Доц. д-р Борислав Станишев Борисовабв

Доц. д-р Борислав Станишев Борисов

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 514

Телефон: 054 830495 вътр.195

Email: b.st.borisov@abv.bg, b.borisov@shu.bg

Приемно време: понеделник 9-11 ч.

Завършен университет, специалност

магистър, СУ „Св. Климент Охридски", 2001, специалност физика, специализация астрономия, тема на дипломната работа: „Приливни ефекти в системата Юпитер - Йо", научен ръководител: проф. дфн Владимир Шкодров

Месторабота преди постъпване в ШУ

ЕТ „Борислав Борисов"

Заемани академични длъжности

асистент - 2004

главен асистент - 2010

доцент - 2016

Придобити научни степени

доктор по Астрономия и небесна механика, Висша атестационна комисия, 2009, тема на дисертационния труд: „Особености при движението на астероид 108 Хекуба", научен ръководител: проф. дфн Владимир Шкодров

Водени лекции и/или упражнения

Методика на обучението по физика и астрономия

Методика и техника на училищния експеримент по физика и астрономия и решаване на физични задачи

Хоспитиране по физика и астрономия

Текуща педагогическа практика по физика и астрономия

Преддипломна педагогическа практика по физика и астрономия

Разработка и управление на образователни проекти

Геофизика

Сферична астрономия

Астрономия

Небесна механика

Математическа геодезия

Елипсоидна геодезия

Електродинамика

История на физиката

Области на научни интереси

Произход на Слънчева система, Планетен потенциал, Орбитални резонанси, Теория на пертурбациите, Слънчева активност.

Съвременни методи на преподаване в областта на природните науки, Компютърни технологии в обучението по природни науки.

Теория на числата, Комбинаторен анализ, Разходящи редове, Полупроизводни.

Участия в международни и национални научни проекти

Проект № Д01-157/28.08.2018 г., Проект по Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г., (2018 г.)

Проект № РД-08-112/05.02.2018 г. „Изследване на променливи звезди и малки тела от Слънчевата система” (2018)

Проект № ДН 08/20/15.12.2016 г. „Първи научни изследвания с дистанционно-управляемите телескопи на Астрономическата обсерватория на Шуменския университет в рамките на Националната научноизследователската инфраструктура РАЦИО”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” на МОН (2017-2019)

Проект № РД-08-102/06.02.2017 г. „Изследване на физически процеси в микро-, макро-космоса” (2017)

Проект № РД-08-100/05.02.2016 г. „Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България” (2016)

Проект № РД-08-81/03.02.2016 г. „Изследване на физически процеси в Микро- и Макро-космоса” (2016)

Проект № РД-08-311/13.03.2015 г. „Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ с цел участие в международни проекти и научни прояви” (2015)

Проект № РД-08-275/11.03.2015 г. „Археоастрономически, етнографски, теологични и художествени аспекти на мегалитите в България и природонаучни характеристики на техните терени” (2015)

Проект № РД-08-258/12.03.2015 г. „Изследване на физични процеси в Микро-, Макро- и Био-Космоса” (2015)

Проект № РД-08-285/14.03.2014 г. „Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България” (2014)

Проект № РД-08-248/14.03.2014 г. „Проект за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ (с цел участие в международни проекти и научни прояви)” (2014)

Проект № РД-08-244/13.03.2014 г. „Изследване на физически процеси в Микро-, Макро- и Био-Космоса” (2014)

Проект № 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP „Semantic pathways for building a spatially-thinking society „GEOTHNK” (2013-2015)

ПРОЕКТ РД09-1300/12.09.2015 г. „Студентски практики” (2012-2015)

Проект № РД-10-716/05.04.2013 г. „Изследване на физически процеси в микро-, макро- и биокосмоса” (2013)

ПРОЕКТ № Д01-428/ 29.10.2012 г. „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение” (2012-2014)

Проект № Д01-332/04.10.2012 г. „Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки”, финансиран по програма Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз (2012-2015)

Проект № РД-05-249/2012 г. „Изследване на физически процеси в микро-, макро- и биокосмоса” (2012)

Проект № 510276-LLP-1-2010-1-GR-COMENIUS-CMP „LD-skills: Development of learning design skills for enhancing students' key competencies”, финансиран по програма COMENIUS (2011-2013)

Проект № SIS-CT-2010-266624 „PATHWAY: The Pathway to Inquiry Based Science Teaching”, проект по 7 РП на ЕС програма SP4 – Capacities (2011-2013)

Проект № РД-07-288/2011 г. „Изследване на физически процеси в микро-, макро- и биокосмоса” (2011)

Проект № ДО 1-34/2011 „Предпроектно проучване по проекти за Националната пътна карта за научна инфраструктура – РАЦИО (Регионален Астрономически Център за Изследвания и Образование)”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” на МОМН (2011-2012)

Проект № РД-07-1003/2010 г. „От елементарните частици до Космоса” (2010)

Проект № РД-05-226/2009 „SMARTNET”: „Създаване на мрежа от роботизирани телескопи в България” (2009)

Проект № ДО 02-362 „SMARTNET”: „Създаване на мрежа от роботизирани телескопи в България”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” на МОН по конкурса „Идеи 2009” (2009-2011)

Проект № РД-05-221/2009 г. „От елементарните частици до Космоса” (2009)

Проект № BG051РО001/07/3.3-01/0088 „Студентски практики по астрономия”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2008-2009)

Проект № 410025 „COSMOS - an advanced scientific repository for science teaching and learning”, финансиран по програма eContentplus на ЕС (2008-2009)

Членства в научни организации

Съюз на астрономите в България (САБ)

Съюз на физиците в България (СФБ)

European Astronomical Society (EAS)

International Astronomical Union (IAU)

Дисертации

2009г. - Борисов Б., 2009, „Особености при движението на астероид 108 Хекуба", дисертация за присъждане на образователна и научна степен "ДОКТОР"

Книги

2013г. - Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Borisov B., „Best Practices of Inquiry-Based Science Education (Methods and Activities)" , 2013, EPINOIA S A, Pallini Attikis, Greece, ISBN:978-960-473-324-8

2009г. - Sampson D., Zervas P., Papanikou C., Fytros D., Sotiriou S., Clements K., Pawlowski J., Марчев Д., Кюркчиева Д., Борисов Б., 2009, „КОСМОС – създаване на съвременна база данни за обучение по природни науки: Ръководство за разработване на високотехнологични образователни сценарии”, Шумен, Унив. изд. „Еп. К. Преславски”, ISBN 978-954-577-530-7, 63с.

Монографии

2013г. - Pavlova N., Marchev D., Borisov B., Kyurkchieva D., Radeva V., Neumann S., „Needs Analysis Report. European State of the Art Report.", 2013, Shumen University Press, ISBN: 978-954-577-658-8

Учебници

2014г. - Борисов Б., 2014, „Небесна механика”, ISBN 978-954-577-917-6, Унив. изд. „Епископ Константин Преславски”, Шумен

Учебни помагала

2016г. - Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Vladev D., Harizanov K. et al., 2016, „GEOTHNK Guide of Good Practice”, Printed by EPINOIA S.A., Greece, ISBN 978-960-473-682-9, 140 стр.

