КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Ивайло Кънчев Ивановабв

Доц. д-р Ивайло Кънчев Иванов

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ХИМИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 410

Телефон: +359 887 73 95 63

Email: i.ivanov@shu.bg

Приемно време: сряда от 10.00 - 12.00 ч.

Завършен университет, специалност

През 1997 г. завършва Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", специалност Химия.

Заемани академични длъжности

асистент 1999 - 2001 г.

старши асистент 2001 - 2005 г.

главен асистент 2005 - 2013 г.

доцент 2013 г. -

Придобити научни степени

доктор по органична химия, 2005 г.

Водени лекции и/или упражнения

органична химия

токсикохимия

биохимия

биоорганична химия

химия на ксенобиотиците

високомолекулни съединения

екологична химия

агротоксикохимия

екотоксикохимия

химия на пестицидите

химическа защита

Области на научни интереси

органична химия

органичен синтез

химия на елементорганичните съединения

токсикохимия

биохимия

високомолекулни съединения

екологична химия

Участия в международни и национални научни проекти

Проект № 11 / 2001 год. “Алкатриенил сулфоксиди и сулфони - получаване и приложение за синтез на хетероциклени съединения с потенциална биологична активност“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

Проект № 019 / 2002 год. “Алкатриенил сулфоксиди и сулфони - получаване и приложение за синтез на хетероциклени съединения с потенциална биологична активност“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

Проект № 12 / 2003 год. “Сулфинил- и сулфонил-функционализирани аленкарбоксилати, аленфосфонати и аленил фосфин оксиди - получаване и електрофил-инициирани реакции на циклизация”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

Проект № 33 / 2004 год. “Сулфинил- и сулфонил-функционализирани аленкарбоксилати, аленфосфонати и аленил фосфин оксиди - получаване и електрофил-инициирани реакции на циклизация”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

Проект № 4 / 2005 год. “Фосфорил- и сулфонил-функционализирани полиени. Синтетични иновации за карбо- и хетероциклени съединения”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

Проект № 17 / 2006 год. “Фосфорил- и сулфонил-функционализирани полиени. Синтетични иновации за карбо- и хетероциклени съединения”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

Проект № 4 / 2007 год. “Фосфорил- и сулфонил-функционализирани полиени. Синтетични иновации за карбо- и хетероциклени съединения”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

Проект № 9700 / 2008 год. “Изучаване на реакционната способност на ненаситени елементорганични съединения и приложение на синтезираните на тяхна основа съединения в промишлеността и селското стопанство”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски".

Проект № 9702 / 2008 год. “Синтетични иновации за карбо- и хетероциклени съединения от моно-, би- и трифункционализирани диени”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

Проект ДО 02-86 / 13. 12. 2008 год. “Активатори и добавки за селското стопанство на база циклични елементорганични съединения”, финансиран от Националния фонд „Научни изследвания”, конкурс „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища”.

Проект № РД-05-241 / 11. 03. 2009 год. “Функционални диени и хетеродиени - синтез, (хетеро)циклизация и (съ)полимеризация”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

Проект № РД-05-367 / 12. 03. 2010 год. “Функционални (хетеро)диени - синтез, (хетеро)циклизация и (съ)полимеризация”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

* Проект № РД-05-137 / 25. 02. 2011 год. “Синтез и реакции на циклизация и полимеризация на функционализирани диени”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

* Проект № РД-05-247 / 15. 03. 2012 год. “Синтез и реакции на циклизация на моно- и бифункционализирани алени”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

* Проект № РД-08-243 / 13. 03. 2013 год. “1,1 и 1,3-Бифункционализираните алени - подходящи субстрати на електрофилна циклизация”, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година”, (Академичен наставник).

Проект № РД-08-208 / 07. 03. 2014 год. "Синтез и реакции на циклизация на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени", финансиран от фонд "Научни изследвания" на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".

Проект № РД-08-248 / 06. 03. 2015 год. "Насочен синтез на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени и изследване на техните реакции на циклизация“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

Проект № РД-08-109 / 08. 02. 2016 год. "Дизайн на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени и изследване на реакциите им на електрофилна циклизация и циклоизомеризация““, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

Проект № РД-08-98 / 06. 02. 2017 год. "Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията““, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

Проект № РД-08-158 / 09. 02. 2018 год. "Актуални научни изследвания в химията““, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

* Проект № РД-08-94 / 01. 02. 2019 год. "Актуални научни изследвания в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

Организационна дейност

Kурсов ръководител на студенти от специалност "Медицинска химия", ОКС "Бакалавър"

Членства в научни организации

Съюз на химиците в България

Държавни и/или научни награди

Носител на наградата "The Best Paper" Научна конференция на РУ & ДНТ & СУ’2013, 01-02.11.2013 г.,

Ваканционен СПА комплекс „Островче”, Разград за доклада: Исмаил Исмаилов, Ивайло Иванов, Валерий Христов, Региоселективен синтез и реакции на циклоизомеризация на алфа-хидроксиалени.

Ivanov, I. K.; Parushev, I. D.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. Part XI. Competitive Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 4-Phosphorylated Allenecarboxylates, Heteroatom Chem. 2014, 25, 60-71" has been selected as the "Editor's Choice" (Professor Derek P. Gates) for Heteroatom Chemistry's January issue. This featured article can be viewed from this link: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1098-1071/homepage/Editors_Choice.html

Дисертации

2004г. - Реакции на циклизация на винилаленови сулфоксиди и сулфони: Автореферат, София

Учебници

2007г. - В. Христов, И. Иванов, Основи на органичната химия, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2007, 396 с

Статии

2020г. - Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Trifunctionalized allenes. Part III. Electrophilic Cyclization and Cycloisomerization of 4-Phosphorylated 5-Hydroxypenta-2,3-dienoates: An Expedient Synthetic Method to Construct 2,5-Dihydro-1,2-oxaphospholes, Furan-2(5H)-ones and 2,5-Dihydrofurans. Phosphorus, Sulfur, Silicon 2020, 195, 314-323. Print ISSN: 1042-6507 Online ISSN: 1563-5325, Web of Science, Scopus, Q4.

2019г. - Hasanov, H.; Eshref, A.; Ramadan, E.; Mustafa, M.; Ismailov, I.; Parushev, I.; Ivanov, I.; Christov, V. Electrophilic reactions of phosphorylated 3-(beta-hydroxy)allenes, Inductrial Technologies, 2019, 6 (1), 45-48. ISSN: 1314-9911.

2019г. - Ismailov, I.; Ivanov, I.; Christov, V. Trifunctionalized allenes. Part I. A convenient and efficient regioselective synthesis of 4-phosphorylated 5-hydroxyalka-2,3-dienoates, Bull. Chem. Commun., 2019, 49, 33-41. ISSN: 0324-1130, Web of Science, Scopus, Q4.

2019г. - Ismailov, I.; Parushev, I.; Hasanov, H.; Kechidzhi, M.; Urucheva, H.; Guneva, S.; Ivanov, I.; Christov, V. Research on cycloisomerization reactions of 1,1-bifunctionalized allenes, Inductrial Technologies, 2019, 6 (1), 49-55. ISSN: 1314-9911.

2019г. - Hasanov, H.; Ivanov, I.; Christov, V. Bifunctionalized allenes. Part XX. A convenient and efficient regioselective synthesis of phosphorylated 3-(alfa-hydroxyalkyl)allenes, Bull. Chem. Commun., 2019, 49, 25-32.ISSN: 0324-1130, Web of Science, Scopus, Q4.

