Гл. ас. д-р Исмаил Ефраимов Исмаиловабв

Гл. ас. д-р Исмаил Ефраимов Исмаилов

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ХИМИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая лаб. ТХ

Телефон: 054 830 495 вътр.155

Email: i.ismailov@shu.bg

Приемно време: петък ( I и II седмица): 13.00 - 15.00 ч., лаб. ТХ

Завършен университет, специалност

1996 – 2001 г., Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, магистър по „Биология и химия”.

2006-2008 г., Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, магистър по „Управление на защитени територии и ловни ресурси”.

Месторабота преди постъпване в ШУ

2004 – 2011 г., „Общински пазари – Шумен” ЕООД, експерт „Продажби”

Заемани академични длъжности

асистент - 2011 г.

главен асистент - 2015 г.

Придобити научни степени

2015 г., ОНС „Доктор” по професионално направление 4.2. Химически науки, дисертация на тема "Синтез и реакции на електрофилна циклизация и циклоизомеризация на фосфолирирани алфа- и бета-хидроксиалени"

Водени лекции и/или упражнения

Органична химия - І част

Органична химия - ІІ част

Екологична химия

Екотоксикохимия

Аналитична химия

Инструментални методи за анализ

Анализ на лекарствени вещества

Токсикохимия

Химия на пестицидите

Молекулна спектроскопия

Области на научни интереси

Органична химия

Органичен синтез

Синтез на нови хетероатом- (фосфор, сяра, селен, силиции и др.) заместени ненаситени съединения (алени, 1,3-диени, триени, пропаргили, алили и др.) и тяхното приложение за синтез на карбо- и хетероциклени съединения

Синтез и електрофилни реакции на циклизация на фосфорилирани алени

Синтез и електрофилни реакции на циклизация на функционализирани винилалени

Специализации

*Проект за достъп на студенти, докторанти и млади учени в Национален център по ЯМР спектроскопия. "Развитие на Националната лаборатория по ЯМР спектроскопия в ефективна изследователска инфраструктура за ЯМР анализи на био- и наноматериали". БАН, 2012.

Участия в международни и национални научни проекти

*Проект № РД-05-247 / 15. 03. 2012 год. “Синтез и реакции на циклизация на моно- и бифункционализирани алени”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

*Проект за достъп на студенти, докторанти и млади учени в Национален център по ЯМР спектроскопия. "Развитие на Националната лаборатория по ЯМР спектроскопия в ефективна изследователска инфраструктура за ЯМР анализи на био- и наноматериали". БАН, 2012.

*Проект BG051PO001-3.3.06-0003 „Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки”.ШУ.2012.

*Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики". ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“. ШУ.2013

*Проект № РД-08-243 / 13. 03. 2013 год. "1,1- и 1,3-Бифункционализираните алени – подходящи субстрати за реакции на електрофилна циклизация", финансиран от фонд "Научни изследвания" на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".

*Проект № РД-08-208 / 07. 03. 2014 год. "Синтез и реакции на циклизация на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени", финансиран от фонд "Научни изследвания" на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".

* Проект № РД-08-248 / 06. 03. 2015 год. "Насочен синтез на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени и изследване на техните реакции на циклизация“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

* Проект № РД-08-248 / 08. 02. 2016 год. "Дизайн на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени и изследване на реакциите им на електрофилна циклизация и циклоизомеризация““, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

* Проект № РД-08-98 / 06. 02. 2017 год. "Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията““, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

* Проект № РД-08-158 / 09. 02. 2018 год. "Актуални научни изследвания в химията““, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

* Проект № РД-08-94 / 01. 02. 2019 год. "Актуални научни изследвания в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

Държавни и/или научни награди

2013 г. Носител на наградата "The Best Paper", присъдена от организаторите на Научна конференция на РУ, ДНТ и СУ, 1-2 ноември 2013 г. за доклада: Исмаил Исмаилов, Ивайло Иванов, Валерий Христов, Региоселективен синтез и реакции на циклоизомеризация на алфа-хидроксиалени, Ваканционен СПА комплекс "Островче", Разград.

