Преп. Ралица Вълчева Яневаабв

Преп.  Ралица Вълчева Янева

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

Кабинет: Корпус 3, стая 309

Телефон:

Email: r.yaneva@shu.bg

Приемно време: I седмица и II седмица Вторник 12:00ч. - 14:00ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" ,ОКС "магистър", специалност Маркетинг

Месторабота преди постъпване в ШУ

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

Заемани академични длъжности

от 01.12.2013 - Асистент по Маркетинг

Водени лекции и/или упражнения

Маркетинг;

Интегрирани маркетингови комуникации;

Маркетингов мениджмънт;

Основи на предприемачеството;

Основи на управлението;

Аграрен мениджмънт;

Цени и ценообразуване;

Маркетинг на отношенията;

Корпоративна социална отговорност;

Управление на човешките ресурси;

Бизнес комуникации.

Области на научни интереси

Онлайн маркетинг.

Маркетинг на взаимовръзките.

Инбаунд маркетинг

Специализации

2014г. - ЦУТФ, Удостоверение, Същност, основаване и регистрация на учебно-тренировъчна фирма

2014г. - Специализиран английски език ниво А2

2013г.- ICE HOUSE ENTREPRENEURSHIP PROGRAM FACILITATOR TRAINING

Участия в международни и национални научни проекти

2019г. Научно-изследователски проект № РД 08-79/30.01.2019г., на тема "Финансирането като фактор на ефективността и растежа" ръководител доц. д-р Свилен Тонев, ШУ „Епископ К.Преславски“ , ФМИ, катедра "Икономика и математическо моделиране"

2018г. - Научноизследователски проект № РД-08-125/06.02.2018г. „Стохастично моделиране в икономиката“, ръководител доц.д-р Павлина Йорданова, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Икономика и математическо моделиране"

2017г. – Научноизследователски проект №РД-08-96/06.02.2017г. „Стохастично моделиране в икономиката“, ръководител доц.д-р Павлина Йорданова, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Икономика и математическо моделиране"

2016г. – 2017г. Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“ Проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии“ – III фаза

2016г. - Научноизследователски проект №РД-08-108/08.02.2016г. Корпоративна социална отговорност и стратегии в бизнеса, ръководител доц.д-р Труфка Димитрова, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Икономика и моделиране"

2015г. - Научноизследователски проект №РД-08-259/09.03.2015г. Бизнесът пред предизвикателствата на новите реалности - ръководител доц.д-р Труфка Димитрова, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Икономика и моделиране"

2014г. - Научноизследователски проект № РД - 08 - 267/14.03.2014г. Конкурентоспособност на българския бизнес ръководител доц.д-р Труфка Димитрова, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Икономика и моделиране"

2014г. - BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието" – координатор на проекта – доц. д-р Т. Димитрова

2012 - Научноизследователски проект № РД - 05 - 271/ 15.03.2012г. Влияние на екзогенни фактори върху полезността на продукта. - ръководител доц.д-р Труфка Димитрова, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ФМИ, катедра "Икономика и моделиране"

Организационна дейност

Курсов ръководител на III курс, сп.Икономика

Учебни помагала

2014г. - Димитрова, Труфка, Р.Янева, Основи на предприемачеството, Методическо ръководство III част, ШУ 2014

2014г. - Димитрова, Труфка, Р.Янева, Маркетинг, Методическо ръководство III част, ШУ 2014

2014г. - Димитрова, Труфка, Р.Янева, Маркетингов мениджмънт, Методическо ръководство III част, ШУ 2014

Статии

2018г. - Yaneva, R., Digital strategies for marketing relationships with customers, European Journal of Marketing and Economics, January-April. 2018, Volume 1, Issue 1,ISSN 2601-8659 (Print) ISSN 2601-8667 (Online), p. 63

2018г. - Янева, Р., Станчев, Т., Онлайн маркетинг на фирма Телепол ЕООД, базиран на AIDA модел за комуникация, Сборник научни трудове МАТТЕХ 2018, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2018, ISSN 1314-3921, стр. 313 - 321

