Хон. проф. д.м.н. Рони Нисим Левиабв

Хон. проф. д.м.н.  Рони Нисим Леви

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Кабинет: Корпус 3, стая 209

Телефон: ....

Email: levy@fmi.uni-sofia.bg

Приемно време: ...

Завършен университет, специалност

ФММ на СУ, 1964 - 1969, Математика

Месторабота преди постъпване в ШУ

ФМИ на СУ "Кл. Охридски"

Заемани академични длъжности

1974 -1985 асистент към ФМИ на СУ

1985 - 2008 Доцент към ФМИ на СУ

2008 - Професор към ФМИ на СУ

1986 - 2008 доцент към ФМИ на ШУ "К. Преславски" (съвместител)

2008 - професор към ФМИ на ШУ "К. Преславски" (съвместител)

Придобити научни степени

кандидат на физ-мат науки: МГУ - Москва, 1973 г.

доктор на науките по математика - София, 1988 г.

Водени лекции и/или упражнения

Задължителни: Математически анализ, Диференциални уравнения

Избираеми: Вариационно смятане, Математически методи за обработка на сигнали - преобразование на Фурие и уейвлети, Алгебраична и хомотопична топология, Диференцируеми многообразия и теория на Морс, Диференциални форми и анализ върху многообразия. К-теория и теорема за индекса.

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

University of South Florida, Тампа, Флорида, 1.01. - 31.04.1993

Области на научни интереси

Теория на операторите, К-теория, Алгебраична топология, Особености на аналитични многообразия.

Специализации

Oxford, St. Katherine college, 1984. р-л професор M. F. Atiyah.

Max-Plank-Institut fur Mathematik, Бон, Германия, 1.01. - 31.03.1994.

Участия в международни и национални научни проекти

Проект ММ-054 с МОН - 1989 - 1994 г. (ръководител)

Проект No 1401, октомври 2004 – юни 2009 г. с ФНИ на МОН:

Геометрия на банаховите пространства и оператори, свързани с нея

Проект по програмата Комениус 2.1 (Contract No

118982-CP-1-2004-1-GR-COMENIUS-C21) 1.10.04 - 31.12.07

CalGeo: Teaching Calculus Using Dynamic Geometric Tools

Проект DDVU 02/91 на МОМН 2010 г.

Нелинейни уравнения и спектрална тория на операторите

Заемани ръководни позиции

• член на НС на ИМ : 1987 -1990 г.

• член на ФС на ФММ: от 1991 г.

• член и научен секретар на Президиума на ВАК: 1992 г.

• член на Подкомисията по Математика към ВАК: 1993 - 94 г.

• Заместник председател на Подкомисията по Математика към ВАК: 1999 г. – 2003 г.

• член на СНС по Математика и Механика: 1995 - 1999 г.,

• Заместник председател на СНС по Математика и Механика: 2004 г. до 2010 г.

• Ръководител катедра “Мат. Анализ” на ФМИ към СУ : от 2001 г. до 2010 г.

• Зам. декан на ФМИ към СУ по научната работа и работата с докторанти: от 2007 г. до 2011 г.

Дисертации

1988г. - Докторска дисертация: СНС по Математика, ”Спектрална теория на комутиращи оператори и К-теория”

1973г. - Кандидатска дисертация: МГУ - Москва, ”Върху съвместния спектър на комутиращи оператори”

Учебници

2012г. - Диференциално смятане на функции на много променливи, достъпна на сайта на ФМИ на СУ

2005г. - Диференциално и интегрално смятане – функции на една променлива (в съавторство с П. Джаков, Р. Малеев, С. Троянски), изд

Статии

2012г. - Новое доказательство теоремы об автоморфизмах банаховых алгебр, Вестник МГУ, Москва, 172 , т. 4, 71-72

2012г. - A new proof of the Grauert direct image theorem, PAMS, v.87 n 3, 535-542

2008г. - Riemann-Roch theorem for higher bivariant K-functors, Annales d’Institute Fourier, т. 58 (2008), fasc. 2, 571 - 601

2007г. - On the Fredholm and Weyl spectrum of several commuting operators, Journal of Int. Eq. and Op. Theory, 59(2007), 35 - 51

2004г. - Note on the Curvature and Index of an Almost Unitary Contraction Operator, J. of Int. Eq. and Op. Th., v. 48, 4, 553-555, Април

1995г. - Spectral picture and index invariants of commuting n-tuples of operators, Proceedings of the Conference on Multivariate Operator Theory, Seattle, July 1993, ContemporaryMathematics 185 (1995), 219 - 236

1994г. - Functional-analytic approach to Riemann-Roch theorems, препринт 94/28 на Max-Plank-Institut fur Mathematik, March

1989г. - Algebraic and topological K-functors of n-tuples of operators, Journal of Operator Theory, v.21(1989), 219-253

1988г. - Спектрална теория на комутиращите оператори и К-теория, докторска дисертация, Софийски Университет

1987г. - The Riemann-Roch theorem for complex spaces, Acta Math., v. 158(1987), 149-188

1983г. - Когомологические инварианты наборов операторов, Функциональный анализ и его приложения, Москва, т.17 ? 3 (1983), 79-80

1981г. - Notes on the Taylor spectrum of commuting operators, Banach center publ. VIII "Operator theory", Warsaw 1981, 321-332

1981г. - On the infinite-dimensional free resolutions of coherent sheaf, Proceedings of the conference on Complex analysis and appl.- Varna 1981, 365-374

1977г. - Спектральный анализ сильно замкнутых инвариантных подпространств и совместные спектры операторов, Serdica v.3 (1977), 336-343

1975г. - О сингулярных точках обобщенных мер, Функциональный анализ и его приложения, Москва, т.9 ? 2 (1975), 79-80

1973г. - О совместных спектрах коммутирующих операторов, Кандидатска дисертация, МГУ - Москва

1972г. - Об автоморфизмах банаховых алгебр, Функциональный анализ и его приложения, Москва, т.6 ? 1(1972), 16-19