Статии

2019г. - Ismailov, I.; Ivanov, I.; Christov, V. Trifunctionalized Allenes. Part Vi. Synthesis of 2,5-Dihydro-1,2-Oxaphospholes, Furan-2(5h)-Ones and 5,6-Dihydro-2h-Pyrans By Electrophilic Cyclization and Cycloisomerization of 4- Phosphorylated 6-Hydroxyhepta-2,3-Dienoates, Heterocycles, 2019, 98(9), 1236-1243.

2019г. - Ismailov, I.; Ivanov, I.; Christov, V. Trifunctionalized allenes. Part II. A practical regioselective synthesis of 4-phosphorylated beta-hydroxyallenecarboxylates, Bull. Chem. Commun., 2019, 4 (15), in press.

2019г. - Sevginar Ibryamova, Ismail Ismailov, Hasan Hasanov, Radoslav Ivanov, Tsveteslava Ignatova-Ivanova. Functional Characterization of an Exopolysaccharide Produced by Lactobacillus plantarum Ts Isolated from Bulgarian Wheat and Rye Flour. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 2019, 10 (4), 132-138.

2019г. - Stanislav Donchev, Ismail Ismailov, Ivailo Parushev, Christomir Christov, Solubility in the NH4Br-CaBr2-H2O system at T=(298.15 and 323.15) K, Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 2019, 10 (5), 83-88.

2019г. - Hasanov, H.; Eshref, A.; Ramadan, E.; Mustafa, M.; Ismailov, I.; Parushev, I.; Ivanov, I.; Christov, V. Electrophilic reactions of phosphorylated 3-(beta-hydroxy)allenes, Inductrial Technologies, 2019, 6 (1), 45-48.

2019г. - Ismailov, I.; Parushev, I.; Hasanov, H.; Kechidzhi, M.; Urucheva, H.; Guneva, S.; Ivanov, I.; Christov, V. Research on cycloisomerization reactions of 1,1-bifunctionalized allenes, Inductrial Technologies, 2019, 6 (1), 49-55.

2019г. - Ismailov, I.; Ivanov, I.; Christov, V. Trifunctionalized allenes. Part I. A convenient and efficient regioselective synthesis of 4-phosphorylated 5-hydroxyalka-2,3-dienoates, Bull. Chem. Commun., 2019, 49, 33-41.

2018г. - Alexieva, G., P. Petkova, I. Kolev, I. Ismailov, A. Amova, V. Vassilev, V. Strashilov, MID-INFRARED OPTICAL SPECTRA OF CHALCOGENIDE GLASSES FROM THE SYSTEM As2Se3–Ag4SSe–PbTe , C. R. Acad. Bulg. Sci, 2017, 70, 1501-1508.

2018г. - Ismailov, I.; Kechidzhi, M.; Urucheva, H.; Ivanov, I.; Christov, V., A Thorough Study on Cycloisomerization Reaction of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes, 16th National Conference, Shumen, 2018, 66-71.

2018г. - Koleva, V., Dragoeva, A., Ismailov, I., Ivanov, I., Christov, V., Georgieva, L. Growth inhibition of human hepatoma cell line by phosphorylated alfa-hydroxyallenes, BIHAREAN BIOLOGIST, 2018, 12, 48-50.

2018г. - Ismailov, I.; Kechidzhi, M.; Urucheva, H.; Ivanov, I.; Christov, V. Research on Cycloisomerization Reactions of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes,Inductrial Technologies, 2018, 5 (1), 33-39.

2017г. - Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Trifunctionalized allenes. Part I. Convenient and Efficient Regioselective Synthesis of 4-Phosphorylated 5-Hydroxyalka-2,3-dienoates, Bull. Chem. Commun., Special Issue B 2017, 49, 33-41.

