КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

абв

Факултет:

Катедра:

Кабинет: Корпус , стая

Телефон:

Email:

Приемно време:

Завършен университет, специалност

Висше военно училище по артилерия и ПВО ” П.Волов”, Шумен, Магистър, Инженер по поддържане и експлоатация на електронно изчислителна техника

Месторабота преди постъпване в ШУ

АЛКОМЕТ АД, Шумен, Директор на учебен център и Началник на отдел „Човешки ресурси”

Висше военно училище по артилерия и ПВО ” П.Волов”, Шумен, Преподавател

Заемани академични длъжности

Професор, 2016

Доцент, 2008

Главен асистент, 1995

Асистент, 1985

Придобити научни степени

Доктор, 2004

Водени лекции и/или упражнения

Експертни системи

Изкуствен интелект

Езици за функционално и логическо програмиране

Функционално програмиране

Информатика

Информационни технологии

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

LIFELONG LEARNING PROGRAMME (LLP), Instituto deEstudos Superiores de Fafe, Portugal, Преподавателска мобилност по секторна програма „Еразъм”., октомври 2012 г.

LIFELONG LEARNING PROGRAMME (LLP), Riga, Latvia, Преподавателска мобилност по програма „Еразъм+”, ISMA University, април, 2015 г.

LIFELONG LEARNING PROGRAMME (LLP), Riga, Latvia, Преподавателска мобилност по програма „Еразъм+”, ), Latvian College of Culture at the Latvian Academy of Culture (LKA LKK), Riga, Latvia, септември, 2019 г.

Области на научни интереси

Експертни системи

Изкуствен интелект

Облачни технологии

Data mining

Участия в международни и национални научни проекти

Български виртуален университет, МОН, 2003 – 2010

Българска виртуална библиотека, МОН, 2003 – 2010

Проект „BG051РО001 /3.3.07-0002 „Студентски практики", 2012-2014

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение, 2012 - 2014

Заемани ръководни позиции

Заместник декан по учебната работа на Факултет по математика и информатика на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” от 2012 до 2016

Ръководител на катедра Информатика и математика в Колеж Добрич на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” от 2009 до 2012

Организационна дейност

Член на Контролния съвет 2009 - 2012

Член на Академическия съвет от 2013 до 2016

Член на Съвета на Колеж-Добрич от 2018

Членства в научни организации

Съюз на математиците в България

Асоциация "Научно-приложни изследвания"

Дисертации

2004г. - Ненков Н.В., Експертна система за планиране във ВВУЗ, Дисертационен труд за присъждане на ОКС “Доктор”, София , 2004, 140 с

Монографии

2016г. - Ненков Н.В.,Интелигентни системи, НИКО 2 СП, 2016, ISBN:978-619-7145-09-0,Казанлък, 304 с.

1990г. - Колев К. Д, Ненков Н.В, Методика за определяне на оптималния обем и структура на учебна програма и учебен план , ВИ, София, 1990, 216-220,227-241 с.

Учебници

2013г. - Ненков Н. В., Изкуствен интелект и експертни системи, ISBN: 978-954-577-695-3, 2013, Шумен, http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=213

2007г. - Станев Ст.Й. , Цонев И.К, Ненков Н.В, Въведение в компютърната информатика, Унив. издателство “ Епископ Константин Преславски”, 2007, ISBN: 978-954-577-420-1, Шумен, 136-175 с.

2006г. - Ненков Н.В. , Експертни системи, Унив. издателство “Епископ Константин Преславски”, 2006, ISBN-10: 978-954-577-383-9, 274 с.

1998г. - Янков Я. К, Йорданов И. Й., Ненков Н.В., Томов Г.Т., Митев В. М, Икономика, организация и управление на военни системи, Изд. на МО, "Св. Георги Победоносец", София, 1998, 90-96 с. и 118-137 с.

Учебни помагала

2014г. - Ненков Н.В., Спасова Е. З., Методическо ръководство VI част, Изкуствен интелект, Университетско издетелство "Епископ Константин Преславски", 2014 г.

2014г. - Ненков Н. В., Експертни системи, ISBN: 978-954-577-897-1, Унив. издателство “Епископ Константин Преславски” 2014, Шумен, http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=6318

2008г. - Ненков Н. В. , Ръководство за упражнения по “Експертни системи”, Унив. издателство “Епископ Константин Преславски”, 2008, ISBN: 978-954-577-484-3, 50 с.

Статии

2019г. - Гелдиев Е., Ненков Н., Построяване на невронна мрежа с Pytor, Научни трудове т. XI, Колеж, Добрич, 2019, стр. 144-153, ISSN 2367-8356.

2018г. - Makhamadaliev Bekhruzkhon Hislatxon O’G’Li, Nayden Nenkov. Мethods of management of the hotel enterprise, MATTX 2018, Conference Proceeding, Volume 1, pp.299 -303.ISSN: 1314-3912.

2018г. - Geldiev E. M., Nenkov N. V., Petrova M. M. Exercise of mashine learning using some Python tools and techiques. CBU International Conference Proceedings, 6.:http://dx.doi.org/10.12955/cbup.v6.1295. ISBN 978-80-270-5037-6. 2018. pp. 1062-1070.

2018г. - Dyachenko Y., Nenkov N., Petrova., Oleg Soloviova I., Approaches to cognitive architecture of autonomous intelligent agent. Biologically Inspired Cognitive Architectures, Volume 26, October 2018, Pages 130-135. https://doi.org/10.1016/j.bica.2018.10.004.

2017г. - Nenkov, N. , Sushchenko, O., & Dyachenko, Yu. Role of chief information officer within the system of human resource development in service organizations (tourism), Economic Annals-XXI, Volume 165, Issue 5-6, October 11, 2017, ISSN 1728-6220 (Print), ISSN 1728-6239 (Online), DOI: https://doi.org/10.21003/ea, pp. 97-103.

2017г. - Elitsa Zdravkov, Nayden Nenkov. Implementation of neural network through neural networks simulator and Visual Prolog, Vol. 15 No. 4, April 2017, International Journal of Computer Science and Information Security, pp. 100-103.

2017г. - Nayden Nenkov, Yuriy Dyachenko, Mariana Petrova, Galyna Bondarenko, Valeriya Pustovit. Intelligent and Cognitive Technologies in Education of International Economic Relations Students and Human Resource Development in Enterprises: Methodology in Language, "European Journal of Sustainable Development", Publisher: European Center of Sustainable Development, ISSN 2239-5938 (print), ISSN 2239-6101(online), https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/576/, Rome, Italy, Vol 6, No.4, 2017, pp.353-360, DOI: 10.14207/ejsd.2017.v6.n4.p353.

2017г. - Nayden NENKOV, Tasin TASINOV, Mariana PETROVA. Software system for document management at the Faculty to University, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2017. CONFERENCE PROCEEDINGS, VOL V Science and Society. Book 3, EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH, Pages: 457-464, DOI:10.5593/SGEMSOCIAL2017/35/S13.060, ISBN 978-619-7408-22-5, ISSN 2367-5659, https://sgemworld.at/ssgemlib/spip.php?article4638&lang=en.

2016г. - Nenkov, N.V., Comparative analysis of environments for logic programming in the Prolog language, (On-line: www.cmnt.lv), ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814, Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia, 2016, 20(1) 7-11, SJR: 0.101

2016г. - Zdravkova, Elitsa., Nenkov, N.V., Comparative analysis of simulators for neural networks Joone and NeuroPh, (On-line: www.cmnt.lv), ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814, Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia, 2016, 20(1) 16-20. SJR: 0.101

2016г. - Zdravkova, Elitsa., Nenkov, N.V., Research of neural network simulators through two training data sets, (On-line: www.cmnt.lv), ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814, Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia, 2016 20(1) 12-15. SJR: 0.101

2016г. - 2.4. I Buzko, Y Dyachenko, M Petrova, N Nenkov, D Tuleninova, K Koeva. Artificial Intelligence Technologies in Human Resource Development (On-line: www.cmnt.lv), ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814, Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia, 2016, 20(2) 26-29. SJR 0.101

2016г. - Nenkov, N.V., Elica Spasova, Implementation of a neural network using simulator and Petri net, International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), Vol. 7, No. 1, 2016, (DOI): 10.14569/IJACSA.2016.070155,, IF 1.324

2016г. - Nenkov, N.V. Diagnostic Expert Problem Solving System for Computers with MS Windows in Graphic Design, 9th international conference Person. Color. Nature. Music, July 17 - 19, 2016, Daugavpils. pp. 257-266.

