КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Хон. проф. д-р Радослав Илиев Ивановабв

Хон. проф. д-р Радослав Илиев Иванов

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ХИМИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая барака 002

Телефон: 054 830495 вътр.244

Email: r.ivanov@shu.bg

Приемно време: I и II седмица - сряда 10:00-12:00 ч.

Завършен университет, специалност

Висш химикотехнологичен институт-София, 1977г., специалност "Металургия на черни метали", инж. металург

Месторабота преди постъпване в ШУ

Институт по металокерамика - София

Заемани академични длъжности

1982 – асистент по неорганична химична технология (след конкурс) в ШУ “Еп. К.

Преславски”

1984 – старши асистент в ШУ “Еп. К. Преславски”

1986 – главен асистент в ШУ “Еп. К. Преславски”

2007 – доцент по материалознание в ШУ “Еп. К. Преславски”

2015 - професор по Биохимично инженерство в ШУ “Еп. К. Преславски”

Придобити научни степени

1984 – защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Водени лекции и/или упражнения

лекции и упражнения по:

“Неорганична химична технология”;

лекции по: “Материалознание и технология на материалите”, “Технология за обработка на твърди отпадъци” и „Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите”на студенти от ОКС „Бакалавър”;

лекции по: „Материалознание”, „Металография” , "Екологични биотехнологии", "Процеси и апарати в химичните и биотехнологични производства" , Оценка и управление на екологичния риск на студенти от ОКС „Магистър”

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Участие в проект по договор по „Еразъм” за преподавателска мобилност в Латвийски университет, Рига, Латвия, 31.10-05.11.2011г.

Области на научни интереси

неорганична химична технология, химикотермична обработка на стомани, синтез на екзополизахариди и изследване на антикорозионните им свойства.

Специализации

1989г. по Химикотермична обработка на стомани в Държавната политехника, гр. Минск, БССР.

Участие в учебно-научен и практически семинар за работа с HPLS и UHPLS - за газова и течна хроматография ICP-MS - масспектрометрия, рентгеноструктурен анализ и ЯМР системи на фирма Agilent Technologies - София, 12.06.2013г. Шерaтон.

Участия в международни и национални научни проекти

1.Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление с ръководител доц. д-р инж. Р. Иванов (РД-05-240/11.03.2009г), финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски”

2.Партньорство в Консорциума „Национална лаборатория по Атомно-силова микроскопия” с ръководител доц. д-р Ж. Ангарска (РД 05-238/11.03.09г.), финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски” (участник).

3. Изследване структурата на пребиотици и влиянието им върху човешкото здраве. Проект №РД 05-311/9.03.2010г. с ръководител доц. д-р инж. Р. Иванов, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски.

4., с ръководител проф. дхн В. Христов (РД05-310/9.03.2010г), финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски (участник)

5. СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАЛЕН НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРУКТУРАТА НА ПРЕБИОТИЦИ И ФУНКЦИОНАЛНИЯ ИМ ПОТЕНЦИАЛ ВЪРХУ МИКРООРГАНИЗМИ СВЪРЗАНИ С ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ . Проект финансиран от МОН, RNF 02-02-2009, с ръководител проф. дбн И. Иванова и ръководител на колектива за ШУ доц. д-р инж. Р. Иванов.

6.Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление, ръководител доц. д-р Р. Иванов (РД05-132/24.02.2011г), финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски

7.Съвременни системни и интегративни подходи като база за повишаване качеството но обучение в еколого-биологичното направление, с ръководител проф. д-р Нешо Чипев (РД 05-248/15.03.2012г.), финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски”.

8. Изследване ефекта на антропогенни въздействия върху структурно-функционални характеристики на биологични системи в естественни и лабораторни условия, с ръководител доц. д-р Цв. Иванова (РД-08-266/14.03.2013г).

9.Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година”, (Академичен наставник).

10.ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВОЙСТВА В БИОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ В ЛАБОРАТОРНИ И ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ, с ръководител доц. д-р Цв. Иванова (РД-08-213/10.03.2014г.).

11.Изследване на екобиологичния статус и условията на аквакултурно отглеждане на черноморската мида (Mytilus galloprovincialis L.) в българската акватория на Черно море. Проект на МОН, номер БО02/105, 2014, Ръководител - доц. д-р Цветеслава Иванова.

12. In vitro и in vivo изследвания на различни биологични обекти. с ръководител проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова (РД-08-266/10.03.2015г.)

13.Изследване еколого-биологичния статус на различни биологични обекти ръководител проф. д-р Цв. Иванова (РД-08-66/02.02.2016г.).

Заемани ръководни позиции

От 2007 г. до 2012г. зам. Декан Учебна дейност на Факултет по природни науки

Организационна дейност

Организатор и лектор на студентски семинар на тема "Пребиотици и пробиотици - потенциал и влияние върху човешкото здраве" - март 2011.

Член на организационния комитет на международна конференция "Пребиотици и пробиотици - потенциал и влияние върху човешкото здраве" - април 2011, гр. София

Организатор на студентски семинар на тема "Пробиотици и пребиотици - потенциал и влияние върху човешкото здраве" - ноември 2012

Организатор на студентски семинар на тема "Млечнокисели бактерии - храна или лекарство?" - 21.03. 2014

Организатор на студентски семинар на тема Класически PCR и real-time PCR анализ - 27 - 28.11.2014 г.

Член на редколегията на годишника на ШУ, Биология, 2014г.

Организатор на студентски семинар на тема "Какво знаем или не знаем за добавките" - 20.март 2015;

Организатор на студентски семинар на тема Класически PCR и real-time PCR анализ - 27 - 28.11.2014 г.

Организатор на студентски семинар на тема "Здравните проблеми на нашето време" - 25.март 2016;

Организатор на студентски семинар на тема Класически PCR и real-time PCR анализ - 29.02 - 02.03.2016 г.

