Хон. проф. д-р Жана Крумова Ангарскаабв

Хон. проф. д-р Жана Крумова Ангарска

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ХИМИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 411

Телефон: 054 830495 вътр.272

Email: j.angarska@shu.bg

Приемно време: летен семестър 2016/2017, понеделник и четвъртък от 12-13 часа

Завършен университет, специалност

1974 - завършва Химически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” като Магистър “Химик- неорганик”, чрез защита на дипломна работа по физикохимия на тема “Изследване на тънки филми, стабилизирани с катионно повърхностноактивно вещество” с научен ръководител академик Дочи Ексерова.

Заемани академични длъжности

1974 - 1975 -асистент в катедра "Химия" при ВПИ - Шумен

1981 - 2004 -главен асистент в катедра "Химия" и в катедра по ОХ при ШУ "Епископ Константин Преславски"

доцент - от 2004 до 2015 в катедра по ОХ при ШУ "Епископ Константин Преславски"

професор - от 2015 до момента в катедра по неорганична химия и МДХ при ШУ "Епископ Константин Преславски"

доцент - от 2008 до момента в катедра по Химия при факултета по Фармация на МУ "проф.д-р Параскев Стоянов" , Варна

Придобити научни степени

доктор по физикохимия 1978 (29 ноември)

Защита на дисертация на тема “Изследване на пенни филми, стабилизирани с глобулярни белтъци” , Московски държавен университет “М. В. Ломоносов”, Москва СССР.

Водени лекции и/или упражнения

Лекции по Обща и неорганична химия за студенти от специалностите "Растителна защита" и "ЕООС".

Лекции по физикохимия и колоидна химия за бакалаври от специалностите "Химия и физика", "Химия", "Биология и химия.

Лекции по повърхностноактивни вещества в магистърските програми по Органична химия и Екологична химия;

Лекции по Обща химия за студенти физици от специализацията “Медицинска физика”.

Лекции по Обща химия за студенти от специалностите “Медицина” и "Фармация" в Медицински университет «ПРОФ.Д-Р «ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ»гр. Варна.

Лекции по Физикохимия и колоидна химия за студенти от специалност "Фармация" в Медицински университет «ПРОФ.Д-Р «ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ»гр. Варна.

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

1984 – 1985 главен асистент в Лабораторията по изкуствени органи, Катедра по химично инженерство при Колумбийския университет, Ню Йорк, САЩ.

Области на научни интереси

Научни изследвания в областта на:

• Експерименталното изследване на пенни и емулсионни филми от разтвори на белтъци, йоногенни, нейоногенни и смесени повърхностно активни вещества (ПАВ);

• Адсорбцията на белтъци, йонни и нейонни ПАВ на фазовата граница разтвор/ въздух. Смесени адсорбционни слоеве и мицели;

Адхезия на червени кръвни клетки.

• Физичната адхезия на клетки.

Специализации

• Artificial Organs Research Laboratory, Department of Chemical Engineering, Columbia University, New York 10027- 1984 - 1985;

• University College Dublin, Dublin 4, School of Chemical and Bioprocess Engineering, Ireland - 2008;

Участия в международни и национални научни проекти

Договор № 1007/2001 (НФ за НИ към МОН)

Име: Изтъняване на тънки течни филми;

Ръководител:проф.дхн.Е.Манев

гл.ас. Ж. Ангарска-координатор на ШУ

Договор № 1313/2003-2007(НФ за НИ към МОН)

Име: Динамично поведение на субмикро- и наноразмерни агрегати от амфифилни молекули в симетрични и несиметрични тънки течни слоеве.

Ръководител:проф.дхн.Е.Манев

гл.ас. Ж. Ангарска-координатор на ШУ

2008

Mеждународен изследователски и квалификационен проект на Европейската комисия SOCON 512331/2005-2008 (Marie Curie)

Име „ Самоорганизация на колоидни

Ръководител :дхн. Е. Манев

Водеща организация – Химически факултет на СУ

Координатор за ШУ - доц. д-р Ж. Ангарска

2009

Национален проект RNF 01/0133/2009-2010 (НФ за НИ към МОН)

Име „Консорциум „Национална лаборатория по Атомно-силова микроскопия”

Ръководител :проф. дхн Б.Радоев

Водеща организация – Химически факултет на СУ

Координатор за ШУ - доц. д-р Ж. Ангарска

2009

Национален проект ДО-02-121/2009: (НФ към МОН)

Име: Електрокапилярни взаимодействие и подреждане на наночастици върху течни повърхности във връзка с тяхното приложение за създаване на нави наноструктуирани материали

Ръководител: акад. П. Кралчевски, СУ

Участник - доц. д-р Жана Ангарска

2011-2013

Национален проект ДО-02-121/2009: (НФ към МОН) втори етап 2011-2013)

Име: Електрокапилярни взаимодействие и подреждане на наночастици върху течни повърхности във връзка с тяхното приложение за създаване на нави наноструктуирани материали

Ръководител: акад. П. Кралчевски, СУ

Участник - доц. д-р Жана Ангарска, ШУ

2012

Национален проект ДО1-332/04.10.2012г (Европейски социален фонд 2007-2013 към Министерството на образованието, младежта и науката по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” )

Име: Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите на науки

Ръководител: проф.М.Георгиева

Експерт: доц. д-р Жана Ангарска, ШУ

Университетски проект договор №РД-05-237/10.03.2009

Име: Теоретико-приложни и образователни аспекти при изследване и изучаване на веществата и техните въздействия върху околната среда.

Ръководител:Проф. д.х.н Иван Бангов

Участник - доц. д-р Жана Ангарска

Докторант Александр Еленски МГУ, Русия – ръководител доц. д-р Жана Ангарска.

Университетски проект за допърнителна финансова подкрепа №.РД-07-637/07.04.2009 към проект към национален проект RNF 01/0133

Име: Партньорство в Консорциума “Научна лаборатория по Атомно-силова микроскопия”

Ръководител:: доц. д-р Жана Ангарска

Секретар: Диляна Иванова

Колектив от катедрите:

Обща химия, Биология , Експериментална физика, Органична химия и технология и Инженерна логистика (доц. Христо Христов).

2010

Университетски проект договор №РД-05-321/9.03.2010

Име: Научни и приложни и образователни аспекти при изследване на веществата в процеса на обучение по химия и опазване на околната среда.

Ръководител: Доц.д-р П. Галчева

Участник: Доц. д-р Жана Ангарска

2011

Университетски проект договор №РД-05-134/24.02.2011

Име: Интегративни връзки наука - образование при изследване на веществата и обучението по химия и опазване на околната среда.

Ръководител: Доц.д-р П. Галчева

Участник: Доц. д-р Жана Ангарска

2012

Университетски проект договор №РД-05-226/12.03.2012

Име: Интегративни връзки наука - образование при изследване на веществата и обучението по химия и опазване на околната среда.

Ръководител: Доц.д-р П. Галчева

Участник: Доц. д-р Жана Ангарска

Научни и практикоприложни подходи при изследване на химичните обекти и процеса на обучение

Ръководител: доц. Петинка Галчева;

Колектив: Членовете на Катедра Обща химия – 8 преподаватели;

Анелия Герасимова, МАр асистент, МУ - Варна;

Антоанета Хинева,ПМГІ, учител, Варна.

Университетски проект договор РД-08-264/14.03.2013

Тема: Научни и практикоприложни подходи при изследване на химичните обекти и процеса на обучение

Ръководител: доц. Петинка Галчева;

Колектив: Членовете на Катедра Обща химия – 8 преподаватели;

Анелия Герасимова, МАр асистент, МУ - Варна;

Антоанета Хинева,ПМГІ, учител, Варна.

Университетски проект-договор РД-08-218/10.03.2014,

Тема:Теоретични и приложни аспекти на изследването на химичните обекти и процеса на обучение

Ръководител: доц. Петинка Галчева.

Колектив: Членовете на Катедра Обща химия – 8 преподаватели;

Антоанета Хинева, ПМГ, учител, Варна.

Иновационни практики в научно-експерименталната и образователна дейност по ХООС/ PЗД-08-65/01.02.2016 г.

• период на разработване – 1 година

• ръководител: доц. д-р П. Галчева

• членове на работния колектив:

проф. д-р Жана Крумова Ангарска,

доц. д-р Марина Московкина,

доц. д.р Радка Томова Георгиева-Николова

ас. Диляна Стефанова Иванова

ас. Красимир Димов Тачев

д-р Христомир Йорданов Христов

ас. Герасимова Анелия Цветанова - асистент по физикохимия в Медицински университетет – Варна

хон.проф.дхн Иван Петков Бангов

учител Антоанета Иванова Хинева

учител Красимира Велчева Димитрова

Момчил Дражев- студент ІV курс, фак. № 1220050104, специалност „Биология и химия”

Севджихан Раимова - студент IV курс фак.№ 1220050115, специалност „Биология и химия”

Ивайло Трайков- фак.№1522350078, магистър, магистърска програма „Методология на обучението по ХООС”,

Заемани ръководни позиции

Ръководител на катедра “Обща химия” 2005-2009 г.

