосфорилирани 2-хлоро-1,3-алкадиени;

# Синтез и електрофилни реакции на циклизация на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени;

# Реакции на циклоизомеризация на моно- и би-функционализирани алени;

# Нуклеофилни реакции на циклизация инициирани от метални йони или комплекси;

# Синтез и електрофилни реакции на циклизация на функционализирани винилалени;

# Реакция на Дилс-Алдер на функционализирани винилалени;

# Реакции на хелетропно присъединяване на серен диоксид към функционализирани винилалени;

* Биологична активност на ненаситени и циклични органични съединения;

* Токсикохимия.

Last Update: March 07, 2017

Специализации

1993-1994, Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering, Kyushu Institute of Technology, Tobata, Kitakyushu, Japan, 75th Commemoration Fund of Kyushu Institute of Technology for Foreign Researchers, Postdoctoral Research Associate with Prof. Dr. Toru Minami.

Участия в международни и национални научни проекти

* Проект № 17604 / 1977 год. "Изследвания в областта на фосфорсъдържащите алени", финансиран от Научно-изследователски сектор на Министерството на народната просвета (член на работния колектив).

* Проект № 17804 / 1979 год. "Ненаситени фосфорорганични съединения - получаване, реакционна способност и приложение", финансиран от Научно-изследователски сектор на Министерството на народната просвета (член на работния колектив).

* Проект № 17001 / 1981 год. "Ненаситени фосфорорганични съединения - получаване, реакционна способност и приложение", финансиран от Научно-изследователски сектор на Министерството на народната просвета (член на работния колектив).

* Проект № 17008 / 1983 год. "Химикали и добавки за промишлеността - инициатори и стабилизатори", финансиран от Научно-изследователски сектор на Министерството на народната просвета (член на работния колектив).

* Проект № 17304 / 1985 год. "Синтез на фосфорорганични съединения и приложението им в практиката", финансиран от Научно-изследователски сектор на Министерството на народната просвета (член на работния колектив).

* Проект № 17402 / 1986 год. "Активиращи добавки на база фосфорорганични съединения за хомогенни катализатори при течнофазно окисление на въглеводороди", финансиран от Научно-изследователски сектор на Министерството на народната просвета (член на работния колектив).

* Проект № 17404Р / 1988 год. "Подобряване кълняемостта на цвеклото и качеството на продукцията чрез използване на биологичната активност на фосфорорганични съединения", финансиран от Научно-изследователски сектор на Министерството на народната просвета (член на работния колектив).

* Проект № 17404 / 1989 год. "Растежни стимулатори на памук на основата на фосфорорганични съединения", финансиран от Научно-изследователски сектор на Министерството на народната просвета (член на работния колектив).

* Проект № 11 / 2001 год. "Алкатриенил сулфоксиди и сулфони - получаване и приложение за синтез на хетероциклени съединения с потенциална биологична активност", финансиран от фонд "Научни изследвания" на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (ръководител на работния колектив).

* Проект № 019 / 2002 год. "Алкатриенил сулфоксиди и сулфони - получаване и приложение за синтез на хетероциклени съединения с потенциална биологична активност", финансиран от фонд "Научни изследвания" на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (ръководител на работния колектив).

* Проект № 12 / 2003 год. "Сулфинил- и сулфонил-функционализирани аленкарбоксилати, аленфосфонати и аленил фосфин оксиди - получаване и електрофил-инициирани реакции на циклизация", финансиран от фонд "Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски" (ръководител на работния колектив).

* Проект № 33 / 2004 год. "Сулфинил- и сулфонил-функционализирани аленкарбоксилати, аленфосфонати и аленил фосфин оксиди - получаване и електрофил-инициирани реакции на циклизация", финансиран от фонд "Научни изследвания" на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (ръководител на работния колектив).

* Проект № 4 / 2005 год. "Фосфорил- и сулфонил-функционализирани полиени. Синтетични иновации за карбо- и хетероциклени съединения", финансиран от фонд "Научни изследвания" на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (ръководител на работния колектив).

* Проект № 17 / 2006 год. "Фосфорил- и сулфонил-функционализирани полиени. Синтетични иновации за карбо- и хетероциклени съединения", финансиран от фонд "Научни изследвания" на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (ръководител на работния колектив).

* Проект № 4 / 2007 год. "Фосфорил- и сулфонил-функционализирани полиени. Синтетични иновации за карбо- и хетероциклени съединения", финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (ръководител на работния колектив).

* Проект № 9700 / 2008 год. "Изучаване на реакционната способност на ненаситени елементорганични съединения и приложение на синтезираните на тяхна основа съединения в промишлеността и селското стопанство", финансиран от фонд "Научни изследвания" на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (член на работния колектив).

* Проект № 9702 / 2008 год. "Синтетични иновации за карбо- и хетероциклени съединения от моно-, би- и трифункционализирани диени", финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (ръководител на работния колектив).

* Проект ДО 02-86 / 13. 12. 2008 год. "Активатори и добавки за селското стопанство на база циклични елементорганични съединения", финансиран от Националния фонд "Научни изследвания", конкурс "Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища" (член на работния колектив).

* Проект № РД-05-241 / 11. 03. 2009 год. "Функционални диени и хетеродиени - синтез, (хетеро)циклизация и (съ)полимеризация", финансиран от фонд "Научни изследвания" на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (ръководител на работния колектив).).

* Проект № РД-05-367 / 12. 03. 2010 год. "Функционални (хетеро)диени - синтез, (хетеро)циклизация и (съ)полимеризация", финансиран от фонд "Научни изследвания" на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (ръководител на работния колектив).

* Проект № РД-05-137 / 25. 02. 2011 год. "Синтез и реакции на циклизация и полимеризация на функционализирани диени", финансиран от фонд "Научни изследвания" на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (ръководител на работния колектив).

* Проект № РД-05-247 / 15. 03. 2012 год. "Синтез и реакции на циклизация на моно- и бифункционализирани алени", финансиран от фонд "Научни изследвания" на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (ръководител на работния колектив).

* Проект №BG051PO001-3.3.06 "Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени", в рамките на приоритетна ос 3 от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (член на работния колектив - ментор).

* Проект № РД-08-243 / 13. 03. 2013 год. "1,1- и 1,3-Бифункционализираните алени – подходящи субстрати за реакции на електрофилна циклизация", финансиран от фонд "Научни изследвания" на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (ръководител на работния колектив).

* Проект № РД-08-208 / 07. 03. 2014 год. "Синтез и реакции на циклизация на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени", финансиран от фонд "Научни изследвания" на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (ръководител на работния колектив).

* Проект № РД-08-248 / 06. 03. 2015 год. "Насочен синтез на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени и изследване на техните реакции на циклизация“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” (ръководител на работния колектив).

* Проект № РД-08-248 / 08. 02. 2016 год. "Дизайн на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени и изследване на реакциите им на електрофилна циклизация и циклоизомеризация““, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” (ръководител на работния колектив).

* Проект № РД-08-98 / 06. 02. 2017 год. "Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията““, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” (ръководител на работния колектив).

* Проект № РД-08-158 / 09. 02. 2018 год. "Актуални научни изследвания в химията““, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” (ръководител на работния колектив).

Last Update: October 08, 2018

Заемани ръководни позиции

1999-2003 (един мандат), председател на Контролния съвет на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски";

2000- (пет мандата), ръководител на Катедрата по органична химия и технология на Факултета по природни науки в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски";

2016- (първи мандат) ръководител на обединената катедра "Химия";

2000- (пети мандат), член на Факултетския съвет на Факултета по природни науки в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски";

2004-2019 (четири мандата), член на Академическия съвет на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".

Организационна дейност

2002-2006, национално контактно лице (NCP) с координиращи функции по 6-та Рамкова програма на Европейската Комисия, European Research Area (ERA): SP2: 2. Marie Curie Mobility Actions - Human Resources and Mobility; SP2: 3. Research Infrastructures.

2002, Член на Организационния и Научен съвети на I Национална конференция с международно участие "Природни науки 2002", Председател на секция "Химически науки", ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, септември, 2002.

2003, Член на Организационния и Научен съвети на II Национална конференция с международно участие "Природни науки 2003", Председател на секция "Химически науки", ШУ "Епископ Константин Преславски", Варна, септември, 2003.

2004, Член на Организационния и Научен съвети на III Национална конференция с международно участие "Природни науки 2004", Председател на секция "Химически науки", ШУ "Епископ Константин Преславски", Варна, септември, 2004.

2005, Член на Организационния и Научен съвети на IV Национална конференция с международно участие "Природни науки 2005", Председател на секция "Химически науки", ШУ "Епископ Константин Преславски", Варна, септември, 2005.

2006, Член на Организационния и Научен съвети на V Национална конференция с международно участие "Природни науки 2006", Председател на секция "Химически науки", ШУ "Епископ Константин Преславски", Варна, септември, 2006.

2007, Член на Организационния и Научен съвети на VI Национална конференция с международно участие "Природни науки 2007", Председател на секция "Химически науки", ШУ "Епископ Константин Преславски", Варна, септември, 2007.

2007-2010, член на Специализирания научен съвет по органична химия и органична технология при ВАК.

2008, Член на Организационния и Научен съвети на VII Национална конференция с международно участие "Природни науки 2008", Председател на секция "Химически науки", ШУ "Епископ Константин Преславски", Варна, септември, 2008.

2009, Член на Организационния и Научен съвети на VIII Национална конференция с международно участие "Природни науки 2009", Председател на секция "Химически науки", ШУ "Епископ Константин Преславски", Варна, септември, 2009.

2010, Член на Организационния и Научен съвети на IX Национална конференция с международно участие "Природни науки 2010", Председател на секция "Химически науки", ШУ "Епископ Константин Преславски", Варна, септември, 2010.

2011, Научен секретар на секция "Химия" на Национална конференция с международно участие "40 год. Шуменски университет 1971-2011", ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, септември, 2011.

2012, Член на Организационния и Научен съвети на X Национална конференция с международно участие "Природни науки 2012", Председател на секция "Химически науки", ШУ "Епископ Константин Преславски", Варна, септември, 2012.

2013, Член на Организационния и Научен съвети на XI Национална конференция с международно участие "Природни науки 2013", Председател на секция "Химически науки", ШУ "Епископ Константин Преславски", Варна, септември, 2013.

2013, Външен оценител съгласно Заповед № РД-16-601 / 17. 04. 2013 г. на Зам. министъра на икономиката, енергетиката и туризма за участие в Оценителни комисии по чл. 18, ал. 1 от ПМС 121 / 2007 г. за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ по приоритетна ос 1 "Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности" по Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007-2013.

2014, Член на Организационния и Научен съвети на XII Национална конференция с международно участие "Природни науки 2014", Председател на секция "Химически науки", ШУ "Епископ Константин Преславски", Варна, септември, 2014.

2014, Member of the Organizing Committee of the11th European Workshop on Phosphorus Chemistry, March 24-26, 2014, Sofia, Bulgaria

2014, Member of the Editorial Board of Acta Scientifica Naturalis

2015, Член на Организационния и Научен съвети на XIII Национална конференция с международно участие "Природни науки 2015", Председател на секция "Химически науки", ШУ "Епископ Константин Преславски", Варна, септември, 2015.

2015, Member of the Editorial Board of Acta Scientifica Naturalis

2016 - Член на Организационния и Научен съвети на XIV Национална конференция с международно участие "Природни науки 2016", Председател на секция "Химически науки", ШУ "Епископ Константин Преславски", Варна, септември, 2016.

2016, Member of the Editorial Board of Acta Scientifica Naturalis

2017, Член на Организационния и Научен съвети на XV Национална конференция с международно участие "Природни науки 2017", Председател на секция "Химически науки", ШУ "Епископ Константин Преславски", Варна, септември, 2017.

2017, Member of the Editorial Board of Acta Scientifica Naturalis

2018, Член на Организационния и Научен съвети на XVI Национална конференция с международно участие "Природни науки 2018", Председател на секция "Химически науки", ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, октомври, 2018.

2018, Member of the Editorial Board of Acta Scientifica Naturalis

Членства в научни организации

* Член е на Българското дружество за органична и органометална химия (от 2007 г. е избран за зам. председател на управителния съвет на Българското дружество за органична и органометална химия);

* Съюза на химиците в България;

* Съюза на учените в България (от 2006 г. е избран за зам. председател на Съюза на учените в България - клон Шумен);

* Дружество за химическо образование и история и философия на химията (Bulgarian Society for the Chemistry Education and History and Philosophy of Chemistry -CE&HPC);

* American Chemical Society.