2016г. - Nenkov Nayden, Petrova Mariana, Dyachenko Yuriy, Intelligence technologies in management and administration of justice, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2016, POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS & TOURISM, Conference proceedings, Volume V. pp. 385-392, 2016. ISBN 978-619-7105-76-6, ISSN 2367-5659, DOI 10.5593/segemsocilal2016B25.

2016г. - Nenkov Nayden, Dimitrov George, Dyachenko Yuri and Koeva Krasimira, Artificial Intelligence Technologies for Learning Management Systems, 2016 IEEE IS, 8th International Conference on Intelligent system, Proceedings, ISBN 978-1-5090-1353-1, pp.189-194.

2016г. - Nenkov, N.V., Project solutions Models and Algorithms in Artificial Intelligence, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS), ISSN:2149-9314, pp. 64-66. http://www.ibaness.org/bnejss-archive/141-2016-02-03.

2016г. - Nenkov, Nayden and Varbanov, Stefan. Application of intelligent business usiness system within the administrative information system for complex services, International Journal of Innovative Technologies in Economy, ISSN 2412-8368, 2(4). April 2016, pp.10-13. http://ijite.org/.

2016г. - Petrova M.M., Nenkov, N.V., IMPLEMENTING ERP SYSTEMS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS, InteЮrnational Journal of Innovative Technologies in Social Science (IJITSS) 2016, (1), pp. 6-11, http://ijitss.org/.

2016г. - Ненков Н. В., Инсталиране и конфигуриране на модули за Apache за работа с PHP за учебни цели, IX Международная научно-практическая конференция „Иновации в технолиях и образование “, Сборник статей, часть 2, Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Белово, 2016, ISBN 978-5-906888-02-0, с. 95-98.

2016г. - Ненков Н. В., Петров, Ив., Реализация на алгоритъма APRIORI за извличане на асоциативни правила на Visual Prolog, IX Международная научно-практическая конференция „Иновации в технолиях и образование “, Сборник статей, часть 2, Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Белово, 2016, ISBN 978-5-906888-02-0, с. 107-115.

2016г. - Ненков Н. В., Балинов, В.Б. Автоматизиран помощник за обучение по интегрирани среди за програмиране, IX Международная научно-практическая конференция „Иновации в технологиях и образование “, Сборник статей, часть 2, Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Белово, 2016, ISBN 978-5-906888-02-0, с. 99-107.

2016г. - Гелдиев, Е. М., Ненков, Н.В., Възможности за приложение на WEKA при изучаване на алгоритми за машинно обучение. MATTEX 2016, Сборник научни трудове, УИ „Епископ К. Преславски“, 2016, ISSN: 1314-3921., том. 1, с.150-157.

2015г. - Nenkov, N.V. Implementations of a course in “Artificial Intelligence and Expert systems” on top of distance-learning platform., Riga, Latvia, COMPUTER MODELLING AND NEW TECHNOLOGIES, 2015, Vol. 19, No.4 ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814 (on-line: www.cmnt.lv),pp. 34-36

2015г. - Vasilev Iv., Nenkov N. Dialogue Expert System at Command Line Interface – DES – CLI Ryahovetz, The 13th International Conference Information Technologies And Management 2015, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia, ISSN 1691-2489, Information Technologies, Management and Society, 2015, p. 144-145

2015г. - Nenkov, N.V.,Education software on robotics programming, The 13th International Conference Information Technologies And Management 2015, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia, ISSN 1691-2489 Information Technologies, Management and Society, 2015, pp. 136 -137

2015г. - Nenkov, N.V. Models for analysis of data on applicant student’s trough Rapid Miner, VII International Scientific Conference, Collected articles, Mathematics and Mathematical education, Togliatti State University, April 27 – 29, 2015 year, Russia, ISBN 978-5-8259-0855-7, pp. 164-167

2014г. - Ненков Н. В., Рангелова Р.Р., Виртуален интелигентен асистент, Научна сесия 2013, Сборник научни трудове част I, Национален военен университет „Факултет по Артилерия ПВО и КИС“, Шумен, 2014, 360– 367 с., ISSN: 1313-7433

2014г. - Ненков Н. В., , Димитрова А. С. , Среда за ONLINE изпитни тестове, Научна сесия 2013,Сборник научни трудове част I, Национален военен университет „Факултет по Артилерия ПВО и КИС“, Шумен, 2014, 131– 139 с., ISSN: 1313-7433

2014г. - Ненков Н. В., Симеонов И.И., Софтуерно уеб приложение за конфигуриране на стандартни шприцформи и елементи, Научна сесия 2013, Сборник научни трудове част I, Национален военен университет „Факултет по Артилерия ПВО и КИС“, Шумен, 2014, 140– 147 с., ISSN: 1313-7433

2014г. - Ненков Н.В., Спасова Е. З., Онтология на предметна област за робот LEGO MINDSTORM EV3, Сборник научни трудове MATTEX 2014, ТОМ 1, стр. 137 - 145

2013г. - Ненков Н. В., Ибрям И.И., Обзор на платформите с отворен код RAPIDMINER и KONSTANZ INFORMATION MINER (KNIME) за обработка, анализ и проучване на данни, Научни трудове, Педагогически колеж, Добрич, т. VI, Университетско издателство „Епископ К. Преславски“, 2013, 124-129 с., ISBN: 1312-2347

2013г. - Емрах Н.М, Ненков Н. В., Железов С.К., Ибрям И.И., Алгоритми за програмиране на роботехническа система в обучението по изкуствен интелект, Научни трудове, Педагогически колеж, Добрич, т. VI, Университетско издателство „Епископ К. Преславски“, 2013, 130-138 с., ISBN: 1312-2347

2012г. - Ненков Н.В., Василева С. Ж., За обучението по разпределени бази данни в колежанската специалност „Информатика и информационни технологии“, Научни трудове, Педагогически колеж, Добрич, т. V, Университетско издателство „Епископ К. Преславски“, 2012, 80-85 с., ISBN: 1312-2347

2012г. - Ненков Н. В., Иванов И. Г., Иванова М. Г., Рангелова Р. Р., Изграждане на интелигентна информационна система за социалното подпомагане на базата на средата ESTA, Сборник научни трудове, „MаТех2012“, том 1, Математика, Компютърна информатика и компютърни информационни технологии…, Университетско издателство Епископ К. Преславски, Шумен, 2012, 132 – 139 с., ISSN: 1314-3912

2012г. - Ненков Н.В., Ибрям И.И., Стимули и мотиви за изучаване на HADOOP, HBASE, MONGODB, CASSANDRA, NOSQL по дисциплината „Бази данни и приложения” в колежанската специалност „Информатика и информационни технологии“, Сборник научни трудове, „MаТех2012“, том 1, Математика, Компютърна информатика и компютърни информационни технологии…, Университетско издателство Епископ К. Преславски, Шумен, 2012, 398– 401 с., ISSN: 1314-3912

2012г. - Ненков Н. В., Момчев Е. А. М., Методология за внедряване на информационна система от клас ERP в средно голяма компания, Сборник научни трудове, „MаТех2012“, том 1, Математика, Компютърна информатика и компютърни информационни технологии…, Университетско издателство Епископ К. Преславски, Шумен, 2012, 126 – 131 с., ISSN: 1314-3912

2012г. - Ненков Н.В., Балинов В.Б., Система за управление решенията на административна структурна единица от висше училище, Научни трудове, Педагогически колеж, Добрич, т. V, Университетско издателство „Епископ К. Преславски“, 2012, 74-80 с., ISBN: 1312-2347

2011г. - Ненков Н.В,. Спасова Е.З., Програмна среда за тестване на алгоритми и модели на Изкуствения интелект, Сборник научни трудове посветен на 130-годишнината от рождението на академик, Национална конференция с международно участие „40 години Шуменския университет 1971- 2011“,Унивеситетско издателство Епископ К. Преславски, Шумен, 2011, 86 – 91 с., ISBN:978-954-577-603-8

2011г. - Ненков Н.В,. Ибрям И.И. Иса А., Проектиране и разработване на информационна система за мобилно обучение с помощта на SQL и MYSQL, Научна конференция на УНСС, „ Приложение на ИКТ в икономиката и образованието"(ICAICTEE-2011), София, 2011, 392-399 с. ISBN: 978-954-92247-3-3

2011г. - Ненков Н.В,. Димитров Г.Г., Един подход за извличане на знания от WEB за консултираща експертна система, Сборник научни трудове посветен на 130-годишнината от рождението на академик Кирил Попов, том 1, Шумен, 2011, 212-219 с. ISSN: 1314-3912

2011г. - Ненков Н.В,. Момчев Е.А., Златева К.П., Една Уеб-базирана система за управление на бизнеса посредством RUBY ON RAILS, Сборник научни трудове посветен на 130-годишнината от рождението на академик Кирил Попов, том 1, Шумен, 2011, 210-228 с., ISSN: 1314-3912

2011г. - Ненков Н.В,.Богданова П.Д., Онтология на университетска учебна дисциплина, Маттех 2010, Сборник научни трудове посветен на 130-годишнината от рождението на академик Кирил Попов, том 1, Шумен, 2011, 204-211 с. ISSN: 1314-3912.

