Доц. д-р Ваня Атанасова Василеваабв

Доц. д-р Ваня Атанасова Василева

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

Кабинет: Корпус 3, стая 506

Телефон: 054 830495

Email: vvpost@abv.bg, v.vasileva@shu.bg

Приемно време: петък 11.00-13.00ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\"

магистър по \"География и биология\", випуск 2002 г

Месторабота преди постъпване в ШУ

ПМГ "Нанчо Попович", гр. Шумен

Заемани академични длъжности

главен асистент по икономика и управление (05.02.18) от ІІІ.2009 г.

доцент по професионално направление 3.9 Туризъм от VIII.2015 г.

Придобити научни степени

доктор по география на рекреацията и туризма (01.08.14) от VІІІ.2008г.

Водени лекции и/или упражнения

Лекции:

Международен туризъм

Хотелиерство и ресторантьорство

Природни туристически ресурси на България

Туристически ресурси на Балканските страни

Туристически пазари

Туристическа инфраструктура

Туроператорска и турагентска дейност

Защитени територии в България

Обекти на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО в България

Методи на научното изследване в туризма

Микро-и макроикономика

Семинарни упражнения:

Туристически пазари

Природни туристически ресурси на България

Алтернативен туризъм

Методи на научното изследване в туризма

Състояние на междунарадния туризъм във водещи туристически дестинации

Хотелиерство и ресторантьорство

Туроператорска и турагентска дейност

Маркетиг и реклама в туризма

Управление на човешките ресурси в туризма

Микро- и макроикономика

Основи на управлението

Геополитика и туризъм

Социално-икономическа география на България

Природна география на България

Защитени територии в България

Екскурзоводство

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Преподавателска мобилност по секторна програма Еразъм в гр. Бидгошч, Полша, университет "Кажимиеж Виелки" (7.06.2011 - 13.06.2011)

Erazmus, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz, Polska (7.06.2011 - 13.06.2011)

Области на научни интереси

Туризъм - международен туризъм, туристически пазари, специализирани видове туризъм, териториални изследвания на туризма, туристическо странознание, туристически дестинации, туристически ресурси, маркетинг в туризма, стратегическо планиране в туризма, икономика и управление на туризма, развитие и съвременни специфики на науката за туризма;

Специализации

преминат курс за Работа с платформа за учебници за дистанционно обучение, 2012-2013

Участия в международни и национални научни проекти

Участие в Националната комисия за проверка и оценка на Държавен зрелостен изпит по география и икономика, V.2012 г.

Заемани ръководни позиции

Член на Общото събрание на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" от Х.2015 г.

Организационна дейност

Член на Общото събрание на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" от Х.2015 г.

Член на Общото събрание на ФПН от III.2009 г.

Член на ФС на ФПН от Х.2016 г.

Еразъм + координатор на катедра „География, регионално развитие и туризъм“ – от ноември 2017 г.

Член на комисия за съставяне и актуализиране на Правилника за устройството и дейността на ФПН - 2012, 2016 г.

Член на научно жури за заемане на академичната длъжност "главен асистент" в професионално направление 3.9 Туризъм, ШУ "Епископ К. Преславски", I.2017

Член на научно жури за придобиване на ОНС "доктор" в професионално направление 3.8 Икономика, УНСС, II.2017

Отговорник по качеството към катедра "Туризъм", 2015-2017 г.

Член на комисия за подготовка на Доклад-самооценка и приложенията към него за акредитацията на специалност "Туризъм" - 2012, 2016

Курсов ръководител съм на ІІ курс туризъм, ред.обучение.

