Доц. д-р Ася Пенчева Драгоева-Кириловаабв

Доц. д-р Ася Пенчева Драгоева-Кирилова

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: БИОЛОГИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 312

Телефон: 054 830495 вътр.232

Email: dragoeva_shu.uni@dir.bg, a.dragoeva@shu.bg

Приемно време: първа учебна седмица: четвъртък 13-15 ч.; втора учебна седмица: четвъртък 13-15 ч.

Завършен университет, специалност

ВПИ - гр.Шумен, специалност Биология, с втора специалност Химия, 1987г.

Заемани академични длъжности

1988 г. асистент по цитология

1995 г. ст. асистент

1999 г. гл. асистент

2012 г. доцент

Придобити научни степени

Образователна и научна степен “доктор” - 2003 г.

Водени лекции и/или упражнения

Лекции по клетъчна биология, цитология, физиология на животните и човека, анатомия на човека, анатомия и физиология на висшата нервна дейност, описателна и функционална анатомия на централната нервна система на студенти от бакалавърска степен

Области на научни интереси

Клетъчна биология, генотоксичност, лечебни растения, алелопатия, хормонална регулация

Участия в международни и национални научни проекти

1. Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление. Ръководител: доц. д-р Р. Иванов. Университетски проект РД-05-240/11. 03. 2009 г., финансиран от ШУ «Епископ Константин Преславски»(вътрешноуниверситетски проект).

2. Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление . Ръководител: доц. д-р Б. Дунков Университетски проект РД-05-310/9.03.2010 г, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски (вътрешноуниверситетски проект).

3. Интегративни подходи в биологията и тяхното приложение с цел подобряване на обучението в биологичното направление. Ръководител: доц. д-р Р. Иванов. Университетски проект РД-05-132/24.02. 2011 г, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски (вътрешноуниверситетски проект).

4. Съвременни системни и интегративни подходи като база за повишаване качеството на обучението в еколого-биологичното направление Ръководител: проф. д-р Н. Чипев. Университетски проект РД-07-772/05.04.2012 г., финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски (вътрешноуниверситетски проект).

5. Изследване на ефекта на антропогенни въздействия върху структурно-функционални характеристики на биологични системи в естествени и лабораторни условия. Ръководител: доц. д-р Цв. Иванова. Университетски проект РД-08-266/14.03.2013, финансиран от ШУ “Епископ Константин Преславски (вътрешноуниверситетски проект).

6. Интердисциплинарни изследвания на взаимоотношения и свойства в биологични системи в лабораторни и природни условия. Ръководител доц. д-р Цв. Иванова (РД-08-213/10.03.2014 г.).

7. RD 08-266/10.03.2015 г. Ръководител проф. д-р Цв. Иванова (вътрешноуниверситетски проект).

8. Изследване еколого-биологичния статус на различни биологични обекти. Ръководители: проф. д-р Цв. Игнатова- Иванова/доц. д-р А. Драгоева РД 08-66/02.02.2016 г. финансиран от ШУ «Епископ Константин Преславски» (вътрешноуниверситетски проект).

9.Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на организация на живата материя; .РД.08.125/06.02.2017г. Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева (вътрешноуниверситетски проект).

10.Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека; РД-08-167/09.02.2018 г. Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева (вътрешноуниверситетски проект).

11. Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека; РД-08-104/01.02.2019 г. Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева (вътрешноуниверситетски проект).

Заемани ръководни позиции

Председател на Атестационната комисия при ФПН

Организационна дейност

Член на Факултетен съвет при ФПН

Член на Централната Атестационна комисия при ШУ

Председател на Атестационна комисия при ФПН

Изпълнителен редактор на списание Acta Scientifica Naturalis

Редколегия на сборник Студентска научна конференция „Екология и околна среда“

Редколегия на списание Annual Research & Review in Biology, SCIENCEDOMAIN international (SDI)

Редколегия на списание Virology & Immunology Journal (VIJ)

Ръководство на Кръжок „Етноботаника“ при катедра "Биология"

Дисертации

2003г. - Драгоева-Кирилова А. Влияние на соматотропина, половите хормони, калциеви антагонисти и бета блокери върху продуктивността при свине. Автореферат на дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен “доктор”. Шумен, 2003.

Монографии

2006г. - Сланев С., А. Драгоева. Соматотропинът в животновъдството. Изд. “Светлана”, Шумен, 107 стр., 2006.

Учебници

2016г. - Драгоева А. Въведение в клетъчната биология. Изд. Тензо-02, Шумен. 152 стр., 2016.

2005г. - Драгоева А., О. Димитров. Структура и функции на клетките. Изд. “Светлана”, Шумен, 152 стр., 2005.

Учебни помагала

1992г. - Димитров О., А. Драгоева. Тест по структура и функция на клетката. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, 1992.

Статии

2019г. - Koynova, T., V. Koleva, A. Dragoeva, N. Natchev (2019) Peri-urban National Parks as Green Spaces for Recreation: A Case Study of Nature Park Shumen Plateau. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 10(1): 46-58. doi: 10.4018/IJSESD.2019010104 (Indexed in Scopus, Q4)

2018г. - Koleva V., T. Koynova, A. Dragoeva, N. Natchev (2018) Еlemental composition of surface soils in Naturе Park Shumen Plateau and Shumen City, Bulgaria. Acta Scientifica Naturalis, 5(2): 68-76. DOI: 10.2478/asn-2018-0022

2018г. - Koleva V., A. Dragoeva, T. Koynova, N. Nachev. (2018) Soil Pollution Screening Using Physico-Chemical And Cytogenetic Approaches: A Case Study On A Suburban Recreation Area Nature Park Shumen Plateau (Bulgaria). Pol. J. Environ. Stud. 27(3):18. (IF 1.120; SJR 0.323)

2018г. - Enchev D.D., V.P. Koleva, A.P. Dragoeva, L.B. Behchet-Ibryam, M.N. Mihaylov, N.M. Uzunov, L.Melendez-Alafort, A.Rosato, V.Brel (2018) Synthesis and Cytostatic Activity of 4-bromo-5-ethyl-2-(ethylamino)-5-methyl-5H-1,2-oxaphosphole 2-oxide. J App Pharm Sci, 8(1): 80-86. (IF 0.804)

2018г. - Koleva V., A. Dragoeva, Zh. Stoyanova, Zh. Yordanova, S. Ali, N.M.Uzunov, L. Melendez-Alafort, A. Rosato, D.D. Enchev 2018 In vitro cytotoxicity of allelopathic plants Adonis vernalis L. Origanum vulgare ssp. vulgare L. and Nepeta nuda subsp. nuda. Acta Scientifica Naturalis, 5(1): 64-68

2018г. - Vanya Koleva, Asya Dragoeva, Ismail Ismailov, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov, Lora Georgieva (2018) Growth inhibition of human hepatoma cell line by phosphorylated alfa-hydroxyallenes. Biharean Biologist. 12(1): 48-50 (Lora Georgieva – студент МХ) (SJR 0.15) Art.#e171502

2018г. - Koynova, T., Dragoeva, A., Koleva, V., 2018. Cytotoxicity And Genotoxicity Of Melting Snow – A Case Study Of Shumen Region, Bulgaria. CBU International conference, 21-23.03.2018, Prague, Czech Republic, (Indexed in Thomson Routers and Web of Science) (in press)

2017г. - Dragoeva A., Zh. Stoyanova, V. Koleva, D. Dragolova (2017) Allelopathic activity of Nepeta nuda L. subsp. nuda water extracts Acta Scientifica Naturalis, 4(1) 46-51. (SJIF 2.723)

2017г. - Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Zheni Stoyanova, Eli Zayova, Selime Ali (2017) Allelopathic and in vitro anticancer activity of stevia and chia. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education. 26(4): 593-604 (Selime Ali – студент ЕООС) (SJR 0.190)

2017г. - Teodora Koynova, Vanya Koleva, Asya Dragoeva, Ivayla Kuleva. Cytotoxicity and genotoxicity of soil in Shumen city park (Bulgaria). Central Bohemia University International Conference Innovations in Science and Education, March 22-24, 2017, Prague, Czech Republic. Proceedings of CBU, 5:1149-1153 (Thomson Routers) (Ivayla Kuleva – УОЕ; Teodora Koynova – докторант)

2016г. - Koleva, V., А. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova (2016) A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 2 - Safety concerns. Journal of Ethnopharmacology, 183(13):123-127 (IF 3.261) (студент: T. Koynova, ЕООС)

2016г. - Dragoeva A., M. Radoslavova, V. Koleva, Zh. Bakalova (2016) Attitudes towards significance of healthy body weight and adipose tissue functions among biology students. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education. 25(4), 531-546 (SJR (2015) = 0.190) (студент: Zh. Bakalova, ЕООС)

2015г. - Dragoeva, A., T. Ignatova-Ivanova, V. Koleva, L. Behchet, Zh. Nanova, M. Kaschieva, N. Arhangelova (2015) Comparison of the effect of water infusions of Origanum vulgare ssp. vulgare and Adonis vernalis on the growth of human melanoma cell line and Gram-positive and Gram-negative bacteria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, 4(3):571-577. (SJIF 2.015) (студент: L. Behchet, ЕБКХ)

2015г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, T. Koynova, P.Jordanova (2015) A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research and Essays, 10(5):168-176. (SJR 0.13) (студент: T. Koynova, ЕООС)

2015г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh.Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015). An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, 4(4): 297-305. (SJIF 2.015) (студенти: T. Koynova – ЕООС, G. Dashev – УОЕ)

2015г. - Dragoeva, A. P., V. P. Koleva, Zh. D. Nanova, B. P. Georgiev (2015) Allelopathic Effects of Adonis vernalis L.: Root Growth Inhibition and Cytogenetic Alterations. Journal of Agricultural Chemistry and Environment, 4:48-55. (2-GJIF 0.67)(B. P. Georgiev – студент УОЕ)

2015г. - Dragoeva, A. P., Zh. D. Stoyanova,V. P. Koleva, G. P. Zhekova (2015). A possible application of two Origanum vulgare subspecies from Bulgaria according essential oils composition. Acta Scientifica Naturalis, 2: 32-36. (SJIF 2.723)

2015г. - Nanova, Z., A. Dragoeva, V. Koleva, N. Chipev, B. Georgiev, I. Yotova, M. Ivanov, E. Evstatieva, 2015. Study on the current use of four important medicinal plants of Lamiaceae in Bulgaria, Acta Scientifica Naturalis, 1: 39-49.

2014г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Z. Nanova, P. Jordanova, N. Chipev, V. Kapchina-Toteva, G. Dashev, I. Yotova 2014 Is there a tendency for rising use of herbs in pharmaceutical form – a survey in Bulgaria from an ethnobotanical viewpoint, (Научна конференция «Природни науки`2013», 27-28.ІХ.2013, Варна) Acta Scientifica Naturalis, 1:192-201.

2014г. - Asya Dragoeva, Zheni Nanova, Vanya Koleva, Veneta Kapchina-Toteva, Teodora Koynova, Borislav Georgiev, Milen Ivanov, Yanitsa Nikolova, Yoana Dimitrova, Hyssop – a valuable plant almost unknown in Bulgaria, (Научна конференция «Природни науки`2013»,27-28.ІХ.2013, Варна) Acta Scientifica Naturalis 1:183-191.