2019г. - Ismailov, I.; Ivanov, I.; Christov, V. Trifunctionalized allenes. Part II. A practical regioselective synthesis of 4-phosphorylated beta-hydroxyallenecarboxylates, Bull. Chem. Commun., 2019, 51(4), 580-585. ISSN: 0324-1130, Web of Science, Scopus, Q4.

2019г. - Ismailov, I.; Ivanov, I.; Christov, V. Trifunctionalized Allenes. Part Vi. Synthesis of 2,5-Dihydro-1,2-Oxaphospholes, Furan-2(5H)-Ones and 5,6-Dihydro-2H-Pyrans By Electrophilic Cyclization and Cycloisomerization of 4- Phosphorylated 6-Hydroxyhepta-2,3-Dienoates, Heterocycles, 2019, 98(9), 1236-1243. ISSN: 1881-0942, Web of Science, Scopus, Q3.

2018г. - Ivanov, I.; Hasanov. H.; Tzenov. T.; Latif, A.; Christov, V. Electrophilic Reactions of 1,2,4- and 1,3,4-Alkatrienyl Phosphine Oxides, Inductrial Technologies, 2018, 5 (1), 52-56. ISSN: 1314-9911.

2018г. - Parushev, I.; Guneca, S.; M.; Eshref, A.; H.; Ivanov, I.; Christov, V. Reactions of 4-(Dimethoxyphosphoryl)- and 4-(Diphenylphosphoryl)-allenecarboxylates with Electrophilic Reagents,Inductrial Technologies, 2018, 5 (1), 48-51. ISSN: 1314-9911.

2018г. - Ismailov, I.; Kechidzhi, M.; Urucheva, H.; Ivanov, I.; Christov, V. Research on Cycloisomerization Reactions of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes,Inductrial Technologies, 2018, 5 (1), 33-39. ISSN: 1314-9911.

2018г. - Hasanov, H. H.; I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. Part XXII. Coinage Metal-catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated 3-(alfa- or beta-Hydroxyalkyl)allenes to 2-Phosphoryl-2,5-dihydrofurans or 2-Phosphoryl-5,6-dihydro-2Н-pyrans. Phosphorus, Sulfur, Silicon 2018, 193, 797-805. Print ISSN: 1042-6507 Online ISSN: 1563-5325, Web of Science, Scopus, Q4.

2018г. - Dragoeva, A.; Koleva, V., Georgieva, L. G.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K; Christov, V. Ch. Growth Inhibition of Human Hepatoma Cell Line by Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes, Biharean Biologist., 2018, 12 (1): 48-50, e171502. ISSN: 18435637, 20651155, Scopus, Q3.

2018г. - Hasanov, H. H.; I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. Part XXI. Electrophilic Cyclization аnd Addition Reactions of 3-(alfa- or beta-Hydroxyalkyl)-allenephosphonates and -allenyl Phosphine Oxides. Phosphorus, Sulfur, Silicon 2018, 193, 611-619. Print ISSN: 1042-6507 Online ISSN: 1563-5325, Web of Science, Scopus, Q4.

2018г. - Иванов, И.; Дикиджиева, А.; Читакова, М.; Христов, В. Реакции на електрофилна циклизация на 1-винилаленил сулфоксид, сулфон и фосфин оксид, Proceedings of the XVI conference ”Natural sciences’2018”, 2018, 57-61. ISSN: 2603 2937.

2018г. - Парушев, И.; Гунева, С.; Ешреф, А.; Иванов, И.; Христов, В. Електрофилни реакции на 4-(диметоксифосфорил)- и 4-(дифенилфосфорил)-аленкарбоксилати, Proceedings of the XVI conference ”Natural sciences’2018”, 2018, 62-65. ISSN: 2603 2937.

2017г. - Merdzhanova, A.; Ivanov, I.; Dobreva, D. A.; Makedonski L. Fish Lipids as a Valuable Source of Polyunsaturated Fatty Acids Acta Scientifica Naturalis, 2017, 4, 70-75. ISSN: 2603-347X.

2017г. - Ismailov, I.; Ahmedova, M.; Adem, S.; Ivanov, I.; Christov, V. Phosphorylated alfa- and beta-Hydroxyallenes – Reactions of Cycloisomerization, Proceedings, 15th National Conference, Varna, 2017, 20-27. ISSN: 2603 2937.

2017г. - Hasanov, H. H; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized Allenes. Part XX. A Novel Method for Regioselective Synthesis of Phosphorylated 3-(alfa-Hydroxyalkyl)allenes, Bull. Chem. Commun., Special Issue B 2017, 49, 25-32. ISSN: 0324-1130, Web of Science, Scopus, Q4.

2017г. - Ivanov, I.; Gocheva, D.; Dineva, K.; Christov, V. New Synthetic Approach to Heterocyclic Compounds from Vinylallenyl Phosphine Oxides, Proceedings, 15th National Conference, Varna, 2017, 41-46. ISSN: 2603 2937.

2017г. - Parushev, I.; Velikova, K.; Parvanova, K.; Ivanov, I.; Christov, V. Study on Electrophilic Reactions of 4-Phosphorylated Allenecarboxylates, Proceedings, 15th National Conference, Varna, 2017, 36-40. ISSN: 2603 2937.

2017г. - Hasanov, H. H; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized Allenes. Part XIX. Synthesis, Electrophilic Cyclization/Addition and Coinage Metal-Catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated 3-(beta-Hydroxy)allenes, Heteroartom Chem. 2017, 28, e21357, 1-10. ISSN: 10981071, 10427163. Web of Science, Scopus, Q3.

2017г. - Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Trifunctionalized allenes. Part I. Convenient and Efficient Regioselective Synthesis of 4-Phosphorylated 5-Hydroxyalka-2,3-dienoates, Bull. Chem. Commun., Special Issue B 2017, 49, 33-41. ISSN: 0324-1130, Web of Science, Scopus, Q4.

2017г. - Ismailov, I.; Adem, E.; Yumerova, Dzh.; Ivanov, I.; Christov, V. Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes - Reactions with Electrophilic Reagents, Proceedings, 15th National Conference, Varna, 2017, 28-35. 133. ISSN: 2603 2937.

2017г. - Parushev, I. D.; Ibryamova, E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Regioselective Synthesis of 4-Heteroatom-functionalized Allenecarboxylates and Study of their Electrophilic Reactions, Proceedings of the XIV conference ”Natural sciences’2016”, 2017, 5-9. ISSN: 2603 2937.

2017г. - Hasanov, H.; Liubenova, B.; Ivanov, I.; Christov, V. Synthesis and Cyclization of Phosphorylated 3-(beta-Hydroxy)allenes, Proceedings of the XIV conference ”Natural sciences’2016”, 2017, 10-15. ISSN: 2603 2937.

2016г. - Hasanov, Hasan; Liubenova, Bogdana, Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Synthesis and Cyclization Reactions of Phosphorylated 3-(Beta-hydroxy)allenes, Proceedings, 14th National Conference, Varna, 2016, 10-15. ISSN: 2603 2937.

2016г. - Parushev, Ivaylo; Ibryamova, Emine, Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Regioselective Synthesis of 4-Heteroatom-functionalized Allenecarboxylates and Study of their Electrophilic Reactions, Proceedings, 14th National Conference, Varna, 2016, 5-9. ISSN: 2603 2937.

2016г. - Ignatova-Ivanova, Ts. V.; Stefanova, I.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K; Christov, V. Ch. Antifungal Activity of Protect-DRODO Ethanol Extracts, Res. J. Pharm. Biol. Chem. Sci., 2016, 7, 1312-1317. ISSN: 0975 8585. Web of Science, Scopus, Q3.

