Гл. ас. д-р Цоньо Георгиев Цоневабв

Гл. ас. д-р  Цоньо Георгиев Цонев

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Кабинет: Корпус 3, стая 210

Телефон: 054 830495 вътр.112

Email: tz.tzonev@shu.bg

Приемно време: Сряда 13:00 - 15:00 ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет Епископ Константин Преславски - 1994 г.

Специалности Математика и Математика и информатика

Заемани академични длъжности

Асистент от 1994 г. до 1999 г.

Старши асистент от 1999 г. до 2008 г.

Главен асистент от 2008 г.

Придобити научни степени

31.10.2013 г. - Доктор по математически анализ

Водени лекции и/или упражнения

I семестър на 2018/2019 учебна година

Лекции по Анализ, специалност Бизнес математика, 2 курс

Упражнения по Диференциални уравнения, специалност Математика и информатика, 3 курс

Упражнения по Диференциални уравнения, специалност Бизнес информатика, 2 курс

Лекции по Приложна математика, специалност Екология и оазване на околната среда, 1 курс

Лекции по Приложна математика, специалност Биология и химия, 1 курс

II семестър на 2018/2019 учебна година

Лекции по Висша математика II част, специалност Комуникационни и информационни системи, 1 курс

Лекции по Математически анализ I част, специалност Геодезия, 1 курс

Упражненеия по Математически анализ I част, специалност Геодезия, 1 курс

Области на научни интереси

Комплексен анализ, Банахови алгебри.

Участия в международни и национални научни проекти

РД 08-282/12.03.2015, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”;

РД 08-237/13.03.2014, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”;

РД-08-252/14.03.2013, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”, тема "Теория на операторите и аналитични функции, нули на Абелеви интеграли и хетерогенни среди";

РД 05-276/15.03.2012, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”, тема “Теория на операторите, аналитични функци и нули на Абелеви интеграли“;

Заемани ръководни позиции

Академичен секретар, Приемно време: Петък, 14:00 - 16:00 ч., каб. 114, Корпус 1

Организационна дейност

.

Членства в научни организации

Съюз на математиците в България

Дисертации

2013г. - Тънки и интерполационни редици в спектъра на банаховата алгебра H*

Статии

2013г. - Thin sequences in the corona of H*. // Central European Journal of Mathematics, 11(10) , 2013, p. 1843-1849. (В съавт. с Д. Станков)

2009г. - Thin sequences in homeomorphic part of M(H*). // Proc. of the Bulgarian Academy of Sciences (Comptes rendus), 62, 5, 2009, p. 533 - 540

2004г. - Two types of sequences in the maximal ideal space of H*. // Сборник научни трудове, посветен на 100-годишнината на Дж. Атанасов, Шумен, 2004, с. 63-67.(В съавт. с Д. Станков и М. Христов)

2001г. - Interpolating sequences in nontrivial parts of M(H*). // Proc. of the Bulgarian Academy of Sciences (Comptes rendus), 54, 7, 2001, p. 21-24.(В съавт. с Д. Станков)

2000г. - Sufficient conditions for thinness of sequences in M(H*). // Proc. of the Bulgarian Academy of Sciences (Comptes rendus), 53, 1, 2000, p. 9 - 12.(В съавт. с Д. Станков)

Доклади

2012г. - One sufficient condition for the existence of an interpolating subsequence // Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2012", Шумен, 22-24 ноември 2012 г.

2001г. - Създаване на база от данни за поддържане и актуализация на учебен план във висше учебно заведение. // Юбилейна научна конференция “30 години ШУ “Епископ К. Преславски”, Шумен, 30.10.-01.11.2001 (В съавт. с П. Милев и З. Пешева)

Цитирания

2012г. - Thin sequences in homeomorphic part of M(H*). // Proc. of the Bulgarian Academy of Sciences (Comptes rendus), 62, 5, 2009, p. 533 - 540 Цитирано в: D. Stankov, M. Hristov, Bourgain algebras of some invariant subalgebras of H* // Научна конференция с международно участие, Шумен, 22 - 24 номври 2012 г.