КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Гл. ас. д-р Деница Петкова Загорчева-Койчеваабв

Гл. ас. д-р  Деница Петкова Загорчева-Койчева

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

Кабинет: Корпус 1, стая 117

Телефон: в.270

Email: d.zagorcheva@shu.bg

Приемно време: вторник от 8,30 до 10,30 часа

Завършен университет, специалност

2016-2017 РУ "Ангел Кънчев" - доктор в професионално направление 3.8 "Икономика"

2001-2003 Бургаски свободен университет - степен магистър, специалност "Финанси"

2001-2003 ВТУ "Св.Св. Кирил и Методи" - степен магистър, специалност "Счетоводство и контрол"

1994-1999 Икономически университет-Варна - степен бакалавър, специалност "Икономика и управление на индустрията"

Месторабота преди постъпване в ШУ

2000 г. - 2013 г.Община Шумен

Заемани академични длъжности

2013 - 2017 - асистент към катедра "Икономика и математическо моделиране"

от 2018 - гл.асистент към катедра "Икономика и математическо моделиране"

Придобити научни степени

Образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 3.8 - Икономика

Диплом № РУ-НС-2017-16 / 19.09.2017 г.

Водени лекции и/или упражнения

Публични финанси (СУ)

Основи на финансите (СУ)

Корпоративни финанси (СУ)

Социално осигурителни фондове (Л, СУ)

Местни финанси (Л, СУ)

Застраховане (СУ)

Банки и банково дело (СУ)

Международни финанси (СУ)

Международни валутно финансови отношения (СУ)

Финансови пазари и финансови институции (СУ)

Основи на финансите (СУ)

Основи на икономиката на предприятието (СУ)

Области на научни интереси

Финанси, Финансова анализ, Финансов и данъчен контрол, Счетоводство, Управление и отчитане на проекти

Специализации

2019 г. - Bikam Plus - Clarivate Analytics, Сертификат, Web of Science

2018 г. - Elsevier, Сертификат, Бази данни - Scopus, ScienceDirect, Mendeley

2018 г. - Business Education Club, Сертификат №11552/2018, Актуални въпроси на бюджетните организации. Системи за финансово управление и контрол

2014 г. - ЦУТФ, Удостоверение, Същност, основаване и регистрация на учебно-тренировъчна фирма

2013 г. - JA Bulgaria,Сертификат, Годишно обучение по програма "Учебна компания за студенти"

Участия в международни и национални научни проекти

2018-2020 - Участие в международен проект "InterGen - The intergenerational family businesses as a stress management instrument for entrepreneurs", http://www.intergen-theory.eu/index.html

2019 г. - Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" в ШУ) "Финансирането като фактор на ефективността и растежа"

2018 г. - Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" в ШУ) "Инвестиционно планиране и инвестиционни рискове в съвременни условия"

2017 г. - Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" в ШУ) "Конкуренция и нововъведения във финансовия сектор"

2016 г. - Участие в проект BG05M2OP001-2.002-0001 - "Студентски практики" по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г."

2016 г. - Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" в ШУ) "Влияние на промените във финансовия сектор върху решенията на икономическите единици"

2015 г. - Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" в ШУ) "Фактори за финансова стабилност на микро и макроравнище"

2014 г. - Участие в проект по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от ЕСФ НА ЕС - проект BG051РО001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието"

2014 г. - Участие в изследователски проект (финансиран от параграф "Научни изследвания" на ШУ) „Управление на задлъжнялостта във фирмата”

2013 - 2014 г. - Участие в проект BG051PO001-3.3.07-0002 - "Студентски практики" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Организационна дейност

Участва при подготовката на студенти за различни състезания

Членства в научни организации

ВОН

Дисертации

2017г. - Загорчева, Д., Изследване и оценка на данъчната и инвестиционна политика на общините като управляем фактор на бизнес средата за индустриалните фирми, 2017, с. 1-243

Учебни помагала

2014г. - Корпоративни финанси, Методическо ръководство (в съавторство със Свилен Тонев)

