КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Петинка Радева Галчеваабв

Доц. д-р Петинка Радева Галчева

Факултет: Факултет по природни науки

Катедра: ХИМИЯ

Кабинет: Корпус 1, стая 307

Телефон: 054 830495 вътр.130, 162

Email: pgalcheva@abv.bg, p.galcheva@shu.bg

Приемно време: Зимен семестър 2018/19 г. понеделник 11-13 ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", специалност \"Химия\"

Месторабота преди постъпване в ШУ

1988-1990 ГПЧЕ "Н.Й.Вапцаров" гр.Шумен –

преподавател по химия

1986-1988 10-то ОУ "Л.Кандев" гр.София –

преподавател по физика

1982-1986 ЕСПУ "Д-р Петър Берон" гара Хитрино

обл.Шуменска-преподавател по химия

Заемани академични длъжности

2009 ШУ “Епископ Константин Преславски”

доцент по Методика на обучението по химия

1999- 2009 ШУ “Епископ Константин Преславски”

гл. ас. по Методика на обучението по химия

1993-1999 ШУ “Епископ Константин Преславски”

ст. ас. по Методика на обучението по химия

1990-1993 ШУ “Епископ Константин Преславски”

ас. по Методика на обучението по химия

Придобити научни степени

2002г Образователна и научна степен “ДОКТОР” по научна

специалност “Методика на обучението по

химия” 05.07.03.

Водени лекции и/или упражнения

Лекционни курсове:

•Методика на обучението по химия - за студенти от специалност "Педагогика на обучението по Химия и опазване на околната среда", “Биология и химия”, "Химия"

•История на химията - за студенти от специалност “Педагогика на обучениет по по Химия и опазване на околната среда” и “Химия”.

• Педагогическа диагностика - за студенти от специалност “Педагогика на обучението по по Химия и опазване на околната среда” и “Химия”.

Семинарни и лабораторни упражнения

•Методика и техника на училищния химичен експеримент.

•Хоспитиране.

•Текуща педагогическа практика.

•Преддипломна педагогическа практика

за студенти от специалност “Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда”, “Биология и химия”,“Химия”

Области на научни интереси

Методика на обучението по химия;

Проблеми на усвояване на химичния език;

Екологизация на процеса на обучение в средното и висше училище;

Съвременни дидактически технологии.

Участия в международни и национални научни проекти

Университетски проект № 25/2003 г.

Тема: Екологизация на учебното съдържание по химия в СОУ

Ръководител: доц. д-р К. Вачков

Участник: гл.ас. д-р П. Галчева

Университетски проект № 25/2006 г.

Тема: “Образованието за устойчиво развитие при обучението по химия в СОУ”

Ръководител: доц. д-р К. Вачков

Участник: гл.ас. д-р П. Галчева

Университетски проект договор №РД-05-237/10.03.2009

Тема: Теоретико-приложни и образователни аспекти при изследване и изучаване на веществата и техните въздействия върху околната среда.

Ръководител:Проф. д.х.н Иван Бангов

Участник -гл. ас. д-р П. Галчева

Университетски проект договор №РД-05-321/9.03.2010

Тема: Научни и приложни и образователни аспекти при изследване на веществата в процеса на обучение по химия и опазване на околната среда.

Ръководител: Доц.д-р П. Галчева

Университетски проект договор №РД-05-134/24.02.2011

Тема: Интегративни връзки наука - образование при изследване на веществата и обучението по химия и опазване на околната среда.

Ръководител: Доц.д-р П. Галчева

Университетски проект договор №РД-05-226/12.03.2012

Тема: Интегративни връзки наука - образование при изследване на веществата и обучението по химия и опазване на околната среда.

Ръководител: Доц.д-р П. Галчева

Университетски проект РД-05-256/28.02.2012 г

Тема: Мониторинг на студентското мнение за качеството на образованието и академичния състав

Ръководител: Доц. д-р Богдана Георгиева

Участник: доц. д-р П. Галчева

Университетски проект Научни и практико-приложни подходи при изследване на химичните обекти и процеса на обучение

Ръководител: Доц.д-р П. Галчева

Университетски проект РД-08-282/2013 г

Тема: Мониторинг на ефективността на функциониране на система за оценка и контрол на качеството на образованието и академичния състав в ШУ "Епископ Константин Преславски"

Ръководител: проф. А. Андреев

Участник: доц. д-р П. Галчева

Проект BG051PO001/3.3.07-0002 "Студентски практики"2013 г.- академичен наставник

BG051PO001-4.3.04-0020 ОП „Развитие на човешките ресурси“

„Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

Проект 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW, „Химията е навсякъде – мрежа” - 2013/2014г.

Контактно лице за ШУ: доц. д-р П. Галчева

Университетски проект - Вх. № РД-08-218/10.03.2014г.

