Ас. Тодор Любенов Трайчевабв

Ас.  Тодор Любенов Трайчев

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 317

Телефон: 054 830495 вътр.138

Email: todortraichev@abv.bg, t.traichev@shu.bg

Приемно време: Вторник 08.00-10:00 в К3, Четвъртък 12:30-14:00 в К2

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски"

специалност "Математика и информатика" - 1990 година

Месторабота преди постъпване в ШУ

Да- СОУ „Ц. Церковски”- с. Н. Козлево 1990-1993; X ОУ- гр. Шумен

1993-м.10.1994

Заемани академични длъжности

Асистент от 1994 година

Старши асистент в катедра МОМИ от 1998 година

Главен асистент в катедра МОМИ от 2007 година

Асистент по МОМИ, 01.01.2015

Придобити научни степени

НЕ

Водени лекции и/или упражнения

Лабораторни и семинарни упражнения по „Методика на обучението по математика”, „ Специална и частна методика на обучението по математика”, „ФД-I-Увод в специалноста”, ''Хоспитиране по математика'', ''Текуща педагогическа практика по математика'', ''Преддипломна педагогическа практика по математика'',

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

НЕ

Области на научни интереси

Методиката на обучението по математика и информатика.

Специализации

НЕ

Участия в международни и национални научни проекти

Международни:

Не

Национални:

Изследовател в: Изследвания свързани с моделиране процеса на обучение по математика - Фонд научни изследвания фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски” РД-05- 425/07.05.2008

Изследовател в: Моделиране на процесите на обучение по математика, информатика и информационни технологии - Фонд научни изследвания фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски” РД-05-286/11.03.2009

Изследовател в: Методологически и методически изследвания на обучението по математика, информатика и информационни технологии - Фонд научни изследвания фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски” РД-05-340/10.03.2010

Изследовател в: Методически анализ на иновационни методи в обучението по математика, информатика и информационни технологии РД-05-154/25.02.2011

Проект РД-05-283/2012 "Състезания по математика и информационни технологии за ученици от начална училищна степен",фонд "Научни изследвания" към ШУ "Еп.К. Преславски "

Съвременни дидактически технологии в обучението по математика, информатика и информационни технологии РД-08-248/13.03.2013

Проект РД-08-235/13.03.2014 "Web-базирано обучение в областта на математиката, информатиката и информационните технологии", фонд " Научни изследвания към ШУ "

Проект РД-08-273/11.03.2015 "Иновации в обучението по математика, информатика и информационни технологии"

Проект РД-08-98/05.02.2016 "Технологии за личностно-ориентирано обучение по математика, информатика и информационни технологии", фонд "Научни изследвания" към ШУ

Университетски проект „Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии" - РД-08-105/06.02.2017

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз - 2013-2014 г.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – Фаза 1 на МОН финансиран от ОП НОИР – 2016-2017 г.

Заемани ръководни позиции

НЕ

Организационна дейност

Отговорник по качество в катедра МОМИ

Членства в научни организации

СМБ

Учебни помагала

2016г. - Методи за решаване на задачи от училищен курс по алгебра

2014г. - Училищен курс по алгебра - семинарни упражнения; Център за дистанционно обучение на ШУ "Епископ Константин Преславски", http://cdo.shu.bg

2002г. - Методическо ръководство за семинарни упражнения по Методика на математиката. - Шумен, УИ “Еп. К. Преславски”, - 162 стр. (В съавт. с Л. Портев, Ив. Иванов,Й.Hиколов, С. Първулов)

Студии

2017г. - Обучение формированию знаний о методах решение задач и умений их применения- необходимостъ в обучение математике, Киев 2017,(стр.221-224)

Статии

2017г. - Academic skills in teaching math- skills for implementing certain methods to solve problems- www.sociobrains.com, Issue 23, April 2017

2017г. - Обучение формированию знаний о методах решение задач и умений их применения- необходимостъ в обучение математике, Науковий часопис, серiя 3 випуск 18, Киев 2017 (стр. 199-203)

2016г. - Дидактическа технология за формиране на знания и умения за прилагане методите за решаване на задачи в обучението по математика, МАТТЕХ 2016 Том 1, стр.288-294

2014г. - Методи за решаване на задачи- средство за формиране на умението за прилагане на някои методи за решаване на задачи. Шумен, Годишник на ШУ "Епископ К. Преславски", Том XVI C ФМИ, Шумен, 2014, стр. 65-77

2012г. - Дидактически експеримент в обучение по математика за 9 клас - формиране на умението за прилагането на някои методи за решаване на задачи, статистически анализ, Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2012", Шумен, 2012 г. , том 1, стр. 385-390.

2012г. - Дидактически експеримент в обучение по математика за 9 клас- формиране на умението за прилагането на някои методи за решаване на задачи, Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2012", Шумен, 2012 г, том 1, стр. 378-384.

