Доц. д-р Румяна Стойкова Златеваабв

Доц. д-р  Румяна Стойкова Златева

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

Кабинет: Корпус 3, стая 308

Телефон: 054 830495 вътр.269

Email: r.zlateva@shu.bg

Приемно време: вторник от 11.30 - 13.30 часа

Завършен университет, специалност

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, „Икономика”

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, „Публична администрация”

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, „Социални дейности”

Месторабота преди постъпване в ШУ

2007 г. – 2015 г. търговско дружество

2013 г. – 2015 г. хоноруван преподавател към катедра "Икономика и моделиране"

Заемани академични длъжности

Доцент, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Планиране и прогнозиране)

Придобити научни степени

Доктор „Организация и управление извън сферата на материалното производство”

Водени лекции и/или упражнения

Планиране и програмиране (Л и У)

Проектно управление (Л и У)

Управление на иновациите (Л)

Управление на екипи (Л)

Основи на управлението (Л и У)

Организационно поведение (У)

Бизнес комуникация и връзки с обществеността (У)

Области на научни интереси

Проектно управление

Стратегическо и бизнес планиране

Регионална политика и регионално развитие

Управленска етика

Организационно поведение

Специализации

2017 г. Участие в мобилност на преподавателския състав с цел обучение по програма „Еразъм+" в Клайпедски държавен университет за приложни науки, Литва.

2016 г. Участие в мобилност на преподавателския състав с цел обучение по програма „Еразъм+" във Вилнюски университет, Литва.

2014 г. „Същност, основание и регистрация на учебно-тренировъчна фирма”.

2010 г.„Управление на проекти”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

2010 г. „Ролята на консултанта при управлението на инвестиционните проекти. Приложение на Бялата книга FIDIC в България”, БААИК.

2009 г. „TenStep – Управление на проекти”.

Участия в международни и национални научни проекти

20.12.2013 г. – 11.06.2014 г., Ментор, актуализиране на учебни програми и провеждане на семинарни занятия по дисциплините „Икономика на труда” и „Управление на персонала”, проект BG051PO001-3.1.07-0040 „Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието”, ОПРЧР

Монографии

2015г. - Златева, Р. Проектът – стратегически и етични ракурси. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015.

2015г. - Sustainable economic development of regions: Monograph, Volume 6/ ed. вy L. Shlossman. – Vienna: „East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2015. (Zlateva, R. Overview of good practices from Romanian-Bulgarian experience in implementation of cross-border projects. р. 96 – 105).

2015г. - Современная модель эффективного бизнеса. Коллективная монография, Новосибирск, Издательство ЦРНС, 2015 (Zlateva, R. One Approach for Achieving Competitiveness through Marketing Strategy Development. р. 98 – 116).

Учебни помагала

2014г. - Тодорова, К. и Р. Златева. Организационно поведение. Практически решения. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2014.

2014г. - Управление на човешките ресурси. // Методическо ръководство, ІІІ част, Ш., 2014 // http://shumenconnect.com/wp-content/uploads/2014/11/mguideline-3.pdf (Златева, Р. Мотивиране и стимулиране на персонала. // Методическо ръководство, ІІІ част, Ш., 2014, с. 208 – 227; Златева, Р. Екипната дейност в управлението на персонала. // Методическо ръководство, ІІІ част, Ш., 2014, с. 228 – 243)

2014г. - Икономика на труда. // Методическо ръководство, ІV част, Ш., 2014 // http://shumenconnect.com/wp-content/uploads/2014/11/mguideline-4.pdf (Златева, Р. Равни възможности и дискриминация в труда. // Методическо ръководство, ІV част, Ш., 2014, с. 5 – 28; Златева, Р. Безопасни и здравословни условия на труд. // Методическо ръководство, ІV част, Ш., 2014, с. 74 – 92).

Студии

2011г. - Тодорова, К. и Р. Златева. Възможности за усъвършенстване на мотивацията на човешките ресурси в „Инвестпроект” ООД, гр. Шумен. // Икономика и управление на бизнеса – предизвикателства и рискове, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011, с. 77 – 112.

Статии

2018г. - Zlateva R., Mikalauskiene A., Sarkiunaite I., Narutaviciute-Cikanauske R., Streimikiene D.,Social Aspect of Sustainable Development: Issues of Poverty and Food Shortage //Montenegrin Journal of Economics, ISSN 1800-5845,Vol. 14, No. 2 (2018), 59-78.