Държавни и/или научни награди

* 2007 г. Носител е на Наградата на Шумен в областта на висшето образование и науката за 2006 г., връчвана от Общинския съвет - гр. Шумен.

* 2013 г. Носител на наградата "The Best Paper" на Научната конференция на РУ & ДНТ & СУ’2013, 01-02.11.2013 г., Ваканционен СПА комплекс „Островче”, Разград за доклада: „Исмаил Исмаилов, Ивайло Иванов, Валерий Христов, Региоселективен синтез и реакции на циклоизомеризация на алфа-хидроксиалени“.

* 2014 г. Paper "87. Ivanov, I. K.; Parushev, I. D.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. Part XI. Competitive Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 4-Phosphorylated Allenecarboxylates, Heteroatom Chem. 2014, 25, 60-71" has been selected as the "Editor's Choice" (Professor Derek P. Gates) for Heteroatom Chemistry's January issue. This featured article can be viewed from this link: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1098-1071/homepage/Editors_Choice.html

* 2015 г. Носител на Наградата на Ректора на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” за 2014 г..

Дисертации

2006г. - Христов, В. Х. P- и S-функционализирани полиени. Синтез и реакции на циклизация, дисертация за присъждане на научната степен "доктор на химическите науки", 2006, София

1985г. - Христов, В. Х. Синтез, структура и хетероциклизация на 2-хлор-1,3-алкадиенфосфонати с електрофилни реагенти, дисертация за присъждане на научната и образователна степен "кандидат на химическите науки" (сега доктор)), научни консултанти: доц. кхн (сега проф. дхн) Христо М. Ангелов и проф. дхн Марко Кирилов, Софийски университет "Св.Климент Охридски", 1985, София

1981г. - Христов, В. Х. Фосфорсъдържащи хетероциклени съединения - при взаимодействие на 2-хлоро-3-алкил-1,3-алкадиенфосфонати с някои електрофилни реагенти, специализантска дипломна работа, научен ръководител: проф. дхн Марко Кирилов, Катедра по органична химия, Химически факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски", 1981, София

1979г. - Христов, В. Х. 1,3-Алкадиенфосфонати - получаване, реакционна способност и изпитания с приложно значение, дипломна работа, научен ръководител: доц. кхн (сега проф. дхн) Христо М. Ангелов, Катедра "Химия", Природо-математически факултет, Висш педагогически институт (сега Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"), 1979, София

Книги

2017г. - Member of Editorial Board of Acta Scientifica Naturalis, De Gruyter Publishers, Shumen, 4, 2017

2016г. - Member of Editorial Board of Acta Scientifica Naturalis, De Gruyter Publishers, Shumen, 3, 2016

2015г. - Member of Editorial Board of Acta Scientifica Naturalis, Shumen, 2, 2015

2014г. - Member of Editorial Board of Acta Scientifica Naturalis, Shumen, 1, 2014

2014г. - Member of the Organizing Committee of the11th European Workshop on Phosphorus Chemistry, March 24-26, 2014, Sofia, Bulgaria

2013г. - Отговорен редактор на Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, Природни науки, Химия, 2013, XXII В1, Шумен

2012г. - Редактор на секция "Химия", Сборник от доклади на Националната конференция с международно участие "40 год. Шуменски университет 1971-2011", 2012, Шумен

2011г. - Отговорен редактор на Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, Природни науки, Химия, 2011, XXI В1, Шумен

2010г. - Отговорен редактор на Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, Природни науки, Химия, 2010, XX В2, Шумен

2009г. - Отговорен редактор на Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, Природни науки, Химия, 2009, XIX В1, Шумен

2008г. - Отговорен редактор на Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, Природни науки, Химия, 2008, XVIII В1, Шумен

2007г. - Отговорен редактор на Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, Природни науки, Химия, 2007, XVII В1, Шумен

2006г. - Отговорен редактор на Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, Природни науки, Химия, 2006, XVI В1, Шумен

2003г. - Отговорен редактор на Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, Природни науки, Химия, 2003, XVВ, Шумен

2000г. - Редактор на Сборник научни трудове, Природни науки, Химия, ШУ “Епископ К. Преславски”, Шумен, 2002

Учебници

2008г. - Галчева, П.; Христов, В.; Вачков, К. Тестове по химия за кандидат-студенти, Второ преработено и допълнено издание, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2008

2007г. - Вачков, К.; Христов, В.; Галчева, П. Триезичен речник на 1999 екологични термини и изрази, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2007

2007г. - Христов, В.; Иванов, И. Основи на органичната химия, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2007

2006г. - Галчева, П.; Христов, В.; Вачков, К. Тестове по химия за кандидат-студенти, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2006

1997г. - Христов, В.; Желязков, Х.; Ляпова, А. Сборник от задачи по органична химия, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 1997

1988г. - Стоева, В.; Кюркчиев, П.; Велев, В.; Христов, В. Учебно помагало по противопожарна охрана, (под редакцията на Христов, В.), Издателство на ВПИ, Шумен, 1988

Статии

2019г. - 142.Ismailov, I.; Ivanov, I.; Christov, V. Trifunctionalized Allenes. Part Vi. Synthesis of 2,5-Dihydro-1,2-Oxaphospholes, Furan-2(5H)-Ones and 5,6-Dihydro-2H-Pyrans By Electrophilic Cyclization and Cycloisomerization of 4- Phosphorylated 6-Hydroxyhepta-2,3-Dienoates, Heterocycles, 2019, 98(9), 1236-1243.

2019г. - 143. Ismailov, I.; Ivanov, I.; Christov, V. Trifunctionalized allenes. Part II. A practical regioselective synthesis of 4-phosphorylated beta-hydroxyallenecarboxylates, Bull. Chem. Commun., 2019, 51(4), in press.

2019г. - 144. Hasanov, H.; Ivanov, I.; Christov, V. Bifunctionalized allenes. Part XX. A convenient and efficient regioselective synthesis of phosphorylated 3-(alfa-hydroxyalkyl)allenes, Bull. Chem. Commun., 2019, 49, 25-32.

2019г. - 145. Ismailov, I.; Ivanov, I.; Christov, V. Trifunctionalized allenes. Part I. A convenient and efficient regioselective synthesis of 4-phosphorylated 5-hydroxyalka-2,3-dienoates, Bull. Chem. Commun., 2019, 49, 33-41.

2019г. - 146. Hasanov, H.; Eshref, A.; Ramadan, E.; Mustafa, M.; Ismailov, I.; Parushev, I.; Ivanov, I.; Christov, V. Electrophilic reactions of phosphorylated 3-(beta-hydroxy)allenes, Inductrial Technologies, 2019, 6 (1), 45-48.

2019г. - 147. Ismailov, I.; Parushev, I.; Hasanov, H.; Kechidzhi, M.; Urucheva, H.; Guneva, S.; Ivanov, I.; Christov, V. Research on cycloisomerization reactions of 1,1-bifunctionalized allenes, Inductrial Technologies, 2019, 6 (1), 49-55.

2018г. - 140. Hasanov, H. H.; I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. Part XXI. Electrophilic Cyclization аnd Addition Reactions of 3-(alfa- or beta-Hydroxyalkyl)-allenephosphonates and -allenyl Phosphine Oxides. Phosphorus, Sulfur, Silicon 2018, 193, 611-619.

2018г. - 141. Hasanov, H. H.; I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. Part XXII. Coinage Metal-catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated 3-(alfa- or beta-Hydroxyalkyl)allenes to 2-Phosphoryl-2,5-dihydrofurans or 2-Phosphoryl-5,6-dihydro-2Н-pyrans. Phosphorus, Sulfur, Silicon 2018, 193, 797-805.

2018г. - 136. Ismailov, I.; Kechidzhi, M.; Urucheva, H.; Ivanov, I.; Christov, V. Research on Cycloisomerization Reactions of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes,Inductrial Technologies, 2018, 5 (1), 33-39.

2018г. - 137. Parushev, I.; Guneca, S.; M.; Eshref, A.; H.; Ivanov, I.; Christov, V. Reactions of 4-(Dimethoxyphosphoryl)- and 4-(Diphenylphosphoryl)-allenecarboxylates with Electrophilic Reagents,Inductrial Technologies, 2018, 5 (1), 48-51.

2018г. - 138. Ivanov, I.; Hasanov. H.; Tzenov. T.; Latif, A.; Christov, V. Electrophilic Reactions of 1,2,4- and 1,3,4-Alkatrienyl Phosphine Oxides, Inductrial Technologies, 2018, 5 (1), 52-56.

2018г. - 139. Dragoeva, A.; Koleva, V., Georgieva, L. G.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K; Christov, V. Ch. Growth Inhibition of Human Hepatoma Cell Line by Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes, Biharean Biologist., 2018, 12 (1): 48-50, e171502.

2017г. - 129. Hasanov, H. H; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized Allenes. Part XX. A Novel Method for Regioselective Synthesis of Phosphorylated 3-(alfa-Hydroxyalkyl)allenes, Bull. Chem. Commun., Special Issue B 2017, 49, 25-32.

2017г. - 130. Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Trifunctionalized allenes. Part I. Convenient and Efficient Regioselective Synthesis of 4-Phosphorylated 5-Hydroxyalka-2,3-dienoates, Bull. Chem. Commun., Special Issue B 2017, 49, 33-41.

2017г. - 133. Ismailov, I.; Ahmedova, M.; Adem, S.; Ivanov, I.; Christov, V. Phosphorylated alfa- and beta-Hydroxyallenes – Reactions of Cycloisomerization, Proceedings, 15th National Conference, Varna, 2017, 20-27.

2017г. - 128. Hasanov, H. H; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized Allenes. Part XIX. Synthesis, Electrophilic Cyclization/Addition and Coinage Metal-Catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated 3-(beta-Hydroxy)allenes, Heteroartom Chem. 2017, 28, e21357, 1-10.

2017г. - 135. Parushev, I.; Velikova, K.; Parvanova, K.; Ivanov, I.; Christov, V. Study on Electrophilic Reactions of 4-Phosphorylated Allenecarboxylates, Proceedings, 15th National Conference, Varna, 2017, 36-40.

2017г. - 134. Ismailov, I.; Adem, E.; Yumerova, Dzh.; Ivanov, I.; Christov, V. Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes - Reactions with Electrophilic Reagents, Proceedings, 15th National Conference, Varna, 2017, 28-35.

2017г. - 136. Ivanov, I.; Gocheva, D.; Dineva, K.; Christov, V. New Synthetic Approach to Heterocyclic Compounds from Vinylallenyl Phosphine Oxides, Proceedings, 15th National Conference, Varna, 2017, 41-46.

2016г. - 131. Parushev, Ivaylo; Ibryamova, Emine, Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Regioselective Synthesis of 4-Heteroatom-functionalized Allenecarboxylates and Study of their Electrophilic Reactions, Proceedings, 14th National Conference, Varna, 2016, 5-9.

2016г. - 122. Исмаилов, И., Иванов, И., Христов, В. Електрофилни реакции на фосфорилирани алфа-хидроксиалени, Научни трудове, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 2014, 39 (5), 41-49.

2016г. - 123. Исмаилов, И., Иванов, И., Христов, В. Синтез и реакции на циклоизомеризация на фосфорилирани алфа-хидроксиалени, Научни трудове, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 2014, 39 (5), 51-60.

2016г. - 124. Парушев, И., Иванов, И., Христов, В. Конкурентни реакции на електрофилна циклизация на 1,3-бифункционализирани алени, Научни трудове, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 2014, 39 (5), 61-68.

2016г. - 125. Парушев, И., Иванов, И., Христов, В. Конкурентна електрофилна циклизация и присъединителни реакции на 4-фосфорилирани аленкарбоксилати, Научни трудове, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 2014, 39 (5), 69-76.

2016г. - 126. Хасанов, Х., Иванов, И., Христов, В. Насочен синтез и региоселективни циклизации на 4-хидроокси-1,3,4-трифенилаленил фосфонат и фосфин оксид, Научни трудове, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 2014, 39 (5), 99-106.

2016г. - 127. Ignatova-Ivanova, Ts. V.; Stefanova, I.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K; Christov, V. Ch. Antifungal Activity of Protect-DRODO Ethanol Extracts, Res. J. Pharm. Biol. Chem. Sci., 2016, 7, 1312-1317.

2016г. - 132. Hasanov, Hasan; Liubenova, Bogdana, Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Synthesis and Cyclization Reactions of Phosphorylated 3-(Beta-hydroxy)allenes, Proceedings, 14th National Conference, Varna, 2016, 10-15.

2015г. - 110. Christov, V. Ch.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K. Bifunctionalized allenes. Part XVII. Synthesis of 3-Phosphoryl-2,5-dihydrofurans by Coinage Metal-catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes. Molecules 2015, 20, 7263-7275.