Научно ръководство на дипломанти - 14 бр. успешно защитили

Включване на студенти в изследователската работа – 5 съвместни публикации, както и консултиране за техни самостоятелни публикации

Изготвяне на индивидуални планове и справки на студенти от специалност "Туризъм"

Разработване на учебни програми или участие в разработването им

Членства в научни организации

Член на консултативна комисия по туризъм към Областния съвет за развитие на област Шумен

Член на Българското географско дружество

Междуведомствен съвет за кадрите в туризма

Член на Българска асоциация на експертите в туризма

Дисертации

2012г. - ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ В ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА И ИЗТОЧЕН ПРЕДБАЛКАН//Opportunitees for development alternativetourism in East Stara planina and East Predbalkan, защитена на 13.V.2008

Монографии

2019г. - Kabakchieva, D., Vasileva, V., Eco-trends in modern tourism developmen. // 3-rd International thematic monograph Modern meagment tools and economy in tourisn sector in present era, 2019, Belgrad, p. 359-368, ISBN 978-86-80194-14-1

2019г. - Василева, В., Сабриева, С., 2019. Туристическа инфраструктура и суперструктура. Шумен. изд. Химера. ISBN 978-619-7218-58-9

2018г. - Василева, В. 2018. Природни туристически ресурси на България. Шумен. изд. Химера. ISBN 978-619-7218-44-2

2012г. - ПОЛСКИЯТ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАЗАР, изд. „Химера”, Шумен, 2012 г.

Учебници

2013г. - ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО - електронен учебник за дистанционно обучение на студентите от специалност Туризъм на ШУ - www.cdo.shu.bg

2012г. - ХОТЕЛИЕРСТВО, изд. „Химера”, Шумен, 2012 г.

Студии

2012г. - СЕЗОННОСТТА В БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ, изд. „Химера”, Шумен, 2012 г.

Статии

2019г. - Василева, В., Бъчварова, Е., Позициониране на археологически музей – Варна на туристическия пазар. // SocioBrains, ISSUE 54, February, 2019, 401-410, ISSN 2367-5721

2019г. - Василева, В., Зелена инфраструктура. // SocioBrains, ISSUE 55, March, 2019, 163-170, ISSN 2367-5721

2019г. - Василева, В., Планински туризъм в България. // Известия на Българското географско друдество, бр. 40 -2019, 47-53, ISBN 0375-5924

2018г. - Vasileva, V., Stoyanova, I., Current state of the hospitality in Croatia. // SocioBrains ISSUE 41,January 2018, 75-79, ISSN 2367-5721.

2018г. - Vasileva, V., Ivanova, D., Contemporary state and prospects for the development of tourism in Norway. // SocioBrains, ISSUE 42, February 2018, 90-106, ISSN 2367-5721.

2018г. - Kabakchieva, D. Vasileva, V., S. Sabrieva, M. Angelova, The role of natural tourist resources for bulgaria’s tourism reputation. // Geobalcanica Proceedings from 4-th International Conference Geobalcanica 2018, Ohrod: p. 277-286. ISSN 1857-7636, indexed in Google Scholar

2017г. - „The place of Balkan countries in world tourism“, SocioBrains – International scientific refereed online journal with impact factor, ISSUE 29, January 2017, 33-43, ISSN 2367-5721, http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/33_43_Vanya_Vasileva_THE_PLACE_OF_BALKAN_COUNTRIES_IN_WORLD_TOURISM.pdf

2017г. - „Комуникацията като фактор за развитие на туризма“, съавт. Кабакчиева, Knowledge International Journal, vol. 16.1/2017, IF 1,023, ISSN 1857-923X, 291-297

2017г. - „Анализ туристического обмена между Болгарией и Грецией“, SocioBrains – International scientific refereed online journal with impact factor, ISSUE 36, August 2017, 59-66, ISSN 2367-5721, IF 4,92, http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/59_66_Vanya_Vasileva_ANALYSIS_OF_THE_TOURIST_EXCHANGE_BETWEEN_BULGARIA_AND_GREECE.pdf

2017г. - „Съвременно състояние и перспективи за развитие на туризма в Черна гора“, сп. „Проблеми на географията“, бр. 1-2/2017, 83-95 стр, http://geoproblems.eu/wp-content/uploads/2017/10/2017_12/7_vasileva.pdf., ISSN 0204-7209, ISSN 2367-6671 (Online), Сф., 2017

2016г. - „Съвременно състояние на туризма в Шуменска област“, International Journal Knowlege, vol. 15.2/ December 2016, стр. 832-839

2016г. - „Основни направления в науката за туризма“, сп. „Проблеми на географията“, 1-2/ 2016, стр. 14 - 24, ISSN 0204-7209, ISSN 2367-6671 (Online), Сф., 2016

2015г. - „Анализ туристических потоков между Россией и Болгарией” – XVII Междунарадная научно-практическая конференция „Экономика. Сервис. Туризм. Культура”, сборник статей, Барнаул, 2015 г.

