КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Христо Иванов Параскевовабв

Доц. д-р  Христо Иванов Параскевов

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Кабинет: Корпус 3, стая 207

Телефон: 054 830495 вътр. 207

Email: h.paraskevov@shu.bg

Приемно време: І седмица Вторник 08-10; ІІ седмица Вторник 08-10

Завършен университет, специалност

ШУ" Епископ Константин Преславски", спец. "Информатика"

Заемани академични длъжности

2001 – 2003 г. Хоноруван асистент по информатика в катедра Информатика на Факултет по математика и информатика

2003 - 2006 г. Докторант и хоноруван асистент по информатика

2005 - 2008 г. Асистент по информатика

2008 - 2011 г. Старши асистент по информатика

2011 - 2014 г. Главен асистент по информатика

от 2014 г- Доцент по информатика

Придобити научни степени

Доктор по Информатика и Информационни технологии 2014 г.

Водени лекции и/или упражнения

Операционни системи

Компютърни мрежи и комуникации

Компютърни архитектури

Изкуствен интелект

Области на научни интереси

Компютърна стеганография

Компютърна и мрежова сигурност

Операционни системи

Участия в международни и национални научни проекти

1. Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Еп.К.Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми за обучение” 2012-2013 BG051PO001-4.3.04-0020,2012

2. Участие в 12 университетски проекти, финансирани от фонд „Научни изследвания” на Шуменския Университет за периода 2008-2019.

Държавни и/или научни награди

Награда на община Шумен за 2011 за научни постижения ( колективна)

Дисертации

2014г. - Методи за стеганографска защита на информация в компютърни мрежи

Учебни помагала

2015г. - Станев, С., Железов, С., Параскевов, Х., Христов, Х., Ръководство за упражнения по стеганография, Университетско издателство, Шумен, 2015, ISBN 978-619-201-011-9

2014г. - Компютърна стеганография. Методическо ръководство, VI част, Университетско издетелство "Епископ Константин Преславски", 2014 г., стр. 30 - 52 /в съавт. с С.Станев и С. Железов/

Статии

2019г. - Paraskevov H., A. Stefanov, R. Rafailov, Image Steganography using Arduino Microcontroller, Mathematical and Software Engineering Vol. 5, No. 2 (2019), 39-44.

2018г. - Zhelezov, S., Uzunova-Dimitrova, B., Paraskevov, H., An approach for hiding steganography data within web applications, Journal of Engineering and Applied Sciences 12(Specialissue8), pp. 8251-8255 (sjr 2017: 0.163)

2018г. - Boryana, U.-D., Stanimir, Z., Hristo, P., Intelligent methods for evaluation of student written works, Journal of Engineering and Applied Sciences 12(Specialissue10), pp. 8780-8784 (sjr 2017: 0.163)

2018г. - Параскевов, Хр.,Стефанов, Ал., Съвременни стеганографски подходи в социалните мрежи, МАТТЕХ 2018, Том 1, стр. 197-203

2018г. - Paraskevov H., A. Stefanov, Approach to Find Optimal Graphic Container Using Segmental Steganographic Al gorithm, Mathematical and Software Engineering, Vol. 4, No. 1 (2018), 7-11

2017г. - Paraskevov, H., Zhelezov, S., Uzunova-Dimitrova, B., Robustness of the secret message in stego file against flip and rotation attack, Annals of the Academy of Romanian Scientists: Series on Mathematics and its Applications 9(1), 2017, pp. 5-16, (SJR 2015 - 0.141)

2016г. - Параскевов Хр., Св. Спасов, Стеганографски подход за скриване наданни в AVI файл, МАТТЕХ 2016, Шумен

2016г. - S Zhelezov, H Paraskevov, B Uzunova-Dimitrova Robustness of the secret message in stego file against flip and rotation attack/// Biomath Communications 3 (2)

2016г. - S Zhelezov, H Paraskevov, B Uzunova-Dimitrova Intelligent Methods for Evaluation of Student Written Works///ADIBUM_DAY01_SESSION03: ADIBUM DAY01 - SESSION 03 from Tue, September 20, 2016

2016г. - S Zhelezov, H Paraskevov, B Uzunova-Dimitrova An Approach for Hiding Steganography Data Within Web Applications///ADIBUM_DAY01_SESSION01: ADIBUM DAY01 - SESSION 03 from Tue, September 20, 2017

2016г. - Параскевов Хр., Пл. Симеонов, Алгоритъм за колонна lsb модификация с поставяне на маркер, МАТТЕХ 2016, Шумен ,стр. 178-184

2014г. - Zhelezov, S., H. Paraskevov, H. Hristov, P. Boyanov, B. Uzunova, An architecture of steganological subsystem for information protection, Proceedings of 10-th International Conference ICBBM, Liepaya, Latvia, 2014, p. 123-128

2013г. - Параскевов, Хр., Цанкова,Г., Изследване на ефективен софтуер за създаване на аудио стегофайлове. В:Сборник научни трудове на Научна сесия 2013 на НВУ-факултет АПВОиКИС,Шумен

2013г. - Параскевов, Хр., Ст. Станев, Е. Стефанова. Подход за мрежова стеганография на базата на протокол RDP. Международна научна конференция „Съвременни методи и технологии в научните изследвания”, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"- Варна. Варна,2013.