Членства в научни организации

Съюз на Учените в България

Включен в "Who's Who in Science and Engineering" (11 th Edition) - 2011-2012

Държавни и/или научни награди

Златна значка "За отлично учение" -КНТПВО, ВХТИ-София,1976г.;

Златна значка "За младежко техническо и научно творчество", ВХТИ-София, 1977г.

Дисертации

1983г. - Иванов, Р. Изследване възможността за производство на тънкостенни отливки и лист от легиран бял ковък чугун : Автореферат. – София

Учебници

2015г. - Иванов Р. Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите (лекционен курс). 2015. Издателство Химера, ISBN 978-619-7218-05-3.

2006г. - Иванов, Р. Материалознание Ръководство за лабораторни упражнения. – Университетско издателство “Епископ Константин Преславски” Шумен, 2006. – 155 с

1997г. - Иванов, Р. Ръководство по неорганична химична технология : второ допълнено и преработено издание. – Шумен, 1997. – 138 с.( в съавт. с Р. Димитров и Н.Молдованска )

1991г. - Иванов, Р. Ръководство за упражнения по неорганична химична технология. – Шумен, 1991. – 146 с

Статии

2019г. - Sevginar Ibryamova, Nina Arhangelova, Teodora Koynova, Dimitar Dimitrov, Zheni Dimitrova, Radoslav Ivanov, Karamphil Kalchev, Nescho Chipev, Nikolay Natchev, Tsveteslava Ignatova-Ivanova.Antifungal Activity of Lactic Acid Bacteria, Isolated from (Mytilus galloprovincialis Lam.) in The Bulgarian Black Sea aquatory, 2019. Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) IF 0.5; Web of sciences (accepted)..

2019г. - Sevginar Ibryamova, Ismail Ismailov, Hasan Hasanov, Radoslav Ivanov, Tsveteslava Ignatova-Ivanova. 2019. Functional Characterization of an Exopolysaccharide Produced by Lactobacillus plantarum Ts Isolated from Bulgarian Wheat and Rye Flour.Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 10 (4), 132-138. 10.33887/rjpbcs/2019.10.4.17, IF 0.38. ISSN 0975-8585.

2019г. - Ignatova-Ivanova Ts., S. Ibryamova, N. Chipev, R. Ivanov. 2019. Isolation, Identification, Morphological and Adhesion Properties of Microorganisms from Antarctic Soils. International Journal of ecology and development, vol 34, Issue 3, pp. 1-10, ISSN 09729984, SJR 0,226, Q3.

2018г. - Ignatova-Ivanova Tsveteslava, Sevginar Ibrjmova, Elitsa Stanachkova, Radoslav Ivanov. 2018. Microbiological characteristic of microflora of (Mytilus galloprovincialis Lam.) in The Bulgarian Black Sea aquatory. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, vol. 9 (1), pp.199-205. IF 0.38

2018г. - Sevginar Ibrjamova,R. Ivanov, Tsveteslava Ignatova-Ivanova. 2018.Exopolisaccharides from L. fermentum Ts as corrosion inhibitors.Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, vol. 9 (6), 366-374. IF 0.38.

2018г. - Ts. Ignatova-Ivanova, Ibryamova S., R. Ivanov;Exopolysaccharides from Lactobacillus plantarum Ts as Corrosion Inhibitors. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, vol. 9 (6), pp.1103-1111. SJR 0,16/ IF 0.35.

2017г. - Ignatova-Ivanova Tsveteslava, Sevginar Ibrjmova, Andreana I. Andreeva, Radoslav Ivanov. 2017. Study of biofilm formation from Lactobacillus fermentum S cultivated on different carbohydrates. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, vol. 8 (6), pp. 282-289. IF 0.38.

2016г. - Tsveteslava Ignatova-Ivanova and Radoslav Ivanov. 2016.Exopolysaccharides from lactic acid bacteria as corrosion inhibitors. Acta Scientifica Naturalis, vol.3 (1), 51-59. SJIF 2.723.

2016г. - Radoslav Ivanov and Tsveteslava Ignatova-Ivanova. 2016.Diffusion Coatings as Corrosion Inhibitors.Acta Scientifica Naturalis, vol.3 (1), 39-43. SJIF 2.723.

2016г. - Ignatova-Ivanova Ts. , I. Yotova and R. Ivanov. 2016.In vitro study of biological activity essential Oil of Origanum vulgare L. subsp. vulgare L.Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 2016, 8(7): 958-962 . SJR 0.135.

2016г. - Ignatova-Ivanova Tsveteslava, Boneva Margarita, Sevginar Ibrjm, D-r Enchev Damian, Ivanov Radoslav. 2016. Biofilm Formation on Metal Materials for Fixed Dental Prostheses. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, vol. 7(6), pp. 736-744. IF 0.33.

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts.,R. Ivanov, N. Chipev.Isolation of microorganisms from Antarctic soils and their use as possible corrosion inhibitors.2015.International Journal of Research Studies in Bio Sciences (IJRSB), 3(1), pp. 164-168. IF 2.991.

2015г. - Tsveteslava V. Ignatova-Ivanova, Sevginar F. Ibrjam, Ismail E. Ismailov, Valerij Ch. Christov, Radoslav I. Ivanov. 2015. ADHESION AND SURFACE GROWTH OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND LACTOBACILLUS PLANTARUM ON VARIOUS METALS.Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2015, vol. 21, issue 2, pp.793-796.IF 0.5; SJIF 4,30; Index Copernicus 5,71.

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts.,D. Bachvarova, A . Doychinov, S. Etem, K. Jordanova, M. Dimitrova, R.Ivanov and Dobromir Enchev.2015. STUDY OF BIOFOULING IN BOOKS STORED AT THE ARCHIVE OF THE LIBRARY OF SHUMEN UNIVERSITY.European Journal of Biology and Medical Science Research (EJBMSR), vol.3 (4) pp.17-23, APS Impact Factor: 7.77.

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts., S. Ibrjam, R. Ivanov.2015.Exopolysaccharides – application and health effects. Acta Scientifica Naturalis, vol.2, 37-42. SJIF 2.723.

