КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р инж. Александър Петров Милевабв

Доц. д-р  инж. Александър Петров Милев

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Кабинет: Корпус 3, стая 201

Телефон: +359 54 830495 вътр.141

Email: alex_milev@yahoo.com, al.milev@shu.bg

Приемно време: I седмица - Вторник 12-14 часа; II седмица - Вторник 11.30-13.30 часа

Завършен университет, специалност

ВНВАУ Г.Димитров (ВВУАПВО “ П.Волов”) - Шумен

специалност - инженер радиотехника и електроника

Месторабота преди постъпване в ШУ

НВУ"Васил Левски"

Заемани академични длъжности

ШУ „Еп. Константин Преславски”, главен асистент - 2004 - 2010 г

ШУ „Еп. Константин Преславски”, Доцент и понастоящем - 2010 г

Придобити научни степени

доктор по техническите науки 02.20.07 "Комуникационни мрежи и системи" - 2007 г.

Водени лекции и/или упражнения

Компютърни мрежи и комуникации

Администриране на мрежи

Проектиране и администриране на компютърни мрежи

Компютърна Графика

Операционни системи

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

преподавателска дейност в Унивеситета в Ковънтри - 2011 г

по програма "Мобилност на преподаватели" на Еразъм

Области на научни интереси

01.01.12 Информатика (вкл. Математическо осигуряване, архитектура на изчислителни системи, операционни системи и системно програмиране, бази от данни и знания и системи за управлението им, изкуствен интелект, бюротика, информационно моделиране, кибернетика)

02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)

02.21.04 Компютърни системи, комплекси и мрежи

02.20.07 Комуникационни мрежи и системи

Безжични мрежи

Сигурност в компютърни и безжични мрежи

Криптография

Участия в международни и национални научни проекти

Проект № РД-08-597/27.02.2017 г, Изследване поведението на безжични сензорни мрежи и тяхната сигурност

Проект № РД-08-329/13.03.2015 г, КИОСК терминално решение за обработна на информация, придобита от безжични сензорни мрежи

Проект № РД--/2015 г. "Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България" (2015)

Проект по 7 РП на ЕС програма - Project - 543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP, „GEOTHNK”, (2013-2015)

Проект № РД-08-285/14.03.2014 г. "Интердисциплинарно проучване на мегалитите в България" (2014)

Проект № РД-08-287/17.03.2014 г. "Изследване възможностите за оптимизация на компютърната мрежа на ФМИ чрез „тънки клиенти"

ПРОЕКТ BG051PO001/3.3.07-0002 "Студентски практики" (2013-2014)

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“ (2012-2014)

Проект BG051PO001-3.3.06-003 „Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки”, финансиран по програма Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз (2012-2014)

Научен договор № РД-08-250/2013 г., на Шуменския университет "Методи, алгоритми и програми за паралелна обработка в областта на информационната сигурност и изкуствения интелект"

Организационна дейност

Член на факултетния съвет на ФМИ при Шуменския университет

Членства в научни организации

Съюз по Автоматика и Информатика

Дисертации

2007г. - Синтез на сигнали за високоскоростни оптични комуникации

Учебници

2012г. - Администриране на мрежи

Учебни помагала

2014г. - Компютърни мрежи и комуникации

2014г. - Виртуални частни и виртуални локални мрежи.

2012г. - Ръководство за лабораторни упражнения по компютърни мрежи

Статии

2020г. - Kjurkchieva, D.; Marchev, D,, Borisov, B.; Ibryamov, S., Dimitrov, D., Popov, V., Milev, Al., Petrov, N., The 40 cm remote-controlled telescope Meade LX200ACF of the Shumen Astronomical Observatory, Bulgarian Astronomical Journal, 2020, Vol. 32, p. 113, (SJR2018=0.16)(Q4), Scopus

2017г. - Стоянова Т., Ал. Милев, Класификация на безжични сензорни мрежи, Шумен, 2017

2016г. - Ал. Милев, Стоянова Т., СИГУРНОСТ В БЕЗЖИЧНИТЕ СЕНЗОРНИ МРЕЖИ, International conference UNITECH’16 , Gabrovo, November 2016

