Гл. ас. д-р Мирослав Колев Христовабв

Гл. ас. д-р  Мирослав Колев Христов

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Кабинет: Корпус 3, стая 210

Телефон: 054 830495 вътр.112

Email: miroslav.hristov@shu.bg

Приемно време: 13.30-15.30 сряда

Завършен университет, специалност

През 1998 г. завършва Шуменски университет "Епископ К. Преславски" спец. Математика.

Заемани академични длъжности

Асистент от 1998г. до 2005г.

Старши асистент от 2005г. до 2011г.

Главен асистент от 2011г.

Доктор по Математически анализ 2015г.

Водени лекции и/или упражнения

Води упражнения по дисциплините:

1. Математически анализ 1, 2, 3 и 4 част.

2. Комплексен анализ

3. Аналитична механика

4. Диференциални уравнения

5.Математика 1, 2 и 3 част

Области на научни интереси

Комплексен анализ, Банахови алгебри.

Участия в международни и национални научни проекти

Университетски проект РД-05-276/15,03,2012

Университетски проект РД-08-252/2013

Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики"

Университетски проект РД-08-237/2014

Университетски проект РД-08-75/2016

Заемани ръководни позиции

Началник "Учебен отдел" от 2009г. до 1.01.2013г.

Членства в научни организации

Съюз на Математиците в България - секция Шумен

Статии

2018г. - M. Hristov, Bourgain algebras of some ideals in , Faculty of Mathematics and Informatics, University Shumen, vol. XXI, C

2017г. - On "problems" tasks in matematic trajning Annual of Faculty of Mathematics and Informatics, University Shumen, vol. XVIII C, 119-135. ( в съавторство с Й. Николов)

2016г. - On decision of geometric train traks,Proceedings of the international conference МАТТЕХ 2016, v1,251-261 ( в съавторство с Й. Николов)

2016г. - Bourgain algebras of subalgebras of А(D) on the unit disk, Proceedings of the international conference МАТТЕХ 2016, v1, 95-101 (в съавторство с Д. Станков)

2016г. - Boundary behavior of function from the Bourgain algebra $(psiA(D), L^infty(d))$, International Journal of Mathematical Analysis, Vol. 10, 2016, no. 24, 1163 – 1171

2015г. - M. Hristov, Bourgain algebras of subalgebras of $H^indty (D)$ on the unit disk, to appear in Comptes rendus de Academie bulgare des Sciences. (2015) v.68, №2, 141-149

2015г. - M. Hristov, Bourgain algebras of some subalgebras of the disk algebra, Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the Forty Four Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, April 2-6, 2015, 174-179.

2014г. - M. Hristov, On Bourgain algebras of backward shift invariant algebras and their subalgebras, Comptes rendus de l`Academie bulgare des Sciences, (2014), v. 67, №4, 449-458.

2014г. - M. Hristov, A class of functions with vanishing oscillation near the boundary of the unit disk, Annual of Faculty of Mathematics and Informatics, University Shumen, vol. XVI C, 109-116.

2013г. - Bourgain Algebras of the Algebra $psiH^infty + C$ on the Unit Circle and on the Spectrum $M(H^infty)$, Comptes Rendus de l`Academie Bulgare des Sciences, v. 66, No 9,1223-1230, 2013 (в съавторство Д. Станков).

2012г. - Bourgain algebras of some invariant subalgebras of , Proceedings of the international conference МАТТЕХ 2012, v.1, 79-84 ( в съавторство с Д. Станков ).

2004г. - Two types of sequences in the maximal ideal space of $H^infty$ Сборник научни трудове, посветен на 100-годишнината на Дж. Атанасов, Шумен, 2004, 63-67 (в съавторство с Ц. Цонев и Д. Станков).

2003г. - Един модул в избираемата и факултативната подготовка по математика, Юбилейна конференция – Добрич, 2002, т. III D, 2003, с. 41-47 (в съавторство с Д. Станков)

Цитирания

2014г. - M. Hristov, On Bourgain algebras of backward shift invariant algebras and their subalgebras, Comptes rendus de Academie bulgare des Sciences, (2014), v. 67, №4, 449-458. Цитирана в: Interpolating hyper-Blaschke products and structure of $M(H^infty_G)$, Comptes rendus de Academie bulgare des Sciences , 67, №10, 2014, 1327-1336.

Сборник от задачи по диференциално и интегрално смятане


Задачи и въпроси по математически анализ


Задачи по МА II част
Този свитък съдържа задачи и теоретични бележки по дисциплините: математически анализ II, диференциално и интегрално смятане II, математика II и математика. Подходящ е за студенти от специалности М, СМ, МИ, КИТ, ИкИнф, КИ, КИС, СОСТ и Геодезия.


Задачи за самоподготовка по МА 1 част за 1 курс КИ(з)


Задачи за самоподготовка специалност "Растителна защита"