Тема:Теоретични и приложни аспекти на изследването на химичните обекти и процеса на обучение

Ръководител: доц. д-р П. Галчева

Университетски проект - Вх. № РД-08-242/13.03.2014

Тема: Изследване мнението на потребителските кадри за качеството на подготовката на завършилите ШУ

Ръководител: проф. А. Андреев

Участник: доц. д-р П. Галчева

Университетски проект - Вх. № РД-08-255/09.03.2015г.

Тема:Теоретични и приложни аспекти на изследването на химичните обекти и процеса на обучение

Ръководител: доц. д-р П. Галчева

Университетски проект - Вх. № РД-08-65/01.02.2016 Иновационни практики в научно-експерименталната и образователна дейност по ХООС

Ръководител: доц. д-р П. Галчева

Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“- академичен наставник

Университетски проект вх. № РД-08-98/06.02.2017 г.Тема: Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията; Ръководител: проф. дхн В. Христов

Университетски проект вх. № РД-08-65/01.02.2017 г. Тема: XVНационална конференция с международно участие „Природни науки’2017” Ръководител: доц. д-р П. Галчева

Университетски проект вх. № РД-08- 95/06.02.2017 Тема: Мониторинг на реализацията на възпитаниците на Шуменския университет (2014-2016 г.) Ръководител: доц. д-р Стефка Петкова - Калева

Университетски проект вх. № РД-08-116/06.02.2018 г. Тема: XVI Национална конференция с международно участие „Природни науки’2018” Ръководител: доц. д-р П. Галчева

Университетски проект вх. № РД-08-158/09.02.2018 г. Тема Актуални научни изследвания в химията; Ръководител: проф. дхн В. Христов

Университетски проект вх. № РД-08- 140/08.02.2018г. Монигоринг на образователната и научноизследователската дейност в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" в контекста на взаимодействието образование-наука-практика", Ръководител: доц. д-р Стефка Петкова - Калева

Университетски проект вх. №-08-94/01.02.2019 г Съвременни научни разработки в химията, Ръководител: проф. дхн В. Христов

Университетски проект вх. №- РД-08-48/21.01.2019 г., XVII Национална конференция с международно участие

„Природни науки’2019, ”Ръководител: доц. д-р П. Галчева

Университетски проект вх. №РД-08-91/31.01.2019 г-Мониторинг на информационната среда в Шуменски

университет, Ръководител: доц. д-р Стефка Петкова - Калева

Заемани ръководни позиции

От 2009 г ръководител катедра "Обща химия"

От 2013 г. Председател на Методическия съвет на ШУ

От 2014 до 2016 г.- ръководител катедра "Неорганична химия и методика на обучението по химия"

От 2016 г. Декан на ФПН

Организационна дейност

Член на Общото събрание на Шуменския университет и на ФПН

Председател на Методическия съвет на Шуменския университет

Член на АС на Шуменския университет

Член на ФС на ФПН

Член на Общото събрание и Съвета на ДИКПО

Член на Общото събрание и Съвета на Колеж Добрич

Член на Университетската комисия по качеството

Член на комисиите за изготвяне на материалите за акредитациите на ШУ, ФПН и на специалностите , “Химия”, “Педагогика на обучението по химия и опазване на околната среда”

Член на комисиите за изготвяте на учебни планове

Членства в научни организации

•Съюз на химиците в България

•Дружество за химическо образование и история и философия на химията

•Съюз на учените

Дисертации

2001г. - Състав и структура на учебния химичен език и влиянието му върху резултатите от обучението: Автореферат. – София

Монографии

2012г. - Вачков К. ,П. Галчева Химия и опазване на природната среда, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2012, 260 с.

2007г. - Галчева П. , Л. Антонова Състав и структура на учебния химичен език, Университетско издателство ” Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007, 155 с.

Учебници

2013г. - История на химията, http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=453

2008г. - Галчева П., В. Христов, К. Вачков Тестове по химия за кандидат-студенти, Второ преработено и допълнено издание, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2008, 228с.в съавт.

2007г. - Вачков К., В.Христов, П. Галчева Триезичен речник на 1999 екологични термини и изрази, ШУ”Еп.К.Преславски”, Шумен, 2007.

2006г. - Галчева П., В. Христов, К. Вачков Тестове по химия за кандидат-студенти, ШУ”Еп.К.Преславски”, Шумен, 2006.

2004г. - Вачков К ,П. ГалчеваЗа екологизацията на обучението по химия в СОУ - второ преработено издание// Антос, Шумен, 2004.