2018г. - Димитрова, Т., Николова, Д., Янева, Р., Актуални проблеми на корпоративната социална отговорност, Сборник научни трудове МАТТЕХ 2018, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2018, ISSN 1314-3921, стр. 329-337

2017г. - Янева, Р., Тенденции в измерване успеха на онлайн комуникациите, сборник на XIV Международна научна конференция, РАЗВИТИЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УСЛУГИ, Международно висше бизнес училище, Ботевград, 2017, ISBN 978-954-9432-75-1 (CD), с.231

2016г. - Янева Ралица, Л. Калудева, Д. Георгиева, Маркетинг на съдържанието – онлайн комуникационна стратегия за привличане и задържане на клиентите, Икономика и управление на бизнеса - сборник студентски публикации, УИ „Еп.К.Преславски”, Шумен,2016, ISSN 2367-7120, с.114 – 117

2016г. - Янева Ралица, Т. Тонева, Д. Георгиева, Роля на фирмената култура за отношенията в организацията,Икономика и управление на бизнеса - сборник студентски публикации, УИ „Еп.К.Преславски”, Шумен,2016, ISSN 2367-7120, с.288 – 293

2015г. - Димитрова, Труфка, Р. Янева, Д.Пенчева, Интегрирани маркетингови комуникации за въвеждане на нов продукт My Forest на „ФИКОСОТА” ООД, Икономика и управление на бизнеса - сборник студентски публикации, УИ „Еп.К.Преславски”, Шумен,2015, с.747 – 758

2015г. - Yaneva Ralitsa, Dimitrova Trufka, 10 step model to build a business plan, Information Technologies Management and Society, Riga, Latvia, 2015, ISSN 1691-2489, p.246 – 247

2015г. - Dimitrova Trufka, Yaneva Ralitsa, University business accelerator, Information Technologies Management and Society, Riga, Latvia, 2015, ISSN 1691-2489, p. 248 – 249

2014г. - Янева, Ралица, О. Узунов, Електронен маркетинг - предпоставки и стратегически цели, Сборник студентски научни публикации, Икономика и управление на бизнеса – възможности и решения, УИ „Еп.К.Преславски”, Шумен,2014, ISBN 978-954-577-985-5, с.59 – 63

2014г. - Димитрова, Денислава, Р. Янева, Повишаване на конкурентоспособността на специалност „Икономика“ в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ чрез въвеждане на тренировъчни фирми (учебни компании), Сборник научни трудове MATTEX, 2014,ISSN 1314-3921, с.362 – 367

2009г. - Димитрова, Труфка, Р Янева. Стратегическо маркетингово планиране на лечебно заведение, Икономика и управление на бизнеса, УИ „Еп.К.Преславски”, Шумен,2009, ISBN: 978-954-577-528-4, с.95 – 120

Доклади

2018г. - Янева, Р., Станчев, Т., Онлайн маркетинг на фирма Телепол ЕООД, базиран на AIDA модел за комуникация, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ МАТТЕХ 2018, Шумен, 2018

2018г. - Димитрова, Т., Николова, Д., Янева, Р., Актуални проблеми на корпоративната социална отговорност, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ МАТТЕХ 2018, Шумен, 2018

2017г. - Янева, Р., Тенденции в измерване успеха на онлайн комуникациите, XIV Международна научна конференция, РАЗВИТИЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УСЛУГИ, Международно висше бизнес училище, Ботевград,2017

2016г. - Янева, Р. ,Стратегическо маркетингово планиране в онлайн среда, МАТТЕХ 2016

2014г. - Димитрова, Денислава, Р. Янева, Повишаване на конкурентоспособността на специалност „Икономика“ в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ чрез въвеждане на тренировъчни фирми (учебни компании), MATTEX, 2014

Цитирания

2018г. - The Analytical Appreciations for the Input Point Indicators for Search Engine Optimization Intended for Digital Marketing: A Logistic Regression Approach, International Society for Research Activity (ISRA) Journal-Impact-Factor (JIF), P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-1* September- 2018 E: ISSN NO.: 2349-980X