2011г. - Реализация на методичен анализ на учебна литература. Илюстрация върху учебници по Математика за 6-ти клас. Сборник научни трудове посветени на 130 годишнината от рождението на академик Кирил Попов. УИ „ Еп. К.Преславски“, 2011 година, (в съавторство с Иван Ст. Иванов, Йордан Н. Иванов, Н. Тончева) стр.329-332

2011г. - Система от задачи за формиране на умението за прилагане методите за решаване на задачи за 7 клас. „40 години ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 1971 – 2011“. Стр. 246 – 252

2011г. - Формиране на знания за методите за решаване на задачи и умения за тяхното прилагане в обучението по математика. Сборник научни трудове посветени на 130 годишнината от рождението на академик Кирил Попов. УИ „ Еп. К.Преславски“, 2011 година. Стр. 349 – 352

2010г. - Трайчев, Т. „Определяне типа – задачи средство за формиране на умението за прилагане на някои методи за решаване на задачи”, Иновации в образованието, ШУ„Еп. К. Преславски”, Шумен, 2010

2009г. - Трайчев, Л, Т.Задачи-образци, средство за формиране на умение за прилагане на някои методи за решаване на задачи Сборник научни трудове: посветен на105-годишнината от рождението на пионерите на компютарната техника Джон Атанасов и Джон Фон Нойман том 1, Шумен 2009, стр. 153-156

2009г. - Трайчев, Л, Т. Метиды решения задач по математике- основной фактар формирования умения приложения некоторых методов решения задач. Международнаянаучно- методическая конфернция Эвристическое обучение математике, Донецк, 1-3.10.2009.стр. 104- 105

2007г. - Виды деятельности, характеризующие этапы формирования умения приложения некоторых методов решения задач // Математична освiта в Украiнi:минуле,сьогодення, майбутнэ, Мiжнародна науково-практична конференцiя, Киiв, 2007, стр. 276-277

2006г. - Математические знания как средство формирования умений приложения некоторых методов решения задач // сп. “Дидактика математики: проблемы иисследования”, 26 выпуска 2006 г., стр. 165, Донецк, Украйна

2005г. - Умение за прилагане на някои методи за решаване на задачи. Етапи на формиране. // Юбилейна научна конференция – гр. Варна, Образование и квалификация напедагогическите кадри – развитие и проекции през XXI век, Университетско издателство “Еп. К. Преславски” 2005 , Шумен, , 139-145 cтр.

2005г. - Математические задачи как средство формирования умения приложения некоторых методов решения задач // Збiрник тез доповiдей мiжнародноiнауково-методичноi конференцii – “Евристичне навчання математики”, стр. 122-123, Донецьк, 2005

2004г. - Дейности за усвояване на някои методи за решаване на задачи. Сравнение на учебниците по математика за VIII клас. // Сборник научни трудове, посветен на 100г. от рождението на Джон Атанасов, Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, том 1, 2004 Шумен, , стр. 169-173

2004г. - Видеозанятия по математике – средство формирования професиональных умений студентов // Дидактика математики: Проблеми i дослiдження, Мижнароднийзбирник наукових робит, Донецк, 2004, випуск 22, с. 42-44 (в съавт. с Р. Петрова, Ив. Иванов, Й. Николов, М. Божидарова, С. Първулов, Н. Тончева, С. Стефанов)

2003г. - Целенасочена дейност за усвояване на методите за решаване на задачи. Сравнение на учебниците по математика за 7 клас. // Юбилейна научна конференция “30г. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Сборник научни трудове, “Математика и методика на обучението по математика и информатика”, 2003, с. 76-79

2002г. - Една система от дейности за усвояване на някои методи за решаване на задачи от учениците в VII клас. // Юбилейна сесия “30 години Педагогически колеж – гр.Добрич”, 2002, Научни трудове, т. III D, с. 68-72

1999г. - Някои симетрични тригонометрични тъждества за ъгли на произволен триъгълник. // Научна сесия ВВУАПВО - Шумен, направление: “Проблеми на обучението ивъзпитанието”, Шумен, 1999, с. 97-103. (В съавт. с Н. Зяпков, Яс. Трайчева)

1998г. - Някои приложения на метода на параметризацията за съставяне на задачи по планиметрия. // Сборник доклади от Юбилейна научна конференция “25 години ШУ“Епископ К. Преславски”, Шумен, 1998, с. 131-135

1997г. - Производните пропорции като средство за доказване на числови неравенства. // Математика и математическо образование, София, 1997, с. 382-388

1995г. - Система от средства - необходимо условие за ефе¬кт¬и⬬ност при реализиране на аналитични методи за решаване на урав¬не¬ния в обучението поматематика. // Hауч. трудове ВВУАПВО "П. Волов", Шумен, 1995, с. 62-67. (В съавт. с И. Иванов)

Доклади

2011г. - Реализация на методичен анализ на учебна литература. Илюстрация върху учебници по Математика за 6-ти клас. Научно-практическа конференция„Предизвикателства на съвремието и качеството на образованието”, Община Шумен, 2011, (в съавторство с Иван Ст. Иванов, Йордан Н. Иванов, Н. Тончева)