2017г. - Zlateva R. SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS FOR DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE IVANOVO MUNICIPALITY // European Journal of Economics and Management Sciences. № 1 (2017). – Vienna, „East West“ Association for Advanced Studies and Higher Education“ GmbH, 2017, p. 78–82.

2017г. - Zlateva R.S. TOURISM RESOURCES AS DETERMINANTS FOR THE STRATEGIC PLANNING OF TOURISM // „Интернаука“: научный журнал, № 3 (7). Часть 2., М., Изд. „Интернаука“, 2017, с. 37–46.

2017г. - Zlateva, R. TOURISM DEVELOPMENT AND THE ACTIVITY OF ACCOMMODATION FACILITIES IN THE TERRITORY OF IVANOVO MUNICIPALITY // Экономика и социум, № 1, Саратов, 2017//http://iupr.ru/osnovnoy_razdel__socialno_ekonomicheskie_aspekty_razvitiya_sovremennogo_gosudarstva_/

2017г. - Zlateva, R. SWOT ANALYSIS OF THE TERRITORY OF LOCAL INITIATIVE GROUP (AS PER THE EXAMPLE OF A NON-PROFIT ASSOCIATION „MIG ZAVET – KUBRAT“) // Экономика и социум, № 1, Саратов,2017//http://iupr.ru/osnovnoy_razdel__socialno_ekonomicheskie_aspekty_razvitiya_sovremennogo_gosudarstva_/

2017г. - Zlateva R. St. CREATING CAPACITY FOR THE ESTABLISHMENT OF A STRATEGY FOR COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT BY TRAINING LOCAL LEADERS AND STAKEHOLDERS // Экономика и социум, № 8, Саратов,2017//http://iupr.ru/osnovnoy_razdel__8_39__2017/

2017г. - Zlateva R. St. RESEARCH AND ANALYSIS OF THE TERRITORY - AN IMPORTANT COMPONENT FOR DEVELOPING A COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT STRATEGY // Экономика и социум, № 8, Саратов,2017//http://iupr.ru/osnovnoy_razdel__8_39__2017/

2017г. - Zlateva R. St. IMPROVING THE TERRITORIES IN THE CONTEXT OF THE BULGARIAs RURAL DEVELOPMENT PROGRAM 2014-2020 // Экономика и социум, ISSN 2225-1545, № 8, Саратов, 2017//http://iupr.ru/osnovnoy_razdel__8_39__2017/

2016г. - Златева, Р. Стратегическото планиране като инструмент за повишаване на инвестиционната привлекателност на селските райони, Годишник на Бургаски свободен университет, том XXXIV, Бургас, 2016, с.66 -76.

2015г. - Zlateva, R. Management consulting – a modern technology for project management // Научная дискуссия: вопросы экономики и управления, № 2 (35), Москва, Изд. „Международный центр науки и образования”, 2015, с. 111–116.

2015г. - Zlateva, R. To the Issue of Planning in Project Management // Экономика и социум, № 2, Саратов, 2015//http://iupr.ru/sovremennye_tehnologii_upravleniya_organizaciyay__2_15_/

2015г. - Zlateva, R. About Understanding and Relationship Between the Terms „Forecast” and „Forecasting” in Project Management // Экономика и социум, № 2, Саратов, 2015 // http://iupr.ru/sovremennye_tehnologii_upravleniya_organizaciyay__2_15_/

Доклади

2016г. - Златева, Р. Относно някои фактори за социално-икономическо развитие на селските райони // Международна научна конференция "Изложение на съвременни отбранителни продукти" 2016 г. – сборник научни трудове, НВУ „В. Левски”, Шумен, 2016.

2016г. - Златева, Р. Подходът „Водено от общностите местно развитие“ – инструмент за реализиране на политиките за развитие // Международна научна конференция "Изложение на съвременни отбранителни продукти" 2016 г. – сборник научни трудове, НВУ „В. Левски”, Шумен, 2016.

2015г. - Zlateva, R. The Cross - Border Project as а Resource for Increasing the Growth Potential // VIII International scientific – practical conference „The Strategies of Modern Science Development”, North Charleston, USA, 2015, р. 153 – 157.

