Доц. д-р Марина Николаевна Московкинаабв

Доц. д-р Марина Николаевна Московкина

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ХИМИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 408

Телефон: 054 830495 вътр.288

Email: mmarinan@abv.bg, m.moskovkina@shu.bg

Приемно време: пон.: 10-12ч

Завършен университет, специалност

Завършен е Санкт-Петербургски Държавен Университет, специалност "Химия"

Заемани академични длъжности

Научен сътрудник по хетерогенен катализ- 1984

Асистент по Обща и неорганична химия в катедра «Химия» - 1985

Старши асистент е от 1986г.

Главен асистент е от 1994г.

Доцент - от 2013г

Придобити научни степени

Доктор по химия -2004г

Водени лекции и/или упражнения

Лабораторни упражнения по Обща и неорганична химия (част I, част II)

Семинарни упражнения по Обща и неорганична химия

Семинарни упражнения по Решаване на задачи в химията

Семинарни упражнения по Въведение в химията

Лекционен курс по Обща и неорганична химия

Лекционен курс по Обща и неорганична химия (част I)

Лекционен курс по Обща и неорганична химия (част II)

Лекционен курс по Координационна химия

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

не

Области на научни интереси

1. Хроматография.

2. Експериментална газова хроматография

3. Кинетика и хетерогенна катализа

4. Хемометрика

Специализации

Специализация по газова хроматография в Лондон (1986).

Участия в международни и национални научни проекти

Научен проект DVU01/0440 "Безопасност и хранителна стойност на Черноморски хранителни продукти" (2009-2011), към фонд научни изследвания на МОН

Национален проект вх. № FFNNIPO 12 00985 /2012-2013

"Разработка на нови методи и софтуер за химическата и фармацевтичната промишленост за компютърно предсказване на нови химически съединения с определени физикохимични свойства или с биологична активност базирани на нови алгоритми и паралелна обработка на информацията", Ръководител проф. д.х.н Иван Бангов; доц. д-р Борислав П.Стоянов; доц.д-р Николай Т. Кочев Пловдивски Университет; Гл. ас. д-р Марина Н. Московкина; Ас. Веселина Х.Паскалева Пловдивски Университет; ас. Людмила Х.Нанева; ст. Емил П.Петров.

Университетски проект РД-08 - 264/14.03.2013 "Научни и практикоприложни подходи при изследване на химичните обекти и процеса на обучение", 2013. Р-л. доц.д-р П.Галчева;

Университетски Проект "Теоретични и приложни аспекти на изследването на химичните обекти и процеса на обучение", РД-08-264/14.03.2014 . Р-л. доц.д-р П.Галчева;

Университетски Проект"Теоретични и приложни аспекти на изследването на химичните обекти и процеса на обучение", РД-03-255/9.03.2015 . Р-л. доц.д-р П.Галчева;

Университетски Проект"Иновационни практики в научно-екперименталната и образователна дейност по ХООС", РД-08-65/01.02.2016 . Р-л. доц.д-р П.Галчева;

Университетски Проект "Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията",

РД-08-98/06.02.2017 г.Р-л проф. В.Христов

Университетски Проект "Актуални научни изследвания в химията",

РД-08-104/06.02.2018 г.Р-л проф. В.Христов

Заемани ръководни позиции

не

Организационна дейност

член на Етична комисия на ШУ;

член на ФС на ФПН

член на комисия по учебна дейност към ФПН

Членства в научни организации

Член на съюза на химиците в България

Държавни и/или научни награди

не

Дисертации

2004г. - Докторска дисертация по химия на тема: «Моделиране на хроматографско задържане с помощта на молекулни дескриптори» (защитена )

Учебни помагала

2006г. - 1. Ръководство за решаване на изчислителни задачи: «Задачи по обща и неорганична химия»,(в съавт. с К.Даварски, Н.Николов, Д.Димитров, А.Патлеева), Изд.ШУ»Еп.К.Преславски» 2. Електронен учебник по ОНХ за студенти специалности ЕООС, РЗ, ГБ и БФ (2013г). Сайт http://cdo.shu.bg/

Статии

2018г. - Bangov, I. P.; Moskovkina, M.; Stojanov, B. P. Descriptor Fingerprints and Their Application to White Wine Clustering and Discrimination Acta Scientifica Naturalis, 5, ( 2018), 24 -34.

2017г. - I.Bangov, M.Moskovkina, Z.Mustafa, R.Milina, “Use of Descriptor fingerprints to similarity and clustering analysis of biodiesel fuels on the basis of their composition and properties”, IJSER, v.8 (3), (2017), 1720-1735. I.F. – 3.8

2017г. - Bangov, I. P.; Moskovkina, M.; Stojanov, B. P. Descriptor Fingerprints and Their Application to Red Wine Clustering and Discrimination Acta Scientifica Naturalis, 4, ( 2017), 29-33.

