КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Хон. проф. д-р инж. Станимир Стоянов Станевабв

Хон. проф. д-р  инж. Станимир Стоянов Станев

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Кабинет: Корпус 3, стая 409

Телефон: 054 830495 вътр.117, 0899907914

Email: stan@shu-bg.net, s.stanev@shu.bg

Приемно време: Всеки четвъртък от 10:00 до 12:00 в корпус 3- каб. 301 или 409

Завършен университет, специалност

1972 - Санкт Петербургски Държавен Електротехнически Университет ( ЛЕТИ) , електроинженер

Месторабота преди постъпване в ШУ

1995-1996 фирма BADSON - Шумен

1974-1995 ВНВАУ Г.Димитров (ВВУАПВО “ П.Волов”) - Шумен

1973 –1974 НИПКИК- Варна

Заемани академични длъжности

от юни 2014 Професор в Шуменския Университет

от 1996 Доцент в Шуменския Университет

1988- 1995 Доцент във ВВУАПВО-Шумен

1974 – 1987 Преподавател и старши преподавател във ВНВАУ "Г.Димитров (ВВУАПВО “ П.Волов”) - Шумен

Придобити научни степени

Доктор по техника ( К.Т.Н.) - 1983

Водени лекции и/или упражнения

Лекции по:

Компютърни архитектури, Компютърни мрежи и комуникации , Компютърни технологии, Web- технологии. Програмиране на Java , Компютърна стеганография, Компютърна и мрежова сигурност.

Информатика, Компютърни системи

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

University of Greenwich,UK - 2000,2003

Области на научни интереси

Компютърни аритектури и организация на суперкомпютри

Бордови компютърните системи за управление

Защита на компютърната информация, Компютърна стеганология ( Computer steganology)

История на компютърната и военната техника

Военна и авиационна история, Военна археология

Специализации

University of Greenwich- 2000, 2003

Участия в международни и национални научни проекти

Участие в международни проекти

1. TEMPUS Project "Modular Education in Mathematics and Informatics" 1996-2000 #S_JEP-11087-96

2. Web-базирана информационна система за историята на военнопленническия лагер в гр. Шумен 2008-2009

Участие в национални проекти

1. Създаване на виртуална катедра по компютинг „Джон Атанасов” и български виртуален университет . 2002-2010 МТ - ДАИТ

2 Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Еп.К.Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми за обучение” 2012-2013 BG051PO001-4.3.04-0020,2012

3 Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието. 2014. Договор № BG051PO001-3.1.07-0040

Участие в 10 университетски проекти, финансирани от фонд „Научни изследвания” на Шуменския Университет за периода 2001-2014:

1. Разработване на алгоритми за виртуално моделиране на археологични обекти от Първо Българско царство и представянето им в Internet.2001,Ръководител на проекта

2. Виртуални исторически карти.2002,Ръководител

3. Научна конференция с международно участие, посветена на 105 годишнината от рождението на Джон Атанасов и Джон фон Нойман. 2008,Научен секретар

4. Оценка на възможностите за откриване и предотвратяване на разпространението на скрита чрез стеганографски методи информация. 2008,Ръководител

5. Изследване на софтуер за ОС XP И VISTA – базирани платформи за мрежова защита и откриване на стеганографски съобщения 2009,Ръководител

6. Изследване на ефективността на алгоритми и софтуер за стеганографска защита на информация в елементи на 3D виртуални обекти.2010,Ръководител

7. Изследване на възможността за използване на високопроизводителна компютърна система за стеганализ.2011,Ръководител

8. Подходи за повишаване на ефективността на клъстерна система за паралелен компютърен стеганализ. 2012.Ръководител

9. Методи , алгоритми и програми за паралелна обработка в областта на информационната сигурност и изкуствения интелект. 2013,Ръководител

10.Модел на паралелна стеганалитична подсистема за защита на информацията.2014,Ръководител

Заемани ръководни позиции

2008-2014 Ръководител на катедра КСТ

2008-2010 Координатор по НИД на ФМИ

2002 - 2008 Зам.Декан на ФМИ по НИД

2000- ВРИД зам.ректор - Шуменски университет

1997-2000- Ръководител катедра Информатика-Шуменски университет

1995-1996 Управител в BADSON-ECO-Шумен

1993 – 1994 Началник на Научен отдел във ВВУАПВО “ П.Волов”- Шумен

1986 - 1993 Зам.началник на Научно отделение/отдел във ВВУАПВО “ П.Волов”- Шумен

Организационна дейност

След 1996 - Член на АС на ШУ, Член на ФС на ФМИ

Член на СНС по АСУИВО към ВАК

Членства в научни организации

IEEE

СУ- България

СМБ - България

Държавни и/или научни награди

Медали за безупречна служба в БА

Награда на община Шумен за 2011 за научни постижения ( колективна)

Медал НД "Традиция" - 1 ст.

Дисертации

1983г. - Станев,С.Методи за компактно представяне на таблична информация в системите за управление. Дисертация за получаване на научната степен "Кандидат на техническите науки", ВТНИИ, София, 1983 г.

Монографии

2013г. - Станев, С. Стеганологична защита на информацията. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2013. ISBN 978-954-577-825-4. 320 стр.