2015г. - Zlateva, R. Challenges Addressed to the Investment Project in Context of The Program of Cross - Border Cooperation Interreg V-A In Romania - Bulgaria, 2014 – 2020 // IХ международная научно-практическая конференция „Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития”, Новосибирск, 2015, с. 38 – 45.

2015г. - Zlateva, R. Trends and Tendencies, or for Some Specific Features of Cross Border Project Management. // VII международная научно-практическая конференция „Экономическая наука в 21 веке: вопросы теории и практики”, Махачкала, 2015, с. 69 – 73.

2015г. - Zlateva, R. Project as a Determinant of Organisational Change. // Международный сборник научных трудов „Интеграция мировых научных процессов как основа общественного прогресса”, выпуск 21, част 2, Казань, 2015, с.101 – 106.

2015г. - Zlateva, R. Ethical Issues in Project Management Consulting. // XIX Международная научно-практическая конференция „Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития”, Новосибирск, 2015, с. 13 – 19.

2014г. - Zlateva, R. Project Management under the Conditions of the Organizational Crisis // 1st International conference on scientific development in Europe, Vienna, 2014, р. 84 –90.

2014г. - Златева, Р. Интегрираният план за градско възстановяване и развитие – иновативен целеви инструмент за подобряване на урбанизираната територия. // Сборник научни трудове MATTEX 2014, том 2, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2014, с. 149 – 153.

2014г. - Златева, Р. Планиране на проектния екип. // Сборник научни трудове MATTEX 2014, том 2, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2014, с. 154 – 158.

2014г. - Златева, Р. Проблеми на фирменото планиране в „Инвестпроект” ООД. // Сборник научни трудове MATTEX 2014, том 2, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2014, с. 159 – 163.

2014г. - Златева, Р. Мотивационен потенциал на проектния екип при изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на ЕС // Единадесета международна научна конференция „Интелигентна специализация на България”, Раздел I България в Европейския съюз – ползи и предизвикателства., МВБУ, Ботевград, 2014, с. 344 - 350.

2014г. - Златева, Р. Някои аспекти в работата на ръководителя при проектното управление // Научна сесия 2013 – сборник научни трудове, част II, НВУ „В. Левски”, Шумен, 2014, с. 64 - 69.

2013г. - Златева, Р. Мотивационни измерения на проектния мениджмънт // Научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи“, том ІІІ, Бургас, 2013, с. 527 - 531.

2013г. - Златева, Р. Мотивационен профил на човешките ресурси в „Инвестпроект” ООД // Научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи“, том ІІІ, Бургас, 2013, с. 520 - 526.

Цитирания

2018г. - Златева, Р. Проектът – стратегически и етични ракурси. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, c.118. Цитирано в: Димитрова-Кирова Кр. 2018. Документиране на проекта// Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения, Шумен: УИ "Епископ К. Преславски", с. 238, ISSN 2367-7120.

2018г. - Златева, Р. Някои аспекти в работата на ръководителя при проектното управление // Научна сесия 2013 – сборник научни трудове, част II, НВУ „В. Левски”, Шумен, 2014, с. 64 - 69. Цитирано в: Димитрова-Кирова Кр. 2018. Документиране на проекта// Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения, Шумен: УИ "Епископ К. Преславски", с. 245, ISSN 2367-7120.

2017г. - Златева, Р. 2014. Планиране на проектния екип. // Сборник научни трудове MATTEX 2014, том 2, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, с. 154 – 158. ISSN 1314-3921. Цитирано в: Ахмедова, Б. 2017. Анализ и насоки за подобряване дейността на областен информационен център (ОИЦ) – Разград // Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения, Шумен: УИ "Епископ К. Преславски", с. 143, ISSN 2367-7120

2017г. - Златева, Р. 2013. Мотивационни измерения на проектния мениджмънт // Научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи“, том ІІІ, Бургас, 2013, с. 527 – 531, ISBN 978-954-9370-97-3. Цитирано в: Ахмедова, Б. 2017. Анализ и насоки за подобряване дейността на областен информационен център (ОИЦ) – Разград // Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения, Шумен: УИ "Епископ К. Преславски", с. 146, ISSN 2367-7120

2017г. - Златева, Р. 2014. Мотивационен потенциал на проектния екип при изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на ЕС // Единадесета международна научна конференция „Интелигентна специализация на България”, Раздел I България в Европейския съюз – ползи и предизвикателства., с. 344 - 350. ISBN 978-954-9432-64-0 (CD). Цитирано в: Ахмедова, Б. 2017. Анализ и насоки за подобряване дейността на областен информационен център (ОИЦ) – Разград // Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения, Шумен: УИ "Епископ К. Преславски", с. 160, ISSN 2367-7120.

