КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Гл. ас. д-р Ивайло Дианов Парушевабв

Гл. ас. д-р Ивайло Дианов Парушев

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ХИМИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 410

Телефон: 054 830495 вътр.242

Email: i.parushev@shu.bg

Приемно време: Четвъртък 10-12

Завършен университет, специалност

2009 г. - Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", специалност \"Химия\"

- ОКС „бакалавър”

2011 г. - Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", специалност

\"Органична химия\" – ОКС „магистър”

Заемани академични длъжности

Асистент 2011 - 2015

Главен асистент 2015 -

Придобити научни степени

2015 г., ОНС „Доктор” по Органична химия, дисертация на тема "Региоселективен синтез и конкурентни реакции на електрофилна циклизация на 1,3-бифункционализирани алени"

Водени лекции и/или упражнения

Лекции по:

Технология на лекарствените средства

Органични химични технологии

Химични технологии І ч.

Биотехнологии

Биогорива

Приложение на биотехнологиите за получаване на лекарствени средства

Изкуствени торове

Европейска проектна политика в областта на химическите науки

Лабораторни упражнения по:

- Органични химични технологии

- Неорганични химични технологии

- Високомолекулни съединения

- Технологии за обработка на твърди отпадъци

- Агрохимия

- Теоретични основи на химичните технологии

- Биотехнологии

- Замърсяване на въздуха, водите и екосистемите

- Химия за специалност Инженерна логистика

Области на научни интереси

Органична химия

Органичен синтез

Участия в международни и национални научни проекти

Проект № РД-08-158 / 09. 02. 2018 год. "Актуални научни изследвания в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

Проект № РД-08-98 / 06. 02. 2017 год. "Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията““, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., (Академичен наставник).

Проект № РД-08-109 / 08. 02. 2016 год. "Дизайн на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени и изследване на реакциите им на електрофилна циклизация и циклоизомеризация““, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

Проект № РД-08-248 / 06. 03. 2015 год. "Насочен синтез на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени и изследване на техните реакции на циклизация“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

Проект № РД-08-208 / 07. 03. 2014 год. "Синтез и реакции на циклизация на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени", финансиран от фонд "Научни изследвания" на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".

Проект № РД-05-247 / 15. 03. 2012 год. “Синтез и реакции на циклизация на моно- и бифункционализирани алени”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

Проект за достъп на студенти, докторанти и млади учени в Национален център по ЯМР спектроскопия. "Развитие на Националната лаборатория по ЯМР спектроскопия в ефективна изследователска инфраструктура за ЯМР анализи на био- и наноматериали". БАН, 2012.

Проект BG051PO001-3.3.06-0003 „Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки”.ШУ.2012

Проект № РД-08-243 / 13. 03. 2013 год. "1,1- и 1,3-Бифункционализираните алени – подходящи субстрати за реакции на електрофилна циклизация", финансиран от фонд "Научни изследвания" на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".

Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година”, (Академичен наставник).

Организационна дейност

Отговорник по качество на образованието в катедра "химия"

Еразъм координатор в в катедра "химия"

Kурсов ръководител на студенти от специалност "Медицинска химия", "Химия" и "ХООС" ОКС "Бакалавър"

Отговорник по качество на образованието в катедра "Органична химия и технология"

Организатор на държавен изпит по химия

Държавни и/или научни награди

2014 г. Paper "Ivanov, I. K.; Parushev, I. D.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. Part XI. Competitive Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 4-Phosphorylated Allenecarboxylates, Heteroatom Chem. 2014, 25, 60-71" has been selected as the "Editor's Choice" (Professor Derek P. Gates) for Heteroatom Chemistry's January issue. This featured article can be viewed from this link: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1098-1071/homepage/Editors_Choice.html

I-ва награда на VІI Научна постерна сесия за млади учени, 19. 05. 2010, ХТМУ-София

Статии

2018г. - Petkova, P., Vasilev P., Gul G., Mustafa M., Parushev I., The acceptors behavior in the single and double doped Bi12TiO20, Acta Scientifica Naturalis, 2018, 5, 48-53.

2018г. - Parushev, I.; Guneca, S.; M.; Eshref, A.; H.; Ivanov, I.; Christov, V. Reactions of 4-(Dimethoxyphosphoryl)- and 4-(Diphenylphosphoryl)-allenecarboxylates with Electrophilic Reagents, Inductrial Technologies, 2018, 5 (1), 48-51.