2015г. - 108. Ignatova-Ivanova, Ts.; Stefanova, I.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. In Vitro Studies of Antibacterial Activity of a Bifunctionalized Allene Ethanol Extracts. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. 2015, 4, 589-595.

2015г. - 109. Ignatova-Ivanova, Ts.; Stefanova, I.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. In Vitro Studies of Antifungal Activity of a Bifunctionalized Allene Ethanol Extracts. Int. J. Res. Stud. BioSci. (IJRSB) 2015, 3, 1-6.

2015г. - 111. Christov, V. Ch.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Bifunctionalized Allenes. Part XVII. Synthesis of 2,5-dihydro-1,2-oxaphospholes and 4-Phosphoryl-3,6-dihydrо-2Н-pyrans by Electrophilic Cyclization and Coinage Metal-catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated beta-Hydroxyallenes. Int. J. Rec. Sci. Res. (IJRSR) 2015, 6, 4526-4537.

2015г. - 112. Ignatova-Ivanova, Ts.; Stefanova, I.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Antifungal Activity of a Bifunctionalized Allene Ethanol Extracts, Int. J. Rec. Sci. Res. (IJRSR) 2015, 6, 4352-4355.

2015г. - 113. Ignatova-Ivanova, Ts.; Stefanova, I.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Antibacterial Activity of a Bifunctionalized Allene Ethanol Extracts, Int. J. Rec. Sci. Res. (IJRSR) 2015, 6, 4571-4575.

2015г. - 114. Ignatova-Ivanova, Ts.; Stefanova, I.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. A Bifunctionalized Allene Ethanol Extracts with Antifungal Activity. Global J. Pure Applied Chem. Research (GJPACR) 2015, 3, 35-41 .

2015г. - 116. Ignatova-Ivanova, Ts. V.; Ibrjam, S. F.; Ismail E. Ismailov, I. E.; Christov, V. Ch.; I. Ivanov, R. I. Adhesion and surface growth of Staphylococcus Aureus and Lactobacillus Plantarum on various metals. Journal of International Medical Association Bulgaria (IMAB) - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2015, 21, 793-796.

2015г. - 117. Ignatova-Ivanova, Ts. V.; Stefanova, I.; Ismail E. Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K; Christov, V. Ch. A Hydroxyethyl-heptadienyl Phosphine Oxide (HEHPO) Ethanol Solutions with Antibacterial Activity. Eur. J. Biol. Med. Sci. Res. 2015, 3, 10-16.

2015г. - 118. Hasanov, Hasan; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Synthesis, Electrophilic Cyclization and Cycloisomerization Reactions of Phosphorylated 3-(alfa-Hydroxy)allenes. Acta Scientifica Naturalis, 2015, 2, Special Issue, 47-51.

2015г. - 119. Ivanov, Ivaylo; Christov Valerij, Electrophilic Cyclization and Cycloaddition Reactions of Vinylallenyl Sulfoxides and Sulfones, Acta Scientifica Naturalis, 2015, 2, Special Issue, 51-64.

2015г. - 120. Parushev, Ivaylo; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Study on the Electrophilic Reactions of 4-Heteroatom-functionalized Allenecarboxylates, Acta Scientifica Naturalis, 2015, 2, Special Issue, 65-72.

2015г. - 121. Ismailov, Ismail; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Synthesis, Reactions of Electrophilic Cyclization and Cycloisomerization of Phosphorylated alfa- and beta-Hydroxyallenes. Acta Scientifica Naturalis, 2015, 2, Special Issue, 117-125.

2015г. - 105. Parushev, Ivaylo; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Competitive 5-Endo-trig Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of Alkyl 4-(Dimethoxyphosphoryl)- and 4-(Diphenylphosphoryl)-alka-2,3-dienoates, Acta Scientifica Naturalis, 2015, 2, 150-163.

2015г. - 106. Ismailov, Ismail; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Designing and Regiospecific Synthesis of 3-Phosphoryl-2,5-dihydrofurans by Coin Metal-catalysed Cycloisomerization of alfa-Hydroxyallenyl Phosphonates and Phosphine Oxides, Acta Scientifica Naturalis, 2015, 2, 129-139.

2015г. - 107. Hasanov, Hasan; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Designing Synthesis and Regioselective Cyclization Reactions of 4-Hydroxy-1,3,4-triphenylallenyl Phosphonate and Phosphine Oxide, Acta Scientifica Naturalis, 2015, 2, 120-128.

2015г. - 115. Christov, V. Ch.; Hasanov, H. H; Ivanov, I. K.; Bifunctionalized Allenes. Part XVIII. Synthesis of 2,5-dihydro-1,2-oxaphospholes and 2-Phosphoryl-2,5-dihydrofurans by Electrophilic Cyclization and Coinage Metal-catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated 3-(alfa-Hydroxy)allenes. Global J. Pure Applied Chem. Reports (GJPACR) 2015, 3, 20-36.

2014г. - 86. Ivanov, I. K.; Parushev, I. D.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. Part XII. Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 4-Sulfinylated and 4-Sulfonylated Allenecarboxylates, Phosphorus, Sulfur, Silicon 2014, 1189, 1503-1513.

2014г. - 104. Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized Allenes. Part XV. Synthesis of 2,5-dihydro-1,2-oxaphospholes by Electrophilic Cyclization Reaction of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes. Molecules 2014, 19, 11056-11076.

2014г. - 87. Ivanov, I. K.; Parushev, I. D.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. Part XI. Competitive Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 4-Phosphorylated Allenecarboxylates, Heteroatom Chem. 2014, 25, 60-71.

2014г. - 102. Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized Allenes. Part XIII. A Convenient and Efficient Method for Regioselective Synthesis of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes with Protected and Unprotected Hydroxy Group. Molecules 2014 19, 6309-6329.

2014г. - 98. Ivaylo Parushev, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov, Regioselective Synthesis and Competitive Electrophilic Cyclization Reactions of 1,3-Bifunctionalized Allenes, Acta Scientifica Naturalis, 2014, 1, 73-82.

2014г. - 99. Ismail Ismailov, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov, Synthesis and Electrophilic Reactions of Phosphorylated alfa-hydroxyallenes with protected OH-group, Acta Scientifica Naturalis, 2014, 1, 83-90.

2014г. - 103. Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. Part XIV. A Convenient and Efficient Regioselective Synthesis of Phosphorylated beta-Hydroxyallenes with Protected and Unprotected Hydroxy Group. Bulg. Chem. Commun. 2014, 46, Special Issue A, 39-46.

2013г. - 97. Ивайло К. Иванов, Исмаил Е. Исмаилов, Валерий Х. Христов, Синтез и реакции на циклизация на алфа-хидроксиметил-аленфосфонати и аленил фосфин оксиди, Научни трудове на СУБ-Пловдив, Серия В, Техника и технологии, 2013, т. XVI, 196-202.

2013г. - 93. Ivanov, I. K.; Ismailov, I. E.; Christov, V. Ch., Synthesis and Cyclization Reactions of 1- and 4-Functionalized Allenephosphonates, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, 2013, XXII B1, 169-176.

2013г. - 92. Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Synthesis and electrophilic cyclization reactions of diphenyl 3-methyl-penta-1,2,4-trienyl phosphine oxide. Synth. Commun. 2013, 43, 800-809.

2013г. - 91. Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. VIII. An efficient and varied method for synthesis of 2-sulfonylated alka-2,3-dienoates. Phosphorus, Sulfur, Silicon 2013, 188, 913-919.

2013г. - 90. Ivanov, I. K.; Ismailov, I. E.; Christov, V. Ch. Diels-Alder Reaction of Diphenyl 5-Methylhexa-1,3,4-trien-3-yl Phosphine Oxide with N-(4-subsituted-phenyl)maleimides and Maleic Anhydride. Arkivoc 2013 (iv) 152-163.

2013г. - 89. Ivanov, I. K.; Parushev, I. D.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. IX. An Efficient Method for Regioselective Synthesis of 4-Heteroatom-functionalized Allenecarboxylates. Heteroatom Chem. 2013, 24, 322-331.

2013г. - 88. Christov, V. Ch.; Ivanov, I. K.; Ismailov, I. E. Bifunctionalized allenes. Part X. An Electrophilic Cyclization Protocol for Convenient Highly Regioselective Synthesis of 3-Sulfonyl-furan-2(5H)-ones from 2-Sulfonyl-allenoates. Heterocycles 2013, 87, 1903-1916.

2013г. - 94. Ivanov, I. K.; Parushev, I. D.; Christov, V. Ch., Regioselective Synthesis of 1,3-Bifunctionalized Allenes, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, 2013, XXII B1, 161-168.

2013г. - 100. Парушев, Ивайло Д.; Иванов, Ивайло К.; Христов, Валерий Х., 1,3-Бифункционализирани алени – синтез и конкурентни реакции на електрофилна циклизация, Научни трудове, РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2013, 52, серия 9.1., 83-88.

2013г. - 95. Ивайло К. Иванов, Ивайло Д. Парушев, Валерий Х. Христов, Синтез и реакции на електрофилна циклизация на 4-фосфорилирани аленкарбоксилати, Научни трудове на СУБ-Пловдив, Серия В, Техника и технологии, 2013, т. XVI, 203-208.

2013г. - 96. Ивайло К. Иванов, Ивайло Д. Парушев, Валерий Х. Христов, Синтез и реакции на електрофилна циклизация и присъединяване на 4-сулфинил- и 4-сулфонил-аленкарбоксилати, Научни трудове на СУБ-Пловдив, Серия В, Техника и технологии, 2013, т. XVI, 190-195.

2013г. - 101. Исмаил Е. Исмаилов, Ивайло К. Иванов, Валерий Х. Христов, Региоселективен синтез и реакции на циклоизомеризация на фосфорилирани алфа-хидроксиалени, Научни трудове, РУ "Ангел Кънчев". Русе, 2013, 52, серия 9.1., 89-93.

2012г. - 85. Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Synthesis and electrophilic cyclization reactions of diphenyl 5-methyl-hexa-1,3,4-trien-3-yl phosphine oxide. Heteroatom Chem. 2012, 23, 345-351

2011г. - 84. Иванов, И. К.; Христов, В. Х. Синтез и реакции на електрофилна циклизация на 3-метил-1,2,4-пентатриенил сулфоксид, сулфон и фосфан оксид. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски" 2011, ХХI В1, 77-87

2010г. - 83. Христов, В. Х. 6-Endo vs. 5-Exo електрофилна циклизация на фосфорилирани 2-хлоро-1,3-алкадиени (oбзор). Научни трудове по химия, ПУ "Паисий Хилендарски" 2010, 37, кн. 5, 9-31

2010г. - 82. Иванов, И. К.; Христов, В. Х. Електрофилна циклизация на 5-метил-1,3,4-хексатриен-3-ил сулфоксид, сулфон и фосфан оксид. Научни трудове, РУ "Ангел Кънчев". Русе, 2010, 49, серия 9.1, 158-162

2010г. - 81. Иванов, И. К.; Хасанов, Х. Х.; Христов, В. Х. Синтез и реакции на електрофилна циклизация на дифенил 3-метил-1,2,4-пентатриенил фосфин оксид. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски" 2010, ХХ В2, 49-64

2008г. - 80. Христов, В. Х. Синтез и реакции на електрофилна циклизация на моно- и бифункционализирани алени (oбзор). Научни трудове по химия, ПУ "Паисий Хилендарски" 2008, 36, кн. 5, 7-29

2007г. - 78. Christov, V. Ch.; Ivanov, I. K. Alkatrienyl sulfoxides and sulfones. VIII: Diels-Alder reaction of 3-methylpenta-1,2,4-trienyl phenyl sulfoxide with maleic anhydride. Synth. Commun. 2007, 37, 3201-3209

2007г. - 79. Христов, В. Х. Р- и S-функционализирани диени. Синтез и реакции на циклизация. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски" 2007, ХVІІ В1, 5-43

2006г. - 75. Christov, V. Ch;. Ivanova, J. G. Bifunctionalized Allenes. VII. Two methods for one-pot synthesis of sulfonyl-functionalized allenecarboxylates and phosphorylated allenes. Synth. Commun. 2006, 36, 2231-2244

2006г. - 76. Христов, В. Х.;Иванов, И. К. S-функционализирани винилалени - удобни диени в реакции на циклоприсъединяване. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", 2006

2006г. - 77. Христов, В. Х.; Иванова, Й. Г. Реакции на региоселективна петчленна циклизация на сулфонил-функционализирани аленкарбоксилати и аленфосфонати. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", 2006