Организационна дейност

Член на Факултетния съвет на ФПН, на Общото събрание на ФПН и на Общото събрание на Университета.

Член на комисиите за изготвяне на материалите за акредитациите на специалностите “Химия и физика”, “Химия” “Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда”.

Член на комисиите за изготвяте на учебни планове.

Отговорник за магистърските програми по НХ и ОХ.

Отговорник за дипломантите в катедра”Химия”.

Секретар на секцията “Биология и химия” към СНР, клон Шумен;

Курсов ръководител.

Отговорник за “Темпус” проектите в Университета.

Отговорник за ТНТМ във ВПИ.

Членства в научни организации

Съюз на учените в България, секция "Биология и химия" , клон Шумен.

Държавни и/или научни награди

няма

Дисертации

1978г. - 1978 Защита на кандидатска дисертация на тема “Изследване на пенни филми, стабилизирани с глобулярни белтъци” Московски държавен университет “М. В.Ломоносов”, Москва СССР

Учебници

2014г. - Физикохимия, втора част , модул "Kолоидна химия", електронен учебник, 2014

2013г. - Физикохимия, първа част , модул "Химична кинетика", електронен учебник, 2013

2004г. - Тестови задачи по физикохимия и колоидна химия: 2 част “Истински разтвори, колоиди и повърхностни явления”, Университетско издателство “Еп. К.Прес¬лавски”, 2004, Шумен

Статии

2017г. - Anelia Tsvetanova Gerasimova, Jana Кrumova Angarska, Krasimir Dimov Tachev “Evolutions and equilibrium parameters of foam films from individual solutions of Bovine serum albumin, n-dodecyl - бета-D-maltoside and from their mixed solutions, Acta Scientifica Naturalis Vol 4, No 1, Pages 19-28, 2017, SJIF.2.72

2017г. - Dilyana S. Ivanova, Jana K. Angarska, Emil D. Manev, Krasimir D. Tachev “Critical thickness of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactants and their mixtures”, Colloids and Surfaces vol. 519 (2017) 34-45, IF= 2.32

2016г. - Dilyana Stafanova Ivanova, Jana Krumova Angarska, Emil Deyanov Manev, “Critical thickness of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactants and their mixtures”, Acta Scientifica Naturalis, vol.3 (2016) 44-50, SJIF=2.72

2016г. - D. Ivanova, J. Angarska, E. Manev, „Kinetic and equilibrium properties of foam films stabilized by mixtures of n-dodecyl-beta-D-maltoside with nonionic or ionic surfactants”, Bulgarian Chemical Communications, Special Issue, vol.48 (2016) 7-12, IF = 0.349

2015г. - J. Angarska, D. Ivanova, E. Manev, “Drainage of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactantsand their mixtures”, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 481 (2015) 87–99, IF= 2.75

2014г. - Jana Angarska, Dilyana Ivanova, Aneliya Gerasimova, Konstantin Balashev, Competitive adsorption of bovine serum albumin and n-dodecyl- _-d-maltoside in foam films, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol.460 (2014) pp.286-298.IF.2.38 .

2014г. - Dilyana Ivanova and Jana Angarska, „Determination of the viscosity in foam films from Bovine Serum Albumin and from its mixtures with n-dodecyl-beta-D-maltoside”, Acta Scientifica Naturalis, ed. Dobromir Enchev, vol.1, 2014, pp. 51- 62.

2013г. - 28. Aneliya Gerasimova, Dilyana Ivanova, Jana Angarska and Jordanka Tacheva, “Effect of bovine serum albumin adsorption on the thinning of foam films stabilized by n- dodecyl beta- D maltoside”, Scientific Reports of the Union of Scientists in Bulgaria, Plovdiv , Серия Г, Медицина, Фармация, Дентална медицина, vol 14, 2013, pp.295-302, реферирано.

2013г. - D. S. Ivanova, J. K. Angarska, Experimental and theoretical data for the critical thickness of foam films stabilized by n-dodecyl-beta-D-maltoside, Colloids and Surfaces A: 438 (2013), 4-12, IF -2.38.

2013г. - Jana Angarska, Dilyana Ivanova and Nataliya Hristova, Experimental data for the velocity of thinning and critical thickness of foam films stabilized by hexaethyleneglycol monododecyl ether, Annual of Shoumen University, vol. XXII B1, 2013, p. 37-51.

2013г. - A. Ts. Gerasimova, J. K. Angarska, K. D. Tachev and G. P.Yampolskaya, Drainage and critical thickness of foam films from mixed solutions of bovine serum albumin and n-dodecyl-beta-d-maltoside, Colloids and Surfaces A: 438 (2013), 93-103, IF -2.38.

2013г. - Dilyana Ivanova, Zhana Angarska and Emil Manev, Disjoining pressure isotherms obtained by the dynamic method for foam films stabilized by non-ionic surfactants, Annual of Shoumen University, vol. XXII B1, 2013, p. 52-61. press

2012г. - Ж. Ангарска, А. Герасимова, К . Тачев и Й. Тачева, „Взаимодействие на бичи серумен албумин с N-додецил-beta-d-малтозид във водни разтвори”, Conference proceedings “40 years -Shumen University” (2012) 351-359.

2012г. - Д. Иванова, Ж. Ангарска и Е. Манев, „Определяне на критична дебелина на тънък течен филм от видеозапис на неговото изтъняване”, Conference proceedings “40 years -Shumen University” (2012) 342-351.

2011г. - Диляна Иванова, Жана Ангарска и Емил Манев, Критични дебелини на пенни филми от разтвори на n-додецил-b-D-малтозид, додецил триметил амониев бромид и техни смеси, Annual of Shumen University, vol. XXІ B1, 2011, pp 66-77.

2011г. - Zh. K. Angarska, A. Ts. Gerasimova, J. I. Tacheva, FOAM FILMS FROM MIXED SOLUTIONS OF BOVINE SERUM ALBUMIN AND n – DODECYL b-D - MALTOSIDE, Annual of Shumen University, vol. XX1 B1 (2011), 55-65

2011г. - Jana K. Angarska, Theodor D.Gurkov, , Krassimir D. Tachev, Wolfgang Gaschler, Statistics of rupture in relation to the stability of thin liquid films with different size, Colloids and Surfaces A: vol. 382 (2011) pp.174-180. IF -2.04.

2011г. - Zh. K.Angarska, A.A.Elenskyi, G.P.Yampolskaya, K.D.Tachev, Foam films from mixed solutions of bovine serum albumin and n-dodecyl-b-d-maltoside, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects vol. 382 (2011) pp.102-112, (IF -2.04).

2011г. - D. S. Ivanova, Zh. K. Angarska, S. I. Karakashev and E.D. Manev, Drainage of foam films stabilized by n-dodecyl-b-D-maltoside or dodecyl trimethylammonium bromide andtheir mixtures, Colloids and Surfaces A : Physicochem. Eng. Aspects : vol. 382 (2011) pp.93-101, (IF -2.24).

2010г. - S. I. Karakashev, D. S. Ivanova, Zh. K. Angarska, E.D. Manev, R. Tsekov, B. Radoev, R. Slavchov and A.V. Nguyen, Comparative Validation of the Analytical Models for theMarangoni Effect on Foam Film Drainage, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 365 (2010) pp 122–136

2010г. - Жана Ангарска, Диляна Иванова, Козима Щубенраух, Гибсова еластичност на адсорбционни слоеве от смесени разтвори на n-додецил-?-D-малтозид с додеканол,Annual of Shumen University, vol. XX B2 (2010) pp 118-132

2009г. - Angarska, J., K. Tachev, “Effect of Dowfax on the drainage and critical thickness of foam films from mixed solutions of Dynakoll and Solvitose”, Annual of Shoumen University,vol. XIX B2, 2009, p. 99-110

2009г. - Диляна Иванова, Ж. Ангарска, Емил Манев, “Пенни филми от разтвори на n-dodecyl-b-D-maltoside с додецил триметиламониев бромид”, Annual of Shumen University, vol. XVII B2, 2009, p. 60-71

2009г. - S. I. Karakashev, D.S. Ivanova, Zh. K. Angarska, E. D. Manev, R. Tsekov, B. Radoev, R. Slavchov and A. V. Nguyen, 2009, ”Dynamic Effects in Thin Liquid Films with Non-ionicSurfactants”, Proceedinds in 3-th International Conference of Young Scientists, 2009, June 18-19, Plovdiv, Bulgaria

2008г. - V. Simulescu, Angarska, J., E. Manev, Drainage and critical thickness of foam films from aqueous solutions of mixed nonionic surfactants, Colloids&Surfaces A; 319 (2008) p.21-28

2008г. - Angarska, J., Dilyana Ivanova, Emil Manev, “Effect of nonionic surfactant on the drainage and critical thickness of foam films of n-dodecyl-?-D-maltoside”, Annual of ShumenUniversity, vol. XVIII B2, 2008, p. 27-43

2008г. - Angarska, J., K. Tachev and B. Dimitrova, “Effect of Afranil wax on the drainage and stability of foam films from mixed solutions of Dynakoll and Solvitose at differenttemperatures”, Annual of Shoumen University, vol. XVIII B2, 2008, p. 132-146

2008г. - Kralchevsky, P. A., Danov, K. D. and Jana Angarska “ Remarks on the “Comment on “Hydrophobic Forces in the Foam Films Stabilized by Sodium Dodecyl Sulfate: Effect of Electrolyte” and Subsequent Criticism”, Langmuir, vol.24 (2008) 2953 –

2008г. - Zhana Angarska , Cosima Stubenrauch , Emil Manev, “Effect of nonionic surfactants on the thinning and critical thickness of foam films stabilized by n-dodecyl-?-d-maltoside”,III International Conference on Colloid Chemistry and Physicochemical Mechanics, IC-CCPCM’2008 Moscow, Russia, 24-28 June,2008.

