КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Хон. ас. д-р Елица Здравкова Спасоваабв

Хон. ас. д-р  Елица Здравкова Спасова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Кабинет: Корпус 3, стая 220

Телефон:

Email: e.zdravkova@shu.bg

Приемно време:

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски", спец. Информатика

СУ "Св. Климент Охридски", спец. Изкуствен интелект

Заемани академични длъжности

асистент в катедра КСТ от октомври 2013г.

Придобити научни степени

2017 - Доктор по Информатика и компютърни науки

Водени лекции и/или упражнения

Изкуствен интелект, СУ

Езици за функционално и логическо програмиране, СУ

Човеко - компютърни интерфейси, СУ

Увод в специалността, ЛУ

ИСП, ЛУ

Изкуствен интелект, ЛУ

Експертни системи, ЛУ

Информатика, ЛУ

Нови информационни технологии, ЛУ

Практикум по Информационни технологии, ЛУ

Езици за функционално и логическо програмиране, ЛУ

Човеко - компютърни интерфейси, ЛУ

Области на научни интереси

Изкуствен интелект

Роботика

Невронни мрежи

Генетични алгоритми

Участия в международни и национални научни проекти

2013г. - Научноизследователски проект №РД - 08 - 250. Методи, алгоритми и програми за паралелна обработка в областта на информационната сигурност и изкуствения интелект, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Компютърни системи и технологии".

2014г. - Научноизследователски проект №РД - 08 - 240/ 13.03.2014г. Практически приложения на методи и алгоритми на Изкуствения интелект - ръководител доц. д-р Найден Ненков, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Компютърни системи и технологии".

2015г. - Научноизследователски проект №РД - 08 - 306/ 12.03.2015г. Изследване на интелигентни методи и приложения на симулатори за невронни мрежи и оптимални методи на учебния процес - ръководител доц. д-р Найден Ненков, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Компютърни системи и технологии".

2016г. - Научноизследователски проект №РД-08-113/08.02.2016 г. проект “Модели и алгоритми за извличане на знания от големи данни, симулиране на невронни мрежи и оптимални учебни процедури”, ръководител доц. д-р Н.Ненков, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Компютърни системи и технологии".

2017г. - Научноизследователски проект №РД-08-122/06.02.2017 г. проект “Модели и приложения на дълбокото машинно обучение в интелигентни системи”, ръководител проф. д-р Н.Ненков, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Компютърни системи и технологии".

ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието"

ПРОЕКТ BG51РО001-3.3.06-0003 "Изграждане на устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки"

Организационна дейност

Курсов ръководител

Дисертации

2017г. - Моделиране и симулиране на интелигентни алгоритми чрез невронните мрежи, дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "Доктор", професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, Шумен, 2017, 193 с.

Учебни помагала

2014г. - Методическо ръководство VI част, Изкуствен интелект, Университетско издетелство "Епископ Константин Преславски", 2014 г., стр. 4 - 29 /в съавт. с Н. Ненков/

Статии

2018г. - E.Zdravkova, "Simulation and Coding of a Neural Network, Performing Generalized Function with Real Inputs", International journal of Computer Science and Information Security, Vol. 16 №1, pp. 148 - 157, ISSN 1947 - 5500.

2017г. - E.Zdravkova, "Searching of a Route through Implementation of Neural Network in Visual Prolog", International journal of Computer Science and Information Security, Vol. 15 №2, pp. 140 - 144, ISSN 1947 - 5500.

2017г. - E.Zdravkova, N.Nenkov, "Implementation of neural network throught neural network simulator and Visual Prolog", International journal of Computer Science and Information Security, Vol. 15 №4, pp. 100 - 103, ISSN 1947 - 5500.

2016г. - E Zdravkova, N Nenkov, "Research of neural network simulators through two training data sets",COMPUTER MODELLING & NEW TECHNOLOGIES, 2016, 20(1), 12-15, ISSN 1407-5814.

2016г. - E Zdravkova, N Nenkov, "Comparative analysis of simulators for neural networks Joone and NeuroPh",COMPUTER MODELLING & NEW TECHNOLOGIES, 2016, 20(1), 12-15, ISSN 1407-5814.

2016г. - E.Zdravkova, "Effective use of neural networks simulators for image recognition and handwriting", Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, IV(12), Issue: 110, 2016, www.seanewdim.com, стр. 47-51.