2005г. - 74. Christov, V. Ch.; Ivanov, I. K. Alkatrienyl sulfoxides and sulfones. Part VII. Synthetic innovations of cycloaddition reactions of S-functionalized vinylallenes. Balkan conference of young scientists, Plovdiv, June 16-28, 2005, 230-235

2005г. - 73. Christov, V. Ch.; Ivanova, J. G. Bifunctionalized allenes. Part VII. Two one-pot syntheses of sulfonyl-functionalized allenecarboxylates and phosphorylated allenes. Balkan conference of young scientists, Plovdiv, June 16-28, 2005, 224-229

2004г. - 72. Christov, V. Ch.; Prodanov, B. Bifunctionalized allenes. Part VI. Synthesis of 3-sulfinylfuran-2(5H)-ones and 5H-1,2-oxathiole-3-carboxylate 2-oxides by bromination of 2-sulfinyl-2,3-alkadienoates. Synth. Commun. 2004, 34, 1577-1588

2004г. - 71. Christov, V. Ch.; Ivanov, I. K. Alkatrienyl sulfoxides and sulfones. Part IV. Synthesis and electrophile-induced cyclization reactions of 3-methyl-1-methylsulfonylpenta-1,2,4-triene. Phosphorus, Sulfur, Silicon 2004, 179, 1681-1690

2004г. - 69. Christov, V. Ch.; Ivanov, I. K. Alkatrienyl sulfoxides and sulfones. Part V. Tandem cyclization, rearrangement and aromatization of 1- and 3-vinylallenyl sulfoxides and sulfones in Diels-Alder reaction with dimethyl but-2-ynedioate. Synth. Commun. 2004, 34, 3963-3973

2003г. - 68. Христов, В. Х.; Иванов, И. К. Синтез и реакции на електрофилно присъединяване на 3-метил-1,2,4-пентатриенил фенил сулфоксид. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2003

2003г. - 67. Christov, V. Ch.; Ivanov, I. K. Alkatrienyl sulfoxides and sulfones. Part III. 5-Methyl-3-(methylsulfonyl)hexa-1,3,4-triene - synthesis and electrophile-induced cyclizationreactions. Heterocyclic Commun. 2003, 9, 629-634

2002г. - 66. Христов, В. Х.; Иванов, И. К. Синтез и циклични реакции на 1,2,4- и 1,3,4-алкатриенил сулфоксиди и сулфони, Сборник научни трудове, Природни науки, Химия, ШУ "Епископ К. Преславски", Шумен, под редакцията на Христов, В. и Ангарска, Ж. 2002

2002г. - 64. Christov, V. Ch.; Prodanov, B. Bifunctionalized allenes. Part III. Bromination of 1-substituted phosphorylated allenes. Phosphorus, Sulfur, Silicon. 2002, 177, 243-249

2002г. - 65. Христов, В. Х. Синтез и електрофил-инициирани циклични реакции на бифункционализирани алени, Сборник научни трудове, Природни науки, Химия, ШУ "Епископ К. Преславски", Шумен, под редакцията на Христов, В. и Ангарска, Ж. 2002

2002г. - 62. Christov, V. Ch.; Prodanov, B. Bifunctionalized allenes. Part V. 3-Sulfinyl-2,5-dihydro-1,2,5-oxaphosphol-2-ones and 3-phosphoryl-1,2gama4-oxathiol-2(5H)-ones from sulfinylsubstituted phosphorylated allenes. Heterocycles 2002, 57, 1777-1788

2002г. - 63. Christov, V. Ch.; Prodanov, B. Bifunctionalized allenes. Part IV. 1,2gama5-Oxaphosphole-3-carboxylates and 3-phosphoryl-2(5H)-furanones from 2-phosphoryl-2,3-alkadienoates. Heterocyclic commun. 2002, 8, 349-354

2002г. - 61. Christov, V. Ch.; Ivanov, I. K. Alkatrienyl sulfoxides and sulfones. Part I. 3-Methyl-1,2,4-pentatrienyl phenyl sulfoxide - synthesis and electrophile-induced cyclization reactions. Phosphorus, Sulfur, Silicon 2002, 177, 2445-2454

2002г. - 60. Christov, V. Ch.; Ivanov, I. K. Alkatrienyl sulfoxides and sulfones. Part II. (5-Methyl-1,3,4-hexatriene-3-yl) phenyl sulfoxide - synthesis and electrophile-promoted cyclization reactions. Sulfur Lett. 2002, 25, 191-198

2001г. - 59. Христов, В. Х.; Иванов, И. К.; Проданов, Б. Синтез и електрофил-инициирани циклични реакции на S-функционализирани ален-карбоксилати, -фосфонати и аленилфосфин оксиди. Научни трудове, РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2001

2001г. - 58. Христов, В. Х.; Иванов, И. К.; Minami, T. Реакции на 1,4-циклоприсъединяване на 1,2,4- и 1,3,4-алкатриенил сулфоксиди и сулфони. Научни трудове, РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2001

2000г. - 57. Грозев, В. И.; Христов, В. Х.; Грозева, З. С. Някои взривоенергетични характеристики на тринитротиофенол. Сборник доклади, Научна конференция на ВВУАПВО "П. Волов", Шумен, 2000, част ІІІ

2000г. - 56. Christov, V. Ch.; Kirilov, M. Sulfenocyclization reaction of 3-methyl-1,2-butadienephosphonate with methyl di(methylthio) sulfonium hexachloroantimonate. Phosphorus, Sulfur, Silicon. 2000, 159, 205-214

2000г. - 55. Christov, V. Ch.; Prodanov, B. Synthesis of 1-substituted phosphorylated allenes. Phosphorus, Sulfur, Silicon 2000, 166, 265-273

2000г. - 54. Christov, V. Ch.; Nikolova, R.; Prodanov, B. One-pot synthesis of 2-heteroatom-substituted allenecarboxylates. Phosphorus, Sulfur, Silicon 2000, 166, 275-281

2000г. - 53. Christov, V. Ch.; Aladinova, V. M. Sulfenocyclization reaction of 2-chloro-1,3-alkadienephosphonates with methyl di(methylthio) sulfonium hexachloroantimonate. Sulfur Lett. 2000, 43, 127-136

1999г. - 52. Аладинова, В. М.; Христов, В. Х. Реакции на хидратиране на фосфорилирани 1,3-енини. Научни трудове, РУ "Ангел Кънчев", Русе, 1999

1999г. - 51. Christov, V. Ch.; Aladinova, V. M.; Prodanov, B. Hydration reactions of phosphorylated 1,3-enynes. Phosphorus, Sulfur, Silicon 1999, 155, 67-79

1998г. - 40. Christov, V. Ch.; Prodanov, B. Synthesis of 1-substituted phosphorylated allenes. Main Group Chemistry News (MGCN) Commun. (http://www.gbhap.com/physical/) 1998, 3 p.

1998г. - 50. Христов, В. Х.; Ангелов, Х. М. ІІІ. Производни на 1,3-алкадиени в реакции с електрофилни реагенти. 1. Халогенопроизводни (обзор). Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 1998

1998г. - 49. Христов, В. Х.; Ангелов, Х. М. ІІІ. Производни на 1,3-алкадиени в реакции с електрофилни реагенти. 2. Карбоксилни-, 3. Нитро- и 4. Силициеви производни (обзор). Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 1998

1998г. - 48. Христов, В. Х.; Ангелов, Х. М. ІІІ. Производни на 1,3-алкадиени в реакции с електрофилни реагенти. 5. Фосфорилирани 1,3-алкадиени (обзор). Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 1998

1998г. - 47. Christov, V. Ch. Reaction of 2-chloro-1,3-alkadienylphosphonic dimethyl esters with areneselenenenyl chlorides. Phosphorus, Sulfur, Silicon 1998, 132, 53-63

1998г. - 46. Christov, V. Ch. Synthesis of diethyl 1-(trimethylsilyl)-2-propenylphosphonate. Phosphorus, Sulfur, Silicon 1998, 132, 73-77

1998г. - 44. Christov, V. Ch.; Aladinova, V. M. One-pot synthesis of 2-oxo-3-alkenephosphonic acids. Phosphorus, Sulfur, Silicon 1998, 133, 215-220

1998г. - 45. Christov, V. Ch. Synthesis of 2-(trimethylsilyl)- and 2-(diethoxyphosphonyl)-1,3-butadienes. Phosphorus, Sulfur, Silicon 1998, 132, 79-83

1998г. - 42. Christov, V. Ch. Cyclic phosphonium salts by chlorination of benzo[c]-2-(2-chloro-1,3-alkadienyl)-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholanes. Phosphorus, Sulfur, Silicon 1998, 134/135, 373-379

1998г. - 43. Christov, V. Ch. Heterocyclic phosphonium salts by chlorination of dialkyl (2-chloro-1,3-alkadienyl) phosphine oxides. Phosphorus, Sulfur, Silicon 1998, 133, 221-227

1998г. - 41. Christov, V. Ch.; Prodanov, B. 2-Chloro-1,3-alkadienylphosphonic amidoesters and their 5,6-dihydro-2H-1,2-oxaphosphorine cyclization in reaction with electrophilic reagents. Phosphorus, Sulfur, Silicon 1998

1998г. - 39. Christov, V. Ch.; Nikolova, R. One-pot synthesis of heteroatom-substituted allenecarboxylates. Main Group Chemistry News (MGCN) Communications, http://www.gbhap.com/physical/, 1998

1998г. - 38. Christov, V. Ch.; Prodanov, B. Synthesis of 2-oxo-3-alkenephosphonates by hydration reaction of phosphorrylated 1,3-enynes. Main Group Chemistry News (MGCN) Communications, http://www.gbhap.com/physical/, 1998

1998г. - 15. Христов, В. Х. 2-Хлоро-1,3-алкадиенфосфонати - синтони на ациклени и хетероциклени съединения. Сборник доклади, ІІІ Hационална конференция по химия, Пловдив, 14-17 април, 1998, Резюме № ІІІ/3

1997г. - 37. Christov, V. Ch.; Minami, T. Synthesis of 1-(trimethylsilyl)-1-(diethoxyphosphoryl)-2-propene. Сборник доклади, Юбилейна научна сесия на ВHOВУ "В. Левски", В.Търново, 1997

1997г. - 35. Бонева, М. К.; Христов, В. Х. Комплекси на Cu2+, Co2+ и Ni2+ с циклични фосфонови киселини. Сборник доклади, Юбилейна научна сесия на ВHOВУ "В.Левски", В. Търново, 1997

1997г. - 34. Христов, В. Х. Хемо- и региоселективни реакции на сулфеноциклизация на 3-метил-1,2-бутадиенфосфонат. Сборник доклади, Юбилейна научна сесия на ВВВУ "Г.Бенковски", Д. Митрополия, 1997

1997г. - 33. Christov, V. Ch.; Angelov, Ch. M. Phosphorylated N-propargylamines - synthesis and reactions. Phosphorus, Sulfur, Silicon 1997

1997г. - 32. Christov, V. Ch. Propargylsulfates - synthesis and bromination. Sulfur Lett. 1997

1997г. - 31. Christov, V. Ch.; Aladinova, V. M. Synthesis and halogenation of 2-chloro-1,3-alkadienylphosphonic acids. Phosphorus, Sulfur, Silicon, 1997

1997г. - 36. Christov, V. Ch.; Minami, T. Synthesis of 2-(trimethylsilyl)- and 2-(diethoxyphosphoryl)-1,3-butadienes - potential monomers for uncombustible polymers. Сборник доклади, Юбилейна научна сесия на ВHOВУ "В. Левски", В. Търново, 1997

1996г. - 30. Христов, В. Х.; Проданов, Б. Циклични реакции на електрофилно присъединяване към алени (обзор). Сборник доклади, Юбилейна научна конференция “25 години ШУ "Епископ К. Преславски", секция "Физика и химия", Шумен, 1996

1996г. - 29. Каменова, Е.; Христов, В. Х.; Петров, В. Действие некоторые диалкиловых тиоэфиров и диоксафосфоланов на вирус тобачны мозайки in vitro. Сборник доклади, Юбилейна научна конференция "25 години ШУ "Епископ К. Преславски", секция "Биология и география", Шумен, 1996

1995г. - 27. Христов, В. Х.; Minami, T. Реакции на циклизации на 1-бензоилвинилфосфонати. Сборник доклади, Юбилейна научна сесия, ВHВУ “В. Левски", В. Търново, 1995

1995г. - 26. Христов, В. Х.; Minami, T. Синтез на 1-бензоилвинилфосфонати. Сборник доклади, Юбилейна научна сесия, ВHВУ "В. Левски", В. Търново, 1995

