КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Проф. д.н. Наталия Христова Павловаабв

Проф. д.н.  Наталия Христова Павлова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 316

Телефон: 054 830495 вътр.136

Email: n.pavlova@shu.bg

Приемно време: I седмица - сряда 17-19 (К2-406), II седмица -вторник, 12-13, 15-16 (К3-316)

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски"

специалност "Математика и информатика" - 1999 година

Месторабота преди постъпване в ШУ

Не

Заемани академични длъжности

Доцент в катедра Алгебра и геометрия от 2017

Доцент в катедра МОМИ от 2012 година

Главен асистент в катедра МОМИ от 2008 година

Старши асистент в катедра МОМИ от 2004 година

Асистент от 1999 година

Придобити научни степени

Доктор по методика на обучението по математика и информатика от 2008 година.

Доктор на науките по методика на обучението по математика и информатика от 2016 година

Водени лекции и/или упражнения

Лекции по „Училищен курс с методика на обучението по вероятности и статистика”, "Методика на формиране на елементарни математически представи в детската градина", "Училищен курс по геометрия", "Училищен корс по информатика с методика на обучението по информатика", "Специална и частна методика на обучението по математика " и др.

Лабораторни и семинарни упражнения по „Математически практикум”, ''Хоспитиране по информатика'', ''Хоспитиране по математика'', ''Текуща педагогическа практика по информатика'', ''Текуща педагогическа практика по математика'', ''Преддипломна педагогическа практика по информатика'', ''Преддипломна педагогическа практика по математика'', ''Информационни технологии'', „Интегрирани среди и приложения” и други.

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Не

Области на научни интереси

Методиката на обучението по математика и информатика.

Психологически аспекти на обучението.

Компютърно-подпомогнато обучение по математика.

Специализации

UCD Дъблин – Ирландия по TEMPUS проект, с продължителност един месец, през 1999 година.

Участия в международни и национални научни проекти

Международни:

През 2006 година - институционен координатор за град Шумен по проект P-TEDS (Preliminary Teacher Education and Development Study). Michigan State University, Funded by National Science Foundation REC 0231886

Изследовател в: PATHWAY- SIS-CT-2010-266624 (FP7, SP4 – Capacities programme) “PATHWAY: The Pathway to Inquiry Based Science Teaching”, проект по 7 РП на ЕС програма SP4 – Capacities (2011-2014)

Изследовател в: Project - 510276-LLP-1-2010-1-GR-COMENIUS-CMP-LD-skills, “ LD-skills: Development of learning design skills for enhancing students' key competencies”, (2011-2013)

Проект по 7 РП на ЕС програма - Project - 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP, „GEOTHNK”, (2013-2015)

Участник в международен проект: № 2019-1-PL01-KA201-065002, “Game based learning for development of problem solving skills”, (2019-2021)

Национални и вътрешни:

През 2006 година - институционен координатор за град Шумен по проект “Технологични и дидактични проблеми в електронното обучение”, Благоевград договор с МОН MI-111/2005.

Изследовател в: Изследвания свързани с моделиране процеса на обучение по математика - Фонд научни изследвания фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски” РД-05- 425/07.05.2008

Изследовател в: Усъвършенствуване процеса на формиране на елементарни математически представи у децата от 5 до 7 годишна възраст - Фонд научни изследвания фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски” РД-05-477/07.05.2008

Изследовател в: Моделиране на процесите на обучение по математика, информатика и информационни технологии - Фонд научни изследвания фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски” РД-05-286/11.03.2009

Изследовател в: Методологически и методически изследвания на обучението по математика, информатика и информационни технологии - Фонд научни изследвания фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски” РД-05-340/10.03.2010

Изследовател в: Приемственост в обучението по математика между подготвителна група на детската градина и началното училище - РД-05-343/10.03.2010

Изследовател в: Диагностика на математическата готовност на 6-7 годишните деца за училище - РД-05-148/25.02.2011

Изследовател в: Методически анализ на иновационни методи в обучението по математика, информатика и информационни технологии РД-05-154/25.02.2011

Изследовател в: Състезания по математика и информационни технологии за ученици от начална училищна степен № РД-05-283/15.03.2012

Ръководител на: Съвременни дидактически технологии в обучението по математика, информатика и информационни технологии РД-08-248/13.03.2013

Ръководител на: Web-базирано обучение в областта на математиката, информатиката и информационните технологии РД-08-235/13.03.2014

Участие с електронни курсове в: ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

Академичен наставник в Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики"

2018-2020 - изследовател в Национална научна програма "Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността", ИКТвНОС.

Заемани ръководни позиции

Ръководител катедра Методика на обучението по математика и информатика от 2014 -2017 г.

Заместник ректор по научноизследователска, проектна и международна дейност от 2015 -2017 г.

Организационна дейност

Не

Членства в научни организации

СМБ

Дисертации

2015г. - Методико-технологични реализации на дидактическо проектиране в обучението по математика, Дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на наукитe“, Област на висше образование: 1. Педагогически науки, Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по... (методика на обучението по математика и информатика), Шумен, 2015

2008г. - Тончева, Н., ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ, КОНКРЕТНА СЪВРЕМЕННА РЕАЛИЗАЦИЯ В 10 КЛАС

Книги

2012г. - Best Practices of Inquiry-Based Science Education Methods and Activities, Editors:Bogner, F., Boudalis, K., Sotiriou, S.,, EPINOIA S.A., Pallini Attikis, Greece, 2012, ISBN: 978-960-473-324-8, 226 p.

Монографии

2019г. - Павлова, Н., Харизанов, Кр., Технологии за описание на урок в обучението по математика, информатика и информационни технологии, Второ преработено и допълнено издание, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2019, 264 с.

2015г. - Павлова, Н., Харизанов, Кр., Технологии за описание на урок в обучението по математика, информатика и информационни технологии, УИ "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-052-2, Шумен, 2015,155 с.

2013г. - Pavlova, N., Marchev, D., Borisov, B., Kyurkchieva, D., Radeva, V., Neumann, S., Needs Analysis Report. European State of the Art Report, 2013, ISBN: 978-954-577-658-8

2011г. - Тончева, Н., Софтуерни технологии за създаване на дидактически материали в обучението по математика, Университетско издателство „Епископ КонстантинПреславски”, ISBN: 978-954-577-577-2, Шумен, 2011, 140с

Учебници

2013г. - Елементи от комбинаторика, теория на вероятностите и статистика в училищния курс по математика, ISBN: 978-954-577-783-7, Център за дистанционно обучение на ШУ "Епископ Константин Преславски", http://cdo.shu.bg (в съавторство с Николов, Й., И)

2013г. - Училищен курс по геометрия, ISBN: 978-954-577-694-6, Център за дистанционно обучение на ШУ "Епископ Константин Преславски", http://cdo.shu.bg (в съавторство с Николов, Й., И.)

Учебни помагала

2015г. - Ръководство за изготвяне на образователни сценарии, прилагащи нови технологии, Неделчева, С., Павлова, Н., Борисов, Б., Марчев, Д., Владев, Д., Радева, В., Харизанов, К., 2015, Университетско Издателство "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-069-0

2012г. - Sotiriou S., Xanthoudaki M., Calcagnini S., Zervas P., Sampson D. G., Bogner F. X., Pentheroudaki S., Borisov B., Marchev D., Ivanova V., Toncheva N., Radeva V., 2012, The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines, Printed by: EPINOIA S.A., Pallini Attikis, Greece, ISBN: 978-960-473-325-5, 118с.

Статии

2020г. - N. Pavlova, D. Marchev, T. Atanasova, D. Vasileva, "Using PlanetARy at the Astronomical Observatory - Methodological Opportunities", Acta Pedagogica Naturalis, Vol 3, No 1, 2020, Page 61-65, ISSN 2603-4468

2020г. - Marchev, D., Dimitrov,G., Pavlova, N., Vasileva, D., Borisov,B., Atanasova, T.,Marchev, V., Second Version of SpectraView for Spectra Analysis, ASN, Vol. 7, No 1, 2020, pp.136–139 (EBSCO, Google Scholar, DOAJ)

2019г. - Dimitrova, Z., Pavlova, N., Place of information and communication technologies in the topics from probabilities and statistics in the Bulgarian school, SocioBrains, ISSUE 61, SEPTEMBER 2019, pp. 58-65, (SJIF= 5.985 ESJI= 2.446)

2019г. - Павлова, Н., Идеи за геометрично моделиране при решаване на комбинаторни задачи, Mathematics and Informatics, Volume 62, Number 2,ISSN 1314–8532 (Online); ISSN 1310–2230 (Print) 2019, pp. 195-203 (Web of Science, ERIH PLUS, CEEOL, EBSCO)

2019г. - Pavlova, N, Pencheva, S.,(2018), Interactive resources in the modern electronic textbook, SocioBrains, ISSN 2367-5721, ISSUE 50, OCTOBER 2018, pp. 36-41, (SJIF= 5.985 ESJI= 2.446)

2019г. - Павлова, Н., Организация подготовки будущих учителей математики в Болгарии, Cherkasy University Bulletin: Pedagogical Sciences, NO 1 (2019) ISSN: 2524-2660, стр.108-112 (Google Scholar)

2019г. - Павлова, Н., Математический конкурс, ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 ТРАВНЯ 2019 р., м. КИЇВ, Украина, стр.62-64

2018г. - Koleva, E., Pavlova, N., Cognitive levels in application of computer games in the field of information technology education, SocioBrains, ISSN 2367-5721, ISSUE 42, February, 2018, pp. 332-337, (SJIF= 5.985 ESJI= 2.446), http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2042,%20February%202018/Others/3_%20Emiliya%20Koleva,%20Nataliya%20Pavlova.pdf

2018г. - Старирадева, Й., Иванова-Неделчева, А., Павлова, Н., Применениe компьютерной геймификации в современном математическом образовании, Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, ISSN 2308-5258, VI (66), Issue: 162, 2018, pp.37-40 (UIA, IndexCopernicus, ICV 2018: 90.25, Google Scholar, UlrihsWeb, Scribd)

2018г. - Pancheva , R., Pavlova, N., Gender differences in the process of mathematical modeling in primary school, ISSN 2367-5721, ISSUE 42, February, 2018, pp. 416-419, (SJIF= 5.985 ESJI= 2.446) http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2043,%20March%202018/Others/9_%20Rumiana%20Pancheva,%20Nataliya%20Pavlova.pdf

2018г. - Marchev, D., Dimitrov, G., Pavlova, N., Stoyanov, B., SpectraView 1.0 – 2D visualization of stellar spectra, Acta Scientifiva Naturalis, ISSN: 2367-5144, Vol 5, No 1, 2018, pp 35-39, (ADS, EBSCO, Google Scholar и др.)