2015г. - Неделчева С., Павлова Н., Борисов Б., Марчев Д., Владев Д., Радева В., Харизанов К., 2015, „Ръководство за изготвяне на образователни сценарии, прилагащи нови технологии. Наръчник за авторския инструментариум на образователните сценарии на GEOTHNK”, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, ISBN 978-619-201-069-0

2012г. - Sotiriou S., Xanthoudaki M., Calcagnini S., Zervas P., Sampson D. G., Bogner F. X., Pentheroudaki S., Borisov B., Marchev D., Ivanova V., Toncheva N., Radeva V., 2012, „Пътят към обучение чрез проучване - Ръководство за учители”, Printed by: EPINOIA S.A., Pallini Attikis, Greece, ISBN: 978-960-473-325-5, 118с.

Статии

2018г. - Борисов Б., Г. Зидарова, "Подобие между Кеплерови трипланетни извънслънчеви системи", V Национална студентска научна конференция с участие на ученици „От атома до Космоса”, 12-14 май 2017 г., Шумен, Унив. издателство „Епископ Константин Преславски”, 2018, 15-20, ISSN 2534-9422, (електронно издание)

2018г. - Marchev, D., Dimitrov, G., Pavlova, N., Vasileva, D., Borisov, B. and Atanasova, T. “New version of SpectraView for spectra analysis”, Proceedings of the XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference (XI BSAC) Belogradchik, Bulgaria, May 14-18, 2018 Editors: Milcho K. Tsvetkov, Milan S. Dimitrijevic and Momchil Dechev, Publ. Astron. Soc. “Rudjer Boskovic” No 18, 2018, p.225-227, ISBN 978-86-89035-11-7

2018г. - Борисов Б., Г. Зидарова, Извънслънчева система Kepler-104, VI Национална студентска научна конференция с участие на ученици „От атома до Космоса”, 4-5 май 2018 г. Шумен, Унив. издателство „Епископ Константин Преславски”, 2018, 12-22, ISSN 2534-9422, (електронно издание),

2017г. - Kjurkchieva D., Stoykov E., Ivanov S., Borisov B., Hristov H., Kyurkchiev P., Vladev D., Ivanova I., 2017, „A Study of Begliktash Megalithic Complex”, Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, Vol. 26 (2), pp. 287-314 (SJR 0.192)

2016г. - Кюркчиева Д., Михайлов Пл., Стойков Е., Иванов И., Борисов Б., Христов Хр., Кюркчиев П., „Менхирите около с. Царев брод, Шуменска област”, 2016, Наука, бр. 1, стр. 52-55

2016г. - Borisov B., 2016, „The p-binomial transform, Cauchy Numbers and Figurate Numbers”, Proceedings of the Jangjeon Mathematical Society, Vol. 19 (4), pp. 631-644 (SJR 0.828)

2016г. - Борисов Б., 2016, „Изучаване на планетни резонанси с програмата Gravity Simulator”, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria, 1, стр. 14-24

2015г. - Кюркчиева Д., Михайлов Пл., Стойков Е., Иванов С., Борисов Б., Христов Хр., Кюркчиев П., 2015, „Изследване на менхирите около с. Златна нива, Шуменска област”, Национална научна конференция „Интердисципинарно изследване на мегалити”, ISBN 978-619-201-066-9, стр. 107-121

2015г. - Кюркчиева Д., Михайлов Пл., Стойков Е., Иванов С., Борисов Б., Христов Хр., Кюркчиев П., 2015, „Менхирите около с. Царев брод, Шуменска област”, Национална научна конференция „Интердисципинарно изследване на мегалити”, ISBN 978-619-201-066-9, стр. 122-136

2015г. - Kjurkchieva D., Stoykov E., Ivanov S., Borisov B., Hristov H., Kyurkchiev P., Vladev D., Ivanova I., 2015, „A Study of Begliktash Megalithic Complex”, Национална научна конференция „Интердисципинарно изследване на мегалити”, ISBN 978-619-201-066-9, стр. 137-163

2015г. - Кюркчиева Д., Стойков Е., Иванов С., Борисов Б., Христов Хр., Кюркчиев П., 2015, „Мишкова нива – градеж от монолити”, Национална научна конференция „Интердисципинарно изследване на мегалити”, ISBN 978-619-201-066-9, стр. 164-177

2015г. - Василева Д., Кюркчиева Д., Владев Д., Борисов Б., Михайлов Пл., Стойков Е., Иванов С., Христов Хр., Кюркчиев П., 2015, „Култов комплекс Ковил”, Национална научна конференция „Интердисципинарно изследване на мегалити”, ISBN 978-619-201-066-9, стр. 178-198

2015г. - Кюркчиева Д., Василева Д., Владев Д., Борисов Б., Михайлов Пл., Стойков Е., Иванов С., Христов Хр., Кюркчиев П., 2015, „Харман кая: природен феномен – светилище”, Национална научна конференция „Интердисципинарно изследване на мегалити”, ISBN 978-619-201-066-9, стр. 199-214

2015г. - Pavlova N., Marchev D., Borisov B., Harizanov K., 2015, „Inquiry based learning in science education and mathematics for developing bilinguals”, Journal of Education Culture and Society, 2015, No 1, pp. 65-74 (http://nowadays.home.pl/JECS/data/documents/JECS=202015=20=281=29=2065-74.pdf)

2015г. - Marchev D., Pavlova N., Nedelcheva S., Vladev D., Radeva V., Borisov B., Harizanov K., 2015, „GEOTHiNK paradigm in students’ education at Shumen University”, In Proceedings of the GEOTHNK Project Closing Conference, M. Kavouras, S. Sotiriou (Eds.), ISBN 978-618-82392-0-3, pp. 5-15

2015г. - Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Vladev D., Milev A., Harizanov K., 2015, „The project “GEOTHNK” – semantic pathways for building a spatially-thinking society”, SocioBrains, 8, pp. 24-29, (SJIF 4.308)

2014г. - Павлова Н., Марчев Др., Кюркчиева Д., Радева В., Борисов Б., 2014, „Научни образователни стратегии", Наука, бр. 2, стр. 38-44

2014г. - Кюркчиева Д., Михайлов Пл., Стойков Е., Иванов С., Борисов Б., Христов Хр., Кюркчиев П., 2014, „Менхирите около с. Златна нива, Шуменска област”, Наука, бр. 5, стр. 30-33

2014г. - Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Vladev D., Milev A., Harizanov K., 2014, „The project „GEOTHNK” – semantic pathways for building a spatially-thinking society”, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria, 1, pp. 16-22

2014г. - Marchev D., Vladev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Milev A., Harizanov K., „Project ‘Geothink’ – goals and opportunities”, Proceedings of the Third International Scientific Conference „Geographical Sciences and Education”, Shumen, September 12, 2014, p. 285-287, ISSN 285-287-978-619-201-012-6, Copyright Center „K. Preslavsky” University

2012г. - Borisov B., 2012, „Three-planet resonances in the Solar system”, Bulgarian Astronomical Journal, Vol.18 (1), p.27

