Ас. Юлияна Андреева Бибероваабв

Ас.  Юлияна Андреева Биберова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: ИКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ

Кабинет: Корпус 3, стая 309

Телефон: 830495/вътр. 169

Email: biberova_j@abv.bg

Приемно време: първа седмица - вторник 10,00-12,00 часа втора седмица - четвъртък 12-14 часа

Завършен университет, специалност

Икономически университет гр. Варна, счетоводство и контрол

Месторабота преди постъпване в ШУ

Техникум по икономика гр. Шумен

Заемани академични длъжности

главен асистент

Водени лекции и/или упражнения

семинарни упражнения

Области на научни интереси

пазар на труда и образование

Учебници

1999г. - Пазар на труда: Поредица “Икономическата педагогика в България.- Алма Матер Габрово, т. 5, 1999.- 238 с. (в съавт. с Й.Йорданов, М. Железова, Т. Димитрова)

Статии

2010г. - Икономическата криза и проблеми на пазара на труда в България //Юбилейна международна научна конференция, Икономически университет, Варна

2010г. - Образование и мерки за преодоляване на безработицата в условията на икономическа криза в България //Седма международна конференция «Преподаване, ученеи качество на висшето образование – 2010», Ботевград, 2010

2009г. - Особености при реализацията на висшите икономически кадри на пазара на труда в България // Шеста международна конференция „Преподаване, учене икачество на висшето образование – 2009”, Ботевград, 2009, с.458-466

2009г. - Аспекти на взаимодействието между висшето образование и бизнеса //Годишна университетска научна конференция с международно участие, НВУ, ВеликоТърново, 2009, с.17-25

2008г. - Вечерното обучение – перспектива или анахронизъм, Пета международна конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2008”.Сборникдоклади „Национална стратегия за висше образование и пазарът на труда”, Ботевград, 2008, с. 514-522

2002г. - SWOT анализ на висше училище. // Юбилейна научна конференция “30 години Педагогически колеж”. Добрич, 2002, (в печат). (в съавт. с Й. Йорданов, Тр.Димитрова)

2002г. - Перманентното образование, предпоставка за успешна реализация на пазара на труда. // IV Национална научно-практическа конференция. Русе

2001г. - Форми на взаимодействие между пазара на труда и образованието. // Годишник на ЦСДК, ШУ, 2001, 116-127 стр. (в съавт. с Й. Йорданов)

2001г. - Проблеми на реализация на средните икономически кадри на пазара на труда в България. // Сборник доклади, Юбилейна научна конференция “30 години ШУ“Епископ К. Преславски”, 2001, (под печат)

2000г. - Адаптивност и гъвкавост на средните икономически кадри на пазара на труда. // Образование и пазар. София, 2000, с. 37-45

2000г. - Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти - предпоставка за успешна реализация на пазара на труда. // “Наука, икономика, образование”,2000, с. 46-54