2008г. - V. Simulescu, Angarska, J., E. Manev, Drainage and critical thickness of foam films from aqueous solutions of mixed nonionic surfactants, Colloids&Surfaces A; 319 (2008) p.21-28 (IF 2.24).

2008г. - Kralchevsky, P. A., Danov, K. D. and Jana Angarska “ Remarks on the “Comment on “Hydrophobic Forces in the Foam Films Stabilized by Sodium Dodecyl Sulfate: Effect ofElectrolyte” and Subsequent Criticism”, ”, Langmuir, vol.24 (2008) 2953–2954, (IF 4.097).

2008г. - Angarska, J., Dilyana Ivanova, Emil Manev, “Effect of nonionic surfactant on the drainage and critical thickness of foam films of n-dodecyl-b-D-maltoside”, Annual of ShumenUniversity, vol. XVIII B2, 2008, p. 27-43

2007г. - Angarska, J., B. Dimitrova and K. Tachev, “Foam films from aqueous Dowfax and Dynakoll solutions”, Annual of Shoumen University, vol. XVII B2, 2007, p. 149-159, ISSN1311-834X

2007г. - Диляна Иванова, Ж. Ангарска, Емил Манев, “Изтънявяне на пенни филми стабилизирани от смеси на нейонни повърхностно активни вещества”, Annual of ShoumenUniversity, vol. XVII B2, 2007, p. 69-82, ISSN 1311-834X

2007г. - K. Tachev, J. Angarska, “Composition and properties of adsorption layers of n-dodecyl-?-D-maltoside and hexaethyleneglycol dodecyl ether on the interface solution/air”,Annual of Shoumen University, vol. XVII B2, 2007, p. 56-68, ISSN 1311-834X

2007г. - V. Simulescu, Angarska, J., E. Manev, “Kinetic stability of foam films from aqueous solutions of single and mixed surfactants”, Annual of Shoumen University, vol. XVII B2,2007, p. 132-148, ISSN 1311-834X

2007г. - Angarska, J., Cosima Stubenrauch, Emil Manev, Drainage of foam films stabilized with mixtures of non-ionic surfactants, Colloids&Surfaces A; vol. 309, 1-3 (2007)189-197 (IF 2.24)

2007г. - Angarska, J., B. Dimitrova and K. Tachev, “Foam films from aqueous Dowfax and Dynakoll solutions”, Annual of Shoumen University, vol. XVII B2, 2007, p. 149-159, ISSN1311-834X

2006г. - Angarska, J. B.Dimitrova and K. Tachev “Emulsion films stabilized by Sodium caseinate”, Annual of Shoumen University, vol. XVI B2, 2006, p. 69-81, ISSN 1311-834X

2005г. - Angarska, J., E. D. Manev, Critical thickness of thin liquid films: Comparison of theory and experiment, Colloids &Surfaces A; vol. 263, 1-3, 2005, p 250-257 (IF 2.09)

2004г. - Angarska J. K., Tachev K. D. and N. D. Denkov, “Composition of mixed adsorption layers and micelles in solutions of sodium dodecyl sulfate and dodecyl acid diethanol amide”,Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol. 233 (2004) p. 193-201

2004г. - Ж. Ангарска, Е. Манев, Критични дебелини: Сравнение между теория и експе¬римент” Сборник Научни трудовe “Природни науки 2004”, Унив. Изд. “Еп. К.Преславски”, с. 131-146

2004г. - Ж. Ангарска, Б. Димитрова, П. Кралчевски, “Изследване на пенни филми от смесени разтвори на йоногенно и амфотерно ПАВ в присъствието на сърфактантнидобавки”, Сборник Научни трудовe “Природни науки 2004”, Унив. Изд. “Еп. К. Преславски”, с. 165-173

2004г. - Angarska J. K., Tachev K. D. and N. D. Denkov, “Composition of mixed adsorption layers and micelles in solutions of sodium dodecyl sulfate and dodecyl acid diethanol amide”,Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol. 233 (2004) p. 193-201

2004г. - Ж. Ангарска, Е. Манев, Критични дебелини: Сравнение между теория и експе¬римент” Сборник Научни трудовe “Природни науки 2004”, Унив. Изд. “Еп. К.Преславски”, с. 131-146

2004г. - Ж. Ангарска, Б. Димитрова, П. Кралчевски, “Изследване на пенни филми от смесени разтвори на йоногенно и амфотерно ПАВ в присъствието на сърфактантнидобавки”, Сборник Научни трудовe “Природни науки 2004”, Унив. Изд. “Еп. К. Преславски”, с. 165-173

2003г. - Angarska J., Dimitrova B., Tachev K. and Sv. Chakarova, “Role of the pH on the stability of foam films and on the properties of adsorption layers formed from solutions of dodecyl benzene sulfonate in the presence of different salts, Ann. of Konstantin Preslavski University, Shoumen, vol. XV B Natural Sciences (2003) p.105-114

2003г. - Ж. Ангарска, “Експериментално изследване на пенни филми от додецилдиметил¬аминооксид. Ролята на полиетиленгликол за намаляване на отлагането намаслени капки върху стъклена повърхност. Годишник на ШУ “Еп. Константин Преславски”, том XV B Природни науки (2003) с. 72-79

2003г. - Б. Димитрова, Ж. Ангарска, “Критична концентрация на електролит за късане на първични черни филми: Ефект на магнезиеви и алуминиеви йони. Годишник наШУ “Еп. Константин Преславски”, том XV B Природни науки (2003) с. 80-87

2003г. - Ж. К. Ангарска, Б. Ст. Димитрова, “Влияние на електролит върху праговите концентрации на йоногенно повърхностно-активно вещество за преход към стабил¬ни инестабилни пенни филми”, Сборник Научни трудов, Природни науки 2003, Унив. Изд. “Еп. К. Преславски”, с. 57-60

2003г. - а) Angarska J. К. and E. D. Manev, “Effect of the driving pressure on the rate of thinning of microscopic foam films”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and EngineeringAspects, vol. 223 (2003) p. 27-34

2003г. - Angarska J. К. and E. D. Manev, “Еffect of the tetrapentyl ammonium bromide adsorption on the electrostatic interactions in aqueous octaethyleneglycol decylether foam films”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol. 223 (2003) p.73-82

2003г. - Angarska J., Dimitrova B., Tachev K. and Sv. Chakarova, “Role of the pH on the stability of foam films and on the properties of adsorption layers formed from solutions ofdodecyl benzene sulfonate in the presence of different salts, Ann. of Konstantin Preslavski University, Shoumen, vol. XV B Natural Sciences (2003) p.105-114

2002г. - Ж. К. Ангарска, К. Д. Тачев, “Експериментално изследване на адсорбция на феритин на фазовата граница разтвор/въздух”, Сборник Научни трудове, Природнинауки Химия, Унив. Изд. “Еп. К. Преславски” (2002), с. 163-175

2002г. - б) Ж. Ангарска, Е. Манев, Изтънаване на микроскопични пенни филми, влияние на движещото налягане, Сборник научни трудове, “Природни науки - Химия” (2002)с. 132-145

2002г. - Ж. К. Ангарска, Б. Ст. Димитрова, П. А. Кралчевски и К. Данов, “Адсорбция на натриев додецилсулфат в присъствието на магнезиев сулфат. Оценка наадсорб¬цията на магнезиевите йони в Щерновия слой на базата на данни за повърх¬ностно¬то напрежение”, Сборник Научни трудове, Природни науки Химия, Унив. Изд. “Еп. К. Преславски” (2002), с. 192 -209

2002г. - б) Ж. Ангарска, Е. Манев, Изтънаване на микроскопични пенни филми, влияние на движещото налягане, Сборник научни трудове, “Природни науки - Химия” (2002)с. 132-145

2001г. - Ж. Ангарска, М. Илиева и М. Чакърова,“Използване на критериите за посока на химичните процеси и условията за равновесие за количествено обяснение навлиянието на температурата и налягането върху химичното равновесие”, Годишник на ШУ, том XV F Следдипломна квалификация (2001) с. 64-77

2001г. - Angarska J. K., E. D. Manev, “Effect of surface forces and surfactant adsorption on the thinning and thickness of foam films”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical andEngineering Aspects, vol.190 (2001) p.117- 127