2014г. - Koleva, V., A. Dragoeva, A. Andreeva, M. Burova, D. Enchev. 2012. Atomic force microscope as a tool for detecting chromosome damages. (Х National conference with international participation “Natural Sciences` 2012”, 28-30.IX.2012. Varna) Acta Scientifica Naturalis 1:175-182.

2014г. - Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Zheni Nanova, Nesho Chipev, Mariya Kaschieva, Bilyana Boneva, Yavor Penkov, Hristo Marinov, A survey of Lamiaceae family in bulgarian folk medicine – a model approach for ethnobotanical education, (Научна конференция «Природни науки`2013», 27-28.ІХ.2013, Варна) ANNUAL of Konstantin Preslavsky University, Shumen (in press)

2014г. - Koleva, V., A. Dragoeva, M. Draganov, L. Melendez-Alafort, A. Rosato, N. Uzunov, D. Enchev 2014 Inhibition of growth and induction of apoptosis in human lung cancer cells by BR-oxph, Genetika, 46(1):1-10 (IF 0.44)

2014г. - Dragoeva, A.P., V.P. Koleva, Zh. D. Nanova, M. Zh. Kaschieva. 2014. Allelopathy of Cold Water Extracts from Origanum vulgare ssp. vulgare L. Journal of Agricultural Chemistry and Environment, 3:144-150. (IF 0.25)

2014г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, M. Kaschieva, I. Yotova (2014) Allelopathic аnd cytotoxic activity of Origanum vulgare ssp. vulgare growing wild in Bulgaria. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education. 23(6):914-924. (SJR 0.2) (студент: I. Yotova, ЕБКХ)

2014г. - Dragoeva, A.P., T. Ignatova-Ivanova, V.P. Koleva, Zh. D. Nanova, D. Enchev. 2014. Cytotoxic effect of Br-containing oxaphosphole on human melanoma cell line and pathogenic and symbiotic bacteria. International Journal of Current Microbiology and Applied Science, 3(12): 1-7 (IF 1.59)

2013г. - Koleva, V.P., A.P. Dragoeva, A.I. Andreeva, M.T. Burova, S. Georgiev, D.D. Enchev. 2013. Comparative analysis of clastogen-induced chromosome aberrations observed with light microscopy and by means of atomic force microscopy, Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 753(1):29–35 (IF 3.035) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383571813000314

2012г. - Dragoeva, A., V. Koleva, N. Hasanova, S. Slanev, 2012. Cytotoxic and Genotoxic Effects of Diphenyl-ether Herbicide GOAL (Oxyfluorfen) using the Allium cepa test. Res. J. Mut., 2(1):1-9. (Списанието е в чужбина и е индексирано. N. Hasanova е студент с успешно защитена дипломна работа)

2012г. - Радославова М., А. Драгоева. Съсирваща система на кръвта. Природни науки в образованието 21( 4): 505-513, 2012. (SJR = 0.036)

2010г. - Dragoeva A. P., Z. D. Nanova, V. P. Kalcheva, 2010, Allelopathic activity of micropropagated Hyssopus officinalis L., Lamiaceae, water infusions, Brazilian Journal of Pharmacognosy, 20(4):513-518. (SJR = 0.331)

2009г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology, 32(2): 389-393, 2009. (IF 0.583)

2009г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. Determination of cytotoxic effect of 4-bromo-N,N-diethyl-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,2-oxaphosphol-2-amine 2-oxide. Biotechnology & Biotechnological equipment, special edition/on-line, 23(2): 414-417, 2009. (XI Anniversary scientific conference with international attendance, 27-29.05.2009, Sofia) (IF 0.509).

2009г. - Dragoeva A., V. Kalcheva, S. Slanev. Genotoxicity of agricultural soils after one year of conversion period and under conventional agriculture. Journal of Applied Sciences & Environmental Management, 13(1): 81 – 83, 2009. /Материалът е представен също така на XI Anniversary scientific conference with international attenddance, 27-29.05.2009, Sofia: Dragoeva A., V. Kalcheva, S. Slanev. Genotoxicity of agricultural soils after one year of conversion period and under conventional agriculture, публикувано в Biotechnology & Biotechnological equipment, special edition/on-line, 23(2), 163-166, 2009. (IF 0.509)/

2009г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. Low dose genotoxicity of 4–bromo–N,N–diethyl–5,5–dimethyl–2,5–dihydro–1,2–oxaphosphol–2–amine 2–oxide in mice bone marrow cells and Allium cepa L. root tip cells, Genetika, 41(2): 179-188, 2009.

2009г. - Драгоева А., И. Николов. Млечна жлеза – структура, функции, заболявания. Биология, екология, биотехнология, 4: 3-10, 2009.

2008г. - Dragoeva A., Zh. Nanova, V.Kalcheva. Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy Journal, 22(1): 131-142, 2008.(IF 0.525)

2007г. - Драгоева А. Алелопатия – начин за химична комуникация при растенията. Биология, екология, биотехнология, 4: 9-15, 2007.

2006г. - Сланев С., А. Драгоева, В. Калчева. По някои проблеми на замърсяването на агроекосистемите. Обзор. Селскостопанска наука, XXXІX (3): 12-18, 2006.

2006г. - Драгоева А., В. Калчева, С. Сланев. Генетичен мониторинг на състоянието на агроекосистемите. Екология и бъдеще, V(4): 3-8, 2006. /обзор/

2006г. - Калчева В., А. Драгоева, С. Сланев. Установяване степента на генотоксично замърсяване на две различни агроекосистеми чрез сравнителен цитогенетичен анализ на дребни гризачи от природни популации. Селскостопанска наука, XXXІX (1): 57-65, 2006.

2006г. - Драгоева А. Апоптозата – генетично програмирана клетъчна смърт. Биология, екология, биотехнология, 2: 1-10, 2006.

2005г. - Драгоева А., С. Сланев. Влияние на соматотропния хормон върху продуктивните качества на свине. ІІІ. Влияние на pST върху кланичните качества и качеството на месото. Животновъдни науки, XLІІ (3): 100-104, 2005. /обзор/

2004г. - Стойков А., А. Драгоева, П. Драгоев. Методичен подход за определяне на биологическите и икономическите критерии при утвърждаване на нови линии и породи свине. Животновъдни науки, XLІ (4): 97-100, 2004. /методични проблеми/

2004г. - Сланев С., А. Драгоева. Влияние на соматотропния хормон върху продуктивните качества на свине. І. Влияние на pST върху репродукцията. Животновъдни науки, XLІ (4): 93-96, 2004. /обзор/

2004г. - Драгоева А., С. Сланев. Влияние на соматотропния хормон върху продуктивните качества на свине. ІІ. Влияние на pST върху угоителните качества. Животновъдни науки, XLІ (5): 94-98, 2004. /обзор/

2003г. - Slanev S., A. Dragoeva. Effect of Somatotropin pST on Some More Important Fattening and Slaughter Traits in Hybrid Pigs. Bulgarian Journal of Agricultural Science 9(1): 81-88, 2003.

2003г. - Стойков А., А. Драгоева. Фенотипни корелации между някои признаци характеризиращи качеството на месото при свине от породата Голяма бяла, Дунавска бяла и Дюрок. Животновъдни науки, XL(3-4): 119-122, 2003.

2003г. - Драгоева А., А. Стойков. Екологична ефективност при угояването на мъжки некастрирани прасета. Екология и бъдеще, ІІ(1): 82-85, 2003. /обзор/

2002г. - Драгоева А., С. Сланев. Икономическа ефективност от използването на соматотропен хормон при угояване на прасета при различно равнище на лизин в смеската. Икономика и управление на селското стопанство, 5: 46-50, 2002.

2002г. - Стойков А., А. Драгоева. Сравнително проучване върху качеството на месото на мъжки некастрирани прасета от различни породи и предкланично тегло. Животновъдни науки, XXXІX(2): 8-13, 2002.

2002г. - Драгоева А. Влияние на калциеви антагонисти и бета адренергични блокери върху стрес-реакцията на мишки. Животновъдни науки, XXІX (3): 61-64, 2002.

2000г. - Dragoeva A., O.Dimitrov, A. Doichinov, A. Stoikov, B. Shostak. Some possibilities for influence on the stress level and the boar taint in pigs by estrogens. Biotechnology & biotechnological equipment, 14(1): 35-39, 2000.

1999г. - Стойков А., А. Драгоева. Сравнително проучване върху угояването на мъжки некастрирани прасета с различна породна принадлежност и предкланично тегло. І. Угоителни качества. Животновъдни науки, XXXVІ(5-6): 17-21, 1999.

1999г. - Драгоев П., А. Стойков, А. Драгоева. Икономическа ефективност от угояването на мъжки некастрирани прасета от различни породи и предкланични тегла. Икономика и управление на селското стопанство, XXXІV (7): 30-35, 1999.

1998г. - Драгоева А. Полови хормони и репродукция при свинете. кн. Свиневъдство, 1: 36-42, 1998. (научно-популярно издание)

1997г. - Драгоева А., О. Димитров. Структурно-функционални особености на гладките мускули. Биология, екология, биотехнология, 3-4: 1-5, 1997.

1997г. - Драгоева А., А. Стойков, О. Димитров, А. Дойчинов, К. Тачев, Е. Енев. Проучване върху проблема за мириса на месото при угояване на мъжки некастрирани прасета. Селскостопанска наука, XXXV (4): 28-31, 1997. /обзор/

1996г. - Димитров О., А. Драгоева. Мускулното съкращение – механизъм и енергетика. Биология, екология, биотехнология, 6: 1-9, 1996.

1995г. - Саев С., П. Загорчев, К. Ангелов, П. Велинов, А. Драгоева, А. Дойчинов. Предпазване с калциеви антагонисти и бета-адренергични блокери от стрес-провокирана малигнена хипертермия в експеримент на свине. Анестезиология и интензивно лечение, XXІ (1): 3-10, 1995.

1995г. - Doichinov A., A. Dragoeva, O. Dimitrov, S. Slanev. Effect of treatment of pigs with pig somatotropin on their fattening and slaughtering qualities. Biotechnology & Biotechnological equipment, 9(4): 72-74, 1995.

1993г. - Димитров О., А. Драгоева. Секрецията при животинските клетки. Биология, 1: 2-6, 1993.

1993г. - Драгоева А., О. Димитров. Единна мембранна система на еукариотната животинска клетка. Биология, 2: 1-6, 1993.

1993г. - Димитрова Ж., А. Драгоева, О. Димитров. Еволюция в енергийното осигуряване на клетката. Биология, 6: 3-8, 1993.

1991г. - Стойков А., М. Кънев, С. Сланев, Г. Данов, А. Драгоева. Кланични качества при некастрирани мъжки прасета, угоявани до различно живо тегло. Селскостопанска наука, XXІX (4-6): 30-34, 1991.

1991г. - Ангелов К., А. Стойков, А. Драгоева, Г. Данов. Качество на месото при некастрирани мъжки хибридни прасета, угоявани до различно тегло. Селскостопанска наука, XXІX (4-6): 35-40, 1991.

1991г. - Йотов Й., Г. Данов, Г. Кацаров, А. Дилова, А. Грозданов, А. Стойков, Г. Монов, А. Драгоева, Й. Константинов. Сравнителни органолептични проучвания на месни продукти, произведени с месо от некастрирани и кастрирани мъжки прасета. Селскостопанска наука, XXІX (4-6): 41-45, 1991.