2018г. - Павлова, Н., Обучението по математика и информационни технологии в контекста на интеграцията и работа в билингвална среда, Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Факултет по математика и информатика, том ХIX С, 2018, ISSN 1311-834X, стр. 101-115 (OpenAIRE. НРС)

2017г. - Харизанов, Кр., Павлова, Н., Харизанова, Д., Web - базираните методически платформи - новите перспективи пред съвременния преподавател, Четиридесет и шеста пролетна конференция, Боровец, 2017, стр. 301-106, ISSN 1313-3330.

2017г. - Харизанов, Кр., Павлова, Н., Образователни платформи в организацията на педагогическите практики на бъдещите учители, Математика и информатика Volume 60, Number 3, 2017, стр. 285-290

2017г. - Pavlova, N., Scientific toys in mathematical education, Social Studies: Theory and Practice” (SSTP), Vol.2 No1, 2017, pp.65-75

2017г. - Иванова-Неделчева, А., Павлова, Н, Реализация логико-репродуктивной модели при формировании вычислительных умений в обучении математике, Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (54), Issue: 126, 2017, стр. 17-20

2017г. - Павлова, Н., Социальные сети в обучении математике, Нуковий часопис, Серия 3, Випуск 18, Киiв, Украiна,стр.179-183

2016г. - Харизанов, Кр., Павлова, Н., АДАПТАЦИЯ НА WEBPLATFORM.INFO, Сборник научни трудове МАТТЕХ 2016, Шумен, 2016, стр. 316-322.

2016г. - Pavlova, N., Harizanov, Kr., Aliew, S., Eminov, D., First steps in e-learning.Perspective on teaching practice, SocioBrains - International Scientific Refereed Online Journal SocioBrains, Issue 17, January 2016, pp.9-12, ISSN 2367-5721, http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/9_12_Nataliya_Pavlova_Krasimir_Harizanov_Sunay_Aliev_Deniz_Eminov_First_steps_in_e_learning._Perspective_on_teaching_practice.pdf

2016г. - Павлова, Н., Методическа и технологична реализация на дидактическо проектиране в обучението по математика, Mathematics and Informatics, Volume 59, Number 2, 2016, стр. 204-214

2016г. - Павлова Н. Хр. ГИБРИДНАЯ МОТИВАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ, Scientific journal Physical and Mathematical Education 2016. Issue 3(9) Р, ISSN 2413-158X (online), ISSN 2413-1571 (print), pp.71-76, http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/publ/4-1-0-94

2016г. - Marchev, Dr., Pavlova, N., Nedelcheva, S., Inquiry-based Science Education (IBSE) - Good Practices , The Journal Knowledge – International Journal, Vol 15 (in print) http://isattc.blogspot.bg/2016/10/eleventh-international-scientific.html

2015г. - Павлова, Н.Хр., Структура и описание урока в XXI веке, Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(20), Issue: 40, 2015, www.seanewdim.com, стр. 48-51,

2015г. - Pavlova, N., Marchev, D., Geothnk and Mathematics, Proceedings of the V Congress of Mathematicians of Macedonia Section:History and Education of Mathematics and Informatics,ISBN 978-9989-646-69-0, September 24-27, 2014 Ohrid, Republic of Macedonia, pp.75-80

2015г. - Харизанов Кр.В., Павлова Н.Хр., Роль web-платформ в обучении будущих педагогов, Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(19), Issue: 38, 2015 www.seanewdim.com, стр. 64-67

2015г. - Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Vladev D., Milev A., Harizanov K., 2014, „The project “GEOTHNK” – semantic pathways for building a spatially-thinking society”, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria

2015г. - Teneva, S., Pavlova, N., Application Software in the Training of Students from Vocational Schools in Tourism, SocioBrains - International Scientific Refereed Online Journal, Issue 7, March 2015, ISSN 2367-5721, http://sociobrains.com/bg/left/issues/issue-7%2C-march-2015/

2015г. - Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Vladev D., Milev A., Harizanov K., 2014, „The project “GEOTHNK” – semantic pathways for building a spatially-thinking society”, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria, International Scientific Online Journal SocioBrains, ISSUE 8, APRIL 2015 , ISSN 2367-5721 http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/24_29_The_project_GEOTHNK_semantic_pathways_for_building_a_spatially_thinking_society.pdf

2015г. - Pavlova, N., Marchev, D., Borisov, B., Harizanov, K., Inquiry Based Learning in Science Education and Mathematics for Developing Bilinguals, Journal Education Culture and Society, ISSN 2081-1640 International Scientific Journal semiannual peer-reviewed, Issue: 1, 2015, pp. 65-74

2015г. - Германова, Г., Павлова, Н., Информационните технологии в обучението на билингви, сп. "Образование и технологии", 6, 2015, стр. 159

2015г. - Павлова, Н., Колева, Н., Ангелов, А., Информационните технологии като инструмент за диагностика в детската градина, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 6.1 , Русе, стр.146-150

2014г. - Dimitrova, N, Dimitrov, I., Pavlova, N., The project approach pertaining to the borderline between mathematics and physics, Acta Scientifica Naturalis, VOLUME 1/2014,ISSN 1311-834X, pp.136-141

2014г. - Borisova, D., Pavlova, N., GeoGebra in learning mathematics and physics, Acta Scientifica Naturalis, VOLUME 1/2014,ISSN 1311-834X, pp.132-136

2014г. - Web platform to create methodology plan-lessons, Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, I(6), Issue: 10, 2013, стр.163-167, Budapest, p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996, (http://seanewdim.com/published-issues.html ) (в съавторство с Кр. Харизанов)

2014г. - Павлова, Н., Радева, В., Марчев, Др., Кюркчиева, Д., Борисов, Б., Научни образователни стратегии, сп. Наука, кн.2/2014, том XXIV, стр.38-44, София, http://www.bvu-bg.eu/nmvb/nauka/2-2014.pdf

2014г. - Харизанов, Кр., Павлова, Н., Платформа за описание на план-конспекти – проблеми и решения, 43 Пролетна конференция на СМБ, Боровец, 2-6 април, 2014, стр 101-107

2014г. - Харизанов, Кр., Павлова, Н., Марчев, Д., Мобилно обучение в студентските практики, Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Русе, 15-17 май, 2014, стр. 235-240

2014г. - Павлова, Н., Информационните технологии в помощ на логопеда, Конференция на ПФ при ШУ „Еп. Константин Преславски“ на тема „Иновации в образованието“ 26-28.09.2014 (в съавторство с Кънчева, К., Игнатова, И., )

2014г. - Харизанов, Кр., Павлова, Н., WEB платформите като инструмент за разработване на дидактически материали, Годишник на ФМИ, Шумен, 2014 /приета за печат/

2014г. - Павлова, Н., Марчев, Д., Харизанов, Кр., Проектът GEOTHNK, MATTEX 2014, Шумен, 2014, стр.244-249

2014г. - Калчева, Н, Василева, В., Павлова, Н., Архив на учителя по математика, информатика и информационни технологии, MATTEX 2014, Шумен, 2014, стр.250-256

2014г. - Алиев, С., Еминов, Д., Павлова, Н., Kонференция с международно участие "Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука", 6-8 юни 2014, София /приета за печат/

2013г. - Павлова, Н., Школа исследователей и открывателей, Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. Vol. 9, Budapest, 2013,p-ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996, стр.121-126 (в съавторство с Радева, В., Марчев, Д.)

2013г. - Технологиите като средство за придобиване на практически умения в обучението по математика, Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XVII D, Педагогически факултет, стр. 352-357, Шумен, 2013 (в съавторство с Йонова, М. И., Роева, Т. М.)

2013г. - Павлова Н. Хр. , Исследовательский подход в обучении по проекту Pathway, Информационные ресурсы в образовании, Материалы Международной научно-практической конференции, г. Нижневартовск, 17-19 апреля 2013 года, с. 27 - 31. ISBN 978-5-89988-996-7, Издательство НВГУ, Нижневартовск, 2013. (в съавторство с Гроздев, С. И., Марчев Д. В.)

2013г. - Павлова, Н., Эксперимент в обучении, Дидактика математики: Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 40, Донецк, 2013, http://dm.inf.ua/_40/261.pdf, стр.261-266

2012г. - Тончева, Н, Петрова, Р., Иванова, В., Подготовката на учениците от I и II клас за участие в състезания по математика, Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, Шумен, ISSN 1314-3921, стр. 355-358

2012г. - Тончева, Н, Харизанов, Кр., Състезания по математика и информационни технологии за ученици от I и II клас, Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, 22-24.11.2012 г. /в печат/

2012г. - Toncheva N., Marchev D., Borisov B., Radeva V., 2012, „Learning Design Skills”, In Proceedings of the 2012 EDEN Annual Conference, „Open Learning Generations - Closing the Gap from Generation Y to the Mature Lifelong Learners", 6-9 June 2012, Porto, Portugal, Published by the European Distance and E-Learning Network (EDEN), ISBN 978-963-89559-0-6

2012г. - Тончева, Н., Роль педагогической практики в обучении студентов, для профессиональной адаптации будущих учителей, Международная научно-практическоая конференция «Проблемы и перспективы профессиональной подготовки учителя математики», 26-27 апреля 2012 г., стр. 184-186, Винница, УКРАИНА (Петрова, Р., Иванова, В.)