2000г. - Tachev K. D., Angarska J. K., Kralchevsky P. A. and K. D. Danov “Erythrocyte Attachment to Substrates: Determination of Membrane Tension and Adhesion Energy” Colloidsand Surfaces B: Biointerfaces, vol. 19 (2000), p. 61 – 80

1998г. - Angarska J. K., Tachev K. D., Kralchevsky P. A., Mehreteab A. and G. Broze. “Effects of Counterions and Co-ions on the Drainage and Stability of Liquid Films and Foams” J.Colloid and Interface Sci., vol. 200 (1998) p. 31-45

1998г. - К. Д. Тачев, Ж. К. Ангарска и Д. В. Димитров, “Интерферометричен метод за из¬следване на адхезионното поведение на клетки”, Годишник на ШУ, том XIV BПриродо-математически науки (1998) с.180-190

1997г. - Ж. Ангарска, Д. Милотов, “Опростен термодинамичен подход за критерии и посока на химичните процеси и условията за химично равновесие” Годишник на ШУ,том XIV D, Следдипломна квалификация (1997) с. 106-112

1997г. - Angarska J. K., Tachev K. D., Ivanov I. B., Mehreteab A. and G. Brose, “Effect of Magnesium Ions on the Properties of Foam Films Stabilized with Sodium Dodecyl Sulfate”, J.Colloid and Interface Sci., vol. 195 (1997) p. 316-328

1996г. - Красимир Тачев, Жана Ангарска и Йорданка Статева, “Стратификация на пенни филми с бичи серумен албумин и натриев додецил сулфат” Доклади, Биология иГеография, Юбилейна научна сесия ”25 години ШУ ”Еп. К. Преславски”, Шумен, 30. X – 1. XI. 1996, (1999) с. 86-90

1996г. - Ж. Ангарска, Кр. Тачев и К. Калчев, “Изследване на адхезионното поведение на еритроцити с мембрани, обогатени с гликофорин”, Доклади, Физика и Химия,Юбилейна научна сесия ”25 години ШУ ”Еп. К. Преславски”, Шумен, 30. X – 1. XI, 1996, (1999) с. 168-172

1991г. - Angarska J. K., Tachev K. D., Ivanov I. B., Kralchevsky P. A. and E. F. Leonard “Red Blood Cell Interaction with a Glass Surface”, in: Cell and Model Membrane Interactions,(Ed. Shinpei Ohki), Plenum Press, New York and London (1991) р.199- 213

1987г. - Edward F. Leonard , Iraj Rahmim, Jana K. Angarska , Christian S. Vassilieff and Ivan. B. Ivanov, “The Close Approach of Cell to Surfaces” in: Blood in contact with natural andartificial surfaces (Eds. E. Leonard, V. Turitto and L. Vroman), Ann. of NY Acad. Sci., vol. 516 (1987) р.502- 512, NY Acad. of Sciences, New York

1982г. - Б. Димитрова, Ж. Ангарска, Л. Е. Боброва, Г. П. Ямпольская, В. Н. Измайлова, “О двух типах пенных плонок ?-химотрипсина”, Вестник Московского университета,том 23, Серия 2 Химия, № 5 (1982) с. 476-480

1982г. - Ж. Ангарска, Л. Григоров, Хр. Василиев, И. Иванов, “Термодинамични свойства на тънки филми стабилизирани с етери на полиетиленгликола”, Сборник докладиЮбилейна научна сесия посветена на одишнината на Българската държава и 10-годишнината на ВПИ, ВПИ Шумен, СНР клон Шумен, Химия (1982) с.40- 49

1981г. - Измайлова В. Н., Ангарска Ж. К., Ямпольская Г. П., Туловская З. Д., “Реало¬гические свойства адсорбционных слоев alfa-химотрипсина на границе водный растворбелка – воздух в условиях получения черных пленок”, Коллоидный журнал, том. XLIII, № 1, (1981) с. 155-161

1981г. - Измайлова В. Н., Ямпольская Г. П., Ангарска Ж. К., Боброва Л. Е., “Свойства свободных черные пленки белков” в книгата “Физикохимия модельных клеточныхмембран”, Владивосток, 1981, с.16-41

1981г. - Платиканов Д., Ямпольская Г. П., Рангелова Н., Ангарска Ж. К., Боброва Л. Е., Измайлова В. Н., “Свободные черные пленки белков. 2. Термодинамическиепара¬метры, Коллоидный журнал, том XLIII, № 1 (1981) с. 177-180

1981г. - Измайлова В. Н., Ангарска Ж. К., Ямпольская Г. П., Туловская З. Д., “Реалогические свойства адсорбционных слоев ?-химотрипсина на границе водный растворбелка – воздух в условиях получения черных пленок”, Коллоидный журнал, том. XLIII, № 1, (1981) с. 155-161

1981г. - Измайлова В. Н., Ямпольская Г. П., Ангарска Ж. К., Боброва Л. Е., “Свойства свободных черные пленки белков” в книгата “Физикохимия модельных клеточныхмембран”, Владивосток, 1981, с.16-41

1980г. - В. Н. Измайлова, Ж. К. Ангарска, Г. П. Ямпольская, З. Д. Туловская, “Механизм разрушения адсорбционных слоев белков, сформированных на границе разделараствор- воздух, Коллоидный журнал, том XLII, № 3 (1980) с. 554-556

1980г. - Ж. К. Ангарска, Г. П. Ямпольская, Л. Е. Боброва, В. Н. Измайлова, “Образование и устойчивость пенных черных пленок глобулярных белков, Коллоидный журнал,том XLII, №3 (1980) с. 424-429

1980г. - Д. Н. Платиканов, Г. П. Ямпольская, Н. И. Рангелова, Ж. К. Ангарска, Л. Е. Боброва, В. Н. Измайлова, “Свободные черные пленки белков. 1. Концентрацииобразования и механическое равновесие”, Коллоидный журнал, Т. XLII, № 5 (1980) с. 893-897

1975г. - Т. Коларов, Д. Ексерова, Ж. Крумова и Н. Рангелова, “Преход между обикновени и нютонови черни филми, стабилизирани с катионно повърхностноактивнове¬щество”, Годишник на СУ, Хим. фак., том. 69, №. 2 (1974/1975) с. 99-106

Доклади

2015г. - D. Ivanova, J. Angarska, E.Manev, IV-ти Научен семинар по физикохимия за млади учени и докторанти, Институтът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“, 15-17 Април 2015, София „Изтъняване на пенни филми от смесени разтвори на нейонни и йонни повърхностно-активни вещества”.

2015г. - D. Ivanova, J. Angarska, E.Manev, I5th International Conference for Colloid and Interface, 21.06.2015 - 24.06.2015, Амстердам, Холандия, “Critical thickness of foam films stabilized by dodecyl-beta-D-maltoside mixtures with nonionic or ionic surfactants”.

2015г. - D. Ivanova, J. Angarska, E.Manev, K.Tachev, Smart and green interfaces: Fundamentals and diagnostics (SGI-FunD), October 29-31, 2015, София, “Critical thickness of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactants and their mixtures”.

2015г. - D. Ivanova, J. Angarska, XIII th National Conference “Natural Sciences 2015”(NCNS 2015), 25-27 September 2015, Varna“Critical thickness of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactants and their mixtures”

2015г. - J. Angarska, XIII th National Conference “Natural Sciences 2015”(NCNS 2015), 25-27 September 2015, Thin Liquid Films. DLVO and non DLVO components of the disjoinig pressure.

2014г. - Dilyana Ivanova, Jana Angarska, Emil Manev, “Critical thickness of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactants and their mixtures”, EUFOAM 2014, Thessaloniki, Greece, 7- 10 July, 2014 – постер

2014г. - Dilyana Ivanova, Jana Angarska, Emil Manev, “Critical thickness of foam films stabilized by nonionic surfactants and their mixtures”, Дванадесета Национална конференция с международно участие “Природни науки 2014” (NCNS2014), Шуменски университет , Варна, 26-28 September, 2014 - доклад.

2013г. - Gerasimova, A., Ivanova, D., Angarska, J., J. Tacheva – Доклад „Effect of bovine serum albumin adsorption on the thinning of foam films stabilized by n- dodecyl- b- D maltoside“, International conference of young scientists, (Plovdiv) 2013.

2013г. - Angarska J., Gerasimova., A., Ivanova D., K. Balashev, – Постер „Competitive adsorption of bovine serum albumin and n-dodecyl-beta-D-maltoside in foam films“, Международна конференция 27th ECIS Conference, 1-6 September,Sofia (Bulgaria) 2013

2013г. - Dilyana Ivanova, Jana Angarska and Aneliya Gerasimova, „Determination of the viscosity in foam films from Bovine Serum Albumin and from its mixtures with n-dodecyl-beta-D-maltoside”, National Conference with International Participation “Natural sciences” 2013, Varna, 27-28 September, 2013.

