КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Хон. доц. д-р Йордан Николов Ивановабв

Хон. доц. д-р  Йордан Николов Иванов

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 317

Телефон: 054 830495 вътр.138

Email: yordan_5@abv.bg, y.nikolov@shu.bg

Приемно време: вторник 10-12 ч.

Завършен университет, специалност

СУ”Климент Охридски”

Факултет по математика и информатика

Специалност математика-педагогически профил

Квалификация-математик, преподавател в средните училища

Месторабота преди постъпване в ШУ

01.09.1970-01.09.1971 Окръжна станция на младите техници - гр. Русе

Зав.отдел Русенска ученическа академия

01.09.1971-31.08.1975 Техникум по речно корабостроене и корабоплаване”Антон Иванов” - гр. Русе

учител по математика

01.09.1975-29.12.1977 Математическа гимназия „Баба Тонка” - гр. Русе

учител по математика

Заемани академични длъжности

асистент-1977

главен асистент-1984

доцент-2001

Придобити научни степени

доктор по методика на обучението по математика - 1990

Водени лекции и/или упражнения

Училищен курс по геометрия

Специална и частна методика на обучението по математика

Развитие на мисленето в обучението по математика

Области на научни интереси

Методика на обучението по математика

Педагогика

Психология

Специализации

01.05.1984-10.06.1984

Краткосрочна специализация в катедра Математика и методика на обучението по математика в КГПИ А.М.Горки, гр.Киев, Украйна

10.01.1982-10.02.1982

Краткосрочна специализация в катедра Математическо образование на СУ

01.01.1980-01.07.1980

Английски езиков курс по системата 901 във ВПИ гр.Шумен

01.09.1974-31.08.1975

Блок Д`- следдипломна квалификация по методика на обучението по математика в СУ

Квалификация магистър, учител-специалист по математика

Участия в международни и национални научни проекти

Разработване на система за оценка на качеството на средното образование-2010

/проект на МОМН по оперативна програма: Развитие на човешките ресурси\"2007-2013/

ПРОЕКТ BG051 PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

ПРОЕКТ BG051 PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики"

Заемани ръководни позиции

Ръководител на катедра Методика на обучението по математика и информатика - 1991-1992; от 2004-2014

Организационна дейност

Член на контролния съвет на ШУ

Член на комисията по безопасност на труда в ШУ

Зам. Председател на ФУНИС в ШУ

Зам. Председател на секцията на СМБ в гр.Шумен

Членства в научни организации

СУБ

СМБ

Дисертации

1990г. - Развитие продуктивного мышления учащихся при обучения геометрии в 6 - 7 кл.: Hа материале болг. осн шк.: автореферат. - Киев, 1990. - 246 с

Учебници

2015г. - Иванов, Й., Д., Станков., С., Първулов Увод в специалността – второ преработено издание, Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, Шумен 2015г., 328с.

2013г. - Елементи от комбинаторика, теория на вероятностите и статистика в училищния курс по математика, ISBN: 978-954-577-783-7, Център за дистанционно обучение на ШУ "Епископ Константин Преславски", http://cdo.shu.bg (в съавторство с Павлова, Н., Х)

2013г. - Училищен курс по геометрия, ISBN: 978-954-577-694-6, Център за дистанционно обучение на ШУ "Епископ Константин Преславски", http://cdo.shu.bg (в съавторство с Павлова, Н., Х.)

2012г. - 7. Иванов, Й., Д., Станков., С., Първулов Математика за кандидат студенти., трето основно преработено издание., Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, Шумен 2012г., 328с.

2007г. - Увод в специалността: - Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2007. – 236 стр. (в съавт. с Д. Станков и С. Първулов)

2005г. - Математика за кандидатстуденти: - Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2005. – 328 стр. (в съавт. с Д. Станков и С. Първулов)

2003г. - Математика, Учебно помагало за държавен зрелостен и кандидатстудентски изпит в четири части. Ч. IV: 20 примерни теми за матура с решения.-Пловдив, Летера,2003.-93 стр. (в съавт. с Л. Портев, Ив. Иванов, Р. Маврова, В. Милушев, Хр. Павлов, А. Портева)

2002г. - Методическо ръководство за семинарни упражнения по Методика на математиката. – Шумен, УИ “Еп. К. Преславски”, - 163 стр. (В съавт. с Л. Портев, Ив. Иванов, С.Първулов, Т. Трайчев)

2000г. - Училищен курс по математика – геометрия: Част I: Планиметрия. – Шумен, Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, 2000. - 236 с