2017г. - Ismailov, I.; Adem, E.; Yumerova, D.; Ivanov, I.; Christov, V. Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes - Reactions with Electrophilic Reagents, Proceedings of the XV Conference ”Natural Sciences 2017”. 2017, 28-35. (студенти: Adem, E. – MX, Yumerova D. – MX)

2017г. - Ismailov,I.; Ahmedova, M.; Adem, S.; Ivanov, I.; Christov, V. Phosphorylated alfa- and beta-Hydroxyallenes – Reactions of Cycloisomerization, Proceedings of the XV Conference ”Natural Sciences 2017”. 2017, 20-27. (студенти: Ahmedova M.– MX, Adem S. – MX)

2016г. - Исмаилов, И. Е.; Иванов, И. К.; Христов, В. Х. Електрофилни реакции нa фосфорилирани алфа-хидроксиалени. Научни трудове по химия, ПУ "Паисий Хилендарски" 2014, 39, кн. 5, 41-49.

2016г. - Исмаилов, И. Е.; Иванов, И. К.; Христов, В. Х. Синтез и реакции на циклоизомеризация нa фосфорилирани алфа-хидроксиалени. Научни трудове по химия, ПУ "Паисий Хилендарски" 2014, 39, кн. 5, 51-60.

2016г. - Ignatova-Ivanova, Ts. V.; Stefanova, I.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K; Christov, V. Ch. Antifungal Activity of Protect-DRODO Ethanol Extracts, Res. J. Pharm. Biol. Chem. Sci., 2016, 7, 1312-1317.

2015г. - Ignatova-Ivanova TS, Ivelina Stefanova, Ismail E. Ismailov, Ivaylo K. Ivanov and Valerij Ch. Christov. In Vitro Studies of Antifungal Activity of a Bifunctionalized Allene ethanol Extracts International. Journal of Research Studies in Bio Sciences (IJRSB), 2015, 3, 39-40. IF 1,989.

2015г. - Ignatova-Ivanova TS, Ivelina Stefanova, Ismail E. Ismailov, Ivaylo K. Ivanov and Valerij Ch. Christov. In Vitro Studies of Antibacterial Activity of a Bifunctionalized Allene ethanol Extracts.Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, 2015, 4, 589-595. IF 2,015.

2015г. - Christov, V. Ch.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K. Bifunctionalized allenes. Part XVII. Synthesis of 3-Phosphoryl-2,5-dihydrofurans by Coinage Metal-catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes. Molecules 2015, 20, 7263-7275.

2015г. - Ismailov, Ismail; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Designing and Regiospecific Synthesis of 3-Phosphoryl-2,5-dihydrofurans by Coin Metal-catalysed Cycloisomerization of alfa-Hydroxyallenyl Phosphonates and Phosphine Oxides, Acta Scientifica Naturalis, 2015, 2, 129-139.

2015г. - Christov, V. Ch.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Bifunctionalized Allenes. Part XVII. Synthesis of 2,5-dihydro-1,2-oxaphospholes and 4-Phosphoryl-3,6-dihydrо-2Н-pyrans by Electrophilic Cyclization and Coinage Metal-catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated beta-Hydroxyallenes. Int. J. Rec. Sci. Res. (IJRSR) 2015, 6, 4526-4537.

2015г. - Ignatova-Ivanova, Ts.; Stefanova, I.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Antibacterial Activity of a Bifunctionalized Allene Ethanol Extracts, Int. J. Rec. Sci. Res. (IJRSR) 2015, 6, 4571-4575.

2015г. - Ignatova-Ivanova, Ts.; Stefanova, I.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Antifungal Activity of a Bifunctionalized Allene Ethanol Extracts, Int. J. Rec. Sci. Res. (IJRSR) 2015, 6, 4352-4355.

2015г. - Ignatova-Ivanova, Ts. V.; Ibrjam, S. F.; Ismail E. Ismailov, I. E.; Christov, V. Ch.; I. Ivanov, R. I. Adhesion and surface growth of Staphylococcus Aureus and Lactobacillus Plantarum on various metals. Journal of International Medical Association Bulgaria (IMAB) - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2015, 21, 793-796.