2015г. - Ivanov, I. K. On the Biochemical Mechanism of Action of the Organophosphorus Poisons, Acta Scientifica Naturalis, 2015, 2, 140-149. ISSN: 2603-347X.

2015г. - Ignatova-Ivanova, Ts. V.; Ibrjam, S. F.; Ismail E. Ismailov, I. E.; Christov, V. Ch.; I. Ivanov, R. I. Adhesion and surface growth of Staphylococcus Aureus and Lactobacillus Plantarum on various metals. Journal of International Medical Association Bulgaria (IMAB) - Annual Proceeding (Scientific Papers) 2015, 21, 793-796. ISSN: 1312-773X.

2015г. - Christov, V. Ch.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K. Bifunctionalized allenes. Part XVII. Synthesis of 3-Phosphoryl-2,5-dihydrofurans by Coinage Metal-catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes. Molecules 2015, 20, 7263-7275. ISSN: 1420 3049. Web of Science, Scopus, Q1.

2015г. - Ismailov, Ismail; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Synthesis, Reactions of Electrophilic Cyclization and Cycloisomerization of Phosphorylated alfa- and beta-Hydroxyallenes. Acta Scientifica Naturalis, 2015, 2, Special Issue, 117-125. ISSN: 2603-347X.

2015г. - Hasanov, Hasan; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Designing Synthesis and Regioselective Cyclization Reactions of 4-Hydroxy-1,3,4-triphenylallenyl Phosphonate and Phosphine Oxide, Acta Scientifica Naturalis, 2015, 2, 120-128. ISSN: 2603-347X.

2015г. - Parushev, Ivaylo; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Competitive 5-Endo-trig Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of Alkyl 4-(Dimethoxyphosphoryl)- and 4-(Diphenylphosphoryl)-alka-2,3-dienoates, Acta Scientifica Naturalis, 2015, 2, 150-163. ISSN: 2603-347X.

2015г. - Ismailov, Ismail; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Designing and Regiospecific Synthesis of 3-Phosphoryl-2,5-dihydrofurans by Coin Metal-catalysed Cycloisomerization of alfa-Hydroxyallenyl Phosphonates and Phosphine Oxides, Acta Scientifica Naturalis, 2015, 2, 129-139. ISSN: 2603-347X.

2015г. - Parushev, Ivaylo; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Study on the Electrophilic Reactions of 4-Heteroatom-functionalized Allenecarboxylates, Acta Scientifica Naturalis, 2015, 2, Special Issue, 65-72. ISSN: 2603-347X.

2015г. - Ivanov, Ivaylo; Christov Valerij, Electrophilic Cyclization and Cycloaddition Reactions of Vinylallenyl Sulfoxides and Sulfones, Acta Scientifica Naturalis, 2015, 2, Special Issue, 51-64. ISSN: 2603-347X.

2015г. - Hasanov, Hasan; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Synthesis, Electrophilic Cyclization and Cycloisomerization Reactions of Phosphorylated 3-(alfa-Hydroxy)allenes. Acta Scientifica Naturalis, 2015, 2, Special Issue, 47-51. ISSN: 2603-347X.

2015г. - Ignatova-Ivanova, Ts. V.; Stefanova, I.; Ismail E. Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K; Christov, V. Ch. A Hydroxyethyl-heptadienyl Phosphine Oxide (HEHPO) Ethanol Solutions with Antibacterial Activity. Eur. J. Biol. Med. Sci. Res. 2015, 3, 10-16. ISSN: 2047-783X.

2015г. - Ignatova-Ivanova, Ts.; Stefanova, I.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. A Bifunctionalized Allene Ethanol Extracts with Antifungal Activity. Global J. Pure Applied Chem. Research (GJPACR) 2015, 3, 35-41 .ISSN: 2055-0073.

2015г. - Christov, V. Ch.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Bifunctionalized Allenes. Part XVII. Synthesis of 2,5-dihydro-1,2-oxaphospholes and 4-Phosphoryl-3,6-dihydrо-2Н-pyrans by Electrophilic Cyclization and Coinage Metal-catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated beta-Hydroxyallenes. Int. J. Rec. Sci. Res. (IJRSR) 2015, 6, 4526-4537. ISSN: 0976-3031.

2015г. - Christov, V. Ch.; Hasanov, H. H; Ivanov, I. K.; Bifunctionalized Allenes. Part XVIII. Synthesis of 2,5-dihydro-1,2-oxaphospholes and 2-Phosphoryl-2,5-dihydrofurans by Electrophilic Cyclization and Coinage Metal-catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated 3-(alfa-Hydroxy)allenes. Global J. Pure Applied Chem. Reports (GJPACR) 2015, 3, 20-36. ISSN: 2055-0073.

2015г. - Ignatova-Ivanova, Ts.; Stefanova, I.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. In Vitro Studies of Antifungal Activity of a Bifunctionalized Allene Ethanol Extracts. Int. J. Res. Stud. BioSci. (IJRSB) 2015, 3, 1-6. ISSN (Print): 2349-0357. ISSN (Online): 2349-0365.

2015г. - Ignatova-Ivanova, Ts.; Stefanova, I.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. In Vitro Studies of Antibacterial Activity of a Bifunctionalized Allene Ethanol Extracts. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. 2015, 4, 589-595. ISSN: 2319-7706.

2015г. - Ignatova-Ivanova, Ts.; Stefanova, I.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Antibacterial Activity of a Bifunctionalized Allene Ethanol Extracts, Int. J. Rec. Sci. Res. (IJRSR) 2015, 6, 4571-4575. ISSN: 0976-3031.

2015г. - Ignatova-Ivanova, Ts.; Stefanova, I.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Antifungal Activity of a Bifunctionalized Allene Ethanol Extracts, Int. J. Rec. Sci. Res. (IJRSR) 2015, 6, 4352-4355. ISSN: 0976-3031.

2015г. - Ivanov, I. K.; Parushev, I. D.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. Part XI. Competitive Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 4-Phosphorylated Allenecarboxylates, Heteroatom Chem. 2014, 25, 60-71. ISSN: 10981071, 10427163. Web of Science, Scopus, Q3.

2014г. - Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized Allenes. Part XV. Synthesis of 2,5-dihydro-1,2-oxaphospholes by Electrophilic Cyclization Reaction of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes. Molecules 2014, 19, 11056-11076. ISSN: 1420 3049. Web of Science, Scopus, Q1.

2014г. - Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. Part XIV. A Convenient and Efficient Regioselective Synthesis of Phosphorylated beta-Hydroxyallenes with Protected and Unprotected Hydroxy Group. Bulg. Chem. Commun. 2014, 46, Special Issue A, 39-46. ISSN: 0324-1130, Web of Science, Scopus, Q4.

2014г. - Хасанов, Х., Иванов, И., Христов, В. Насочен синтез и региоселективни циклизации на 4-хидроокси-1,3,4-трифенилаленил фосфонат и фосфин оксид, Научни трудове, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 2014, 39 (5), 99-106. ISSN: 0204–5346.

2014г. - Парушев, И., Иванов, И., Христов, В. Конкурентна електрофилна циклизация и присъединителни реакции на 4-фосфорилирани аленкарбоксилати, Научни трудове, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 2014, 39 (5), 69-76. ISSN: 0204–5346.

2014г. - Парушев, И., Иванов, И., Христов, В. Конкурентни реакции на електрофилна циклизация на 1,3-бифункционализирани алени, Научни трудове, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 2014, 39 (5), 61-68. ISSN: 0204–5346.

2014г. - Исмаилов, И., Иванов, И., Христов, В. Синтез и реакции на циклоизомеризация на фосфорилирани алфа-хидроксиалени, Научни трудове, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 2014, 39 (5), 51-60. ISSN: 0204–5346.