Учебни помагала

2010г. - Галчева П. Практическо ръководство за учители за работа с електронни уроци. (Насоки за учителя) http://start.e-edu.bg/Национален образователен портал. Учебни ресурси.Учебни програми за 9 и 10 клас. Химия и опазване на околната среда, 2010

Статии

2020г. - Petinka Galcheva, Rositsa Vladeva The competency approach in the training of the future natural science teachers, Acta Pedagogica Naturalis, Vol 3, No 1, 2020, 11-20

2019г. - Tomova R., P. Galcheva et all Chemometric analysis of school life in Varna, Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, Volume 28 Number 4, 2019

2019г. - Petinka Galcheva, Ivailo Traikov Research of teachers’ opinion on the application of interactive methodsin teaching, APNat, Vol 2, No 1, 2019 51-94

2019г. - Ivailo Traykov , Petinka Galcheva , Dancho Danalev Enigmatics in Chemistry lessons – a means of increasing interest in studying Chemistry in 7th grade APNat, Vol 2, No 1, 2019,Page 82 -86

2019г. - Sezen Mustafa, Petinka Galcheva, Krasimira Dimitrova Use of game-based methods for increasing the students’ interest and activity in Chemistry and environmental protection education in 7th grade, ECOLOGY AND ENVIRONMENT PROCEEDINGS OF THE SEVENTH STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE Volume 6, 2019,13-22

2018г. - Rositsa Vladeva, Petinka Galcheva, Methodological aspects of teaching Natural sciences at Shumen University,Acta Pedagogica Naturalis, 2018,11-18

2018г. - P. Galcheva, I. Traykov, The game as an interactive method in teaching chemistry and environmental education in grade 7,Acta Pedagogica Naturalis, 2018,49-56

2018г. - Antoaneta Hineva, Petinka Galcheva Using Project Based Learning in the „Thermochemistry” Topic – example from education practice, Acta Pedagogica Naturalis, 2018,62-69

2018г. - Petinka Galcheva, The student education portfolio in the didactics of chemistry, Knowledge – International Journal, Vol. 26.2, September, 2018, 649 - 653

2018г. - Petinka Galcheva, Rositsa Vladeva, Penka Russeva, Elisaveta Dimova, An Opportunity to form skills supporting development with the help of out-of-class environmen, Acta Pedagogica Naturalis, 2018,56-62

2018г. - Petinka Galcheva Formation Of Skills For Supporting The Steady Development And Healthy Way Of Living In Chemistry School Club, Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, RJPBCS 9(6), 2018, р. 1738-1745

2017г. - Трайков И. , А. Хинева, П. Галчева Възможности на проектната дейност за формирането на ключови компетентности в обучението по химия и опазване на околната среда, Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие “Природни науки”, 29.09-01.10.2017 г., гр. Варна, 171-175

2017г. - Traykov I., P. Galcheva Implementing Interactive Teaching Methods for 9th Grade Organic Chemistry Classes, ASN,Vol.4, No1, Pages 118-123, 2017 , ISSN 2367-5144 https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/asn.2017.4.issue-1/asn-2017-0018/asn-2017-0018.pdf

2017г. - Tomova R., P. Galcheva I. Trajkov PERCEPTION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT BY STUDENTS OF BUSINESS SCHOOL “GEORGI STOJKOV RAKOVSKI” – VARNA, KNOWLEDGE – International Journal, Vol.19.1, Pages 163- 169, September,2017 , (GIF 1,322 )

2016г. - П. Галчева, А. Хинева Възможности за формиране на ключови компетентности в обучението по химия и опазване на околната среда, Известия на съюза на учените -Сливен, т. 31 (2), 2016, 95-101

2016г. - Radka Tomova, Petinka Galcheva, Antoaneta Hineva, Renaj Rafi,Perception of the educational environment by students of Mathematical School “Peter Beron” – Varna - Multi-varied statistical analysis, International jornal KNPWLEDGE, Vol. 15.2, 2016, 713-718, GIF 1,053

2016г. - Drazhev, М.., P. Galcheva Possibilities of creating health and environmental competencies in Chemistry and Environmental protection education in 8th grаde, Ekology and environment, Proceedings of the third student scientific conference, volume3, Shumen, ISSN 2367-5209, 26-37

2016г. - Galcheva P. Sample didactic model of forming competence in the subject, in the education of chemistry and environment protection, Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 2016, 8(8):236-240

2016г. - Галчева П., А. Хинева ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ С ПОМОЩТА НА РЕФЛЕКСИВНИ ДЕЙНОСТИ – ПРИМЕРИ ОТ УЧЕБНАТА ПРАКТИКА, Стратегии на образователната и научната политика, т. 24, №6, 2016 г.