2016г. - Vasileva S, Al. Milev, Simulation Studies of Distributed Two-phase Locking in Distributed Database Management Systems, information technologies and control, Print ISSN: 1312-2622; ISSN: 2367-5357,DOI: 10.1515/itc-2016-0010

2016г. - Стоянова Т., Ал. Милев, Обзор върху подобрените версии на LEACH, МАТТЕХ 2016

2015г. - Vasileva S, Al. Milev, Simulation studies of distributed two-phase locking in distributed database management systems, AUTOMATICS AND INFORMATICS 2015

2015г. - D. MARCHEV, N.PAVLOVA, V. RADEVA, S. NEDELCHEVA, B. BORISOV, D. VLADEV, A. MILEV, K. HARIZANOV The projecT “GeoThNK”–semantic pathways for building a spatially-thinking society, INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL “SocioBrains” “SMART IDEAS – WISE DECISIONS” Ltd., BULGARIA ISSUE 8, APRIL 2015 ISSN 2367-5721

2014г. - ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА АВТОМАТИЗИРАНА ИНСТАЛАЦИЯ НА БАЗОВ СОФТУЕРЕН ПАКЕТ,МАТТЕХ 2014

2014г. - COMPARATIVE SIMULATING ANALYSIS OF TIMESTAMP ORDERING AND TWO-VERSION TWO PHASE LOCKING IN DISTRIBUTED DATABASES,Journal Scientific and applied research,№4, 2014

2013г. - Models of 2PL Algorithms with Timestamp Ordering for Distributed Transactions Concurrency Control, International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE) ISSN: 2231-2307, Volume-3, Issue-4, September 2013

2013г. - СИМУЛИРАНЕ НА РУТИРАНЕ В БЕЗЖИЧНА СЕНЗОРНА МРЕЖA, UNITECH 2013,Габрово

2013г. - MODELLING OF CENTRALIZED TWO-PHASE LOCKING WITH INTEGRATED MECHANISM OF TIMESTAMPS BY THE “WAIT – DIE” METHOD, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH Vol. 5,Association Scientific and Applied Research International Journal ISSN 1314-62892013

2012г. - Алгоритми моделиращи двуфазна блокировка в разпределени системи за управление на бази от данни. //Шеста международна конференция „Решения и технологии за интелигентна отбрана”, Институт по отбрана и Фондация „Хемус – 95”, 31 май – 1 юни 2012 г. Пловдив, 2012

2012г. - Сравнителен анализ на алгоритми за рутиране в безжични сензорни мрежи, //Научна конференция МАТТЕХ 2012 Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, ноември, 2012,Шумен

2012г. - Analysis of the properties of this polycrystalline used in solar photocells, International Telecommunication Forum TELFOR 2012, Belgrade, Nov. 2012

2011г. - Generalization of the Self-Shrinking Generator in the Galois Field GF(pn), Hindawi Publishing Corporation, Advances in Artificial Intelligence, Vol. 2011

2011г. - Robust Header Compression for More Efficiency in Real-Time Transfer Date, ICEST 2011 july, Nish Serbia, vol. 2

2011г. - Характеристика и приложения на безжични сензорни мрежи, Международна научна конференция „40 г. ШУ”Еп. К. Преславски”, септ. 2011

2011г. - Security Analisys in wireless sensor networks, International science conference UNITECH’11 , Gabrovo, November 2011

2011г. - Two-phase lock modeling algorithms using timestamp ordering in distributed databases, International conference „Automatics and Informatics” oct. 2011

2010г. - About Security of WiMax used for e-learning system, International conference UNITECH’10 , Gabrovo, November 2010

2010г. - Research on the Self-shrinking 2-adic Cryptographic Generator, David Publishing, Journal of Computers and Communications, Oct.2010

2009г. - WLAN and WMAN Security Problems, International Conference on Security for Information Technology and Communication, SECITC 2009,Bucharest, Rumania, Journal of Information Technology and communication Security

2009г. - Generalization of the Self Shrinking Generator in the Galois Field GF(pn) International Conference on Security for Information Technology andCommunication, SECITC 2009, Bucharest, Rumania, Journal of Information Technology and communication Security