2012г. - Тончева, Н., Стандарты внутреннего оценивания по математике в 12 классе, Международная научно-практическоая конференция «Проблемы и перспективы профессиональной подготовки учителя математики», 26-27 апреля 2012 г., стр.28-30,Винница, УКРАИНА (Иванов, Й.)

2012г. - Тончева, Н., Математические конкурсы для первоклашек – проблемы проведения, Международная научно-практическоая конференция «Проблемы и перспективы профессиональной подготовки учителя математики»2, 26-27 апреля 2012 г., Винница, УКРАИНА

2012г. - Тончева, Н., Европейските образователни проекти – една достъпна възможност за повишаване на квалификацията на българския учител, Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция на тема: иновации и интерактивни технологии в образованието, София 20-21.04.2012 (в съавторство с Марчев, Д.)

2012г. - Тончева, Н., МЕТОДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ RIBBON-ИНТЕРФЕЙСА В MS OFFICE, Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011", (в съавторство Кр. Харизанов))

2012г. - Иванова, В.,Иванов, И., Тончева, Н, Петрова, Р., Място и роля на тестовите варианти за диагностика на резултатите от обучението по математика в началното училище, МАТТЕХ 2012, Шумен, ISSN 1314-3921, стр. 341-351

2012г. - Илиева, Й., Тончева, Н, Петрова, Р., Възможности за усвояване на функционалните зависимости в подготвителната група на детската градина, МАТТЕХ 2012, Шумен, ISSN 1314-3921, стр. 352-354

2011г. - Тончева, Н. Реализация на методичен анализ на учебна литература, MATTEX Шумен, 2011, ISSN: 1314-3921, стр. 329-333, (в съавторство с Иван Ст. Иванов,Йордан Н. Иванов, Тодор Л. Трайчев)

2011г. - Тончева, Н., Насоки за повишаване квалификацията на учителите, съгласно новите държавни образователни изисквания, MATTEX Шумен, 2011, ISSN: 1314-3921,стр. 408-412, (в съавторство с Кр. Харизанов)

2011г. - Toncheva, N., THE EUROPEAN (FP7) EDUCATION PROJECT “THE PATHWAY TO INQUIRY BASED SCIENCE TEACHING”, E-LEARNING, DISTANCCE EDUCATION… OR THEEDUCATION OF 21ST CENTURY, Conference Procedeengs International Conference, Sofia 6-8 April 2011 (B. Borisov, D.Marchev, D.Kjurkchieva, V.Radeva), pp.118-122

2011г. - Тончева, Н., Европейският образователен проект „Пътят към обучение чрез проучване”, Атомната и ядрената физика в образованието, XXXIX националнаконференция по въпросите на обучението по физика 7-10 април 2011, София, ISBN: 978-954-580-295-9, стр. 129-133, (в съавторство с Борислав Борисов, Драгомир Марчев, Диана Кюркчиева, Веселка Радева)

2011г. - Тончева, Н., Участието на Шуменски университет в европейски образователни проекти по природни науки, Bulgarian Astronomical Journal 17, 2011, http://www.astro.bas.bg/AIJ/issues/n17/BBorisov2.pdf, (в съавторство с Борислав Борисов, Драгомир Марчев, Диана Кюркчиева, Веселка Радева)

2011г. - Тончева, Н., Осуществление связи теории с практикой во время геометрических занятий с помощью Google SketchUp, Мiжнародна науково-практична нонференция- Актуальнi проблеми теорii методики навчання математики, Киев 11-13 травня 2011, стр. 312-313

2011г. - Toncheva, N., Google SketchUp as a Tool of Computer Assisted Learning in Different Subjects In Journal of International Scientific Publication: Educational Alternatives, Volume 9, Part 2, 2011, ISSN: 1313-2571, pp. 142 – 155, http://www.scientific-publications.net/download/educational-alternatives-2011-2.pdf

2011г. - Toncheva, N., Google SketchUp as an Inquiry-based Tool in Math Lessons, 2011 Open Classroom Conference, 27-29 October 2011, Ellinogermaniki Agogi, Athens, Greece,pp.70-75

2011г. - Тончева, Н., ИНТЕРАКТИВНАТА ДЪСКА В ОБУЧЕНИЕТО, Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011", (в съавторство Кр. Харизанов)

2011г. - Тончева, Н., МАТЕМАТИЧЕСКАТА ГОТОВНОСТ НА 6-7 ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ЗА УЧИЛИЩЕ, Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011 (Русанка Г. Петрова, Йорданка Д. Илиева)

2011г. - Тончева, Н., ВЪРХУ НЯКОИ АСПЕКТИ ОТ ПРЕДМАТЕМАТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА ДЕЦАТА, Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011 (Русанка Г. Петрова, Йорданка Д. Илиева)

2010г. - Тончева, Н., ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО НА 5-7 ГОДИШНИ ДЕЦА, Трета научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”, 18-20 Април 2010,Ловеч, (в съавторство с Русанка Г. Петрова, Радостена Куцарова) стр.16-18

2010г. - Тончева, Н., ПРЕГЛЕД НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ЯДРОТО ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ 5 – 12 КЛАС, Научно-практическаконференция с международно участие „Иновации в образованието”, 4-7 Юни 2010, Варна, (в съавторство с Елена Желева), стр. 98-101

2010г. - Тончева, Н., ВАРИАНТИ ЗА КОМПЮТЪРНО ПОДПОМОГНАТО ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, Научно-практическа конференция с международно участие„Иновации в образованието”, 4-7 Юни 2010, Варна, (в съавторство с Русанка Г. Петрова, Радостена Куцарова) стр.188-192

2010г. - Тончева, Н., ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА ЛОГИЧЕСКИТЕ ОПЕРАЦИИ „СЕРИАЦИЯ“ И „КЛАСИФИКАЦИЯ“ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ЕЛЕМЕНТАРНИ МАТЕМАТИЧЕСКИПРЕДСТАВИ, Синергетика и рефлексия в обучението по математика – международна конференция Бачиново, 10-12 Септември 2010, Ловеч, (в съавторство с Русанка Г. Петрова), стр. 285-289

2010г. - Тончева, Н., РЕФЛЕКСИВНИ СИТУАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА, Синергетика и рефлексия в обучението по математика – международна конференцияБачиново, 10-12 Септември 2010,стр. 320-327

2009г. - Тончева, Н., ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИНОВАЦИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА ИНОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО : НОВА ДИДАКТИЧЕСКАТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО МАТЕМАТИКА ЧРЕЗ WEB - БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ*, http://www.niod.bg/modules/specedition/article.php?storyid=17, Публикувано от NIOD на 2009/3/615:30:00, (в съавторство с Николай Чакъров)

2009г. - Toncheva, N., ROLEPLAYING GAMES IN “THE HOSPITIRANE” CLASSES, Editors – Gagatsis A., Grozdev, S., Proceedings of the 6th Meditarrian Conference on MathematicsEducation, 22-26 April 2009, Plovdiv, Bulgaria (Dimitrov, G., Peneva, P.), pp.341-348

2009г. - Тончева, Н., ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ ИГРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КОГНИТИВНИТЕ ОПЕРАЦИИ, Научна конференция с международно участие „Технологичнотообучение – традиции и бъдеще”, 4-6 Юни 2009 Варна (в съавторство с Русанка Г. Петрова, Веселина Гешева), стр. 265-269

2009г. - Тончева, Н., ФОРМИРАНЕ НА ЕЛЕМЕНТАРНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ПРЕДСТАВИ У ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ 3 – 7 ГОДИНИ (в съавторство с Русанка Г. Петрова, СевдиеНазимова), Научна конференция с международно участие „Технологичното обучение – традиции и бъдеще”, 4-6 Юни 2009 Варна, стр. 250-256

2009г. - Toncheva, N., R COGNITIVE FUNCTIONS OF THE LOGICAL OPRERATSII "SERIATION” AND "CLASSIFICATION" IN THE FORMATION OF SIMPLEGEOMETRIC CONCEPTS, MICOM 2009, 16-20 September, Ohrid – Republic of Macedonia (в съавторство с Русанка Г. Петрова) /под печат/

2009г. - Тончева, Н.,УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В НАЧАЛЬНОЕ И ДОШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТЯМИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ,Heuristic teaching of mathematics, Donetsk 1-3 October 2009, стр.102-103, • Дидактика математики: проблеми i дослiдження, випуск 31, 2009, стр.122-126

2009г. - Тончева, Н., Проява на вероятностно мислене с помощта на активни методи в детската градина, Конференция с международно при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”,6-8 Ноември 2009, Търново, ISBN: 978-954-400-422-4,стр.295-299 (в съавторство с Русанка Г. Петрова) /под печат/

2008г. - Тончева, Н. Аналогията между преподаването на някои теми във ВУЗ и училище – проблем или решение, Личностно развитие на учениците в съвременнотообразование и общество (Том II – под научната редакция на доц. д-р Димитър Димитров, проф. Дпн Светлана Писарева), Благоевград*Санкт-Петербург, 2008, стр.120-125

2008г. - Toncheva, N., Reflexive approach and Creativity, ICME 11 Mexico July 6-13 2008, Discussion group 9: Promoting Creativity for All Students in Mathematics Education, Editors:Velikova, E, Andzans. Mexico, 2008, pp. 186-193

2008г. - Тончева, Н. Въвеждане на понятието средноквадратично разстояние и линейна регресия при извънкласни форми на работа и при работа с бъдещи учители поматематика, Научно-практическа конференция “Предизвикателства на съвремието и качеството на образованието, Община Шумен, 2008, (в съавторство с Христо В. Вълчев) /под печат/

2008г. - Тончева, Н., Математическата подготовка на децата в детската градина, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ с международно участие посветена на 105-годишнината отрождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, 4 - 5 декември 2010 година, Шумен, (в съавторство с Русанка Г. Петрова, Румяна Миланова), стр. 140- 142

2008г. - Тончева, Н., Примерни задачи за деца от предучилищни групи за пропедевтика на понятието “вероятност” по метода на Монтесори, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ с международно участие посветена на 105-годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, 4 - 5 декември 2010 година, Шумен, (в съавторство с Русанка Г. Петрова,)стр. 143- 147