2009г. - Ненков Н.В, Реализация на учебна среда за интелектуален анализ на данни чрез VISUAL PROLOG, Сборник доклади на Юбилейна конференция “105 години от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов, Джон Фон Нойман”, Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2009, 67–75 с. ISBN: 978-954-577-540-6 (т.2)

2007г. - Ненков Н.В, Лалев Х.Л., Колев К.Д , Архитектура на ЕС за определяне детските музикални способности., Сб. науч. трудове, част II, Комуникационна техника и технологии. Компютърни системи и технологии ..., Шумен, 2007, 146-154 с.

2007г. - Ненков Н.В, К. Колев, Х. Лалев, Р. Семерджиев, Изследване на детската музикалност чрез консултираща експертна система., Сб. науч. трудове, част II, Комуникационна техника и технологии. Компютърни системи и технологии ..., Шумен, 2007, 155-164 с.

2007г. - Nenkov N.V, Czvetkov K.S., On-Line Consultation Expert System in Insurance // Proceedings, E-learning Conference’07, IEEE, Computer science education, Turkey, Istanbul, 2007, p. 48 – 51 ISBN: 978-975-6437-75-9

2007г. - Nenkov N.V, Ontology for Consultation Expert System: The Insurance Area, Military Technical Academy, MTA REVIEW, Vol. XVII, No. 2, pp. 101-106, Dec. 2007, ISSN: 1843-3391

Цитирания

2017г. - Nenkov Nayden, Petrova Mariana, Dyachenko Yuriy, Iintelligence technologies in management and administration of justice, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2016, POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS & TOURISM, Conference proceedings, Volume V. pp. 385-392, 2016. ISBN 978-619-7105-76-6, ISSN 2367-5659, DOI 10.5593/segemsocilal2016B25. Цитира се в: Александрина Иванова Александрова. ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ - ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ, X международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 17-18.03.2017, Indexed in: RSCI, т.3, с.90-93.

2017г. - Nenkov, N.V., Petrova M.M., Yuriy Dyachenko. Intelligence Technologies in Management and Administration of Justice, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2016, POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS & TOURISM, Conference proceedings, Volume V. pp. 385-392, 2016. ISBN 978-619-7105-76-6, ISSN 2367-5659, DOI 10.5593/segemsocilal 2016B25. Цитира се в: Раденкова, Гергана В. ЕВРОПА И БЪЛГАРИЯ – ЗАЕДНО КЪМ ПОСТИГАНЕ НА СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ, X международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 17-18.03.2017, Indexed in: RSCI.

2017г. - Nenkov, N.V., Petrova M.M., Yuriy Dyachenko. Intelligence Technologies in Management and Administration of Justice, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2016, POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS & TOURISM, Conference proceedings, Volume V. pp. 385-392, 2016. ISBN 978-619-7105-76-6, ISSN 2367-5659, DOI 10.5593/segemsocilal 2016B25. Цитира се в: Савова, Ем., Петрова М.М. ИНФОГРАФИКАТА - ЛЕСНО, СТРУКТУРИРАНО И ДОСТЪПНО ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, X международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 17-18.03.2017, Indexed in: RSCI.

2017г. - Nenkov, N.V., Petrova M.M., Yuriy Dyachenko. Intelligence Technologies in Management and Administration of Justice, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2016, POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS & TOURISM, Conference proceedings, Volume V. pp. 385-392, 2016. ISBN 978-619-7105-76-6, ISSN 2367-5659, DOI 10.5593/segemsocilal 2016B25. Цитира се в: КОЛЕВА, Диана. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ СПОРЕД РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 649/2016, X международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 17-18.03.2017, Indexed in: RSCI.

2017г. - Nenkov, N.V., Petrova M.M., Yuriy Dyachenko. Intelligence Technologies in Management and Administration of Justice, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2016, POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS & TOURISM, Conference proceedings, Volume V. pp. 385-392, 2016. ISBN 978-619-7105-76-6, ISSN 2367-5659, DOI 10.5593/segemsocilal 2016B25. Цитира се в: Преслава Павлова, Христина Петрова. Киберпрестъпност – същност и разновидности. X международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 17-18.03.2017, Indexed in: RSCI.

2017г. - Янков Я. К, Йорданов И. Й., Ненков Н.В., Томов Г.Т., Митев В. М, Икономика, организация и управление на военни системи, Изд. на МО, "Св. Георги Победоносец", София, 1998, 90-96 с. и 118-137 с., се Цитира се в: Ольга Верденхофа. Направления повышения эффективности управления на рынке образовательных услуг. Диссертация, катедра „Логистика на сигурността“, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2017.

2017г. - Ненков Н. В., Интелигентни системи, Монография, НИКО СП, Казанлък, 2016, ISBN-978-619-7145-09-0, с. 304. Цитира се в: Ольга Верденхофа. Направления повышения эффективности управления на рынке образовательных услуг. Диссертация, катедра „Логистика на сигурността“, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2017.

2017г. - Nenkov, Nayden and Varbanov, Stefan. Application of intelligent business system within the administrative information system for complex services, International Journal of Innovative Technologies in Economy, ISSN 2412-8368, 2(4). April 2016, pp.10-13. Цитира се в: Ольга Верденхофа. Направления повышения эффективности управления на рынке образовательных услуг. Диссертация, катедра „Логистика на сигурността“, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2017.

2017г. - Nenkov Nayden, Petrova Mariana, DyachenkoYuriy, Iintelligence technologies in management and administration of justice, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2016, POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS & TOURISM, Conference proceedings, Volume V. pp. 385-392, 2016. ISBN 978-619-7105-76-6, ISSN 2367-5659, DOI 10.5593/segemsocilal2016B25. Цитира се в: Ольга Верденхофа. Направления повышения эффективности управления на рынке образовательных услуг. Диссертация, катедра „Логистика на сигурността“, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2017.

2017г. - I Buzko, Y Dyachenko, M Petrova, N Nenkov, D Tuleninova, K Koeva. Artificial Intelligence Technologies in Human Цитира се в: Resource Development (On-line: www.cmnt.lv), ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814, Riga, Latvia, 2016, 20(2) 26-29. Ольга Верденхофа. Направления повышения эффективности управления на рынке образовательных услуг. Диссертация, катедра „Логистика на сигурността“, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2017.

2017г. - Nenkov N. Identification of project ideas for practical applications of models and algorithms of artificial intelligence. Business Competences: Monograph. Editedby I. Spica. [vol.6]. Riga: Scientific institution Business competence centre, 2014. p. 150 - 164. (in print), Riga, Latvia. Цитира се в: Ольга Верденхофа. Направления повышения эффективности управления на рынке образовательных услуг. Диссертация, катедра „Логистика на сигурността“, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2017.

2017г. - Petrova M.M., Nenkov, N.V., Implementating ERP systems in higher educational institutions,, International Journal of Innovative Technologies in Social Science (IJITSS) 2016, (1), pp. 6-11, http://ijitss.org/. Цитира се в: Валентина Дьякона. Возможности повышения эффективности управления интеллектуальным капиталом предприятия, Диссертация, катедра „Логистика на сигурността“, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2017.

2017г. - Янков Я. К, Йорданов И. Й., Ненков Н.В., Томов Г.Т., Митев В. М, Икономика, организация и управление на военни системи, Изд. на МО, "Св. Георги Победоносец", София, 1998, 90-96 с. и 118-137 с. Цитира се в: Валентина Дьякона. Возможности повышения эффективности управления интеллектуальным капиталом предприятия, Диссертация, катедра „Логистика на сигурността“, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2017.