2014г. - “Development of tourism in the Danube Tourist Region of Bulgaria” – Geography and tourism Journal, vol.2 number 1, Poland,2014

2014г. - „От историко-археологически обекти към историко-археологически туризъм” – сборник от Черноморски туристически форум – „Историко-археологически туризъм – наследство с перспектива”, изд. „Славена”, Варна, 2014 г.

2013г. - „Анализ на туристическия обмен между България и Румъния“ - сп. „Проблеми на географията”, бр. 3-4/2012 г., БАН, Сф.

2013г. - "Защитените територии в България - предпоставка за развитие на еко туризъм" - сборник доклади от Черноморски туристически форум, Варна, 2013 г., „Еко туризмът – нашето зелено бъдеще“

2011г. - “Състояние и перспективи за равитие на яхтения туризъм по Северното Черноморие”, съавтор Щ. Моллов – списание “География 21”, бр. 1/http://www.geography.iit.bas.bg/

2011г. - „Отражение на Световната икономическа криза върху изходящите туристопотоци на България” – сп. „География 21” - бр.3/ http://www.geography.iit.bas.bg/

2011г. - „Анализ на туристическия обмен между България и Израел” – сп. „Проблеми на географията”, бр. 1-2/, БАН, Сф

2011г. - „Туризмът и градската среда” - сп. „Проблеми на географията”, бр. 3-4/, БАН, Сф

2010г. - „Анализ на туристическия обмен между България и Полша” – сп. „География 21”, бр.2/, http://www.geography.iit.bas.bg/

2010г. - “Културен, познавателен и културно-познавателен туризъм – същност, особености и взаимовръзки”, сп. “Проблеми на географията”, бр. 1-2/http://www.researchgate.net/profile/Vanya_Vasileva/publications/

2009г. - „Състояние и перспективи пред ловния туризъм в Източна Стара планина и източен Предбалкан” – сп. „География 21”, бр.2/ http://www.geography.iit.bas.bg/

2009г. - „Анализ на туристическия обмен между България и Япония” – сп. „География 21”, бр. 4/, http://www.geography.iit.bas.bg/

2008г. - „Възможности за развитие на алтернативния туризъм в община Дългопол” - сп. „География 21”, бр.1/ http://www.geography.iit.bas.bg/

2007г. - „Има ли религиозен туризъм в Източна Стара планина и Източен Предбалкан” – сп. „География 21”, бр.3 /2007, http://www.geography.iit.bas.bg/

2007г. - „Видове алтернативен туризъм” - сп. „Проблеми на географията”, кн. 1 – 2 , , София, БАН, http://www.researchgate.net/profile/Vanya_Vasileva/publications/

Доклади

2018г. - Василева, В., Сабриева, С., Съвременни специфики на специализираната туристическа инфраструктура в Южен централен регион за планиране. // Регионална икономика и устойчива развитие: Сборник от научна конференция Регионална икономика и устойчива развитие, Варна: унив. изд. ИУ-Варна, 550-563 стр., ISBN 978-954-21-0956-3.

2018г. - Kabakchieva, D., Vasileva, V., Green innovations in tourism. // Туризмът и иновациите: Сборник доклади от Международна научна конференция Туризмът и иновациите, 2018, Варна: изд. Наука и икономика ИУ-Варна, 44-57 стр., ISBN 978-954-21-0973-0

2018г. - Vasileva, V., Sabrieva, S., Modern specifications in the development of tourist infrastructure and superstructure in Bulgaria and improvement guidelines. // Туризмът и иновациите: Сборник доклади от Международна научна конференция Туризмът и иновациите, 2018, Варна, изд. Наука и икономика ИУ-Варна, 415-427 стр., ISBN 978-954-21-0973-0