2018г. - Парушев И., Гунева С., Ешреф А., Иванов И., Христов, В., Електрофилни реакции на 4-(диметоксифосфорил)- и 4-(дифенилфосфорил)-аленкарбоксилати, Proceedings of the XVI conference ”Natural sciences’2018”, 2018, in press.

2018г. - Христова Б., Дончев С., Парушев И., Ценов Ц., Христов Х. Термодинамични модели за силно концентрирани киселинни бинерни разтвори, Proceedings of the XVI conference ”Natural sciences’2018”, 2018, in press.

2017г. - Parushev, I. D.; Ibryamova, E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Regioselective Synthesis of 4-Heteroatom-functionalized Allenecarboxylates and Study of their Electrophilic Reactions, Proceedings of the XIV conference ”Natural sciences’2016”, 2017, 5-9.

2017г. - Parushev, I.; Velikova, K.; Parvanova, K.; Ivanov, I.; Christov, Ch., Proceedings of the XV Conference ”Natural Sciences 2017”, 2017, 36-40.

2016г. - Petkova, P., Vasilev P., Mustafa M., Parushev I., Soltani M. Near-infrared dispersion and spin-orbit interaction of Co doped (80-x)Sb2O3-20Na2O-xWO3, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 2016, 152, 475-479.

2016г. - Парушев, И., Иванов, И., Христов, В. Конкурентни реакции на електрофилна циклизация на 1,3-бифункционализирани алени, Научни трудове, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 2014, 39 (5), 61-68

2016г. - Парушев, И., Иванов, И., Христов, В. Конкурентна електрофилна циклизация и присъединителни реакции на 4-фосфорилирани аленкарбоксилати, Научни трудове, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 2014, 39 (5), 69-76.

2015г. - Parushev, Ivaylo; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Competitive 5-Endo-trig Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of Alkyl 4-(Dimethoxyphosphoryl)- and 4-(Diphenylphosphoryl)-alka-2,3-dienoates, Acta Scientifica Naturalis, 2015, 1, 150-156.

2015г. - Petkova, P., Vasilev P., Mustafa M., Parushev I., Vanadium States in Doped Bi12SiO20, Materials Science (MEDZIAGOTURA) 2015, 21, (2), 167-172.

2015г. - Parushev, Ivaylo; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Study on the Electrophilic Reactions of 4-Heteroatom-functionalized Allenecarboxylates, Acta Scientifica Naturalis, 2015, 2, Special Issue, 65-72.

2014г. - Ivaylo Parushev, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov, Regioselective Synthesis and Competitive Electrophilic Cyclization Reactions of 1,3-Bifunctionalized Allenes, Acta Scientifica Naturalis, 2014, 1, 72-81.

2014г. - Ivanov, I. K.; Parushev, I. D.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. Part XI. Competitive Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 4-Phosphorylated Allenecarboxylates, Heteroatom Chem. 2014, 25, 60-71.

2014г. - Ivanov, I. K.; Parushev, I. D.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. Part XII. Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 4-Sulfinylated and 4-Sulfonylated Allenecarboxylates, Phosphorus, Sulfur, Silicon 2014, DOI 10.1080/GPSS-2013-0329.

2013г. - Ивайло К. Иванов, Ивайло Д. Парушев, Валерий Х. Христов, Синтез и реакции на електрофилна циклизация и присъединяване на 4-сулфинил- и 4-сулфонил-аленкарбоксилати, Научни трудове на СУБ-Пловдив, Серия В, Техника и технологии, 2013, т. XVI, 190-195

2013г. - Ивайло К. Иванов, Ивайло Д. Парушев, Валерий Х. Христов, Синтез и реакции на електрофилна циклизация на 4-фосфорилирани аленкарбоксилати, Научни трудове на СУБ-Пловдив, Серия В, Техника и технологии, 2013, т. XVI, 203-208.

2013г. - Парушев, Ивайло Д.; Иванов, Ивайло К.; Христов, Валерий Х., 1,3-Бифункционализирани алени – синтез и конкурентни реакции на електрофилна циклизация, Научни трудове, РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2013, 52, серия 9.1., 83-88.

2013г. - Ivanov, I. K.; Parushev, I. D.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. IX. An Efficient Method for Regioselective Synthesis of 4-Heteroatom-functionalized Allenecarboxylates. Heteroatom Chem. 2013, 24, 322-331.

2012г. - Ivanov, I. K.; Parushev, I. D.; Christov, V. Ch., Regioselective Synthesis of 1,3-Bifunctionalized Allenes, Annual of Konstantin Preslavsky University, 2013, XXII B1, 103-110.

