Център за работа с изявени ученициабв


 
ЗА КОНТАКТИ
Ръководител доц. д-р Борислав Станишев Борисов
e-mail b.borisov@shu.bg
 
СЪВЕТ НА ЦЕНТЪРА
доц. д-р Борислав Станишев Борисов
доц. д-р Мария Младенова Бойчева
доц. д-р Дора Кабакчиева
доц. д-р Веселка Сидерова Радева
гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева
гл. ас. д-р Исмаил Ефраимов Исмаилов
ас. Веселин Пенчев Петков
 
ЗА НАС
Центърът за работа с изявени ученици (ЦРИУ) е създаден като структурно звено към Факултета по природни науки  на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” с основна цел е да подпомогне процеса на обучение на изявени ученици в областта на природните науки като им предостави лабораторна техника и програмни продукти, необходими за теоретичните и експерименталните им изследвания и им осигури висококвалифицирани обучители, както и условия за участие в курсове, семинари и др.
 
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТТИ НА ЦРИУ

  1. Научно-изследователска дейност в областта на природните науки с участието на ученици.
  2. Организиране на научни и образователни форуми с участието на ученици.
  3. Популяризаторска дейност (лекции, дискусии) за ученици.
  4. Съдействие при организиране и провеждане на семинари, свързани с проблемите на работата с изявени ученици.
  5. Поддържане страницата на ЦРИУ в сайта на ШУ с актуална информация за дейността на центъра.
  6. Осигуряване на информация за медиите относно дейности на ЦРИУ и постигнати успехи от страна на изявени ученици.
  7. Координиране на работата на ученици по проекти на Европейски образователни програми съвместно с Центъра за проектна дейност.
  8. Установяване и поддържане на връзки с други Центрове и организации, занимаващи се с проблемите на обучението в областта на природните науки.

 
ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
Ученическа научна сесия „Науката посреща своите бъдещи откриватели”, 19.05.2016 г., Шуменски университет
 
Ден на химията в СУ „Йоан Екзарх Български”, 11.06.2016 г.
 
Посещение на ученици от ОУ „Н. Й. Вапцаров”, с. Ябланово в Астрономическия център на Шуменския университет
 
Посещение на ученици в Астрономическия център на Шуменския университет, 03.11.2016 г.
 
Посещение на ученици от СУ „Йоан Екзарх Български”, гр. Шумен в Астрономическата обсерватория на Шуменския университет, 24.11.2016 г.