2014г. - Ismail Ismailov, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov, Synthesis and Electrophilic Reactions of Phosphorylated alfa-hydroxyallenes with protected OH-group, Acta Scientifica Naturalis, 2014, 1, 83-90. ISSN: 2603-347X.

2014г. - Ivaylo Parushev, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov, Regioselective Synthesis and Competitive Electrophilic Cyclization Reactions of 1,3-Bifunctionalized Allenes, Acta Scientifica Naturalis, 2014, 1, 73-82. ISSN: ISSN: 2603-347X.

2014г. - Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized Allenes. Part XIII. A Convenient and Efficient Method for Regioselective Synthesis of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes with Protected and Unprotected Hydroxy Group. Molecules 2014 19, 6309-6329.ISSN: 1420-3049, Web of Science, Scopus, Q1.

2014г. - Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized Allenes. Part XV. Synthesis of 2,5-dihydro-1,2-oxaphospholes by Electrophilic Cyclization Reaction of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes. Molecules 2014, 19, 11056-11076. ISSN: 1420-3049. Web of Science, Scopus, Q1.

2014г. - Исмаилов, И., Иванов, И., Христов, В. Електрофилни реакции на фосфорилирани алфа-хидроксиалени, Научни трудове, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 2014, 39 (5), 41-49. ISSN: 0204–5346.

2014г. - Ivanov, I. K.; Parushev, I. D.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. Part XII. Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 4-Sulfinylated and 4-Sulfonylated Allenecarboxylates, Phosphorus, Sulfur, Silicon 2014, 1189, 1503-1513. ISSN: 1042-6507, 1563-5325. Web of Science, Scopus, Q4.

2013г. - Christov, V. Ch.; Ivanov, I. K.; Ismailov, I. E. Bifunctionalized allenes. Part X. An Electrophilic Cyclization Protocol for Convenient Highly Regioselective Synthesis of 3-Sulfonyl-furan-2(5H)-ones from 2-Sulfonyl-allenoates. Heterocycles 2013, 87, 1903-1916. ISSN: 0385-5414. Web of science, Scopus, Q3.

2013г. - Ivanov, I. K.; Parushev, I. D.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. IX. An Efficient Method for Regioselective Synthesis of 4-Heteroatom-functionalized Allenecarboxylates. Heteroatom Chem. 2013, 24, 322-331. ISSN: 1098-1071, 1042-7163. Web of science, Scopus, Q2.

2013г. - Исмаил Е. Исмаилов, Ивайло К. Иванов, Валерий Х. Христов, Региоселективен синтез и реакции на циклоизомеризация на фосфорилирани алфа-хидроксиалени, Научни трудове, РУ "Ангел Кънчев". Русе, 2013, 52, серия 9.1., 89-93. ISSN 1311-3321 (print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line).

2013г. - Парушев, Ивайло Д.; Иванов, Ивайло К.; Христов, Валерий Х., 1,3-Бифункционализирани алени – синтез и конкурентни реакции на електрофилна циклизация, Научни трудове, РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2013, 52, серия 9.1., 83-88. ISSN 1311-3321 (print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line).

2013г. - Ивайло К. Иванов, Ивайло Д. Парушев, Валерий Х. Христов, Синтез и реакции на електрофилна циклизация и присъединяване на 4-сулфинил- и 4-сулфонил-аленкарбоксилати, Научни трудове на СУБ-Пловдив, Серия В, Техника и технологии, 2013, т. XVI, 190-195. ISSN 1311-9192 (Print), ISSN 2534-9376 (Online).

2013г. - Ivanov, I. K.; Ismailov, I. E.; Christov, V. Ch., Synthesis and Cyclization Reactions of 1- and 4-Functionalized Allenephosphonates, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, 2013, XXII B1, 169-176. ISSN: 0204-4218.

2013г. - Ивайло К. Иванов, Ивайло Д. Парушев, Валерий Х. Христов, Синтез и реакции на електрофилна циклизация на 4-фосфорилирани аленкарбоксилати, Научни трудове на СУБ-Пловдив, Серия В, Техника и технологии, 2013, т. XVI, 203-208. ISSN: 1311-9192 (Print), ISSN 2534-9376 (Online).

2013г. - Ivanov, I. K.; Parushev, I. D.; Christov, V. Ch., Regioselective Synthesis of 1,3-Bifunctionalized Allenes, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, 2013, XXII B1, 161-168. ISSN: 0204-4218. ISSN: 0204-4218.

2013г. - Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Bifunctionalized allenes. VIII. An efficient and varied method for synthesis of 2-sulfonylated alka-2,3-dienoates. Phosphorus, Sulfur, Silicon 2013, 188, 913-919. ISSN: 1042-6507, 1563-5325. Web of Science, Scopus, Q4.

2013г. - Ivanov, I. K.; Ismailov, I. E.; Christov, V. Ch. Diels-Alder Reaction of Diphenyl 5-Methylhexa-1,3,4-trien-3-yl Phosphine Oxide with N-(4-subsituted-phenyl)maleimides and Maleic Anhydride. Arkivoc 2013 (iv) 152-163. ISSN: 15517004, 15517012. Web of science, Scopus, Q3.

2013г. - Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Synthesis and electrophilic cyclization reactions of diphenyl 3-methyl-penta-1,2,4-trienyl phosphine oxide. Synth. Commun. 2013, 43, 800-809. ISSN: 0039-7911 (print); 1532-2432 (web), Web of Science, Scopus, Q3.

2013г. - Ивайло К. Иванов, Исмаил Е. Исмаилов, Валерий Х. Христов, Синтез и реакции на циклизация на алфа-хидроксиметил-аленфосфонати и аленил фосфин оксиди, Научни трудове на СУБ-Пловдив, Серия В, Техника и технологии, 2013, т. XVI, 196-202. ISSN 1311-9192 (Print), ISSN 2534-9376 (Online).

2012г. - Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Synthesis and electrophilic cyclization reactions of diphenyl 5-methyl-hexa-1,3,4-trien-3-yl phosphine oxide. Heteroatom Chem. 2012, 23, 345-351. ISSN: 1098-1071, 1042-7163. Web of science, Scopus, Q2.

2011г. - Иванов, И. К.; Христов, В. Х. Синтез и реакции на електрофилна циклизация на 3-метил-1,2,4-пентатриенил сулфоксид, сулфон и фосфан оксид. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски" 2011, ХХI В1, 77-87. ISSN: 0204-4218.

2010г. - Иванов, И. К.; Хасанов, Х. Х.; Христов, В. Х. Синтез и реакции на електрофилна циклизация на дифенил 3-метил-1,2,4-пентатриенил фосфин оксид. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски" 2010, ХХ В2, 49-64. ISSN: 0204-4218.

2010г. - Иванов, И. К.; Христов, В. Х. Електрофилна циклизация на 5-метил-1,3,4-хексатриен-3-ил сулфоксид, сулфон и фосфан оксид. Научни трудове, РУ "Ангел Кънчев". Русе, 2010, 49, серия 9.1, 158-162. ISSN 1311-3321 (print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line).

2007г. - Christov, V. Ch.; Ivanov, I. K. Alkatrienyl sulfoxides and sulfones. VIII: Diels-Alder reaction of 3-methylpenta-1,2,4-trienyl phenyl sulfoxide with maleic anhydride. Synth. Commun. 2007, 37, 3201-3209. ISSN: 0039-7911, 1532-2432. Web of science, Scopus, Q3.

2006г. - Христов, В. Х.;Иванов, И. К. S-функционализирани винилалени - удобни диени в реакции на циклоприсъединяване. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", 2006, ХVІ В2, 147-158. ISSN: 0204-4218.