2011г. - Парушев И. Д,, Ляпова, А. А., Тачева Й. И., Консулов В. Б., Петров Г. П., Синтез на функционални съполимери и имибилизиране на физиологично активни съединения. Годишник на ШУ”Еп. Константин Преславски”, 2011, т.XXI B1, 88-98, ISSN 1311-834X.

2011г. - Консулов В. Б., Парушев И. Д,, Ляпова, А. А., Петров Г. П., Синтез на нови водоразтворими съполимери на N-винилпиролидон, съдържащи стабилни ТЕМПО радикали. Сборник научни трудове Национална конференция с международно участие „40 год. Шуменски университет 1971-2011”, 336-341, ISBN: 978-954-577-643-4.

2011г. - Konsulov V.B., Parushev I. D., Lyapova A. A., Petrov G. P., Saha P., New synthesis of functional copolymers containing stable TEMPO radicals, 7NCC, Sofiq 2011, p. 94.

2011г. - Консулов В. Б., Якуб Г. Х., Ляпова, А. А., Калчева В. В., Парушев И. Д,. Теофилин-Отпечатани функционални съполимери на N-винилимидазол-метакрилова киселина. Сборник научни трудове от международна научна конференция UNITECH’11, 18-19 ноември, Габрово,2011, том III, 449-453

2010г. - Ляпова, А. А., Парушев И. Д, Петров Г. П., Получаване на нови оксилни имино- и амидо- производни на тетраметилпиперидин. Годишник на ШУ”Еп. Константин Преславски”,2010, т.XX B2, 65-73, ISSN 1311-834X.

2010г. - Парушев И. Д., Консулов В. Б., Ляпова, А. А., Петров Г. П., Получаване на нови оксилни имино- и амидо- производни на тетраметилпиперидин, VІI Научна постерна сесия за млади учени, 19. 05. 2010, ХТМУ-София

2010г. - Парушев И. Д,, Ляпова, А. А., Тачева Й. И., Консулов В. Б., Петров Г. П., Синтез и характеристика на функционални съполимери на N-винилпиролидон. Сборник научни трудове от международна научна конференция UNITECH’10 ,19-20 ноември, Габрово,2010, том III, 497-501

Доклади

2017г. - Ivaylo Parushev, Kostadinka Velikova, Kameliya Parvanova, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov Study on Electrophilic Reactions of 4-Phosphorylated Allenecarboxylates XV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2017“, Варна, 29. 09.-01. 10. 2017, Постер № 3.

2017г. - Петя Петкова, Петко Василев, Гюлшах Челик, Фиген Куртулуш, М. Мустафа, Дарина Бъчварова, Ивайло Парушев, Теория на оптичната активност при легирани силенити (Bi12TiO20), XV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2017“, Варна, 29. 09.-01. 10. 2017, Постер № 1.

2017г. - Petya Petkova, Petko Vasilev, Ivaylo Parushev, The acceptors behavior in single and double doped Bi12TiO20, TIM 17 Physics Conference, 25 - 27 May 2017, Timisoara, Romania, CM-P01.

2016г. - Ivaylo D. Parushev, Ivaylo K. Ivanov, Valerij Ch. Christov, Synthesis of 4-Heteroatom-functionalized Allenecarboxylates and Study of their Electrophilic Reactions, XIV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2016“, Варна, 29. 09.-02. 10. 2016, Доклад № 6.

2015г. - Ivaylo Parushev, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov, Electrophilic Reactions of 4-Phosphorylated Allenecarboxylates. XII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2015“, Варна, 25-27. 09. 2015, Постер № 10

2014г. - Parushev, I. D.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Competitive Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 4-Phosporylated Allenecarboxylates, Abstracts, 11th European Workshop on Phosphorus Chemistry, Sofia, Bulgaria, March 24-26, 2014, Abstract No. P44, p. 74.

2014г. - Parushev, Ivaylo D.; Ivanov, Ivaylo K.; Christov, Valerij Ch., Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 4-Sulfinylated or 4-Sulfonylated Allencarboxylates, Book of Abstracts, Eighth National Conference on Chemistry, Chemistry for Sustainable Development, June 26-28, 2014, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria, Abstract No. 2P-O1, p.12.

2014г. - Parushev, Ivaylo D.; Ivanov, Ivaylo K.; Christov, Valerij Ch., Competitive Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 4-Phosphorylated Allencarboxylates, Book of Abstracts, Eighth National Conference on Chemistry, Chemistry for Sustainable Development, June 26-28, 2014, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria, Abstract No. 2-P1, p. 14.

