Ас. Михаела Димитрова Тодороваабв

Ас.  Михаела Димитрова Тодорова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 218

Телефон:

Email: mihaela.todorova@shu.bg

Приемно време: Вторник : 12:00ч. - 14:00ч.

Завършен университет, специалност

ШУ „Епископ Константин Преславски” - Софтуерно инженерство - магистър

ШУ „Епископ Константин Преславски” - Компютърна Информатика - бакалавър

Заемани академични длъжности

Асистент по Информатика - от октомври 2015 г.

Водени лекции и/или упражнения

Обектно - ориентирано програмиране

Бази от данни и приложения

Структури от данни

Теория на графите

Изчислимост и алгоритми

Стандарти в програмирането

Основи на програмирането

Визуално програмиране

Области на научни интереси

Структури от данни

Бази от данни

Тестване на софтуер

Участия в международни и национални научни проекти

РД-08-68/02.02.2016 г. Компютърна сигурност и нелинейни системи

РД-08-121/06.02.2017 - Генератори на псевдослучайни числа и странни атрактори

РД-08-121/06.02.2018 г. Изследване на алгоритми за електронна идентификация

Статии

2018г. - Todorova, M. , Kapralov,S. , and Dyankova,V. , Application of sorting algorithms for convex hull determination, Mathematical and Software Engineering, vol. 4, no. 2 (2018), 24-27.

2018г. - Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K. (2018). SHAH: Hash Function based on Irregularly Decimated Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, 64(4), 457-465.

2018г. - Тодорова, М. , Изследване на хеширащи алгоритми, MAТТЕХ 2018, СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 1, 183-187, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

Доклади

2018г. - Тодорова, М.,(2018), Изследване на хеширащи алгоритми, Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018", Шумен, Булгария, 25-27.10.2018 г.

2017г. - Тодорова, М., (2017), Приложение на хеш функциите в криптографията, Научен семинар с международно участие "ШУСТЕГ 17", Шумен, България, 21.09.2017 г.

2016г. - Тодорова, М., (2016), Приложение на Бент функциите в криптографията, Научен семинар с международно участие "ШУСТЕГ 16", Шумен, България, 19.05.2016 г.