2012г. - Toncheva N., Marchev D., Borisov B., Radeva V., 2012, „Learning Design Skills”, In Proceedings of the 2012 EDEN Annual Conference, „Open Learning Generations - Closing the Gap from Generation Y to the Mature Lifelong Learners", 6-9 June 2012, Porto, Portugal, Published by the European Distance and E-Learning Network (EDEN), ISBN 978-963-89559-0-6

2011г. - Borisov B., Marchev D., Kjurkchieva D., Radeva V., Toncheva N., 2011, „The European (FP7) educational project „The Pathway to Inquiry Based Science Teaching”, Proceedings of international conference „E-Learning, Distance Education… or the Education of 21 Century”, ELDE, ISBN: 978-954-9526-75-2, p.118-122

2011г. - Борисов Б., Марчев Д., Кюркчиева Д., Радева В, Тончева Н., 2011, „Европейският образователен проект „Пътят към обучение чрез проучване”, Атомната и ядрената физика в образованието, ISBN 978-954-580-295-9, стр.129-133

2011г. - Borisov B., Marchev D., Kyurkchieva D., Radeva V., Toncheva N., 2011, „Participation of Shumen University in European Science Education Projects”, Bulgarian Astronomical Journal, Vol. 17, pp. 152-162, (in Bulgarian)

2010г. - Marchev D., Kjurkchieva D., Borisov B., Radeva V., 2010, „Bulgarian Activities in the Project COSMOS: An Advanced Scientific Repository for Science Teaching and Learning”, PAOB, 90, p.213-216

2010г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Borisov B., Radeva V., 2010, „Proposition for founding of educational office of Sub-regional European Astronomical Committee”, PAOB, 90, p.209-212

2010г. - Борисов Б., 2010, „Измерване на ускорението при равнопроменливо движение”, Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”, т.ХX В 1, Природни науки, ISSN 1311-834X, стр.65-74

2010г. - Borisov B., 2010, „Peculiarity of the motion of the asteroid 108 Hecuba”, Bulgarian Astronomical Journal, Vol.13, p.159-160

2010г. - Марчев Д., Борисов Б., Кюркчиева Д., Радева В, 2010, „Европейският проект „КОСМОС”, Наука, бр. 5, стр.69-72

2009г. - Борисов Б., Шкодров Вл., 2009, „Периоди в измененията на орбитните елементи на астероид 108 Хекуба”, Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”, т.XIX B1, Природни науки, ISSN 1311-834X, стр.54-65

2009г. - Борисов Б., 2009, „Проектът КОСМОС – създаване на съвременна база данни за обучение по природни науки”, Международната година на астрономията в България, Шумен, Изд. авт., ISBN 978-954-92295-7-8, стр. 92-93

2009г. - Марчев Д., Борисов Б., Кюркчиева Д., Радева В, 2009, „Проектът КОСМОС – създаване на съвременна база данни за обучение по природни науки”, Обучението по физика и астрономия в условията на новата образователна структура на средното училище, ISSN 978-954-580-261-4, стр.298-301

2008г. - Борисов Б., Шкодров Вл., 2008, „Изменение на орбитните елементи на астероид 108 Хекуба”, Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”, т.ХVІІI В 1, Природни науки, ISSN 1311-834X, стр.14-21

2008г. - Borisov B., Shkodrov V., 2008, „Variations of orbital elements of the asteroid 108 Hecuba”, Bulgarian Astronomical Journal, Vol.10, p.67-76

2007г. - Borisov B., Shkodrov V., 2007, „On the movement of the asteroid 108 Hecuba”, Proceedings of the 5th Bulgarian-Serbian Conference on Astronomy and Space Science: Astronomy and Space Science, BSCASS 2006, pp.294-302 (SJR 0.1)

2007г. - Борисов Б., Шкодров Вл., 2007, „Върху уравнението на центъра”, Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”, т.ХVІІ В 2, Природни науки, ISSN 1311-834X, стр.56-61

2007г. - Borisov B., Shkodrov V., 2007, „Divergent series in the generalized binomial transform”, Advanced Studies in Contemporary Mathematics, Vol.14, No.1, p.77-82

2006г. - Борисов Б., Шкодров Вл., 2006, „Дългопериодични членове в ограничената задача за три тела”, Сборник научни доклади, Конференция на докторанти, ISBN 954-577-376-6, стр.156-164

2006г. - Борисов Б., Шкодров Вл., 2006, „Биномни трансформации в ограничената задача за три тела”, Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”, т.XVI B 1, Природни науки, ISSN 1311-834X, стр.63-74

2006г. - Borisov B., Shkodrov V., 2006, „The main part of the perturbation function in the restricted three-body problem”, Bulgarian Astronomical Journal, Vol.8, p.97-103

2004г. - Борисов Б., Шкодров Вл., 2004, „Развитие на орбитните елементи в тригонометричен ред по средната аномалия”, Сборник научни доклади, Конференция на докторанти, ISBN 954-577-253-0, стр.129-134

2004г. - Борисов Б., Шкодров Вл., 2004, „Върху пертурбационната функция в задачата за три тела”, Сборник научни трудове, Природни науки, ISBN 954-577-218-2, стр.59-64

2003г. - Борисов Б., 2003, „Приливни ефекти в системата Юпитер-Йо”, Сборник научни трудове, Природни науки, Физика, ISBN 954-577-163-1, стр.139-140

Доклади

2018г. - Г. Зидарова, Б. Борисов, „Извънслънчева система Кеплер-104”, VI Национална студентска научна конференция с участие на ученици „От Атома до Космоса”, 04-05.05.2018 г., Шумен

2018г. - Б. Борисов, „Симетрия и подобие при разположението на значимите обекти в Слънчевата система”, XIII-та годишна конференция на Съюза на астрономите в България, 06-08.09.2018, Варна

2018г. - Marchev, D., Dimitrov, G., Pavlova, N., Vasileva, D., Borisov, B. and Atanasova, T. “New version of SpectraView for spectra analysis”, XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference (XI BSAC), Belogradchik, Bulgaria, May 14-18, 2018

2018г. - Б. Борисов, Г. Зидарова, „Криви на блясъка в четирипланетни системи I”, XVI Национална конференция с международно участие „Природни науки 2018”, 05-07.10.2018 г., Шумен

2018г. - Д. Кюркчиева, С. Ибрямов, Б. Борисов, Др. Марчев, „Първи наблюдения с 25-сантиметровия телескоп на Шуменската астрономическа обсерватория”, XIII-та годишна конференция на Съюза на астрономите в България, 06-08.09.2018, Варна

2018г. - Д. Кюркчиева, Др. Марчев, Б. Борисов, С. Ибрямов, Д. Димитров, В. Попов, Е. Иванов, „Дистанционното управление на 40-см телескоп Meade LX200ACF”, XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference (XI BSAC), Belogradchik, Bulgaria, May 14-18, 2018

2017г. - Б. Борисов, „Откриване на планети-джуджета”, ХLІIІ Национална млкадежка конференция по астрономия, 31.03-01.04 2017 г., Варна