2005г. - Christov, V. Ch.; Ivanov, I. K. Alkatrienyl sulfoxides and sulfones. Part VII. Synthetic innovations of cycloaddition reactions of S-functionalized vinylallenes. Balkan conference of young scientists, Plovdiv, June 16-28, 2005, 230-235. ISSN: 1311-9419.

2004г. - Christov, V. Ch.; Ivanov, I. K. Alkatrienyl sulfoxides and sulfones. Part VI. Cheletropic addition of sulfur dioxide to 1- and 3-vinylallenyl sulfoxides and sulfones // Heterocycles, 2004, 63,2203-2206. ISSN: 0385-5414. Web of science, Scopus, Q3.

2004г. - Christov, V. Ch.; Ivanov, I. K. Alkatrienyl sulfoxides and sulfones. Part V. Tandem cyclization, rearrangement and aromatization of 1- and 3-vinylallenyl sulfoxides and sulfones in Diels-Alder reaction with dimethyl but-2-ynedioate. Synth. Commun. 2004, 34, 3963-3973. ISSN: 0039-7911, 1532-2432. Web of science, Scopus, Q3.

2004г. - Christov, V. Ch.; Ivanov, I. K. Alkatrienyl sulfoxides and sulfones. Part IV. Synthesis and electrophile-induced cyclization reactions of 3-methyl-1-methylsulfonylpenta-1,2,4-triene. Phosphorus, Sulfur, Silicon 2004, 179, 1681-1690. ISSN: 1042-6507, 1563-5325. Web of Science, Scopus, Q4.

2003г. - Christov, V. Ch.; Ivanov, I. K. Alkatrienyl sulfoxides and sulfones. Part III. 5-Methyl-3-(methylsulfonyl)hexa-1,3,4-triene - synthesis and electrophile-induced cyclizationreactions. Heterocyclic Commun. 2003, 9, 629-634. ISSN: 0793-0283, 2191-0197. Web of science, Scopus, Q4.

2003г. - Христов, В. Х.; Иванов, И. К. Синтез и реакции на електрофилно присъединяване на 3-метил-1,2,4-пентатриенил фенил сулфоксид. Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2003, ХVB, 31-39. ISSN: 0294-4218.

2002г. - Christov, V. Ch.; Ivanov, I. K. Alkatrienyl sulfoxides and sulfones. Part I. 3-Methyl-1,2,4-pentatrienyl phenyl sulfoxide - synthesis and electrophile-induced cyclization reactions. Phosphorus, Sulfur, Silicon 2002, 177, 2445-2454. ISSN: 1042-6507, 1563-5325. Web of Science, Scopus, Q4.

2002г. - Christov, V. Ch.; Ivanov, I. K. Alkatrienyl sulfoxides and sulfones. Part II. (5-Methyl-1,3,4-hexatriene-3-yl) phenyl sulfoxide - synthesis and electrophile-promoted cyclization reactions. Sulfur Lett. 2002, 25, 191-198. ISSN: 0278-6117. Web of science, Scopus, Q3.

2002г. - Христов, В. Х.; Иванов, И. К. Синтез и циклични реакции на 1,2,4- и 1,3,4-алкатриенил сулфоксиди и сулфони // Сборник научни трудове, Природни науки, Химия, ШУ “Епископ К.Преславски”, Шумен, 2002, 257-268.

2001г. - Христов, В. Х.; Иванов, И. К.; Проданов, Б. Синтез и електрофил-инициирани циклични реакции на S-функционализирани ален-карбоксилати, -фосфонати и аленилфосфин оксиди. Научни трудове, РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2001, 38, серия 10, 171-176. ISSN 1311-3321 (print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line).

2001г. - Христов, В. Х.; Иванов, И. К.; Minami, T. Реакции на 1,4-циклоприсъединяване на 1,2,4- и 1,3,4-алкатриенил сулфоксиди и сулфони. Научни трудове, РУ “Ангел Кънчев”, Русе, 2001, 38, серия 10, 177-181. ISSN 1311-3321 (print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line).

Доклади

2019г. - Hasanov, H.; Eshref, A.; Ramadan, E.; Mustafa, M.; Ismailov, I.; Parushev, I.; Ivanov, I.; Christov, V. Electrophilic reactions of phosphorylated 3-(beta-hydroxy)allenes, International Conference Education, Science, Ecanomics and Technologies, Prof. Assen Zlatartov University, Burgas, 20-21. June, 2019.

2019г. - Ismailov, I.; Parushev, I.; Hasanov, H.; Kechidzhi, M.; Urucheva, H.; Guneva, S.; Ivanov, I.; Christov, V. Research on cycloisomerization reactions of 1,1-bifunctionalized allenes, International Conference Education, Science, Ecanomics and Technologies, Prof. Assen Zlatartov University, Burgas, 20-21. June, 2019.

2019г. - Хасанов, Х.; Исмаилов, И.; Рамадан, Е.; Мустафа, М.; Парушев, И.; Иванов, И.; Христов, В. Синтез, електрофилни реакции и реакции на циклоизомеризация на фосфорилирани 3-(alfa- или beta-хидроксиалкил) алени, XVII Национална конференция с международно участие Природни науки ’2019, Шумен, 04.10.-06.10. 2019.

2019г. - Исмаилов, И.; Парушев, И.; Хасанов, Х.; Еюбова, Х.; Иванов, И.; Христов, В. Региоселективен синтез на фосфорилирани бета-хидроксиалени, XVII Национална конференция с международно участие Природни науки ’2019, Шумен, 04.10.-06.10. 2019.

2018г. - Ismailov, I.; Kechidzhi, M.; Urucheva, H.; Ivanov, I.; Christov, V. Research on Cycloisomerization Reactions of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes,International Conference Education, Science, Ecanomics and Technologies, Prof. Assen Zlatartov University, Burgas, 28-29. June, 2018.

2018г. - Parushev, I.; Guneca, S.; M.; Eshref, A.; H.; Ivanov, I.; Christov, V. Reactions of 4-(Dimethoxyphosphoryl)- and 4-(Diphenylphosphoryl)-allenecarboxylates with Electrophilic Reagents,International Conference Education, Science, Ecanomics and Technologies, Prof. Assen Zlatartov University, Burgas, 28-29. June, 2018.

2018г. - Ivanov, I.; Hasanov. H.; Tzenov. T.; Latif, A.; Christov, V. Electrophilic Reactions of 1,2,4- and 1,3,4-Alkatrienyl Phosphine Oxides, International Conference Education, Science, Ecanomics and Technologies, Prof. Assen Zlatartov University, Burgas, 28-29. June, 2018.

2018г. - Ivanov, Ivaylo; Dikidjieva, Aycan; Chitakova, Miyriam; Christov, Valerij, Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 1,2,4- and 1,3,4- Alkatrienyl Phosphine Oxides, XVI Национална конференция с международно участие Природни науки ’2018, Шумен, 05.10.-07.10. 2018.

2018г. - Ismailov, Ismail; Kechidzhi, Mehtab; Urucheva,Hatidzhe; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, A Thorough Study on Cycloisomerization Reaction of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes, XVI Национална конференция с международно участие Природни науки ’2018, Шумен, 05.10.-07.10. 2018.

2018г. - Parushev, Ivaylo, Guneva, Silvyq; Eshref, Arzu; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij,Electrophilic Reactions of 4-(Dimethoxyphosphoryl)- and 4-(Diphenylphosphoryl)-allenecarboxylates, XVI Национална конференция с международно участие Природни науки ’2018, Шумен, 05.10.-07.10. 2018.