2016г. - T.Petkov, Z.Mustafa, R.Milina, M.Moskovkina, „Upon the Opportunity to Apply ART2 Neural Network for Clasterization of Biodiezel Fuels”, Acta Scientifica Naturalis, v.3, (2016), p. 19-24.

2016г. - R.Milina, Z.Mustafa, D. Bojilov, S. Dagnon, M.Moskovkina, „Determination and discrimination of Biodiezel Fuels by gas chromatographic and chemometric methods”, Acta Scientifica Naturalis, v.3, (2016), p. 25-32.

2015г. - N.Kochev, I.Bangov, E.Petrov, M.Moskovkina, B.Stoyanov„Charge-relaetd topological index - chemoinformatics applications», Journal of Chemoinformatics, v.6, (2014), s.1, p. 7

2015г. - 4 Z.Mustafa, M.Moskovkina, R.Milina, I.Bangov, „Definition of fuzzy descriptor fingerprints”, Acta Scientifica Naturalis, v.1, (2015), p. 164-171

2014г. - Dimitrov, N.Kоchev, M.Moskovkina, L.Naneva, R.Milina, Z.Mustafa, "Some new results obstained by using descriptor fingerprints in QSAR and QSRR investigations", Acta Scientifica Naturalis, v.1, (2014), p. 45-50.

2014г. - B. P. Stoyanov, P. R. Kostadinov, M. V. Kolev, Z. A. Mustafa, M. N. Moskovkina, R. S. Milina, I. P. Bangov , „ Use of the descriptor fingerprints to clustering of chemical datasets”, Bulgarian Chemical Communications, Volume 46, Special Issue A (2014) pp. 209 – 214. i.f.= 0.32

2013г. - Ivan Bangov, Lyudmila Naneva, Marina Moskovkina, Ivan Dimitrov, Irini Doychinova, Application of Descriptor Fingerprints in the QSAR Studies, Сборник научни трудове ШУ Еп. К.Преславски, факултет природни науки, (2013), т.XXII, B1, с. 28-36.

2012г. - M. N. Moskovkina, I. P. Bangov, A. Z. Patleeva, Retention Modeling in Gas Chromatography by QSRR Approach, Bulgarian Chemical Communications, 45 (I), (2013), p.9-23, IF 0,171.

2012г. - M.Moskovkina, L.Naneva, I.Bangov, Gas Chromatographic Retention Modelling by QSRR approach for saturated esters separated upon stationary phases with different polarities, Сборник научни трудове от Юбилейна научна конференция „40 години Шуменски Университет”, факултет Природни науки”, (2012), с. 376 -382.

2012г. - Moskovkina, M., Bangov, I., Employment of the Charge – related Molecular Index (CMI) in chromatographic Quantitative Structure Retention time Relationships, C. R. Bulg. Acad. Sci. CHEMISTRY, V.65, No9 (2012), pp.1199-1202, – IF. 0.210.

2010г. - Ivan Bangov, Marina Moskovkina and Albena Patleeva, „Use of the Charge Related Geometrical index (CGI) for estimation of the chemical structure branching. Ab initio andsemi-empirical calculations”. Годишник на Шуменски университет”Епископ Константин Преславски”. Природни науки, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, T. XX B2 (2010). pp 5-10

2010г. - Bangov, M. Moskovkina, A. Patleeva, Charge-related Molecular Index (CMI) – a Novel Descriptor for the Quantitative Structure / Property Relationship (QSPR) Models . I. General Considerations, Bulgarian Chemical Comunications, 42, 4 (2010), 338-342. I.F. – 0.156.

2009г. - Ivan Bangov, M. Moskovkina „Charge- Related Molecular Indices and their Usage in Computer Chemistry” , Годишник на ШУ, . XІX, B2, (2009), с.6-14.

2009г. - М.Московкина, И.Бангов, „Сравнителен анализ за възможностите и особеностите на моделиране на хроматографско задържане на пиразини с помощта на молекулни дескриптори” , Годишник на ШУ, Т. XІX, B2, (2009), с.119-129.

2008г. - М.Московкина, И.Бангов, „ “Chromatographic Retention Modeling of Alkylazoles by QSRR Approach” ”, Годишник на ШУ, Т. ХVIII, В1, “Природни науки”, (2008), ),с.106-116

2008г. - M.Moskovkina, R.Milina, “Environmental Organic Pollutants Analyses”, Eurasian Journal of Analytical Chemistry, v.3, № 1 (2008), p.123-133

2007г. - М.Московкина, И.Бангов, „ Моделиране на ретентно хроматографско свойство с помощта на молекулни дескриптори // Годишник на ШУ, Т. XVII, B1, (2007),с.189-197 .