2015г. - Галчева П., А. Хинева, К. Димитрова Ролята на иновационните технологии за повишаване интереса към предмета, Известия на съюза на учените - Сливен, Том 30, 2015, с. 117-123

2015г. - Rafi R.., P. Galcheva, K. Dimitrova Interactive technology possibilities of creating positive students’ motivation for learning Chemistry and Environmental protection in 7th grade, Ekology and environment, Proceedings of the third student scientific conference, volume 2, Shumen, ISSN 2367-5209, 2015

2015г. - Galcheva P. ,R. Dencheva The interdisciplinary approach as a means for raising students’ health and ecological awareness in teaching organic chemistry, Acta Scientifica Naturalis, 2015, Volume2/2015,73-77

2015г. - Dencheva R., P. Galcheva Methodological scenarios for creating health and environmental culture through an interdisciplinary approach in teaching 4A and 5A groups of chemical elements in secondary school, Acta Scientifica Naturalis, 2015, Volume1/2015,111-120

2015г. - Petinka Galcheva, Rositsa Vladeva, Penka Russeva, Elisaveta Dimova, An Opportunity to form skills supporting development with the help of out-of-class environment,Acta Pedagogica Naturalis, 2018, 56-62

2014г. - Галчева П., А. Хинева Примерен модел за организиране на клубна дейност в средното общообразователно училище, Химия. Природните науки в образованието, т.23, кн.1, 2014 (с.98 -104)

2014г. - Yusufova L. , P. Galcheva Opportunities for realization of health and environmental education and upbringing in teaching organic chemistry at 9th grade of secondary school, Acta Scientifica Naturalis, 2014, 1,123-130

2014г. - Галчева П., А. Хинева Една възможност за стимулиране интереса на учениците чрез включването им в клубна дейност, Известия на съюза на учените - Сливен, Том 27, 2014, с. 103-107

2013г. - Galcheva Р., A.Hineva Sample didactic model for organizing club activities in the high schools, Annual of Shumen University, vol. XXІІB1, 2013(с.179)

2012г. - Галчева П. Използване на образователната технология „портфолио” при обучението на бъдещите учители по Химия и опазване на околната среда Сборник научни трудове „40 Години Шуменски Университет 1971- 2011”, Университетско изд. Еп. К. Преславски, 2012,с.395-402

2012г. - Галчева П., А. Хинева Портфолиото – средство за мониторинт на професионалните компетенции на учителите по природни науки,Химия. Природните науки в образованието, т.21, кн.2, 2012 (с.215 -223) SJR 0,192

2011г. - Галчева П., К. Вачков Възможности за формиране на професионални компетенции у студентите - бъдещи учители по Химия и опазване на околната среда, Химия, т.20, кн.2, 2011(с.134-144) SJR 0,192

2011г. - Хинева А., П. Галчева Ролята на информационно-комуникационните технологии при формиране на ключови компетенции в обучението по Химия и опазване на околната среда в 9 и 10.клас , Годишник на Шуменския университет, т.ХХІ В2, 2011

2011г. - Галчева П., А. Хинева За мястото на образователната технология „портфолио” в професионалното развитие на учителя, Сб. Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век,Булвест 2000, С. 2011(с.132-137)

2010г. - Галчева П., А. Хинева Възможности за формиране на познавателен интерес у учениците чрез използване на съвременни дидактически технологии в обучението по Химия и опазване наоколната среда - 9. и 10. клас, Иновации в обучението, ШУ „Епископ Константин Преславски” Педагогически факултет, Шумен, 2010, с. 955-961

2010г. - Галчева П., А.Хинева Формиране на професионални компетенции за използване на иновационни технологии от бъдещите учители по химия, Известия на съюза на учените - Сливен, Том17, 2010, с. 136-140

2010г. - Галчева П., А.Хинева, К.Вачков Възможности за повишаване познавателния интерес на учениците в обучението по „Човекът и природата” 5. клас Годишник на Шуменски университет” ЕпископКонстантин Преславски”. Природни науки. ХХІ В5 Методика 2010, с.5-18

2010г. - Хинева А., П. Галчева Възможности за повишаване познавателния интерес в обучението по “Човекът и природата” , чрез използване на интерактивни методи, Сборник с научни статии отнаучна конференция на тема „Интерактивните методи в съвременното образование”, Благоевград, 2010, с.306-316

2009г. - Галчева П., К. Вачков Екологичното образование в системата на гражданското образование, Химия, 2009, 18, 175-184 SJR 0,036

2009г. - Хинева А., П., Галчева, К. Вачков Възможности за формиране на познавателен интерес у учениците при изучаване на модул “химия” в 6. клас Годишник на Шуменски университет”ЕпископКонстантин Преславски”, 2009, ХІХ В5, 14-23

2009г. - Вачков, К., П. Галчева, М.Димитрова, П. Добрева Екологичната политика и устойчивото развитие на обществото – предпоставки за въвеждане на образование за околна среда у устойчиво развитие Годишник наШуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, 2009, ХІХ В5, 6-14

2008г. - П. Галчева, К.Вачков и М.ДимитроваФормиране на отношение към природната среда чрез обучението по Химия и опазване на околната среда. Годишник на Шуменски университет ” ЕпископКонстантин Преславски”. Следдипломна квалификация, XVІІF, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски ”, Шумен, 12-22, (2008), ISSN 1311-834Х