2008г. - Тончева, Н., Задачите в методическия курс по информатика и информационни технологии НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ с международно участие посветена на 105-годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, 4 - 5 декември 2010 година, Шумен, (в съавторство с Красимир Харизанов), стр.319-322

2008г. - Тончева, Н., НОВА ДИДАКТИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО МАТЕМАТИКА ЧРЕЗ WEB - БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ, НАУЧНАКОНФЕРЕНЦИЯ с международно участие посветена на 105-годишнината от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, 4 - 5 декември 2010 година, Шумен, (в съавторство с Николай Чакъров) стр.148-152

2007г. - Тончева, Н. Исторически преглед на изучаването на теория на вероятностите и статистиката в българското училище в периода 1945 – одина, 36-та Пролетнаконференция на СМБ - “Св. Константин и Елена”, София, 2007, стр. 388-395 (в съавт. с И. Йорданова)

2007г. - Тончева, Н. Дискретни случайни величини и базови събития, Сборник научни трудове, посветен на 10-годишнината от създаването на факултет по математика иинформатика, Шумен, 2007, стр.72-77 ( в съавт. с Хр. Вълчев)

2007г. - Тончева, Н. Геометричен подход при извеждане на формулата за броя на комбинациите без повторения, Сборник научни трудове, посветен на 10-годишнината отсъздаването на факултет по математика и информатика, Шумен, 2007, стр.70-71

2007г. - Тончева, Н. Историческая справка в обучении комбинаторике и теории вероятностей, Математична освiта в Украiнi: минуле, сьогодення, майбутне, Мiжнароднанавуково-практична конференцiя, присвячена 60-й рiчницi кафедри математики i методики викладання математики, Киев, 2007, стр. 363-364

2006г. - Тончева, Н. Приложение на съответствията при преброяване на елементите на крайни множества, Образование и квалификация на педагогическите кадри –развитие и проекции през XXI век, Сборник статии, 50 години ДИПКУ – Варна, Варна, 2005 ,II том, УИ “Еп. К. Преславски”, 2006, стр. 132-138 (в съавт. с Хр. Вълчев)

2006г. - Тончева, Н. Базови събития и тъждества, 35-та Пролетна конференция на СМБ - Боровец, стр.455-461, София

2006г. - Тончева, Н. Коефициент на зависимост, Математика, информатика и компютърни науки, Научно-приложна конференция, посветена на 20 години математика иинформатика във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методи” 12-13 Май, Велико Търново, 2006, стр. 355-360

2006г. - Тончева, Н. Няколко примерни задачи за развиване на вероятностно мислене при студентите, Математика, информатика и компютърни науки, Научно-приложнаконференция, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методи” 12-13 Май, Велико Търново, 2006, стр. 361-366 (в съавт. с Хр. Вълчев)

2005г. - Тончева, Н. Up-dating the program in mathematics for acquiring fifth professional-qualification degree, International Conference on Mathematics Education, 3-5 June 2005,Svishtov – Bulgaria, pp.368 – 371 (в съавт. с Ив. Иванов, Й. Николов)

2005г. - Тончева, Н. Геометрично моделиране на базови събития и класическа вероятност, 34-та Пролетна конференция на СМБ - Боровец, София, 2005,стр. 388-395 (всъавт. с Хр. Вълчев)

2005г. - Тончева, Н. Basic events and independence, International Conference on Mathematics Education 3-5 June Svishtov-Bulgaria, Sofia, 2005, pp.295-300 (в съавт. с Хр.Вълчев)

2005г. - Тончева, Н. Geometry models and conditional probability, Proceedings of III Congress Of Mathematitians Of Macedonia, Struga 29.09-2.10.2005, Struga, 2005, pp.177-180

2005г. - Тончева, Н. Проект за учебна програма за спецкурс “Елементи от комбинаторика, теория на вероятностите и статистика в УКМ”, Научни трудове, том 44, серия 6.1,“Математика, информатика, Физика”, Русе, 2005, стр. 72-75 (в съавт. с Хр.Вълчев)

2005г. - Тончева, Н. Място на интегралната формула за пълната вероятност в курса по математика на техническите висши учебни заведения, Научни трудове, том 44,серия 6.1, “Математика, информатика, Физика” Русе, 2005, стр. 76-80 (в съавт. с Хр.Вълчев)

2005г. - Тончева, Н. Върху проблемите за придобиване на трета професионално-квалификационна степен по математика, Научни трудове, том 44, серия 6.1, “Математика,информатика, Физика” Русе, 2005, стр. 64-67 (в съавт. с И.Иванов, Й.Николов)

2005г. - Тончева, Н. Градация уровней мышления в обучении математике, Збiрник тез доповiдей мiжнародноi науково-методичноi конференцii – “Евристичне навчанняматематики”, Донецьк, 2005, стр. 120-122

2005г. - Тончева, Н. Програма по математика за придобиване на четвърта професионално – квалификационна степен, Образование и квалификация на педагогическитекадри – развитие и проекции през XXI век, Сборник статии, 50 години ДИПКУ – Варна, II том, УИ “Еп. К. Преславски”, Варна, 2005, стр. 99-103 (В съавт. с Ив. Иванов, Й. Николов)

2004г. - Тончева, Н. Геометрично моделиране в комбинаториката, Международен семинар “Образование за всички”, Варна, 2004 (под печат) (в съавт. с Хр. Вълчев)

2004г. - Тончева, Н. Видеозанятия по математике – средство формирования професиональных умений студентов Дидактика математики: Проблеми i дослiдження,Мижнародний збирник наукових робит, Донецк, 2004, випуск 22, стр. 42-44 (в съавт. с Р. Петрова, Ив. Иванов, Й. Николов, М. Божидарова, С.Първулов, Т. Трайчев, С. Стефанов)

1998г. - Тончева, Н. Моменти и вероятности, 28-ма Пролетна конференция на СМБ - Боровец, 1998, с. 313-315. (В съавт. с Х. Павлов)

Доклади

2019г. - Павлова, Н., Марчев, Др., Дополнительная реальность на грани астрономии и математики, Continuity in teaching mathematics in the context of reform of general secondary education: realities and perspectives, September 20-21, 2019, Odessa, pp. 20-22. ISBN 978-617-09-0750-9

2019г. - Павлова, Н.,Организация подготовки будущих учителей математики в Болгарии, Мaтерiали міжнародної науково-методичної конференції ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ПМО – 2019, Черкаси, Україна11–12 квітня 2019 року, стр. 23-24

2019г. - Павлова, Н., Математический конкурс, ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ Міжнародної науково-практичної конференції «СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 16-17 ТРАВНЯ 2019 р., м. КИЇВ,стр. 62-62

2019г. - Marchev, D., Dimitrov, G., Pavlova, N., Vasileva, D., Borisov, B. and Atanasova, T. “New version of SpectraView for spectra analysis”, Proceedings of the XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference (XI BSAC) Belogradchik, Bulgaria, May 14-18, 2018 Editors: Milcho K. Tsvetkov, Milan S. Dimitrijevic and Momchil Dechev, Publ. Astron. Soc. “Rudjer Boskovic” No 18, 2019, p.225-227, ISBN 978-86-89035-11-7

2018г. - Павлова, Н., Старирадева, Й., Информационная образовательная среда в дошкольном образовании, Международная научно-практическая конференция ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 30 мая – 1 июня 2018 г., г. Винница, Украина

2018г. - Павлова, Н., Гемеджи, Т., Элементы теории вероятностей и статистики в программах прогимназиального и гимназиального этапа - текущие изменения в учебных программах, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 30 мая – 1 июня 2018 г., г. Винница, Украина

2018г. - Павлова, Н., Старирадева, Й., Информационная образовательная среда в дошкольном образовании, International Scientific and Practical Conference - Problems and Prospects in Professional Education of the Math Teacher, May, 30 – June, 1, 2018 Vinnytsia, Ukraine, стр. 286-289

2017г. - Павлова, Н., Социальные сети в обучении математике, Актуальнс проблеми теорсii i методики навчання математики, 11-13 травня 2017, Киiв, Украiна,стр.113-114

2017г. - Павлова, Н., Социальные сети в обучении математике, Актуальнс проблеми теорсii i методики навчання математики, 11-13 травня 2017, Киiв, Украiна,стр.113-114

2016г. - Pavlova, N., Nenkov, N., Harizanov, Kr., Badjanova, J., E-LEARNING IN PEDAGOGICAL PRACTICES, The 58th International Scientific Conference of Daugavpils University 14.04-15.04.2016, Latvija

2016г. - Павлова, Н., Научные игрушки в обучении математике, III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ВОЗМОЖНОСТЕЙ, РЕШЕНИЙ» Слупск – Устка, 29.09-1.10 2016 г. Польша

2015г. - Павлова, Н., Образовательный проект GEOTHiNK, Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы профессиональной подготовки учителя математики», 26 - 27 ноября 2015 , Винница, Украина

2014г. - Алиев, С., Еминов, Д., Павлова, Н., Kонференция с международно участие "Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука", 6-8 юни 2014, София /под печат/

2014г. - Калчева, Н, Василева, В., Павлова, Н., Популяризиране на авторски методически разработки – задачи разработени с GEOGEBRA и MATLAB, Кръгла маса на катедра „Математика и информатика“ Добрич, 26.03.2014 /под печат/

2014г. - Д. Марчев, Н. Павлова, Д. Кюркчиева, В. Радева, Св. Неделчева, Б. Борисов, „Geothink – Семантични пътища за изграждане на общество с пространствено мислене”, Девета национална научна конференция на съюза на астрономите в България Шумен, 16 – 18 май 2014 г.

2014г. - Pavlova, N., Marchev, D., GEOTHNK and Mathematics, V Congress of Mathematics of Macedonia, Ohrid 24-27 September 2014

2013г. - Проектният подход на границата между математиката и физиката, Национална конференция с международно участие "Природни науки 2013" (NCNS2013), /под печат/ ( в съавторство с Димитрова, Н., Димитров, И.)

