КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Гл. ас. д-р Делян Христов Сърмовабв

Гл. ас. д-р  Делян Христов Сърмов

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Кабинет: Корпус 3, стая 208

Телефон: 054 830495 вътр.141

Email: dsarmov@mail.bg, d.sarmov@shu.bg

Приемно време: Първа седмица - четвъртък 12-14 часа; Втора седмица - сряда 11-13 часа

Завършен университет, специалност

Шуменски Университет Информатика

Заемани академични длъжности

главен асистент

Придобити научни степени

доктор

Водени лекции и/или упражнения

Операционни системи

Компютърни системи

Компютърна графика

ИСП

Увод в специалността

Области на научни интереси

Операционни системи, Компютърна графика

Участия в международни и национални научни проекти

РД-08-119/08.02.16 "Стеганография в мобилните устройства и триизмерното моделиране"

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието"

ПРОЕКТ BG51РО001-3.3.06-0003 "Изграждане на устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки"

Дисертации

2013г. - Изследване на интеграционните процеси в съвременните операционни системи.

Учебни помагала

2014г. - Операцонни системи, модул 1, ЦДО, http://cdo.shu.bg

Статии

2013г. - D. Sarmov, K. Tscvetkov, A case for high performance computing with using isolated computational resource CY-ICER, Procedia-Social and Behavioral Sciences, February 2013

2013г. - Д. Сърмов, Изследване на производителността на клъстерна система при изпълнение на виртуална машина, Юбилейна научна конференция с международно участие 45 години катедра "Компютърни науки и технологии" 30 години специалност "Компютърни системи и технологии", Варна, 2013

2007г. - К. Цветков, Д. Сърмов, Софтуерни средства за осигуряване на среда позволяваща изпълнение на софтуер, предназначен за различни операционни системи, Сборник научни трудове, Шумен, 2007

2007г. - Д. Сърмов, Примерна реализация на преносима високо-производителна паралелна изчислителна система, MATTEX, 2012

2007г. - K. Tscvetkov, Delian H. Sarmov, Software solutions for insurance of an environment, which allows an execution of software designed for different Operating Systems, Romania, Bucharest, MTA review, Volume XVII, No. 1, Pages 79-86, Jun. 2007

Доклади

2014г. - Ал. Милев, Д. Сърмов, Б. Ангелов, Изследване на възможностите за автоматизирана инсталация на базов софтуерен пакет, МАТТЕХ 2014

2007г. - Константин Цветков, Делян Сърмов, Модел на виртуална машина, управляваща операционни системи, Телеком 2007, Варна, 2007

2006г. - К. Цветков, Д. Сърмов, Анализ на основните средства за осигуряване на среда, която позволява изпълнение на софтуер, предназначен за различни операционни системи, Военно-научен форум, България, Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 2006

2006г. - К. Цветков, Д. Сърмов, Причини за пораждане на несъвместимост между операционните системи, Военно-научен форум, България, Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 2006