2008г. - Галчева П., А.Хинева Формиране на мотивация за усвояване на химични знания – пример от учебната практика. Химия, 2008, 17, 251-253

2008г. - Галчева, П, К. Вачков, А. Хинева Формиране на положителна мотивация за учене чрез използване на интерактивни и информационни технологии в обучението по Химия и опазване на околнатасреда. Годишник на Шуменски университет” Епископ Константин Преславски”. Природни науки. Методика 2008, ХVІІІ В5, 5-16

2007г. - Галчева П., К. Вачков, Д. Бозмарова Формиране на екологична култура чрез обучението по химия в 8. клас// Годишник на ШУ “Еп.К. Преславски” Т.ХVІI В5 Методика, Шумен , 2007, с. 5-14, ISSN1311-834

2007г. - П. Галчева, К.Вачков Интегралният подход и формирането на екологично съзнание. Химия, 16, 432-438, (2007)

2006г. - Антонова Л. П. Галчева Хоспитирането като първи етап на педагогическата практика – състояние и проблеми // Сборник „Образование и квалификация на педагогическите кадри –развитие и проекции през ХХІ век”, Т.І, Университетско издателство “Еп. К.Преславски”, 2006, с.82-89

2006г. - Антонова Л. П. Галчева Текущата педагогическа практика в структурата на професионалната подготовка на студентите педагогическите специалности // Сборник „Образование иквалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през ХХІ век”, Т.І, Университетско издателство “Еп. К.Преславски”, 2006, с.89-98

2006г. - Галчева П., К. Вачков, Д. Бозмарова Формиране на положително отношение към природната среда чрез обучението по химия в 7. клас// Годишник на ШУ “Еп.К.Преславски”Т.ХVІВ3 Природни науки,Шумен , 2006, с.34 -44

2006г. - Антонова Л. П. Галчева Съдържателни и терминологични проблеми при преподаване и изучаване на водородните съединения// (Годишник на ШУ “Еп. К.Преславски” Т.ХVІВ3 Природнинауки, Шумен , 2006, с.44 -53 с.34-44

2006г. - Галчева П., К. Вачков Самостоятелната работа на учениците като интерактивна форма на образованието за околна среда и устойчиво развитие// Химия, №1, 2006

2004г. - Антонова Л. П. Галчева Формиране на понятието “хидроксид” в обучението и съотнасянето му със сродни понятия // Сборник научни трудове Природни науки-2004, Университетскоиздателство “Еп.К.Преславски”, Шумен, 2004, с.180.

2004г. - Вачков К., П. Галчева Интердисциплинарен характер на образованието за устойчиво развитие // Сборник научни трудове Природни науки-2004, Университетско издателство “Еп. К.Преславски”, Шумен, 2004, с.186. (в съавт. с К.Вачков)

2004г. - Вачков К. П. Галчева Насоки за формиране на отношение към околната среда чрез обучението по химия в Средното общообразователно училище// Химия, №2, 2004, с. 109-118.

2004г. - Галчева П. , С. Митев Диагностика на резултатите от усвояването на понятието химичен елемент с метален характер при изучаване на алкална група в 7. клас // Годишник на ШУ- Т.ХVІFСДК, Шумен,2004. с.137-144

2004г. - Вачков К., П. Галчева, С. Митев Екологичният проблем в историкообразователен аспект // Годишник на ШУ- Т.ХVІF СДК, Шумен,2004. с.124-137

2003г. - Антонова Л. П. Галчева Нерешени методически проблеми при използване на номенклатурата в учебното съдържание по химия // Образованието и личността , Шумен, 1993,с.5 – 7.

2003г. - Вачков К., П. Галчева Учебният химичен експеримент и проблемът за опазване на околната среда // Научни трудове Педагогически колеж Добрич т. ІІІ D, Университетско издателство“Еп.К.Преславски”, 2003 с.169

2003г. - Галчева П. К. Вачков Една от възможностите за екологизиране на учебното съдържание в раздел “Въглеводороди” // Сборник научни трудове Природни науки-2003, Университетско издателство “Еп.К.Преславски”, Шумен, 2003, с.249.

2002г. - Галчева П. Ролята на разширените знания за химичния език за повишаване успеваемостта по химия в 10. клас // Сборник научни трудове Природни науки – Химия,Университетско издателство “Еп.К.Преславски”, Шумен, 2002, с. 55

2002г. - Антонова Л., П. Галчева Неизползвани възможности за разкриване на двупосочната връзка “химичен обект - символ” в учебното съдържание за 7. клас // Сборник научни трудове Природнинауки – Химия, Университетско издателство “Еп.К.Преславски”, Шумен, 2002, с. 45.

