Ас. Михаела Димитрова Тодороваабв

Ас.  Михаела Димитрова Тодорова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 218

Телефон:

Email: mihaela.todorova@shu.bg

Приемно време: I седмица: петък 11:00 - 13:00. II седмица: сряда 10:00 - 12:00

Завършен университет, специалност

ШУ „Епископ Константин Преславски” - Софтуерно инженерство - магистър

ШУ „Епископ Константин Преславски” - Компютърна Информатика - бакалавър

Заемани академични длъжности

Асистент по Информатика - от октомври 2015 г.

Водени лекции и/или упражнения

Обектно - ориентирано програмиране

Бази от данни и приложения

Структури от данни

Теория на графите

Изчислимост и алгоритми

Стандарти в програмирането

Основи на програмирането

Визуално програмиране

Области на научни интереси

Структури от данни

Бази от данни

Тестване на софтуер

Участия в международни и национални научни проекти

РД-08-121/06.02.2017 - Генератори на псевдослучайни числа и странни атрактори

Статии

2017г. - Todorova, M., Kapralov, S., Dyankova, V. Application of sorting algorithms for convex hull determination, Math Softw Eng, vol. 4, no. 1 (2018) под печат