2018г. - Василева, В., Анализ на туристическия обмен между България и Сърбия. // Природни науки: Сборник доклади от Национална конференция с международно участие Природни науки 2018, Шумен, унив. изд. Епископ Константин Преславски, 141-148 стр., ISSN 2603-2937

2017г. - „Cultural tourism in Varna district – specifics and perspectives for development“, coautor S.Sabrieva, Proceedings of the XIV conference „Natural Sciences‘2016“, 58-61 стр., унив. изд. „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2017

2017г. - „Analysis of travels between Bulgaria and Turkey“, coautor S. Sabrieva, International Scientific Conference „Contemporary tourism – Tradions innovations“, 315 – 326, ISBN 978-954-07-4327, Sofia, 2017

2017г. - „Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство, глобалният туризъм и местната идентичност“, Сборник доклади от Десети юбилеен черноморски туристически форум на тема „Местната идентичност и глобалният туризъм“, 149-156 стр., ISBN 978-619-190-090-9, изд. „Славена“, Варна, 2017

2017г. - „Развитие на туризма в Балканските страни“, сборник доклади „Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности“, том 12, стр. 197-204, Варна, 2017

2017г. - „Съвременни специфики на туристическата инфраструктура в Югоизточен район за планиране на България“, съавт. С. Сабриева, сборник доклади от Национална конференция с международно участие „Природни науки“, Варна, 2017, 148-156, унив. изд. „Епископ К. Преславски“, ISSN 2603-2937, Шумен, 2017

2016г. - „Съвременно състояние и използване на настанителната база в Северозападния регион за планиране“, Международна научна конференция „Развитие на регионите в България-Хоризонт 2020“, изд. к-с УНСС, стр. 102-108, София, 2016

2016г. - ПОТРЕБНОСТИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ ОТ СПЕЦИФИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СУПЕРСТРУКТУРА - сборник с научни трудове том LX, кн. 1, 2016 г. от Кръгла маса „Специализирани видове туризъм – предизвикателства и перспективи“, Пловдив, 2016 г.

2016г. - „Обекти на световното културно и природно наследство в България“, сборник с доклади от Черноморски туристически форум „България – туристическа дестинация за четири сезона“, стр. 491-504, изд. „Славена“, ISBN: 978-954-449-889-4, Варна, 2016

2016г. - „Опазването на природните туристически ресурси – необходимо условие за устойчиво развитие на българския туризъм“, сборник доклади от научна конференция „Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени“, стр. 395-401, ISBN: 978-619-90446-1-2, Сф., 2016

2015г. - „Мястото на Индия в световния туризъм”, сборник от Черноморски туристически форум – „Регионалните културно-исторически продукти – единни в многобразието”, изд. „Славена”, Варна, 2015 г.

2015г. - „Китайският туризъм и България” – сборник от Международна кръгла маса „Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм”, стр. 308-311, София, 2015 г.

2013г. - „Съвременни специфики в развитието на туризма в Близкоизточния туристически регион”- сборник научни трудове от ХХІ международна научна конференция „Мениджмънт и качество 2012” за млади учени https://www.researchgate.net/profile/Vanya_Vasileva/publications/

2013г. - „Място на екотуризма в туристическия продукт на дестинация България”- сборник научни трудове от ХХІ международна научна конференция „Мениджмънт и качество 2012” за млади учени https://www.researchgate.net/profile/Vanya_Vasileva/publications/

2013г. - „Анализ на туристическия обмен между България и Норвегия” - сборник научни трудове от ХХІ международна научна конференция „Мениджмънт и качество 2012” за млади учени https://www.researchgate.net/profile/Vanya_Vasileva/publications/

2013г. - „Место культурного туризма в туристическом продукте по дестинации „Болгария”” – „Культура и сервис: Культурный туризм и экскурсионная деятельность” сборник материалов ІV Межрегиональной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 2012 http://www.researchgate.net/profile/Vanya_Vasileva/publications/

2013г. - "Развитие на туризма по Черноморието" - сборник доклади от Международна научна конференция "Предизвикателства пред туризма през ХХІ век", Сф.,

2012г. - „Езерен туризъм” – Годишник „40 години ШУ „Епископ К. Преславски”, Шумен

2012г. - „Състояние и перспективи за развитие на културния туризъм в община Балчик”, – Годишник „40 години ШУ „Епископ К. Преславски”, Шумен, 2012 г.