2013г. - GeoGebra в обучението по математика и физика, Национална конференция с международно участие "Природни науки 2013" (NCNS2013), /под печат/ ( в съавторство с Борисова, Д.)

2012г. - Toncheva, N., Inquiry Based Learning In Mathematics And Science Education For Developing Bilinguals, 29 November 2012 - Athens, Ellinogermaniki Agogi (Marchev, D., Borisov, B, Radeva., V.) (in print)

2012г. - Тончева, Н., Школа информационного века – школа исследователей и открывателей, "Science Education in School of the Information Age" 14-17 October 2012 (в съавторство с В.Радева, Д.Марчев)

2009г. - Тончева, Н., ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕРАВНОВОЗМОЖНЫХ СОБЫТИЙ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ВЫЧИСЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ, Математика, информатика, их приложения и роль в образовании, Тезисы докладов Российской Школы-конференции с международным участием 14-18 декабря 2009 года, Москва, стр.451-453

1999г. - Тончева, Н. Iterative Methods for Computing a Positive Definite Solution of the Matrix Equation X+A*X-1A=I, Application of Mathematics in Engineering, Proc. of the XXVSummer School Sozopol'99, 1999, pp. 84-87. (В съавт. с И.Г.Иванов)

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2015г. - Елена Колева Ковачева - Дисертация на тема: МЕТОДИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, Шумен, 2015

2013г. - Рецензия на Диана Руменова Стефанова - Дисертация на тема: Формиране на математическа култура при билингви, Пловдив, 2013

Цитирания

2020г. - Тончева Н., Софтуерни технологии за създаване на дидактически материали за обучението по математика. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011. Цитирано в: Йорговска Г. (2019) Процес на обучение по математика в раздел таблично умножение и деление във втори клас чрез използване на електронни уроци, Сб. Клъстери и иновации в образованието, ТУ - Варна, Варна, стр. 142, ISBN 978-954-20-0788-3.

2019г. - Тончева Н. (2011). Софтуерни технологии за създаване на дидактически материали за обучението по математика. Университетско издателство„Епископ Константин Преславски“, Шумен. стр.61-63 Цитирано в: Илиева, Й., Дидактико -технологичен модел за усвояване на ключови компетенции от 5 – 7-годишните деца в процеса на сравняване и измерване на величини, Дисертация за придобиване на образователната и научна степен ‘доктор’ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма Методика на обучението по математика и информатика (в детската градина), Шумен, 2019

2019г. - Павлова, Н., Елементи от комбинаторика, теория на вероятностите и статистика в училищния курс по математика, ЦДО на ШУ "Епископ Константин Преславски" Цитирано в: Салим, Дж. Отношението на учители към област на компетеност „елементи от вероятности и статистика“ - анкетно проучване, Сборник студентски научни публикации на ФМИ, Шумен, 2019

2019г. - Тончева, Н., (2011), Софтуерни технологии за създаване на дидактически материали в обучението по математика, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен Цитирано в: Османова, Ф. Прилагане на мисловните карти в обучението по математика, Сборник студентски научни публикации на ФМИ, Шумен, 2019

2019г. - Павлова, Н., Харизанов, Кр., (2015) Технологии за описание на урок в обучението по математика, информатика и информационни технологии, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен Цитирано в: Османова, Ф. Прилагане на мисловните карти в обучението по математика, Сборник студентски научни публикации на ФМИ,Шумен, 2019

2019г. - Тончева, Н., (2011), Софтуерни технологии за създаване на дидактически материали в обучението по математика, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен Цитирано в: Харизанов, Кр., Османова, Х. Модел на електронно обучение по информационни технологии, Сборник студентски научни публикации на ФМИ,Шумен, 2019

2019г. - Павлова, Н., Харизанов, Кр., Технологии за описание на урок в обучението по математика, информатика и информационни технологии, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2015 Цитирано в: Алексиева, К. Ръководство за семинарни и практически упражнения по методика на обучението по математика в началните класове, УИ, Шумен, 2019

2019г. - Pavlova, N. (2017): Sotsialnyye seti v obuchenii matematike, (Social networks in teaching mathematics.) Nukoviy chasopis, Seriya 3, Vipusk 18, Kiiv, Ukraina,str.179-183 Цитирано в: Велчева, К. (2019): Педагогическата комуникация на субектите в образователния процес. Сборник научни трудове „Съвременни аспекти на педагогическата комуникация“, УИ „Епископ Константин Преславски“

2019г. - Тончева, Н., (2011), Софтуерни технологии за създаване на дидактически материали в обучението по математика, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен Цитирано в: Харизанов, Кр., Димитрова, Д. Информационни и комуникационни технологии в обучението по математика, Годишник на ФМИ, Шумен, 2019

2019г. - Павлова, Н., Харизанов, Кр., (2015) Технологии за описание на урок в обучението по математика, информатика и информационни технологии, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен Цитирано в: Велчева, К. (2019): ТЕХНОЛОГИИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПОЛЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, GlebeEdit

2019г. - Тончева, Н., (2011), Софтуерни технологии за създаване на дидактически материали в обучението по математика, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен Цитирано в: Harizanov, Kr., Ivanova, St.Applications of anaglific images in mathematical training, Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, ISSN 2308-5258, Issue: , 2019

2018г. - Pavlova, N., Harizanov, Kr., Aliew, S., Eminov, D., First steps in elearning.Perspective on teaching practice, SocioBrains, Issue 17, January 2016, pp.9-12, ISSN 2367-5721. 162A. Pavlova, Nataliya Hr., Цитирано в: Старирадева, Й., Игровите компютърни модели в съвременното обучение, дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, Област на висше образование: 1. Педагогически науки Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по математика и информатика), Шумен, 2018

2018г. - Toncheva, N. (2011). Google SketchUp as a Tool of Computer Assisted Learning in Different Subjects, Journal of International Scientific Publication: Education, Researches & Development, 9 (2), 142-155 Цитирано в: Неделчева-Иванова, А., Логико-репродуктивен модел в обучението на математически таланти (5-8 клас), дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, Област на висше образование: 1. Педагогически науки Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по математика и информатика), Шумен, 2018

2018г. - Toncheva, N., Google SketchUp as a Tool of Computer Assisted Learning in Different Subjects In Journal of International Scientific Publication: Educational Alternatives, Volume 9, Part 2, 2011, ISSN: 1313-2571, pp. 142 – 155, http://www.scientific-publications.net/download/educational-alternatives-2011-2.pdf Цитирано в: Валеова, В., Интегриране на тримерното моделиране чрез изграждане на разширена реалност в технологичното обучение, Дисертация за присъждане на ОНС "доктор", Благоевград, 2018

2018г. - 2011г. - Тончева, Н., Осуществление связи теории с практикой во время геометрических занятий с помощью Google SketchUp, Мiжнародна науково-практична нонференция- Актуальнi проблеми теорii методики навчання математики, Киев 11-13 травня 2011, стр. 312-313 Цитирано в: Валеова, В., Интегриране на тримерното моделиране чрез изграждане на разширена реалност в технологичното обучение, Дисертация за присъждане на ОНС "доктор", Благоевград, 2018

2018г. - Harizanov, Kr., Pavlova, N., Technology for Lesson Description in Mathematics Education, Informatics and Information Technologies, Shumen University " Konstantin Preslavski", ISBN 978-619-201-052-2, Shumen, 2015 Цитирано в: Hasan, F., Ivanova, S., Kenova, R., THE COMPETITIVE ELEMENT IN MATHEMATICAL TRAINING, International Scientific and Practical Conference - Problems and Prospects in Professional Education of the Math Teacher, May, 30 – June, 1, 2018 Vinnytsia, Ukraine, стр. 233-235

2018г. - Pavlova, N., Harizanov, Kr., Technology for Lesson Description in Mathematics, Informatics and Information Technology, University "Episkop Konstantin Preslavski", Shumen, 2015 Цитирано в: Yaneva, М., Dimitrova, Y., Salim, D., Osmanova, F., Use of educational platforms in mathematics education, International Scientific and Practical Conference - Problems and Prospects in Professional Education of the Math Teacher, May, 30 – June, 1, 2018 Vinnytsia, Ukraine, стр. 238-240

2018г. - Тончева, Н., Кр. Харизанов (2011) Интерактивна дъска в обучението. Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971 - 2011", цитирано в: Димитрова, М., Провеждане на педагогическо вазаимодействие по математика в подготвителна груп 6 год. на детската градина чрез използване на интерактивна дъска, Специализантска разработка за 3ПКС, Бургас, 2018

2018г. - Петрова, Р., Илиева, Й.,Тончева, Н., МАТЕМАТИЧЕСКАТА ГОТОВНОСТ НА 6-7 ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ЗА УЧИЛИЩЕ, Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011 Цитирано в: Дилитрова., И., Приложение на многомишкова технология Енвижън в педагогическото взаимодействие по математика в детската градина, Специализантска разработка за 3ПКС, Варна, 2018

2018г. - Павлова, Н., Колева, Н., Ангелов, А., Информационните технологии като инструмент за диагностика в детската градина, НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 2015, том 54, серия 6.1 , Русе, стр.146-150 Цитирано в: Дилитрова., И., Приложение на многомишкова технология Енвижън в педагогическото взаимодействие по математика в детската градина, Специализантска разработка за 3ПКС, Варна, 2018

2018г. - Koleva, E., Pavlova, N., Cognitive levels in application of computer games in the field of information technology education, SocioBrains, ISSUE 42, February, 2018, pp. 332-337 Цитирано в: Неделчева-Иванова, А., Логико-репродуктивен модел в обучението на математически таланти (5-8 клас), дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, Област на висше образование: 1. Педагогически науки Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по математика и информатика), Шумен, 2018

2018г. - Тончева, Н, Петрова, Р., Иванова, В., Подготовката на учениците от I и II клас за участие в състезания по математика, Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, 22-24.11.2012 г. Цитирано в: Неделчева-Иванова, А., Логико-репродуктивен модел в обучението на математически таланти (5-8 клас), дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, Област на висше образование: 1. Педагогически науки Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по математика и информатика), Шумен, 2018