1999г. - Математически практикум: УИ “Еп. К. Преславски” – Шумен, - с. 183 (В съавт. с А. Моллов и С. Първулов)

1988г. - Ръководство за упражненията по Основи на учи¬лищ¬ния курс по математика: геометрия. - Шумен: ВПИ, 1988. - 233 с. (В съавт. с Г. Георгиев, Р. Петрова)

1984г. - Материали за извънкласна работа по математика. - Търговище: ОСМТ, 1984. - 105 с. (В съавт. с А. Моллов, Р. Петрова)

Учебни помагала

2004г. - Математика, Учебно помагало за държавен зрелостен и кандидатстудентски изпит в четири части. Ч. II: Геометрия.-Пловдив, Летера, 2004.-200 стр. (в съавт. с Л.Портев, Ив. Иванов, Р. Маврова, В. Милушев, А. Портева, А. Салиев)

2004г. - Математика, Учебно помагало за държавен зрелостен и кандидатстудентски изпит в четири части. Ч. III: Функции. - Пловдив, Летера, 2004. -152 стр. (в съавт. с Л.Портев, Ив. Иванов, Р. Маврова, В. Милушев, А. Портева, А. Салиев)

Студии

2015г. - Вълкарева, Р., Иванов, Й. Н. – Евристична дейност при решаване на задачи за лица на равнинни фигури в 10 клас, Сборник статии "Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти", УИ "Епископ К. Преславски", ДИКПО Варна, 2015 (под печат)

Статии

2014г. - Илиева, Н., Йордан Н. Иванов – Ролята на координатния метод за развитие на мисленето в обучението по геометрия, Сборник научни трудове Национална конференция с международно участие MATTEX 2014, Шумен, 2014, т.1, стр. 221-229

2014г. - Илиева, Н., Йордан Н. Иванов – Приложение на координатния метод в обучението по стереометрия, Сборник научни трудове Национална конференция с международно участие MATTEX 2014, Шумен, 2014, т.1, стр. 230-237

2013г. - Николов, Й. Технология создания вариантов для единого государственного экзамена по математике, Дидактика математики: проблеми i дослiдження : мiжнародний збiрник наукових робiт, Донецьк: ДонНУ, 2013, Вип.40, с. 239-247.

2012г. - Николов, Йордан, В. Забрански. Вътрешно оценяване по стереометрия в 12 клас. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2012", Шумен, 2012г., том 1, стр. 273-280

2012г. - Иванов, Й., Тончева, Н., Стандарты внутреннего оценивания по математике в 12 классе, Мiжнародна науково-практична конференцiя “Проблеми та перспективи фаховоi пiдготовки вчителя математики”, 6-27 квiтня 2012 г., Вiнниця, УКРАIНА , с.28-30

2011г. - Иванов, Й., Забранский., В Андрагогическая основа методической подготовки будущих учителей математики, Сборник научни трудове Национална конференция с международно участие „40 год. Шуменски университет 1971-2011”, Шумен, 2011, стр. 167-172.

2011г. - Забранский, В., Иванов, Йордан Н. Организация самостоятельной работы будущих учителей математики в процессе их методической подготовки в условях андрагогического подхода, Сборник научни трудове, Национална конференция с международно участие „40 год. Шуменски университет 1971-2011”, Шумен, 2011, стр. 172-176.

2011г. - Николов, Йордан, Забрански, В., Сравнителен анализ на учебниците по математика за 7 клас, Сборник научни трудове посветени на 130 годишнината от рождението на академик Кирил Попов. УИ „ Еп. К. Преславски“, Шумен, 2011, ISSN: 1314-3921, стр. 312-316.

2011г. - Колева, Й., Иванов, Йордан Н. Методическа реализация на интерактивни методи при изучаване на темата „Синусова и косинусова теорема“, Сборник научни трудове Национална конференция с международно участие „40 год. Шуменски университет 1971-2011”, Шумен, 2011, стр. 176-183.

2011г. - Иванов, Иван Ст., Иванов, Йордан Н., Тончева, Н., Тодор Л. Трайчев Реализация на методичен анализ на учебна литература, Сборник научни трудове посветени на 130 годишнината от рождението на академик Кирил Попов. УИ „ Еп. К.Преславски“, Шумен, 2011, ISSN: 1314-3921, стр. 329-333.