2006г. - M. Moskovkina, Ivan Bangov, Gas Chromatographic Retention Modeling by QSRR Approach. I. Alkyloxazoles// Годишник на ШУ, Т. ХVI В2, Природни науки, 2006, с.7-15.

2006г. - M. Moskovkina, Ivan Bangov , Gas Chromatographic Retention Modeling by QSRR Approach. I. Alkylthiazoles, Годишник на ШУ, Т. ХVI В2, Природни науки, 2006, с.40-47.

2005г. - L. Makedonski, M.Moskovkina, M.Stancheva, “Promoted V2O5-TiO2 catalysts for Selective Oxidation of o-Xylene to Phthalic Anhydride. I Antimony Doping”, Progress in Catalysis, Vol.14, 1-2, (2005), p. 55-66.

2005г. - L. Makedonski, M.Moskovkina, M.Stancheva, “Promoted V2O5-TiO2 catalysts for Selective Oxidation of o-Xylene to Phthalic Anhydride. II Lithium and Antimony Oxides Doping”, Progress in Catalysis, Vol.14, 1-2, (2005), p. 67-72.

2004г. - Н.Николов, М.Московкина, „Технологична възможност за по-пълно оползотворяване на ванадиево-титанов катализатор”, Сборник научни трудове” Природни науки-2004”, Химия, ШУ, (2004), с. 423-428.

2004г. - М. Московкина, И. Бангов, “Изучаване на механизма на хроматографско задържане чрез създаване на модели, Сборник научни трудове” Природни науки-2004”, Химия, ШУ, (2004), с.159-165.

2004г. - L. Makedonski, N.Nikolov, M.Stancheva, M.Moskovkina, “Preparation of vanadium-titanium catalyst for partial oxidation of o-xylene to phtalic anhydride from used industrial samples”, Bulgarian Chemical Communications, Vol. 3 , №2, (2004), p. 96-99.

2003г. - М. Московкина, И. Бангов, Моделиране на количествена връзка между структура и задържане.I. Разделяне на 1,4-бензодиазепини в адсорбционна течна хроматография, Годишник на ШУ,Т. ХV В, 2003, с.52-58.

2003г. - М. Московкина, И. Бангов, Моделиране на количествена връзка между структура и задържане. II. Разделяне на 1,4-бензодиазепини във ВЕТХ с обърната фаза, Годишник на ШУ, Т. ХV В,2003, с.59-64.

2003г. - М.Московкина, И.Бангов, „Моделиране на количествена връзка между структура и задържане. III. Разделяне на 1,4-бензодиазепини в тънкослойна хроматография върху силикагел, Годишник на ШУ, Т. ХV В, (2003), с.65-71.

2003г. - Н.Николов, М.Московкина, „Получаване на V2O5-TiO2 катализатор за селективно окисление на о-ксилен до фталов анхидрид в присъствие на Sb2O3”, Годишник на ШУ, Т. ХV В, (2003), 47-51.

2003г. - M.Moсковкина, И.Бангов, "Моделиране на задържане на феноли в течна хроматография с обърната фаза С-18", Сборник научни трудове ” Природни науки-2003”, Химия, ШУ, 2003, с. 61-65.

2003г. - М.Московкина, И.Бангов, „Моделиране на количествена връзка между структура и задържане. III. Разделяне на 1,4-бензодиазепини в тънкослойна хроматография върху силикагел, Годишник на ШУ, Т. ХV В, (2003), с.65-71.

2003г. - M. Moskovkina, Ivan Bangov, R. Aleksandrov, “The modeling of Alkylphenol’s Retention in Thin Layer Chromatography by QSRR Approach”, Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy XXXVIII, 3, (2003), p. 931-936

2003г. - N. Nikolov, M. Moskovkina, “Preparation of Vanadium-titanium catalyst aluminium oxide promoted”, Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy XXXVIII, 2, (2003), p. 465-470.

2002г. - Н.Николов, М.Московкина, “Получаване на V2O5-TiO2 катализатор промотиран с оксидите на лития и антимона.” Сборник научни трудове “Природни науки, Химия” ШУ, (2002), с. 107-114.

2002г. - М.Московкина, И.Бангов, „Сравнителен анализ на моделиране на задържане на 1,4- бензодиазепини в течна хроматография”, Сборник научни трудове “Природни науки, Химия” ШУ, 2002, с.99-106.