2018г. - Hasanov, Hasasn; Ramadan, Emel; Mustafa, Mergyul; Ivanov, Ivaylo; Christov, Valerij, Electrophilic Cyclization аnd Addition Reactions of Phosphorylated 3-(alfa- or beta-Hydroxyalkyl)allenes, XVI Национална конференция с международно участие Природни науки ’2018, Шумен, 05.10.-07.10. 2018.

2018г. - Koleva, V.; Dragoeva, A.; Ismailov, I.; Ivanov, I.; Christov, V.; Georgieva, L. Growth inhibition of human hepatoma cell line by phosphorylated alfa-hydroxyallenes Sixth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, Shumen, Bulgaria, April 20-21, 2018.

2017г. - Hasan H. Hasanov, Bogdana L. Liubenova, Ivaylo K. Ivanov, Valerij Ch. Christov. Synthesis, Reactions of Electrophilic Cyclization and Cycloisomerization of Phosphorylated 3-(a- or b-Hydroxyalkyl)allenes. XV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2017“, Варна, 29-30.09.2017, Доклад № 3

2017г. - Ismail Ismailov, Merve Ahmedova, Sabrie Adem, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov, Phosphorylated alfa- and beta-Hydroxyallenes – Reactions of Cycloisomerization, XV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2017“, Варна, 29. 09.-01. 10. 2017, Постер № 1.

2017г. - Ismail Ismailov, Esin Adem, Dzheylyan Yumerova, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov, Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes - Reactions with Electrophilic Reagents, XV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2017“, Варна, 29. 09.-01. 10. 2017, Постер № 2.

2017г. - Ivaylo Parushev, Kostadinka Velikova, Kameliya Parvanova, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov Study on Electrophilic Reactions of 4-Phosphorylated Allenecarboxylates XV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2017“, Варна, 29. 09.-01. 10. 2017, Постер № 3.

2017г. - Ivaylo Ivanov, Daniela Gocheva, Kornelia Dineva, Valerij Christov New Synthetic Approach to Heterocyclic Compounds from Vinylallenyl Phosphine Oxides XV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2017“, Варна, 29. 09.-01. 10. 2017, Постер № 4.

2016г. - Ivaylo D. Parushev, Ivaylo K. Ivanov, Valerij Ch. Christov, Synthesis of 4-Heteroatom-functionalized Allenecarboxylates and Study of their Electrophilic Reactions, XIV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2016“, Варна, 29. 09.-02. 10. 2016, Доклад № 6.

2016г. - Hasan Hasanov, Bogdana Liubenova, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov, Synthesis and Cyclization of Phosphorylated 3-(beta-Hydroxy)allenes with Protected and Unprotected Hydroxy Group, XIV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2016“, Варна, 29. 09.-02. 10. 2016, Доклад № 7.

2016г. - Ivaylo Ivanov, Valerij Christov, Cyclization Reactions of Phosphorylated Vinylallenes, XIV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2016“, Варна, 29. 09.-02. 10. 2016, Постер № 3.

2016г. - Ismail Ismailov, Ivaylo Ivanov, Valerij Christov, Synthesis, Reactions of Electrophilic Cyclization of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes, XIV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2016“, Варна, 29. 09.-02. 10. 2016, Постер № 4.

2016г. - Hasanov, H. H.; Liubenova, B. L.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Synthesis and Cyclization of Phosphorylated 3-(alfa- and beta-Hydroxy)allenes. 10-th Chemistry Conference (10cc), 9-11 October, 2016, Plovdiv, Постер № S2P4.

2015г. - Parushev, I. D.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Electrophilic Cyclization of 4-Phosphorylated Allenecarboxylates, Сборник, XIII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2015”, Шумен, 25-27 септември, 2015.

2015г. - Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Metal-Catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated alfa- and beta-Hydroxyallenes, Сборник, XIII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2015”, Шумен, 25-27 септември, 2015.

2015г. - Hasanov, H. H.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Synthesis of 2,5-dihydro-1,2-oxaphospholes and 2-Phosphoryl-2,5-dihydrofurans by Electrophilic Cyclization and Coinage Metal-catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated 3-(alfa-Hydroxy)allenes, Сборник, XIII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2015”, Шумен, 25-27 септември, 2015.

2015г. - Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Electrophilic Cyclization Reactions of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes, Сборник, XIII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2015”, Шумен, 25-27 септември, 2015.

2014г. - Hasanov, H. H.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Synthesis and Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 3-Vinylallenyl Phosphine Oxide, Abstracts, 11th European Workshop on Phosphorus Chemistry, Sofia, Bulgaria, March 24-26, 2014, Abstract No. P40, p. 70.

2014г. - Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Electrophilic Reactions of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes, Abstracts, 11th European Workshop on Phosphorus Chemistry, Sofia, Bulgaria, March 24-26, 2014, Abstract No. P41, p. 71.

2014г. - Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Efficient Metal-catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated alfa- and beta-Hydroxyallenes, Abstracts, 11th European Workshop on Phosphorus Chemistry, Sofia, Bulgaria, March 24-26, 2014, Abstract No. P42, p. 72.

2014г. - Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Electrophilic Cyclization Reactions of Vinylallenyl Phosphine Oxides, Abstracts, 11th European Workshop on Phosphorus Chemistry, Sofia, Bulgaria, March 24-26, 2014, Abstract No. P43, p. 73.

2014г. - Parushev, I. D.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Competitive Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 4-Phosporylated Allenecarboxylates, Abstracts, 11th European Workshop on Phosphorus Chemistry, Sofia, Bulgaria, March 24-26, 2014, Abstract No. P44, p. 74.

2014г. - Ismailov, Ismail E.; Ivanov, Ivaylo K.; Christov, Valerij Ch., Reactions of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes with Electrophiles, Book of Abstracts, Eighth National Conference on Chemistry, Chemistry for Sustainable Development, June 26-28, 2014, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria, Abstract No. 2-P2, p.14.

2014г. - Ivanov, Ivaylo K.; Christov, Valerij Ch., Electrophilic Cyclization Reactions of Vinylallenyl Phosphine Oxides, Book of Abstracts, Eighth National Conference on Chemistry, Chemistry for Sustainable Development, June 26-28, 2014, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria, Abstract No. 2-P4, p. 15.

2014г. - Parushev, Ivaylo D.; Ivanov, Ivaylo K.; Christov, Valerij Ch., Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 4-Sulfinylated or 4-Sulfonylated Allencarboxylates, Book of Abstracts, Eighth National Conference on Chemistry, Chemistry for Sustainable Development, June 26-28, 2014, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria, Abstract No. 2P-O1, p.12.

2014г. - Parushev, Ivaylo D.; Ivanov, Ivaylo K.; Christov, Valerij Ch., Competitive Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 4-Phosphorylated Allencarboxylates, Book of Abstracts, Eighth National Conference on Chemistry, Chemistry for Sustainable Development, June 26-28, 2014, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria, Abstract No. 2-P1, p. 14.

2014г. - Hasanov, Hasan H.; Ivanov, Ivaylo K.; Christov, Valerij Ch., Synthesis and Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of 3-Vinylallenyl Phosphine Oxide, Book of Abstracts, Eighth National Conference on Chemistry, Chemistry for Sustainable Development, June 26-28, 2014, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria, Abstract No. 2-P3, p. 15.

2014г. - Ismailov, Ismail E.; Ivanov, Ivaylo K.; Christov, Valerij Ch., Metal-catalyzed Cycloisomerization Reactions of Phosphorylated alfa- and beta-Hydroxyallenes, Book of Abstracts, Eighth National Conference on Chemistry, Chemistry for Sustainable Development, June 26-28, 2014, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria, Abstract No. 2-O2, p. 12.