2009г. - An Algorithm for Synthesis of Convolutional Codes , International Conference on Security for Information Technology and Communication,SECITC 2009, Bucharest, Rumania, Journal of Information Technology and communication Security

2009г. - An algorithm for construction of Optical Orthogonal codes, 17th Telecommunications Forum TELFOR 2009 Nov. 2009, Belgrade, Serbia

2009г. - Research on the Self-shrinking 2-adic Cryptographic Generator, 17th Telecommunications Forum TELFOR 2009 Nov. 2009, Belgrade, Serbia

2009г. - A simulation of optical CDMA system using EDW codes, International Conference Automatics and Informatics’09 Sofia Oct 2009

2009г. - Modeling of two-version algorithms for two-phase locking in distribution databases, International Conference Automatics and Informatics’09 Sofia Oct2009

2009г. - Research over correlation properties of families optical orthogonal codes, International Conference on CompSysTech’09 June Ruse

2008г. - Simulation Models of Two-Phase Locking of Distributed Transactions, CompSysTech’08, Gabrovo

2008г. - Управление на натоварването в мрежи чрез използване на активно управление на опашки, UNITECH’08 , Габрово

2008г. - Изследване процеса за ранно детектиране на натоварване в мрежови сегменти, UNITECH’08 , Габрово

2008г. - Относно използването на протокола MPLS за подобряване на мрежовата производителност, Сборник научни трудове на Международна научнаконфренция посветена на Джон Атанасов и Джон Фон Нойман ,том 2 Шумен, 2008, pp.89-95

2008г. - Анализ качеството на услугите в IP мрежи, Сборник научни трудове на Международна научна конфренция посветена на Джон Атанасов иДжон Фон Нойман ,том 2 Шумен, 2008, pp.81-88

2008г. - Изследване на гласов трафик в IP мрежи с цел подобряване качеството на услугите, Сборник научни трудове на Международна научнаконфренция посветена на Джон Атанасов и Джон Фон Нойман ,том 2 Шумен, 2008, pp.239-245

2007г. - A simulation model of an optical communication CDMA system, International Conference on CompSysTech’07 June Rouse

2006г. - Един подход за повишаване на информационната способност на оптична CDMA система, UNITECH’06 Габрово

2006г. - Използуване на оптически ортогонални кодове за типизиране на трафик в CDMA системи, UNITECH’06 Габрово

2006г. - Автоматизирана система за изграждане на оптически ортогонални кодове, Втора международна конференция „Космос,екология, сигурност” SES’06 Варна

2005г. - An algorithm for synthesis of nonsinusoidal radar signals CompSYS TECH 2005, Варна

2005г. - An algorithm for synthesis of aperiodic optical orthogonal codes , CompSYS TECH 2005, Варна

2005г. - An approach of using optical orthogonal codes for pulse position modulation at two-level signals, Sozopol, June 2005

2005г. - Метод за формиране на оптически ортогонални кодове с множество дължини на вълните, УНИТЕХ’05 Габрово, 24-25.ноември, 2005

2005г. - Оценка ефективността на оптически ортогонални кодове, използуващи множество дължини на вълните в оптични системи CDMA, УНИТЕХ’05 Габрово,24-25.ноември, 2005

2004г. - Влияние стабилността на синхронизацията във ЦВОС върху вероятността на грешка, Научна конференция , Бургаски свободен университет , 2004

2004г. - Уплътняване на информационния канал в оптични среди чрез многопозиционен сигнал с три нива, Научна конференция , Бургаски свободен университет , 2004

2004г. - About using multilevel pulse code modulation in fiber optic networks.Challenges in higher Education and research in 21st century , Sozopol, 2-5.June 2004

2004г. - Използуване на MPLS за виртуални частни мрежи, Научна конференция посветена на 150 годишнината от рождението на Анри Поанкаре ШУ”Епископ К. Преславски”, 2004

2003г. - Метод за синхронизация в компютърни мрежи , използуващи влакново оптична среда, Научна сесия посветена на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов, 2003, ШУ”Епископ К. Преславски”

2003г. - Влияние на кодовете върху синхронизацията в цифрови влакново оптични системи, Научна сесия посветена на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов, 2003, ШУ”Епископ К. Преславски”