2018г. - Тончева, Н., Софтуерни технологии за създаване на дидактически материали в обучението по математика, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011 42. Цитирано в: Неделчева-Иванова, А., Логико-репродуктивен модел в обучението на математически таланти (5-8 клас), дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, Област на висше образование: 1. Педагогически науки Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по математика и информатика), Шумен, 2018

2018г. - Тончева, Н., Рефлексивни ситуации в обучението по математика, Синергетика и рефлексия в обучението по математика – международна конференцияБачиново, 10-12 Септември 2010,стр. 320-327 Цитирано в: Неделчева-Иванова, А., Логико-репродуктивен модел в обучението на математически таланти (5-8 клас), дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, Област на висше образование: 1. Педагогически науки Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по математика и информатика), Шумен, 2018

2018г. - Павлова, Н., Харизанов, Кр., Технологии за описание на урок в обучението по математика, информатика и информационни технологии, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2015 Цитирано в: Неделчева-Иванова, А., Логико-репродуктивен модел в обучението на математически таланти (5-8 клас), дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, Област на висше образование: 1. Педагогически науки Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по математика и информатика), Шумен, 2018

2016г. - 3. Тончева, Н., Софтуерни технологии за създаване на дидактически материали за обучението по математика, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011. Цитирано в; Харизанов, Кр. Конструктивистки подходи в организацията и провеждането на електронно обучение, Дисертация, Шумен, 2016

2016г. - Pavlova N., Harizanov Kr., Aliev S., Eminov D., First steps in e-learning. Perspective on teaching practice, SocioBrains - International Scientific Refereed Online Journal SocioBrains, Issue 17, January 2016, pp.9-12, ISSN 2367-5721 Цитирано в; Харизанов, Кр. Конструктивистки подходи в организацията и провеждането на електронно обучение, Дисертация, Шумен, 2016

2016г. - Алиев, С., Еминов, Д., Павлова, Н., „Първи стъпки в електронното обучение”, конференция с международно участие "Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука", 6-8 юни 2014, София.Цитирано в; Харизанов, Кр. Конструктивистки подходи в организацията и провеждането на електронно обучение, Дисертация, Шумен, 2016

2016г. - Павлова, Н., Радева, В., Марчев, Др., Кюркчиева, Д., Борисов, Б., Научни образователни стратегии, сп. Наука, кн.2/2014, том XXIVЦитирано в; Харизанов, Кр. Конструктивистки подходи в организацията и провеждането на електронно обучение, Дисертация, Шумен, 2016

2016г. - Павлова Н., „Методико-технологични реализации на дидактическо проектиране в обучението по математика“, дисертация за придобиване на научна спепен „доктор на науките“, 2015.Цитирано в; Харизанов, Кр. Конструктивистки подходи в организацията и провеждането на електронно обучение, Дисертация, Шумен, 2016

2016г. - Харизанов Кр., Павлова, Н., Платформа за описание на план-конспекти – проблеми и решения, 43 Пролетна конференция на СМБ, Боровец, 2-6 април, 2014. Цитирано в; Харизанов, Кр. Конструктивистки подходи в организацията и провеждането на електронно обучение, Дисертация, Шумен, 2016

2016г. - Харизанов, Кр., Павлова, Н., Марчев, Д., Мобилно обучение в студентските практики, Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Русе, 15-17 май, 2014 Цитирано в; Харизанов, Кр. Конструктивистки подходи в организацията и провеждането на електронно обучение, Дисертация, Шумен, 2016

2016г. - Харизанов, Кр., Павлова, Н., Роль web-платформ в обучении будущих педагогов, Science and Education a New Dimension. Pedagogy and ле, III(19), Issue: 38, 2015, www.seanewdim.com.Цитирано в; Харизанов, Кр. Конструктивистки подходи в организацията и провеждането на електронно обучение, Дисертация, Шумен, 2016

2016г. - Харизанов Кр.В., Н.Хр. Павлова, Роль web-платформ в обучении будущих педагогов, Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(19), Issue: 38, 2015 www.seanewdim.com, стр. 64-67 Цитирано в: Узунова, Б., МЕТОДИ И АЛГОРИТМИ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ ЗА ОБЕКТИВИЗАЦИЯ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА, Дисертация, Шумен, 2016

2016г. - Borisov B., Marchev D., Kjurkchieva D., Radeva V., Toncheva N., 2011 a, „The European (FP7) educational project „The Pathway to Inquiry Based Science Teaching”, Proceedings of international conference „E-Learning, Distance Education… or the Education of 21 Century”, ELDE, ISBN: 978-954-9526-75-2, 118 Цитирано в: Borisow, B., Studying Planetary Resonances with the Program Gravity Simulator,Publications of the Astronomical Society of Bulgaria, 1, стр. 14-24, http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2016/Resonances.pdf

2016г. - Borisov B., Marchev D., Kyurkchieva D., Radeva V., Toncheva N., 2011 b, „Participation of Shumen University in European Science Education Projects”, Bulgarian Astronomical Journal, Vol. 17, 152, (in Bulgarian) Цитирано в: Borisow, B., Studying Planetary Resonances with the Program Gravity Simulator,Publications of the Astronomical Society of Bulgaria, 1, стр. 14-24, http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2016/Resonances.pdf

2016г. - Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Vladev D., Milev A., Harizanov K., 2014, „The project „GEOTHNK” – semantic pathways for building a spatially-thinking society”, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria, 1, 16 Цитирано в: Borisow, B., Studying Planetary Resonances with the Program Gravity Simulator,Publications of the Astronomical Society of Bulgaria, 1, стр. 14-24, http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2016/Resonances.pdf

2016г. - Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Vladev D., Milev A., Harizanov K., 2015 „The project „GEOTHNK” – semantic pathways for building a spatially-thinking society”, SocioBrains – International Scientific Online Journal, 8, 24 Цитирано в: Borisow, B., Studying Planetary Resonances with the Program Gravity Simulator,Publications of the Astronomical Society of Bulgaria, 1, стр. 14-24, http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2016/Resonances.pdf

2016г. - Toncheva N., Marchev D., Borisov B., Radeva V., 2012, „Learning Design Skills”, In Proceedings of the 2012 EDEN Annual Conference, „Open Learning Generations - Closing the Gap from Generation Y to the Mature Lifelong Learners", 6-9 June 2012, Porto, Portugal, Published by the European Distance and E-Learning Network (EDEN), ISBN 978-963-89559-0-6Цитирано в: Borisow, B., Studying Planetary Resonances with the Program Gravity Simulator,Publications of the Astronomical Society of Bulgaria, 1, стр. 14-24, http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2016/Resonances.pdf

2015г. - Павлова, Н. (2014г.), Радева, В., Марчев, Др., Кюркчиева, Д., Борисов, Б., Научни образователни стратегии, сп. Наука, кн.2/2014, том XXIV, стр.38-44, София, http://www.bvu-bg.eu/nmvb/nauka/2-2014.pdf, достъпно на 12.12.2014 - Цитирано в: Колева, Е., МЕТОДИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, Варна, 2015

2015г. - Тончева Н. (2012г.) - Sotiriou S., Xanthoudaki M., Calcagnini S., Zervas P., Sampson D. G., Bogner F. X., Pentheroudaki S., Borisov B., Marchev D., Ivanova V., Radeva V., 2012, The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines, Printed by: EPINOIA S.A., Pallini Attikis, Greece, pp:17.- Цитирано в: Колева, Е., МЕТОДИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, Варна, 2015

2015г. - Тончева, Н. (2011г.), Харизанов Кр. Интерактивната дъска в обучението, В: Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет“ 1971-2011", Ш: университетско издателство „Еп. К. Преславски“ - Цитирано в: Колева, Е., МЕТОДИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, Варна, 2015

2015г. - Харизанов Кр.(2013) Павлова Н. Web platform to create methodology planlessons, Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, I(6), Issue: 10, стр.163-167, Budapest, http://seanewdim.com/published-issues.html, достъпно на 12.12.2014 - Цитирано в: Колева, Е., МЕТОДИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, Варна, 2015

2015г. - Харизанов Кр. (2014г.) Павлова, Н., Платформа за описание на план- конспекти – проблеми и решения, 43-та Пролетна конференция на СМБ, Боровец, 2-6 април, 2014, стр 101-107 - Цитирано в: Колева, Е., МЕТОДИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, Варна, 2015

2015г. - Харизанов, К. & Павлова, Н. (2014). Платформа за описание на план-конспекти – проблеми и решения. В: XLІII Пролетна конференция на СМБ. София: СМБ цитирано в Маринова, Б., УЕБ БАЗИРАН УЧИЛИЩЕН ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК, Електронното списание i-Продължаващо образование, Том 10, София, 2015

2015г. - Алиев, С., Еминов, Д. & Павлова, Н. (2014). Първи стъпки в електронното обучение. В: Kонференция с международно участие „Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука“, 6–8 юни 2014. София цитирано в Христова, М., Електронното списание i-Продължаващо образование, Том 10, София, 2015

2015г. - Харизанов, Кр. & Павлова, Н. (2014). Платформа за описание на план-конспекти – проблеми и решения. В: XLІII Пролетна конференция на СМБ. София цитирано в Христова, М., Електронното списание i-Продължаващо образование, Том 10, София, 2015

2015г. - Харизанов, Кр., Павлова, Н. & Марчев, Д. (2014). Мобилно обучение в студентските практики. В: Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища, 15–17 май 2014. Русе цитирано в Христова, М., Електронното списание i-Продължаващо образование, Том 10, София, 2015

2015г. - Харизанов, Кр. & Павлова, Н. (2014). Платформа за описание на план-конспекти – проблеми и решения. В: ХLІІІ Пролетна конференция на СМБ: www.math.bas.bg/amb/2014 PK/tom 2014/pdf/333-339.pdf (03.05.2015) цитирано в Гунчева, Р., ТЕХНОЛОГИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НА СЪЗДАВАНЕТО НА ПЛАН-КОНСПЕКТ, Електронното списание i-Продължаващо образование, Том 10, София, 2015