1995г. - 28. Бонева, М. К.; Ангелов, Х. М.; Христов, В. Х;. Тачева, Й. И. Fe (III) Комплекси на 2,5-дихидро-1,2-оксафосфолови киселини. Сборник доклади, Юбилейна научна сесия, ВHВУ "В. Левски", В. Търново, 1995

1994г. - 23. Christov, V. Ch.; Vasilev, V. T.; Angelov, Ch. M. S- and Se-Containing propargylammonium salts and their halogenation products. Sulfur Lett. 1994

1994г. - 25. Христов, В. Х.; Ангелов, Х. М. І. Електрофилно присъединяване на некисели електрофилни реагенти към 1,3-алкадиенови въглеводороди (обзор). Годишник на ВПИ "Константин Преславски", Шумен, 1994

1994г. - 24. Христов, В. Х.; Ангелов, Х. М. ІІ. Електрофилно присъединяване на кисели електрофилни реагенти към 1,3-алкадиенови въглеводороди (обзор). Годишник на ВПИ "Константин Преславски", Шумен, 1994, ХІІІ Б,

1993г. - 22. Christov, V. Ch.; Vasilev, V. T.; Angelov, Ch. M. Phosphorylated N-propargylamines - synthesis and reactions. Phosphorus, Sulfur, Silicon 1993

1993г. - 21. Christov, V. Ch.; Vasilev, V. T.; Angelov, Ch. S-containing propargyl compounds: synthesis and IR-study. Phosphorus, Sulfur, Silicon 1993

1992г. - 20. Christov, V. Ch.; Angelov, Ch. M. Heterocyclization of 2-(2-chloro-1,3-alkadienyl)-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxides in the reaction with sulfenyl chlorides. Phosphorus, Sulfur, Silicon 1992

1991г. - 19. Христов, В. Х.; Ангелов, Х. М.; Петров, А. А. 1,3-Алкадиены и их производные в реакциях с электрофильными реагентами (обзор). Усп. химии 1991

1990г. - 18. Christov, V. Ch.; Angelov, Ch. M. 2-(2-Chloro-1,3-alkadiene)-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholanes in the reaction with electrophilic reagents. Phosphorus, Sulfur, Silicon 1990

1988г. - 13. Christov, V. Ch.; Angelov, Ch. M. 2-(2-Chloro-1,3-alkadiene)-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholanes and their heterocyclization in the reaction with halogens. Compt. rend. Acad. bulg. Sci. 1988

1988г. - 17. Христов, В. Х.; Ангелов, Х. М. Хетероциклизация на 2-хлор-2(1-циклохексенил)етенфосфонати при взаимодействие с алкил(арил)сулфенилхлориди. Сборник доклади, Юбилейна. научна сесия "15 години ВПИ", Шумен, 1987, Депон. в ЦИНТИ, № 309 / 1988

1988г. - 16. Христов, В. Х.; Ангелов, Х. М.; Тодорова, Р. Хетероциклизация на 2-хлор-1,3-алкадиенфосфонати при взаимодействие с халогени и сулфенилхлориди. Сборник доклади, Юбилейна научна сесия "15 години ВПИ", Шумен, 1987, Депон. в ЦИНТИ, № 310 / 1988

1988г. - 15. Христов, В. Х.; Ангелов, Х. M. Конформационен анализ на 2-хлор-1,3-алкадиенфосфонати. Сборник доклади, Юбилейна научна сесия на ВHВУ "В. Левски", В. Търново, 1988

1988г. - 14. Христов, В. Х.; Митев, С. З. Характер на нитропроизводните в отпадна киселина при производството на тринитротолуол и определянето им по метода на газовата хроматография. Сборник доклади, Юбилейна научна сесия на ВHВУ "В. Левски", В. Търново, 1988

1988г. - 12. Christov, V. Ch.; Angelov, Ch. M. Bicyclic six-membered heterocycles from the reaction of sulfenyl chlorides with dialkyl 2-chloro-2(1-cyclohexenyl)ethenephosphonates. Phosphorus, Sulfur 1988

1987г. - 11. Angelov, Ch. M.; Christov, V. Ch. Six-membered heterocycles from the reaction of sulfenyl chlorides with dialkyl 2-chloro - 2(1-cyclohexenyl)ethеnephosphonates. Phosphorus and Sulfur, 1987

1987г. - 10. Christov, V. Ch.; Nikolov, N.; Angelov, Ch. M.; Dimitrova, L. Chemical structure and growth-regulating activity of 2-chloro-1,3-alkadienylphosphonic dialkyl thioesters. Proceedings, IVth International Symposium of Plant Growth Regulators, Pamporovo, 1987

1986г. - 3. Christov, V. Ch.; Nikolov, N.; Angelov, Ch. M.; Dimitrova, L. Chemical structure and growth-regulating activity of 2-chloro-1,3-alkadienylphosphonic dialkyl thioesters. Proceedings, IVth International Symposium of Plant Growth Regulators, Pamporovo, Bulgaria, September 28-October 4, 1986, Abstract No. 101

1984г. - 9. Angelov, Ch. M.; Christov, V. Ch. Five and six-membered heterocycles in the reaction of sulfenyl chlorides with dialkyl 2-chloro-1,3-alkadienylphosphonates. Chemica Scripta 1984

1983г. - 8. Angelov, Ch. M.; Christov, V. Ch.; Petrova, J.; Kirilov, M. 5,6-Dihydro-2H-1,2-oxaphosphorine 2-oxides by halogenation of 2-chloro-1,3-alkadienylphosphonic dialkyl esters. Phosphorus, Sulfur 1983

1982г. - 7. Ангелов, Х. М.; Христов, В. Х.; Петрова, Й.;Кирилов, М. 5,6-Дихидро-2H-1,2-оксафосфорин 2-окиси при халогениране на диалкилови естери на 2-хлор-1,3-алкадиенфосфонови киселини. Сборник доклади, Юбилейна научна сесия "1300 години Българска държава и 10 години ВПИ", Шумен, 1982

1982г. - 6. Ангелов, Х. М.; Христов, В. Х.; Кирилов, М. Синтез шестичленных бициклических фосфорсодержащих гетероциклов - производных 1,2-оксафосфорина. Журналь общей химии 1982

1981г. - 3. Ангелов, Х. М.; Христов, В. Х.; Ионин, Б. И. Синтез и химические превращения дихлорангидрида 2-хлор-2(1-циклогексенил)этенфосфоновых кислот. Журналь общей химии 1981

1981г. - 5. Ангелов, Х. М.; Христов, В. Х. Синтез дихлорангидридов и эфиров 2-хлор-3-алкил-1,3-алкадиенфосфоновых кислот, Доклады БАH, 1981

1981г. - 4. Angelov, Ch. M.; Christov, V. Ch.1,2-Oxaphosphorin-3-ene derivatives in the reaction of SO2CI2 with dichlorides of 2-chloro-3-alkyl-1,3-alkadiеnephosphonic acids. Tetrahedron Lett. 1981

1981г. - 2. Ангелов, Х. М.; Христов, В. Х. Синтез тиоэфиров 2-хлор-1,3-алкадиенфосфоновых кислот. Журналь общей химии 1981

1979г. - 1. Ангелов, Х. М.; Христов, В. Х.; Ионин, Б. И.; Кирилов, М.; Петров, А. А. Образование бициклических фосфорсодержащих гетероциклов при хлорировании диалкиловыхэфиров 2-хлор-2(1-циклогексенил)етенфосфоновой кислоты. Журналь общей химии 1979, 49, 2381-2382.

Доклади

2019г. - 115. Hasanov, H.; Eshref, A.; Ramadan, E.; Mustafa, M.; Ismailov, I.; Parushev, I.; Ivanov, I.; Christov, V. Electrophilic reactions of phosphorylated 3-(beta-hydroxy)allenes, International Conference Education, Science, Ecanomics and Technologies, Prof. Assen Zlatartov University, Burgas, 20-21. June, 2019.

2019г. - 116. Ismailov, I.; Parushev, I.; Hasanov, H.; Kechidzhi, M.; Urucheva, H.; Guneva, S.; Ivanov, I.; Christov, V. Research on cycloisomerization reactions of 1,1-bifunctionalized allenes, International Conference Education, Science, Ecanomics and Technologies, Prof. Assen Zlatartov University, Burgas, 20-21. June, 2019.

2019г. - 117. Хасанов, Х.; Исмаилов, И.; Рамадан, Е.; Мустафа, М.; Парушев, И.; Иванов, И.; Христов, В. Синтез, електрофилни реакции и реакции на циклоизомеризация на фосфорилирани 3-(alfa- или beta-хидроксиалкил) алени, XVII Национална конференция с международно участие Природни науки ’2019, Шумен, 04.10.-06.10. 2019.

2019г. - 118. Исмаилов, И.; Парушев, И.; Хасанов, Х.; Еюбова, Х.; Иванов, И.; Христов, В. Региоселективен синтез на фосфорилирани бета-хидроксиалени, XVII Национална конференция с международно участие Природни науки ’2019, Шумен, 04.10.-06.10. 2019.

2018г. - 108. Ismailov, I.; Kechidzhi, M.; Urucheva, H.; Ivanov, I.; Christov, V. Research on Cycloisomerization Reactions of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes,International Conference Education, Science, Ecanomics and Technologies, Prof. Assen Zlatartov University, Burgas, 28-29. June, 2017.

2018г. - 109. Parushev, I.; Guneca, S.; M.; Eshref, A.; H.; Ivanov, I.; Christov, V. Reactions of 4-(Dimethoxyphosphoryl)- and 4-(Diphenylphosphoryl)-allenecarboxylates with Electrophilic Reagents,International Conference Education, Science, Ecanomics and Technologies, Prof. Assen Zlatartov University, Burgas, 28-29. June, 2017.

2018г. - 110. Ivanov, I.; Hasanov. H.; Tzenov. T.; Latif, A.; Christov, V. Electrophilic Reactions of 1,2,4- and 1,3,4-Alkatrienyl Phosphine Oxides, International Conference Education, Science, Ecanomics and Technologies, Prof. Assen Zlatartov University, Burgas, 28-29. June, 2017.

2018г. - 111. Ivanov, Ivaylo; Dikidjieva, Aycan; Chitakova, Miyriam; Christov, Valerij, Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 1,2,4- and 1,3,4- Alkatrienyl Phosphine Oxides, XVI Национална конференция с международно участие Природни науки ’2018, Шумен, 05.10.-07.10. 2018.

2018г. - 112. Ismailov, Ismail; Kechidzhi, Mehtab; Urucheva,Hatidzhe; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, A Thorough Study on Cycloisomerization Reaction of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes, XVI Национална конференция с международно участие Природни науки ’2018, Шумен, 05.10.-07.10. 2018.

2018г. - 113. Parushev, Ivaylo, Guneva, Silvyq; Eshref, Arzu; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij,Electrophilic Reactions of 4-(Dimethoxyphosphoryl)- and 4-(Diphenylphosphoryl)-allenecarboxylates, XVI Национална конференция с международно участие Природни науки ’2018, Шумен, 05.10.-07.10. 2018.

2018г. - 114. Hasanov, Hasasn; Ramadan, Emel; Mustafa, Mergyul; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Electrophilic Cyclization аnd Addition Reactions of Phosphorylated 3-(alfa- or beta-Hydroxyalkyl)allenes, XVI Национална конференция с международно участие Природни науки ’2018, Шумен, 05.10.-07.10. 2018.

2017г. - 106. Ivaylo Parushev, Kostadinka Velikova, Kameliya Parvanova, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov Study on Electrophilic Reactions of 4-Phosphorylated Allenecarboxylates XV Национална конференция с международно участие Природни науки ’2017, Варна, 29.09.-01.10. 2017.

2017г. - 107. Ivaylo Ivanov, Daniela Gocheva, Kornelia Dineva, Valerij Christov, New Synthetic Approach to Heterocyclic Compounds from Vinylallenyl Phosphine Oxides, XV Национална конференция с международно участие Природни науки ’2017, Варна, 29.09.-01.10. 2017.

2017г. - 103. Ismailov, Ismail; Ahmedova, Merv; Adem, Sabrie; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij; Phosphorylated alfa- and beta-Hydroxyallenes – Reactions of Cycloisomerization, XV Национална конференция с международно участие Природни науки ’2017, Варна, 29.09.-01.10. 2017.

2017г. - 104. Ismailov, Ismail; Adem, Esin; Yumerova, Dzheylyan; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij; Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes - Reactions with Electrophilic Reagents, XV Национална конференция с международно участие Природни науки ’2017, Варна, 29.09.-01.10. 2017.