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts., R. Ivanov, G. Kolev and M. Boneva. 2015.FOODS AND SOCIAL PROBLEMS IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS.Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, Vol.3, No.10, pp.17-24, October 2015.APS Impact Factor: 8.80.

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts., S. Ibrjam and R. Ivanov. 2015. STUDY OF THE EFFECT OF LACTIC ACID FERMENTATION END PRODUCTS ON THE SPEED OF THE CORROSION PROCESS.Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci 4 (4), 397-401. IF 2.973.

2014г. - gnatova-Ivanova Tsveteslava1, Maria Ananieva, Radoslav Ivanov, Ilia Iliev, Iskra Ivanova.Biodiversity of Lactic acid bacteria in Bulgarian wheat and rye flour.BIOSCIENCE AND BIOTECHNOLOGY,2014,SE/ONLINE, pp. 101-105.JIF 1.1601.

2014г. - Ignatova-Ivanova Ts., R. Ivanov.Probiotics – potential and impact on human health. 2014. Acta Scientifica Naturalis, 1,pp 151-165. SJIF 2.723.

2014г. - Elvin Ismail, R. Ivanov. Analysis of the efficiency of Waste Water Purifying Station-Provadia`s operation after its reconstruction. , SECOND STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE “ECOLOGY AND ENVIRONMENT”,Мay 16-17, 2014, vol.1, pp 67-76, ISSN 2367-5209.

2014г. - Ts. Ignatova-Ivanova, S. Etem. E. Ismail, R. Ivanov. In vitro study of probiotics potential of lactic acid bacteria, isolated from commersial dairy products. Научни трудове на Русенския Университет..2014,том 53, серия 10.2, стр. 123-129.

2014г. - Ts. Ignatova-Ivanova, S. Ibrjam. N. Lodozova, R. Ivanov. Study of probiotics potential of lactic acid bacteria, isolated from homemade cheese. Научни трудове на Русенския Университет..2014, том 53, серия 10.2, стр. 93-101.

2014г. - Ignatova-Ivanova Ts.1*, S. Mehmedova1, S.Etem1, K. Jordanova1, R. Ivanov1.STUDY ON THE ABILITY OF SOME LACTOBACILLUS STRAINS TO ASIMILATE OLIGOSACCHARIDES. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2014) 3(12), IF 2.015, pp 494-498.

2014г. - Ignatova-Ivanova Ts, R. Ivanov, I. Iliev, I. Ivanova. Utilization of oligosaccharides by probiotic strains from comersial probiotics products. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2014,20(1),pp.51-54. IF (0,198).

2014г. - Ignatova-Ivanova Ts. and R. Ivanov. Study of Biofilm formed by lactic acid bacteria on the surface of mild steel. 2014. Journal of Life Sciences, vol. 8, pp. 799-804, IF 3,30.

2014г. - Ignatova-Ivanova Ts. and R. Ivanov. 2014. EXOPOLYSACCHARIDES FROM LACTIC ACID BACTERIA AS CORROSION INHIBITORS. Journal of Life Sciences, (8),12, pp 940-945.

2013г. - Ignatova-Ivanova Ts, N. Ermenlieva, S. Mehmedova, R. Ivanov, I. Ivanova. Изследване на пробиотичния потенциал на млечно кисели бактерии, изолирани от домашни приготвени млечни продукти. Научни трудове на Русенския Университет. 2013, том 52, серия 10.2, стр.184-191.

2013г. - Ts. Ignatova-Ivanova, R.Ivanov. Anticorrosion Effect of Biofilm forming by Lactobacillus strains on metal surfaces. Journal of Agricultural Science,19,(2), pp.83-85 2013. IF 0,198.

2012г. - Growth characteristics of lactobacilli stains cultivated on media with fructooligosaccarides and their antimicrobial activity. Journal of BioScience and Biotechnology, Special edition, on line, 19-20 October 2012, pp. 169-172. ISSN: 1314-6246. (в съав. с Цв. Иванова, С. мехмедова, Н. Ерменлиева), SJIF 3.527; JIF 1.1601.

2012г. - Study of anticorrosion effect of EPS produced Lactobacillus delbrueckii B5, cultivated on different carbohydrates. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2012, Vol. 26, 1, pp 224-227. (в съавт с Цв. Иванова, И. Иванова, И. Илиев)IF 0,709.

2012г. - Пребиотици - потенциал и влияние върху човешкото здраве. Научни трудове на Русенския Университет. том 51, серия 9.2, стр. 109-115, 2012. (в съав. с Цв. Иванова, И. Иванова, И. Илиев)

2011г. - Игнатова-Иванова Цв., Н. Ерменлиева, С. Мехмедова, Р. Иванов, И. Иванова. 2011. Изолиране на млечнокисели бактерии от домашно приготвени млека и сирена.Годишник на ШУ “Еп. К. Преславски” , Природни науки., Биология, т. XXІ B6, стр. 20-30

2010г. - Игнатова-Иванова Цв., В. Ангелова, Р. Иванов, И. Иванова.2010.Сравнителна характеристика на микроорганизми, изолирзни от различни водни басейни. Годишник наШУ “Еп. К. Преславски” , Природни науки., Биология, т. XX B6, стр. 39-48, 26-28.09

2010г. - Ignatova-Ivanova Ts, R. Ivanov, I. Iliev, I. Ivanova. Influence of galactooligosaccharides on the growth and antimicrobial activity of Lactobacillus fermentum B5. Biotechnology& Biotechnological Equipment, 2010, Vol.24, 2, pp. 484-487. IF 0,509.