2001г. - Антонова Л. , П. Галчева, Р. Василева Използване на семантичен подход при въвеждане на химични уравнения // Химия, №5, 2001, с. 309 – 316.

2001г. - Галчева П., Л. Антонова, Н. Йорданова Особености на химичния език при изучаване на раздел “Въглеводороди” // Годишник на ШУ, Т.XVF, 2001, с. 88 – 97.

2001г. - Антонова Л., П. Галчева, М. Димитрова Междупредметно взаимодействие при използване на научните езици в обучението по химия, физика и математика // Годишник на ШУ, Т.XVF, 2001, с. 64 – 78.

1999г. - Галчева П. Семантичен подход при планиране на обобщение върху химични формули в 7.клас // 25 години ШУ “Еп. Константин Преславски”, Сборник доклади физика и химия,Университетско издателство, Шумен, 1999, с. 221 – 224

1996г. - Антонова Л., П. Галчева Ролята на контрола за мотивиране на необходимостта от работа върху точен химичен език // 37-ма Национална конференция на учителите по химия, Стара Загора,1996, с. 189 – 191.

1994г. - Антонова Л., П. Галчева Правила и начини за словообразуване при съставяне на наименованията на основните класове неорганични вещества // Химия, 1994, №3, с. 1 – 8.

1993г. - Антонова Л., П. Галчева За състава на химичния език в обучението по химия // Химия, 1992, №4, с. 44 – 50.

1993г. - Антонова Л., П. Галчева, А. Чилингирян Лексикалният състав на химичния език като критерий за сложност на учебното съдържание // Химия, 1993, №4, с. 20 – 28.

1993г. - Антонова Л., П. Галчева, С. Попова Опит за диагностика на резултатите от усвояването на химичния език в средните училища // Химия, 1993, №5, с. 11 – 19.

1993г. - Галчева П., Л.Антонова, М.Димитрова Етимологичният анализ на някои знаци от системата на химичния език като начин за осмислената им употреба в обучението по химия // Образованието и личността,Шумен, 1993, с. 39 – 41.

Доклади

2019г. - Ахмед, А.; Галчева, П. Проектният метод в обучението по химия и опазване на околната среда в седми клас, Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие “Природни науки 2019”, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ Шумен, 2019, ISSN 2603-2937 38-45.(НАЦИД)

2019г. - Д. Георгиева,П. Галчева Използване на междупредметни връзки за формиране на екологични компетентности в обучението по химия и опазване на околната среда в VII и VIII клас, Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие “Природни науки 2019”, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ Шумен, 2019, ISSN 2603-2937,45-56

2019г. - Д. Димитрова,П. Галчева Ролята на интерактивните методи за повишаване мотивацията и познавателния интерес в обучението по Химия и опазване на околната среда 7. и 8. клас, Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие “Природни науки 2019”, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ Шумен, 2019, ISSN 2603-2937 17-29

2019г. - П. Серафимова, П. Галчева Възможност за формиране на ключови компетентности в химическия модул на учебния предмет Човекът и природата - VI клас, Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие “Природни науки 2019”, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ Шумен, 2019, ISSN 2603-2937,29-38

2017г. - Тomova R., P. Galcheva I. Trajkov - Доклад Pеrception of the educational environment by students of Business school “Georgi Stojkov Rakovski ” – Varna, XIV International conference The Power of Knowledge, Солун, Гърция, 28.09.-01.10.2017 г.

2017г. - 1. Hineva А., P. Galcheva - Доклад Using Project Based Learning in the “Thermochemistry” Topic – example from education practice, XV Национална конференция с международно участие Природни науки ’ 2017, Варна, 29.09.-01.10. 2017

2017г. - Galcheva P., I. Traykov The game as an interactive method in teaching chemistry and environmental education in grade 7, XV Национална конференция с международно участие Природни науки ’ 2017, Варна, 29.09.-01.10. 2017

2017г. - Galcheva P., R. Vladeva, P. Russeva, E. Dimova An Opportunity to form skills supporting development with the help of out-of-class environment, XV Национална конференция с международно участие Природни науки ’ 2017, Варна, 29.09.-01.10. 2017

2017г. - Vladeva R. , P. Galcheva - Доклад Methodological aspects on training in natural sciences in ShumenUniversity, XV Национална конференция с международно участие Природни науки ’ 2017, Варна, 29.09.-01.10. 2017

2017г. - Трайков И. , А. Хинева, П. Галчева Възможности на проектната дейност за формирането на ключови компетентности в обучението по химия и опазване на околната среда, XV Национална конференция с международно участие Природни науки ’ 2017, Варна, 29.09.-01.10. 2017

2016г. - 1. Radka Tomova, Petinka Galcheva, Antoaneta Hineva, Renaj Rafi - Доклад Perception of the educational environment by students of Mathematical School “Peter Beron” – Varna - Multi-varied statistical analysis, XI международна конференция KNOWLEDGE IN PRACTICE, Банско, 16-18 .12. 2016