2011г. - Нiколов, Й., Про навчаниия складочiв тестовыхзадач. Мiжнародна науково-практична конференцiя “Актуальнi проблеми теорii i методики навчання математики”, НПУ iменi М.П.Драгоманова, Киiв, 2011, УКРАIНА , с.72-73

2010г. - Николов, Й., Забрански, В., Текстовые (сюжетные) задачи, как средство формирования приемов математического моделирования,Научно-практическа конференцияс международно участие „Иновации в образованието”, 4-7 Юни 2010, Варна,//в сб. Иновации в образованието, УИ ”Еп.К.Преславски”, Шумен, 2010 с.682-691

2010г. - Николов, Й., Момчева, Г., Иновацийте и учителят по математика ,Научно-практическа конференция с международно участие „Иновации в образованието”, 4-7 Юни2010, Варна ,//в сб. Иновации в образованието, УИ ”Еп.К.Преславски”, Шумен, 2010 с.691-699

2010г. - Николов, Й. , Д.Кючукова. Резултати от изследване на учебници по математика за 8. клас// Синергетика и рефлексия в обучението по математика, Доклади наюбилейната международна конференция Бачиново, 10-12 септември, 2010, University Press „Paisii Hilendarski”, Plovdiv, 2010, с.239-248

2009г. - Николов, Й. Логически кръг в учебник по математика // Сборник научни трудове посветен на 105 годишнината от рождението на пионерите на компютърнататехника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, ШУ, Шумен, 2009, с 118-120

2009г. - Николов. Й. Проблемы внешнего контроля обучения математике в Болгарии.// „HEURISTIC TEACHING OF MATHEMATICS”, International scientific and methodicalconference, Donetsk 1-3 october 2009, с 326-328

2008г. - Николов. Й., Иванов,Ив., Тончева, Н., Трайчев, Т., Реализация на Методичен анализ на учебна литература Илюстрация върху учебниците по Математика за 6-тиклас, Научно-практическа конференция “Предизвикателства на съвремието и качеството на образованието, Община Шумен, 2008, /под печат/

2007г. - Об усовершенствовании системы квалификации учителей математики в Болгарии. // Мiжнародна науково-практична конференция Математична освiта в Украiнi:минуле, сьогодення, майбутне, Киiв, НПУ, 2007, с. 234 – 235 (в съавт. с Ив. Иванов)

2007г. - О подготовке студентов по дисциплине “Методика обучения по математике”. // Мiжнародна науково-практична конференция Математична освiта в Украiнi: минуле,сьогодення, майбутне, Киiв, НПУ, 2007, с. 182 – 183 (в съавт. с Ив. Иванов)

2007г. - Hиколов, Й., Станков,Д., Първулов,С.,Увод в специалността: - Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2007. –236 с

2007г. - Hиколов, Й.,Иванов,Ив., Об усовершенствовании системы квалификации учителей математики в Болгарии. // Мiжнародна науково-практична конференцияМатематична освiта в Украiнi: минуле, сьогодення, майбутне, Киiв, НПУ, 2007, с. 234 – 235

2007г. - Hиколов, Й. Иванов,Ив., О подготовке студентов по дисциплине “Методика обучения по математике”. // Мiжнародна науково-практична конференция Математичнаосвiта в Украiнi: минуле, сьогодення, майбутне, Киiв, НПУ, 2007, с. 182 – 183

2006г. - Програма по математика за придобиване на четвърта професионално – квалификационна степен // Образование и квалификация на педагогическите кадри –развитие и проекции през XXI век, Сборник статии, 50 години ДИПКУ – Варна, Варна, 2005 , II том, УИ “Еп. К. Преславски”, 2006, с. 99-103 (В съавт. с Ив. Иванов, Н. Тончева)

2006г. - Особый взгляд на задачи конкурсных экзаменов // Дидактика математики: проблеми i дослiджения, Мижнародний збiрник наукових робит, Дон НУ, Донецк, 2006,випуск 25, с. 75-80

2006г. - Тестове или теми на приемните изпити по математика във ВУЗ // Юбилейна научна сесия с междунаросно участие “125 години Морско училище, Варна, 17-18 май2006 (в печат) (в съавт. с В. Я. Забрански)

2006г. - Магистерская работа по методике математики // Юбилейна научна сесия с междунаросно участие “125 години Морско училище, Варна, 17-18 май 2006 (в печат) (всъавт. с В. Я. Забрански)

2005г. - Nikolov J.I. Up-dating the program in mathematics for acquiring fifth professional-qualification degree, International Conference on Mathematics Education, 3-5 June 2005,Svishtov – Bulgaria, pp.368 – 371 (в съавт. с Ив. Иванов, Н. Тончева)