2002г. - М.Московкина, И.Бангов, “Моделиране на газхроматографско задържане на заместени феноли с помощта на химометричен подход. Газова хроматография”, Русенски Университет “Ангел Кънчев” ” Научни трудове, Т. 39, серия 10, (2002), с.220-224.

2002г. - М.Московкина, И.Бангов, “Моделиране на задържане на заместени феноли в течна хроматография с помощта на химометричен подход”, Русенски Университет “Ангел Кънчев” ” Научни трудове, Т. 39, серия 10, (2002), с.225-229.

2002г. - M. Moskovkina, I. Bangov, “Gas Chromatographic Retention Modeling of Alkylphenols by QSSR Approqch”, Bulgarian Chemical Comunications, 34, 2, ( 2002 ), 145 - 161.

2002г. - L. Makedonski, M.Stancheva, N.Nikolov, M.Moskovkina “Extraction of the Vanadium Component from Used Industrial V2O5-TiO2 (anatase) catalysts for Partial Oxidation of o-Xylene in an Ultrasonic Field”, Progress in Catalysis, Vol.11, noember 1-2, (2002), p. 39-45.

2001г. - М.Московкина, И.Бангов, “Моделиране на газхроматографско задържане на бензодиазепини върху неполярна фаза”’ Сборник доклади на Юбилейна научна конференция ”40 години Сливенски колеж”,Т. 1, (2001), с. 46-51.

2001г. - Н.Николов, М.Московкина, Получаване на ванадиево-титанов катализатор промотиран с литиев фосфат”, Сборник доклади на Юбилейна научна конференция ”40 години Сливенски колеж”, Т. 1, (2001), с. 52-55.

2001г. - Н.Николов, М.Московкина, Промотиране на ванадиево-титанов катализатор за окисление на о-ксилен до фталов анхидрид с оксидите на кобалта и никела”, Русенски Университет “Ангел Кънчев” Научни трудове, Т. 38, (2001), с.134-137.

2001г. - М.Московкина, И.Бангов, “Моделиране на количествена връзка между структура и задържане на алкилфеноли в газова хроматография”, Русенски Университет “Ангел Кънчев” Научни трудове, Т. 38, серия 10, (2001), с. 138-142.

1998г. - Н.Николов, М.Московкина, “Получаване на ванадиево-титанов оксиден катализатор от отработен промишлен образец”, Сборник от доклади на научна конференция - ВВВУ”Г.Бенковски”. Долна Митро¬по¬лия, Т. 1, (1998), с. 231 -234 .

1998г. - Н.Николов, М.Московкина, “Извличане на ванадиев компонент от отработен промишлен катализатор в ултразвуково поле”, Сборник от доклади на научна конференция - ВВВУ”Г.Бенковски”. Долна Митрополия, Т. 1, (1998), с. 235 –238.

1991г. - Dimov N., M.Moskovkina, “New Aspects of Quantitative Structure-Retention Relationships in chromatography”, Journal of Chromatography, Vol. 552, 1991, p. 59-69.

1991г. - Dimov N., M.Moskovkina, O. Mekenyan “Discrimination of the Contribution to the Total Gas-Chromatographic Retention of Monobenzene Substituted Derivatives”, Communications of the Department of Chemistry, Vol. 24 , 1991, № 2, p. 251-256.

1987г. - М.Московкина, К.Иванов, С.Славов, "Каталитична активност на промотирани със сребро и мед ванадиево-окисни катализатори за окисление на о-ксилол", Сборник от доклади на VI Междунар.Симпозиум по хетерогенен катализ. София , Т. 2, 1987, с. 476 –481.

Цитирания

2014г. - Support Vector Machine Applied to Study on Quantitative Structure–Retention Relationships of Polybrominated Diphenyl Ether Congeners X Zhang, X Zhang, Q Li, Z Sun, L Song, T Sun, Chromatographia, 2014 - Springer, Volume 77, Issue 19-20, pp 1387-1398. (цитирана статия: Retention modeling in gas chromatography by QSRR approach, 2013, MN Moskovkina, IP Bangov, AZ Patleeva)

2014г. - . X Zhang, X Zhang, Q Li, Z Sun, L Song, T Sun, „Support Vector Machine Applied to Study on Quantitative Structure–Retention Relationships of Polybrominated Diphenyl Ether Congeners”, Chromatographia, Volume 77, Issue 19-20, pp 1387-1398, 2014, Springer. (цитирана статия: Charge-related molecular index (CMI), a novel descriptor for quantitative structure/property relationship (QSPR) models. I. General considerations, I Bangov, M Moskovkina, A Patleeva, Bulg Chem Commun 42, 338-342)