2017г. - Nenkov, Nayden and Varbanov, Stefan. Application of intelligent business system within the administrative information system for complex services, International Journal of Innovative Technologies in Economy, ISSN 2412-8368, 2(4). April 2016, pp.10-13. http://ijite.org/. Цитира се в: Валентина Дьякона. Возможности повышения эффективности управления интеллектуальным капиталом предприятия, Диссертация, катедра „Логистика на сигурността“, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2017.

2017г. - I Buzko, Y Dyachenko, M Petrova, N Nenkov, D Tuleninova, K Koeva. Artificial Intelligence Technologies in Human Resource Development (On-line: www.cmnt.lv), ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814, Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia, 2016, 20(2) 26-29. Цитира се в: Валентина Дьякона. Возможности повышения эффективности управления интеллектуальным капиталом предприятия, Диссертация, катедра „Логистика на сигурността“, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2017.

2017г. - Ненков Н. В., Интелигентни системи, Монография, НИКО СП, Казанлък, 2016, ISBN-978-619-7145-09-0, с. 304. Цитира се в: Валентина Дьякона. Возможности повышения эффективности управления интеллектуальным капиталом предприятия, Диссертация, катедра „Логистика на сигурността“, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2017.

2017г. - Nenkov Nayden, Petrova Mariana, DyachenkoYuriy, Iintelligence technologies in management and administration of justice, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2016, POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS & TOURISM, Conference proceedings, Volume V. pp. 385-392, 2016. ISBN 978-619-7105-76-6, ISSN 2367-5659, DOI 10.5593/segemsocilal2016B25. Цитира се в: Валентина Дьякона. Возможности повышения эффективности управления интеллектуальным капиталом предприятия, Диссертация, катедра „Логистика на сигурността“, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2017.

2017г. - Buzko, Y Dyachenko, M Petrova, N Nenkov, D Tuleninova, K Koeva. Artificial Intelligence Technologies in Human Resource Development (On-line: www.cmnt.lv), ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814, Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia, 2016, 20(2) 26-29. Цитира се в: Elitsa ZDRAVKOVA, Nayden NENKOV. IMPLEMENTATION OF NEURAL NETWORK THROUGH NEURAL NETWORKS SIMULATOR AND VISUAL PROLOG, Vol. 15 No. 4 April 2017 International Journal of Computer Science and Information Security, pp. 100-103.

2017г. - Nenkov, N. (2015). Implementation of a course in “Artificial Intelligence and Expert Systems” on top of a distance-learning platform. Computer Modelling & New Technologies, 19(4C), 34-36. Цитира се в: Nayden Nenkov, Yuriy Dyachenko, Mariana Petrova, Galyna Bondarenko, Valeriya Pustovit. Intelligent and Cognitive Technologies in Education of International Economic Relations Students and Human Resource Development: Methodology in Language Teaching and Distance Learning, European Journal of Sustainable Development* or in the Book of Proceedings ICSD 2017.

2017г. - Nenkov, N., Dimitrov, G., Dyachenko, Y.Y. & Koeva K. (2016). Artificial intelligence technologies for personnel learning management systems. 2016 IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems, IS 2016 - Proceedings, 189-195. Цитира се в: Nayden Nenkov, Yuriy Dyachenko, Mariana Petrova, Galyna Bondarenko, Valeriya Pustovit. Intelligent and Cognitive Technologies in Education of International Economic Relations Students and Human Resource Development: Methodology in Language Teaching and Distance Learning, European Journal of Sustainable Development* or in the Book of Proceedings ICSD 2017.

2017г. - Nenkov, Nayden; Petrova, Mariana, Instruments and Criteria for Research and Analysis of the Internet Visibility of Bulgarian Judicial Institutions WEB-Space// (IJARAI) International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence, Vol. 4, No.9, 2015 pp.6-10. Цитира се в: Tepavicharova M., Boykova, L. E-COMMERCE PLATFORMS FOR SMALL BUSINESSES: STRATEGIES, IMPLEMENTATION AND PRACTICE, Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація»: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів та аспірантів; м. Сєвєродонецьк, 26-27 травня 2017 р. / За заг. ред. Крсек О. Є. — Сєвєродонецьк: вид-во СНУ iм. В. Даля. 2017, – 260 с., с. 76-80.

2017г. - Nenkov, N.V., M. Petrova. Instruments and criteria for research and analysis of Internet visibility of Bulgarian judicial institutions WEB-space, International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence (IJARAI), Volume 4 No 9 September 2015, pp. 6-10. (DOI): 10.14569/IJARAI.2015.040902. Цитира се в: Petrova, M. Analysis of integrated university information systems, The 15th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2017, April 27.

2017г. - Nenkov Nayden, Petrova Mariana, Dyachenko Yuriy, Iintelligence technologies in management and administration of justice, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2016, POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS & TOURISM, Conference proceedings, Volume V. pp. 385-392, 2016. ISBN 978-619-7105-76-6, ISSN 2367-5659, DOI 10.5593/segemsocilal2016B25. Цитира се в: Petrova, M. Analysis of integrated university information systems, The 15th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2017, April 27-28, 2017, ISMA University, Riga, Latvia.

2017г. - Nenkov Nayden, Petrova Mariana, Dyachenko Yuriy, Iintelligence technologies in management and administration of justice, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences SGEM2016, POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS & TOURISM, Conference proceedings, Volume V. pp. 385-392, 2016. ISBN 978-619-7105-76-6, ISSN 2367-5659, DOI 10.5593/segemsocilal2016B25. Цитира се в: Petrova M.M., INTEGRATION OF THE INFORMATION PROCESSES. AUTOMATION AND UNIFICATION OF THE JUDICIAL SYSTEM, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Annual International Scientific Conference on Economic Development and Legacy of Simon Kuznets CED-2017, 190-194.

2017г. - Petrova M.M., Nenkov, N.V., Implementing ERP systems in higher education institutions, International Journal of Innovative Technologies in Social Science (IJITSS) 2016, (1), pp.6-11. Цитира се в: Stoykov S.D, Dimitrova S.I, Petrova M.M., Security challenges in education, І Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація»: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів та аспірантів; м. Сєвєродонецьк, 26-27 травня 2017 р. / За заг. ред. Крсек О. Є. — Сєвєродонецьк: вид-во СНУ iм. В. Даля. 2017, – 260 с., с. 63-68.

2017г. - Nenkov, N.V., Petrova M.M., Yuriy Dyachenko. Intelligence Technologies in Management and Administration of Justice, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2016, POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS & TOURISM, Conference proceedings, Volume V. pp. 385-392, 2016. ISBN 978-619-7105-76-6, ISSN 2367-5659, DOI 10.5593/segemsocilal 2016B25. Цитира се в: Borisova, Olga. LEGAL REGULATION OF RISK IN THE USE OF NUCLEAR ENERGY IN BULGARIA, AKJ, Latvia, Administrative and Criminal Justice, Riga, Latvia, 2017 (1), pp. 54-58, http://www.bsa.edu.lv/index.html.

2017г. - Nenkov, N.V., Petrova M.M., Yuriy Dyachenko. Intelligence Technologies in Management and Administration of Justice, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2016, POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS & TOURISM, Conference proceedings, Volume V. pp. 385-392, 2016. ISBN 978-619-7105-76-6, ISSN 2367-5659, DOI 10.5593/segemsocilal 2016B25. Цитира се в: Borisova, Olga. LEGAL REGULATION OF RISK IN THE USE OF NUCLEAR ENERGY IN BULGARIA, AKJ, Latvia, Administrative and Criminal Justice, Riga, Latvia, 2017 (1), pp. 54-58, http://www.bsa.edu.lv/index.html.

2017г. - I Buzko, Y Dyachenko, M Petrova, N Nenkov, D Tuleninova, K Koeva. Artificial Intelligence Technologies in Human Resource Development, ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814, Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia, 2016, 20(2) 26-29. Цитира се в: Borisova, Olga. LEGAL REGULATION OF RISK IN THE USE OF NUCLEAR ENERGY IN BULGARIA, AKJ, Latvia, Administrative and Criminal Justice, Riga, Latvia, 2017 (1), pp. 54-58, http://www.bsa.edu.lv/index.html.