2014г. - Parushev, I. D.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch., Competitive 5-Endo-trig Electrophilic Cyclization and Addition Reactions of Alkyl 4-(Dimethoxyphosphoryl)- and 4-(Diphenylphosphoryl)-alka-2,3-dienoates, Сборник, XII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2014”, Шумен, 26-28 септември, 2014, Секционен доклад № 4.

2014г. - Ismailov, I. E.;Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch., Designing and Regiospecific Synthesis of 3-Phosphoryl-2,5-dihydrofurans by Coin Metal-catalysed Cycloisomerization of alfa-Hydroxyallenyl Phosphonates and Phosphine Oxides, Сборник, XII Национална конференция с международно участие "Природни науки’2014", Шумен, 26-28 септември, 2014, Секционен доклад № 5.

2014г. - Hasanov, H, H.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch., Designing Synthesis and Regioselective Cyclization Reactions of 4-Hydroxy-1,3,4-triphenylallenyl Phosphonate and Phosphine Oxide, Сборник, XII Национална конференция с международно участие "Природни науки’2014", Шумен, 26-28 септември, 2014, Секционен доклад № 6.

2014г. - Ivanov, I. K. On the Biochemical Mechanism of Action of the Organophosphorus Poisons, Сборник, XII Национална конференция с международно участие "Природни науки’2014", Шумен, 26-28 септември, 2014, Секционен доклад № 1.

2014г. - Парушев, И. Д.; Иванов, И. К.; Христов, В. Х. Конкурентни реакции на електрофилна циклизация на 1,3-бифункционализирани алени, II Научна конференция на студенти и докторанти “Предизвикателства в химията”, Пловдив, 21-22 ноември 2014, Секционен доклад № 1, стр. 11.

2014г. - Парушев, И. Д.; Иванов, И. К.; Христов, В. Х. Конкурентни електрофилна циклизация присъединителни реакции на 4-фосфорилирани аленкарбоксилати, II Научна конференция на студенти и докторанти “Предизвикателства в химията”, Пловдив, 21-22 ноември 2014, Постер № 1, стр. 43.

2014г. - Хасанов, Х. Х.; Иванов, И. К.; Христов В. Х. Насочен синтез и региоселективни циклизации на 4-хидрокси-1,3,4-трифенилаленил фосфонат и фосфин оксид, II Научна конференция за студенти и докторанти "Предизвикателства в Химията", Пловдив, 21-22 ноември 2014, Секционен доклад № 3, стр. 13.

2014г. - Хасанов, Х. Х.; Иванов, И. К.; Христов В. Х. Електрофилна циклизация и реакции на присъединяване на 3-винилаленил фосфин оксид, II Научна конференция за студенти и докторанти "Предизвикателства в Химията", Пловдив, 21-22 ноември 2014, Постер № 3, стр. 45.

2014г. - Исмаилов, И. Е.; Иванов, И. К.; Христов, В. Х. Синтез и реакции на циклоизомеризация нa фосфорилирани алфа-хидроксиалени, II Научна конференция на студенти и докторанти “Предизвикателства в химията”, Пловдив, 21-22 ноември 2014, Секционен доклад № 2, стр. 12.

2014г. - Исмаилов, И. Е.; Иванов, И. К.; Христов, В. Х. Електрофилни реакции нa фосфорилирани алфа-хидроксиалени, II Научна конференция на студенти и докторанти “Предизвикателства в химията”, Пловдив, 21-22 ноември 2014, Постер № 2., стр. 44.

2013г. - Иванов, И. К.; Парушев, И. Д.; Христов, В. Х. Синтез и реакции на електрофилна циклизация и присъединяване на 4-сулфинил и 4-сулфонил-аленкарбоксилати. Сборник доклади, Международна конференция на младите учени – Пловдив’2013, Пловдив, 13-15 юни, 2013, Доклад № 12.

2013г. - Иванов, И. К.; Парушев, И. Д.; Христов, В. Х. Синтез и реакции на електрофилна циклизация на 4-фосфорилирани аленкарбоксилати.Сборник доклади, Международна конференция на младите учени – Пловдив’2013, Пловдив, 13-15 юни, 2013, Доклад № 15.

2013г. - Ивайло Парушев, Ивайло Иванов, Валерий Христов, 1,3-Бифункционализирани алени – синтез и конкурентни реакции на електрофилна циклизация, Програма, Научна конференция на РУ & ДНТ & СУ’2013, 01-02.11.2013 г., Ваканционен СПА комплекс „Островче”, Разград, Секционен доклад № 19.

2013г. - Ivaylo Ivanov, Ismail Ismailov, Valerij Christov, Synthesis and Electrophilic Cyclization Reactions of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes with Protected OH-group, Сборник, XI Национална конференция с международно участие „Природни науки’2013”, Шумен, 27-29 септември, 2013, Секционен доклад № 7.

2013г. - Ivaylo Ivanov, Ivaylo Parushev, Valerij Christov, Regioselective Synthesis and Competitive Electrophilic Cyclization Reactions of 1,3-Bifunctionalized Allenes, Сборник, XI Национална конференция с международно участие „Природни науки’2013”, Шумен, 27-29 септември, 2013, Секционен доклад № 6.

2013г. - Иванов, И. К.; Исмаилов, И. Е.; Христов, В. Х. Синтез и реакции на циклизация на алфа-хидроксиметил-аленфосфонати и аленил фосфин оксиди, Сборник доклади, Международна конференция на младите учени – Пловдив’2013, Пловдив, 13-15 юни, 2013, Доклад № 13.

2013г. - Исмаил Исмаилов, Ивайло Иванов, Валерий Христов, Региоселективен синтез и реакции на циклоизомеризация на фосфорилирани алфа-хидроксиалени, Програма, Научна конференция на РУ & ДНТ & СУ’2013, 01-02.11.2013 г., Ваканционен СПА комплекс „Островче”, Разград, Секционен доклад № 18.

2012г. - Ivanov, I. K.; Ismailov, I. E.; Christov, V. Ch., Synthesis and Cyclization Reactions of 1- and 4-Functionalized Allenephosphonates, Сборник, X Национална конференция с международно участие „Природни науки’2012”, Шумен, 28-30 септември, 2012, Секционен доклад № 12.

2012г. - Ivanov, I. K.; Parushev, I. D.; Christov, V. Ch., Regioselective Synthesis of 1,3-Bifunctionalized Allenes, Сборник, X Национална конференция с международно участие „Природни науки’2012”, Шумен, 28-30 септември, 2012, Секционен доклад № 10.