2013г. - Jana Angarska, Aneliya Gerasimova, Dilyana Ivanova and Konstantin Balashev, „Competitive adsorption of bovine serum albumin and n-dodecyl-beta-D-maltoside in foam films”, 27th European conference of Colloid and Interface Science (ECIS Conference), Sofia (Bulgaria), 1-6 September 2013.

2012г. - Dilyana Ivanova, Jana Angarska, Еxperimental and theorеtical data for the critical thickness of foam films stabilized by N- dodecyl-beta-D- maltoside, 9th conference of foams “Eufoam 2012”, Lisbon , Portugal, 8-12 .07.2012.

2012г. - Gerasimova , J. K. Angarska , K. D. Tachev and G. P.Yampolskaya, Drainage and critcal thickness of foam films from mixed solutions of bovine serum albumin and n-dodecyl-beta-d-maltoside , 9th conference of foams Eufoam 2012, Lisbon , Portugal, 8-12 .07.2012

2012г. - Наталия Христова (бакалавар, Химия №1067), Диляна Иванова, Жана Ангарска, Експериментални данни за скоростта на изтъняване и критичните дебелини на пенни филми, стабилизирани с хексаетиленгликол монододецил етер” International conference – „10 years-Natural Sciences conference”, 28-30 September (2012), Варна.

2012г. - Dilyana Ivanova, Jana Angarska and Emil Manev, Disjoining pressure isotherms obtained by the dynamic method for foam films stabilized by non-ionic surfactants, International conference „10 years-Natural Sciences conference”, 28-30 September (2012), Варна.

2010г. - D. Ivanova, Zh. Angarska, S. Karakashev, E. Manev, Drainage of foam films stabilized by an ionic or a non-ionic surfactant and their mixture, 8th European Conference on Foams, Emulsions and Applications, July 14-16.06, 2010, Borovets, Bulgaria.

2010г. - J.K. Angarska A. A. Elenskyi, G. P. Yampolskaya and K. D. Tachev “ Foam films from mixed solutions of bovine serum albumin and n-dodecyl-beta-d- maltoside”, EUFOAM 2010, 8th European Conference on Foams, Emulsions and Applications, July 14-16.06, 2010, Borovets, Bulgaria.

2009г. - Jana K. Angarska, Theodor D. Gurkov, Krassimir Tachev and Wolfgang Gaschler, ”Thin liquid film stability, characterized by drainage rate and statistics of rupture at different film size”, COST D43 Meeting of Workgroups 3-6, Marcoule, France, March 17 – 19, 2009

2009г. - S. I. Karakashev, D.S. Ivanova, Zh. K. Angarska, E. D. Manev, R. Tsekov, B. Radoev, R. Slavchov and A. V. Nguyen, 2009, ”Dynamic Effects in Thin Liquid Films with Non-ionic Surfactants”, Proceedinds in 3-th International Conference of Young Scientists, 2009, June 18-19, Plovdiv, Bulgaria.

2008г. - Zhana Angarska , Cosima Stubenrauch , Emil Manev, “Effect of nonionic surfactants on the thinning and critical thickness of foam films stabilized by n-dodecyl-beta-d-maltoside” III International Conference on Colloid Chemistry and Physicochemical Mechanics, IC-CCPCM’2008 Moscow, Russia, 24-28 June,2008.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2015г. - С Т А Н О В И Щ Е за преподавателската и научноизследователската дейност на д-р Радка Томова, кандидат за академичната длъжност «доцент» в ШУ «Епископ константин Преславски: в професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия), 2015 - от проф. д-рЖана Ангарска

2014г. - Рецензия относно дисертационния труд на тема „Състав и реология на адсорбционни слоеве от смеси на протеини и ПАВ върху различни междуфазови граници” на Румяна Добрева Станимирова за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по научна специалност 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.2 Химически науки (Теоретична химия)

2014г. - Рецензия относно дисертационния труд на тема „Получаване на порьозни материали от пени, стабилизирани със силикатни частици” на Иван Игоров Лесов за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по научна специалност 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.2 Химически науки (Теоретична химия)

2013г. - Становище по конкурс, обявен в ДВ, бр.90/16.11.2012 г. за професор в СУ „Св. Климент Охридски” в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.2 Химически науки (Теоретична химия - химична кинетика)

2013г. - Становище относно дисертационния труд на тема „Устойчиви органични замърсители и тежки метали в черноморски риби” на доц. Мона Динкова Станчева за придобиване на научната степен „Доктор на химическите науките” в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.2 Химически науки и научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества”.

2013г. - Рецензия относно дисертационния труд на тема „Образуване и стабилност на пени в присъствие на повърхностно-активни вещества и полимери” на Радка Енчева Петкова за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по научна специалност 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.2 Химически науки (Теоретична химия)

2012г. - The Manuscript COLSUA-D-12-01491 for Special Issue:EUFOAM 2012 in Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, entitled “Adsorption behavior of non-conventional eco-friendly tyrosine glycerol ether surfactants”

2012г. - Langmuir, Manuscript Number: la-2012-01143 Title: Effect of the adsorption component of the disjoining pressure on the foam film drainage.

2012г. - Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects Manuscript Number: COLSUA-D-121-01491 - 2012 Title: Adsorption behavior oh non conventional eco friendly tyrosine glycerol ether surfactants.

2012г. - Становище на дисертационния труд на тема „Полихлорирани бифенили в храни от животински произход” на Томислав Николаев Ризов за присъждане на образователната и научната степен „Доктор” по научна специалност Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества 2012, МУ-Варна (с шифър 010510)

2010г. - Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects Manuscript Number: COLSUA-D-10-01179 - 2010 Title: Synergistic effects of oppositely charged surfactants on the stability of foam films

2010г. - Journal of Colloid and Interface Science Manuscript Number: JCIS-10-2240 - 2010 Title: Inhibition of bubble coalescence: effect of salt concentration and speed of approach

Цитирания

2016г. - Authors: Victor M Starov Title: Hysteresis of Contact Angle of Sessile Droplets on Smooth Homogeneous Solid Substrates via.. Source: Langmuir 04/2015; 31(19). DOI:10.1021/acs.langmuir.5b01075 Document Type: Article

2016г. - Authors: Quanhua Deng, Haiping Li, Haoyang Sun Title: Hyperbranched exopolysaccharide-enhanced foam properties of sodium fatty alcohol polyoxyethylene ether sulfate Source: Colloids and surfaces B: Biointerfaces 01/2016; 141. DOI:10.1016/j.colsurfb.2016.01.050 Document Type: Article

2016г. - Authors: Kaustubh Rane, Nico F A Vegt Title: Understanding the influence of capillary waves on solvation at the liquid-vapor interface Source: The Journal of Chemical Physics 03/2016; 144(11-11). DOI:10.1063/1.4943781 Document Type: Article

2016г. - Authors: Frederik Jargen Lech Title: Stability Properties of Surfactant-Free Thin Films at Different Ionic Strengths: Measurements and Modeling Source: Langmuir 02/2015; 31(9). DOI:10.1021/la504933e Document Type: Article

2016г. - Authors: Robert Christopher Roberts Title: Droplet-based electro-coalescence for probing threshold disjoining pressure Source: Lab on a Chip 05/2015; 15(9):2018-2024. DOI:10.1039/c5lc00177c Document Type: Article

2016г. - Authors: Xiao, C., Zhou, L., Sun, Z., Du, X., Yang, Y. Title: Near-wall fluid flow near the pinned contact line during droplet evaporation Source: Experimental Thermal and Fluid Science volume 72, issue , year 2016, pp. 210 - 217 Document Type: Article

2016г. - Authors: Johannes Kamp, Jrn Villwock, Matthias Kraume Title: Drop coalescence in technical liquid/liquid applications: a review on experimental techniq... Source: Reviews in Chemical Engineering 07/2016; DOI:10.1515/revce-2015-0071 Document Type: Article

2016г. - Author N. Pagureva, S. Tcholakova, K. Rusanova, Title:"Factors affecting the coalescence stability of microbubbles , Source: Colloids and Surfaces A Physicochemical and Engineering Aspects 08/2016; DOI:10.1016/j.colsurfa.2016.08.012 Document Type: Article

2016г. - Authors: Ali, M.S., Al-Lohedan, H.A. Title: Multi-technique approach on the interaction between sugar-based surfactant n- dodecyl beta-d-maltoside and bovine serum albumin Source: Journal of Luminescence , 2016 Document Type: Article

2016г. - Authors: Todorov, R. Title: Thin liquid films in biomedical studies Source: Current Opinion in Colloid and Interface Science , 2015 Document Type: Article

2015г. - Authors: Wang, L. Title: Modeling of bubble coalescence in saline water in the presence of flotation frothers Source: International Journal of Mineral Processing volume 134, issue, year 2015, pp. 41 – 49 Document Type: Article

2015г. - Authors: Li Zhang, Alesya Mikhailovskaya, Pavel Yazhgur, Title: Precipitating Sodium Dodecyl Sulfate to Create Ultrastable and Stimulable Foams , Source: Angewandte Chemie International Edition 06/2015; DOI:10.1002/anie.201503236 Document Type: Article