2010г. - Игнатова-Иванова Цв., Р. Иванов, И. Иванова.2010. Съвременни аспекти на функционалните храни. ШУ „Еп. К. Преславски”, Иновации в образованието, стр.961-971, 4-6.06. Варна

2010г. - Игнатова-Иванова Цв., Р. Иванов, И. Иванова.2010. Съвременни аспекти на функционалните храни. ШУ „Еп. К. Преславски”, Иновации в образованието, стр.961-971, 4-6.06. Варна

2010г. - Игнатова-Иванова Цв., Н. Ерменлиева, С. Мехмедова, Р. Иванов. 2010. Изследване на антимикробната активност на млечнокисели бактерии от род Lactobacillusизолирани от домашно приготвени млечни продукти. UNITECH’ 10, Gabrovo, 2010, vol. III, p. 493-496

2010г. - Игнатова-Иванова Цв., К. Дойчинова, Д. Нешева Р. Иванов. 2010. Изследване антикорозионната активност на вида Lactobacillus plantarum, изолиран от домашноприготвено краве кисело мляко. UNITECH’ 10, Gabrovo, 2010, vol. III, p. 489-492

2010г. - Ignatova-Iwanowa Ts., S. Mehmedova, N. Ermenlieva, R. Ivanov, I. Ivanova. Study of the ability of some Lactobacillus strains to asimilate oligosaccharides. Младежка научнаконференция, "Климентови дни", София, 2010, стр. 71-74

2009г. - Ignatova-Ivanova Ts, R. Ivanov, I. Iliev, I. Ivanova. Study of anticorrosion effect of EPS from new strains Lactobacillus delbrueckii. Biotechnology & BiotechnologicalEquipment, 2009, Vol.23, 2, pp. 705-708(on line), IF 0,509.

2009г. - Ivanov, R. Two-Component Diffusive Steel Saturation, Materials and Manufacturing Processes, 1532-2475, Vol. 24, 7, 2009, pp. 894-897, IF 4,415.

2009г. - Иванов, Р. Изследване влиянието на вида и количеството на легиращата добавка в изходната алумотермична смес върху някои показатели на получените бориднислоеве, Годишник на ШУ “Еп. К. Преславски”, т. XIХ В2, Природни науки 2009,с.110-118

2009г. - Игнатова-Иванова Цв., М. Радославова, Р. Иванов, И. Илиев, И. Иванова. Нови алтернативни методи за протекция на метали, НПК „Технологичното обучение –традиции и бъдеще”,стр. 367-372, 4-6.06.2009, Варна

2009г. - Ignatova-Ivanova Ts, R. Ivanov, I. Iliev, I. Ivanova. Study of anticorrosion effect of EPS from new strains Lactobacillus delbrueckii. Biotechnology & BiotechnologicalEquipment, 2009, Vol.23, 2, pp. 705-708, IF 0,509.

2009г. - Игнатова-Иванова Цв., Р. Иванов, И. Илиев, И. Иванова.2009. Кинетични растежни параметри на щамове Lactobacillus delbrueckii, култивирани в присъствие наолигозахариди. Научни трудове на Русенския Университет, Том 48, серия 9, стр. 142-147

2009г. - Игнатова Цв., М. Радославова, Р. Иванов. 2009. Изследване инхибитроните свойства на ЕПЗ, синтезирани от Lactobacillus delbrueckii B5. UNITECH’ 09, Gabrovo, 2009,vol. III, p. 499-502

2008г. - Ivanov, R. Aluminothermic diffusive saturation steel 45 with boron and aluminium. // Annual of Shumen University, т. XVIII В2, Natural sciences 2008,p.156-165

2008г. - Ivanov, R. Influence of the Mode and the Quantity of Alloying Addtion in Boriding Mixtures on Indexes of the Obtained Boriding Layers, Unitech’08, Gabrovo, Vol. II, 2008.104-107

2007г. - Иванов, Р. Изследване на антикорозионните свойства на глюкани и фруктани през различни фази от растежа на бактериалната популация. // Годишник на ШУ “Еп.К.Преславски”,т. XVII B 1 Природни науки, 2007. с.83-90. (в съавт. с Цв., Игнатова, И. Иванова)

2007г. - Ivanov ,R. Aluminothermic diffusive saturation steel 45 with boron. AMTECH`07, Gabrovo, Vol. I, 2007, p.97 – 101

2006г. - Ivanov, R. Complex Diffusion Saturation of Steel. ІІ Journal of the Technical University of Gabrovo, Vol.34, 2006. ( with N. Uzunov )

2006г. - Ivanov, R. A Producing of Glucans and Fructans and Investigation of the Anti-Corrosive them Properties.// UNITECH`06, Gabrovo , 2006,vol.III, p. 439-441. (with T.Ignatova)

2006г. - Ivanov, R. Aluminothermic Diffusive Saturation of Steel with Boron and Copper.// UNITECH`06,Gabrovo, 2006,vol.III, p. 437-438

2005г. - Ivanov, R. Gas Boriding with Internal Compulsory Circulation of the Gas Phase.// UNITECH’05, Gabrovo, 2005, vol I, p.375-379

2005г. - Ivanov, R. Sinthesis and Anticorrosive Activity of Functional N-Substituted Maleimides. // UNITECH’05, Gabrovo, 2005, vol I, p.371-374. (with V. Konsulov,A. Lyapova and Z.Grozeva)

2004г. - Ivanov, R. Variant for Abrasive Wear Testing of Borided Steel Products. // UNITECH’ 04, Gabrovo, 2004, vol.II, p. 190-193. (with T. Ignatova)

2004г. - Иванов, Р. Aluminothermic powder boriding of stee // Applied Surface Science, 225(2004)72-77. ( with N. Uzunov )

2003г. - Иванов, Р. Газово бориране с участието на твърди борсъдържащи вещества// Сб.”Трудове на научната сесия РУ` 2003”, том 40, 2003, серия 4.2, с. 47-50.( в съавт. Н.Узунов, Цв. Игнатова)

2003г. - Ivanov, R.Gas Boriding Using Solid Boron – Containing Substances and External Forced Circulation of the Gas Phase.// UNITECH’ 03, Gabrovo, 2003, vol. II, p. 362-365.(withN. Uzunov, T. Ignatova)

2003г. - Иванов, Р. Възможности за утилизация на бойни припаси в артилерийски складове и бази. // Научни трудове”Природни науки 2003”, Шумен, 2003, с. 93-95.(в съавт.с В. Грозев)

2003г. - Иванов, Р. Влияние на количеството на стъклените трошки върху разхода на гориво и качеството на стъклените изделия. // Научни трудове “Природни науки 2003”Шумен, 2003, с. 96-98. (в съавт. с В. Великова)