2016г. - Златева, Р. Мотивационен профил на човешките ресурси в „Инвестпроект” ООД // Научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи“, том ІІІ, Бургас, 2013, с. 520 - 526. Цитирано в: Тодорова, К. и др. Мотивация на персонала в „Алкомет” АД, Шумен // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2016, с. 78 – 84.

2016г. - Златева, Р. Мотивационен профил на човешките ресурси в „Инвестпроект” ООД // Научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи“, том ІІІ, Бургас, 2013, с. 520 - 526. Цитирано в: Тодорова, К. и др. Състояние и проблеми в мотивацията на персонала на "Ново стъкло" ЕАД // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2016, с. 85 – 92.

2016г. - R. Zlateva, The project – strategic and ethical foreshortenings, (Shumen: University press "Bishop Konstantin Preslavsky 2015) p.127, цитирано в: Stoyanova, S. Application of Accounting Economic Information in the Enterprise Management, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM),e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 18, Issue 11. Ver. IV (November. 2016), PP 01-05, http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/pages/18(11)Version-4.html

2015г. - Златева, Р. Мотивационен профил на човешките ресурси в „Инвестпроект” ООД // Научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи“, том ІІІ, Бургас, 2013, с. 520 – 526. Цитирано в: Гинева, С. Кадрова политика на „Херти” АД // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 684 – 695.

2015г. - Златева, Р. Мотивационни измерения на проектния мениджмънт // Научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи“, том ІІІ, Бургас, 2013, с. 527 – 531. Цитирано в: Тодорова, К. и др. Възможности за усъвършенстване управлението на административния персонал на „Алкомет” АД // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 550 – 572.

2015г. - Златева, Р. Мотивационен потенциал на проектния екип при изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на ЕС // Единадесета международна научна конференция „Интелигентна специализация на България”, Раздел I, България в Европейския съюз – ползи и предизвикателства., МВБУ, Ботевград, 2014, с. 344 – 350. Цитирано в: Тотева, М. Състояние на човешките ресурси в „ДАНИ СТИЛ 1” ЕООД // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 665 – 674.

2015г. - Златева, Р. Мотивационни измерения на проектния мениджмънт // Научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи“, том ІІІ, Бургас, 2013, с. 527 – 531. Цитирано в: Димитров, С. Кадрова политика в „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 696 – 708.

2015г. - Златева, Р. Мотивационен профил на човешките ресурси в „Инвестпроект” ООД // Научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи“, том ІІІ, Бургас, 2013, с. 520 – 526. Цитирано в: Тодорова, К. и др. Състояние и перспективи на управлението на човешките ресурси в „ГЛАСКО” ООД // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 644 – 664.

2015г. - Златева, Р. Мотивационен профил на човешките ресурси в „Инвестпроект” ООД // Научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи“, том ІІІ, Бургас, 2013, с. 520 – 526. Цитирано в: Мустафова, Р. Одит на човешките ресурси във фирма „ПХЖ БРАДЪРС КОМЕРС” ЕАД // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 709 – 721.

2015г. - Златева, Р. Мотивационен профил на човешките ресурси в „Инвестпроект” ООД // Научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи“, том ІІІ, Бургас, 2013, с. 520 – 526. Цитирано в: Тодорова, К. и др. Система за оценяване на служителите в банка ДСК ЕАД // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 620 – 643.

2015г. - Златева, Р. Мотивационен профил на човешките ресурси в „Инвестпроект” ООД // Научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи“, том ІІІ, Бургас, 2013, с. 520 – 526. Цитирано в: Тодорова, К. и др. Усъвършенстване на персонала в „Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 573 – 598.

2015г. - Златева, Р. Някои аспекти в работата на ръководителя при проектното управление // Научна сесия 2013 – сборник научни трудове, част II, Обществени науки. Организация, управление и методика на обучението във висшите училища, НВУ „В. Левски” – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, с. 64 – 69. Цитирано в: Тодорова, К. и др. Състояние и проблеми в мотивацията на служителите в магазинната мрежа на „Мания Тийм” // Икономика и управление на бизнеса. Ш., 2015, с. 599 – 619.