2011г. - Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Vinylallenyl Sulfoxides, Sulfones and Phosphane Oxides as Versatile Synthons in Heterocyclic Chemistry. Proceding, 7nd National Conference on Chemsitry and International Conference on Green Technologies and Environmental Protection, Sofia, Bulgaria, 2011, May 26-29, Report No. 2-P1

2011г. - Иванов, И. К.; Парушев, И. Д.; Христов, В. Х. Региоселективен синтез и конкурентни реакции на електрофилна циклизация на 1,3-бифункционализирани алени. Сборник, Национална конференция с международно участие „40 год. Шуменски университет 1971-2011”, Шумен, 12-14 септември, 2011, Секционен доклад № 9

2010г. - Иванов, И. К.; Христов, В. Х. Синтез и реакции на електрофилна циклизация на 3-метил-1,2,4-пентатриенил сулфоксид, сулфон и фосфaн оксид. Сборник, ІХ Национална конференция с международно участие „Природни науки’2010”, Варна, 24-26 септември, 2010, Доклад № 6

2010г. - Иванов, И. К.; Христов, В. Х. Eлектрофилна циклизация на 5-метил-1,3,4-хексатриен-3-ил сулфоксид, сулфон и фосфaн оксид. Сборник, Научна конференция РУ&ДНТ&СУ’2010, Ваканционен спа комплекс „Островче”, Разград, 5-6 ноември, 2010, Доклад № 29

2010г. - Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. New Synthetic Approach to Heterocyclic Compounds from Vinylallenyl Sulfoxide, Sulfone and Phosphane Oxide. Proceedings, 3rd International Symposium onOrganic Chemistry with Satelite meeting on NMR in Life Sciences, Sofia, Bulgaria, 2010, October 30-November 2, Report No. P1-14

2009г. - Христов, В. Х.; Иванов, И. К.; Хасанов, Х. Х. Синтез и реакции на електрофилна циклизация на дифенил 3-метил-1,2,4-пентатриенил фосфин оксид. Сборник, VІІІ Национална конференция с международно участие „Природни науки’2009”, Варна, 2-3 октомври, 2009, Доклад № 4

2007г. - Christov, V. Ch.; Ivanov, I. K. Synthetic green innovations of cycloadditirn Reactions of sulfinyl- and sulfonyl-vinylallenes. Proceedings, 1st Symposium of Chemistry and Environment, Milocer-Budva, Montenegro, June 12-15, 2007, Abstract No. PS4 04

2006г. - Christov, V. Ch.; Ivanov, I. K. Electrophilic cyclization reactions of vinylallenic sulfoxides and sulfones, Prоceedings, International Symposium on Organic Chemistry, December 9 - 12, 2006, Sofia, Bulgaria, Abstract No. P2-3

2006г. - Христов, В. Х.; Иванов, И. К. Нови синтетични подходи към хетероциклени съединения с участието на винилаленови сулфоксиди и сулфони. Сборник абстракти, Научна сесия "115 години органична химия в България", 22 май 2006, София, стр. 22

2006г. - Христов, В. Х.; Иванов, И. К. Реакции на циклоприсъединяване към винилаленови сулфоксиди и сулфони. Сборник абстракти, Научна сесия "115 години органична химия в България", 22 май 2006, София, стр. 23

2005г. - Christov, V. Ch.; Ivanov, I. K. Alkatrienyl sulfoxides and sulfones. Part VII. Synthetic innovations of cycloaddition reactions of S-functionalized vinylallenes. Proceedings, Balkan conference of young scientists, Plovdiv, June 16-28, 2005, Abstract No. T-CH-22

2005г. - Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch.Catalyzed and uncatalyzed cycloaddition reactions of vinylallenyl sulfoxides and sulfones. Proceedings, Frontiers in Catalysis, Visegrad, Hungary, September 8-10, 2005, Abstract p. 59

2004г. - Христов, В. Х.; Иванов, И. К. Реакции на циклизация на винилаленови сулфоксиди и сулфони. Сборник доклади, Научна сесия по химия за студенти и докторанти, София, 18-20 май, 2004, Резюме стр. 66

2004г. - Христов, В. Х.; Иванов, И. К. Реакции на циклизация на винилаленови сулфоксиди и сулфони. Сборник доклади, V Hационална конференция по химия, София, 29 септември-1 октомври, 2004, Резюме № 2П1

2003г. - Христов, В. Х.; Иванов, И. К. Реакции на циклоприсъединяване на 3-метил-1,2,4-пентатриенил фенил сулфоксид. Сборник доклади, Национална конференция с международно участие "50 години ХТМУ", София, 4-5 юни, 2003, Резюме № V.Д.7

2003г. - Христов, В. Х;. Иванов, И. К. Електрофил-инициирани циклични реакции на винилаленови сулфоксиди и сулфони. Сборник доклади, Национална конференция с международно участие "50 години ХТМУ", София, 4-5 юни, 2003, Резюме № V.Д.8

2003г. - Christov, V. Ch.; Ivanov, I. K. Electrophile-induced cyclization reactions of vinylallenyl sulfoxides and sulfones. Proceedings, 10th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry, Vienna, Austria, September 3-6, 2003, Abstract No. PO-35

2001г. - Христов, В. Х.; Иванов, И. К.; Minami, T. Реакции на 1,4-циклоприсъединяване на 1,2,4- и 1,3,4-алкатриенил сулфоксиди и сулфони. Програма, Втора научна конференция "15 години Технологичен колеж - гр. Разград", Разград, 20 октомври, 2001, Доклад № ІІ.6

2001г. - Христов, В. Х.; Иванов, И. К.; Проданов, Б. Синтез и електрофил-инициирани циклични реакции на S-функционализирани ален-карбоксилати и -фосфонати и аленил фосфин оксиди. Програма, Втора научна конференция "15 години Технологичен колеж - гр. Разград", Разград, 20 октомври, 2001, Доклад № ІІ.5

2001г. - Христов, В. Х.; Иванов, И. К. Синтез и циклични реакции на 1,2,4- и 1,3,4-алкатриенил сулфоксиди и сулфони. Сборник доклади, ІV Hационална конференция по химия, София, 27-29 септември, 2001, Резюме № 2П4

Цитирания

2019г. - Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Molecules 2014, 19, 11056-11076. ЦИТИРАНА В: Lozovskiy, S. V.; Ivanov, A. Y.; Vasilyev, A. V. Beilstein J. Org. Chem. 2019, 15, 1491–1504.

2019г. - Christov, V. Ch.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K. Bifunctionalized allenes. Part XVII. Synthesis of 3-Phosphoryl-2,5-dihydrofurans by Coinage Metal-catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes. Molecules 2015, 20, 7263-7275. ЦИТИРАНА В: Di Bussolo, V., Princiotto, S., Bordoni, V., (...), Pineschi, M., Crotti, P. Tetrahedron 2019, 75(33), 4425-4443.

2019г. - Christov, V. Ch.; Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K. Bifunctionalized allenes. Part XVII. Synthesis of 3-Phosphoryl-2,5-dihydrofurans by Coinage Metal-catalyzed Cycloisomerization of Phosphorylated alfa-Hydroxyallenes. Molecules 2015, 20, 7263-7275. ЦИТИРАНА В: Wong, V. H. L.; Hii, K. K. Silver Catalysis in Organic Synthesis, Volume 2, Silver-Catalyzed Cyclizations, 2019, 85-181.

2019г. - Ismailov, I. E.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Molecules 2014, 19, 6309-6329. ЦИТИРАНА Liu, F.; Li, L.; Zhang, B.; Fan, W.; Zhang, R.; Liu, G.; Liu, X. Analyst, 2019, https://doi.org/10.1039/C9AN01693G.

2019г. - Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Synthetic Commun. 2013, 43, 800-809. ЦИТИРАНА В: Lozovskiy, S. V.; Ivanov, A. Y.; Vasilyev, A. V. Beilstein J. Org. Chem. 2019, 15, 1491–1504.

2019г. - Hasanov, H. H.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Heteroatom. Chem. 2017, 28, 1-10. ЦИТИРАНА В: Pereira, M. M., Carrilho, R. M. B., Calvete, M. J. F. RSC Catalysis Series 2019, 37, 64-102.

2019г. - Hasanov, H. H.; Ivanov, I. K.; Christov, V. Ch. Heteroatom. Chem. 2017, 28, 1-10. ЦИТИРАНА В: Keglevich, G. RSC Catalysis Series 2019, 37, 103-144.

2017г. - Забелязаните цитирания на публикациите на доц. д-р Ивайло Иванов са представени в прикачен файл в папката "Файлове".