2015г. - Authors: Ghislain Bournival, Ludmila de Oliveira e Souza, Seher Ata , Erica J. Wanless Title: Effect of alcohol frothing agents on the coalescence of bubbles coated with hydrophobized silica particles Source: Chemical Engineering Science 07/2015; 131. DOI:10.1016/j.ces.2015.03.036 Document Type: Article

2015г. - Authors: Ali, M.S., Al-Lohedan, H.A. Title: Multi-technique approach on the interaction between sugar-based surfactant dodecyl D maltoside and bovine serum albumin Source: Journal of Luminescence , 2016 Document Type: Article

2015г. - Authors: Todorov, R. Title: Thin liquid films in biomedical studies Source: Current Opinion in Colloid and Interface Science , 2015 Document Type: Article

2015г. - Authors:Zhao, X., Dong, D., Zheng, W., Jiao, L., Han, P. Title: The application of laser-induced breakdown spectroscopy in domestic detergent residues detection Source: RSC Advances (2015) 5 (108), pp. 89164-89170 Document Type: Article

2015г. - Authors:Lech, F.J., Wierenga, P.A., Gruppen, H., Meinders, M.B.J. Title: Stability properties of surfactant-free thin films at different ionic strengths: Measurements and modeling Source: Langmuir (2015), 31 (9), pp. 2777-2782 Document Type: Article

2015г. - Authors: Liu, Z., Chan, S.T., Faizi, H.A., Roberts, R.C., Shum, H.C. Title: Droplet-based electro-coalescence for probing threshold disjoining pressure Source: Lab on a Chip - Miniaturisation for Chemistry and Biology 2015 15 (9), pp. 2018-2024 Document Type: Article

2015г. - Authors: Ali, M.S., Al-Lohedan, H.A. Title: Multi-technique approach on the interaction between sugar-based surfactant dodecyl D-maltoside and bovine serum albumin Source: Journal of Luminescence , 169 (2016) 35-42 Document Type: Article

2015г. - Authors: Ali, M.S., Al-Lohedan, H.A. Title: Multi-technique approach on the interaction between sugar-based surfactant dodecyl D-maltoside and bovine serum albumin Source: Journal of Luminescence , 169 (2016) 35-42 Document Type: Article

2014г. - Kosior, D., Zawala, J., Todorov, R., Exerowa, D., Malysa, K. Bubble bouncing and stability of liquid films formed under dynamic and static conditions from n-octanol solutions, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 460, pp. 391-400 р.2014

2014г. - Li, E.Q., Vakarelski, I.U., Chan, D.Y.C., Thoroddsen, S.T., Stabilization of thin liquid films by repulsive van der waals force, Langmuir 2014, 30 (18), pp. 5162-5169

2014г. - Nikolov, A., Wasan, D. , Wetting-dewetting films: The role of structural forces, Advances in Colloid and Interface Science , 2014

2014г. - Bournival, G., Du, Z., Ata, S., Jameson, G.J., Foaming and gas dispersion properties of non-ionic surfactants in the presence of an inorganic electrolyte, Chemical Engineering Science, 116, 2014, pp. 536-546.

2014г. - Jhong, J.-F., Venault, A., Liu, L., (...), Huang, J., Chang, Y. Introducing mixed-charge copolymers as wound dressing biomaterials, ACS Applied Materials and Interfaces, 2014

2014г. - . Chen, M., Lu, X., Liu, X., (...), Zhu, Y., Zhou, H., Specific counterion effects on the atomistic structure and capillary-waves fluctuation of the water/vapor interface covered by sodium dodecyl sulfate, Journal of Physical Chemistry, 2014

2014г. - Bournival, G., Ata, S., Karakashev, S.I., Jameson, G.J., An investigation of bubble coalescence and post-rupture oscillation in non-ionic surfactant solutions using high-speed cinematography , Journal of Physical Chemistry, 2014, 118 (33), pp. 19205-19213

2014г. - Shokrollahi, A., Ghazanfari, M.H., Badakhshan, A.Application of foam floods for enhancing heavy oil recovery through stability analysis and core flood experiments, Canadian Journal of Chemical Engineering 2014, 92 (11), pp. 1975-1987

2014г. - Състав и реология на адсорбционни слоеве от смеси на протеини и ПАВ върху различни междуфазови граници” Дисертационен труд на Румяна Добрева Станимирова за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по научна специалност 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.2 Химически науки (Теоретична химия)

2014г. - MR Behera, SR Varade, P Ghosh, P Paul, AS NegiFoaming in Micellar Solutions: Effects of Surfactant, Salt and Oil Concentrations, Ind. Eng. Chem. Res., Article ASAP, DOI: 10.1021/ie503591v IF 2.235

2014г. - MR Borges, R de Carvalho Balaban, L-arabinose (Pyranose and Furanose Rings)-branched Poly (Vinyl Alcohol): Enzymatic synthesis of the sugar esters followed by free radical polymerization, Journal of Biotechnology 192 (2014) 42–49 IF 3.221

2014г. - G. Gochev , I. Retzlaff, D. Exerowa,R. Miller, Electrostatic stabilization of foam films from beta-lactoglobulin solutions, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 460 (2014) 272–279

2014г. - JS Marshal, S. Li, Adhesive particle flow: a discreet-element approach, Cambridge University Press, NY, 2014 (ISBN 978-1-107-03207)

2013г. - 1. Sett, S., Sinha-Ray, S., Yarin, A.L.: Gravitational drainage of foam films - Langmuir, 2013, 29 (16) , pp. 4934-4947 (IF = 4.186) 2.On the growth of pneumatic foams Karakashev, S.I., Georgiev, P., Balashev, K. European Physical Journal E 36 (2) , art. no. 13. 2013 3. Effects of sodium dodecyl sulfate on the oriented growth of nesquehonite whiskers Yang, C., Song, X., Sun, S., Sun, Z., Yu, J. Advanced Powder Technology 24 (3) , pp. 585-592, 2013 4. An investigation of bubble coalescence and post-rupture oscillation in non-ionic surfactant solutions using high-speed cinematography Bournival, G., Ata, S., Karakashev, S.I., Jameson, G.J. Journal of Colloid and Interface Science 414 , pp. 50-58, 2013 5.Vitasari, D., Grassia, P., Martin, P., Surfactant transport onto a foam lamella, Chemical Engineering Science 102 , pp. 405-423, 2013-11-08

2012г. - 1.Authors: Laundess A. J., Rayson M. S., Dlugogorski B. Z., and Kennedy E. M., “Suppression Performance Comparison for Aspirated, Compressed-Air and In Situ Chemically Generated Class B Foams”, Source: Fire Technology, 48, 3, 625-640, 2012. 2.Authors: Chen, M., Lu, X., Liu, X., Hou, Q., Zhu, Y., Zhou, H. Molecular Dynamics Simulation of the Effects of NaCl on Electrostatic Properties of Newton Black Films Source: Journal of Physical Chemistry C 116 (41), pp. 21913-21922, 2012. 3.Authors: W. R. Dodson, III, P. Dimitrakopoulos “Tank-treading of swollen erythrocytes in shear flows”. Source: Physical Review E, 85, 2 DOI: 10.1103/PhysRevE.85.021922, 2012. 4.Authors: Emile, J., Werts, M.H.V., Artzner, F., Casanova, F., Emile, O., Navarro, J.R.G., Meneau, F. Foam films in the presence of functionalized gold nanoparticles, Source: Journal of Colloid and Interface Science 383 (1), pp. 124-129, 2012. 5.Authors: Emile, J., Casanova, F., Loas, G., Emile, O.,Swelling of a foam lamella in a confined channel, Source: 2012, Soft Matter 8 (27), pp. 3223-3227, 2012. 6. Author:Ferdous S., “Adsorption Kinetics of Alkane-thiol Capped Gold Nanoparticles at Liquid-Liquid Interfaces”, Source: PhD thesis, University of Waterloo (for the degree of Doctor of Philosophy in Chemical Engineering), Waterloo, Ontario, Canada, 2012 (http://www.uwspace.uwaterloo.ca/handle/10012/6580). 7. Author:Koehler S. A., “Foam Drainage”, In “Foam Engineering: Fundamentals and Applications” (Stevenson P., Ed.), John Wiley & Sons, Ltd. Source: Ch.3, pp. 27-58 (ISBN: 978-0-470-66080-5, 2012. 8. Author:J. B. Winterburn, P. J. Martin, " Foam mitigation and exploitation in biosurfactant production", Source: Biotechnology Letters, 34, 2, 187-195, 2012. 9.Authors:Wang, L, Drainage and rupture of thin foam films in the presence of ionic and non-ionic surfactants, Source: International Journal of Mineral Processing 102-103, pp. 58-68, 2012. 10.Authors: Ochanda, F.O., Samaha, M.A., Tafreshi, H.V., Tepper, G.C., Gad-El-Hak, M. Salinity effects on the degree of hydrophobicity and longevity for superhydrophobic fibrous coatings , Source: Journal of Applied Polymer Science 124 (6), pp. 5021-5026, 2012. 11.Authors:Wang, L.Inter-bubble attractions in aqueous solutions of flotation frothers, Source: Separation Technologies for Minerals, Coal, and Earth Resources , pp.35-45, 2012. 12.Authors: Wang, L., Qu, X.Impact of interface approach velocity on bubble coalescence, Source: Minerals Engineering , 26 (1), pp. 50-56, 2012. 13. Author:Rayat, K., Feyzi, F. Estimation of the electric field strength required for breaking the water-in-oil emulsion: A thermodynamic approach considering droplets deformation and the effect of interfacial tension Source: Fluid Phase Equilibria 316, pp. 156-163, 2012. 14. Author:Yunfei, H., Yazhuo, S., Honglai, L., Dominique, L., Anniina, S. Surfactant adsorption onto interfaces: Measuring the surface excess in time, Source: Langmuir 28 (6), pp. 3146-3151, 2012. 15.Authors: Wang, L., Drainage and rupture of thin foam films in the presence of ionic and non-ionic surfactants Source: International Journal of Mineral Processing 102-103, pp. 58-68, 2012. 16. Author: Phan, C.M., Nakahara, H., Shibata, O., Moroi, Y., Le, T.N., Ang, H.M., Surface potential of methyl isobutyl carbinol adsorption layer at the air/water interface Source: Journal of Physical Chemistry B 116 (3), 2012, pp. 980-986. 17. Author:Wang, L., Drainage and rupture of thin foam films in the presence of ionic and non-ionic surfactants. Source: International Journal of Mineral Processing 102-103, 2012, pp. 58-68. 18. Author:Wang, L. Inter-bubble attractions in aqueous solutions of flotation frothers, Source: Separation Technologies for Minerals, Coal, and Earth Resources pp. 35-45 2012. 19.Authors: Varga, I., Meszaros, R., Stubenrauch, C., Gilanyi, T. Adsorption of sugar surfactants at the air/water interface , Source: Journal of Colloid and Interface Science 379 (1), pp. 78-83, 2012. 20.Authors: Catanoiu, G., Blunk, D., Stubenrauch, C. Novel ethoxylated inositol derivatives - Hybrid carbohydrate/oligoethylene oxide surfactants, Source: Journal of Colloid and Interface Science 371 (1), pp. 82-88, 2012