2017г. - Б. Борисов, „Теория срещу експеримент или откриването на планетите-джуджета”, XV Национална конференция с международно участие „Природни науки 2017”, 29.09-01.10.2017 г., Варна

2017г. - Б. Борисов, Г. Зидарова, „Подобие между трипланетни извънслънчеви системи и Слънчевата система”, XV Национална конференция с международно участие „Природни науки 2017”, 29.09-01.10.2017 г., Варна

2017г. - Б. Борисов, Г. Зидарова, "Подобие между Кеплерови трипланетни извънслънчеви системи", V Национална студентска научна конференция с участие на ученици „От атома до Космоса”, 12-14 май 2017 г., Шумен

2016г. - Д. Кюркчиева, С. Кунев, Д. Марчев, Б. Борисов, С. Ибрямов, Х. Христов, А. Милев, Д. Димитров, Н. Петров, В. Попов, В. Радева, Д. Василева, Т. Атанасова, Е. Иванов, „Новата астрономическа обсерватория на Шуменския университет”, XI Национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, 14-16.07.2016 г., Кърджали

2016г. - Кюркчиева, Д. Кунев С., Марчев Др., Борисов Б., Ибрямов С., Христов Хр., Милев А., Димитров Д., Петров Н., Попов В., Радева В., Василева Д., Атанасова Т., Иванов Е., „Новата астрономическа обсерватория на Шуменския университет”, 10th Serbian-Bulgarian Astronomical Conference, Belgrade, Serbia, May 30-June 3, 2016

2016г. - Кюркчиева Д, Владев Д., Стоянов Б., Стоянов Е., Михайлов Пл., Стойков Е., Иванов С., Борисов Б., Архангелова Н., „Невидимото лице на Инкая”, Пета международна конференция „Географски науки и образование”, 4-5 ноември 2016, Шумен

2016г. - Borisov B., „A similarity between the Solar system and the Keplers three-planetary extrasolar systems”, 10th Serbian-Bulgarian Astronomical Conference, Belgrade, Serbia, May 30-June 3, 2016

2016г. - Кюркчиева Д, Владев Д., Стоянов Б., Стоянов Е., Михайлов Пл., Стойков Е., Иванов С., Борисов Б., Архангелова Н., „Изследване на южния дял на платото Белинташ”, Пета международна конференция „Географски науки и образование”, 4-5 ноември 2016, Шумен

2016г. - Кюркчиева Д, Владев Д., Стоянов Б., Стоянов Е., Михайлов Пл., Стойков Е., Иванов С., Борисов Б., Архангелова Н., „Изследване на средния дял на платото Белинташ”, Пета международна конференция „Географски науки и образование”, 4-5 ноември 2016, Шумен

2016г. - Кюркчиева Д, Владев Д., Стоянов Б., Стоянов Е., Михайлов Пл., Стойков Е., Иванов С., Борисов Б., Архангелова Н., „Изследване на северния дял на платото Белинташ”, Пета международна конференция „Географски науки и образование”, 4-5 ноември 2016, Шумен

2016г. - Кюркчиева Д, Владев Д., Стоянов Б., Стоянов Е., Михайлов Пл., Стойков Е., Иванов С., Борисов Б., Архангелова Н., „Караджов камък от птичи поглед”, Пета международна конференция „Географски науки и образование”, 4-5 ноември 2016, Шумен

2015г. - Кюркчиева Д., Василева Д., Владев Д., Борисов Б., Михайлов Пл., Стойков Е., Иванов С., Христов Хр., Кюркчиев П., „Харман кая: природен феномен – светилище”, Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити”, 13-14 ноември 2015 г., Шумен

2015г. - Кюркчиева Д., Пл. Михайлов Пл., Стойков Е., Иванов С., Борисов Б., Христов Хр., Кюркчиев П., „Менхирите около с. Царев брод, Шуменска област”, Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити”, 13-14 ноември 2015 г., Шумен

2015г. - Kjurkchieva D., Stoykov E., Ivanov S., Borisov B., Hristov H., Kyurkchiev P., Vladev D., Ivanova I., „A Study of Begliktash Megalithic Complex”, Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити”, 13-14 ноември 2015 г., Шумен

2015г. - Кюркчиева Д., Стойков Е., Иванов С., Борисов Б., Христов Хр., Кюркчиев П., „Мишкова нива – градеж от монолити”, Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити”, 13-14 ноември 2015 г., Шумен

2015г. - Борисов Б., "Определяне разстоянията от звездата до планетите в извънслънчеви многопланетни системи", Десета годишна конференция на Съюза на астрономите в България, посветена на 50-тата годишнина от откриването на АО – Белоградчик и Международната година на светлината, 2-5 юли 2015 г., Белоградчик

2015г. - Борисов Б., "Publications of the Astronomical Society of Bulgaria – състояние и перспективи", Десета годишна конференция на Съюза на астрономите в България, посветена на 50-тата годишнина от откриването на АО – Белоградчик и Международната година на светлината, 2-5 юли 2015 г., Белоградчик

2015г. - Борисов Б., Борисова Д., "Зависимост между орбиталните периоди в извънслънчеви многопланетни системи", Десета годишна конференция на Съюза на астрономите в България, посветена на 50-тата годишнина от откриването на АО – Белоградчик и Международната година на светлината, 2-5 юли 2015 г., Белоградчик

2015г. - Василева Д., Кюркчиева Д., Владев Д., Борисов Б., Михайлов Пл., Стойков Е., Иванов С., Христов Хр., Кюркчиев П., „Култов комплекс Ковил”, Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити”, 13-14 ноември 2015 г., Шумен

2015г. - Кюркчиева Д., Михайлов Пл., Стойков Е., Иванов С., Борисов Б., Христов Хр., Кюркчиев П., „Изследване на менхирите около с. Златна нива, Шуменска област”, Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити”, 13-14 ноември 2015 г., Шумен

2015г. - Marchev D., Pavlova N., Nedelcheva S., Vladev D., Radeva V., Borisov B., Harizanov K., „GEOTHiNK paradigm in students’ education at Shumen University”, GEOTHNK Project Closing Conference, Athens, Greece, November 7, 2015

2014г. - Borisov B., "The End of the Mystery of the Titius-Bode Law", IAU-Symposium Complex Planetary Systems, 07-11 юли 2014, Намюр, Белгия

2014г. - Борисов Б., "Краят на една мистерия - закона на Тициус-Боде", XL Национална младежка конференция по астрономия, 28-30 март 2014, Варна

2014г. - Борисов Б., "Publications of the Astronomical Society of Bulgaria" – изданието на САБ", IX национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, 16-18 май 2014, Шумен

2014г. - Борисов Б., "Резонансна структура на Слънчевата система", IX национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, 16-18 май 2014, Шумен

2014г. - Борисов Б., "Рекурентна зависимост между орбиталните периоди на планетите в Слънчевата система", IX национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, 16-18 май 2014, Шумен

2014г. - Марчев Д., Павлова Н., Кюркчиева Д., Радева В., Владев Д., Милев А., Харизанов Кр., Неделчева Св., Борисов Б., "Geothink – Семантични пътища за изграждане на общество с пространствено мислене", IX национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, 16-18 май 2014, Шумен