2016г. - 4. Traykov I., P. Galcheva - Доклад Implementing Interactive Teaching Methods for 9th Grade Organic Chemistry Classes, XIV th National Conference “Natural Sciences 2016”(NCNS 2016), 1-2 October 2016, Varna

2016г. - 1. Галчева П., А. Хинева - Доклад Възможности за формиране на ключови компетентности в обучението по химия и опазване на околната среда, Национална конференция с международно участие "ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2016" 06.09.2016 - 08.09.2016 г. - гр. Каварна

2016г. - 2. Drazhev, М., P. Galcheva - Доклад Possibilities of creating health and environmental competencies in Chemistry and Environmental protection education in 8th grаde, Fourth Student Scientific Conference "Ecology and Environment", 22-23.04.2015, Шумен

2015г. - Галчева П., А. Хинева Възможности за формиране на ключови компетентности с помощта на рефлексивни дейности – -примери от учебната практика, Първа национална научна конференция „РЕФЛЕКСИЯ И ОБУЧЕНИЕ – СТРАТЕГИИ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГНОЗИ", Пловдив, 28 – 29 ноември 2015 г.

2015г. - Хинева А., П. Галчева, Г. Желев, М. Караджова Една възможност за формиране на експериментални компетенции в обучените по ХООС 9. и 10. клас, 46-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие, Созопол, 2015

2015г. - Галчева П., А. Хинева Sample didactic model of forming competence in the subject, in the education of chemistry and environment protection, Национална конференция с международно участие “Природни науки 2015” (NCNS2015), Варна, 2015

2015г. - Галчева П., А. Хинева, К. Димитрова Ролята на иновационните технологии за повишаване интереса към предмета, Национална конференция с международно участие "Образователни технологии 2015", Каварна, 06-08 .09.2015

2014г. - Dencheva R., P.Galcheva Methodological scenarios for creating health and environmental culture through an interdisciplinary approach in teaching 4A and 5A groups of chemical elements in secondary school, ХII Национална конференция с международно участие "Природни науки 2014", Варна, 2014

2014г. - Галчева П., А. Хинева Една възможност за стимулиране интереса на учениците чрез включването им в клубна дейност, Национална конференция с международно участие "Образователни технологии 2014", 12-14.09. Каварна

2013г. - Yusufova,L., P. Galcheva Opportunities for realization of health and environmental education and upbringing in teaching organic chemistry at 9th grade of secondary school,ХI Национална конференция с международно участие "Природни науки 2013", Варна, 2013

2013г. - Галчева П. , А. Хинева Примерен модел за организиране на клубна дейност в средното общообразователно училище//45-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие, 25-27.10. 2013 г., Габрово, с.13

2013г. - Галчева П., А. Хинева Клубната дейност в средното училище като иновативна форма за стимулиране интереса на учениците, Национална конференция с международно участие "Образователни технологии - 2013", гр. Каварна, 2013

2010г. - П.Галчева, А.Хинева Формиране на професионални компетенции за използване на иновационни технологии от бъдещите учители по химия Шеста Национална конференция с международно участие на тема "Образователни технологии 2010, 50 години педагогическо образование в Сливен" 8-10.10. 2010г

2009г. - Хинева А., П. Галчева, К. Вачков Възможности за повишаване познавателния интерес на учениците в обучението по „Човекът и природата” 5., 6. класс 43 -та Национална конференция на учителите по химия тема «Европейските измерения на българското химическо образование», Ловеч, 26 – 28 ноември 2009 г

1998г. - Антонова Л., П. Галчева Разбиране на учебното съдържание по химия и интерес към предмета // 38-ма Национална конференция на учителите по химия,София, 1998, с. 14 –15.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2016г. - РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… научна специалност Методика на обучението по химия, докторант: Иваничка Николова Буровска

2016г. - РЕЦЕНЗИЯ за преподавателската и научноизследователската дейност на д-р Борислав Станишев Борисов, кандидат за академичната длъжност «доцент» в ШУ «Епископ Константин Преславски» по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по физика), 2016 г.

2015г. - С Т А Н О В И Щ Е за преподавателската и научноизследователската дейност на д-р Александрия Иванова Генджова, кандидат за академичната длъжност «доцент» в СУ «Свети Климент Охридски»по: област на висше образование 1. Педагогически науки,професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по химия), 2015 г.