2012г. - „Развитие на ловния туризъм в област Добрич”, съавтори гл. ас. С. Сабриева, Н. Сярова – Годишник „40 години ШУ „Епископ К. Преславски”, Шумен, 2012 г.

2012г. - „Развитие на туризма в Североизточния регион за планиране” – Годишник „40 години ШУ „Епископ К. Преславски”, Шумен, 2012 г.

2012г. - „Място на здравния туризъм в туристическия продукт на дестинация България” – Черноморски туристически форум, сборник доклади „Здравният туризъм – стратегически потенциал за българския туризъм”, Варна, 2012 г.

2012г. - Съвременно състояние в развитието на хотелиерството в Североизточния регион за планиране (под печат)

2012г. - Съвременни специфики в развитието на хотелиерството в Северния централен регион за планиране (под печат)

2011г. - Съвременни тенденции в развитието на хотелиерството - сборник доклади от научна конференция Туризмът - състояние и перспективи, КИА, Пловдив,http://www.researchgate.net/profile/Vanya_Vasileva/publications/

2011г. - Географски аспекти на хотелиерството - сборник доклади от научна конференция Туризмът - състояние и перспективи, КИА, Пловдив,http://www.researchgate.net/profile/Vanya_Vasileva/publications/

2011г. - „Развитие охотничьего туризма в районе Шумен” – сборник материалов ІІІ Межрегиональной научно-практической конференции „Культура и сервис:Международный туризъм как глобальная проблема современности”, Санкт-Петербург

2011г. - „Съвременни специфики в развитието на туризма в Африкански туристически регион”, съавтор С. Сабриева – сборник научни трудове от ХХ международна научна конференция „Мениджмънт и качество 2011” за млади учени, София

2011г. - „Маркетингово проучване на селския туризъм в България”, съавтори К. Костадинова, Р. Радкова, Х. Павлова- сборник научни трудове от ХХ международна научна конференция „Мениджмънт и качество 2011” за млади учени, София

2011г. - “Modern trends in development of Bulgarian Hotel Industry”, сборник научни трудове от ХХ международна научна конференция „Мениджмънт и качество 2011” за млади учени, София

2010г. - „Възможности за развитие на алтернативния туризъм в община Сунгурларе” – годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том ХХ В4,http://www.researchgate.net/profile/Vanya_Vasileva/publications/

2010г. - “Речен туризъм” - сборник доклади от ХІХ Международна научна конференция за млади учени, София,http://www.researchgate.net/profile/Vanya_Vasileva/publications/

2010г. - “Туристически функции на растителността в България” - сборник доклади от ХІХ Международна научна конференция за млади учени, София,http://www.researchgate.net/profile/Vanya_Vasileva/publications/

2010г. - “Състояние и перспективи за развитие на културния туризъм в община Долни Чифлик”, съавтор гл. ас. С. Сабриева - сборник доклади от ХІХ Международна научнаконференция за млади учени, София, http://www.researchgate.net/profile/Vanya_Vasileva/publications/

2009г. - „Село Дюлино като туристическа дестинация” – Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том ХІХ В4

2009г. - „Музеите в град Сливен като предпоставка за развитие на културен туризъм” - Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”, том ХІХ В4

2009г. - „Спортен туризъм – същност, особености, видове и значение” – сборник доклади от научна конференция „Тенденции в развитието на съвременния туризъм”,Смолян, http://www.researchgate.net/profile/Vanya_Vasileva/publications/

2008г. - „Музеите в община Котел като предпоставка за развитие на културен туризъм” - Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”, том ХVІІІ В4

2007г. - „Възможности за развитие на алтернативния туризъм в община Руен”, Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”, том ХVІІ В4, Шумен,http://www.researchgate.net/profile/Vanya_Vasileva/publications/

2007г. - „Село Козичено като туристическа дестинация” - Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”, том ХVІІ В4, Шумен

2006г. - „Виненият туризъм в нископланинските и хълмисти територии на централна източна България” – Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”, том ХVІ В6,Шумен