2015г. - Ignatova-Ivanova, Ts.; Stefanova, I.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. A Bifunctionalized Allene Ethanol Extracts with Antifungal Activity. Global J. Pure Applied Chem. Research (GJPACR) 2015, 35-42.

2015г. - Ignatova-Ivanova, Ts. V.; Stefanova, I.; Ismail E. Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K; Christov, V. Ch. A Hydroxyethyl-heptadienyl Phosphine Oxide (HEHPO) Ethanol Solutions with Antibacterial Activity. Eur. J. Biol. Med. Sci. Res. 2015, 3, 10-16.

2015г. - Ismailov, Ismail; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Synthesis, Reactions of Electrophilic Cyclization and Cycloisomerization of Phosphorylated alfa- and beta-Hydroxyallenes. Acta Scientifica Naturalis, 2015, 2, Special Issue, 117-125.

2015г. - Ismailov, Ismail; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Synthesis, Reactions of Electrophilic Cyclization and Cycloisomerization of Phosphorylated alfa- and beta-Hydroxyallenes. Acta Scientifica Naturalis, 2015, 2, Special Issue, 117-125.

2014г. - Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. Part XIV. A Convenient and Efficient Regioselective Synthesis of Phosphorylated beta-Hydroxyallenes with Protected and Unprotected Hydroxy Group. Bulg. Chem. Commun. 2014, 46, Special Issue A, 39-46.

2014г. - Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized Allenes. Part XIII. A Convenient and Efficient Method for Regioselective Synthesis of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes with Protected and Unprotected Hydroxy Group. Molecules 2014 19, 6309-6329

2014г. - Ismailov, I., Ivaylo Ivanov, Valerij Christov, Synthesis and Electrophilic Reactions of Phosphorylated alfa-hydroxyallenes with protected OH-group, Acta Scientifica Naturalis, 2014, 1, 82-89

2014г. - Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized Allenes. Part XV. Synthesis of 2,5-dihydro-1,2-oxaphospholes by Electrophilic Cyclization Reaction of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes. Molecules 2014, 19, 11056-11076

2014г. - Petkova, P., A. Ghamri, I. Ismailov and M.T. Soltani,Visible absorption structure of chromium doped (80-x)Sb2O3-20K2O-xPbO glasses, Physica Scripta, T162, 014028, 2014

2014г. - Petkova, P., V. Nedkov, P. Vasilev and I. Ismailov, The behavior of Ni2+ cations in the aqueous and alcoholic solutions of NiCl2.6H2O, Physica Scripta,T162, 014029, 2014

2014г. - Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. Part XIV. A Convenient and Efficient Regioselective Synthesis of Phosphorylated beta-Hydroxyallenes with Protected and Unprotected Hydroxy Group. Bulg. Chem. Commun. 2014, Volume 45, 39-46

2014г. - Petkova, P., V. Nedkov, J. Tacheva, P. Vasilev, I. Ismailov, M. Mustafa and Y. Tzukrovski,Electron Transitions in Cr2+ in the Aqueous Solutions of MgSO3.6H2O, JOP Conference Proceedings, 2014

2013г. - Christov, V. Ch.; Ivanov, I. K.; Ismailov, I. E. Bifunctionalized allenes. Part X. An Electrophilic Cyclization Protocol for Convenient Highly Regioselective Synthesis of 3-Sulfonyl-furan-2(5H)-ones from 2-Sulfonyl-allenoates. Heterocycles 2013, 87, 1903-1916.

2013г. - Ивайло К. Иванов, Исмаил Е. Исмаилов, Валерий Х. Христов, Синтез и реакции на циклизация на алфа-хидроксиметил-аленфосфонати и аленил фосфин оксиди, Научни трудове на СУБ-Пловдив, 2013

2013г. - Исмаил Е. Исмаилов, Ивайло К. Иванов, Валерий Х. Христов, Региоселективен синтез и реакции на циклоизомеризация на фосфорилирани алфа-хидроксиалени, Научни трудове, РУ "Ангел Кънчев". Русе, 2013, 52, серия 9.1.