2003г. - Влияние на кодовете върху синхронизацията в цифрови влакново оптични системи, Научна сесия посветена на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов, 2003, ШУ”Епископ К. Преславски”

Доклади

2016г. - Желев Д., Ал. Милев, Софтурено приложение за оптимизиране процеса на покупки в магазин, MATTEX 2016

2013г. - ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕТО НА СКРИТИ ДАННИ ЧРЕЗ ПРОТОКОЛЕН СТЕК TCP/IP, ФАПВОКИС на НВУ, Шумен, 2013

2013г. - Софтуер за управление на дейността в читалище,Сборник Научни трудове Колеж Добрич, том VІ, 2013г

2013г. - ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАТОВАРВАНЕТО В МРЕЖА ЧРЕЗ КОНТРОЛ НА ТРАФИКА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ФАПВОКИС на НВУ, Шумен, 2013

2013г. - ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАТОВАРВАНЕТО В IP МРЕЖИ, Сборник научни трудове, колеж Добрич

2013г. - ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕТО НА СКРИТИ ДАННИ ЧРЕЗ ПРОТОКОЛЕН СТЕК TCP/IP, ФАПВОКИС на НВУ, Шумен, 2013

Цитирания

2015г. - Architecting Solutions for Scalable Databases in Cloud. Proceedings of the WCI 2015, ACM, New York, USA

2015г. - Secure Tag Search in RFID Systems Using Mobile Readers, IEEE TRANSACTIONS ON DEPENDABLE AND SECURE COMPUTING 12(2):230-242 · APRIL 2015

2015г. - Дойчинов Д., Г. Мазаджиев , Администриране на мрежи, издание на факултет "А, ПВО и КИС" Шумен към НВУ

2014г. - Secure Tag Search in RFID Systems Using Mobile Readers,Dependable and Secure Computing, IEEE Transactions on (Volume:PP , Issue: 99 ),DOI:10.1109/TDSC.2014.2302305

2014г. - Secure ownership transfer for multi-tag multi-owner passive RFID environment with individual-owner-privacy,Computer Communications,doi:10.1016/j.comcom.2014.08.015

2014г. - A Robust Grouping Proof Protocol for RFID EPC C1G2 Tags,Information Forensics and Security, IEEE Transactions on (Volume:9 , Issue: 6 ),DOI: 10.1109/TIFS.2014.2316338

2014г. - Determining the Secrecy of Software Encryption System based on pGSSG Generator using Shannon Entropy,Proceedings of the International conference on Computing Technology and Information Management, Dubai, UAE, 2014

2013г. - 2013 - оце 5 цитирания

2010г. - Analysis of performance in distributed databases managed by two-versiion two-phase locking algorithms, , International Conference Automatics and Informatics’10 Sofia Oct 2010

2010г. - Analysis of performance in distributed databases managed by two-versiion two-phase locking algorithms, , International Conference Automatics and Informatics’10 Sofia Oct 2010

2009г. - A General Method for Synthesis of Families of Orthogonal Complementary Codes, International Conference on Telecommunications and Networking (TeNe 09), 5th CISSE International Conference 2009, University of Bridgeport

2009г. - An Algorithm for Synthesis of Families of Generalized Orthogonal Complementary Pairs, International Conference on Telecommunications and Networking (TeNe 09), 5th CISSE International Conference 2009, University of Bridgeport

2009г. - Алгоритъм и програма за синтез и изследване на характеристиките на кодови последователности за широколентови персонални радиокомуникационни системи, Н. Тр. на НС на Русенския Университет „А. Кънчев” и СУ - Русе, том 48, серия 3.2, 2009

2009г. - Симулационен модел на многочестотна персонална комуникационна система с директно разширяване на спектъра, Н. Тр. на НС на Русенския Университет „А. Кънчев” и СУ - Русе, том 48, серия 3.2, 2009

2009г. - Оценка производителността на клъстер изграден от 12 работни станции при решаване на задачи с експоненциална сложност”, Научна конференция на секция “СИГУРНОСТ И ОТБРАНА” към СУБ на тема: “ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГУРНОСТ, БАЗИРАНА НА ЗНАНИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ”, ноември 2009 г., В.А. "Г.С. Раковски", София