Преп. Цветелина Лъчезарова Динковаабв

Преп.  Цветелина Лъчезарова Динкова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 320

Телефон: 0898637348

Email: cvetelina_d@abv.bg, c.dinkova@shu.bg

Приемно време: Вторник от 10.30 до 12.30

Завършен университет, специалност

ШУ " Еп. Константин Преславски " , спец. Математика ,2000 г.

Придобити научни степени

магистър по математика

Водени лекции и/или упражнения

Води упражнения по: Линейна алгебра и аналитична геометрия, Аналитична геометрия, Проективна геометрия, Дeскриптивна геометрия, Диференциална геометрия, Висша математика 1 част.

Области на научни интереси

Диференциална геометрия

Специализации

Алгебра

Статии

2014г. - Фокални криви в Евклидово пространство

2013г. - Georgiev G. H., Dinkova C. L., Spherical long spirals, American Institute of Physics CP, 1561(2013), 355-362.

2012г. - Algebraic curves associated to orthocentric system of points in the plane//международна конференция на ШУ Mattex2012(в съавторство c Радостина П. Енчева)

2011г. - Квадратично преобразование в ортоцентрична система от точки, Сборник научни трудове, Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, стр. 22-29, (2011), Шумен. (в съавторство с Радостина П. Енчева )

2010г. - Намиране на точни решения на линейни матрични уравнения// Научна конференция с международно участие MATTEX 2010, посветена на 130-годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шумен, 2010, с. 77-84 (в съавт. с Г. Георгиев, М. Михайлова, И. Иванов)

2009г. - An algorithm for solving a Sylvester quaternion equation//University of Rousse, proceedings, Volume 48, book 6.1, Mathematics, Informatics, Physics, pp. 35-39, 2009. (всъавт. с Г. Георгиев, И. Иванов, М. Михаилова)

2009г. - Върху преподаването на собсвени вектори и собствени стойности//Сборник научни трудове, посветен на 105-годишнина от рождението на пионерите накомпютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, том І, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, 2009, с. 132-139 (в съавт. с Г. Георгиев, И. Иванов, М. Михаилова)

2008г. - Линейни и квадратни матрични уравнения// Научни трудове на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2008, том 47, серия 5.1, Математика,Информатика, Физика, с. 31-35 (в съавт. с Г. Георгиев, И. Иванов, М. Михаилова)

2008г. - Тригонометрични функции от матрици// Научни трудове на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2008, том 47, серия 5.1, Математика,Информатика, Физика, с. 36-40 (в съавт. с Г. Георгиев, И. Иванов, М. Михаилова)

2008г. - Матрични уравнения и системата MATLAB// Научни трудове “Компютърните методи в науката и образованието”, посветени на 75 годишнината на проф. Грозьо Станилов “, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, 2008, с. 162-166 (в съавт. с Г. Георгиев, М. Михайлова, И. Иванов ) Доклади