1991г. - Драгоева А., О. Димитров. Пропускливостта на клетъчната мембрана. Природа и знание, 4: 10-12, 1991.(научно-популярно издание)

1990г. - Драгоева А. Има ли излишни организми в природата. Природа и знание, 1: 13-14, 1990. (научно-популярно издание)

Доклади

2018г. - Teodora Koynova, Vanya Koleva, Asya Dragoeva, Ivayla Kuleva. Cytotoxicity and genotoxicity of soil in Shumen city park. Sixth student scientific conference “Еcology and environment” April 20-21, 2018, Shumen, Bulgaria. p. 8.

2018г. - Vanya Koleva, Asya Dragoeva, Teodora Koynova, Nikolay Natchev. Soil Pollution Screening Using Physico-Chemical and Cytogenetic Approaches: a Case Study of a Bulgarian Suburban Nature Park. Sixth student scientific conference “Еcology and environment” April 20-21, 2018, Shumen, Bulgaria. p. 9.

2018г. - Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Teodora Koynova, Selime Ali, Valentin Velev. Cytogenetic analysis of groundwater of Nature Park Shumen Plateau using Allium cepa test. Sixth student scientific conference “Еcology and environment” April 20-21, 2018, Shumen, Bulgaria. p. 91

2018г. - Dobromir D. Enchev, Vanya P. Koleva, Asya P. Dragoeva, Leman B. Behchet-Ibryam, Mihail N. Mihaylov, Nikolay M. Uzunov, Laura Melendez-Alafort, Antonio Rosato, Valery Brel. Synthesis and cytostatic activity of 4-bromo-5-ethyl-2-(ethylamino)-5-methyl-5H-1,2-oxaphosphole 2-oxide. Sixth student scientific conference “Еcology and environment” April 20-21, 2018, Shumen, Bulgaria. p. 128.

2018г. - Zheni Stoyanova, Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Plamena Asenova, Kalin Kolev. Traditional Bulgarian medicine for urinary system disorders. Sixth student scientific conference “Еcology and environment” April 20-21, 2018, Shumen, Bulgaria. p.148.

2018г. - Vanya Koleva, Zheni Stoyanova, Asya Dragoeva, Kalin Kolev, Plamena Asenova. Traditional Bulgarian medicine for musculoskeletal system disorders. Sixth student scientific conference “Еcology and environment” April 20-21, 2018, Shumen, Bulgaria. p. 149.

2018г. - Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Zheni Stoyanova, Borislava Pavlova, Simona Valkova, Shanel Salieva. Traditional Bulgarian medicine for endocrine disorders. Sixth student scientific conference “Еcology and environment” April 20-21, 2018, Shumen, Bulgaria. p.150.

2018г. - Toshkova S., B. Pavlova, Zh. Dimitrova, A. Dragoeva, V. Koleva – Доклад: Allelopathic activity of medicinal plants. XVI национална конференция с международно участие “Природни науки 2018”, Октомври 5-6, Шумен. Студенти: Стефани Тошкова, Борислава Павлова - БХ

2018г. - Драгоева А., В. Колева, Ж. Димитрова, К. Колев – Доклад: Проучване отностно прилагането на традиционната медицина в България, XVI национална конференция с международно участие “Природни науки 2018”, Октомври 5-6, Шумен. Студенти: Калин Колев – БХ

2018г. - Колева В., А. Драгоева, Т. Койнова, Н. Начев, И.Кулева, Доклад: Сравнителен физикохимичен и генотоксичен анализ на почви от ПП „Шуменско плато“ и Градска градина на гр. Шумен, Национална конференция: XVI Национална конференция с международно участие “Природни науки 2018”, Шумен, 2018.

2017г. - Koynova T., V. Koleva, A. Dragoeva, N. Natchev. Еlemental composition of top soils in Naturе Park Shumen Plateauand Shumen City, Bulgaria. Fifth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, April 21, 2017, Shumen, Bulgaria. p. 73.

2017г. - Koynova T., V. Koleva, A. Dragoeva, A. Ismail, S. Ali, N. Natchev. Study of the visitor`s attention about the existence of illegal logging at Naturе Park Shumen Plateau, Bulgaria. Fifth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, April 21, 2017, Shumen, Bulgaria. p. 74.

2017г. - Dragoeva A., T. Koynova, V. Koleva, S. Ali, S. Mehmed. A survey on relative importance of different human activities on ecological balance in Naturе Park Shumen Plateau, Bulgaria. Fifth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, April 21, 2017, Shumen, Bulgaria.p. 75.

2017г. - Koynova T., V. Koleva, A. Dragoeva, S. Ali, A. Ismail, N. Natchev. Attitude towards volunteer activities related to sustaining integrity programs at Naturе Park Shumen Plateau, Bulgaria. Fifth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, April 21, 2017, Shumen, Bulgaria. p. 76.

2017г. - Koynova T., A. Dragoeva, Zh. Stoyanova, V. Koleva, L. Georgieva, S. Ali. Gathering of herbs from visitors of Naturе Park Shumen Plateau, Bulgaria. Fifth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, April 21, 2017, Shumen, Bulgaria. p. 114.

2016г. - Dragoeva, A., Zh. Dimitrova, V. Koleva, M. Mihaylov, L. Georgieva (2016). Anticancer potential of different species of Salvia L. Proceedings of the Fourth student scientific conference „Ecology and Environment“, 3: 18.

2016г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, T. Koynova, P. Jordanova (2016). A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Proceedings of the Fourth student scientific conference „Ecology and Environment“, 3: 21-22.

2016г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Stoyanova, T. Koynova (2016). A study on current status of herbal utilization in Bulgaria. Part 2: Safety concerns. Proceedings of the Fourth student scientific conference „Ecology and Environment“, 3: 23.

2016г. - Dragoeva, A., Zh. Dimitrova, V. Koleva, L. Georgieva, M. Mihaylov (2016). Allelopathy in Salvia L. species (2016). The XIV th National Conference “Natural Sciences 2016”, 30.09-02.10.2016, Varna.

2016г. - Hristova, B., A. Dragoeva, V. Koleva, Zh. Dimitrova. Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni – a linkage between healthy foods and disease prevention. The XIV th National Conference “Natural Sciences 2016”, 30.09-02.10.2016, Varna.

2016г. - Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Ivayla Kuleva, Teodora Koynova, Selime Ali, Esengyul Ismailova (2016) Health impact of urban and peri-urban recreation areas. Proceedings of the Fourth student scientific conference „Ecology and Environment“, 3: 157.

2016г. - Masha Radoslavova, Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Desislava Miteva, Victoria Krassenova (2016) Biological causes of anorexia nervosa and bulimia nervosa Proceedings of the Fourth student scientific conference „Ecology and Environment“, 3: 143-144.

2016г. - Masha Radoslavova, Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Victoria Krassenova (2016) Health risk of being underweight and overweight Proceedings of the Fourth student scientific conference „Ecology and Environment“, 3: 145.

2015г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Dimitrova, M. Kaschieva, K. Yordanova, Zh. Hristova, H. Petkova. Traditional folk medicine in Shumen district (Bulgaria): Part 1 - Ethnobotanical concern. Third Student Scientific Conference „Ecology and Environment“, April 24, 2015, р. 61. (студенти: K. Yordanova – ЕООС, Z. Hristova – БХ, H. Petkova – БФ)

2015г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Dimitrova, G. Dashev, B. Boneva, Y. Nikolova, Y. Gancheva, L. Behchet. Hypericum perforatum L. - rate and pattern of use in Bulgarian population. Third Student Scientific Conference „Ecology and Environment“, April 24, 2015, р. 60. (студенти: G. Dashev – УОЕ, B. Boneva – ЕООС, Y. Nikolova – ЕБКХ, Y. Gancheva – ЕБКХ, L. Behchet – ЕБКХ)

2015г. - Dimitrova, Zh., A. Dragoeva, V. Koleva, M. Ivanov, Y. Penkov, B. Georgiev. A survey on Achillea millefolium L. utilization for disease treatment and prevention in contemporary Bulgarian population. Third Student Scientific Conference „Ecology and Environment“, April 24, 2015, р. 59. (M. Ivanov, Y. Penkov, B. Georgiev – студенти УОЕ)

2015г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, M. Kaschieva, I. Yotova. Allelopathic and cytotoxic activity of Origanum vulgare ssp. vulgare growing wild in Bulgaria. Third Student Scientific Conference „Ecology and Environment“, April 24, 2015, р. 28. (I. Yotova – студент ЕБКХ)

2014г. - Koleva, V., Asya Dragoeva, Z. Nanova, M. Kaschieva, T. Koynova, G. Dashev, S. Ismailova 2014 An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria, Proceedings of the Second Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, 1:129-140

2014г. - Kaschieva, M., Z. Nanova, A. Dragoeva, V. Koleva, B. Boneva, Y. Gancheva, Y. Penkov, H. Marinov 2014 Establishment of current state of medicinal plants propagation along marked tourist routes in Shumen Plateau Nature Park, Proceedings of the Second Student Scientific Conference “Ecology and Environment”,1:141-153.

2014г. - Nanova, Z., A. Dragoeva, V. Koleva, N. Chipev, B. Georgiev, I. Yotova, M. Ivanov, E. Evstatieva 2014 Study on the current use of four important medicinal plants of Lamiaceae in Bulgaria, Proceedings of the Second Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, 1:178-187.

2014г. - Dragoeva, A., T. Ignatova-Ivanova, V. Koleva, L. Behchet, Z. Nanova, M. Kaschieva, N. Arhangelova 2014 Comparison of the effect of water infusions of Origanum vulgare ssp. vulgare and Adonis vernalis on the growth of human melanoma cell line and Gram-positive and Gram-negative bacteria, Proceedings of the Second Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, 1:188-195.

2013г. - Dragoeva A., V. Koleva, Zh. Nanova, N. Chipev, M. Kaschieva, B. Boneva, Y.Penkov, H. Marinov. A survey of Lamiaceae family in Bulgarian folk medicine: a model approach for ethnobotanical education. Научна конференция «Природни науки`2013», 27-28.ІХ.2013, Варна (студенти: Bilyana Boneva, Yavor Penkov, Hristo Marinov)

2013г. - Радославова М., Л. Бехчет, Т. Йорданова, А. Драгоева. 2013. Лептин и репродукция. Студентска научна конференция „Екология и околна среда“, 01 март 2013 г., ШУ „Еп. К. Преславски“ (студенти: Л. Бехчет, Т. Йорданова)

2013г. - Dragoeva A., Zh. Nanova, V. Koleva, V. Kapchina-Toteva, T. Koynova, B. Georgiev, M. Ivanov, Y. Nikolova, Y.Dimitrova. Hyssop – a valuable plant almost unknown in Bulgaria. Научна конференция «Природни науки`2013»,27-28.ІХ.2013, Варна (студенти: Teodora Koynova, Borislav Georgiev, Milen Ivanov, Yanitsa Nikolova, Yoana Dimitrova)

2013г. - Драгоева, А., В. Колева, М. Иванова, Д. Енчев, 2013. Приложение на Allium cepa L.-теста при оценка на цитотоксичната и генотоксична активност на химичните съединения, Студентска научна конференция „Екология и околна среда“, 01 март 2013 г., ШУ „Еп. К. Преславски“, постер (студенти: М. Иванова)

2013г. - Koleva V., A.Dragoeva, Zh. Nanova, P. Jordanova, N. Chipev, V. Kapchina-Toteva, G. Dashev, I.Yotova. Is there a tendency for rising use of herbs in pharmaceutical form – a survey in Bulgaria from an ethnobotanical viewpoint. Научна конференция «Природни науки`2013», 27-28.ІХ.2013, Варна (студенти: G. Dashev, I.Yotova)

2013г. - Драгоева, А., Н. Рафиева, Д. Велева, Ж. Нанова, М. Касчиева, В. Колева, 2013. Проучване на влиянието на водни извлеци от Adonis vernalis L. върху покълнването и кореновия растеж на семена от Triticum aestivum L. Студентска научна конференция „Екология и околна среда“ 01 март 2013 г., ШУ „Еп. К. Преславски“ (студенти: Н. Рафиева, Д. Велева)

2013г. - Koleva, V., A. Dragoeva, T. Kojnova, M. Draganov, L. Melendez-Alafort, A. Rosato, N. Uzunov, D. Enchev, 2013. Ability of Br-oxph to induce cell death and apoptosis in human cell lines. Студентска научна конференция „Екология и околна среда“, 01 март 2013 г., ШУ „Еп. К. Преславски“ (студенти: T. Kojnova)

2012г. - Драгоева А., В. Колева, С. Сланев, Д. Енчев. 2012. Специфични особености на генотоксичното влияние на квизалофоп-п-етил, оксифлуорфен и br-оксафосфол. Годишник на ШУ”Епископ Константин Преславски” (40 години Шуменски университет 1971-2011”, 35-41.

