КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Преп. д-р Теодора Тихомирова Стояноваабв

Преп. д-р  Теодора Тихомирова Стоянова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Кабинет: Корпус 3, стая 301

Телефон: 054 830495 вътр.141

Email: t.stoyanova@shu.bg

Приемно време: I седмица: петък- от 8 до 10 часа; II седмица: сряда- от 13 до 15 часа

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски", спец. "Математика и информатика" - бакалавър

ШУ "Епископ Константин Преславски", спец. "Системно администриране" - магистър

Месторабота преди постъпване в ШУ

2006 г., ПМГ „Нанчо Попович”, гр. Шумен - учител по информатика

2007 г., ПГССХТ, гр. Шумен - учител по математика и информатика

2010 г., СОУ „Трайко Симеонов”, гр. Шумен - учител по математика и информационни технологии

Заемани академични длъжности

от 2011 до 2015 г. асистент по информатика в ШУ.

от 2017 г. преподавател по информатика в ШУ.

Придобити научни степени

доктор по Информатика - от юни 2018 г.

Водени лекции и/или упражнения

Практикум по информационни технологии

Компютърни мрежи и комуникации

Управление на проекти и компютърни информационни системи

Мултимедийни технологии

Изкуствен интелект

Основи на комуникационната и компютърна техника

Теория на информацията и предаване на данни

Учебна практика във фирма

Студии

2019г. - Стоянова, Т., Железов, С., Методи на текстовата стеганография. Годишник на ШУ“Епископ Константин Преславски“, том ХX С, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2019, стр. 67–92, ISSN 1311-834X.

Статии

2018г. - Янакиева, В., Стоянова, T., Ransomware атаки и противодействие // MAТТЕХ 2018, Сборник научни трудове, том 1, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2018, стр. 189-195, ISSN: 1314-3921.

2017г. - Стоянова, Т., Класификация на рутиращите протоколи в БСМ // Годишник на ШУ“Епископ Константин Преславски“, том XVIII C, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2017, стр. 137-149, ISSN: 1311-834Х.

2016г. - Стоянова, Т., Милев, Ал., Обзор върху подобрените версии на LEACH // MAТТЕХ 2016, Сборник научни трудове, том 1, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, стр. 170-177, ISSN: 1314-3921.

2012г. - Стоянова, Т., Милев, Ал., Сравнителен анализ на алгоритми за рутиране в безжични сензорни мрежи // MAТТЕХ 2012, Сборник научни трудове, том 2, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2012, стр. 36-41, ISSN: 1314-3921.

Доклади

2016г. - Стоянова, Т., Милев, Ал., Сигурност в безжичните сензорни мрежи // Международна научна конференция УНИТЕХ 2016 – Габрово, том II, Университетско издателство „Васил Априлов“ – Габрово, 2016, стр. 70-74, ISSN: 1313-230Х.

Урок №4 по "Основи на информатиката", ЛУ
Как се вмъкват обекти използвайки LibreOffice Writer


Урок №5 по "Основи на информатиката", ЛУ
Как се създават таблици в текстов документ, използвайки LibreOffice Writer.