2014г. - Parushev, Ivaylo; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Competitive 5-Endo-trig Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of Alkyl 4-(Dimethoxyphosphoryl)- and 4-(Diphenylphosphoryl)-alka-2,3-dienoates, Сборник, XII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2014”, Шумен, 26-28 септември, 2014, Секционен доклад № 4

2014г. - Грозев В., И. Парушев, Б. Генов, Моделиране и изследване влиянието на срока за съхранение и относителната влажност върху скоростта за разпространение на ултразвук в едноосновни барути//Научни трудове, Трета международна научна конференция"Наука, образование, иновации", 21-23.05. 2014,.

2014г. - Парушев, И. Д.; Иванов, И. К.; Христов, В. Х. Конкурентни реакции на електрофилна циклизация на 1,3-бифункционализирани алени, II Научна конференция на студенти и докторанти “Предизвикателства в химията”, Пловдив, 21-22 ноември 2014, Секционен доклад № 1.

2014г. - Парушев, И. Д.; Иванов, И. К.; Христов, В. Х. Конкурентна електрофилна циклизация и присъединителни реакции на 4-фосфорилирани аленкарбоксилати, II Научната конференция за студенти и докторанти "Предизвикателства в химията" Пловдив, 21-22 ноември, 2014.

2014г. - Urbach’s Rule Region of Al3+ and P5+ in the Single and Double Doped Bi12TiO20, P. Petkova, P. Vasilev, M. Mustafa and I. Parushev, 2nd Annual International Conference on Chemistry, 2nd Annual International Conference on Physics, 21-24 July 2014, (ATINER 2014), Athens, Greece

2013г. - P. Petkova, P. Vasilev, I. Parushev and M.T. Soltani, Near-infrared spectroscopy for Co doped (80-x)Sb2O3-20Na2O-xWO3, International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy, September 15-20 2013, Istanbul, Turkey

2013г. - P. Petkova, P. Vasilev and I. Parushev, Vanadium-oxygen tetrahedra in Bi12SiO20, 2nd Global Conference on Materials Science and Engineering (CMSE 2013), Hubei University of Science and Technology, Xianning, China, Nov. 20~22, 2013

2013г. - Иванов, И. К.; Парушев, И. Д.; Христов, В. Х. Синтез и реакции на електрофилна циклизация на 4-сулфинил- и 4-сулфонил- аленкарбоксилати, Сборник доклади, Международна конференция на младите учени, Пловдив, 2013.

2013г. - Иванов, И. К.; Парушев, И. Д.; Христов, В. Х. Синтез и реакции на електрофилна циклизация на 4-фосфорилирани аленкарбоксилати, Сборник доклади, Международна конференция на младите учени, Пловдив, 2013.

2013г. - Ivaylo Ivanov, Ivaylo Parushev, Valerij Christov, Regioselective Synthesis and Competitive Electrophilic Cyclization Reactions of 1,3-Bifunctionalized Allenes, Сборник, XI Национална конференция с международно участие „Природни науки’2013”, Шумен, 27-29 септември, 2013, Секционен доклад № 6.

2013г. - Ивайло Парушев, Ивайло Иванов, Валерий Христов, 1,3-Бифункционализирани алени – синтез и конкурентни реакции на електрофилна циклизация, Програма, Научна конференция на РУ & ДНТ & СУ’2013, 01-02.11.2013 г., Ваканционен СПА комплекс „Островче”, Разград, Секционен доклад № 19.

2013г. - P. Petkova, V. Nedkov, J. Tacheva, I. Parushev and Y. Tzukrovski, Explanation of 3d ions behavior in the aqueous solution of MgSO3.6H2O: M (M = Cr, Co or Cr+Co), International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy, September 15-20 2013, Istanbul, Turkey

2012г. - Ivanov, I. K.; Parushev, I. D.; Christov, V. Ch., Regioselective Synthesis of 1,3-Bifunctionalized Allenes, Сборник, X Национална конференция с международно участие „Природни науки’2012”, Шумен, 28-30 септември, 2012, Секционен доклад № 10.

2011г. - Иванов, И. К.; Парушев, И. Д.; Христов, В. Х. Региоселективен синтез и конкурентни реакции на електрофилна циклизация на 1,3-бифункционализирани алени. Сборник, Национална конференция с международно участие „40 год. Шуменски университет 1971-2011”, Шумен, 12-14 септември, 2011, Секционен доклад № 9

Цитирания

2016г. - Забелязаните цитати на публикациитe на гл. ас. д-р Ивайло Парушев са представени в раздел файлове