2012г. - Dragoeva A., M. Radoslavova. Hormones of white adipose tissue and obesity. Х National conference with international participation “Natural Sciences` 2012”, 28-30.IX.2012. Varna, (in press)

2012г. - Koleva, V., A. Dragoeva, A. Andreeva, M. Burova, D. Enchev. Atomic force microscope as a tool for detecting chromosome damages. Х National conference with international participation “Natural Sciences` 2012”, 28-30.IX.2012. Varna, poster, (in press)

2008г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. Effects of a Br-containing oxaphosphole derivative on the body weight and the fertility of male mice. Annual conference of University of Rousse “Angel Kanchev” and Union of scientists - Rousse, 31.10 - 01.11.2008, 47(1.2): 81-84, 2008.

2005г. - Nanova Zh., A. Dragoeva, V. Kalcheva. Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare subsp. hirtum. Ovidius University Annals of Natural Sciences, Biology – Ecology Series, 9: 15-25, 2005.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2019г. - Рецензент на научна публикация в научно списание: Acta Scientifica Naturalis

2018г. - Рецензент на научна публикация в научно списание: African Journal of Plant Science; Journal of Medicinal Plant Research; Virology & Immunology Journal (VIJ)

2017г. - Рецензент на научна публикация в научно списание: Journal of Biology and Nature и British Journal of Pharmaceutical Research.

2016г. - Рецензент на научна публикация в научно списание: British Biotechnology Journal; European Journal of Medicinal Plants; Journal of Biology and Nature; Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences; American Journal of Biology and Life Sciences; British Journal of Applied Science & Technology; Journal of Scientific Research and Reports

2015г. - Рецензент на научна публикация в научно списание: PLANT CELL BIOTECHNOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY; Journal of Global Agriculture and Ecology; African Journal of Pharmacy and Pharmacology; American Journal of Biology and Life Sciences; Journal of Biology and Nature; American Journal of Experimental Agriculture; International Journal of Plant & Soil Science; Frontiers of Biological and Life Sciences

2014г. - Рецензент на научна публикация в научно списание: International Journal of Plant & Soil Science

2014г. - Рецензент на научна публикация в научно списание: European Journal of Medicinal Plants

2014г. - Рецензент на научна публикация в научно списание: Frontiers of Biological and Life Sciences

2014г. - Рецензент на научна публикация в научно списание: International Journal of Cytology,Cytosystematics and Cytogenetics

2013г. - Рецензент на научна публикация в научно списание: Journal of Medicinal Plants Research (JMPR), април 2013

Цитирания

2019г. - Dragoeva, A.P., V P. Koleva, Zh. D. Nanova, B P. Georgiev (2015) Allelopathic Effects of Adonis vernalis L.: Root Growth Inhibition and Cytogenetic Alterations. Journal of Agricultural Chemistry and Environment, 4:48-55. ЦИТИРАНА В: Nega, F., & Gudeta, T. (2019). Allelopathic Effect of Eucalyptus globulus Labill. on Seed Germination and Seedling Growth of Highland Teff (Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter)) and Barely (Hordeum vulgare L.). Journal of Experimental Agriculture International, 30(4), 1-12. https://doi.org/10.9734/JEAI/2019/43100

2019г. - Dragoeva A, Koleva V, Hasanova N, Slanev S (2012) Cytotoxic and genotoxic effects of diphenyl-ether herbicide GOAL (oxyfluorfen) using the Allium cepa test. Res J Mut 2:1–9. ЦИТИРАНА В: de Vasconcelos Lima, M., de Siqueira, W.N., Silva, H.A.M.F. et al. Environ Sci Pollut Res (2019) 26: 3350. https://doi.org/10.1007/s11356-018-3848-3 Impact Factor 2.800

2019г. - Dragoeva A, Koleva V, Hasanova N, Slanev S (2012) Cytotoxic and genotoxic effects of diphenyl-ether herbicide GOAL (oxyfluorfen) using the Allium cepa test. Res J Mut 2:1–9. ЦИТИРАНА В: BONCIU E. (2018) EVALUATION OF CYTOTOXICITY OF THE HERBICIDE GALIGAN 240 EC TO PLANTS Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LXI, No. 1, ISSN 2285-5785; ISSN CD-ROM 2285-5793; ISSN Online 2285-5807; ISSN-L 2285-5785

2019г. - V. Koleva, A. Dragoeva, T. Koynova, N. Natchev (2018) Soil pollution screening using physico-chemical and cytogenetic approaches: a case study of a Bulgarian Suburban Nature Park Pol. J. Environ. Stud., 27 ЦИТИРАНА В: Kotelnikova A., I. Fastovets, O. Rogova, D.S.Volkov,V.Stolbova (2019) Toxicity assay of lanthanum and cerium in solutions and soil. Ecotoxicology and Environmental Safety Volume 167, 15 January, Pages 20-28

2018г. - Dragoeva, A.P.; Koleva, V.P.; Nanova, Z.D.; Kaschieva, M.Z. Allelopathy of cold water extracts from Origanum vulgare ssp. vulgare L. J. Agric. Chem. Environ. 2014, 3, 144–150. ЦИТИРАНА В: Oniga I, C Puscas, R Silaghi-Dumitrescu, NK Olah, B Sevastre, R Marica, I Marcus et al. Origanum vulgare ssp. vulgare: Chemical Composition and Biological Studies. Molecules 2018, 23, 2077; doi:10.3390/molecules23082077 (IF 3.098)

2018г. - Dragoeva, A.P., V P. Koleva, Zh. D. Nanova, B P. Georgiev (2015) Allelopathic Effects of Adonis vernalis L.: Root Growth Inhibition and Cytogenetic Alterations. Journal of Agricultural Chemistry and Environment, 4:48-55. ЦИТИРАНА В: Baker, S., Prudnikova, S.V. & Volova, (2018). Siberian plants: untapped repertoire of bioactive endosymbionts T. Front. Biol. (SJR 0.464) https://doi.org/10.1007/s11515-018-1483-5

2018г. - Dragoeva A, Kalcheva V, Slanev ST. (2009) Genotoxicity of agricultural soils after one year of conversion period and under conventional agriculture. Biotechnol Biotechnol Equip; 23:163–6.ЦИТИРАНА В: Datta S, Singh J, Singh J, Singh S, Singh S (2018) Assessment of genotoxic effects of pesticide and vermicompost treated soil with Allium cepa test, Sustainable Environment Research, doi: 10.1016/j.serj.2018.01.005.(SJR 0.337) doi: 10.1016/j.serj.2018.01.005.

2018г. - Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, M. Kaschieva, I. Yotova (2014) Allelopathic аnd cytotoxic activity of Origanum vulgare ssp. vulgare growing wild in Bulgaria. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education. 23(6):914-924. (SJR 0.2) (студент: I. Yotova, ЕБКХ) ЦИТИРАНА В: Dorina BONEA, Viorica URECHEAN (2018) Effect of sweet marjoram (Origanum majorana L.) cogermination and aqueous extracts on maize (Zea mays L.). Sciendo. DOI: 10.2478/alife-2018-0002

2018г. - Dragoeva A, Ignatova-Ivanova T, Koleva V. et al. (2015) Comparison of the effect of water infusions of Origanum vulgare ssp. vulgare and Adonis vernalis on the growth of human melanoma cell line and Gram-positive and Gram-negative bacteria. Int J Curr Microbiol App Sci. 4: 571-577.ЦИТИРАНА В: Latte KP Adonis vernalis L. Das Fruhlingsadonisroschen Z Phytother (2018) 39(01): 45-51 DOI: 10.1055/s-0044-100153

2018г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Soare LC, NA Sutan 2018 Current Trends in Pteridophyte Extracts: From Plant to Nanoparticles. Pages 329-357 In: Current Advances in Fern Research Fernandez, Helena (Ed.), Springer International Publishing AG, part of Springer Nature.

2018г. - Dragoeva AP, Koleva VP, Nanova ZD, Georgiev BP (2015) Allelopathic effect of Adonis vernalis L.: Root growth inhibition and cytogenetic alterations. J Agri Chem Environ. 4: 48-55. (Georgiev BP – студент ЕООС и УОЕ) ЦИТИРАНА В: Mohammad K. Alotaibi, Ibrahim O. Barnawi 2018 Cytogenetic biomonitoring of almadinah almunawarah municipal wastewater treatment plant using the Allium cepa chromosome aberration assay. Pak. J. Bot., 50(6): 2245-2249. (IF 0.75)

2018г. - Dragoeva, A.P., V.P. Koleva, Zh.D. Nanova, T.V. Koynova, P.K. Jordanova (2015) A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1-Application of herbal medicine. Sci Res Essay, 10 (5): 168-176. ЦИТИРАНА В: Mthi, S., J.M. Rust, T.L. Morgenthal, B. Moyo (2018) An ethno-veterinary survey of medicinal plants used to treat bacterial diseases of livestock in three geographical areas of the Eastern Cape Province, South Africa. Journal of Medicinal Plants Research, 12(18): 240-247.

2018г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci., 4(4): 297-305. (SJIF 2.015) ЦИТИРАНА В: Rexhepi, B., A. Bajrami, B., Mustafa (2018) Three Ethnic groups, One Territory: Perspectives of an ethnobotanical study from Southwestern Macedonia. International Journal of Education, Science, Technology, Innovation, Health and Environment. 4, ISSN: 1857-9450

2018г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh.Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015). An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, 4(4): 297-305. (SJIF 2.015). ЦИТИРАНА В: Sylwia Zielinska, Anna Jezierska-Domaradzka, Magdalena Wojciak-Kosior, Ireneusz Sowa, Adam Junka, Adam M. Matkowski (2018) Greater Celandine’s Ups and Downs - 21 Centuries of Medicinal Uses of Chelidonium majus From the Viewpoint of Today’s Pharmacology. Front. Pharmacol. 9:299. doi: 10.3389/fphar.2018.00299 (IF 4.40)

2018г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci., 4(4): 297-305. (SJIF 2.015) (студенти: T. Koynova – ЕООС, G. Dashev – УОЕ) ЦИТИРАНА В: Yao R, M Heinrich, CS Weckerle (2018) The genus Lycium as food and medicine: A botanical, ethnobotanical and historical review. Journal of Ethnopharmacology, 212:50-66 (IF 3.369)

2018г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh.Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015). An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, 4(4): 297-305. (SJIF 2.015). ЦИТИРАНА В: Boycheva, P. (2018). Top 10 among the most used medicinal plants of the local population along the North Black Sea Coast (Bulgaria). Proceedings of the Sixth student scientific conference „Ecology and Environment“, 5: 136-147.