2013г. - Ivanov, I. K.; Ismailov, I. E.; Christov, V. Ch. Diels-Alder Reaction of Diphenyl 5-Methylhexa-1,3,4-trien-3-yl Phosphine Oxide with N-(4-subsituted-phenyl)maleimides and Maleic Anhydride. Arkivoc 2013 (iv) 152-163.

2013г. - Ivanov, I. K.; Ismailov, I. E.; Christov, V. Ch., Synthesis and Cyclization Reactions of 1- and 4-Functionalized Allenephosphonates, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, 2013, XXII B1, 169-176.

Доклади

2019г. - Исмаилов, И.; Парушев, И.; Хасанов, Х.; Еюбова, Х.; Иванов, И.; Христов, В. Региоселективен синтез на фосфорилирани бета-хидроксиалени, XVII Национална конференция с международно участие Природни науки ’2019, Шумен, 04.10.-06.10. 2019.

2019г. - Stanislav Donchev, Tsvetan Tsenov, Ismail Ismailov, Ivailo Parushev, Christomir Christov, Solubility in NH4Br-CaBr2-H2O system at T = (298.15 and 323.15) K, 7th Student scientific conference “Ecology and Environment, 20.04.2019, Shumen University “ K. Preslavski”, Shumen, Bulgaria. 2019.

2019г. - Hasanov, H.; Eshref, A.; Ramadan, E.; Mustafa, M.; Ismailov, I.; Parushev, I.; Ivanov, I.; Christov, V. Electrophilic reactions of phosphorylated 3-(beta-hydroxy)allenes, International Conference Education, Science, Ecanomics and Technologies, Prof. Assen Zlatartov University, Burgas, 20-21. June, 2019.

2019г. - Ismailov, I.; Parushev, I.; Hasanov, H.; Kechidzhi, M.; Urucheva, H.; Guneva, S.; Ivanov, I.; Christov, V. Research on cycloisomerization reactions of 1,1-bifunctionalized allenes, International Conference Education, Science, Ecanomics and Technologies, Prof. Assen Zlatartov University, Burgas, 20-21. June, 2019.

2019г. - Хасанов, Х.; Исмаилов, И.; Рамадан, Е.; Мустафа, М.; Парушев, И.; Иванов, И.; Христов, В. Синтез, електрофилни реакции и реакции на циклоизомеризация на фосфорилирани 3-(алфа- или бета-хидроксиалкил) алени, XVII Национална конференция с международно участие Природни науки ’2019, Шумен, 04.10.-06.10. 2019.

2019г. - Станислав Дончев, Исмаил Исмаилов, Ивайло Парушев, Христомир Христов, Разтворимости на LiBr-CaBr2-H2O система при T=(308.15 и 323.15) K. XVII Национална конференция с международно участие Природни науки ’2019, Шумен, 04.10.-06.10. 2019.

2018г. - Ismailov, I.; Kechidzhi, M.; Urucheva, H.; Ivanov, I.; Christov, V. Research on Cycloisomerization Reactions of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes,International Conference Education, Science, Ecanomics and Technologies, Prof. Assen Zlatartov University, Burgas, 28-29. June, 2018.

2018г. - Ismailov, Ismail; Kechidzhi, Mehtab; Urucheva,Hatidzhe; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, A Thorough Study on Cycloisomerization Reaction of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes, XVI Национална конференция с международно участие Природни науки ’2018, Шумен, 05.10.-07.10. 2018.

2017г. - Ismail Ismailov, Merve Ahmedova, Sabrie Adem, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov, Phosphorylated alfa- and beta-Hydroxyallenes – Reactions of Cycloisomerization, XV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2017“, Варна, 29. 09.-01. 10. 2017, Постер № 1. (студенти: M. Ahmedova – MX, S. Adem – MX)

2017г. - Ismail Ismailov, Esin Adem, Dzheylyan Yumerova, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov, Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes - Reactions with Electrophilic Reagents, XV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2017“, Варна, 29. 09.-01. 10. 2017, Постер № 2. (студенти: E. Adem – MX, D. Yumerova – MX)

2016г. - Ismail Ismailov, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov, Synthesis, Reactions of Electrophilic Cyclization of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes, XIV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2016“, Варна, 29. 09.-02. 10. 2016, Постер № 4.