2017г. - 105. Hasanov, Hasan; Liubenova, Bogdana; Ivanov, Ivaylo; Christov Valerij; Synthesis, Reactions of Electrophilic Cyclization and Cycloisomerization of Phosphorylated 3-(alfa- or beta-Hydroxyalkyl)allenes, XV Национална конференция с международно участие Природни науки ’2017, Варна, 29.09.-01.10. 2017.

2016г. - 98. Ivaylo D. Parushev, Ivaylo K. Ivanov, Valerij Ch. Christov, Synthesis of 4-Heteroatom-functionalized Allenecarboxylates and Study of their Electrophilic Reactions, XIV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2016“, Варна, 29. 09.-02. 10. 2016, Доклад № 6.

2016г. - 99. Hasan Hasanov, Bogdana Liubenova, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov, Synthesis and Cyclization of Phosphorylated 3-(beta-Hydroxy)allenes with Protected and Unprotected Hydroxy Group, XIV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2016“, Варна, 29. 09.-02. 10. 2016, Доклад № 7.

2016г. - 100. Ivaylo Ivanov, Valerij Christov, Cyclization Reactions of Phosphorylated Vinylallenes, XIV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2016“, Варна, 29. 09.-02. 10. 2016, Постер № 3.

2016г. - 101. Ismail Ismailov, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov, Synthesis, Reactions of Electrophilic Cyclization of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes, XIV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2016“, Варна, 29. 09.-02. 10. 2016, Постер № 4.

2016г. - 102. Hasanov, H. H.; Liubenova, B. L.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Synthesis and Cyclization of Phosphorylated 3-(алфа- and бета-Hydroxy)allenes. 10-th Chemistry Conference (10CC), 9-11 October, 2016, Plovdiv, Постер № S2P4, стр. 108.

2015г. - 93. Ignatova-Ivanova Ts, S. Ibrjam, I. Ismailov, V. Christov, R. Ivanov.Adhesion and surface growth of Staphylococcus aureus and Lactobacillus plantarum on various metals. 25-th Jubilee Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria (IMAB), 14-17 May 2015, Hotel Admiral, Resort Golden Sands, near Varna, Bulgaria, P1.

2015г. - 94. Hasan Hasanov, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov, Synthesis of 2,5-dihydro-1,2-oxaphospholes and 2-Phosphoryl-2,5-dihydrofurans by Electrophilic Cyclization and Coinage Metal-catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated 3-(alfa-Hydroxy)allenes. XII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2015“, Варна, 25-27. 09. 2015, Доклад № .6.

2015г. - 95. Ismail Ismailov, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov, Electrophilic Cyclization Reactions of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes. XII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2015“, Варна, 25-27. 09. 2015, Постер № 4..

2015г. - 97. Ivaylo Parushev, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov, Electrophilic Reactions of 4-Phosphorylated Allenecarboxylates. XII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2015“, Варна, 25-27. 09. 2015, Постер № 10.

2015г. - 96. Ismail Ismailov, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov, Metal-Catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated alfa- and beta-Hydroxyallenes. XII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2015“, Варна, 25-27. 09. 2015, Постер № 5.

2014г. - 74. Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Electrophilic Reactions of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes, Abstracts, 11th European Workshop on Phosphorus Chemistry, Sofia, Bulgaria, March 24-26, 2014, Abstract No. P41, p. 71.

2014г. - 75. Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Efficient Metal-catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated alfa- and beta-Hydroxyallenes, Abstracts, 11th European Workshop on Phosphorus Chemistry, Sofia, Bulgaria, March 24-26, 2014, Abstract No. P42, p. 72.

2014г. - 76. Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Electrophilic Cyclization Reactions of Vinylallenyl Phosphine Oxides, Abstracts, 11th European Workshop on Phosphorus Chemistry, Sofia, Bulgaria, March 24-26, 2014, Abstract No. P43, p. 73.

2014г. - 73. Hasanov, H. H.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Synthesis and Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 3-Vinylallenyl Phosphine Oxide, Abstracts, 11th European Workshop on Phosphorus Chemistry, Sofia, Bulgaria, March 24-26, 2014, Abstract No. P40, p. 70.

2014г. - 77. Parushev, I. D.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Competitive Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 4-Phosporylated Allenecarboxylates, Abstracts, 11th European Workshop on Phosphorus Chemistry, Sofia, Bulgaria, March 24-26, 2014, Abstract No. P44, p. 74.

2014г. - 79. Ismailov, Ismail E.; Ivanov, Ivaylo K.; Christov, Valerij Ch., Reactions of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes with Electrophiles, Book of Abstracts, Eighth National Conference on Chemistry, Chemistry for Sustainable Development, June 26-28, 2014, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria, Abstract No. 2-P2, p.14.

2014г. - 78. Parushev, Ivaylo D.; Ivanov, Ivaylo K.; Christov, Valerij Ch., Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 4-Sulfinylated or 4-Sulfonylated Allencarboxylates, Book of Abstracts, Eighth National Conference on Chemistry, Chemistry for Sustainable Development, June 26-28, 2014, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria, Abstract No. 2P-O1, p.12.

2014г. - 80. Parushev, Ivaylo D.; Ivanov, Ivaylo K.; Christov, Valerij Ch., Competitive Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 4-Phosphorylated Allencarboxylates, Book of Abstracts, Eighth National Conference on Chemistry, Chemistry for Sustainable Development, June 26-28, 2014, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria, Abstract No. 2-P1, p. 14.

2014г. - 82. Hasanov, Hasan H.; Ivanov, Ivaylo K.; Christov, Valerij Ch., Synthesis and Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 3-Vinylallenyl Phosphine Oxide, Book of Abstracts, Eighth National Conference on Chemistry, Chemistry for Sustainable Development, June 26-28, 2014, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria, Abstract No. 2-P3, p. 15.

2014г. - 83. Ivanov, Ivaylo K.; Christov, Valerij Ch., Electrophilic Cyclization Reactions of Vinylallenyl Phosphine Oxides, Book of Abstracts, Eighth National Conference on Chemistry, Chemistry for Sustainable Development, June 26-28, 2014, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria, Abstract No. 2-P4, p. 15.

2014г. - 81. Ismailov, Ismail E.; Ivanov, Ivaylo K.; Christov, Valerij Ch., Metal-catalyzed Cycloisomerization Reactions of Phosphorylated alfa- and beta-Hydroxyallenes, Book of Abstracts, Eighth National Conference on Chemistry, Chemistry for Sustainable Development, June 26-28, 2014, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria, Abstract No. 2-O2, p. 12.

2014г. - 84. Parushev, Ivaylo; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Competitive 5-Endo-trig Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of Alkyl 4-(Dimethoxyphosphoryl)- and 4-(Diphenylphosphoryl)-alka-2,3-dienoates, Сборник, XII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2014”, Шумен, 26-28 септември, 2014, Секционен доклад № 4.

2014г. - 85. Ismailov, Ismail; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Designing and Regiospecific Synthesis of 3-Phosphoryl-2,5-dihydrofurans by Coin Metal-catalysed Cycloisomerization of alfa-Hydroxyallenyl Phosphonates and Phosphine Oxides, Сборник, XII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2014”, Шумен, 26-28 септември, 2014, Секционен доклад № 5.

2014г. - 86. Hasanov, Hasan; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Designing Synthesis and Regioselective Cyclization Reactions of 4-Hydroxy-1,3,4-triphenylallenyl Phosphonate and Phosphine Oxide, Сборник, XII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2014”, Шумен, 26-28 септември, 2014, Секционен доклад № 6.

2014г. - 87. Парушев, И. Д.; Иванов, И. К.; Христов, В. Х. Конкурентни реакции на електрофилна циклизация на 1,3-бифункционализирани алени, II Научна конференция на студенти и докторанти “Предизвикателства в химията”, Пловдив, 21-22 ноември 2014, Секционен доклад № 1.

2014г. - 88. Парушев, И. Д.; Иванов, И. К.; Христов, В. Х. Конкурентни електрофилна циклизация присъединителни реакции на 4-фосфорилирани аленкарбоксилати, II Научна конференция на студенти и докторанти “Предизвикателства в химията”, Пловдив, 21-22 ноември 2014, Постер № 1.

2014г. - 91.Хасанов, Х. Х.; Иванов, И. К.; Христов В. Х. Насочен синтез и региоселективни циклизации на 4-хидрокси-1,3,4-трифенилаленил фосфонат и фосфин оксид, II Научна конференция за студенти и докторанти "Предизвикателства в Химията", Пловдив, 21-22 ноември 2014, Секционен доклад № 3.

2014г. - 92. Хасанов, Х. Х.; Иванов, И. К.; Христов В. Х. Електрофилна циклизация и реакции на присъединяване на 3-винилаленил фосфин оксид, II Научна конференция за студенти и докторанти "Предизвикателства в Химията", Пловдив, 21-22 ноември 2014, Постер № 3.

2014г. - 89. Исмаилов, И. Е.; Иванов, И. К.; Христов, В. Х. Синтез и реакции на циклоизомеризация нa фосфорилирани алфа-хидроксиалени, II Научна конференция на студенти и докторанти “Предизвикателства в химията”, Пловдив, 21-22 ноември 2014, Секционен доклад № 2.

2014г. - 90. Исмаилов, И. Е.; Иванов, И. К.; Христов, В. Х. Електрофилни реакции нa фосфорилирани алфа-хидроксиалени, II Научна конференция на студенти и докторанти “Предизвикателства в химията”, Пловдив, 21-22 ноември 2014, Постер № 2.

2013г. - 72. Ивайло Парушев, Ивайло Иванов, Валерий Христов, 1,3-Бифункционализирани алени – синтез и конкурентни реакции на електрофилна циклизация, Програма, Научна конференция на РУ & ДНТ & СУ’2013, 01-02.11.2013 г., Ваканционен СПА комплекс „Островче”, Разград, Секционен доклад № 19.

2013г. - 68. Иванов, И. К.; Парушев, И. Д.; Христов, В. Х. Синтез и реакции на електрофилна циклизация на 4-фосфорилирани аленкарбоксилати, Сборник доклади, Международна конференция на младите учени, Пловдив, 2013.

2013г. - 66. Иванов, И. К.; Исмаилов, И. Е.; Христов, В. Х. Синтез и реакции на циклизация на алфа-хидроксиметил-аленфосфонати и аленил фосфин оксиди, Сборник доклади, Международна конференция на младите учени, Пловдив, 2013.

2013г. - 67. Иванов, И. К.; Парушев, И. Д.; Христов, В. Х. Синтез и реакции на електрофилна циклизация на 4-сулфинил- и 4-сулфонил- аленкарбоксилати, Сборник доклади, Международна конференция на младите учени, Пловдив, 2013.

2013г. - 70. Ivaylo Ivanov, Ismail Ismailov, Valerij Christov, Synthesis and Electrophilic Cyclization Reactions of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes with Protected OH-group, Сборник, XI Национална конференция с международно участие „Природни науки’2013”, Шумен, 27-29 септември, 2013, Секционен доклад № 7.

2013г. - 69. Ivaylo Ivanov, Ivaylo Parushev, Valerij Christov, Regioselective Synthesis and Competitive Electrophilic Cyclization Reactions of 1,3-Bifunctionalized Allenes, Сборник, XI Национална конференция с международно участие „Природни науки’2013”, Шумен, 27-29 септември, 2013, Секционен доклад № 6.

2013г. - 71. Исмаил Исмаилов, Ивайло Иванов, Валерий Христов, Региоселективен синтез и реакции на циклоизомеризация на фосфорилирани алфа-хидроксиалени, Програма, Научна конференция на РУ & ДНТ & СУ’2013, 01-02.11.2013 г., Ваканционен СПА комплекс „Островче”, Разград, Секционен доклад № 18.

2012г. - 65. Ivanov, I. K.; Parushev, I. D.; Christov, V. Ch., Regioselective Synthesis of 1,3-Bifunctionalized Allenes, Сборник, X Национална конференция с международно участие „Природни науки’2012”, Шумен, 28-30 септември, 2012, Секционен доклад № 10.

2012г. - 64. Ivanov, I. K.; Ismailov, I. E.; Christov, V. Ch., Synthesis and Cyclization Reactions of 1- and 4-Functionalized Allenephosphonates, Сборник, X Национална конференция с международно участие "Природни науки’2012", Шумен, 28-30 септември, 2012, Секционен доклад № 12.