2018г. - Kaschieva, M., Z. Nanova, A. Dragoeva, V. Koleva, B. Boneva, Y. Gancheva, Y. Penkov, H. Marinov, (2014). Establishment of current state of medicinal plants propagation along marked tourist routes in Shumen Plateau Nature Park, Proceedings of the Second Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, 1:141-153. ISSN 2367-5209 ЦИТИРАНА В: Koynova, T. (2018). Comparative analysis of Nature Park Shumen Plateau and Shumen City Park as green spaces. ASN, 5(2): 50-57.

2018г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci., 4(4): 297-305. (SJIF 2.015) (студенти: T. Koynova – ЕООС, G. Dashev – УОЕ) ЦИТИРАНА В: Yao, R. (2018) Goji (fruits of Lycium spp.): traditional uses, quality assessment, and value chain analysis. Thesis, Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich

2018г. - Dragoeva, A., Stoyanova, Z., Koleva, V., Dragolova, D. (2017). Allelopathic activity of Nepeta nuda L. subsp. nuda water extracts. Acta Scientifica Naturalis. 4(1): 46-51. ЦИТИРАНА В: Bozok F. (2018) Herbicidal Activity of Nepeta flavida Essential Oil. Journal of essential oil-bearing plants JEOP 21(6):1687-1693 DOI: 10.1080/0972060X.2019.1577183

2017г. - Dragoeva A., Zh. Nanova, V.Kalcheva. Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy Journal, 22(1): 131-142, 2008.(IF 0.525) ЦИТИРАНА В: Chaimovitsh D., A. Shachter, M. Abu-Abied, B. Rubin, E. Sadot and N. Dudai. (2017) Herbicidal Activity of Monoterpenes Is Associated with Disruption of Microtubule Functionality and Membrane Integrity.Weed Science 65(1): 19-30 doi: 10.1614/WS-D-16-00044.1 (IF 2015 – 1.993)

2017г. - Dragoeva A., V. Koleva, Zh. Nanova, T. Koynova, P.Jordanova (2015) A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research and Essays, 10(5):168-176. (SJR 0.13) ЦИТИРАНА В: Cherneva, D., Yaneva, G., & Ivanov, D. (2017). Ethnobotanical Study of the Attitudes towards Herbal Products and Conventional Medicines among North Black Sea Coast Local Population. Scripta Scientifica Pharmaceutica, 4(1): 12-15.

2017г. - Dragoeva A., V. Koleva, Zh. Nanova, T. Koynova, P.Jordanova (2015) A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research and Essays, 10(5):168-176. (SJR 0.13) ЦИТИРАНА В: Cherneva, D., Yaneva, G., & Ivanov, D. (2017). Ethnobotanical Study of the Impact of Certain Demographic Indicators on the Attitudes towards the Use of Herbal Plants among North Black Sea Coast Local Population. Scripta Scientifica Pharmaceutica, 4(1): 7-11.

2017г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Vinod Jaiswal, Mahesh Samant, Ashiya Kadir, Komal Chaturvedi, A. B. Nawale, V. L. Mathe, P. M. Dongre (2017) UV Radiation Protection by Thermal Plasma Synthesized Zinc Oxide Nanosheets. J Inorg Organomet Polym. (Online first) doi:10.1007/s10904-017-0568-y

2017г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Manna I and Bandyopadhyay M (2017) Engineered Nickel Oxide Nanoparticle Causes Substantial Physicochemical Perturbation in Plants. Front. Chem. 5:92. (IF 3.994)

2017г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci., 4(4): 297-305. (SJIF 2.015) (студенти: T. Koynova – ЕООС, G. Dashev – УОЕ) ЦИТИРАНА В:Vijayaraj, R., M. Manikandan, I. Jaquline Chinna Rani. 2017. An ethnobotanical survey of herbals in Loyola college campus, Nungambakkam, Chennai, Tamilnadu, India. International Journal of Current Ressearch, 9(3): 48313-48317.

2017г. - Dragoeva A, Koleva V, Nanova Z, Koynova T, Jordanova K. A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research-academicjournals. org. 2015;10 (5):168-176. ЦИТИРАНА В: Lawan UM, Takai IU, Abdullahi HM, Kamal RM, Umar H. Perceived Indications, Safety and Efficacy of Perinatal Use of Traditional and Spiritual Remedies among Mothers of Under-Five Children in Kano, North-Western Nigeria. Ann Med Health Sci Res. 2017; 7:10-15

2017г. - Dragoeva A, Koleva V, Nanova Z, Koynova T, Jordanova K. A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research-academicjournals. org. 2015;10 (5):168-176. ЦИТИРАНА В: Джени Чернева 2017 Биоразнообразие и приложение на лекарствените растения от Северно-Черноморските влажни зони в етноботаниката. Дисертация, МУ-гр. Варна, 142 стр.

2017г. - Koleva, V., А. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova (2016) A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 2 - Safety concerns. Journal of Ethnopharmacology, 183(13):123-127 (IF 3.261) (студент: T. Koynova, ЕООС) ЦИТИРАНА В: Джени Чернева 2017 Биоразнообразие и приложение на лекарствените растения от Северно-Черноморските влажни зони в етноботаниката. Дисертация, МУ-гр. Варна, 142 стр.

2017г. - Dragoeva A, Koleva V, Hasanova N., Slanev S. 2012. Cytotoxic and genotoxic effects of diphenyl-ether Herbicide GOAL (Oxyfluoren) using the Allium cepa test. Res J Mut 2:1- 9. (Студент: Hasanova N.) ЦИТИРАНА В: Liliam K.H. Rocha, Laura I.L. Favaro, Alessandra C. Rios, Erica C. Silva, Welida F. Silva, Tatiane P. Stigliani, Mariana Guilger, Renata Lima, Jose M. Oliveira Jr., Norberto Aranha, Matthieu Tubino, Marta M.D.C. Vila, Victor M. Balcao, 2017, Sericin from Bombyx mori cocoons. Part I: Extraction and physicochemicalbiological characterization for biopharmaceutical applications. Process Biochemistry, 61: 163-177 (IF 2.964)

2017г. - DRAGOEVA, A. P.; NANOVA, Z. D.; KALCHEVA, V.P. Allelopathic activity of micropropagated Hyssopus officinalis L., Lamiaceae, water infusions. Revista Brasileira de Farmacognosia, v.20, n.4, p.513-518, Ago/Set. 2010 ЦИТИРАНА В: Lilia Vieira da Silva Almeida, Vania Jesus dos Santos de Oliveira, Claudia Cecilia Blaszkowski de Jacobi, Weliton Antonio Bastos de Almeida. AS PLANTAS MEDICINAIS E A MICROPROPAGACAO COMO FERRAMENTA PARA SUA EXPANSAO E UTILIZACAO MICROPROPAGATION OF MEDICINAL PLANTS AS AN EXPANSION AND USAGE TOOL. Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 9, n. 16, p. 001-014, jan -jul, 2016.

2017г. - Dragoeva A, Koleva V, Nanova Z, Koynova T, Jordanova K. A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1 - Application of herbal medicines. Scientific Research-academicjournals. org. 2015;10 (5):168-176. ЦИТИРАНА В: Popova, D., Perenovska, P. (2016). Survey on the use and attitudes of bulgarian doctors to natural and homeopathic remedies in pediatrics (Review). Pediatriya, 56(3):53-58. (SJR 0.100)

2017г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015) An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci., 4(4): 297-305. (SJIF 2.015) (студенти: T. Koynova – ЕООС, G. Dashev – УОЕ) ЦИТИРАНА В: Чернева, Д., Г. Янева, Д. Иванов (2017). Кои са най-популярните лекарствени растения сред населението в района на Северното Черноморие? Варненски медицински форум, 6(1): 166-171.

2017г. - Koleva, V., A. Dragoeva, Zh.Nanova, T. Koynova, G. Dashev (2015). An ethnobotanical study on current status of some medicinal plants used in Bulgaria. Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci, 4(4): 297-305. (SJIF 2.015). ЦИТИРАНА В: Boycheva, P., K. Kosev (2017). Ethnobotany of medicinal plants used in some parts of the Northern Black Sea coast region (Bulgaria). Annuaire de l’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski” Faculte de Biologie, 102 (4): 233-

2016г. - Dragoeva, A., V. Koleva, N. Hasanova, S. Slanev, 2012. Cytotoxic and Genotoxic Effects of Diphenyl-ether Herbicide GOAL (Oxyfluorfen) using the Allium cepa test. Res. J. Mut., 2(1):1-9. ЦИТИРАНА В: Yakup Onur KOCA, Ahmet Onder USTUNDAG, Melis YALCIN (2016) THE PARADOX OF MALATHION USED FOR HUMAN LIFE. Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LIX, 2016 ISSN 2285-5785; ISSN CD-ROM 2285-5793; ISSN Online 2285-5807; ISSN-L 2285-5785

2016г. - Dragoeva AP, Koleva VP, Nanova ZD, Georgiev BP (2015) Allelopathic effect of Adonis vernalis L.: Root growth inhibition and cytogenetic alterations. J Agri Chem Environ. 4: 48-55. (Georgiev BP – студент ЕООС и УОЕ) ЦИТИРАНА В: Maissa M. Morsi, Hala M. Abdelmigid (2016) Allelopathic activity of Eucalyptus globulus leaf aqueous extract on Hordeum vulgare growth and cytogenetic behaviour. Australian Journal of Crop Science (AJCS) 10(11):1551-1556 (SJR 0.44)

2016г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Yadira Ansoar Rodriguez (2016) Potencial Toxico E Genotoxico Do Inseticida Imidacloprido Em Organismos Nao Alvos. Tese apresentada ao Instituto de Biociencias do Campus de Rio Claro, Universidade Estadual Paulista, como parte dos requisitos para a obtencao do titulo de Doutor em Ciencias Biologicas (Biologia Celular e Molecular)

2016г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev (2009) Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Al-Ansary A.M.F., Nagwa R. Abd-El Hamied, A.M. Abd-El-Hamid, M.E.S. Ottai (2016) Cytogenetic changes and genomic DNA assay of Sudani and Masri Roselle varieties affected by different gamma irradiation doses. International Journal of ChemTech Research Vol.9, No.03 pp 97-107 (SJR 0.21)

2016г. - V.P. Koleva, A.P. Dragoeva and A.I. Andreeva, "Comparative analysis of c1astogen-induced chromosome aberrations observed with light microscopy and by means of atomic force microscopy[J]", Mutat Res, vol. 753, no. 1, pp. 29-35, 2013 ЦИТИРАНА В: F. Li, L. Ma, B. Liu, R. Chen and C. Ru, "A new method of extracting the altitude curves along chromosomes based on contour line," 2015 International Conference on Manipulation, Manufacturing and Measurement on the Nanoscale (3M-NANO), Changchun, 2015, pp. 98-102.doi: 10.1109/3M-NANO.2015.7425475

2016г. - Koleva, V. P., Dragoeva, A. P., Andreeva, A. I., Burova, M. T., Georgiev, S., Enchev, D. D. 2013. Comparative analysis of clastogen-induced chromosome aberrations observed with light microscopy and by means of atomic force microscopy. Mutation Research, 753(1):29-35. ЦИТИРАНА В: Cheryl A. Hobbs, Jeffrey Davis, Kim Shepard, Nikolai Chepelev, Marvin Friedman, Dennis Marroni, Leslie Recio (2016) Differential genotoxicity of acrylamide in the micronucleus and Pig-a gene mutation assays in F344 rats and B6C3F1 mice. Mutagenesis. 31(6): 617-626. doi: 10.1093/mutage/gew028 (IF 3.306)

2016г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Izet Eminovic, Emira Kahrovic, Aner Mesic, Emir Turkusic, Dzenana Kargic, Adnan Zahirovic, Zana Dolicanin 2016 Cytogenotoxic effects of two potential anticancer Ruthenium(III) Schiff Bases complexes. JOURNAL OF HEALTH SCIENCES. DOI: http://dx.doi.org/10.17532/jhsci.2016.357

2016г. - Koleva, V., А. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova (2016) A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 2 - Safety concerns. Journal of Ethnopharmacology, 183(13):123-127 (IF 3.261) (студент: T. Koynova, ЕООС) ЦИТИРАНА В: Taiye Remi Fasola, Blessing Ukwenya, Ademola Adetokunbo Oyagbemi, Temidayo Olutayo Omobowale, Temitayo Olabisi Ajibade (2016) Antidiabetic and antioxidant eff ects of Croton lobatus L. in alloxan-induced diabetic rats. Journal of Intercultural Ethnopharmacology. 5(4): 364-371.