2017г. - Petrova M.M., Nenkov, N.V., Implementating ERP systems in higher educational institutions, International Journal of Innovative Technologies in Social Science (IJITSS) 2016, (1), pp. 6-11, http://ijitss.org/. Цитира се в: Petrova, M. Analysis of integrated university information systems, The 15th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2017, April 27-28, 2017, ISMA University, Riga, Latvia, p.55-57.

2017г. - Petrova M.M., Nenkov, N.V., Information models for assessing the maturity of the websites of Judicial authorizes in Bulgaria, Civitas, ISSN: 2217-4958, MMXV, N 9/ 2015, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, 139-154. Цитира се в: Petrova, M. Analysis of integrated university information systems, The 15th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2017, April 27-28, 2017, ISMA University, Riga, Latvia, p.55-57.

2017г. - Nenkov, N.V., M. Petrova. Instruments and criteria for research and analysis of Internet visibility of Bulgarian judicial institutions WEB-space, International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence (IJARAI), Volume 4 No 9 September 2015, pp. 6-10. (DOI): 10.14569/IJARAI.2015.040902. Цитира се в: Petrova, M. Analysis of integrated university information systems, The 15th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2017, April 27-28, 2017, ISMA University, Riga, Latvia, p.55-57.

2017г. - Nenkov Nayden, Petrova Mariana, Dyachenko Yuriy, Iintelligence technologies in management and administration of justice, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2016, POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS & TOURISM, Conference proceedings, Volume V. pp. 385-392, 2016. ISBN 978-619-7105-76-6, ISSN 2367-5659, DOI 10.5593/segemsocilal2016B25. Цитира се в: Petrova, M. Analysis of integrated university information systems, The 15th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2017, April 27-28, 2017, ISMA University, Riga, Latvia, p.55-57.

2017г. - I Buzko, Y Dyachenko, M Petrova, N Nenkov, D Tuleninova, K Koeva. Artificial Intelligence Technologies in Human Resource Development (On-line: www.cmnt.lv), ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814, Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia, 2016, 20(2) 26-29. Цитира се в: Petrova, M. Analysis of integrated university information systems, The 15th INTERNATIONAL CONFERENCE INFORMATION TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT 2017, April 27-28, 2017, ISMA University, Riga, Latvia, p.55-57.

2017г. - Nenkov, N.V., M. Petrova. Instruments and criteria for research and analysis of Internet visibility of Bulgarian judicial institutions WEB-space, International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence (IJARAI), Volume 4 No 9 September 2015, pp. 6-10. (DOI): 10.14569/IJARAI.2015.040902. Цитира се в: Александрина Александрова. Чат-ботове и платформи за тяхното разработване, X международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 17-18.03.2017, Indexed in: RSCI, т.2, с.211-214.

2017г. - Nenkov, N.V., M. Petrova. Instruments and criteria for research and analysis of Internet visibility of Bulgarian judicial institutions WEB-space, International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence (IJARAI), Volume 4 No 9 September 2015, pp. 6-10. (DOI): 10.14569/IJARAI.2015.040902. Цитира се в: Преслава Павлова, Христина Петрова. КИБЕРПРЕСТЪПНОСТ – СЪЩНОСТ И РАЗНОВИДНОСТИ. X международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 17-18.03.2017, Indexed in: RSCI.

2017г. - Nenkov, N.V., M. Petrova. Instruments and criteria for research and analysis of Internet visibility of Bulgarian judicial institutions WEB-space, International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence (IJARAI), Volume 4 No 9 September 2015, pp. 6-10. (DOI): 10.14569/IJARAI.2015.040902. Цитира се в: Деяна Стефанова Йорданова, ЗА ИЛИ ПРОТИВ ЕЛЕКТРОННОТО ГЛАСУВАНЕ, X международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 17-18.03.2017, Indexed in: RSCI, т.3, с.136-140.

2017г. - Petrova M.M., Nenkov, N.V., INFORMATION MODELS FOR ASSESSING THE MATURITY OF THE WEBSITES OF THE JUDICIAL AUTHORITIES IN BULGARIA, Civitas, ISSN: 2217-4958, MMXV, N 9/ 2015, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, 139-154. Цитира се в: Преслава Павлова, Христина Петрова. КИБЕРПРЕСТЪПНОСТ – СЪЩНОСТ И РАЗНОВИДНОСТИ. X международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 17-18.03.2017, Indexed in: RSCI.

2017г. - Petrova M.M., Nenkov, N.V., INFORMATION MODELS FOR ASSESSING THE MATURITY OF THE WEBSITES OF THE JUDICIAL AUTHORITIES IN BULGARIA, Civitas, ISSN: 2217-4958, MMXV, N 9/ 2015, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, 139-154. Цитира се в: КОЛЕВА, Диана. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ СПОРЕД РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 649/2016, X международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 17-18.03.2017, Indexed in: RSCI.

2017г. - Nenkov Nayden, Petrova Mariana, Dyachenko Yuriy, Iintelligence technologies in management and administration of justice, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences SGEM2016, Conference proceedings, ISBN 978-619-7105-76-6, ISSN 2367-5659, DOI 10.5593/segemsocilal2016B25, Volume V. pp. 385-392, 2016. Цитира се в: Гьонюл Илиянова. Софтуерни платформи за програмиране на учебни роботи, X международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 17-18.03.2017, Indexed in: RSCI, т.2, с.220-226.

2017г. - Nenkov Nayden, Petrova Mariana, Dyachenko Yuriy, Iintelligence technologies in management and administration of justice, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences SGEM2016, Conference proceedings, ISBN 978-619-7105-76-6, ISSN 2367-5659, DOI 10.5593/segemsocilal2016B25, Volume V. pp. 385-392, 2016. Цитира се в: Александрина Александрова. Чат-ботове и платформи за тяхното разработване, X международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 17-18.03.2017, Indexed in: RSCI, т.2, с.211-214.

2017г. - Nenkov Nayden, Petrova Mariana, Dyachenko Yuriy, Iintelligence technologies in management and administration of justice, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences SGEM2016, Conference proceedings, ISBN 978-619-7105-76-6, ISSN 2367-5659, DOI 10.5593/segemsocilal2016B25, Volume V. pp. 385-392, 2016. Цитира се в: Деяна Стефанова Йорданова, ЗА ИЛИ ПРОТИВ ЕЛЕКТРОННОТО ГЛАСУВАНЕ, X международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 17-18.03.2017, Indexed in: RSCI, т.3, с.136-140.

2017г. - Nenkov Nayden, Petrova Mariana, Dyachenko Yuriy, Iintelligence technologies in management and administration of justice, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2016, POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS & TOURISM, Conference proceedings, Volume V. pp. 385-392, 2016. ISBN 978-619-7105-76-6, ISSN 2367-5659, DOI 10.5593/segemsocilal2016B25. Цитира се в: Раденкова, Гергана В. ОПАЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ – МЕТОДИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЗАЩИТА. X международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 17-18.03.2017, Indexed in: RSCI.

2017г. - Nenkov, N., Dimitrov, G., Dyachenko, Y.Y. & Koeva K. (2016). Artificial intelligence technologies for personnel learning management systems. 2016 IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems, IS 2016 - Proceedings, 189-195. Цитира се в: Nokelainen P., Nevalainen T., Niemi K. (2018) Mind or Machine? Opportunities and Limits of Automation. In: Harteis C. (eds) The Impact of Digitalization in the Workplace. Professional and Practice-based Learning, vol 21. Springer, Cham. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-63257-5_2, Springer, Print ISBN 978-3-319-63256-8, Online ISBN 978-3-319-63257-5.

2017г. - Buzko, Y Dyachenko, M Petrova, N Nenkov, D Tuleninova, K Koeva. Artificial Intelligence Technologies in Human Resource Development (On-line: www.cmnt.lv), ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814, Transport and Telecommunication Institute, Riga, Latvia, 2016, 20(2) 26-29. Цитира се в: Sevdalina Dimitrova, Donika Shopova. ASPECTS OF THE MANAGEMENT OF NEGOTIATING CLASS II MATERIAL RESOURCES FOR THE BULGARIAN ARMED FORCES UNDER THE CONDITIONS OF RESOURCE LIMITATIONS, Nicolae Balcescu Land Forces Acad Sibiu, Sibiu, ROMANIA, Date: JUN 15-17, 2017 23ST INTERNATIONAL CONFERENCE THE KNOWLEDGEBASED ORGANIZATION Book Series: Knowledge Based Organization International Conference Volume: 23 Pages: 366-371 Published: 2017.