2013г. - Параскевов, Хр., Ст. Станев, Вл. Галяев, Смислово съпоставяне на българските, руските и английските научни термини в областта на мрежовата стеганография, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"- Варна. Варна,2013.

2013г. - Станев, С. С. Ниязиев, Параскевов, Хр., С.Железов. Стеганологичен софтуерен пакет. В:Сборник научни трудове на Научна сесия на НВУ-факултет АПВОиКИС,Шумен

2013г. - Станев,С., С.Железов, Параскевов, Хр. Обучението по компютърна стеганография в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.В: Сборник трудове на Юбилейна международна научна конференция на Департамент национална и международна сигурност, НБУ, Темат.напр. 4, София

2013г. - Станев,С., Параскевов, Хр.,Г. Милева, А. Милев. Изследване на предаването на скрити данни чрез протоколен стек TCP/IP. В:Сборник научни трудове на Научна сесия 2013 на НВУ-факултет АПВОиКИС,Шумен

2013г. - Станев,С., Параскевов, Хр.и С.Станчев. Стеганографски методи в мрежовия слой на OSI-модела. В: Сборник трудове на научна конференция „Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност”. Секция Информационна сигурност. ФАПВОКИС на НВУ, Шумен

2012г. - Параскевов, Хр., Направление за развитие за развитие на мрежовата стеганография. Сборник научни трудове, Маттех 2012, Шумен

2011г. - Христо И. Параскевов, Станимир К. Железов, Траяна Б. Великова, Станимир Ст. Станев Алгоритми и програми за приложение на стеганографския метод LSB. Ш., Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Шумен 2011

2011г. - Христо И. Параскевов, Станимир К. Железов, Валентина Д. Неделчева, Ивайло Я.Якимов Възможности за стеганографска паралелна обработка с клъстерна система. Шумен.,Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Шумен 2011

2010г. - Paraskevov, H., K. Velcheva and St. Stanev Steganographic algorithms – research, analysis and implementation. CompSysTech,2010.

2009г. - Параскевов, Хр., Железов, Ст и др. Един подход за откриване на стеганографски манипулирани аудиофайлове чрез разлагане с wavelet. Научна конференция смеждународно участие, посветена на 105 годишнината от рождението на Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Том 2, Шумен 2009., стр.126

2009г. - Paraskevov, Hr., Zhelezov, St. and K.Tsvetkov. Bulgarian university concortium for investigating the potentiality of mobile-learning for widening the coverage of learningwithout borders.Budapest,6th International Conference,ISBN 978-87706-4-6

2009г. - Параскевов, Хр., Железов, Ст. и др. Алгоритъм и програма за стеганографска защита на текстови файлове. Научна конференция с международно участие,посветена на 105 годишнината от рождението на Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Том 2, Шумен 2009. стр.119

2008г. - Параскевов,Хр. Алгоритъм и програма за стеганографска защита на текстови файлове. // Научна конференция с международно участие, посветена на 105годишншната от рождението на Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Шумен, 2008, (В съавт. със Ст. Станев.)

2007г. - Параскевов,Хр. Алгоритъм и програма за стеганографска защита. // Научна конференция на факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен, 2007, (В съавт. със Ст. Станев Ст.,Цанков Ц., Железов Ст..)

2006г. - Параскевов, Хр. Approximation with Multiresulution Triangle Meshes of Surfaces Presented by Sets of 3D Points // technical University Sofia, AMEE Sozopol 2006 (в съавт. с:Б. Станчев)

2005г. - Параскевов, Хр. An Aproach for hidden data storage // Military Technical Academy. Romania, Bucharest, 2005 (в съавт. с: Ст. Станев, К. Цветков)

2004г. - Параскевов, Хр. Защита на компютърните мрежи в условията на дистанционно обучение.// Сборник научни трудове, посветен на 100-годишнината от рождениетона Джон Атанасов, т. III, Шумен, , стр. 172 (в печат) (в съавт. с Ст. Станев)