2011г. - 1.Authors: Rujirawanich, V., Chavadej, S., O Haver, J.H., Rujiravanit, R., Title: Removal of trace calcium ion using continuous multistage ion foam fractionation. Part III-Effect of salt addition Source: Colloids and surfaces A Physicochemical and engineering aspects Volume: 385 Issue: 1-3 Pages: 171-180, 2011. 2.Authors: Zhang, F., Wu, Z., Wu, Z., Wang, H., “Effect of ionic strength on the foam separation of nisin from the fermentation broth”. Source: Separation and Purification Technology, 78, 1, 42-48, 2011. 3.Authors: Jayathilake, P.G., Liu, G., Tan, Z., Khoo, B.C., Numerical study of a permeable capsule under Stokes flows by the immersed interface method. Source: Chemical Engineering Science, 66, 10, 2080-2090, 2011. 4.Authors: Shuiqing L., J. S. Marshall, Guanqing L., Qiang Y., ”Adhesive particulate flow: The discrete-element method and its application in energy and environmental engineering”, Source:Progress in Energy and Combustion Science, 37, 6, pp 633-668, 2011. Authors: Marshall J. S., Chesnutt J. KW, and Udaykumar HS., Mesoscale Analysis of Blood Flow, In Image-Based Computational Modeling of the Human Circulatory and Pulmonary Systems: Methods and Applications. Source:Chandran, K.B., Udaykumar, H.S., Reinhardt, J.M, (Eds.), Springer Science and Business Media, , XX, Ch. 6, pp. 235-266, 2011. 5.Authors:Leen C. J. Thomassen, V. Rabolli, K. Masschaele, G. Alberto, M. Tomatis, M. Ghiazza, F. Turci, E. Breynaert, G. Martra, Ch. E. A. Kirschhock, J. A. Martens, D. Lison, and B. Fubini, “Model System to Study the Influence of Aggregation on the Hemolytic Potential of Silica Nanoparticles”. Source: Chemical Research in Toxicology, 24, 11, pp 1869–1875, 2011. 6.Authors:Saien, J., Asadabadi, S., “Synergistic adsorption of Triton X-100 and CTAB surfactants at the toluene and water interface”, Source: Fluid Phase Equilibria, 307, 1, 16-23, 2011. 7.Authors: Sayantan S., Pallab Gh., "Coalescence of bubbles and stability of foams in Brij surfactant systems", Source: Industrial and Engineering Chemistry Research, 2011, 50, 8, 4484-4493, 2011. 7.Authors: Sayantan S., Pallab Gh., "Coalescence of air bubbles in aqueous solutions of alcohols and nonionic surfactants”. Source: Engineering Science, 66, 20, 4824-4837, 2011. 8.Authors: Mishchuk, N.A. , The model of hydrophobic attraction in the framework of classical DLVO forces. Source: Advances in Colloid and Interface Science, volume 168, issue1-2, year 2011, pp. 149 – 166. 9. Authors: Pan, L., Jung, S., Yoon, R.-H., Effect of hydrophobicity on the stability of the wetting films of water formed on gold surfaces. Source:Journal of Colloid and Interface Science 361 (1), 2011, pp. 321-330. 10.Authors: Samanta, S., Ghosh, P., Coalescence of bubbles and stability of foams in brij surfactant systems. Source: Industrial and Engineering Chemistry Research 50 (8), 2011 pp. 4484-4493. 5. Authors: Del Castillo, L.A., Ohnishi, S., Horn, R.G., Inhibition of bubble coalescence: Effects of salt concentration and speed of approach, Source: Journal of Colloid and Interface Science 356 (1), pp. 316-324, 2011. 11.Authors: Samanta, S., Ghosh, P., Coalescence of bubbles and stability of foams in brij surfactant systems. Source: Industrial and Engineering Chemistry Research 50 (8), 2011 pp. 4484-4493 Authors: Del Castillo, L.A., Ohnishi, S., Horn, R.G., Inhibition of bubble coalescence: Effects of salt concentration and speed of approach. Source: Journal of Colloid and Interface Science 356 (1) , pp. 316-324, 2011. 11.Authors: Pan, L., Jung, S., Yoon, R.-H., Effect of hydrophobicity on the stability of the wetting films of water formed on gold surfaces. Source:Journal of Colloid and Interface Science 361 (1), 2011, pp. 321-330 Authors: Pan, L., Jung, S., Yoon, Authors: Pan, L., Jung, S., Yoon, R.-H., Effect of hydrophobicity on the stability of the wetting films of water formed on gold surfaces. Source:Journal of Colloid and Interface Science 361 (1), 2011, pp. 321-330

2010г. - Authors: Schelero, N., Hedicke, G., Linse, P., Klitzing, R.V., "Effects of counterions and co-ions on foam films stabilized by anionic dodecyl sulfate", Source: Journal of Physical Chemistry B, 114, 47, 15523-15529, 2010. Authors: Treter, J., Peixoto, M.P.G., Ortega, G.G., Canto, G.S., "Foam-forming properties of Ilex paraguariensis (mate) saponin: Foamability and foam lifetime analysis by Weibull equation", Source:, Quimica Nova, 33, 7, 1440-1443, 2010. Authors: Zhang, F., Wu, Z., Yin, H., Bai, J., "Effect of ionic strength on the foam fractionation of BSA with existence of antifoaming agent" Source: Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 49, 10, 1084-1088, 2010. Authors:Dong, X., Sun, D., Zhang, H., Cao, C., Xu, J., Jiang, X., "Effect of liquid paraffin on the stability of aqueous foam in the presence and absence of electrolytes", Source: Colloid and Polymer Science, 288, 12-13, 1271-1280, 2010. Authors: Canto, G.S.D., Treter, J., Yang, S., Borre, G.L., Peixoto, M.P.G., Ortega, G.G.", "Evaluation of foam properties of saponin from Ilex paraguariensis A. St. Hil. (Aquifoliaceae) fruits" Source: Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, 46, 2, 237-243, 2010. Authors: Zhu Y.- W., Zhang L., Wang X.-Ch., Zhang L., Zhao S., Yu J.-Y., “Study of foaming properties of sodium lauryl polyoxyethylene ether carboxylate and its mixed systems”. Source: China Surfactant Detergent and Cosmetics, 40, 6, 393-397, 2010. Authors: Jayathilake, P.G., Khoo, B.C., Tan, Z.,"Effect of membrane permeability on capsule substrate adhesion: Computation using immersed interface method", Source: Chemical Engineering Science, 65, 11, 3567-3578, 2010. Authors: Stoyan I. Karakasheva, Roumen Tsekov, Dilyana S. Ivanova, Dynamic effects in thin liquid films containing ionic surfactants Source:Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 356 (2010) 40–45. Karakashev S. I, Ivanova DS., Thin liquid film drainage: Ionic vs. non-ionic surfactants Source: Journal of colloid and interface science Volume: 343 Issue: 2 Pages: 584-593, 2010. Authors: Saien, J., Asadabadi, S., "Adsorption and interfacial properties of individual and mixtures of cationic/nonionic surfactants in toluene and water chemical systems". Source: Journal of Chemical and Engineering Data, 55, 9, 3817-3824, 2010. 4. Authors: Saien, J., Akbari, S., "Interfacial tension of hydrocarbon and different pH aqueous phase systems in the presence of triton X-100". Source: Industrial and Engineering Chemistry Research, 49, 7, 3228-3235, 2010. 5. Authors: Sierra, M.B., Rodriguez, J.L., Minardi, R.M., Morini, M.A., Aicart, E., Junquera, E., Schulz, P.C., "The low concentration aggregation of sodium oleate-sodium linoleate aqueous mixtures", Source: Colloid and Polymer Science, 288, 6, 631-641, 2010. Authors: Nguyen PT, Nguyen AV., Drainage, Rupture, and Lifetime of Deionized Water Films: Effect of Dissolved Gases? Source: LANGMUIR Volume: 26 Issue: 5 Pages: 3356-3363, 2010. Author(s): Rojas C, Urbina-Villalba G, Garcia-Sucre M., Lifetime of micrometer-sized drops of oil pressed by buoyancy against a planar interface Source: PHYSICAL REVIEW E Volume: 81 Issue: 1 Number: 016302 : Part 2, 2010. Author(s): Gunes DZ, Clain X, Breton O, et al., Avalanches of coalescence events and local extensional flows - Stabilisation or destabilisation due to surfactant Source: JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE Volume: 343 Issue: 1 Pages: 79-86, 2010. Hu XY, Li Y, Zhang H, et al., Molecular Dynamics Simulation of Foam Films and Analysis of Foam Drainage Mechanism Source: ACTA CHIMICA SINICA Volume: 68 Issue: 2 Pages: 131-135, 2010.