2002г. - Иванов, Р. Изследване възможността за оползотворяване на отпадъчна ванадиева контактна маса за химикотермично обработване на стомани. // Научнитрудове”Природни науки Химия ”, Шумен, 2002, с. 82-90 ( в съавт. с Н. Николов )

2001г. - Иванов, Р. Бориране на легирани конструкционни стомани. // Научни трудове “ 20 години катедра МТМ ”, Габрово, 2001, с. 103-106

2001г. - Иванов, Р. Кинетика на корозия на оръдейна стомана в морска вода. // Морски научен форум, ВВМУ “ Н. Й. Вапцаров ”, Варна, Т. 5, 2001,с. 179-183. ( в съавт. с К.Давидов, В. Грозев, З. Грозева )

2001г. - Иванов, Р. Газово бориране на средновъглеродна стомана. // Научни трудове РУ “Ангел Кънчев”, Русе, Т. 38, сер. 10,2001, с. 207-210. ( в съавт. с Н. Узунов )

2000г. - Иванов, Р. Алумотермично бориране на стомани 18ХГТ и 40Х. // Научни трудове от НК “ Научно-технологичен трансфер ”, Шумен, 2000, с. 75-78

1999г. - Иванов, Р. Разпределение на елементите по дълбочина на боридните слоеве. // Научни трудове ТУ, Габрово, Т. ІІ, 1999, с. 187-191. ( в съавт. с М. Бонева )

1998г. - Иванов, Р. Бориране на бързорежеща стомана Р9. // Годишник на ВПИ “ К. Преславски ”, Шумен, Т. ХІV, 1998, с. 167-174

1998г. - Иванов, Р. Определяне съдържанието на алуминий и бор в боридни слоеве върху нисковъглеродни стомани, формирани в алумотермични смеси. // Научни трудове,ЮНС, “120 години ВВОВУ ”В. Левски”, В. Търново, кн. 67, 1998, с. 309-319. ( в съавт. с М. Бонева )

1997г. - Иванов, Р. Бориране на стомани в алумотермична смес. // Научни трудове, ВВВУ “ Г. Бенковски ”, Д. Митрополия, бр. 59, 1997, с. 214-219. ( в съавт. с Д. Димитров,Е. Манолов )

1997г. - Иванов, Р. Бориране на нисковъглеродна стомана в алумотермична смес. // ЮНС, ВВОВУ ”В. Левски”, В. Търново, кн. 52, 1997, с. 221-225

1997г. - Иванов, Р. Боралитиране на нисковъглеродна стомана в алумотермична смес. // ЮНС, ВВОВУ ”В. Левски”, В. Търново, кн. 52, 1997, с. 226-233

1997г. - Иванов, Р.. Влияние на количеството на B2O3 в изходната алумотермична смес върху структурата и фазовия състав на дифузионни слоеве, формирани върху Ст. 20.// НС ВВВУ “ Г. Бенковски ”, Д. Митрополия, Т. І, 1997, с. 336-340

1996г. - Иванов, Р. Алумотермично бориране на стомани. // ЮНС, 25 години ШУ, Доклади физика и химия, 1996, с. 241-245

1996г. - Иванов, Р. Газово бориране на средновъглеродна стомана при свободна циркулация на газовата фаза. // ЮНС, ВВВУ “ Г. Бенковски ”, Д. Митрополия, Т. ІІ, 1996, с.398-403

1995г. - Иванов, Р. Комплексно дифузионно насищане на стомани с бор и никел. // “Amtech 95 ”, Русе, 1995, с. 151-156. ( в съавт. с Н. Узунов, Х. Христов )

1995г. - Иванов, Р. Комплексно дифузионно насищане на стомани 45 и Х12М с бор и кобалт. // Научни трудове ВВОВУ ”В. Левски”, В. Търново, кн.39, 1995, с. 89-94. ( всъавт. с М. Бонева)

1994г. - Иванов, Р. Бориране на стомани в прахообразни смеси. // Научни трудове, ВТУ “ Ангел Кънчев”, Русе, Т. ХХХV. Сер.2, 1994,с. 123-127

1994г. - Иванов, Р. Комплексно дифузионно насищане на стомани с бор и мед. // Научни трудове, ВТУ “ Ангел Кънчев”, Русе, Т. ХХХV. Сер.2, 1994, с.118-122

1992г. - Иванов, Р. Нискотемпературно твърдофазно бориране на средновъглеродна стомана. // Машиностроение, 1992, №7, с. 212-215

1992г. - Иванов, Р. Бориране на стомана 40 Х. // Машиностроение, 1992, №12, с. 390-392. ( в съавт. с Х. Христов )

1991г. - Иванов, Р. Корозионна устойчивост на борирана стомана 45. // Машиностроение, 1991, №11, с. 406-407

1990г. - Иванов, Р. Модификация на газово бориране. // Машиностроение, 1990, №1, с. 501-503

1989г. - Иванов, Р. Твърдофазни смеси за бориране. // Машиностроение, 1989, №6, с. 258-260

1989г. - Иванов, Р. Термоциклично бориране на стомани. // Машиностроение, 1989, №7, с. 312-313.( в съавт. с Д. Агностева )

1989г. - Иванов, Р. Изследване на термообработена със студ стомана Х12М. // ЮНС “ 15 години ВМЕИ - Габрово”, Габрово, 1989, с. 156-162.( в съавт. с Х. Христов )

1988г. - Иванов, Р. Бориране на стомани. // Машиностроение, 1988, №1, с. 28-30

1988г. - Иванов, Р. Газово бориране – състояние и перспективи. // Машиностроение, 1988, №2, с. 73-76

1988г. - Иванов, Р. Влияние на интервала на затвърдяване на сплавта и степента на прегряването й върху формирането на метални ленти на валци-кристализатори.//Годишник на ВПИ” К. Преславски ”, Т. ХІІ Б, 1988, с. 123-129