2015г. - Харизанов, Кр., Павлова, Н. & Марчев, Др. (2014). Мобилното обучение в студентските практики. В: Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища: www.eleaning-conf.eu/nkeo2014/docs/cp14/paper-34.pdf (08.05.2015) цитирано в Гунчева, Р., ТЕХНОЛОГИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НА СЪЗДАВАНЕТО НА ПЛАН-КОНСПЕКТ, Електронното списание i-Продължаващо образование, Том 10, София, 2015

2015г. - Павлова, Н., Марчев, Д., Харизанов, Кр., Проектът GEOTHINK, MATTEX 2014, Шумен, 2014, стр.244-249 цитирано в Христова, М., СТРУКТУРНА СХЕМА НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН СЦЕНАРИЙ, Дипломна работа ОКС "Магистър", Шумен, 2015

2015г. - Калчева, Н, Василева, В., Павлова, Н., Архив на учителя по математика, информатика и информационни технологии, MATTEX 2014, Шумен, 2014, стр.250-256 цитирано в Христова, М., СТРУКТУРНА СХЕМА НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН СЦЕНАРИЙ, Дипломна работа ОКС "Магистър", Шумен, 2015

2015г. - Павлова, Н.Хр., Структура и описание урока в XXI веке, Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(20), Issue: 40, 2015, www.seanewdim.com, стр. 48-51 цитирано в Христова, М., СТРУКТУРНА СХЕМА НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН СЦЕНАРИЙ, Дипломна работа ОКС "Магистър", Шумен, 2015

2015г. - Тончева, Н., Софтуерни технологии за създаване на дидактически материали за обучението по математика, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011 цитирано в Христова, М., СТРУКТУРНА СХЕМА НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН СЦЕНАРИЙ, Дипломна работа ОКС "Магистър", Шумен, 2015

2015г. - Харизанов, Кр., Павлова, Н., Платформа за описание на план-конспекти – проблеми и решения, 43 Пролетна конференция на СМБ, Боровец, 2-6 април, 2014, стр 101-107 цитирано в Христова, М., СТРУКТУРНА СХЕМА НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН СЦЕНАРИЙ, Дипломна работа ОКС "Магистър", Шумен, 2015

2015г. - Харизанов, Кр., Павлова, Н., WEB платформите като инструмент за разработване на дидактически материали, Годишник на ФМИ, Шумен, 2014 цитирано в Христова, М., СТРУКТУРНА СХЕМА НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН СЦЕНАРИЙ, Дипломна работа ОКС "Магистър", Шумен, 2015

2015г. - Харизанов, Кр., Павлова, Н., Марчев, Д., Мобилно обучение в студентските практики, Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Русе, 15-17 май, 2014, 235-240 цитирано в Христова, М., СТРУКТУРНА СХЕМА НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН СЦЕНАРИЙ, Дипломна работа ОКС "Магистър", Шумен, 2015

2015г. - Borisova, D., Pavlova, N., GeoGebra in learning mathematics and physics, Acta Scientifica Naturalis, VOLUME 1/2014,ISSN 1311-834X, pp.132-136 цитирано в Христова, М., СТРУКТУРНА СХЕМА НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН СЦЕНАРИЙ, Дипломна работа ОКС "Магистър", Шумен, 2015

2015г. - Marchev D., Pavlova N., Radeva V., Nedelcheva S., Borisov B., Vladev D., Milev A., Harizanov K., 2014, „The project “GEOTHNK” – semantic pathways for building a spatially-thinking society”, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria цитирано в Христова, М., СТРУКТУРНА СХЕМА НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН СЦЕНАРИЙ, Дипломна работа ОКС "Магистър", Шумен, 2015

2015г. - Pavlova, N., Marchev, D., Geothnk and Mathematics, Proceedings of the V Congress of Mathematicians of Macedonia Section:History and Education of Mathematics and Informatics,ISBN 978-9989-646-69-0, September 24-27, 2014 Ohrid, Republic of Macedonia, pp.75-80 цитирано в Христова, М., СТРУКТУРНА СХЕМА НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН СЦЕНАРИЙ, Дипломна работа ОКС "Магистър", Шумен, 2015

2015г. - Павлова, Н.Хр., Структура и описание урока в XXI веке, Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(20), Issue: 40, 2015, www.seanewdim.com, стр. 48-51 цитирано в Христова, М., СТРУКТУРНА СХЕМА НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН СЦЕНАРИЙ, Дипломна работа ОКС "Магистър", Шумен, 2015

2015г. - Харизанов Кр.В., Павлова Н.Хр., Роль web-платформ в обучении будущих педагогов, Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(19), Issue: 38, 2015 www.seanewdim.com, стр. 64-67 цитирано в Христова, М., СТРУКТУРНА СХЕМА НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН СЦЕНАРИЙ, Дипломна работа ОКС "Магистър", Шумен, 2015

2015г. - Алиев С.,Д. Еминов, Г.Павлова, „Първи стъпки в електронното обучение” Конференция с международно участие „Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука” 6-8.06.2014г. София цитирано в Гунчева, Р., ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ ВЪВ WEB ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ, Дипломна работа ОКС "Магистър", Шумен, 2015

2015г. - Харзанов Кр., Н. Павлова, Д. Марчев „Мобилното обучение в студентските практики”, Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища, 2014г., www.elearning-conf.eu/nkeo2014/docs/cp14/paper-34.pdf 08.05.2015г. цитирано в Гунчева, Р., ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ ВЪВ WEB ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ, Дипломна работа ОКС "Магистър", Шумен, 2015

2015г. - Харзанов Кр., Н. Павлова, Д. Марчев „Мобилното обучение в студентските практики”, Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища, 2014г., www.elearning-conf.eu/nkeo2014/docs/cp14/paper-34.pdf 08.05.2015г. цитирано в Гунчева, Р., ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ ВЪВ WEB ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ, Дипломна работа ОКС "Магистър", Шумен, 2015

2015г. - Харизанов Кр., Н. Павлова, „Платформа за описание на план-конспекти – Проблеми и решения”, ХLІІІ Пролетна конференция на СМБ, 2014г., www.math.bas.bg/smb/2014_PK/tom_2014/pdf/333-339.pdf 03.05.2015г. цитирано в Гунчева, Р., ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ ВЪВ WEB ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ, Дипломна работа ОКС "Магистър", Шумен, 2015

2015г. - Харизанов Кр., Н. Павлова „Web платформите, като инструмент за разработване на дидактически материали” , Финансирана по проект от фонд Научни изследвания на ШУ“Епископ Константин Преславски“ РД 08-235/13.03.2014г цитирано в Гунчева, Р., ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ ВЪВ WEB ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ, Дипломна работа ОКС "Магистър", Шумен, 2015

2015г. - Харизанов Кр., Н. Павлова „Web платформа создания план-конспектов” цитирано в Гунчева, Р., ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ ВЪВ WEB ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ, Дипломна работа ОКС "Магистър", Шумен, 2015

2015г. - Sotiriou S., Xanthoudaki M., Calcagnini S., Zervas P., Sampson D. G., Bogner F. X., Pentheroudaki S., Borisov B., Marchev D., Ivanova V., Toncheva, N.,Radeva V., 2012, The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines, Printed by: EPINOIA S.A., Pallini , Attikis, Greece, pp:17., цитирано в: Принципи и модели за проектиране и създаване на урок с интерактивна бяла дъска, Ангел Ангелов, Елена Колева, сборник "Мотивация и интереси към ученето", Русе, 2015

2015г. - Тончева, Н., Кр. Харизанов (2011) Интерактивна дъска в обучението. Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971 - 2011", цитирано в: Ангелов А., Е. Колева, Приложение на съвременни информационни технологии в интерактивния учебен процес, Сборник Интерактивно обучение и квалификация на учители, УИ "Еп. К. Преславски", Шумен, 2015

2015г. - Тончева, Н., Софтуерни технологии за създаване на дидактически материали в обучението по математика, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011 цитирано в Каракашева, Л., Самостоятелната работа на студентите - теоретични и приложни аспекти, УИ, Шумен, 2015

2015г. - Pavlova, N., (2011). Google Sketchup as a tool of Computer assisted learning in different subjects ,Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives, Volume 9, Part 2 ISSN 1313-2571, European Union, pp.142-154 Цитирано в: Gogovska, V., Malcheski, R., Improvement of intra-disciplinary integration of mathematics instruction, Procedia - Social and Behavioral Sciences 46 (2012) pp. 5420 – 5424, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812021866

2015г. - Павлова, Н., Радева, В., Марчев, Др., Кюркчиева, Д., Борисов, Б., (2014). Научни образователни стратегии, сп. Наука, кн.2/2014, том XXIV, стр.38-44, София, http://www.bvu-bg.eu/nmvb/nauka/2-2014.pdf Цитирано в: Лесневская, Д., Oбучение профессионально-деловому общению в теории и практике преподавания РКИ, Международная научная конференция «Перевод как средство взаимодействия культур» 17 – 22 октября, Издательство Московского университета, Москва, 2014, стр.24-32

2015г. - Тончева Н. (2011) Софтуерни технологии за създаване на дидактически материали за обучението по математика, УИ "Еп. К. Преславски", Ш. цитирано в: Обективни възможности за създаване на игри в обучението по информатика, Колева Е., Петрова С., Играта в обучението, ИУ "Еп. К. Преславски", Ш., 2015, ISBN: 978-619-201-065-2

2015г. - Harizanov Cu. V., Pavlova N. Chr., The role of web platforms in the training of future teachers, Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(19), Issue: 38, 2015 www.seanewdim.com, 64-67 в статия и дипломна работа 2016г. - Uzunova-Dimitrova B.Hr., Lecheva D.L., Zhelezov S.K. WEB-BASED INFORMATION SYSTEM FOR TEST-TESTING AND EVALUATION////VIII Международной научно-практической конференции, АГЕНТСТВО ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (АПНИ), ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, 2015, Часть II, р. 5-9, ISSN 2413-0869, (РИНЦ) по договору № 301-05/2015 от 13.05.2015 г

2014г. - Sotiriou S., Xanthoudaki M., Calcagnini S., Zervas P., Sampson D. G., Bogner F. X., Pentheroudaki S., Borisov B., Marchev D., Ivanova V., Toncheva N., Radeva V., 2012, The PATHWAY to Inquiry-Based Science TeachingTeachers Guidelines, EPINOIA S.A., Pallini Attikis, Greece, 2012, 118с.цитирано в Алиев, С., Еминов, Д, Вълев, Л., IMS - стандарти в обучението по математика, информатика и природни науки, Студентска научна конференция „От атома до космоса“, 16-17 май 2013, Шумен

2014г. - Тончева, Н., Софтуерни технологии за създаване на дидактически материали в обучението по математика, УИ "Еп.К.Преславски", Шумен, 2011 цитирано в: Обективни възможности за създаване на ученическо портфолио в електронен вид, Ковачева, Е., Портфолиото на ученика, методическо пособие за учителя, 2013, стр.12.