2009г. - Authors: Dong XQ, Sun DJ, Liu GP, Chengbo Cao, Xiren Jiang Title: Aqueous foam stabilized by hydrophobically modified cellulose and alkyl polyoxyethyl sulfate complex in the presence and absence of electrolytes Source: COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS Volume: 345 Issue: 1-3 Pages: 58-64 Published: AUG 5 2009. Authors: Qu X, Wang LG, Karakashev SI, et al Title: Anomalous thickness variation of the foam films stabilized by weak non-ionic surfactants . Source: Journal of colloid and interface science, Volume: 337 Issue: 2 Pages: 538-547 Published: SEP 15 2009. Authors: Dong XQ, Sun DJ, Liu GP, Chengbo Caoc,, Xiren Jiangd Title: Aqueous foam stabilized by hydrophobically modified cellulose and alkyl polyoxyethyl sulfate complex in the presence and absence of electrolytes Source: Colloids and surfaces a-physicochemical and engineering aspects, Volume: 345 Issue: 1-3 Pages: 58-64, 2009. Authors: Xu Q, Nakajima M, Ichikawa S, et al. Title: Effects of surfactant and electrolyte concentrations on bubble formation and stabilization Source: Journal of colloid and interface science Volume: 332 Issue: 1 Pages: 208-214, 2009. Authors: Moyo, L, “A critical assessment of the methods for intercalating anionic surfactants in layered double hydroxides”, Source: MSc dissertation, University of Pretoria, Pretoria, 2009. Wang, X.-G., Wang, L., Ren, L.-W., Su, C.-M., Zhao, S.,“Foam Properties of ABEPS Series Anionic-Nonionic Surfactants”, Source: Oilfield Chemistry, 26, 4, 357-361, 2009. Authors: P.G. Jayathilake, B.C. Khoo, Zhijun Tan, Capsule-substrate Adhesion in the Presence of Osmosis by the Immersed Interface Method. Source: World Academy of Science, Engineering and Technology vol. 60, 1, 460-469, 2009. Authors: Simulescu V, Maneva E, Ilia G., Drainage and stability of foam films from aqueous solutions of a single nonionic surfactant C12E6 Source: OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS Volume: 3 Issue: 2 Pages: 155-159 Published: FEB 2009. 3. Authors: Wang LG, Yoon RH, Effect of pH and NaCl Concentration on the Stability of Surfactant-Free Foam Films Source: LANGMUIR Volume: 25 Issue: 1 Pages: 294-297, 2009. 5. Authors: Karakashev SI, Nguyen AV Title: Do Liquid Films Rupture due to the So-Called Hydrophobic Force or Migration of Dissolved Gases? Source: LANGMUIR Volume: 25 Issue: 6 Pages: 3363-3368, 2009. Authors: Qu X, Wang LG, Karakashev SI, et al., Anomalous thickness variation of the foam films stabilized by weak non-ionic surfactants Source: JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE Volume: 337 Issue: 2 Pages: 538-547, 2009. Authors: Cai-shan Jiao and Yan Ding, Source: Journal of Shanghai University (English Edition) Environmental and Chemical Engineering10.1007/s11741-009-0312-1263-266 Volume 13, 2009. Tabakova, S.S., Danov, K.D., Effect of disjoining pressure on the drainage and relaxation dynamics of liquid films with mobile interfaces. Source: Journal of Colloid and Interface Science 336 (1), 84 p. 273, 2009. Author(s): Urbina-Villalba G., An Algorithm for Emulsion Stability Simulations: Account of Flocculation, Coalescence, Surfactant Adsorption and the Process of Ostwald Ripening Source: International journal of molecular sciences Volume: 10 Issue: 3 Pages: 761-804, 2009.

2008г. - Authors: Wei XL, Fu SZ, Liu J, et al. Title: Research of foam performance of 3-dodecyloxy-2-hydroxypropyl trimethylammonium bromide and its complex systems Source: JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY Volume: 37 Issue: 3 Pages: 403-412 Published: MAR 2008 Authors: Yoon RH, Wang LG Title: A response to the comment on "Hydrophobic forces in the foam films stabilized by sodium dodecyl sulfate: Effect of electrolyte" Source: LANGMUIR Volume: 24 Issue: 9 Pages: 5194-5196 Published: MAY 6 2008. Authors: Moyo L, Nhlapo N, Focke WW Title: A critical assessment of the methods for intercalating anionic surfactants in layered double hydroxides Source: JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE Volume: 43 Issue: 18 Pages: 6144-6158 Published: OCT 2008 . Authors: Divoux T, Vidal V, Melo F, et al., Acoustic emission associated with the bursting of a gas bubble at the free surface of a non-Newtonian fluid Source: PHYSICAL REVIEW E Volume: 77 Issue: 5 Article Number: 056310 Part: Part 2 Published: MAY 2008. Authors: Sanfeld A, Steinchen A., Emulsions stability, from dilute to dense emulsions - Role of drops deformation Source: ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE Volume: 140 Issue: 1 Pages: 1-65 Published: JUL 1 2008. Authors: Ling J.-L., Mo Q.-H., Lian X.-X., “A study of the nature of the contact surface of a mixture of positive and negative ion surface active agents SDS/CTAB in mixed polar glycol/water solvent”, Source: Chemical Research and Application, 20, 10, 1363-1366, 2008. 1. Authors: Wang L, Yoon RH., Effects of surface forces and film elasticity on foam stability Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING Volume: 85 Issue: 4 Pages: 101-110 Published: JAN 31 2008. 2. Authors: Yoon RH, Wang LG, “A response to the comment on "Hydrophobic forces in the foam films stabilized by sodium dodecyl sulfate: Effect of electrolyte" Source: LANGMUIR Volume: 24 Issue: 9 Pages: 5194-5196 Published: MAY 6 2008. Author(s): Sanfeld A, Steinchen A ., Emulsions stability, from dilute to dense emulsions - Role of drops deformation Source: ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE Volume: 140 Issue: 1 Pages: 1-65 Published: JUL 1 2008. Patil SR, Buchavzov N, Carey E, et al., Binary mixtures of beta-dodecylmaltoside (beta-C(12)G(2)) with cationic and non-ionic surfactants: micelle and surface compositions Source: SOFT MATTER Volume: 4 Issue: 4 Pages: 840-848 Published: 2008. Authors: Ye Z, Zhang F, Han L, et al., The effect of temperature on the interfacial tension between crude oil and gemini surfactant solution Source: Colloids and surfaces a-physicochemical and engineering aspects Volume: 322 Issue: 1-3 Pages: 138-141 Published: JUN 5 2008

Moleculno kinetichna teoriya
текст за семинар


termohimiya_posoka
текст за семинар


Химично равновесиe
текст за семинар


solutions
текст за семинар


electrolytes
текст за семинар


1_kinetics
Учебен материал за студенти от специалността Растителна защита


2_thermochemistry
Учебен материал за студенти от специалността Растителна защита


3_chemical equilibrium
Учебен материал за студенти от специалността Растителна защита


4_solutions
Учебен материал за студенти от специалността Растителна защита