2014г. - Marchev D., Vladev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Milev A., Harizanov K., "Project ‘Geothink’ – goals and opportunities", III International Scientific Conference "Geographical Sciences and Education", Shumen, 12 September 2014

2013г. - Борисов Б., "Изучаване на планетни резонанси с програмата "Gravity Simulator", VIII национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, 10–11 май 2013 г., Варна

2013г. - Марчев Др., Радева В., Борисов Б., "Добри практики в обучението по природни науки, основано на метода на проучване", Втори национален конгрес по физически науки, 41-ва национална конференция по въпросите на обучението по физика, Секция 01, Проблеми на образованието по физика, 25-29 септември 2013 г., София

2012г. - Toncheva N., Marchev D., Borisov B., Radeva V., 2012, „Learning Design Skills”, 2012 EDEN Annual Conference, „Open Learning Generations - Closing the Gap from Generation Y to the Mature Lifelong Learners", 6-9 June 2012, Porto, Portugal

2012г. - Toncheva N., Marchev D., Borisov B., Radeva V., "Learning Design Skills", EDEN Annual Conference, "Open Learning Generations - Closing the Gap from Generation Y to the Mature Lifelong Learners", 6-9 June 2012, Porto, Portugal

2011г. - Борисов Б., Марчев Др., Кюркчиева Д., Радева В, Тончева Н., "Европейският образователен проект "Пътят към обучение чрез проучване", 39-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика, организирана от Съюза на физиците в България, София, 7-10 април 2011 г.

2011г. - Борисов Б., "Резонанси между планетите от земен тип, планетата-джудже Церера и планетите-гиганти Юпитер и Нептун", Международна конференция, "Национална астрономическа обсерватория "Рожен": Тридесет години с поглед към небето", Смолян, 26-29 септември 2011 г.

2011г. - Борисов Б., "Три-планетни резонанси в Слънчевата система", Шеста национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, Стара Загора, 13-15 май 2011 г.

2011г. - Борисов Б., "Четири-планетни резонанси в Слънчевата система", Шеста национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, Стара Загора, 13-15 май 2011 г.

2011г. - Борисов Б., "Биномна трансформация, резонанси в Слънчевата система, магически числа и ...", Шеста национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, Стара Загора, 13-15 май 2011 г.

2011г. - Борисов Б., "Резонанси във външната Юпитерова спътникова система", Шеста национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, Стара Загора, 13-15 май 2011 г.

2011г. - Борисов Б., Марчев Др., Кюркчиева Д., Радева В, "Участието на Шуменски Университет в европейски образователни проекти по природни науки", Шеста национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, Стара Загора, 13-15 май 2011 г.

2011г. - Borisov B., Marchev D., Kjurkchieva D., Radeva V., Toncheva N., "The European (FP7) educational project "The Pathway to Inquiry Based Science Teaching”, International conference "E-Learning, Distance Education… or the Education of 21 Century", 6-8.April 2011, Sofia, Bulgaria

2010г. - Борисов Б., "Изследване на връзка между силните земетресения през 2010 г. и фазите на Луната", Пета национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, Шумен, 10-12 май 2010 г.

2009г. - Марчев Др., Борисов Б., Кюркчиева Д., Радева В., "Проектът КОСМОС-създаване на съвременна база данни за обучение по природни науки", 37-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика, организирана от Съюза на физиците в България, Русе, 2-5 април 2009 г.

2009г. - Борисов Б., "Измерване на ускорението при равнопроменливо движение", Научна конференция "Природни науки, 2009" организирана от ФПН на ШУ "Епископ Константин Преславски", Варна, 2-4 октомври 2009 г.

2009г. - Borisov B., Shkodrov V., "Variation of Heliocentric Coordinates of the asteroid 108 Hecuba", 6th SREAC (Sub-Regional European Astronomical Committee) Meeting, Belgrade, 28 – 30 September 2009

2009г. - Marchev D., Kjurkchieva D., Borisov B., Radeva V., "Bulgarian Activities in the Project COSMOS: An Advanced Scientific Repository for Science Teaching and Learning", 6th SREAC (Sub-Regional European Astronomical Committee) Meeting, Belgrade, 28 – 30 September 2009

2009г. - Kjurkchieva D., Marchev D., Borisov B., Radeva V., "Proposition for founding of educational office of Sub-regional European Astronomical Committee", 6th SREAC (Sub-Regional European Astronomical Committee) Meeting, Belgrade, 28 – 30 September 2009

2008г. - Борисов Б., Шкодров Вл., "Variations of orbital elements of the asteroid 108 Hecuba", Трета национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, София, 16 февруари 2008 г.

2008г. - Борисов Б., Шкодров Вл., "Периоди в измененията на орбитните елементи на астероид 108 Хекуба", Научна конференция "Природни науки, 2008" организирана от ФПН на ШУ "Епископ Константин Преславски", Варна, 26-28 септември 2008 г.

2007г. - Борисов Б., Шкодров Вл., "Изменение на орбитните елементи на астероид 108 Хекуба", Научна конференция "Природни науки, 2007" организирана от ФПН на ШУ "Епископ Константин Преславски", Варна, 27-30 септември 2007 г.

2006г. - Борисов Б., Шкодров Вл., "Върху уравнението на центъра", Научна конференция "Природни науки, 2006" организирана от ФПН на ШУ "Епископ Константин Преславски", Варна, 28-30 септември 2006 г.

2006г. - Борисов Б., Шкодров Вл., "The main part of the perturbation function in the restricted three-body problem", Втора национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, посветена на 25-годишнината от създаването на НАО-Рожен, София, 11 ноември 2006 г.

2006г. - Borisov B., Shkodrov V., "On the movement of the asteroid 108 Hecuba", 5th Bulgarian – Serbian Conference of Astronomy and Space Science, Sofia, Bulgaria, May 9-12, 2006

2005г. - Борисов Б., Шкодров Вл., "Биномни трансформации в ограничената задача за три тела", Научна конференция "Природни науки, 2005" организирана от ФПН на ШУ "Епископ Константин Преславски", Варна, 1-3 октомври 2005 г.

2004г. - Борисов Б., Шкодров Вл., "Върху пертурбационната функция в задачата за три тела", Научна конференция, посветена на 150-годишнината от рождението на Анри Поанкаре, организирана от ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 1-2 май 2004 г.

2004г. - Борисов Б., Шкодров Вл., "Дългопериодични членове в ограничената задача за три тела", Конференция на докторанти, организирана от ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 3 декември 2004 г.

2003г. - Борисов Б., Шкодров Вл., "Развитие на орбитните елементи в тригонометричен ред по средната аномалия", Конференция на докторанти, организирана от ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 8 ноември 2003 г.