1988г. - Иванов, Р. Газово- твърдофазно бориране на въглеродни стомани. // ЮНС – 15години ВПИ – Шумен, ЦИНТИ, 1988, инв. №Н304

1987г. - Иванов, Р. Влияние на диаметъра на пробното тяло върху механичните показатели на белия ковък чугун. // Годишник на ВПИ – Шумен, Т. ХІ Б, 1987, с. 99-103. ( всъавт. с С. Атанасов )

1986г. - Иванов, Р. Керамични накрайници за защита на потопяеми термодвойки. // Учредяване клуб на младите научни работници – клон Шумен, Т. ІІ, 1986, с. 23-25

1984г. - Иванов, Р. Получаване на тънка стоманена ламарина чрез валцова кристализация на течен чугун и твърдофазно обезвъглеродяване на формиран чугунен лист. //Металургия, 1984, №1, с. 7-11. ( в съавт. с С. Атанасов, Т. Николов )

1984г. - Иванов, Р. Влияние на основния химически състав на изходния бял чугун върху кинетиката на неговото обезвъглеродяване при производство на фитинги. //Машиностроение, 1984, №6, с. 262-265. ( в съавт. с С. Атанасов, Т. Николов )

1984г. - Иванов, Р. Влияние на въглерода, силиция, мангана, сярата и фосфора върху механичните показатели на тънкостенни отливки от бял ковък чугун. // Годишник наВХТИ, Т. 28, 2, 1984, с. 134-142. ( в съавт. с Т. Николов, С. Атанасов )

1984г. - Иванов, Р. Структура и механични показатели на бял ковък чугун, легиран с хром. // Годишник на ВХТИ, Т. ХХІХ, 4, 1984, с. 243-247. ( в съавт. с С. Атанасов, Т.Николов )

1984г. - Иванов, Р. Влияние на хрома върху кинетиката на обезвъглеродяващото темпериране на бял чугун. // Машиностроение, 1984, №8, с. 361-364. ( в съавт. с С.Атанасов )

1983г. - Иванов, Р. Бял ковък чугун – легиран с хром и никел. // ТНТМ – ВХТИ. София, 1983, 2, с. 554-558. ( в съавт. с С. Атанасов, М. Боишина )

1978г. - Иванов, Р. Получаване на тънък чугунен лист чрез валцова кристализация и тенденциите за неговото обезвъглеродяване до стоманен лист. // Специални методи налеене. Плевен, 1978, с.18-22. ( в съавт. с Т. Николов, С. Атанасов )

1978г. - Иванов, Р. Обезвъглеродяване на чугунени стружки във филтриращ слой. // Машиностроене, 1978, №9, с. 463-464. ( в съавт. с С. Атанасов, Т. Николов, П. Костов )

Доклади

2018г. - Elitsa Stanachkova,Sevginar Ibrjamova, Radoslav Ivanov,Tsveteslava Ignatova-Ivanova. 2018.Antifungal Activity of Lactic Acid Bacteria, Isolated from (Mytilus galloprovincialis Lam.) in The Bulgarian Black Sea aquatory.PROCEEDINGS OF THE SIXTH STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE, Volume 5, pp. 92, 20-21.04.2018.

2018г. - Sevginar Ibrjamova,Elitsa Stanachkova,Radoslav Ivanov,Tsveteslava Ignatova-Ivanova. 2018.Antifungal Activity of Lactic Acid Bacteria, Isolated from (Mytilus galloprovincialis Lam.) in The Bulgarian Black Sea aquatory.28-th Jubilee Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria (IMAB) 13 - 16 May 2018.Hotel Admiral, Resort Golden Sands, near Varna, Bulgaria, P14.

2018г. - Sevginar Ibrjamova,R. Ivanov, Tsveteslava Ignatova-Ivanova. 2018.Exopolisaccharides from L. fermentum Ts as corrosion inhibitors.16 Научна конференция с международно участие Природни науки 2018 05.10 - 07.10.2018г. Shumen, Bulgaria, P11.

2017г. - S. Ibrjamova, Andreana I. Andreeva, R. Ivanov, Ignatova-Ivanova Ts.2017.Study of biofilm formation from Lactobacillus fermentum S cultivated on different carbohydrates.15 Научна конференция с международно участие Природни науки 2017 29.09 - 1.10.2017г. Varna, Bulgaria.

2017г. - Elitsa Stanachkova, Sevginar Ibrjmova, Radoslav Ivanov, Tsveteslava Ignatova-Ivanova .Microbiological characteristic of microflora of (Mytilus galloprovincialis Lam.) in The Bulgarian Black Sea aquatory.15 Научна конференция с международно участие Природни науки 2017 29.09 - 1.10.2017г. Varna, Bulgaria.

2017г. - S. Ibrjamova, Andreana I. Andreeva, R. Ivanov, Ignatova-Ivanova Ts.2017.Study of biofilm formation from Lactobacillus fermentum S cultivated on different carbohydrates.27-th Jubilee Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria (IMAB) 11 - 14 May 2017.Hotel Admiral, Resort Golden Sands, near Varna, Bulgaria, P1.

2016г. - S.Ibrjamova, K. Tachev, R. Ivanov, Ignatova-Ivanova Ts. Investigation of the biotechnological parameters of a strain Lactobacillus fermentum S8, cultivated on different carbohydrates. 4 студентска конференция Екология и околна среда, 22-23.04.2016, Шумен.

2016г. - S. Ibrjamova, R. Ivanov, Ignatova-Ivanova Ts.2016.Investigation of the metabolism of a strain Lactobacillus fermentum S8, cultivated on different carbohydrates.26-th Jubilee Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria (IMAB) 12 - 15 May 2016.Hotel Admiral, Resort Golden Sands, near Varna, Bulgaria, P1.

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts., N. Chipev, R. Ivanov. Isolation of microorganisms from Antarctic soils and their use as possible corrosion inhibitors. NCNS 2014, Varna,135.

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts, S. Ibrjam, I. Ismailov, V. Christov, R. Ivanov.Adhesion and surface growth of Staphylococcus aureus and Lactobacillus plantarum on various metals. 25-th Jubilee Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria (IMAB) 14 - 17 May 2015.Hotel Admiral, Resort Golden Sands, near Varna, Bulgaria, P1.