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts, S. Ibrjam, I. Ismailov, V. Christov, R. Ivanov.Adhesion and surface growth of Staphylococcus aureus and Lactobacillus plantarum on various metals. 25-th Jubilee Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria (IMAB) 14 - 17 May 2015.Hotel Admiral, Resort Golden Sands, near Varna, Bulgaria.

2015г. - Ismailov, Ismail; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Metal-Catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated alfa- and beta-Hydroxyallenes, Proceedings, XIII National Conference with International Participation “Natural Sciences 2015”, Varna, 25-27 September, 2015.

2015г. - Petkova, P.Nikolaeva, Yuuri Tzoukrovsky, Todor Dimov, Ilia Iliev, Ismail Ismailov. Crystal Water Behaviour in MgSO3.6H2O:Co. International Turkish Congress on Molecular Spetroscopy (TURCMOS2015), Antalya, Turkey, September 13-18, 2015.

2014г. - Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Efficient Metal-catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated alfa- and beta-Hydroxyallenes, Abstracts, 11th European Workshop on Phosphorus Chemistry, Sofia, Bulgaria, March 24-26, 2014, Abstract No. P42, p. 72.

2014г. - Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Electrophilic Reactions of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes, Abstracts, 11th European Workshop on Phosphorus Chemistry, Sofia, Bulgaria, March 24-26, 2014, Abstract No. P41, p. 71.

2014г. - Ismailov, Ismail E.; Ivanov, Ivaylo K.; Christov, Valerij Ch., Metal-catalyzed Cycloisomerization Reactions of Phosphorylated alfa- and beta-Hydroxyallenes, Book of Abstracts, Eighth National Conference on Chemistry, Chemistry for Sustainable Development, June 26-28, 2014, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria, Abstract No. 2-O2, p. 12.

2014г. - Ismailov, I. E.;Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch., Designing and Regiospecific Synthesis of 3-Phosphoryl-2,5-dihydrofurans by Coin Metal-catalysed Cycloisomerization of alfa-Hydroxyallenyl Phosphonates and Phosphine Oxides, Сборник, XII Национална конференция с международно участие "Природни науки’2014", Шумен, 26-28 септември, 2014, Секционен доклад № 5.

2014г. - Исмаилов, И. Е.; Иванов, И. К.; Христов, В. Х. Синтез и реакции на циклоизомеризация нa фосфорилирани алфа-хидроксиалени, Резюмета, II Научна конференция на студенти и докторанти “Предизвикателства в химията”, Пловдив, 21-22 ноември 2014, Секционен доклад № 2.

2014г. - Исмаилов, И. Е.; Иванов, И. К.; Христов, В. Х. Електрофилни реакции нa фосфорилирани алфа-хидроксиалени, Резюмета, II Научна конференция на студенти и докторанти “Предизвикателства в химията”, Пловдив, 21-22 ноември 2014, Постер № 2.

2014г. - Petkova, P., Nedkov, V., Tacheva,J.,Vasilev, P., Ismailov, I. and Tzukrovski, Y.. Electron transitions in Cr2+ in the aqueous solutions of MgSO3.6H2O:Cr. The Physics of Soft and Biological Matter, 14-16 April 2014, Cambridge, UK, P.25.

2014г. - Petkova, P., Nedkov, V., Tacheva,J.,Vasilev, P., Ismailov, I. and Tzukrovski, Y.. Zeeman splitting in the liquid MgSO3.6H2O:Cr. 18th INTERNATIONAL SCHOOL ON CONDENSED MATTER PHYSICS "Challenges of Nanoscale Science: Theory, Materials, Applications" (in memory of Nikolay Kirov), Varna, Bulgaria, September 1- 6, 2014, Abstract No. P2.4, p. 72.