2001г. - Борисов Б., "Приливни ефекти в системата Юпитер-Йо", Юбилейна научна конференция, посветена на 30-годишнината от основаването на ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 29.10-01.11.2001 г.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2011г. - Рецензия на дипломна работа на Юлияна Николова за получаване на общообразователна степен магистър в СУ „Св. Климент Охридски” на тема: „Определяне на ротационни периоди на астероиди”

2011г. - Рецензия на дипломна работа на Мария Радева за получаване на общообразователна степен бакалавър в ШУ „Епископ Константин Преславски” на тема: „Слънчевите петна като проява на слънчева активност”

Цитирания

2016г. - Bogner and al., „Best Practices of Inquiry-Based Science Education (Methods and Activities)”, 2013, EPINOIA S A, Pallini Attikis, Greece, ISBN: 978-960-473-324-8, Място на цитиране: Sotiriou S., Gras-Velazque A., Bogner, F. X., 2016, „The PATHWAY to Inquiry-Based Teaching – European Perspective to Shift Science Classroom Realities” in „New Developments in Science and Technology Education”, Editors: Martin Riopel, Zacharoula Smyrnaiou, ISBN: 978-3-319-22932-4 (Print) 978-3-319-22933-1 (Online), Springer International Publishing, Switzerland, pp 181-191

2016г. - Borisov B., Shkodrov V., 2007, „Divergent series in the generalized binomial transform”, Advanced Studies in Contemporary Mathematics, Vol.14, No.1, pp. 77-82, Място на цитиране: Sheebha S.N., Sindhu D., 2016, „Image Authentication Based Fragile Water Marking Used in Binomial Transfrom”, Middle-East Journal of Scientific Research, 24 (4), pp. 1425-1429

2016г. - Borisov B., Shkodrov V., 2007, „Divergent series in the generalized binomial transform”, Advanced Studies in Contemporary Mathematics, Vol.14, No.1, pp. 77-82, Място на цитиране: Adell J.A., Lekuona A., 2016, „Acceleration Methods for Series: A Probabilistic Perspective”, Mediterranean Journal of Mathematics, 13 (6), pp. 5063–5076

2016г. - Pavlova N., Marchev D., Borisov B., Harizanov K., "Inquiry based learning in science education and mathematics for developing bilinguals", Journal of Education Culture and Society, No. 1, p. 65, 2015, Място на цитиране: М. Христова, „Образователен процес и сугестопедия в математиката”, МАТТЕХ 2016, Том 1, 262-270

2015г. - Борисов Б., Марчев Д., Кюркчиева Д., Радева В, Тончева Н., 2011, „Европейският образователен проект „Пътят към обучение чрез проучване”, Атомната и ядрената физика в образованието, ISBN 978-954-580-295-9, стр.129-133, Място на цитиране: Павлова Н., 2015, „Методико-технологични реализации на дидактическо проектиране по математика”, Дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на науките”, Шумен

2015г. - Sotiriou S., Xanthoudaki M., Calcagnini S., Zervas P., Sampson D. G., Bogner F. X., Pentheroudaki S., Borisov B., Marchev D., Ivanova V., Toncheva N., Radeva V., 2012, „Пътят към обучение чрез проучване - Ръководство за учители”, Printed by: EPINOIA S.A., Pallini Attikis, Greece, ISBN: 978-960-473-325-5, 118с., Място на цитиране: Barajas M. & al., 2015, „Kitcaixa, Curiosity, Guia del Mestre”, 2015, Obra Social „la Caixa”, Av. Diagonal, 621 – 08028 Barcelona

2015г. - Sotiriou S., Xanthoudaki M., Calcagnini S., Zervas P., Sampson D. G., Bogner F. X., Pentheroudaki S., Borisov B., Marchev D., Ivanova V., Toncheva N., Radeva V., 2012, „Пътят към обучение чрез проучване - Ръководство за учители”, Printed by: EPINOIA S.A., Pallini Attikis, Greece, ISBN: 978-960-473-325-5, 118с., Място на цитиране: Ангелов А., Колева Е., 2015, „Принципи и модели за проектиране и създаване на урок с интерактивна бяла дъска”, сборник „Мотивация и интереси към ученето”, ISSN 978-619-207-024-3, стр. 81-84, Медиатех, Русе

2015г. - Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Vladev D., Milev A., Harizanov K., 2014, „The project „GEOTHNK” – semantic pathways for building a spatially-thinking society”, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria, 1, pp. 16-22, Място на цитиране: Христова М., 2015, „Структурна схема на образователен сценарий”, Дипломна работа за ОКС „Магистър”, Шумен

2015г. - Sotiriou S., Xanthoudaki M., Calcagnini S., Zervas P., Sampson D. G., Bogner F. X., Pentheroudaki S., Borisov B., Marchev D., Ivanova V., Toncheva N., Radeva V., 2012, „Пътят към обучение чрез проучване - Ръководство за учители”, Printed by: EPINOIA S.A., Pallini Attikis, Greece, ISBN: 978-960-473-325-5, 118с., Място на цитиране: Колева, Е., 2015, „Методическа система за обучение на учители за използване на интерактивни информационни технологии”, Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, Варна

2015г. - Павлова Н., Марчев Др., Кюркчиева Д., Радева В., Борисов Б., 2014, „Научни образователни стратегии”, Наука, бр. 2, стр. 38-44, Място на цитиране: Колева, Е., 2015, „Методическа система за обучение на учители за използване на интерактивни информационни технологии”, Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, Варна

2015г. - Borisov B., Marchev D., Kyurkchieva D., Radeva V., Toncheva N., 2011, „Participation of Shumen University in European Science Education Projects”, Bulgarian Astronomical Journal, Vol. 17, pp. 152-162, (in Bulgarian), Място на цитиране: Павлова Н., 2015, „Методико-технологични реализации на дидактическо проектиране по математика”, Дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на науките”, Шумен

2015г. - Павлова Н., Марчев Др., Кюркчиева Д., Радева В., Борисов Б., 2014, „Научни образователни стратегии”, Наука, бр. 2, стр. 38-44, Място на цитиране: Павлова Н., 2015, „Методико-технологични реализации на дидактическо проектиране по математика”, Дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на науките”, Шумен

2015г. - Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Vladev D., Milev A., Harizanov K., 2014, „The project „GEOTHNK” – semantic pathways for building a spatially-thinking society”, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria, 1, pp. 16-22, Място на цитиране: Павлова Н., 2015, „Методико-технологични реализации на дидактическо проектиране по математика”, Дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на науките”, Шумен

2015г. - Borisov B., Marchev D., Kjurkchieva D., Radeva V., Toncheva N., 2011, „The European (FP7) educational project „The Pathway to Inquiry Based Science Teaching”, Proceedings of international conference „E-Learning, Distance Education… or the Education of 21 Century”, ELDE, ISBN: 978-954-9526-75-2, pp. 118-122, Място на цитиране: Павлова Н., 2015, „Методико-технологични реализации на дидактическо проектиране по математика”, Дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на науките”, Шумен

2015г. - Toncheva N., Marchev D., Borisov B., Radeva V., 2012, „Learning Design Skills”, In Proceedings of the 2012 EDEN Annual Conference, „Open Learning Generations - Closing the Gap from Generation Y to the Mature Lifelong Learners”, 6-9 June 2012, Porto, Portugal, Published by the European Distance and E-Learning Network (EDEN), ISBN 978-963-89559-0-6, Място на цитиране: Павлова Н., 2015, „Методико-технологични реализации на дидактическо проектиране по математика”, Дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на науките”, Шумен