2012г. - С Т А Н О В И Щ Е за преподавателската и научноизследователската дейност на д-р Веселка Сидерова Радева, кандидат за академичната длъжност «доцент» в ШУ «Епископ Константин Преславски»по: област на висше образование 1. Педагогически науки,професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по астрономия)

2011г. - С Т А Н О В И Щ Е за преподавателската и научноизследователската дейност на д-р Мария Младенова Бойчева,кандидат за академичната длъжност «доцент» в ШУ «Епископ Константин Преславски»по: област на висше образование 1. Педагогически науки,професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по биология)

Цитирания

2016г. - Галчева П., А. Хинева Възможности за формиране на познавателен интерес у учениците чрез използване на съвременни дидактически технологии в обучението по Химия и опазване наоколната среда - 9. и 10. клас, Иновации в обучението, ШУ „Епископ Константин Преславски” Педагогически факултет, Шумен, 2010, с. 955-961 Цитирана в: Владева, Р. Съвременни аспекти на системата „Обучение по география“, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, 182 с., ISBN 978-619-201-086-7

2008г. - # Вачков, К., П. Галчева За екологизацията на обучението по химия в СОУ - второ преработено издание// Антос, Шумен, 2004, с. 161. 1. Й. Пейчева Екологични основи на технологичната култура, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Ш., 2008 # Антонова, Л., П. Галчева Хоспитирането като първи етап на педагогическата практика – състояние и проблеми. В: Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през ХХІ век, І, Университетско издателство “ Епископ Константин Преславски ”, Шумен, 2006, с.82-89 1. Бойчева, М. Формиране на методически умения у студенти-биолози за работа с иновационни методи за обучение на учениците (теоретичен модел). Шуменски университет "Еп. К. Преславски", Шумен, 2008, с.201 # Антонова, Л., П. Галчева Текущата педагогическа практика в структурата на професионалната подготовка на студентите педагогическите специалности. В: Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през ХХІ век, І, Университетско издателство “ Епископ Константин Преславски ”, Шумен, 2006, с.89-98 1. Бойчева, М. Формиране на методически умения у студенти-биолози за работа с иновационни методи за обучение на учениците (теоретичен модел). Шуменски университет "Еп. К. Преславски", Шумен, 2008, с.201 # Вачков, К., В. Христов, П. Галчева Триезичен речник на 1999 екологични термини и изрази, Университетско издателство”Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2007, 218 с. 1. Бонева М. Проекции на устойчивото развитие в образованието , Научни трудове на Русенския университет, Т.47, серия 5.2, 2008

1992г. - &1. Антонова, Л., П.Галчева За състава на химичния език в обучението по химия // Химия, 1992, №4, с. 44 – 50 1. Вачкова К., К.Вачков Лудвиг Лукаш и чешкото влияние върху българската химическа терминология// Prace z dejin slavistiky, Т.ХV, Praha, 1992, с. 139-150 2. Вачкова К., К.Вачков Чехия и формирането на българската химическа терминология // Les etudes balkaniquess tcheques, Т.ІХ, Praha, 1994, с. 117-124 &2. Галчева, П. Състав и структура на учебния химичен език и влиянието му върху резултатите от обучението, Автореферат за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, 2001 1. Р.Василева, Л.Антонова Използване на прагматичен подход при изучаване на химичните реакции и начините за означаването им // Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски” Т.ХVІ В3 Природни науки, 2006 &3. Галчева, П., К.Вачков, Една от възможностите за екологизиране на учебното съдържание в раздел “Въглеводороди” // Сборник научни трудове Природни науки-2003, Университетско издателство “Еп.К.Преславски”, Шумен, 2003, с.249 1. А. Ангелачева Екологично образование в процеса на обучение по химия (9. клас) Дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор стр. 19, март, 2007 2. А. Ангелачева Възможности за повишаване екологичната култура на учениците при изучаване на “Въглеводороди” в 9. клас // Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски” Т.ХVІ В3 Природни науки, 2006 &4. Галчева П. Семантичен подход при планиране на обобщение върху химични формули в 7. клас// Сборник 25 години ШУ “Еп. Константин Преславски”, Доклади физика и химия, Университетско издателство, Шумен, 1999, с. 221 – 224 1. Р. Василева-Цанкова Същност на семиотичните подходи при изучаване на химични символи// Годишник на ШУ “Еп.К. Преславски” Т.ХVІІ, В5 Природни науки, Методика, Университетско издателство ““Епископ Константин Преславски” (2007), с.24-34 &5. Вачков, К., П. Галчева, Учебният химичен експеримент и проблемът за опазване на околната среда // Научни трудове Педагогически колеж Добрич, Т. ІІІ D, Университетско издателство “Еп.К.Преславски”, 2003 1. А. Ангелачева Екологично образование в процеса на обучение по химия (9. клас) Дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор стр. 19, март, 2007 &6. Вачков, К., П. Галчева, Насоки за формиране на отношение към околната среда чрез обучението по химия в Средното общообразователно училище// Химия, №2, 2004, с. 109-118 1. А. Ангелачева Екологично образование в процеса на обучение по химия (9. клас) Дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор стр. 19, март, 2007 2. Й. Пейчева Екологични основи на технологичната култура, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Ш., 2008