2005г. - Върху проблемите за придобиване на трета професионално-квалификационна степен по математика // Научни трудове, Том 44, серия 6.1. Математика,Информатика, Физика, РУ “Ангел Кънчев, 2005, с. 64-67. (в съавт. с Ив. Иванов и Н. Тончева)

2005г. - Об учебных программах для развития мышлении в обучении математике // Мiжнародной науково-методичноi конференцii “Евристичне навчання математики”, 15-17листопада 2005, Збiрник тез доповiдей, Донецк, 2005, с. 240-241

2004г. - Върху обучението в съставяне на системи от задачи. // Международна конференция, Варна, 5-7.07., (в печат)

2004г. - Видеозанятия по математике – средство формирования професиональных умений студентов // Дидактика математики: Проблеми i дослiдження, Мижнароднийзбирник наукових робит, Донецк, 2004, випуск 22, с. 44-49 (в съавт. с Р. Петрова, Ив. Иванов, М. Божидарова, С. Първулов, Т. Трайчев, Н. Тончева, С. Стефанов)

2003г. - Върху избора на учебник по математика за 9 клас - задължителна подготовка. // Научни трудове, Том III Д, УИ “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2003, с. 53-56. (В съавт.с К. Митева)

2003г. - Върху системите за конкурсен изпит по математика след завършен седми клас. // Научни трудове, Том III Д, УИ “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2003, с. 57-59. (Всъавт. с К. Димитрова)

2003г. - Върху развитието на мисленето в обучението по математика в VI – VIII клас. // Математика и методика на обучението по математика и информатика, Сборникнаучни трудове, УИ “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2003, с. 42-43

1999г. - Върху композирането на теми по математика за приемни изпити във ВУЗ. // Математика и математическо образование, София, 1999, с. 253-257

1999г. - За преформулирането на теореми в обучението по геометрия. // Висша математика и информатика, Автоматика, изчислителна техника и системи за управление,Сборник Научни трудове, ВВОУ, кн. 65, Велико Търново, 1999, с. 72-75. (В съавт. с Ал. Павлов)

1999г. - Формиране и развитие на елементи от продуктивното мислене на учениците чрез външно-предметна дейност по геометрия в 7 клас. // Проблеми по организацията,управлението и методиката на обучение във висшите военни училища, Сборник научни трудове, ВВУАПВО, Т. 1, Шумен, 1999, с. 110-117

1998г. - Върху организацията на дейността на учителя по първоначалното усвояване на твърдения в учебния процес по стереометрия. // Проблеми по организацията,управлението и методика на обучение във висшите военни училища. Математика. Филологии. Сборник научни трудове ВВУАПВО, Т. I, 1998, Шумен, с. 133-140. (В съавт. с Б. Гилев)

1998г. - Структурирование учебного материала и его влияние на реализацию целей обучения. // Годишник ШУ, Природоматематически науки, Т. XIV B, Шумен, 1998, с.38-50. (В съавт. с В.Т. Чепига)

1998г. - Върху избора на учебник по геометрия за 7 клас. // Годишник на Факултета по математика и информатика, ШУ “Еп. К. Преславски”, Т. II, Шумен, 1998, с. 99-103. (Всъавт. с Д. Младенова, Т. Славчева)

1998г. - Анализът на методическата подготовка на студентите по математика като предпоставка за повишаване на квалификацията им като учители. // Квалификацията научителите - реалности и перспективи, Сборник доклади МОН, Варна, 1998, с. 159 - 164. (В съавт. с Ал. Павлов)

1996г. - Hякои условия за развитие на мисленето в об¬уче¬ни嬬то по математика от 6 до 8 клас. // Годишник на Факултета по математика и информатика, СДК, ШУ\"Епископ Констанитн Преславски\", Т. 1, 1996, Шумен, с. 103-109. (В съавт. с Т. Славчева)

1996г. - Върху динамиката на геометричните ситуации в учебния процес по математика. // Юбилейна Научно-практическа конференция, Сборник доклади ПУ, Кърджали,1996, с. 141-145

1996г. - Една идея за преодоляване на логически “праг” в учебника по математика за 7 клас. // Годишник на Факултета по математика и информатика, СДК, ШУ “Епископ К.Преславски”, Т. I, 1996, Шумен, с. 155-159. (В съавт. с Т. Славчева)

1995г. - Върху реализацията на геометричните ситуации в учеб¬ни¬ците по математика. // Учебните програми и учебниците в ср. общообраз. у-ще в контекста на образов.Стратегии, ИПКУ - Стара За¬го¬ра, Т. III, 1995, с. 62-70