2014г. - Ismailov, Ismail E.; Ivanov, Ivaylo K.; Christov, Valerij Ch., Reactions of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes with Electrophiles, Book of Abstracts, Eighth National Conference on Chemistry, Chemistry for Sustainable Development, June 26-28, 2014, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria, Abstract No. 2-P2, p.14.

2013г. - Иванов, И. К.; Исмаилов, И. Е.; Христов, В. Х. Синтез и реакции на циклизация на алфа-хидроксиметил-аленфосфонати и аленил фосфин оксиди, Сборник доклади, Международна конференция на младите учени, Пловдив, 2013.

2013г. - Petkova, P., Nedkov, V., Vasilev, P. and Ismailov, I..The behavior of Ni2+ cations in the aqueous and alcoholic solutions of NiCl2.6H2O. IV International School and Conference on Photonics, 26-30 August 2013, Serbia, Belgrade.

2013г. - Petkova, P., Ghamri, A., Ismailov, I. and Soltani, M. T. Visible absorption structure of chromium doped (80-x)Sb2O3-20K2O-xPbO glasses. IV International School and Conference on Photonics, 26-30 August 2013, Serbia, Belgrade.

2013г. - Ivaylo Ivanov, Ismail Ismailov, Valerij Christov, Synthesis and Electrophilic Cyclization Reactions of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes with Protected OH-group, Сборник, XI Национална конференция с международно участие „Природни науки’2013”, Шумен, 27-29 септември, 2013, Секционен доклад № 7

2013г. - Исмаил Исмаилов, Ивайло Иванов, Валерий Христов, Региоселективен синтез и реакции на циклоизомеризация на фосфорилирани алфа-хидроксиалени, Научна конференция на РУ & ДНТ & СУ’2013, 01-02.11.2013 г., Ваканционен СПА комплекс „Островче”, Разград, Секционен доклад № 18.

2012г. - Ivanov, I. K.; Ismailov, I. E.; Christov, V. Ch., Synthesis and Cyclization Reactions of 1- and 4-Functionalized Allenephosphonates, Сборник, X Национална конференция с международно участие "Природни науки’2012", Шумен, 28-30 септември, 2012, Секционен доклад № 12.

Цитирания

2019г. - Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Molecules 2014, 19, 11056-11076. ЦИТИРАНА В: Lozovskiy, S. V.; Ivanov, A. Y.; Vasilyev, A. V. Beilstein J. Org. Chem. 2019, 15, 1491–1504.

2019г. - Christov, V. Ch.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K. Bifunctionalized allenes. Part XVII. Synthesis of 3-Phosphoryl-2,5-dihydrofurans by Coinage Metal-catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes. Molecules 2015, 20, 7263-7275. ЦИТИРАНА В: Di Bussolo, V., Princiotto, S., Bordoni, V., (...), Pineschi, M., Crotti, P. Tetrahedron 2019, 75(33), 4425-4443.

2019г. - Christov, V. Ch.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K. Bifunctionalized allenes. Part XVII. Synthesis of 3-Phosphoryl-2,5-dihydrofurans by Coinage Metal-catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes. Molecules 2015, 20, 7263-7275. ЦИТИРАНА В: Wong, V. H. L.; Hii, K. K. Silver Catalysis in Organic Synthesis, Volume 2, Silver-Catalyzed Cyclizations, 2019, 85-181.

2019г. - Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Molecules 2014, 19, 6309-6329. ЦИТИРАНА Liu, F.; Li, L.; Zhang, B.; Fan, W.; Zhang, R.; Liu, G.; Liu, X. Analyst, 2019, https://doi.org/10.1039/C9AN01693G.

2018г. - Забелязаните цитирания на публикациите на гл. ас. д-р Исмаил Ефраимов Исмаилов са представени в прикачен файл в папката "Файлове"