Студии

2019г. - Загорчева, Д., Пътеводител на системата за финансово управление и контрол, УИ "Епископ Константин Преславски", 2019, ISBN 978-619-201-278-6, с.125

Статии

2019г. - Загорчева, Д., Dynamics of the bulgaria’s external debt for the period 1999 – 2018, Socio brains, ISSN 2367-5721, Journal homepage: www.sociobrains.com, Issue 54, 2019, с.97-103

2019г. - Загорчева, Д., Review of some significant changes in taxation in Bulgaria since the transition to today, Socio brains ISSN 2367-5721, Journal homepage: www.sociobrains.com, Issue 55, 2019, с.213-216

2018г. - Загорчева, Д., Основни проблеми при изготвяне на бюджетите на общините, Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски" - ФМИ, том ХIX С, 2018, ISSN 1311-834X, с.81-90

2017г. - Zagorcheva, D., Pavlov, D., The need for elaboration of a new economic model for business environment analysis, Journal in Entrepreneurship and Innovation, Русе, 2017, ISSN 1311-3321, с.19-27 http://jei.uni-ruse.bg/Issue-2016/02.%20Zagorcheva%20-%20Pavlov.pdf

2017г. - Zagorcheva, D., Velcheva, Y., Budget decentralisation as a factor for the simultaneous devrlopment of municipalities and the industrial business, Economic archive 3/2017, Академично издателство „Ценов”, Свищов, 2017, ISSN: 0323-9004-книжно издание, ISSN: 2367-9301-електронно издание, p.46-59, https://www.uni-svishtov.bg/NSArhiv/title.asp?title=981

2016г. - Формиране на приходната част и финансиранията на общинския бюджет, (в съавторство с Теодора Тонева), Сборник "Икономика и управление на бизнеса" 2016, с.159-167

2016г. - Stages in the systems for financial management and control in the Bulgaria’s public sector, The XIV International Scientific Conference Information Technologies and Management, 2016, Riga, Latvia, ISSN 1691-2489

2014г. - Анализ на данъчните приходи в Републиканския бюджет за периода 2007 - 2013 г. (в съавторство с Моника Бориславова Иванова), Сборник "Икономика и управление на бизнеса" 2014, с.343-350

Доклади

2018г. - Загорчева, Д., Спестяването - някои непопулярни фактори, които му влияят, МАТТЕХ 2018, ISSN 1314-3921, с.343-350

2018г. - Загорчева, Д., Значение на данъчната и инвестиционна политика на общините за подобряване на локалната бизнес среда, Научна конференция - НИИ към ИУ Варна, 2018, ISBN 978-954-21-0956-3, с.166-177

2016г. - Модели на данъчна децентрализация, Научна конференция МАТТЕХ 2016, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», ISSN 1314-3921, с.365-370

2016г. - Загорчева, Д., Moдел за определяне на инвестиционната привлекателност на общините в България, Научна конференция на РУ&СУ, 2016, ISSN 13113321, с.63-67. http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dPage&pid= proc16-5.1

2016г. - The systems for financial management and control of Bulgaria`s public sector, Information technologies management and society, 2016, p.155-157

2016г. - Фактори определящи инвестиционната привлекателност на общините (в съавторство със Стоян Крайчев), Научна конференция МАТТЕХ 2016, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», ISSN 1314-3921 с.360-364

2014г. - Клинични пътеки и клинични процедури - ниво на финансиране и системни грешки, Първа научно практическа конференция БЛС 2014 (в съавторство с д-р Петко Загорчев)

2014г. - Влияние на задълженията на публичния сектор към бизнеса върху финансовото състояние на фирмите, MATTEX 2014, ISSN 1314-3921, с.368-373

задачи - МФ
Съдържа примерни задачи по международни финанси


Задачи - ОИП
Съдържа примерен тест и задачи по ОИП


Задачи - КФ
Съдържа задачи за финансов анализ


Задачи - ФПФИ
Съдържа примерни задачи по ФПФИ


Задачи - ПФ
Съдържа примерни задачи по ПФ