1995г. - За някои типове задачи, свързани с използване на свойст¬ва на еднаквостите в училищния курс по математика. // При¬ло¬же¬ние на математиката викономиката и проблеми на обучението по мате¬мବтика и информатика, Сб. докл. ВФСИ, Свищов, 1995, с. 287-293. (В съавт. с Ал. Павлов)

1995г. - За преподаването на темата \"Метод на подоб¬нос¬ти¬те при решаване на построителни задачи\". // Приложение на ма¬те¬ма¬ти¬ка¬та викономиката и проблеми на обучението по математика и ин¬фор¬ма¬ти¬ка, Сб. докл. ВФСИ, Свищов, 1995, с. 294-299. (В съавт. с Ал. Павлов)

1994г. - Линейна функция. // Елементарна математика - оме¬га, 1994, № 1-2, с. 28-34. (В съавт. с Ал. Павлов)

1994г. - Една илюстрация на процесите на анализ и синтез при решаване на методични задачи. // Математика и математическо образование, София, с. 442. (В съавт. с Ал.Павлов)

1993г. - Върху динамичното моделиране на учебната дейност по ма¬те¬матика. // Методология, моделиране, компютри, Т. V, В. Търново, 1993, с. 87-92

1993г. - Върху изучаването на алгоритми в училищния курс по ма¬тематика. // Математика и математическо образование, София, 1993, с. 252-259. (В съавт. с Ал. Павлов)

1993г. - Върху програмата по елементарна геометрия за сту¬ден¬т謬те от специалност математика и информатика. // Hауч. - метод. конф. пробл. обуч. ВУЗ, ХХ, Пловдив,1993, Ч. I, с. 117-119

1993г. - Върху усвояването на теореми по стереометрия в Х клас. // Приложение на математиката и икономиката и проблеми на обуче¬ние¬то по математика иинформатика, ВФСИ, Свищов, 1993, с. 103-104

1993г. - Обучаване в евристична дейност чрез системи от задачи. // Образованието и личността, Шумен, 1993, с. 144-145

1992г. - Първи признак за подобност на два триъгълника. // Елементарна математика - омега, 1992, № 1 - 3, с. 54-62. (В съавт. с Ал. Павлов)

1992г. - Методическа характеристика на подготовката на студентите по математика след завършване на стажанската практика. // Проблеми на образованието вдемократизиращото се общество, ПИ, Смолян, , с. 162 (В съавт. с Ал. Павлов)

1992г. - Цели и съдържание на семинарните упражнения по УКМ – II. // Проблеми на образованието в демократизиращото се общество, Смолян, , с. 165 (В съавт. с Ал.Павлов)

1991г. - Динамика на учебните задачи по математика. // Обучението по математика и информатика, 1991, № 2, с. 1-5. (В съавт. с В. Забрански)

1991г. - Втора година задочна математическа школа. // Математическа мисъл, Русе, , N 1, с.10 - 13

1990г. - Обучение учащихся 7 кл. осуществлению допольнительных построений - средство развития их продуктивного мышления. // Математика и математ. Образование,София, 1990, с. 527-532. (В съавт. с З. Слепкань)

1990г. - Развитие продуктивного мышлении школьников при обучении математике как компонент их самореализации. // Пробл. самореализациi особеностi в педвузi iзагальноосвитиi школi, КДПИ, Киiв, 1990, с. 44-45

1990г. - Технологiя розробки методики ознакомления учнiв в структурами даних на уроках iнформатики. // Використання новоi iнформацiйноi технологii у навчальномупроцесi, Збiрник наук. праць. Киiв, РНМК, 1990, с. 150 ¬161. (Авт. колектив)

1989г. - Върху обучението в аналитико-синтетична дейност в 7 клас. // Математика и математ. Образование, София, 1989, с. 715-721. (В съавт. с З. Слепкань)

1985г. - Един опит за оптимизиране натовареността на учени¬ци¬те по математика. // Усъвършенствуване на квалификационната дейност с педагог. кадри. 2. София,1985, с. 182-192

1984г. - Оценката по математика - възможност за приложение на идеите на Л. С. Виготски. // Известия ОHИИО, IV,Русе, 1984, Ч. I, с. 116 -118

1984г. - Точни решения на нелинейни гранични задачи от ди¬фузионен тип. // Год. ВУЗ, Приложна математика. Т. 20. София, 1984, Кн. 1, с. 209-217. (В съавт. с Г. Вълков,М. Радкова)