2015г. - Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Vladev D., Milev A., Harizanov K., 2015, „The project „GEOTHNK” – semantic pathways for building a spatially-thinking society”, SocioBrains, 8, pp. 24-29, Място на цитиране: Павлова Н., 2015, „Методико-технологични реализации на дидактическо проектиране по математика”, Дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на науките”, Шумен

2015г. - Pavlova N., Marchev D., Borisov B., Harizanov K., 2015, „Inquiry based learning in science education and mathematics for developing bilinguals”, Journal of Education Culture and Society, 2015, No 1, pp. 65-74, Място на цитиране: Павлова Н., 2015, „Методико-технологични реализации на дидактическо проектиране по математика”, Дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на науките”, Шумен

2015г. - Sotiriou S., Xanthoudaki M., Calcagnini S., Zervas P., Sampson D. G., Bogner F. X., Pentheroudaki S., Borisov B., Marchev D., Ivanova V., Toncheva N., Radeva V., 2012, „Пътят към обучение чрез проучване - Ръководство за учители”, Printed by: EPINOIA S.A., Pallini Attikis, Greece, ISBN: 978-960-473-325-5, 118с., Място на цитиране: Павлова Н., 2015, „Методико-технологични реализации на дидактическо проектиране по математика”, Дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на науките”, Шумен

2015г. - Pavlova N., Marchev D., Borisov B., Kyurkchieva D., Radeva V., Neumann S., „Needs Analysis Report. European State of the Art Report.”, 2013, Shumen University Press, ISBN: 978-954-577-658-8, Място на цитиране: Павлова Н., 2015, „Методико-технологични реализации на дидактическо проектиране по математика”, Дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на науките”, Шумен

2014г. - Sotiriou S., Xanthoudaki M., Calcagnini S., Zervas P., Sampson D. G., Bogner F. X., Pentheroudaki S., Borisov B., Marchev D., Ivanova V., Toncheva N., Radeva V., 2012, "Пътят към обучение чрез проучване - Ръководство за учители”, Printed by: EPINOIA S.A., Pallini Attikis, Greece, ISBN: 978-960-473-325-5, 118с., Място на цитиране: Kourkoumelis C., "How “Discover the COSMOS”,“PATHWAY”,“Go-Lab” and “Inspiring Science Education” are changing the science education in European high schools.", EPJ Web of Conferences. Vol. 71. EDP Sciences, 2014

2014г. - Borisov B., Shkodrov V., 2007, „On the movement of the asteroid 108 Hecuba”, Proceedings of the 5th Bulgarian-Serbian Conference on Astronomy and Space Science, p.294-302, Място на цитиране: 2014, Рабочая програма учебной дисциплины „Нечисловое программирование в задачах небесной механики” в Санкт-Петербургский государственный университет

2014г. - Павлова Н., Марчев Др., Кюркчиева Д., Радева В., Борисов Б., 2014, „Научни образователни стратегии”, Наука, бр. 2, стр. 38-44, Място на цитиране: Лесневская, Д., „Oбучение профессионально-деловому общению в теории и практике преподавания РКИ”, Международная научная конференция „Перевод как средство взаимодействия культур”, 17 – 22 октября, Издательство Московского университета, Москва, 2014, стр.24-32

2014г. - Borisov B., Shkodrov V., 2007, „Divergent series in the generalized binomial transform”, Advanced Studies in Contemporary Mathematics, Vol.14, No.1, p.77-82, Място на цитиране: Mandal, J. K., Ghosal S. K., 2014, “Binomial transform based fragile watermarking for image authentication”, Journal of Information Security and Applications, Vol. 19, Issues 4–5, November 2014, 272–281

2013г. - Marchev D., Kjurkchieva D., Borisov B., Radeva V., 2010, „Bulgarian Activities in the Project COSMOS: An Advanced Scientific Repository for Science Teaching and Learning”, PAOB, 90, p.213-216, Място на цитиране: Радева В., Марчев Д., Павлова Н., 2013, Школа исследователей и открывателей, Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. Vol. 9, Budapest, 2013, p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996, стр.121-126

2013г. - Марчев Д., Борисов Б., Кюркчиева Д., Радева В, 2009, „Проектът КОСМОС – създаване на съвременна база данни за обучение по природни науки”, Обучението по физика и астрономия в условията на новата образователна структура на средното училище, ISSN 978-954-580-261-4, стр.298-301, Място на цитиране: Радева В., Марчев Д., Павлова Н., 2013, Школа исследователей и открывателей, Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. Vol. 9, Budapest, 2013, p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996, стр.121-126

2013г. - Borisov B., Shkodrov V., 2007, „Divergent series in the generalized binomial transform”, Advanced Studies in Contemporary Mathematics, Vol.14, No.1, p.77-82, Място на цитиране: Mandal, J. K., Ghosal S. K., 2013, “A Fragile Watermarking based on Binomial Transform in Color Images”, Proceedings of Third International Conference on Computer Science & Information Technology (CCSIT 2013), ISBN : 978-1-921987-00-7, Feb.18-20, 2013, Bangalore, India., DOI : 10.5121/csit.2013.3632, Volume 3, Number 6, 2013, pp. 281–288

2013г. - Borisov B., Shkodrov V., 2007, „Divergent series in the generalized binomial transform”, Advanced Studies in Contemporary Mathematics, Vol.14, No.1, p.77-82, Място на цитиране: S. K.Ghosal, J. K. Mandal, 2013, "Binomial Transform Based Image Authentication (BTIA)", The International Journal of Multimedia & Its Applications (IJMA) 5 (4), 67

2013г. - Pavlova N., Marchev D., Borisov B., Kyurkchieva D., Radeva V., Neumann S., „Needs Analysis Report. European State of the Art Report.”, 2013, Shumen University Press, ISBN: 978-954-577-658-8, Място на цитиране: Харизанов К., Павлова Н. WEB-платформа создания план-конспектов, Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, I(6), Issue: 10, Oct. 2013

2013г. - Bogner and al., "Best Practices of Inquiry-Based Science Education (Methods and Activities)", 2013, EPINOIA S A, Pallini Attikis, Greece, ISBN: 978-960-473-324-8, Място на цитиране: Casal J. D., Les Mystery Boxes: una activitat senzilla d indagacio a l aula com a metafora de la ciencia, Experiencies didactiques i treballs practices, Ciencies 24 (2013)

2013г. - Bogner and al., "Best Practices of Inquiry-Based Science Education (Methods and Activities)”, 2013, EPINOIA S A, Pallini Attikis, Greece, ISBN: 978-960-473-324-8, Място на цитиране: Casal J. D., Hacking the code: una aproximacio indagadora a l ensenyament del codi genetic, o seguint les passes de Nirenberg i Khorana, Experiencies didactiques i treballs practices, Ciencies 25 (2013)

