Ст. преп. Цветелина Лъчезарова Динковаабв

Ст. преп.  Цветелина Лъчезарова Динкова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 315

Телефон: 0898637348

Email: cvetelina_d@abv.bg, c.dinkova@shu.bg

Приемно време: Вторник и Сряда от 12.30 до 13.30 (през семестъра)

Завършен университет, специалност

ШУ " Еп. Константин Преславски " , спец. Математика ,2000 г.

Заемани академични длъжности

асистент, 2001 г

старши асистент, 2008 г

главен асистент, 2011 г

преподавател, 2015

старши преподавател, 2018

Придобити научни степени

магистър по математика

Водени лекции и/или упражнения

Води упражнения по: Линейна алгебра и аналитична геометрия, Аналитична геометрия, Проективна геометрия, Дeскриптивна геометрия, Диференциална геометрия, Геометрия за спец. Информатика, Висша математика 1 част.

Области на научни интереси

Диференциална геометрия

Специализации

Алгебра

Участия в международни и национални научни проекти

Научен проект РД-10-727/05.04.2013г. „Ковариантно диференциране върху многообразие и свързани с него задачи“

Научен проект РД-08-227/12.03.2014г. „Изучаване на паралелни линии и повърхнини“

Научен проект РД-08-281/12.03.2015г. „Фокални линии и проекции“

Членства в научни организации

Съюз на математиците в България

Статии

2018г. - Georgiev G. H., Encheva R. P., Dinkova C. L., A visualization and a shape characterisation of a class of cylindrical helices, MATTEX 2018, Conference proceeding, v. 1 (2018), pp. 57- 64, ISSN: 1314-3921

2015г. - Georgiev, Georgi Hristov, Encheva, Radostina Petrova and Dinkova, Cvetelina Lachezarova, Geometry of cylindrical curves over plane curves, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 113, 5637-5649 .

2014г. - Георгиев Г. Х., Динкова Цв., Енчева Р., Фокални криви в Евклидово пространство, Сборник научни трудове, МАТТЕХ 2014, том 1, 67-75.

2013г. - Georgiev G. H., Dinkova C. L., Spherical long spirals, American Institute of Physics CP, 1561(2013), 355-362.

2012г. - Algebraic curves associated to orthocentric system of points in the plane//международна конференция на ШУ Mattex2012(в съавторство c Радостина П. Енчева)

2011г. - Квадратично преобразование в ортоцентрична система от точки, Сборник научни трудове, Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, стр. 22-29, (2011), Шумен. (в съавторство с Радостина П. Енчева )

2010г. - Намиране на точни решения на линейни матрични уравнения// Научна конференция с международно участие MATTEX 2010, посветена на 130-годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шумен, 2010, с. 77-84 (в съавт. с Г. Георгиев, М. Михайлова, И. Иванов)

2009г. - An algorithm for solving a Sylvester quaternion equation//University of Rousse, proceedings, Volume 48, book 6.1, Mathematics, Informatics, Physics, pp. 35-39, 2009. (всъавт. с Г. Георгиев, И. Иванов, М. Михаилова)

2009г. - Върху преподаването на собсвени вектори и собствени стойности//Сборник научни трудове, посветен на 105-годишнина от рождението на пионерите накомпютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, том І, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, 2009, с. 132-139 (в съавт. с Г. Георгиев, И. Иванов, М. Михаилова)

2008г. - Линейни и квадратни матрични уравнения// Научни трудове на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2008, том 47, серия 5.1, Математика,Информатика, Физика, с. 31-35 (в съавт. с Г. Георгиев, И. Иванов, М. Михаилова)

2008г. - Тригонометрични функции от матрици// Научни трудове на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2008, том 47, серия 5.1, Математика,Информатика, Физика, с. 36-40 (в съавт. с Г. Георгиев, И. Иванов, М. Михаилова)

2008г. - Матрични уравнения и системата MATLAB// Научни трудове “Компютърните методи в науката и образованието”, посветени на 75 годишнината на проф. Грозьо Станилов “, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, 2008, с. 162-166 (в съавт. с Г. Георгиев, М. Михайлова, И. Иванов ) Доклади