2017г. - Nenkov Nayden, Petrova Mariana, Dyachenko Yuriy, Iintelligence technologies in management and administration of justice, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2016, POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS & TOURISM, Conference proceedings, Volume V. pp. 385-392, 2016. ISBN 978-619-7105-76-6, ISSN 2367-5659, DOI 10.5593/segemsocilal2016B25. Цитира се в: SEVDALINA DIMITROVA, CHALLENGES OF THE SECURITY ENVIRONMENT BEFORE THE CORRELATION "RESOURCES-CABILITIES - EFFECTS", Nicolae Balcescu Land Forces Acad Sibiu, Sibiu, ROMANIA Date: JUN 15¬17, 2017 23ST INTERNATIONAL CONFERENCE THE KNOWLEDGEBASED ORGANIZATION Book Series: Knowledge Based Organization International Conference Volume: 23 Pages: 89-93 Published: 2017.

2017г. - Nenkov Nayden, Petrova Mariana, Dyachenko Yuriy, Iintelligence technologies in management and administration of justice, 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM2016, POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS & TOURISM, Conference proceedings, Volume V. pp. 385-392, 2016. ISBN 978-619-7105-76-6, ISSN 2367-5659, DOI 10.5593/segemsocilal2016B25. Цитира се в: E.Zdravkova, "Effective use of neural networks simulators for image recognition and handwriting", Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, IV(12), Issue: 110, 2016, www.seanewdim.com, стр. 47-51

2016г. - Ненков Н.В., Експертни системи, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2006, ISBN-10: 978-954-577-383-9. Цитира се в: Лаврецка В, Георгиева, Цв. Точный анализ двигательной деятельности в режиме реального времени с помощью сенсорного датчика KINECT, Proceedings of the 11th International Conference on Bionics and Prosthetic, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, June 6-10, 2016 с. 69, http://lf.rtu.lv/ . SJR 0,272

2016г. - Ненков Н. В., Изкуствен интелект и експертни системи, ISBN: 978-954-577-695-3, 2013, Шумен, http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=213I Цитира се в: Лаврецка В, Георгиева, Цв., Точный анализ двигательной деятельности в режиме реального времени с помощью сенсорного датчика KINECT. Proceedings of the 11th International Conference on Bionics and Prosthetic, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, June 6-10, 2016 с. 69, http://lf.rtu.lv/ . SJR 0,272

2016г. - Nenkov N.V., Balinov V. B., (2012). System management decisions of the administrative structural unit of the University, Scientific Work, Pedagogical College, Dobrich, vol. V, Unive4ц д 0rsity Publishing House “K. Preslavsky”, pp.74-80., ISBN: 1312-2347 Цитира се в: Вендерхофа О. Р.,Петрова М. М, Димитрова С.С., Аспекты автономии учебных заведений на ринок образовательных услуг, International Journal of Innovative Technologies in Economy ISSN 2412-836, pp. 23-27, 2(4). .April 2016.

2016г. - Nenkov N.V., Balinov V. B., (2012). System management decisions of the administrative structural unit of the University, Scientific Work, Pedagogical College, Dobrich, vol. V, University Publishing House “K. Preslavsky”, pp.74-80., ISBN: 1312-2347. Цитира се в: Вендерхофа О. Р.,Петрова М. М, Димитрова С.С., Подходы государственного регулирования рынка образовательных услуг, International Journal of Innovative Technologies in Economy ISSN 2412-836, pp. 28-32, 2(4) April 2016.

2016г. - Nenkov, N.V.(2015). Implementations of a course in “Artificial Intelligence and Expert systems” on top of distance-learning platform., ISMA, Riga, Latvia, ISSN 1691-2489, IT, Management and Society, p. 134 -135. Цитира се в: Вендерхофа О. Р. ,Димитрова С.С., Петрова М. М Факторы влияния на рынок образовательных услуг // International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2016. №1 (3) С.10-15. http://ijite.org/view_article.php?article=54.

2016г. - Nenkov, N. (2014). Identification of project ideas for practical applications of models and algorithms of artificial intelligence. Monograph. Edited by I. Spica. 6 [vol.]. Riga: Scientific institution Business competence Centre, 150 - 164. Цитира се в: Assessment-Based Management of Enterprise’s intellectual capital, Dyakona V., Petrova M. M., Dimitrova S. International Scientific and Practical Conference World science. 2016. Т. 3. № 3 (7). С. 68-74. http://ws-conference.com/.

2016г. - Petrova, M. M., & Nenkov, N.V. (2015). Information models for assessing the maturity of the websites of Judicial authorizes in Bulgaria, Civitas, ISSN: 2217-4958, MMXV, N 9, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, 139-154. Цитира се в: Assessment-Based Management of Enterprise’s intellectual capital, Dyakona V., Petrova M. M., Dimitrova S. International Scientific and Practical Conference World science. 2016. Т. 3. № 3 (7). С. 68-74. http://ws-conference.com/.

2016г. - Nenkov N.V., Balinov V. B., (2012). System management decisions of the administrative structural unit of the University, Scientific Work, Pedagogical College, Dobrich, vol. V, University Publishing House “K. Preslavsky”, pp.74-80., ISBN: 1312-2347. Цитира се в: Вендерхофа О. Р.,Петрова М. М, Димитрова С.С., Аспекты автономии учебных заведений на рынок образовательных услуг, International Journal of Innovative Technologies in Economy ISSN 2412-836, pp. 26, 2(4) April 2016.

2016г. - Nenkov N.V., Balinov V. B., (2012). System management decisions of the administrative structural unit of the University, Scientific Work, Pedagogical College, Dobrich, vol. V, University Publishing House “K. Preslavsky”, pp.74-80., ISBN: 1312-2347. Цитира се в: Вендерхофа О. Р. ,Димитрова С.С., Петрова М. М. Факторы влияния на рынок образовательных услуг // International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2016. №1 (3) С.10-15. http://ijite.org/view_article.php?article=54

2016г. - Nenkov, N. (2014). Identification of project ideas for practical applications of models and algorithms of artificial intelligence. Monograph. Edited by I. Spica. 6 [vol.]. Riga: Scientific institution Business competence Centre, 150 - 164. Цитира се в: Петрова М. М, Вендерхофа О. Р. , Димитрова С.С., Система управления интеллектуальным капиталом предприятия // International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2016. №1 (3) С.16-21. http://ijite.org/view_article.php?article=54

2016г. - Янков Я. К, Йорданов И. Й., Ненков Н.В., Томов Г.Т., Митев В. М, Икономика, организация и управление на военни системи, Изд. на МО, "Св. Георги Победоносец", София, 1998, 90-96 с. и 118-137 с. Цитира се в: С. Димитрова, К. Костадинов, Н.Камарашев , Възможности за ефективно управление на жизнения цикъл на отбранителни продукти, IX Международная научно-практическая конференция „Иновации в технологиях и образование “, Сборник статей, часть 2, Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Белово, 2016, ISBN 978-5-906888-02-0, с. 64-67.

2016г. - Станев Ст.Й. , Цонев И.К, Ненков Н.В., Въведение в компютърната информатика, Университетско издателство “ Епископ Константин Преславски”, 2007, ISBN: 978-954-577-420-1, Шумен, 136-175 с. Цитира се в: Т.А. Калушков, Изследване на пропусквателната способност в безжични мрежи с висока плътност при номинална изходна мощност на устройствата, Международная научно-практическая конференция „Иновации в технологиях и образование “, Сборник статей, часть 2, Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Белово, 2016, ISBN 978-5-906888-02-0, с. 74-78.