2016г. - Dragoeva, A.P., Koleva, V.P., Nanova, Z.D. A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 1-Application of herbal medicine (2015) Sci Res Essay, 10 (5), pp. 168-176. ЦИТИРАНА В: Popova, D., Perenovska, P. (2016) Survey on the use and attitudes of bulgarian doctors to natural and homeopathic remedies in pediatrics (Review) Pediatriya, 56(3): 53-58. (Scopus)

2016г. - Dragoeva, A.P.; Nanova, Z.D.; Kalcheva, V.P. Allelopathic activity of micropropagated Hyssopus officinalis L., Lamiaceae, water infusions. Revista Brasileira de Farmacognosia, v.20, n.4, p.513-518, 2010. ЦИТИРАНА В: da Silva Almeida L.V., V.J. dos Santos de Oliveira, C.C. Blaszkowski de Jacobi, W.A. Bastos de Almeida. (2016) As plantas medicinais e a micropropagacao como ferramenta para sua expansao e utilizacao (Micropropagation of medicinal plants as an expansion and usage tool) Textura, Governador Mangabeira-BA, v. 9, n. 16, p. 001-014, jan - jul, 2016

2015г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev (2009) Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Rodriguez, Y.A., C. Ap. Christofoletti, J. Pedro, O. C. Bueno, O. Malaspina, R. A. C. Ferreira, C. S. Fontanetti. 2015. Allium cepa and Tradescantia pallida bioassays to evaluate effects of the insecticide imidacloprid. Chemosphere. 120:438-442. (IF 3.499)

2015г. - Dragoeva, A., V. Koleva, N. Hasanova, S. Slanev, 2012. Cytotoxic and Genotoxic Effects of Diphenyl-ether Herbicide GOAL (Oxyfluorfen) using the Allium cepa test. Res. J. Mut., 2(1):1-9. ЦИТИРАНА В: Копытчук Т. Е., Сечняк А. Л.(2015) Цитогенетические эффекты фунгицидов в корневой меристеме ячменя Вісник ОНУ. Біологія. Т. 20, вип. 1(36) ISSN 2077-1746. УДК 632.952:576.356:633.16

2015г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev (2009) Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Qari SH (2015) Citrullus colocynthis aqueous leaves extract: cytotoxic and genotoxic assessment using a battery of tests. International Journal of Research in Applied, Natural and Social Sciences, Vol. 3, Issue 12, 17-32. (Impact Factor(JCC): 1.8207)

2015г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: K. Dwivedi and G. Kumar (2015) Genetic Damage Induced by a Food Coloring Dye (Sunset Yellow) on Meristematic Cells of Brassica campestris L. Journal of Environmental and Public Health, Article ID 319727, 5 pages http://dx.doi.org/10.1155/2015/319727 (SJR 0.79)

2015г. - Dragoeva, A., Kalcheva, V., Slanev, S., 2009. Genotoxicity of agricultural soils after one year of conversion period and under conventional agriculture. J. Appl. Sci. Environ. Manage. 13(1), 81-83. ЦИТИРАНА В: P. Firbas (2015) A Survey of Allium cepa L. Chromosome Damage in Slovenian Environmental Water, Soil and Rainfall Samples Int. J. Curr. Res. Biosci. Plant Biol., 2(1): 62-83 (SJIF 0.417)

2015г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. 2009. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Njoku, K.L., Akinola, M.O. and Tommy, I. O. (2015) Genotoxicity of industrial paint effluent on the root meristem of Allium cepa. IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSR-JESTFT). 9(2):11-17. (SJIF 0.417)

2015г. - Koleva, V. P., Dragoeva, A. P., Andreeva, A. I., Burova, M. T., Georgiev, S., Enchev, D. D. 2013. Comparative analysis of clastogen-induced chromosome aberrations observed with light microscopy and by means of atomic force microscopy. Mutation Research, 753(1):29-35. ЦИТИРАНА В: S. Costa, S. Carvalho, C. Costa, P. Coelho, S. Silva, L. S. Santos, J. F. Gaspar, B. Porto, B. Laffon, J. P. Teixeira (2015) Increased levels of chromosomal aberrations and DNA damage in a group of workers exposed to formaldehyde. Mutagenesis. 30 (2): doi: 10.1093/mutage/gev002 (IF 3.497)

2015г. - Dragoeva A. P., V. P. Koleva, Zh. D. Nanova, M. Zh. Kaschieva. 2014. Allelopathy of Cold Water Extracts from Origanum vulgare ssp. vulgare L. Journal of Agricultural Chemistry and Environment, 3, 144-150. ЦИТИРАНА В: Мягких Е. Ф. (2015) МОРФО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ORIGANUM VULGARE L. В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ КРЫМА В СВЯЗИ С ЗАДАЧАМИ СЕЛЕКЦИИ. Диссертация (06.01.05) Симферополь.

2015г. - Dragoeva, A., Kalcheva, V., Slanev, S., 2009. Genotoxicity of agricultural soils after one year of conversion period and under conventional agriculture. J. Appl. Sci. Environ. Manage. 13(1), 81-83. ЦИТИРАНА В: Jayasree. S., Jishma, K.B., Princy T.V., ShahinaBeegum P.P., Sharfuneesa K.A., Sheeba N.R., Smitha M., Sreeja A.S., Tharakan Nisha A. and Thulasi N.R. (2014) Studies on toxicity prediction of different soil samples by mitotic activity and chromosomal behavior in root meristems of Allium cepa L. Journal of Global Biosciences. 1046-1052 (IF 1.115)

2015г. - Koleva, V., A. Dragoeva, M. Draganov, L. Melendezalafort, A. Rosato, N. Uzunov, D. Enchev (2014) Inhibition of growth and induction of apoptosis in human lung cancer cells by Br-oxph. Genetika. 46 (1): 1-10. ЦИТИРАНА В: Vimaladevi M, B. Kalaavathi (2014) A microarray gene expression data classification using hybrid back propagation neural network- Genetika, 46(3):1013-1026 (IF 0.347)

2015г. - Stoikov A and Dragoeva A (2002). Comparative study on meat quality of male non-castrated piglets of different breeds and pre-slaughter weight. Zhivotnovdni-Nauki, 39(2): 8-13. ЦИТИРАНА В: Badpa Abdolghafour and Ahmad Saghir. 2014. Buffalo: a potential animal for quality meat production-a review. Livestock Research International, Vol 2, Issue 2, 19-29

2015г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev (2009) Low dose genotoxicity of 4–bromo–N,N–diethyl–5,5–dimethyl–2,5–dihydro–1,2–oxaphosphol–2–amine 2–oxide in mice bone marrow cells and Allium cepa L. root tip cells, Genetika, 41(2): 179-188.ЦИТИРАНА В: Ye Lv, Gaobo Hu, Dumei Ma, Liu Liu, Yuxing Gao, and Yufen Zhao (2015) Palladium-Catalyzed Domino Addition and Cyclization of Arylboronic Acids with 3-Hydroxyprop-1-yn-1-yl Phosphonates Leading to 1,2-Oxaphospholenes The Journal of Organic Chemistry 80 (13), 6908-6914 DOI: 10.1021/acs.joc.5b00999

2015г. - Dragoeva, A., V. Koleva, N. Hasanova, S. Slanev (2012) Cytotoxic and Genotoxic Effects of Diphenyl-ether Herbicide GOAL (Oxyfluorfen) using the Allium cepa test. Res. J. Mut., 2(1):1-9. ЦИТИРАНА В: Shamnaz A, Shilpa Bhaskar, Aswathy N , Geethu George, Hinna Farmin, Huda Thashreefa, Muhsina J, Sajeesha C and Girija R (2015) Cytotoxic and Genotoxic effects of the Pesticide Ekalux (EC50) on the root meristems of Allium cepa Scientia ISSN: 0976-8289 Vol. 11, No.1, pp. 97-99

2015г. - Koleva V.P., A.P. Dragoeva, A.I. Andreeva, "Comparative analysis of c1astogen-induced chromosome aberrations observed with light microscopy and by means of atomic force microscopy[J]", Mutat Res, vol. 753, no. 1, pp. 29-35, 2013. ЦИТИРАНА В: Fengtian Li ; Li Ma; Bo Liu; Ruihua Chen; Changhai Ru (2015) A new method of extracting the altitude curves along chromosomes based on contour line 2015 International Conference on Manipulation, Manufacturing and Measurement on the Nanoscale (3M-NANO) Changchun, China DOI: 10.1109/3M-NANO.2015.7425475

2014г. - Dragoeva AP, Nanova ZD and Kalcheva VK. 2008. Allelopathic activity of micropropagated Orlganum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopath J 22: 131-142. Цитирана в: Larissa F. Andrade-Vieira, Carolina M. Botelho, Bruno G. Laviola, Marcel J. Palmieri, Milene M. Praca-Fontes (2014) Effects of Jatropha curcas oil in Lactuca sativa root tip bioassays. Anais da Academia Brasileira de Ciencias, p. 10, ttp://dx.doi.org/10.1590/0001-3765201420130041 (IF 0.85)

2014г. - 2014г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev (2009) Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Жени Димитрова Нанова, 2014, Микроразмножаване на бял риган (Origanum vulgare ssp. Hirtum (Link) Ietswaart) и исоп (Hyssopus оfficinalis L.) и оценка на тяхната цитотоксична активност. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”, СУ „Св. Климент Охридски“

2014г. - Dragoeva AP, Nanova ZD and Kalcheva VK. 2008. Allelopathic activity of micropropagated Orlganum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopath J 22: 131-142. ЦИТИРАНА В: Singh, P., D. Singh, R.K. Goel. 2014. Phytoflavonoids: Antiepileptics for the future. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 6(8):51-66. (SJR 0.48)