2015г. - Study of anticorrosion effect of EPS produced Lactobacillus delbrueckii B5 and Leuconostoc mesenteroides cultivated on different carbohydrates and exopolysaccharides. Годишник на ШУ “Еп. К. Преславски”, 2014. (в съав. с Цв. Иванова),p137.

2014г. - gnatova-Ivanova Tsveteslava, Maria Ananieva, Radoslav Ivanov, Ilia Iliev, Iskra Ivanova.Biodiversity of Lactic acid bacteria in Bulgarian wheat and rye flour. 3rd Balcan Scientific conference on Biology, 30.05 – 1.06.2014, Plovdiv, Bulgaria, pp. 117, PMB 20.

2014г. - Elvin Ismail, R. Ivanov. Analysis of the efficiency of Waste Water Purifying Station-Provadia`s operation after its reconstruction. Second student scientific conference "Ecology and environment".Section "Nature protection", P8.

2014г. - Ts. Ignatova-Ivanova, S. Ibrjam. N. Lodozova, R. Ivanov. Study of probiotics potential of lactic acid bacteria, isolated from homemade cheese. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ”ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В ХИМИЧНИТЕ, ХРАНИТЕЛНИТЕ И БИОТЕХНОЛОГИИТЕ”,31.10.1.11.2014,p.16.

2014г. - Ts. Ignatova-Ivanova, S. Etem. E. Ismail, R. Ivanov. In vitro study of probiotics potential of lactic acid bacteria, isolated from commersial dairy products. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ”ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В ХИМИЧНИТЕ, ХРАНИТЕЛНИТЕ И БИОТЕХНОЛОГИИТЕ”.31.10.-1.11.2014, p.21.

2013г. - Ще изчезне ли езерото Чад?. Доклад на студентска научна конференция Екология и околна среда - 1.03.2013г. (в съав. с Бояна Петрова, Йорданка Янкова), стр.44.

2013г. - Подземните води на България. Доклад на студентска научна конференция Екология и околна среда - 1.03.2013г. (в съав. с Нели Динева), стр.43.

2013г. - Третиране на органични отпадъци в Община Варна. Доклад на студентска научна конференция Екология и околна среда - 1.03.2013г. (в съав. с Силвия Атанасова), стр.40.

2013г. - Ignatova-Ivanova Ts, R. Ivanov, I. Iliev, I. Ivanova. Utilization of oligosaccharides by probiotic strains from comersial probiotics products. International conference Bioscience – development and now opportunities-Kliments Deys,20-22.11. 2013,BTH12, pp87.

2013г. - Ignatova-Ivanova Ts, N. Ermenlieva, S. Mehmedova, R. Ivanov, I. Ivanova. Изследване на пробиотичния потенциал на млечно кисели бактерии, изолирани от домашни приготвени млечни продукти. Научнa конференция с международно участие на Русенския Университет. 1-2.11.2013, секция "Биотехнологии и хранителни технологии", 32.

2011г. - Pollution of the waters from oil production, oil spills and oil conversion. Сборник научни трудове “40 години Шуменски Университет 1971-2011”, стр. 29-34.(в съав. с Цв. Иванова)

2010г. - Ignatova-Ivanova Ts, R. Ivanov, I. Iliev, I. Ivanova. 2010. Effect of a prebiotic mixture of oligosaccharides on the antimicrobial activity of Lactobacillus strains cultivated onwhey media. International scientific conference on probiotics and prebiotics, 15-17.06.2010, Kosice, Slovakia, p.121

2008г. - Ivanov, R., Two-Component Diffusive Steel Saturation, 2nd International Conference on Heat Treatmant and Surface Engineering of Tools and Dies (ICHT&SETD), 25-28 May,2008, Extended Abstracts (Materials and Technology), pp 16-17, Bled, Slovenia;

Авторски свидетелства и патенти

1996г. - Иванов, Р. Състав за бориране на стоманени изделия. // Авт. св-во РБ, № 51823

1996г. - Иванов, Р. Устройство за бориране на стоманени изделия. // Авт. св-во РБ, № 51308

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2014г. - Електронен учебник по Физикохимия II част, модул „Колоидна химия” за студенти от специалността Биология и химия, сайт http:// cdo.shu.bg/ШУ 2014, доц . Жана Ангарска.

2013г. - Електронен учебник по Физикохимия II част, модул „Химична кинетика” за студенти от специалността ХООС, сайт http:// cdo.shu.bg /ШУ 2013, доц . Жана Ангарска.

2012г. - Учебник „Биотехнологични продукти” с автори: доц. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова и проф. дбн Искра Витанова Иванова.

2011г. - Становище по дисертационен труд ”Изследване и управление на охлаждането при закаляване в условията на понижено налягане ” на маг. инж. Данаил Димитров Господинов за придобиване на научна и образователна степен „Доктор” към катедра : „Материалознание и технология на материалите” при МТФ на РУ „Ангел Кънчев“

2011г. - Научен редактор: 1. Учебно помагало-речник „Термини и понятия в социалната екология” с автор проф. дик.н Маргарита Кирова Бонева. 2. Учебник „Особености на енергетичния метаболизъм при бактерии и архебактерии” с автори проф. дбн Искра Витанова Иванова и доц. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова

Цитирания

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts, R. Ivanov, I. Iliev, I. Ivanova. 2010.Influence of galactooligosaccharides on the growth and antimicrobial activity of Lactobacillus fermentum B5. Biotechnology Biotechnological Equipment, Vol.24, 2, pp. 484-487, IF 0,509. Цитирана в: Diana Oliveira, R Andrew Wilbey, Alistair Grandison and Luisa Roseiro. Milk oligosaccharides: A review.2015. International Journal of Dairy Technology, 68 (3), 305-321. DOI: 10.1111/1471-0307.12209. IF 0.943.