2016г. - Nenkov N.V., Momchev E. A. M., Methodology for the implementation of an information system on ERP in a medium-sized company, Collection of scientific works "MаTТех2012" volume 1, Mathematics, Computer Science and Computer Information Technology. University of Shumen 2012, p.126 – 131, ISSN: 1314-3912. Цитира се в: Petrova M.M., Minchev, N.G. Diachenko, Yu. Modern Information Technologies as an Opportunity for Development and Integration of Innovative Small and Medium Enterprises in Clusters. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS), ISSN:2149-9314, 2016: 02 (02), pp.69-75. http://ibaness.org/bnejss/2016_02_02/010_Petrova.pdf

2016г. - Nenkov N. V , Momchev E. A., Zlateva K. R., A Web-based system for management of business by RUBY ON RAILS, Collection of scientific works dedicated to the 130th anniversary of Academician Kiril Popov, Volume 1, Shumen, 2011, p.210- 228., ISSN: 1314-3912. Цитира се в: Petrova M.M., Minchev, N.G. Diachenko, Yu. Modern Information Technologies as an Opportunity for Development and Integration of Innovative Small and Medium Enterprises in Clusters. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS), ISSN:2149-9314, 2016: 02 (02), pp.69-75, http://ibaness.org/bnejss/2016_02_02/010_Petrova.pdf

2016г. - Nenkov N.V., I. Ibryam, “A survey of the open source platforms Rapid miner and Konstanz Information Miner (KNIME) for data processing, analysis and mining”, In Proceedings of Pedagogical College, Dobrich, vol. 6, University Publishing House “K. Preslavski”, 2013, pp. 124-129. Цитира се в: Petrova M.M., Minchev, N.G. Diachenko, Yu. Modern Information Technologies as an Opportunity for Development and Integration of Innovative Small and Medium Enterprises in Clusters. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS), ISSN:2149-9314, 2016: 02 (02), pp.69-75, http://ibaness.org/bnejss/2016_02_02/010_Petrova.pdf

2016г. - Nenkov N.V., I. Ibryam, “Incentives and motives for studying Hadoop, HBase, MongoDB, Cassandra, NoSQL in subject Databases and Applications of college specialty Informatics and Information Technologies”, In Proceedings of Mathematics, Computer Science and Computer information technologies, vol. 1, University Publishing House “K. Preslavski”, 2012, pp. 398- 401. Цитира се в: Petrova M.M., Minchev, N.G. Diachenko, Yu. Modern Information Technologies as an Opportunity for Development and Integration of Innovative Small and Medium Enterprises in Clusters.Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS), ISSN:2149-9314, 2016: 02 (02), pp.69-75. http://ibaness.org/bnejss/2016_02_02/010_Petrova.pdf

2016г. - Ненков, Н. Експертни системи. Шумен, Епископ Константин Преславски, 2006, с. 12-13. Цитира се в: Стоянов, Св. Бележки върху приложимостта на инженерната геодезия при археологически разкопки. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски” гр. Велико Търново (Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, 20-21 октомври 2016 г.) – Том 1, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2016, НВУ „Васил Левски”, 83-91, ISSN 1314-1937: - на стр. 88, бел. 59:

2015г. - Nenkov, N. V, Czvetkov K. S., On-Line Consultation Expert System in Insurance. Proceedings of E-learning Conference’07, IEEE, Computer science education, Turkey, Istanbul, 2007, p. 48 – 51. Цитира се в: Савова-Ташева, Ж. Н. "Недвоични псевдослучайни последователности - теория и приложение в комуникационните и компютърни мрежи и системи." Дисертационен труд за получаване на научна степен „доктор на науките“. 2015, 286 стр.

2015г. - Nenkov, N. V, Czvetkov K. S., On-Line Consultation Expert System in Insurance. Proceedings of E-learning Conference‘07, IEEE, Computer science education, Turkey, Istanbul, 2007, p. 48 – 51. Цитира се в: Савова-Ташева, Ж. Н. Обобщен самосвиващ генератор на псевдослучайни последователности. Сборник научни трудове от научна конференция 2015 „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“, Шумен 2015, с. 56-70. ISBN 978-954-9681-65-9 Пленарен доклад.

2015г. - Ненков, Н.В., Един подход за анализ на предметна област на интелигентна система за управление на обучението, Сборник научни трудове, посветен на 15 г. от създаването на ФМИ, раздел “Информатика и информационни технологии”, Унив. издaтелство “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2007, 118 – 125 с. Цитира се в: В. Маринова, С. Марков, Я. Димитрова, Система базовый для формирования професиональных компетенций студентов педагогического факультета, VIII международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 05-06.03.2015 т.4, стр.182-184

2015г. - Ненков Н.В,. Момчев Е.А., Златева К.П., Уеб-базирана система за управление на бизнеса посредством RUBY ON RAILS, Сборник научни трудове посветен на 130-годишнината от рождението на академик Кирил Попов, том 1, Шумен, 2011, 210-228 с., ISSN: 1314-3912 Цитира се в: Т.Стефанов, Мобильные применения новостей, как часть дигитальной модели современной ежедневной газеты, VIII международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании", КузГТУ, г. Белово, 05-06.03.2015 т.2, стр.149-153

2015г. - Nenkov N.V., Momchev E. M., Methodology for implementation of information system of ERP class in medium-sized company, Collection of scientific works, "MatTeh2012", Volume 1, Mathematics, Computer Science and Computer Information technology ... University Publishing House “K. Preslavsky”, Shumen, 2012, p. 126-131, ISSN: 1314-3912 (in Bulgarian). Цитира се в: Elena Lukyanova, The Role, of Internet Communications in the relationship marketing, Information Society Review, 2015, ISMA University, Riga, 2015, p.58-74, ISSN: 1691-9319.

2015г. - Ненков Н.В., Димитров Г.Г., Един подход за извличане на знания от WEB за консултираща експертна система, Сборник научни трудове посветен на 130-годишнината от рождението на академик Кирил Попов, том 1, Шумен, 2011, 212-219 с. ISSN: 1314-3912 Цитира се в: Joanna M. Stariradeva, Violetta M. Marinova, Computer component of professional competence of teachers of mathematics and its formation, ISMA, Riga, 2015, стр.32-41

2015г. - Nenkov N.V., Dimitrova, A. S.//Environment ONLINE examination tests, Scientific Session 2013, Collection of scientific works part I, National Defense University "School of Artillery and Air Defense Communications", Shumen, 2014, 131- 139 p., ISSN: 1313-7433 Цитира се в:Boryana Hr. Uzunova – Dimitrova , Comparison of measured by results of the test system used e-learning in Konstantin Preslavsky University of Shumen through practical tasks, Information Technologies, Management and Society, The 13th International Conference in Information Technologies and Management 2015, ISMA University, Riga, 2015, p.53-54, ISSN: 1691-2489

2015г. - Nenkov, N.V., Identification of project ideas for practical applications of models and algorithms of Artificial Intelligence, Business Competences. Volume 6. Edited by I. Spica, Riga: Scientific Institution Business Competence Center, 2014. Цитира се в: Е. Zdravkova, Research of simulators for neural networks through the implementation of multilayer perceptron, Information Technologies, Management and Society, The 13th International Conference in Information Technologies and Management 2015, ISMA University, Riga, 2015, p.55-56, ISSN: 1691-2489

2015г. - Nenkov N V., Ibryam I.I. Issa A. Design and development of an information system for mobile learning using SQL and MYSQL, Conference of National and World Economy, "Application of ICT in the economy and education" (ICAICTEE-2011), Sofia, 2011, p. 392-399. ISBN : 978-954-92247-3-3 Цитира се в: S. Vasileva, Simulations of the Implementation of Primary copy two-phase locking in distributed database systems, Information Technologies, Management and Society, The 13th International Conference in Information Technologies and Management 2015, ISMA University, Riga, 2015, p.138-139, ISSN: 1691-2489

2015г. - Nenkov, N.V. , Ibryam I.I., “Incentives and motives for studying Hadoop, HBase, MongoDB, Cassandra, NoSQL in subject Databases and Applications of college specialty Informatics and Information Technologies”, In Proceedings of Mathematics, Computer Science and Computer information technologies, vol. 1, University Publishing House “K. Preslavski”, 2012, pp. 398- 401 (in Bulgarian) Цитира се в: Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Gabriela Chotova, Development and role of electronic library in information technology teaching in Bulgarian schools, International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 6, No. 3, 2015 http://thesai.org/Publications/ViewPaper?Volume=6&Issue=3&Code=IJACSA&SerialNo=8 International Journal of Advanced Computer Science and Applications, http://thesai.org/Publications/IJACSA; Current impact factor: 1.32 Impact Factor & Description - Research Gate. Available from: http://www.researchgate.net/journal/2156-5570_International_Journal_of_Advanced_Computer_Science_and_Applications [accessed Mar 23, 2015]. researchgate: https://www.researchgate.net/journal/2156-5570_International_Journal_of_Advanced_Computer_Science_and_Applications http://thesai.org/Reviewers/Details/3a1e0f12-705c-496d-8f2c-5eca6aea1360