2014г. - Dragoeva A, Koleva V, Hasanova N., Slanev S. 2012. Cytotoxic and genotoxic effects of diphenyl-ether Herbicide GOAL (Oxyfluoren) using the Allium cepa test. Res J Mut 2:1- 9. ЦИТИРАНА В: Singh, N., A. Srivastava. 2014. Biomonitoring of Genotoxic Effect of Glyphosate and Pendimethalin in Vigna mungo Populations, Cytologiа, 79(2):173-180. (IF 0.242)

2014г. - Dragoeva A, Koleva V, Hasanova N., Slanev S. 2012. Cytotoxic and genotoxic effects of diphenyl-ether Herbicide GOAL (Oxyfluoren) using the Allium cepa test. Res J Mut 2:1- 9. ЦИТИРАНА В: Жени Димитрова Нанова. 2014. Микроразмножаване на бял риган (Origanum vulgare ssp. Hirtum (Link) Ietswaart) и исоп (Hyssopus оfficinalis L.) и оценка на тяхната цитотоксична активност. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”, СУ „Св. Климент Охридски“

2014г. - Dragoeva, A., Kalcheva, V., Slanev, S. 2009. Genotoxicity of Agricultural Soils after one year of Conversion Period under Conventional Agriculture. J. Appl. Sci. Environ Manage, 13(1): 81-83. ЦИТИРАНА В: Soodan, R. K., J. K. Katnoria, A. Nagpal. 2014. Allium cepa Root Chromosomal Aberration Assay: An Efficient Test System for Evaluating Genotoxicity of Agricultural Soil. International Journal of Science and Research (IJSR), 3(8): 245-250. (IF 3.358)

2014г. - Драгоева, А., 2007. Алелопатия – начин за химична комуникация при растенията. Биология, екология, биотехнология, 4:9-15. ЦИТИРАНА В: Жени Димитрова Нанова, 2014, Микроразмножаване на бял риган (Origanum vulgare ssp. Hirtum (Link) Ietswaart) и исоп (Hyssopus оfficinalis L.) и оценка на тяхната цитотоксична активност. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”, СУ „Св. Климент Охридски“

2014г. - Koleva, V.P., Dragoeva, A.P., Andreeva, AI., Burova, M.T., Georgiev, S., Enchev, D.D.2013. Comparative analysis of clastogen-induced chromosome aberrations observed with light microscopy and by means of atomic force microscopy. Mutation Research, 753(1):29-35. ЦИТИРАНА В: Costa S. 2013. Оccupational exposure to formaldehyde. Genotoxic damage and susceptibility evaluation in anatomical pathology laboratory workers. Tese de Candidatura ao grau de Doutor em Ciencias Biomеdicas, submetida ao Instituto de Ciеncias Biomеdicas Abel Salazar da Universidade do Porto.

2014г. - Драгоева А., А. Стойков. Екологична ефективност при угояването на мъжки некастрирани прасета. Екология и бъдеще, ІІ(1): 82-85, 2003. /обзор/ ЦИТИРАНА В: Cimerman E., G.Kusec, B. Lukic, I. D. Kusec, K. Budimir, T. Koturic. PRODUCTION OF MEAT FROM ENTIRE MALE PIGS (in Croatian). Krmiva, Vol.56 No.1 October 2014

2014г. - Dragoeva, A.P.; Nanova, Z.D.; Kalcheva, V.P. Allelopathic activity of micropropagated Hyssopus officinalis L., Lamiaceae, water infusions. Revista Brasileira de Farmacognosia, v.20, n.4, p.513-518, 2010. ЦИТИРАНА В: Viviane Dal-Souto Frescura. Parametros fitoquimicos, genotoxicos e de crescimento de alecrim (Rosmarinusofficinalis L.) em diferentes salinidades e doses de nitrogenio. Tese de doutorado, 2014, Santa Maria, RS, Brasil.

2013г. - Stojkov, A. & Dragoeva, A. (2002). Comparative study on meat quality of male non-castrated piglets of different breeds and pre-slaughter weight. Journal of Animal Science, 39. ЦИТИРАНА В: Kandeepan, G., Mendiratta, S. K., Shukla, V., & Vishnuraj, M. R. Processing Characteristics of Buffalo Meat-A Review. Journal of Meat Science and Technology (June, 2013), 1(01), 01-13.

2013г. - Драгоева, А. (2006) Апоптозата – генетично програмирана клетъчна смърт. Екология, Биология, Биотехнология. 2:1-10. ЦИТИРАНА В: В. Колева, 2013. Проучване върху генотоксичното и цитотоксично действие на структурния пентозен аналог 4-bromo-N,Ndiethyl-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,2-oxaphosphol-2-amine2-oxide върху митотични клетки. Д и с е р т а ц и я за присъждане на образователна и научна степен „доктор”.

2013г. - Kalcheva V, Dragoeva A, Kalchev K, Enchev D (2009). Determination of cytotoxic effect of 4-bromo-N, N-diethyl-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,2-oxaphosphol-2-amine 2-oxide. Biotechnol Biotec Eq 23: 414 – 417. Valencia-Quintana, R., J. S. Alarcon, S. Gomez-Arrroyo, J. C. Eslava, S. Waliszewski, S. Fernandez, R. Villalobos-Pietrini (2013) GENOTOXICIDAD DE PLAGUICIDAS EN SISTEMAS VEGETALES, Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (Sup. 3) 1-25 (IF 0.169)

2013г. - Dragoeva A, Koleva V, Hasanova N, Slanev S (2012). Cytotoxic and genotoxic effects of diphenyl-ether Herbicide GOAL (Oxyfluoren) using the Allium cepa test. Res J Mut 2:1- 9. ЦИТИРАНА В: Jitareanu, A., S. Padureanu, G. Tataringa, Cristina Tuchilus, U. Stanescu, 2013, Evaluation of phytotoxic and mutagenic effects of some cinnamic acid derivatives using the Triticum test, Turkish Journal of Biology, 37 (1) doi:10.3906/biy-1304-39 (IF 0.914)

2013г. - Dragoeva, A., Kalcheva, V., Slanev, S. 2009. Genotoxicity of Agricultural Soils after one year of Conversion Period under Conventional Agriculture. J. Appl. Sci. Environ Manage, 13(1): 81-83 ЦИТИРАНА В: Tomaz Sinkovic, Some possibilities of the use of “mitotic index” in agronomy researches, PROCEEDINGS OF SYMPOSIUM New challenges in agronomy 2013, 81-85.

2013г. - Kalcheva V, Dragoeva A, Kalchev K, Enchev D (2009). Determination of cytotoxic effect of 4-bromo-N, N-diethyl-5,5-dimethyl-2,5-dihydro-1,2-oxaphosphol-2-amine 2-oxide. Biotechnol Biotec Eq 23: 414 – 417. ЦИТИРАНА В: Jitareanu, A., S. Padureanu, G. Tataringa, Cristina Tuchilus, U. Stanescu, 2013, Evaluation of phytotoxic and mutagenic effects of some cinnamic acid derivatives using the Triticum test, Turkish Journal of Biology, 37 (1) doi:10.3906/biy-1304-39 (IF 0.914)

2013г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev (2009) Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology. 32(2): 389-393. (IF 0.58) ЦИТИРАНА В: Zavaleta Hoyos, Maritza Heseli (2013) Cuantificacion de alteraciones cromosomicas producidas por Abate (Temephos) en meristemos radiculares de Vicia faba. Tesis; T-3363. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO http://dspace.unitru.edu.pe/xmlui/handle/UNITRU/3993

2013г. - Dragoeva A, Koleva V, Hasanova N, Slanev S (2012). Cytotoxic and genotoxic effects of diphenyl-ether Herbicide GOAL (Oxyfluoren) using the Allium cepa test. Res J Mut 2:1- 9. ЦИТИРАНА В: Mesi (Dizdari), A. D. Kopliku. Cytotoxic and Genotoxic Potency Screening of Two Pesticides on Allium cepa L. 6th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2013) Published by Elsevier B.V., 1-8.

2013г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology, 32(2): 389-393, 2009. ЦИТИРАНА В: Iqbal Lone, M., Nazam, N., Shaikh, S., & Ahmad, W. (2013). Genotoxicity of an organochlorine pesticide dichlorophene by micronucleus and chromosomal aberration assays using bone marrow cells of Rattus norvegicus. Caryologia: International Journal of Cytology, Cytosystematics and Cytogenetics, (ahead-of-print), 1-8. (IF: 0.632)

2013г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology, 32(2): 389-393, 2009. ЦИТИРАНА В: Truta E., Vochita G., Zamfirache M.M., Olteanu Z., Rosu C.M. Copper-induced genotoxic effects in root meristems of Triticum aestivum L. cv. Beti. Carpathian journal of earth and environmental sciences 01/2013; 8(4):83-92. (IF: 1.495)

2013г. - Dragoeva A, Koleva V, Hasanova N, Slanev S (2012). Cytotoxic and genotoxic effects of diphenyl-ether Herbicide GOAL (Oxyfluoren) using the Allium cepa test. Res J Mut 2:1- 9. ЦИТИРАНА В: Hala M. Mahfouz, Hoda M. Barakat, Maher abd el fatah. Comparison of cytotoxic and genotoxic effects of the synthetic fungicide nimrod and the natural fungicide rhizo–N. African Journal of Pharmacy and Pharmacology Vol. 7(27), pp. 1924-1933, 2013. (IF 0.84)

2013г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology, 32(2): 389-393, 2009. ЦИТИРАНА В: Elisangela de Fatima Rezende, Maria Cristina Mendes-Costa, Johnson Campideli Fonseca, Alex Oliveira Riberio 2013 Evaluation of the of zinc oxide-eugenol cement to Allium cepa L., Acta Scientiarum Maringa, 35(4):563-569 (SJR 0.272)

2012г. - Kalcheva, V.P., A.P. Dragoeva, K.N. Kalchev, D.D. Enchev 2009 Low dose genotoxicity of 4–bromo–n,n–diethyl–5,5–dimethyl–2,5–dihydro–1,2–oxaphosphol–2–amine 2–oxide in mice bone marrow cells and Allium cepa L. root tip cells. Genetika. 41(2):179-188. Цитирано в: Qu, Z., X. Chen, J. Yuan, Y. Bai, T. Chen, L. Qu, F. Wang, X. Li, Y. Zhao. 2012. New synthetic methodology leading to a series of novel heterocyclic alpha-aminophosphonates: a very attractive expansion of Kabachnik-Fields reaction. Tetrahedron. 68(15):3156-3159. (IF 3.025)

2012г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology, 32(2): 389-393, 2009. Цитирано в: Pavle Maskovic, Jelena Dragisic Maksimovic, Vuk Maksimovic, Jelena Blagojevic, Mladen Vujolevic, Nedeljko T. Manojlovic, Marija Radojkovic, Milica Cvijovic and Slavica Solujic. 2012. Biological activities of phenolic compounds and ethanolic extract of Halacsya sendtneri (Boiss) Dorfler. Central European Journal of Biology, 7(2): 327-333. (IF 1)

2012г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology, 32(2): 389-393, 2009. Цитирано в: Marija Radojkovic, Ekstrakti duda (Morus spp., Morasceae), sastav, delovanje i primena, doktorska disertacija, UNIVERZITET U NOVOM SADU, TEHNOLOSKI FAKULTET, 2012

2012г. - Dragoeva A., Zh. Nanova, V.Kalcheva. Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy Journal, 22(1): 131-142, 2008. Цитирано в: Ghayal, Nivedita A 19-Apr-2012 Studies on allelopathic potential and biochemical characterization of cassia uniflora and synedrella nodiflora, the dominant invasive weeds from the campus of Pune Universit. Thesis submitted to UNIVERSITY OF PUNE PUNE- 411 007. For the degree of Doctor of Philosophy

2011г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology, 32(2): 389-393, 2009. Цитирано в: De Micco V., C. Arena, D. Pignalosa and M. Durante. Effects of sparsely and densely ionizing radiation on plants. Radiation and Environmental Biophysics, 50(1): 1-19, 2011.

