Доц. д-р Маргарита Владимирова Василеваабв

Доц. д-р  Маргарита Владимирова Василева

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 213

Телефон: 0898 49 11 99

Email: margovasileva@gmail.com, m.v.vasileva@shu.bg

Приемно време: вторник 12-14 ч.

Завършен университет, специалност

БЕЛОРУСКИ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ, МИНСК, СССР, ФАКУЛТЕТ ПО ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, МАТЕМАТИКА - ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОФИЛ

Месторабота преди постъпване в ШУ

НВУ „В. ЛЕВСКИ”, ФАКУЛТЕТ “АРТИЛЕРИЯ, ПВО И КИС”, ШУМЕН, „КАТЕДРА “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”,

Заемани академични длъжности

АСИСТЕНТ, СТАРШИ АСИСТЕНТ, ГЛАВЕН АСИСТЕНТ, ДОЦЕНТ, РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”

Придобити научни степени

ДОКТОР ПО Н.С. 01.01.12. ИНФОРМАТИКА

Водени лекции и/или упражнения

ИНФОРМАТИКА, ПРОГРАМНИ ЕЗИЦИ И СИСТЕМИ, МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ, ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМИРАНЕТО, ДИСКРЕТНИ СТРУКТУРИ, СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НА АЛГОРИТМИ, ОФИС СИСТЕМИ

Области на научни интереси

МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ, МЕТОДИ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ, NP - ПЪЛНИ ЗАДАЧИ, ТЕОРИЯ НА РАЗМИТИТЕ МНОЖЕСТВА

Специализации

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА КЪМ БАН, ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ И ПРОГРАМИРАНЕ

БЕЛОРУСКИ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ, МИНСК, СССР, ФАКУЛТЕТ ПО ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА, КАТЕДРА ПО АСУ, МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ

Курс "Компютърни комуникации и дистанционно обучение" - сертификат 067/28.02.2013г., Национален военен университет "В. Левски"

Участия в международни и национални научни проекти

1. Проект BG 051 PO 001-4.3.04-0020 "Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение в Шуменския университет "Епископ Кoнстантин Преславски", чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение".

2. Проект BG51РО001-3.3.06-0003 "Изграждане на устройчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки"

3. Проект BG051PO001-4.3.04-0016 „Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален военен университет „Васил Левски”

4. Проект BG051PO001-3.1.07-0011 „Актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново в съответствие с изискванията на пазара на труда”

5. Проект BG051РО001-3.3.07-0002 „Студентски практики”

6. Проект 16-06-14022 Российского гуманитарного научного фонда Росийской федерации Организация XXV всероссийской конференции "Теория и практика измерения и мониторинга компетенций и других латентных переменных в образовании"

Заемани ръководни позиции

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”, НВУ

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА “КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА”, НВУ

Организационна дейност

Организация XXV всероссийской конференции "Теория и практика измерения и мониторинга компетенций и других латентных переменных в образовании", Сочи, 2016

Членства в научни организации

“СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, КЛОН ШУМЕН, СЕКЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКА”;

EUROPEAN ACADEMY OF NATURAL HISTORY;

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ.

Държавни и/или научни награди

НАГРАДА - СРЕБЪРЕН ЗНАК "ПРОФЕССОР РАЕ" ОТ РУСКАТА АКАДЕМИЯ ПО ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

HONORIS CAUSA OF INTERNATIONAL ACADEMY OF NATURAL HISTORY

Монографии

2008г. - Василева М. Размити множества. Теория и практика.Военно издателство, Троян, 2008. ISBN 978-954-9681-33-8

Учебници

2013г. - СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ, НВУ, 2013 ISBN 978-954-753-136-9

2013г. - ОФИС СИСТЕМИ, ШУ, 2013

2008г. - Василева М. Дискретни структури. Военно издателство, Троян, 2008. ISBN 978-954-9681-33-1

Статии

2010г. - Василева М. Об одной задаче управляемости. Международная научная конференция „Наука и образование в современной России”, 15-18 ноября 2010 г. Москва Россия. Журнал "Успехи современного естествознания" №4 2011. ISSN 1681-7494. Импакт-фактор РИНЦ 2012 = 0,244

2008г. - Василева М. О точечной полноте систем уравнений в частных производных гиперболического типа. Журнал „Современные проблемы науки и образования”, 3, 2008.стр. 128-133, ISSN - 1817-6321. Импакт-фактор РИНЦ 2012 = 0,105

2008г. - M. Vasileva, M. Yonikovski. Estimation of repeatability coefficient for milk productivity of cows from Holstein-friesian population in Bulgaria. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 11, 3, 2008, (408-420). ISSN - 1311 - 0489

Доклади

2016г. - Maslak А., Pozdniakov S., Osipov S., Rybkin R., Vasileva, M.; Lisova, T. Comparative Analysis Of Creative Self-Efficacy Of Higher. Education Students In Russia, Ukraine, And Bulgaria. ECER 2016 "Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researcherst University College Dublin from 22-26 August, 2016

2015г. - Margarita Vasileva, Milena Lambeva. Analysis of the objectivity of assessment in the field of distance learning. DEFENSE TECHNOLOGY FORUM 2015.