2015г. - Nenkov, N. V., Czvetkov, K. S. An Approach to Subject Area Analysis of an University Training Management System, Proceedings, E-learning Conference’07, IEEE, Computer science education, Turkey, Istanbul, 2007, p. 48 – 51 ISBN: 978-975-6437-75-9 Цитира се в: Маркова Цв. Правeн режим на информационната сигурност, фондация „Национална и международна сигурност”, библиотека „Сигурност”, 22, 2015, монография, 282 стр., ISBN 978-619-7143-03-4, Печатница „Симолини – 94“СД

2015г. - Ненков, Н. В., Ибрям И. И. Обзор на платформите с отворен код RAPIDMINER и KONSTANZ INFОRMATION MINER (KNIME) за обработка, анализ и проучване на данни. Научни трудове, Педагогически колеж, Добрич, т. VI, Университетско издателство „Епископ К. Преславски“, 2013, с. 124-129 Цитира се в: Маркова Цв. Правeн режим на информационната сигурност, фондация „Национална и международна сигурност”, библиотека „Сигурност”, 22, 2015, монография, 282 стр., ISBN 978-619-7143-03-4, Печатница „Симолини – 94“СД

2015г. - Nenkov, N.V., Identification of project ideas for practical applications of models and algorithms of Artificial Intelligence, Business Competences. Volume 6. Edited by I. Spica, Riga: Scientific Institution Business Competence Center, 2014. Цитира се в : Е. Zdravkova, Research of simulators for neural networks through the implementation of multilayer perceptron, Information Technologies, Management and Society, The 13th International Conference in Information Technologies and Management 2015, ISMA University, Riga, 2015, p.55-56, ISSN: 1691-2489

2015г. - Nenkov N V., Ibryam I.I. Issa A. Design and development of an information system for mobile learning using SQL and MYSQL, Conference of National and World Economy, "Application of ICT in the economy and education" (ICAICTEE-2011), Sofia, 2011, p. 392-399. ISBN : 978-954-92247-3-3 Цитира се в: S. Vasileva, Simulations of the Implementation of Primary copy two-phase locking in distributed database systems, Information Technologies, Management and Society, The 13th International Conference in Information Technologies and Management 2015, ISMA University, Riga, 2015, p.138-139, ISSN: 1691-2489

2015г. - Nenkov N V., Ibryam I.I. Issa A. Design and development of an information system for mobile learning using SQL and MYSQL, Conference of National and World Economy, "Application of ICT in the economy and education" (ICAICTEE-2011), Sofia, 2011, p. 392-399. ISBN : 978-954-92247-3-3 Цитира се в: S. Vasileva, Simulations of the Implementation of Primary copy two-phase locking in distributed database systems, COMPUTER MODELLING & NEW TECHNOLOGIES ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814 (on-line), 2015 19(4B) 17-23 http://www.cmnt.lv/en/on-line-journal/2015/2015-volume-19-4

2015г. - Nenkov N.V., Ibryam I., Impetuses and motives for studying HADOOP, HBASE, MONGODB, CASSANDRA, NOSQL in databases and application subject for the informatics and information technology college degree course, Collection of scientific works "MаTТех2012" volume 1, Mathematics, Computer Science and Computer Information Technology. University of Shumen 2012, p.126 – 131, ISSN: 1314-3912 Цитира се в: Ivelin Angelov Vasilev, Basic overview of the main requirements for a Data center, Электронное правительство в регионах: проблемы и перспективы: сб. ст. уча-стников Международной научной Интернет-конференции «Электронное правительство в регионах: проблемы и перспективы»(18-19 декабря 2014). / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия; 2015. – 206 с., с.31-36.

2015г. - Nenkov N.V., Momchev E. A. M., Methodology for the implementation of an information system on ERP in a medium-sized company, Collection of scientific works "MаTТех2012" volume 1, Mathematics, Computer Science and Computer Information Technology. University of Shumen 2012, p.126 – 131, ISSN: 1314-3912 Цитира се в:Ivelin Angelov Vasilev, Centralized Infrastructures Platforms and Services, Электронное правительство в регионах: проблемы и перспективы: сб. ст. участни-ков Международной научной Интернет-конференции «Электронное правительство в регионах: проблемы и перспективы»(18-19 декабря 2014). / Филиал КузГТУ в г. Бе-лово. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия; 2015. – 206 с., с.36-40.

2015г. - Nenkov N. V , Momchev E. A., Zlateva K. R., A Web-based system for management of business by RUBY ON RAILS, Collection of scientific works dedicated to the 130th anniversary of Academician Kiril Popov, Volume 1, Shumen, 2011, p.210- 228., ISSN: 1314-3912 (in Bulgarian). Цитира се в: Elena Lukyanova, The Role, of Internet Communications in the relationship marketing, Information Society Review, 2015, ISMA University, Riga, 2015, p.58-74, ISSN: 1691-9319.

2015г. - Nenkov, N.V. , Ibryam I.I., “A survey of the open source platforms Rapidminer and Konstanz Information Miner (KNIME) for data processing, analysis and mining”, In Proceedings of Pedagogical College, Dobrich, vol. 6, University Publishing House “K. Preslavski”, 2013, pp. 124-129 (in Bulgarian). Цитира се в: Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Gabriela Chotova, Development and role of electronic library in information technology teaching in Bulgarian schools, International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 6, No. 3, 2015 http://thesai.org/Publications/ViewPaper? Volume=6&Issue=3&Code=IJACSA&SerialNo=8 International Journal of Advanced Computer Science and Applications, http://thesai.org/Publications/IJACSA; Current impact factor: 1.32 Impact Factor & Description - Research Gate. Available from: http://www.researchgate.net/journal/2156-5570_International_Journal_of_Advanced_Computer_Science_and_Applications [accessed Mar 23, 2015]. http://thesai.org/Reviewers/Details/3a1e0f12-705c-496d-8f2c-5eca6aea1360

2015г. - Nenkov N.V., Dimitrova, A. S.//Environment ONLINE examination tests, Scientific Session 2013, Collection of scientific works part I, National Defense University "School of Artillery and Air Defense Communications", Shumen, 2014, 131- 139 p., ISSN: 1313-7433 Цитира се в: Boryana Hr. Uzunova – Dimitrova, Comparison of measured by results of the test system used e-learning in Konstantin Preslavsky University of Shumen through practical tasks, COMPUTER MODELLING & NEW TECHNOLOGIES ISSN 1407-5806, ISSN 1407-5814 (on-line), 2015 19(4C) 21-23 http://www.cmnt.lv/en/on-line-journal/2015/2015-volume-19-4

2014г. - Железов, Ст., Е. Мехмед, Н. Ненков, И. Ибрям, Aлгоритми за програмиране на роботехническа система в обучението по изкуствен интелект, Научни трудове, Колеж-Добрич, Шумен, 2013, с. 130 – 138 Цитира се в: Димо М. Малчев, Красимир М. Кордов, WEB-баирана обучаваща система за дистанционно обучение, MAТТЕХ 2014 Сборник научни трудове, Университетско издателство „Епископ К. Преславски”, Т.1, 149-154, ШУ 2014

2007г. - Nenkov, N.V., Yovtcheva, B., Kolev, K., Basically Principles of Distant Education, Annual of Konstantin Preslavski University, Shumen, Faculty of Mathematics and Informatics, Vol. XV C, 2002, pp. 149-157. Цитирана в: B. Stoyanov, K. Cvetkov, K. Kolev, S. Vasileva, M. Grigorova, Electronic Textbook “Study Macromedia Flash MX”, E-lerning, IEEE, Turkey, Istanbul, 2007

2007г. - Stanev, S., Tszonev, I., Nenkov, N., В., Introduction in Computer Science, CDL, University of Shumen, Shumen, Bulgaria, 2007,ISBN: 978-954-577-420-1, 136-175 p. Цитирана в: B. Stoyanov, K. Cvetkov, K. Kolev, S. Vasileva, M. Grigorova, Electronic Textbook “Study Macromedia Flash MX”, E-lerning, IEEE, Turkey, Istanbul, 2007

2006г. - Стойчев С., Ненков Н.В., Разпознаване на обекти по двумерни изображения чрез невронна мрежа, Сб. науч.труд. част V, Автоматика, изчислителна техника и системи за управление, Шумен,1999, с.111-119 Цитира се в : Б. Беджев, Специализирана комуникационна техника, Университетско издателство „Епископ К.Преславски”, Център за дистанционно обучение, Шумен, 2006