2011г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology, 32(2): 389-393, 2009. Цитирано в: Машковис Павле, дипломирани хемичар, је за израду докторске дисертације пријавио тему, Биохемијска активност алкохолног екстракта биљака Halacsya sendtneri, Onosma aucherianum и Kitaibelia vitifolia у функцији количине фенолних једињења. Научно-наставном веhу ПМФ-а у Крагујевцу, 2011.

2011г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. Cytotoxic and genotoxic effects of Br-containing oxaphosphole on Allium cepa L. root tip cells and mouse bone marrow cells. Genetics and Molecular Biology, 32(2): 389-393, 2009. Цитирано в: Abdel-Hameid, N.R., M.A.M. Elanany, A.A.A. Haiba, E.A.A. AbdEl-Hady, 2011. Relative Mutagenecity of Some Food Preservatives on Plant Cells. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12): 2817-2826.

2011г. - Dragoeva A., Zh. Nanova, V.Kalcheva. Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy Journal, 22(1): 131-142, 2008. Цитирано в: Verdeguer M. Fitotoxicidad de aceites esenciales y extractos acuosos de plantas mediterrаneas para el control de arvenses. Tesis doctoral Valencia, junio de 2011, Universitat Politеcnica de Valеncia. Departamento de Ecosistemas Agroforestales - Departament d Ecosistemes Agroforestals.

2011г. - Dragoeva A., Zh. Nanova, V.Kalcheva. Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy Journal, 22(1): 131-142, 2008. Цитирано в: Botelho C. M., M.M. Praca Fontes, M. J.Palmieri,B. G. Laviola, L. F.Andrade Vieira. 2011. EFEITO DO ОLEO DE PINHАO - MANSO (Jatropha curcas) NA GERMINAСАO E CRESCIMENTO RADICULAR DE Lactuca sativa. XV Encontro Latino Americano de Iniciaсаo Cientifica e XI Encontro Latino Americano de Pоs-Graduaсаo – Universidade do Vale do Paraiba

2011г. - Драгоева А., О. Димитров, 2005. Структура и функции на клетките. Изд. Светлана, Шумен. 150 стр. Цитирано в: Колева В. Генотоксичност и цитотоксичност на 4–bromo–N,N–diethyl–5,5–dimethyl–2,5–dihydro–1,2–oxaphosphol–2–amine 2–oxide в концентрация 10-3 М върху меристемни клетки от корен на Аllium cepa L. след 24 часа и 48 часа въздействие. Двадесет и първа международна научна конференция, Стара Загора. 2-3 юни 2011. Science & Technologies, 1(3):82-87, 2011.

2011г. - Драгоева А., 2006. Апоптозата – генетично програмирана клетъчна смърт. Екология, Биология, Биотехнология, 2: 1-10. Цитирано в: Колева В. Генотоксичност и цитотоксичност на 4–bromo–N,N–diethyl–5,5–dimethyl–2,5–dihydro–1,2–oxaphosphol–2–amine 2–oxide в концентрация 10-3 М върху меристемни клетки от корен на Аllium cepa L. след 24 часа и 48 часа въздействие. Двадесет и първа международна научна конференция, Стара Загора. 2-3 юни 2011. Science & Technologies, 1(3):82-87, 2011.

2010г. - Dragoeva A., Zh. Nanova, V.Kalcheva. Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy Journal, 22(1): 131-142, 2008. Цитирано в: Cavalieri A., Caporali, F. Effects of essential oils of cinnamon, lavender and peppermint on germination of Mediterranean weeds. Allelopathy Journal, 25(2): 441-452, 2010.

2010г. - Dragoeva A., Zh. Nanova, V.Kalcheva. Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy Journal, 22(1): 131-142, 2008. Цитирано в: Sousa Saulo M., Silva, Pаmela S. and Viccini, Lyderson F. Cytogenotoxicity of Cymbopogon citratus (DC) Stapf (lemon grass) aqueous extracts in vegetal test systems. An. Acad. Bras. Ciеnc., 82(2): 305-311, 2010.

2009г. - Драгоев, П., А.Стойков, А.Драгоева, 2005. Анализ на резултатите през периода 1990-2003г. и насоки за развитие на свиневъдството в България, Икономика и управление на селското стопанство, 2: 41-48. Цитирана в: Петър Веселинов Петров, Проучване на възможностите за ефективно хранене на угоявани просета, (Хабилитационен труд), 2009 НЦАН, ЗИ-Шумен

2009г. - Dragoeva A., Zh. Nanova, V.Kalcheva. Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy Journal, 22(1): 131-142, 2008. Цитирано в: Танова, К., И. Учкунов, В. Будаева. Экологическое применение эфирного масла лаванды для подавления возбудителя гнили сахарной свеклы Rhizoctonia solani Kuhn. Материалы ІV Всероссийской научной конференции Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья. Барнаул 2009: 258-260.

2009г. - Dragoeva A., Zh. Nanova, V.Kalcheva. Allelopathic activity of micropropagated Origanum vulgare ssp. hirtum and its effect on mitotic activity. Allelopathy Journal, 22(1): 131-142, 2008. Цитирано в: Sushama Devi C. K. Spices Bibliography-2008 (Part I). Journal of Spices and Aromatic Crops, 18(1) : 43–70, 2009.

2009г. - Драгоева А., А. Стойков. Екологична ефективност при угояването на мъжки некастрирани прасета. Екология и бъдеще, ІІ(1): 82-85, 2003. /обзор/ Цитирано в: Lundstrom K, Matthews KR, Haugen J-E. Pig meat quality from entire males. Animal, 3(11):1497-1507, 2009.

2007г. - Драгоева А., А. Стойков. Екологична ефективност при угояването на мъжки некастрирани прасета. Екология и бъдеще, ІІ(1): 82-85, 2003. /обзор/ Цитирано в: Lundstrom K., G. Zamaratskaia, K. Matthews, J-E. Haugen and E.J. Squires. Project No 043969 PIGCAS. Attitudes, practices and state of the art regarding piglet castration in Europe. Deliverable D3.345. 7. Pigmeat quality implications of surgical castration and its alternatives. 45-88, 2007.

2004г. - Dragoeva A., O. Dimitrov, A. Doichinov, A. Stoikov, B. Shostak. Some possibilities for influence on the stress level and the boar taint in pigs by estrogens. Biotechnology & biotechnological equipment, 14(1): 35-39, 2000. Цитирано в: Zamaratskaia G. 2004. Factors involved in the development of boar taint. Influence of breed, age, diet and raising conditions. Doctoral thesis. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Agraria 444, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.

2003г. - Dragoeva A., O. Dimitrov, A. Doichinov, A. Stoikov, B. Shostak. Some possibilities for influence on the stress level and the boar taint in pigs by estrogens. Biotechnology & biotechnological equipment, 14(1): 35-39, 2000. Цитирано в: Гудев Д. Б, С. Попова-Ралчева, М. Игнатова, П. Монева. Плазмени нива на някои биохимични показатели при растящи прасета, към дажбата на които е прибавен пробиотик Био Про-І. Животновъдни науки, XL (3-4): 78-80, 2003.

2002г. - Ангелов К., А. Стойков, А. Драгоева, Г. Данов. Качество на месото при некастрирани мъжки хибридни прасета, угоявани до различно тегло. Селскостопанска наука, XXІX (4-6): 35-40, 1991. Цитирано в: Остапчук, П. С. Характеристика продуктивности и оценка комбинационной способности специализированных мясных типов свиней. Диссертация. Код cпециальности ВАК: 06.02.01, п. Персиановский, 2002.

Други публикации

2014г. - Vanya Koleva, Tsveteslava Ignatova-Ivanova, Asya Dragoeva, Leman Behchet, Marian Draganov, Dobromir Enchev, Cytotoxic effect of Br-oxph on human melanoma cell line and gram-positive and gram-negative bacteria, 11th European Workshop on Phosphorus Chemistry (EWPC11), March 24-26, 2014, Sofia, Bulgaria, P29.

2009г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. Low dose genotoxicity of 4–bromo–N,N–diethyl–5,5–dimethyl–2,5–dihydro–1,2–oxaphosphol–2–amine 2–oxide in mice bone marrow cells. IV congress of the Serbian genetic society, Tara, 1-5.06.2009: 55.

2009г. - Kalcheva V., A. Dragoeva, K. Kalchev, D. Enchev. Low dose genotoxicity of 4–bromo–N,N–diethyl–5,5–dimethyl–2,5–dihydro–1,2–oxaphosphol–2–amine 2–oxide in Allium cepa L. root tip cells. IV congress of the Serbian genetic society, Tara, 1-5.06.2009: 56.

1995г. - Драгоева А., Б. Шостак, А. Дойчинов. Влияние на естрогени върху концентрацията на кортикостероидите в кръвната плазма на прасета. VІ Научна сесия на БФ, СУ “Св.Кл.Охридски”, 17-19 май 1995, София. Сб. Резюмета: 55, 1995.

1995г. - Дойчинов А., А. Драгоева, О. Димитров, С. Сланев. Изследване на някои показатели за качеството на свинското месо от животни, третирани със соматотропен хормон. VІ Научна сесия на БФ, СУ “Св.Кл.Охридски”, 17-19 май 1995, София. Сб. Резюмета: 57, 1995.

1992г. - Saev S., P. Zagorchev, K. Angelov, P. Velinov, A. Dragoeva, A. Doichinov. Prevention of stress-provoked malignant hyperthermia in pigs with diltiazem. 10th World Congress of Anaesthesiologists, The Hague, The Netherlands, 12-19 June 1992. Аbstracts, 658, 1992.

ФЖЧ терморегулация


ЦНС
за АФВНД


ФЖЧ - възбудими клетки 2


ФЖЧ - мембранен потенциал (фигури)


ФЖЧ - ботокс: механизъм на предаване в синапса


ФЖЧ -съкрашение на гладките мускули (фигура)


ФЖЧ - съкращение на скелетни мускули (фигура)


Репродукция
Материал за курсова работа


ФЖЧ - саркомер (фигура)


ФЖЧ - рефлекси (текст)


ФЖЧ - нервна система (текст)


астроцити (фигури)


ФЖЧ - възбудими клетки 1


ФЖЧ - кръвни групи


ФЖЧ - кръвоспиране


ФЖЧ - храносмилателна система (фигури)


ФЖЧ - отделяне (фигури)


ФЖЧ - имунитет (фигури)


Фигури ІІІ
Материали за самоподготовка по Клетъчна биология


Апоптоза
Материали по Клетъчна биология


Ракови клетки
Материали по Клетъчна биология


6. мускулно влакно - структура, енергетика
6. мускулно влакно - структура, енергетика


Фигури ІІ
Материали за самоподготовка по Клетъчна биология


Ендокринна система
Материал за курсова работа


Към тест Биопотенциали
ФЖЧ подготовка за тест