2013г. - Bogner and al., "Best Practices of Inquiry-Based Science Education (Methods and Activities)”, 2013, EPINOIA S A, Pallini Attikis, Greece, ISBN: 978-960-473-324-8, Място на цитиране: Trifonova A., Barajas M., Teachers reflections over PATHWAY CPD activities on Inquiry-based teaching, Proceedings of the ESERA 2013 Conference, 2-7 September, 2013, Nikosia, Cypros

2013г. - Bogner and al., "Best Practices of Inquiry-Based Science Education (Methods and Activities)”, 2013, EPINOIA S A, Pallini Attikis, Greece, ISBN: 978-960-473-324-8, Място на цитиране: Bogner Franz X., Sotiriou S., Pathway towards a standard-based approach to teaching science by inquiry, Proceedings of the ESERA 2013 Conference, 2-7 September, 2013, Nikosia, Cypros

2013г. - Sotiriou S., Xanthoudaki M., Calcagnini S., Zervas P., Sampson D. G., Bogner F. X., Pentheroudaki S., Borisov B., Marchev D., Ivanova V., Toncheva N., Radeva V., 2012, „Пътят към обучение чрез проучване - Ръководство за учители”, Printed by: EPINOIA S.A., Pallini Attikis, Greece, ISBN: 978-960-473-325-5, 118с., Място на цитиране: Kourkoumelis C., "How “Discover the COSMOS” and “PATHWAY” are changing the science education in European high schools.", MRS Proceedings. Vol. 1583. Cambridge University Press, 2013

2013г. - Sotiriou S., Xanthoudaki M., Calcagnini S., Zervas P., Sampson D. G., Bogner F. X., Pentheroudaki S., Borisov B., Marchev D., Ivanova V., Toncheva N., Radeva V., 2012, "Пътят към обучение чрез проучване - Ръководство за учители”, Printed by: EPINOIA S.A., Pallini Attikis, Greece, ISBN: 978-960-473-325-5, 118с., Място на цитиране: С. Гроздев, Н. Павлова, Д. Марчев, "Исследовательский подход в обучении по проекту PATHWAY", Информационные ресурсы в образовании: Материалы Международной научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 17—19 апреля 2013 года) / Отв. ред. Т.Б.Казиахмедов. - Нижневартовск: НВГУ, 2013. - 272 с., ISBN 978–5–89988–996–7

2013г. - Sotiriou S., Xanthoudaki M., Calcagnini S., Zervas P., Sampson D. G., Bogner F. X., Pentheroudaki S., Borisov B., Marchev D., Ivanova V., Toncheva N., Radeva V., 2012, „Пътят към обучение чрез проучване - Ръководство за учители”, Printed by: EPINOIA S.A., Pallini Attikis, Greece, ISBN: 978-960-473-325-5, 118с., Място на цитиране: Павлова Н., 2013, „Эксперимент в обучении”, Didactics of mathematics: Problems and Investigations, Issue 40, 261-266

2013г. - Pavlova, N., Marchev, D., Borisov, B., Kyurkchieva, D., Radeva, V., Neumann, S., Needs Analysis Report. European State of the Art Report, 2013, ISBN: 978-954-577-658-8, Място на цитиране: Павлова Н., 2013, „Эксперимент в обучении”, Didactics of mathematics: Problems and Investigations, Issue 40, 261-266

2013г. - Bogner and al., „Best Practices of Inquiry-Based Science Education (Methods and Activities)”, 2013, EPINOIA S A, Pallini Attikis, Greece, ISBN: 978-960-473-324-8, Място на цитиране: Павлова Н., 2013, „Эксперимент в обучении”, Didactics of mathematics: Problems and Investigations, Issue 40, 261-266

2013г. - Sotiriou S., Xanthoudaki M., Calcagnini S., Zervas P., Sampson D. G., Bogner F. X., Pentheroudaki S., Borisov B., Marchev D., Ivanova V., Toncheva N., Radeva V., 2012, „Пътят към обучение чрез проучване - Ръководство за учители”, Printed by: EPINOIA S.A., Pallini Attikis, Greece, ISBN: 978-960-473-325-5, 118с., Място на цитиране: Алиев С., Еминов Д., Вълев Л., „IMS - стандарти в обучението по математика, информатика и природни науки”, Студентска научна конференция „От атома до космоса“, 2013, стр. 21-24

2012г. - Borisov B., 2010, „Peculiarity of the motion of the asteroid 108 Hecuba”, Bulgarian Astronomical Journal, Vol.13, p.159-160, Място на цитиране: Mazliak, L., 2012, "Study of a Trajectory: Kiril Popoff, wars, and ballistics", Almagest, 3,(1), 78-105.

2012г. - Borisov B., Marchev D., Kjurkchieva D., Radeva V., Toncheva N., 2011, „The European (FP7) educational project „The Pathway to Inquiry Based Science Teaching”, Proceedings of international conference „E-Learning, Distance Education… or the Education of 21 Century”, ELDE, ISBN: 978-954-9526-75-2, p.118-122, Място на цитиране: Тончева Н., Марчев Д., 2012, „Европейските образователни проекти – една достъпна възможност за повишаване на квалификацията на българския учител”, Иновации и интерактивни технологии в образованието, София, ISBN 978-954-2936-04-6, стр.182-188

2012г. - Borisov B., Marchev D., Kyurkchieva D., Radeva V., Toncheva N., 2011, „Participation of Shumen University in European Science Education Projects”, Bulgarian Astronomical Journal, Vol. 17, pp. 152-162, (in Bulgarian), Място на цитиране: Тончева Н., Марчев Д., 2012, „Европейските образователни проекти – една достъпна възможност за повишаване на квалификацията на българския учител”, Иновации и интерактивни технологии в образованието, София, ISBN 978-954-2936-04-6, стр.182-188

2012г. - Борисов Б., Марчев Д., Кюркчиева Д., Радева В, Тончева Н., 2011, „Европейският образователен проект „Пътят към обучение чрез проучване”, Атомната и ядрената физика в образованието, ISBN 978-954-580-295-9, стр.129-133, Място на цитиране: Тончева Н., Марчев Д., 2012, „Европейските образователни проекти – една достъпна възможност за повишаване на квалификацията на българския учител”, Иновации и интерактивни технологии в образованието, София, ISBN 978-954-2936-04-6, стр.182-188

Други публикации

2009г. - Сборник „Студентски практики по астрономия в Националната астрономическа обсерватория - Рожен 2008-2009” : Проект BG051P0001/07/3.3-01/0088 „Студентски практики по астрономия” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към Европейския социален фонд / Състав. Диана Кюркчиева. – Шумен, Унив. изд. „Епископ Константин Преславски”, 2009, ISBN 978-954-577-529-1, стр. 76

2009г. - Борисов Б., 2009, „Особености при движението на астероид 108 Хекуба", Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "ДОКТОР"

Коефициенти на Ламе
Изразяване на градиент, дивергенция, ротация и лапласиан в цилиндрични и сферични координати


Исторически и съвременни аспекти на науката електродинамика
Увод в електрофинамиката


История на физиката I
Презентация


История на физиката II
Презентация


Изучаване на планетни резонанси с програмата “Gravity Simulator”
План на урок, базиран на обучение чрез проучване.


Небесна механика
Увод в небесната механика