2011г. - 63. Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Vinylallenyl Sulfoxides, Sulfones and Phosphane Oxides as Versatile Synthons in Heterocyclic Chemistry. Proceding, 7nd National Conference on Chemsitry and International Conference on Green Technologies and Environmental Protection, Sofia, Bulgaria, 2011, May 26-29, Report No. 2-P1

2011г. - 62. Иванов, И. К.; Парушев, И. Д.; Христов, В. Х. Региоселективен синтез и конкурентни реакции на електрофилна циклизация на 1,3-бифункционализирани алени. Сборник, Национална конференция с международно участие "40 год. Шуменски университет 1971-2011", Шумен, 12-14 септември, 2011, Секционен доклад № 9

2010г. - 61. Christov, V. Ch. 6-Endo vs. 5-Exo Electrophilic Cyclization of Phosphorylated 2-Chloro-1,3-alkadienes. Proceedings, 8th Chemistry Conference, Koprivshtitsa, Paisii Hilendarski Plovdiv University, Faculty of Chemistry Plovdiv, June 18-19, 2010, Lecture 4

2010г. - 60. Иванов, И. К.; Христов, В. Х. Синтез и реакции на електрофилна циклизация на 3-метил-1,2,4-пентатриенил сулфоксид, сулфон и фосфaн оксид. Сборник, ІХ Национална конференция с международно участие "Природни науки’2010", Варна, 24-26 септември, 2010, Доклад № 6

2010г. - 59. Иванов, И. К.; Христов, В. Х. Eлектрофилна циклизация на 5-метил-1,3,4-хексатриен-3-ил сулфоксид, сулфон и фосфaн оксид. Сборник, Научна конференция РУ&ДНТ&СУ2010, Ваканционен спа комплекс "Островче", Разград, 5-6 ноември, 2010, Доклад № 29

2010г. - 58. Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. New Synthetic Approach to Heterocyclic Compounds from Vinylallenyl Sulfoxide, Sulfone and Phosphane Oxide. Proceedings, 3rd International Symposium onOrganic Chemistry with Satelite meeting on NMR in Life Sciences, Sofia, Bulgaria, 2010, October 30-November 2, Report No. P1-14

2009г. - 57. Христов, В. Х.; Иванов, И. К.; Хасанов, Х. Х. Синтез и реакции на електрофилна циклизация на дифенил 3-метил-1,2,4-пентатриенил фосфин оксид. Сборник, VІІІ Национална конференция с международно участие "Природни науки 2009", Варна, 2-3 октомври, 2009, Доклад № 4

2009г. - 56. Christov, V. Ch.; Ivanova, J. G.; Prodanov, B. Organometallics-mediated syntheses of sulfonyl-functionalized allenoates and phosphorylated allenes. Book of abstracts, XVIIIth EuCheMS International Conference on Organometallic Chemistry, Gothenburg, Sweden, June 22-25, 2009, Abstract No. P21

2009г. - 55. Christov, V. Ch.; Ivanova, J. G.; Prodanov, B. A convenient synthetic approach to five-membered heterocyclic compounds by electrophilic 5-endo-trig cyclization reactions of bifunctionalized allenes. Book of Abstracts, 16th European Symposium on Organic Chemistry, Praque, Czech Republic, July 12-16, 2009, abstrac

2009г. - 54. Christov, V. Ch.; Ivanova, J. G.; Prodanov, B. Еlectrophilic cyclization protocol for efficient synthesis of heterocycles. Proceedings, XIIIth Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Bled, Slovenia, September 20-23, 2009, Abstract No. PO-14

2008г. - 53. Christov, V. Ch. Synthesis and electrophilic 5-endo-trig cyclization reactions of mono- and bifunctionalized allenes. Proceedings, 7th Chemistry Conference, "St. St. Cyricand Juliett" complex, Paisii Hilendarski Plovdiv University, Faculty of Chemistry Plovdiv, October 10-11, 2008, Lecture 5

2008г. - 52. Christov, V. Ch. New synthetic approach to heterocyclic compounds from vinylallenic sulfoxides and sulfones. Proceedings, 23rd European Colloquium on HeterocyclicChemistry, Antwerp, Belgium, September 9-13, 2008, Abstract No. P035

2007г. - 51. Christov, V. Ch. Electrophilic 5-endo-trig cyclization reactions of bifunctionalized allenes. Prоceedings, Organic Chemistry: Present and Future, International Symposium organized in honour of Prof. Leon Ghosez, April 10 - 13, 2007, Loevaine-la-Neuve, Belgium, Abstract No LLN/110

2007г. - 50. Christov, V. Ch.; Ivanova, J. G. New synthetic approach to heterocyclic compounds via electrophilic 5-endo-trig cyclization reaction of sulfonyl-functionalized allenes. Proceedings, International Conference on Organic Chemistry, Erzurum, Turkey, June 4-9, 2007, Abstract No. PP-53

2007г. - 49. Christov, V. Ch. Sulfenocyclization of 2-chloro-1,3-alkadienеphosphonates as a tool for synthesis of heterocyclic compounds. Proceedings, XIIth Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Tihany, Hungary, June 10-13, 2007, Abstract No. PO-15

2007г. - 48. Christov, V. Ch.; Ivanova, J. G. Atom economy nethod for one-pot synthesis of sulfonyl-functionalized allenes. Proceedings, 1st Symposium of Chemistry and Environment, Milocer-Budva, Montenegro, June 12-15, 2007, Abstract No. PS13 15

2007г. - 47. Christov, V. Ch.; Minami, T. Metal-mediated synthesis and metal-catalyzed cyclization reactions of 1-benzoylvinylphosphonates. Proceedings, XVII EuCheMS Conference on Organometallic Chemistry (COMC-17), Sofia, Bulgaria, September 1-6, 2007, Abstract No. PP-90

2006г. - 36. Christov, V. Ch.; Ivanova, J. G. 5-Endo-trig electrophilic cyclization reactions of sulfonyl-functionalized allenecarboxylates and phosphorylated allenes, Prоceedings, International Symposium on Organic Chemistry, December 9 - 12, 2006, Sofia, Bulgaria, Abstract No. P2-2

2006г. - 46. Христов, В. Х. P- и S-функционализирани диени. Синтез и реакции на циклизация. Програма, Национална конференция "Природни науки 2006", Варна, 28-30 Септември, 2006, Пленарен доклад № 2

2006г. - 45. Христов, В. Х.; Иванова, Й. Г. Нови синтетични подходи към сулфонил-функционализирани аленкарбоксилати и фосфорилирани алени. Сборник абстракти, Научна сесия "115 години органична химия в България", 22 май 2006, София, стр. 20

2006г. - 44. Христов, В. Х.; Иванова, Й. Г. Електрофилни 5-endo-trig циклизации сулфонил-заместени 2,3-алкадиеноати и 1,2-алкадиенфосфонати. Сборник абстракти, Научна сесия "115 години органична химия в България", 22 май 2006, София, стр. 21

2006г. - 41. Христов, В. Х.; Проданов, Б. Електрофилни 5-endo-trig циклизации на бифункционализиране алени. Сборник абстракти, Научна сесия "115 години органична химия в България", 22 май 2006, София, стр. 24

2006г. - 40. Christov, V. Ch.; Ivanov, I. K. Electrophilic cyclization reactions of vinylallenic sulfoxides and sulfones, Prоceedings, International Symposium on Organic Chemistry, December 9 - 12, 2006, Sofia, Bulgaria, Abstract No. P2-3

2006г. - 39. Christov, V. Ch. Electrophilic cyclization reactions of bifunctionalized allenes. Prоceedings, International Symposium on Organic Chemistry, December 9 - 12, 2006, Sofia, Bulgaria, Abstract No. P2-9

2006г. - 43. Христов, В. Х.; Иванов, И. К. Нови синтетични подходи към хетероциклени съединения с участието на винилаленови сулфоксиди и сулфони. Сборник абстракти, Научна сесия "115 години органична химия в България", 22 май 2006, София, стр. 22

2006г. - 42. Христов, В. Х.; Иванов, И. К. Реакции на циклоприсъединяване към винилаленови сулфоксиди и сулфони. Сборник абстракти, Научна сесия "115 години органична химия в България", 22 май 2006, София, стр. 23

2006г. - 38. Christov, V. Ch.; Aladinova, V. M. 6-Endo-tet vs. 5-Exo-tet Cyclization in Tandem Ring Opening and Closure of 2-Chloro-2-oxiranylethenephosphonates. Book of Abstracts, 4th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry, August 27 - 31, 2006, Thessaloniki, Greece, Abstract No. 2PO139

2006г. - 37. Christov, V. Ch. 6-Endo-trig vs. 5-Exo-trig Sulfenocyclizations of 2-Chloro-1,3-alkadienephosphonates. Book of Abstracts, XXII European Colloquium on Heterocyclic Chemistry, September 2 - 6, 2006, Bari, Italy, Abstract No. PO11

2005г. - 35. Христов, В. Х.; Иванова, Й. Г. Cулфонил-функционализирани ален-карбоксилати и фосфорилирани алени - синтез и реакции на електрофилна циклизация. Сборник с доклади, Научна сесия по химия за студенти и докторанти, София, 18-20 май, 2005, Резюме стр. 77

2005г. - 34. Christov, V. Ch.; Ivanova, J. G. Bifunctionalized allenes. Part VII. Two one-pot syntheses of sulfonyl-functionalized allenecarboxylates and phosphorylated allenes. Proceedings, Balkan conference of young scientists, Plovdiv, June 16-28, 2005, Abstract No. T-CH-18

2005г. - 33. Christov, V. Ch.; Ivanov, I. K. Alkatrienyl sulfoxides and sulfones. Part VII. Synthetic innovations of cycloaddition reactions of S-functionalized vinylallenes. Proceedings, Balkan conference of young scientists, Plovdiv, June 16-28, 2005, Abstract No. T-CH-22

2005г. - 32. Христов, В. Х.; Иванов, И. К. S-функционализирани винилалени - удобни диени в реакции на циклоприсъединяване. Програма, Национална конференция "Природни науки 2005", Варна, 30 Септември-2 Октомври, 2005, Доклад № 13

2005г. - 31. Христов, В. Х.; Иванова, Й. Г. Реакции на региоселективна петчленна циклизация на сулфонил-функционализирани аленкарбоксилати и аленфосфонати. Програма, Национална конференция "Природни науки 2005", Варна, 30 Септември-2 Октомври, 2005, Доклад № 12

2005г. - 28. Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch.Catalyzed and uncatalyzed cycloaddition reactions of vinylallenyl sulfoxides and sulfones. Proceedings, Frontiers in Catalysis, Visegrad, Hungary, September 8-10, 2005, Abstract p. 59

2005г. - 30. Christov, V. Ch.; Ivanova, J. G. Convenient synthesis of furan-2(5H)-ones, 2,5-dihydro-1,2-oxaphosphol-2-ones, and 5H-1,2-oxathiol-2,2-diones. Proceedings, 11th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Brno, Czech Republic, August 28-September 1, 2005, Abstract No. PO-39

2005г. - 29. Christov, V. Ch.; Ivanova, J. G. Organometallics-mediated syntheses of sulfonyl-substituted allenecarboxylates and phosphorylated allenes. Proceedings, XVI. FECHEM Conference on Organometallic Chemistry, Budapest, Hungary, September 3-8, 2005, Abstract No. P-19

2004г. - 27. Христов, В. Х.; Иванов, И. К. Реакции на циклизация на винилаленови сулфоксиди и сулфони. Сборник доклади, V Hационална конференция по химия, София, 29 септември-1 октомври, 2004, Резюме № 2П1

2004г. - 26. Христов, В. Х. Бром-инициирани реакции на циклизация на бифункционализирани алени. Сборник доклади, V Hационална конференция по химия, София, 29 септември-1 октомври, 2004, Резюме № 2Д3

2004г. - 25. Christov, V. Ch. Electrophile-induced cyclization reactions of bifunctionalized allenes. Proceedings, XXIst European Colloquium on Heterocyclic Chemistry, Sopron, Hungary, September 12-15, 2004, Abstract No. MP-20

2004г. - 24. Christov, V. Ch. Growth-regulating activity of 2-chloro-1,3-alkadienephosphonic dialkyl thioesters. Proceedings, 1st International Conference of Chemical Industries Research Division, Chemical Industries: Role and Future Aspects, National Research Centre, Dokki, Cairo, Egypt, December 6-8, 2004, Report No. DO

2003г. - 21. Christov, V. Ch.; Ivanov, I. K. Electrophile-induced cyclization reactions of vinylallenyl sulfoxides and sulfones. Proceedings, 10th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Vienna, Austria, September 3-6, 2003, Abstract No. PO-35