2015г. - Margarita Vasileva, Boryana Uzunova-Dimitrova. Intelligent methods in the field of e-learning. Evaluation of student written works. International Conference on e-Learning’15, Berlin, 2015

2014г. - Маргарита Вл . Василева , Милена Хариева Ламбева. Поуки от практиката: тестов контрол на знанията на обучаемите. НВУ, Научна сесия 2014 «Отбранителни технологии - Шумен 2014».

2014г. - Василева М., Узунова – Димитрова Б. Поуки от практиката. Анализ на резултатите от използването на системата за ДО в ШУ. НВУ, Научна сесия 2014 «Отбранителни технологии - Шумен 2014».

2014г. - Василева М., Узунова – Димитрова Б., Алиев Д., Алиев С. Зекерие Г. Примерна архитектура на интелигентна система за тестов контрол на знанията. НВУ, Научна сесия 2014 «Отбранителни технологии - Шумен 2014».

2013г. - Василева М. NP – пълни задачи: оптимален разкрой и задача за раницата. НВУ, Научна сесия 2013.

2013г. - Василева М., Узунова Б Практически аспекти на приложението на модела на Раш за интерпретация на резултати от тестова проверка на знанията на обучаемите. НВУ, Научна сесия‘2013

2013г. - Василева М., Узунова Б Проблеми при тестово изпитване: избор на схема за оценяване. НВУ, Научна сесия‘2013

2013г. - Василева М., Узунова Б. Нечеткое моделирование процесса аттестации научно-педагогических кадров. V научно-практическая конференция „Международные системы аттестации научно-педагогических кадров“, 26 - 30.09.2013 гр. Сочи, Русия.

2013г. - Василева М. Модель Раша и оценка курсовых работ в вузах. IX международная научная конференция «Перспективы развития вузовской науки и образования“, 26 - 30.09.2013 гр. Сочи, Русия.

2011г. - Василева М. Математическото моделиране във военната област. Научна конференция „Military Technologies and Systems - 2011"на института по отбрана, София, декември 2011

2010г. - Василева М. Социальные проблемы обучения компьютерных инженеров в условиях трансформации стран Восточной Европы к основам рыночной экономики. Международная научная конференция „Россия и славянский мир в контексте многополярности”, пленарный доклад, Славянск на Кубани, Россия, август, 2010. Материалы VII международной конференции „Россия и славянский мир в контексте многополярности”, часть IV, разделы V - VI Славянск на Кубани, Россия, август, 2010

2010г. - Василева М. Андреева И. Моделиране и оценка на латентни променливи в социалната сфера. НВУ „В. Левски”, Факултет „А, ПВО и КИС”, Научна сесия 2010. Научна сесия 2010. Сборник научни трудове. Част II, Шумен, 2010

2008г. - Василева М. Проблеми при преподаване на информационните технологии за непрофилните специалности. НВУ „В. Левски”, Факултет „А, ПВО и КИС”, Научна сесия 2007. Сборник научни трудове. Част I, Шумен, 2008

2008г. - Андреева И., Василева М. Основни направления в политиката на България по заетостта за изпълнение на европейската стратегия по заетост. НВУ „В. Левски”, Факултет „А, ПВО и КИС”, Научна сесия 2007. Сборник научни трудове. Част II, Шумен, 2008

2008г. - Василева М. Приложение на модела на Раш за оценка на дипломните работи във ВУЗ. Годишната научна конференция на ВА „Г.С. Раковски”, София, 2008. Сборник „Ролята на военното образование, следдипломната квалификация и научните изследвания за повишаване на оперативните способности на въоръжените сили на Република България”, София, 2008

Други публикации

2008г. - Колектив Методика за ръководство, разработване, рецензиране и защита на дипломни работи. НВУ “В. Левски”, Факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен,, 2008.

Дискретни структури
Дискретни структура


Размити множества
Размити множества