2016г. - N. Nenkov, E. Zdravkova, “Implementation of a Neural Network Using Simulator and Petri Nets”, International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), 7(1), 2016. http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2016.070155

2011г. - Е. Спасова, Н. Ненков, "Програмна среда за тестване на алгоритми и модели на Изкуствения интелект", Сборник научни трудове "40 години Шуменски университет 1971 - 2011", ФМИ, стр. 86 - 91

Доклади

2014г. - Eлица З. Спасова, Н.Ненков "Онтология на предметна област за робот Lego Mindstorm EV3", Сборник научни трудове MATTEX 2014, ТОМ 1, стр. 137 - 145

Цитирания

2018г. - E Zdravkova, N Nenkov, "Comparative analysis of simulators for neural networks Joone and NeuroPh",COMPUTER MODELLING & NEW TECHNOLOGIES, 2016, 20(1), 12-15, ISSN 1407-5814 цитирано е в: E.Zdravkova, "Simulation and Coding of a Neural Network, Performing Generalized Function with Real Inputs", International journal of Computer Science and Information Security, Vol. 16 №1, pp. 148 - 157, ISSN 1947 - 5500.

2017г. - N. Nenkov, E. Zdravkova, “Implementation of a Neural Network Using Simulator and Petri Nets”, International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), 7(1), 2016. http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2016.070155 цитирано е в: S.Patel, A.Patel, "An Empirical study of applying Artificial Neural Network for Classification of Dermatology disease", Indian journal of Sience and Technology, Vol. 10(17), May 2017, ISSN: 0974-5645, DOI: 10.17485/ijst/2017/v10i17/112708.

2017г. - E Zdravkova, N Nenkov, "Research of neural network simulators through two training data sets",COMPUTER MODELLING & NEW TECHNOLOGIES, 2016, 20(1), 12-15, ISSN 1407-5814. цитирано е в: E.Zdravkova, N.Nenkov, "Implementation of neural network throught neural network simulator and Visual Prolog", International journal of Computer Science and Information Security, Vol. 15 №4, pp. 100 - 103.

2016г. - Е. Zdravkova, Research of simulators for neural networks through the implementation of multilayer perceptron, Information Technologies, Management and Society, The 13th International Conference inInformation Technologies and Management 2015, ISMA University, Riga, 2015, p.55-56, ISSN: 1691-2489 цитирано е в: N. Nenkov, E. Zdravkova, “Implementation of a Neural Network Using Simulator and Petri Nets”, International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), 7(1), 2016.

2016г. - E Zdravkova, N Nenkov, "Research of neural network simulators through two training data sets",COMPUTER MODELLING & NEW TECHNOLOGIES, 2016, 20(1), 12-15, ISSN 1407-5814. цитирано е в: Найден Ненков, Ертан Гелдиев, "Възможности за приложение на WEKA при изучаването на алгоритми за машинно обучение", Сборник научни трудове MATTEX 2016, ТОМ 1, стр. 150 – 157

2016г. - Е. Zdravkova, Research of simulators for neural networks through the implementation of multilayer perceptron, Information Technologies, Management and Society, The 13th International Conference inInformation Technologies and Management 2015, ISMA University, Riga, 2015, p.55-56, ISSN: 1691-2489 цитирано е в: E Zdravkova, N Nenkov, "Comparative analysis of simulators for neural networks Joone and NeuroPh",COMPUTER MODELLING & NEW TECHNOLOGIES, 2016, 20(1), 12-15, ISSN 1407-5814.

2016г. - N. Nenkov, E. Zdravkova, “Implementation of a Neural Network Using Simulator and Petri Nets”, International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), 7(1), 2016. http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2016.070155 цитирано е в: Найден Ненков, Ертан Гелдиев, "Възможности за приложение на WEKA при изучаването на алгоритми за машинно обучение", Сборник научни трудове MATTEX 2016, ТОМ 1, стр. 150 – 157

2016г. - N. Nenkov, E. Zdravkova, “Implementation of a Neural Network Using Simulator and Petri Nets”, International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), 7(1), 2016. http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2016.070155 цитирано е в: Nenkov, N.V., Project solutions Models and Algorithms in Artificial Intelligence, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS), ISSN:2149-9314, pp. 64-66. http://www.ibaness.org/bnejss-archive/141-2016-02-03.

Други публикации

2015г. - Е. Zdravkova, Research of simulators for neural networks through the implementation of multilayer perceptron, Information Technologies, Management and Society, The 13th International Conference inInformation Technologies and Management 2015, ISMA University, Riga, 2015, p.55-56, ISSN: 1691-2489