2003г. - 22. Христов, В. Х;. Иванов, И. К. Електрофил-инициирани циклични реакции на винилаленови сулфоксиди и сулфони. Сборник доклади, Национална конференция с международно участие "50 години ХТМУ", София, 4-5 юни, 2003, Резюме № V.Д.8

2003г. - 23. Христов, В. Х.; Иванов, И. К. Реакции на циклоприсъединяване на 3-метил-1,2,4-пентатриенил фенил сулфоксид. Сборник доклади, Национална конференция с международно участие "50 години ХТМУ", София, 4-5 юни, 2003, Резюме № V.Д.7

2001г. - 20. Христов, В. Х.; Иванов, И. К.; Minami, T. Реакции на 1,4-циклоприсъединяване на 1,2,4- и 1,3,4-алкатриенил сулфоксиди и сулфони. Програма, Втора научна конференция "15 години Технологичен колеж - гр. Разград", Разград, 20 октомври, 2001, Доклад № ІІ.6

2001г. - 16. Христов, В. Х. Синтез и циклични реакции на бифункционализирани алени. Сборник доклади, ІV Hационална конференция по химия, София, 27-29 септември, 2001, Резюме № 2Д2

2001г. - 19. Христов, В. Х.; Иванов, И. К.; Проданов, Б. Синтез и електрофил-инициирани циклични реакции на S-функционализирани ален-карбоксилати и -фосфонати и аленил фосфин оксиди. Програма, Втора научна конференция "15 години Технологичен колеж - гр. Разград", Разград, 20 октомври, 2001, Доклад № ІІ.5

2001г. - 17. Христов, В. Х.; Иванов, И. К. Синтез и циклични реакции на 1,2,4- и 1,3,4-алкатриенил сулфоксиди и сулфони. Сборник доклади, ІV Hационална конференция по химия, София, 27-29 септември, 2001, Резюме № 2П4

2001г. - 18. Христов, В. Х. Синтез и електрофил-инициирани циклични реакции на бифункционализирани алени. Програма, Hаучна конференция "30 години Шуменски университет", Шумен, 29 октомври-1 ноември, 2001, Доклад № 10

1998г. - 15. Христов, В. Х. 2-Хлоро-1,3-алкадиенфосфонати - синтони на ациклени и хетероциклени съединения. Сборник доклади, ІІІ Hационална конференция по химия, Пловдив, 14-17 април, 1993 8, Резюме № ІІІ/3

1995г. - 10. Christov, V. Ch. Heteroatom propargylic compounds - versatile synthons in organic synthesis. Proceedings, 4th International Conference on Heteroatom Chemistry, Seoul, Korea, July 30-August 4, 1995, Abstract No. PB-17

1995г. - 12. Бонева, М. К.; Ангелов, Х. М.; Христов, В. Х.; Тачева, Й. И. Комплекси на желязо (ІІІ) с 2,5-дихидро-1,2-оксафосфолови киселини Сборник доклади, ІІ Hационална конференция по химия, Пловдив, 12-14 април, 1995, Резюме № VІ/28

1995г. - 14. Christov, V. Ch.; Angelov, Ch. M. Synthesis of heterocyclic phosphorus compounds from unsaturated phosphonates. Proceedings, 15th International Congress of Heterocyclic Chemistry, Taipei, Taiwan, R. O. C., August 6-11, 1995, Abstract No. 2358.

1995г. - 13. Христов, В. Х. Хетероатомни пропаргилови съединения - синтез и реакции. Сборник доклади, ІІ Hационална конференция по химия, Пловдив, 12-14 април, 1995, Резюме № ІІІ/9

1994г. - 9. Christov, V. Ch. Propargylsulfates - synthesis and bromination. Proceedings, 16th International Symposium on Organic Chemistry of Sulfur, Merseburg, Germany, July 10-15, 1994, Abstract No. P 1.17

1992г. - 8. Christov, V. Ch.; Vasilev, V. T.; Angelov, Ch. M. S-Containing propargyl compounds: synthesis, structure and reactions. Proceedings, 15th International Symposium on Organic Chemistry of Sulfur, Caen, France, June 28-July 3, 1992, Abstract No. PA-54

1992г. - 7. Christov, V. Ch.; Vasilev, V. T.; Angelov, Ch. M. Phosphorylated N-propargylamines - synthesis and reactions. Proceedings, XIIth International Conference on Phosphorus Chemistry, Toulouse, France, July 6-10, 1992, Abstract No. 1-59

1989г. - 6. Christov, V. Ch.; Angelov, Ch. M. 2-(2-Chloro-1,3-alkadiene)-2-oxo-1,3,2-dioxapholanes and their heterocyclization in the reaction with electrophilic reagents. Proceedings, XIth International Conference on Phosphorus Chemistry, Tallinn, USSR, July 3-8, 1989, Abstract No. I-150

1987г. - 4. Christov, V. Ch.; Nikolov, N.; Angelov, Ch. M. Synthesis and physiologycal activity of 4-chloro-5-halogeno-2(2-halogenalkoxy)-5,6-dihydro-2H-1,2-oxaphosphorine 2-oxides. Proceedings, 31st International Congress of Pure and Appied Chemistry (IUPAC), Sofia, Bulgaria, July 13-18, 1987, Abstract No. 4.25

1987г. - 5. Angelov, Ch. M.; Christov , V. Ch. Six-membered heterocycles in the reaction of sulfenyl chlorides with dialkyl 2-chloro-2(1-cyclohexenyl)ethenylphosphonates. Proceedings, Xth International Conference on Phosphorus Chemistry, Bonn, Germany, August 31-September 6, 1987, Abstract No. B-3

1985г. - 2. Angelov, Ch. M.; Vachkov, K. V.; Christov, V. Ch. Synthesis of P- and S-containing heterocyclic compounds in the reaction of alkadienylphosphonates with sulfenyl chlorides. Proceedings, І National Conference with International Participation, Sofia, November 26-28, 1985, Abstract No. 14.16

1983г. - 1. Angelov, Ch. M.; Christov, V. Ch.; Kirilov, M. Heterocyclization of 2-chloro-1,3-alkadienylphosphonic dialkyl esters by their reaction with sulfenyl chlorides. Proceedings, Balkan Chemistry Days, Varna, Bulgaria, May 17-19, 1983, Abstact No. 1.5

Авторски свидетелства и патенти

1987г. - Христов, В. Х.; Ангелов, Х. М. 4-Хлор-5-алкил(арил)тио-2-алкокси-5,6,7,8,9,10-хексахидробенз-2Н-1,2-оксафосфорин 2-окиси, метод за тяхното получаване и приложението им. Авт. свид. № 42260, бюл. № 11 / 1987

1987г. - Христов, В. Х.; Ангелов, Х. М.; Николов, Н. Г.; Димитрова, Л. Н. Растежен стимулатор на памук, Авт. свид. № 42195, бюл. № 11 / 1987

1987г. - Ангелов, Х. М.;Христов, В. Х.; Кирилов, М. Метод за получаването на 2,4-дихлор-2-оксо-1,2-оксафосфол-3-ени. Авт. свид. № 27445, бюл. № 11 / 1979

1982г. - Ангелов, Х. М.; Христов, В. Х.; Кирилов, М. 2,4-Дихлор-2-оксо-1-окса-2-фосфа-спиро[4,5]-децен и метод за получаването му. Авт. свид. № 31707, бюл. № 3 / 1982

1981г. - Ангелов, Х. М.; Христов, В. Х. 4,5-Дихлор-2-алкокси-2-оксо-1-окса-фосфа-бицикло[4,4,1]-децени, метод за тяхното получаване и приложението им. Авт. свид. № 30666, бюл. № 8 / 1981

1981г. - Ангелов, Х. М.; Христов, В. Х. Диалкилови тиоестери на 2-хлор-3-алкил-1,3алкадиенфосфонови киселини и метод за тяхното получаване. Авт. свид. № 30665, бюл.№ 8 / 1981

1980г. - Ангелов, Х. М.; Христов, В. Х.; Кирилов, М. Производни на етенфосфоновата киселина и метод за получаването им. Авт. свид. № 28326, бюл. № 4 / 1980

1979г. - Ангелов, Х. М.; Кирилов, М.; Христов, Х. Ж.;Христов, В. Х. Естери на 3-метил-1,2,4-пентатриенфосфоновата киселина и метод за получаването им. Авт. свид. № 26736, бюл. № 6 / 1979

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2013г. - Публикуваните рецензии и становища от проф. дхн Валерий Христов до м. април 2013 г. са представени в прикачен файл в папката "Файлове"

Цитирания

2012г. - Забелязаните цитирания на публикациите на проф. дхн Валерий Христов са представени в прикачен файл в папката "Файлове"

Други публикации

2012г. - Научно ръководство на дипломанти от ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър": 1. Румяна Т. Лазарова – специалност “Химия и физика”, ШУ, 1986 год.; 2. Веселин Т. Василев – специалност “Биология и химия”, ШУ, 1990 год.; 3. Владимир П. Иванов – специалност “Биология и химия”, ШУ, 1990 год.; 4. Румяна Т. Лазарова – следдипломна квалификация, ШУ, 1992 год.; 5. Славка Б. Хинева – специалност “Биология и химия”, ШУ, 1993 год.; 6. Yutaka Oka – Chemistry, BSc, Department of Applied Chemistry, Kyushu Institute of Technology, Kitakyushu, Japan, 1993; 7. Noriaki Matsuura – Organic Chemistry, MSc, Department of Applied Chemistry, Kyushu Institute of Technology, Kitakyushu, Japan,1993; 8. Борис Проданов – специалност “Химия”, ШУ, 1996 год.; 9. Радост С. Николова – специалност “Химия”, ШУ, 1996 год.; 10. Ивайло К. Иванов – специалност “Химия”, ШУ, 1997 год.; 11. Дияна Илиева – специалност “Химия”, ШУ, 1997 год.; 12. Йордан Калчев – специалност “Химия”, ШУ, 1999 год.; 13. Галина Иванова – специалност “Химия”, ШУ, 1999 год.; 14. Диян Г. Минчев – специалност “Химия”, ШУ, 1999 год.; 15. Пламен Петров – специалност “Химия”, ШУ, 2000 год.; 16. Айджан Бейтула – специалност “Химия”, ШУ, 2000 год.; 17. Йордан И. Йоргов – специалност “Химия”, ШУ, 2001 год.; 18. Исмаил Е. Исмаилов – специалност “Биология и химия”, ШУ, 2001 год.; 19. Мерлин Л. Дахилова – магистратура по “Органична химия”, ШУ, 2003 год.; 20. Георги К. Ангелов – магистратура по “Органична химия”, ШУ, 2004 год.; 21. Галина А. Узунова – магистратура по “Органична химия”, ШУ, 2004 год.; 22. Ивелина В. Обрешкова – магистратура по “Органична химия”, ШУ, 2004 год.; 23. Сюдаил А. Исмаил – специалност “Биология и химия”, ШУ, 2004 год.; 24. Веселин А. Арнаудов – магистратура по “Органична химия”, ШУ, 2005 год.; 25. Иванка П. Христова – магистратура по “Органична химия”, ШУ, 2005 год.; 26. Екатерина З. Смиленова – магистратура по “Органична химия”, ШУ, 2005 год.; 27. Мариана И. Матева – магистратура по “Органична химия”, ШУ, 2005 год.; 28. Дарина В. Колева – магистратура по “Органична химия”, ШУ, 2006 год.; 29. Диян В. Денев – магистратура по “Органична химия”, ШУ, 2007 год.; 30. Юрий Йорданов – магистратура по “Органична химия”, ШУ, 2007 год.; 31. Надежда Иванова – магистратура по “Органична химия”, ШУ, 2007 год.; 32. Дияна Симова – магистратура по “Органична химия”, ШУ, 2008 год.; 33. Силвия Николова – магистратура по “Органична химия”, ШУ, 2008 год.; 34. Хасан Хасанов – магистратура по “Органична химия”, ШУ, 2009 год.; 35. Мерал Сабри – специалност “Химия”, ШУ, 2011 год.;

Експертна дейност на проф. дхн Валерий Христов Христов до 01. 12
Експертна дейност на проф. дхн Валерий Христов Христов до 01. 12. 2017 г.


Забелязани цитати на публикациите на проф. дхн Валерий Христов д
Забелязани цитати на публикациите на проф. дхн Валерий Христов до 01. 12. 2017


Участие в проекти на проф. дхн Валерий Христов Христов до 01. 12
Участие в проекти на проф. дхн Валерий Христов Христов до 01. 12. 2017 г.


Авторско участие , докторанти и дипломанти на проф. дхн Валерий
Авторско участие , докторанти и дипломанти на проф. дхн Валерий Христов Христов до 01. 12. 2017 г.