2015г. - Ignatova-Ivanova Ts., R. Ivanov. Anticorrosion Effect of Biofilm Forming by Lactobacillus Strains on Metal Surfaces. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19(2) 2013, 83-85. IF 0,198. Цитирана в: O.Y. Costa, B. M. Souto, D. D. Tupinamba, J. C. Bergmann, C. M. Kyaw, R. H. Kruger, C. C. Barreto, B. F. Quirito. Microbial diversity in sugarcane ethanolproduction in a Brazilian distillery using a culture-independent method. Journal of Industrial Microbiology - Biotechnology, January 2015, volume 42, Issue 1, pp 73-84.

2014г. - Статия Growth characteristics of lactobacilli stains cultivated on media with fructooligosaccarides and their antimicrobial activity. Journal of BioScience and Biotechnology, Special edition, on line, 19-20 October 2012, pp. 169-172. ISSN: 1314-6246. (в съав. с Р. Иванов, С. Мехмедова, Н. Ерменлиева) Цитирана вRadka VLASEVA, Mihaela IVANOVA, Nadezhda PETKOVA, Mina TODOROVA, Panteley DENEV. University of agronomic sciences and veterinary medicine of Bucharest, Scientific bulletin, vol. XVIII,2014, pp.145-149.

2014г. - Статия Two-Component Diffusive Steel Saturation.R Ivanov - Materials and Manufacturing Processes, 2009. Цитирана в Effect of Precarburization on Growth Kinetics and Mechanical Properties of Borided Low-Carbon Steel.Manoj Mathewa* & P. K. Rajendrakumara.2014.Materials and Manufacturing Processes, vol 29 (9), pp.1073-1084.

2013г. - Цв. Игнатова-Иванова, Р. Иванов, И. Илиев, И. Иванова. Пребиотиците и влиянието им върху човешкото здраве. Научни трудове на Русенския Университет 2012, том. 51, серия 9.2, стр. 109-115. (Прохоров, О. Н. Комплексный метод обезвоживания капиллярно-пористых материалов / О. Н. Прохоров // Научные труды биотехнологии и пищевых технологий. Русе, 2013. - Том 51. – С. 33-35. )

2011г. - Uzunov N., Ivanov R., Aluminothermic powder boriding of steel, Applied Surface Science, 2004, Vol. 225, Issue 1-4, pp. 72-77.Цитирана в: Highly insensitive/reactive thermite prepared from Cr2O 3 nanoparticles Gibot, P., Comet, M., Eichhorn, A., Schnell, F., Muller, O., Ciszek, F., Boehrer, Y., Spitzer, D. 2011 Propellants, Explosives, Pyrotechnics 36 (1), pp. 80-87.

2011г. - Ignatova-Ivanova Ts, R. Ivanov, I. Iliev, I. Ivanova. Study of anticorrosion effect of EPS from new strains Lactobacillus delbrueckii. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2009, Vol.23, 2, pp. 705-708. Цитирана в: R Stadler, A Kuklinski, W Furbeth, W. Sand. Korrosionsschutz durch Bakterien. 2011. Biospektrum. Vol. 17, 3, pp. 287-290.

2010г. - Uzunov N., Ivanov R., Aluminothermic powder boriding of steel, Applied Surface Science, 2004, Vol. 225, Issue 1-4, pp. 72-77.Цитирана в: FERRITIK-PERLITIK KURESEL GRAFITLI DOKME DEMIRIN ADHESIF ASINMA DAYANIMI UZERINDE BORLAMA YUZEY ISLEMININ ETKISI, Ferhat GUL, J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., Cilt 25, No 2, 389-395, 2010 Vol 25, No 2, 389-395, 2010.

2010г. - Uzunov N., Ivanov R., Aluminothermic powder boriding of steel, Applied Surface Science, 2004, Vol. 225, Issue 1-4, pp. 72-77.Цитирана в: Effect of boronizing surface treatment on the adhesive wear behavior of ferritic-pearlitic ductile iron, Gul, F. 2010, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 25 (2), pp. 389-395.

2009г. - Uzunov N., Ivanov R., Aluminothermic powder boriding of steel, Applied Surface Science, 2004, Vol. 225, Issue 1-4, pp. 72-77.Цитирана в: An, C., Cailiao Rechuli Xuebao, Transactions of Materials and Heat Treatment, 2009.

2009г. - Uzunov N., Ivanov R., Aluminothermic powder boriding of steel, Applied Surface Science, 2004, Vol. 225, Issue 1-4, pp. 72-77.Цитирана в: Review on multifunctional energetic structural materials, Zhang, X.-F., Zhao, X.-N. 2009, Hanneng Cailiao/Chinese Journal of Energetic Materials 17 (6), pp. 731-739.

2007г. - Uzunov N., Ivanov R., Aluminothermic powder boriding of steel, Applied Surface Science, 2004, Vol. 225, Issue 1-4, pp. 72-77.Цитирана в: Research on boriding of H13 after surface mechanical attrition treatment, Wu, X.-C., Xu, L.-Y., Wang, H.-B., 2007 Cailiao Rechuli Xuebao/Transactions of Materials and Heat Treatment 28 (SUPPL.), pp. 154-157.

2007г. - Uzunov N., Ivanov R., Aluminothermic powder boriding of steel, Applied Surface Science, 2004, Vol. 225, Issue 1-4, pp. 72-77.Цитирана в: Thermite reactions of Al/Cu core-shell nanocomposites with WO3 Wang, Y., Jiang, W., Cheng, Z., Chen, W., An, C., Song, X., Li, F., 2007, Thermochimica Acta 463 (1-2), pp. 69-76.

2005г. - Uzunov N., Ivanov R., Aluminothermic powder boriding of steel, Applied Surface Science, 2004, Vol. 225, Issue 1-4, pp. 72-77.Цитирана в: Borlama Ile Yuzey Sertlestirme Calismalari, Suleyman BASTURK, Muzaffer ERTEN, Hava Harp Okulu, HUTEN Mudurlugu, I.T.U. Makina Fakultesi, Istanbul, Muhendis ve Makina Cilt : Cilt : 47 Sayi: 563 (2005), pp 57 – 74.