2014г. - Тончева, Н., Софтуерни технологии за създаване на дидактически материали в обучението по математика, УИ "Еп.К.Преславски", Шумен, 2011 цитирано в: Ученическото портфолио по информатика и информационни технологии - методически насоки, Ковачева, Е., Портфолиото на ученика, методическо пособие за учителя, 2013, стр.15.

2014г. - Тончева Н.Х. Инструменты рефлексии в психологическом подходе при обучении теории вероятностей // Дидактика математики: проблемы и исследования. – 2007. – № 28. Цитирано в: Михайловна, М., Приемы использования рефлексивных технологий при изучении математических дисциплин в профессиональном образовании, СОВРЕМЕННАЯ НАУКА:ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ Научно-методический сборник Выпуск II, Чебоксары 2014

2013г. - Софтуерни технологии за създаване на дидактически материали в обучението по математика, Университетско издателство „Епископ КонстантинПреславски”, ISBN: 978-954-577-577-2, Шумен, 2011, 140с Цитирано в: Старибратов, И. П., "Методика на електронното обучение по математика", Автореферат, Пловдив, 2012, 32 с.

2013г. - Тончева, Н., ИНТЕРАКТИВНАТА ДЪСКА В ОБУЧЕНИЕТО, Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971-2011", (в съавторство Кр. Харизанов) Цитирано в: Ибрям, И., И., Павлов, М. Д., Интерактивната дъска като средство за обучение по математика на студентите от колежанската специалност "Начална училищна педагогика и информационни технологии", Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски", Том XVII D, Педагогически факултет, стр. 257-261, Шумен, 2013

2012г. - Софтуерни технологии за създаване на дидактически материали за обучението по математика. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2011, 140 с. Цитирано в: Маврова, Р., Д. Бойкина. Актуални проблеми на методиката на обучението по математика – активност, самостоятелност, творчество. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски”, 2012, 154 с., ISBN 978-954-423-810-0

2012г. - Тончева, Н., Софтуерни технологии за създаване на дидактически материали за обучение по математика, Унив. издателство „Епископ К. Преславски”, Шумен, 2011 Цитирано в: Старибратов, И., Кузева, Н., Проектният принцип при разработване на мултимедийните презентации като учебнопознавателна продукция на учениците, Сборник от V-та Национална конференция „Образованието в информационното общество”, Пловдив, 2012, стр. 115-124

2011г. - Реализация на методичен анализ на учебна литература, MATTEX Шумен, 2010 Цитирано в: Салимова, Ш., Методичен анализ на задачите от ядрото "вероятности и статистика" за 5-6 клас, Сборник научни трудове от Национална конфернция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Шумен, 2011

2011г. - Софтуерни технологии за създаване на дидактически материали в обучението по математика, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, ISBN: 978-954-577-577-2, Шумен, 2011, 140 с. Цитирано в: Burov, I., Marchev, D., Ivanova, I., Brief Structure of the Process of Information Technology Training for Teachers, 2011 Open Classroom Conference, 27-29 October 2011, Ellinogermaniki Agogi, Athens, Greece, pp. 188-190

2011г. - Софтуерни технологии за създаване на дидактически материали в обучението по математика, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, ISBN: 978-954-577-577-2, Шумен, 2011, 140 с. Цитирано в: Каращранова, Е., Димитрова, В., Кирова, М, Учебна среда през погледа на учениците от ПМГ, Сборник научни трудове от Национална конфернция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Шумен, 2011

2011г. - Софтуерни технологии за създаване на дидактически материали в обучението по математика, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, ISBN: 978-954-577-577-2, Шумен, 2011, 140 с. Цитирано в: Салимова, Ш., Методичен анализ на задачите от ядрото "вероятности и статистика" за 5-6 клас, Сборник научни трудове от Национална конфернция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Шумен, 2011

2011г. - Софтуерни технологии за създаване на дидактически материали в обучението по математика, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, ISBN: 978-954-577-577-2, Шумен, 2011, 140 с. Цитирано в: Христова, Р., Компютърни информационни технологии и информатика в работата на учителя по математика, Дипломна работа за придобиване на I ПКС, Варна, 2011

2011г. - Google Sketchup as a tool of Computer assisted learning in different subjects ,Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives, Volume 9, Part 2 ISSN 1313-2571, 2011, European Union, pp.142-154 Цитирано в: Димитрова, В., Каращранова, Е., Създаване на конструктивистка уебна среда чрез използване на интерактивна дъска, Сборник научни трудове от Национална конфернция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Шумен, 2011

2008г. - Geometry models and conditional probability, Proceedings of III Congress Of Mathematitians Of Macedonia, Struga 29.09-2.10.2005, Struga, 2005, pp. 177-180 Цитирано в: Markova, M, Geometrical Models for Problems from Probabilities, Junior Mathematical Congress, Jena, Germany 3-9 August 2008, pp. 190-195

2008г. - Исторически преглед на изучаването на теория на вероятностите и статистиката в българското училище в периода 1945 – 2005 година, 36-та Пролетна конференция на СМБ - “Свети Константин и Елена” 2-6 април, стр. 417-421, София, 2007 Стаменова, А., Приложение на готови обучаващи системи и интерактивни модули в ядрото ”Вероятности и статистика”, Дипломна работа за придобиване на ОКС Бакалавър, Шумен, 2008

2008г. - Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научната специалност 05.07.03: Елементи от теория на вероятностите в българското училище Конкретна съвременна реализация в 10 клас, Шумен, 2008 Цитирано в: Стаменова, А., Приложение на готови обучаващи системи и интерактивни модули в ядрото ”Вероятности и статистика”, Дипломна работа за придобиване на ОКС Бакалавър, Шумен, 2008

2008г. - Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научната специалност 05.07.03: Елементи от теория на вероятностите в българското училище Конкретна съвременна реализация в 10 клас, Шумен, 2008 Markova, M, Geometrical Models for Problems from Probabilities, Junior Mathematical Congress, Jena, Germany 3-9 August 2008, pp. 190-195

2007г. - Геометрично моделиране на базови събития и класическа вероятност, 34-та Пролетна конференция на СМБ - Боровец, София, 2005, стр. 388-395 Цитирано в: Иванова, М., Преподаване на вероятности в българското средно училище. Сравнителен анализ на учебниците по математика за 10 клас, Дипломна работа за придобиване на ОКС Бакалавър, Шумен, 2007

2007г. - Няколко примерни задачи за развиване на вероятностно мислене при студентите, Математика, информатика и компютърни науки, Научно-приложна конференция, посветена на 20 години математика и информатика във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методи” 12-13 Май, Велико Търново, 2006, стр. 361-366 Цитирано в: Гюдженов, И., "Методиките на обучението във висшите училища- необходимост и възможност", ЮЗУ -Благоевград, 2007, ISBN 978-954-680-475-4

2007г. - Базови събития и тъждества, 35-та Пролетна конференция на СМБ - Боровец, стр. 455-461, София, 2006 Цитирано в: Иванова, М., Примерна реализация на интеграция чрез междупредметни връзки в обучението по комбинаторика с материя от биология и химия, Студентско научно творчество – Годишник, Бургаски свободен университет, Бургас, 2007, стр.227-233, ISSN 1311-221-X

2007г. - Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научната специалност 05.07.03: Елементи от теория на вероятностите в българското училище Конкретна съвременна реализация в 10 клас, Шумен, 2008 Цитирано в: Стаменова, А., Примерна класификация на възможностите за приложение на компютър в обучението по ядрото “вероятности и статистика, Студентско научно творчество – Годишник, Бургаски свободен университет, Бургас, 2007, стр.465-469, ISSN 1311-221-X

Други публикации

2015г. - Редакторска бележка на монография Самостоятелната работа на студентите -теоретични и приложни аспекти с автор Л. Каракашева

2014г. - Pavlova, N., Marchev, D., GEOTHNK - semantic pathways for building a spatially-thinking society, V Congress of Mathematics of Macedonia, Ohrid 24-27 September 2014, Book of Abstracts, pp. 133

Шаблон за дипломна работа
Във файла ще намерите примерен шаблон за дипломна работа. Ако имате повече глави, копирайте от посочените. При необходимост добавете подпараграфи. След задаване на имената на главите и параграфите, обновете съдържанието (ДБМ Update field).


Ядра
Файлът съдържа синтезирано описание на очакваните резултати по отделните ядра по образователно направление "Математика" в подготвителна група.


Бланка за анализ на урок в средното училище
Файлът съдържа примерна бланка за анализ на урок.


Бланка за анализ в ДГ
Файлът съдържа примерна бланка за анализ на математическо занимание в детската градина.


План-конспект
Файлът съдържа примерна структура на план-конспект за описание на хода математическо занимание в детската градина и теоретичните му характеристики.


План-конспект за средното училище
Файлът съдържа примерна структура на план-конспект с описание на хода на урока по математика и информатика. При урок за оценка и проверка на знания посочете критерий за оценка и анализ на резултатите.


Дневник на стажантската практика
Попълват се отделни дневници за "Математика" и "Информатика и ИТ". За квалификация "Учител" се попълва един дневник, в зависимост от специалността. Дневниците трябва да в комплект с всички план-конспекти на изнесените по време на практиката уроци.