2012г. - 289 DAYS NEAR SHUMEN. Konstantin Preslavski University Press. Shumen, 2012. ( Coauthor Mark E. LaScotte).

Учебници

2013г. - Станев,С. Компютърни архитектури. (Електронен учебник): Модул 1. Организация и архитектура на компютрите. Модул 2. Основи на програмирането на асемблер за симулатори на микрокомпютри. ISBN 978- 954-577-761-5, сървър на ЦДО на ШУ,Шумен,2013,320 стр.

2013г. - Станев, С. Компютърни системи. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”.2013. ISBN 978-954-577-676-2. 284 стр.

2008г. - Станев, Ст. Компютърни мрежи и комуникации, Шуменски университет. Шумен, 2008 (в съавт. Ив. Цонев )

2007г. - Станев, Ст. Въведение в компютърната информатика, Шуменски университет, Шумен, 2007 (в съавт. с Ив. Цонев и Н.Ненков)-

2005г. - Станев, Ст. Компютърна и мрежова сигурност, Шуменски университет, ЦДО, Шумен, 2005 (в съавт. със Ст. железов ) - 182 стр. и CD

2004г. - Станев, Ст. Информатика, Шуменски университет, ЦДО, Шумен, 2004 (в съавт. с К. Колев, Ив. Ганчев)- 276 стр. и CD

2004г. - Станев, Ст. Информатика, Шуменски университет, ЦДО, Шумен, 2004 (в съавт. с К. Колев, Ив. Ганчев)- 276 стр. и CD

2002г. - Станев, Ст. Компютърни системи и мрежи. - Шумен, Университетско издателство “ Епископ К. Преславски”, 2002. (В съавт. с: Смит П. , Захариев Ф.)

2002г. - Станев, Ст. Информатика. - Шумен, Университетско издателство “Епископ К. Преславски”, 2002. (В съавт. с Колев К., Ганчев И.)

1999г. - Станев, Ст. Въведение в информатиката. - Шумен,1999 - 158 стр. (В съавт. с К. Колев, Ив. Г. Иванов)

1995г. - Станев, Ст. Визуално опознаване на военни самолети и въртолети. ИМО Св. Георги Победоносец. София, 1995. ( Автор и отг. редактор, в съавт. с Р.Узунов, Г. Игнатов, Д.Димитров ).

1983г. - Станев, Ст. Електронни изчислителни машини. - ВТС, 1983. - 350 стр. (в съавторство с В.Вичев, С. Моллова и Ц.Цонков)

Учебни помагала

2015г. - Ръководство за упражнения по стеганография.Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2015. ISBN 978-619-201-011-9. 140 стр.( В съавторство със С.Железов, Х. Параскевов и Х.Христов).

2014г. - Компютърна стеганография. Методическо ръководство, VI част, Университетско издетелство "Епископ Константин Преславски", 2014 г., стр. 30 - 52 /в съавт. с С.Железов и Х.Параскевов/

Статии

2015г. - Алексеев А.П., Станев С.С. Изучение криптографии и стеганографии в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики и Шуменском университете им. Епископа Константина Преславского. Инфокоммуникационные технологии. Том 13, № 1, 2015. Стр. 93 – 99.импакт-фактор 0,317.

2014г. - Stanev,S., H.Hristov and D. Dimanova. Aproaches for stegodefense of sensitive information. Proceedings of ICBBM 2014, Volume 10, RTU Press, Riga, 2014. ISBN 978-9934-10-573-9. pp.117-122.

2014г. - Алексеев, А., С. Станев.Изучение криптографии и стеганографии в университетах ПГУТИ и ШУ. В: XV Международная научно- техническая конференция „ Проблемы техники и технологий телекомуникаций”.Том 2. Казань, 2014.УДК 004.056.стр.355-357.

2014г. - Stanev,S., M.LaScotte. Forgotten POWs. In: Vagabond, Issue 98/2014. ISSN 1312-8590. pp.34-37.

2014г. - Обучението и изследванията по стеганология в Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски“.Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски“, Том XVI C, ФМИ, ISSN 1311-834X, стр.117-129.

2013г. - Станев,С., Х. Христов и Д. Апостолов. Предизвикателства на компютърната и мрежова стеганография към дейността на фирмените служби за сигурност.Наука, образование,сигурност. София: Издателство на НБУ,2013. стр.277-284. ISBN:978-954-535-796-1.

2013г. - Станев,С. и Х.Христов.Стеганографските методи и личните данни - аспекти на атаки и защита. .Сборник научни трудове на Научна конференция 2013 ”Защита на личните данни в контекста на информационната сигурност. Факултет АПВОКИС на НВУ”В.Левски”. Шумен,2013. Стр.165-172.

2013г. - Станев, С. и Х. Христов. Роля на фирмените служби за сигурност при организиране на противодействие срещу стеганографски атаки. В: Сборник трудове на Годишна университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски". В.Търново, 2013. стр.81-88.

2013г. - Станев,С. и В.Галяев. Смысловое сопоставление научных терминов на русском и английском языках в области компьютерной стеганографии. В: Сборник материалов международной научно-практической конференции. ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства». – Махачкала.: ДГИНХ, 2013. стр.51-56.

2013г. - Станев, С., С.Железов и Х.Параскевов.Обучението по компютърна стеганография в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.Наука, образование,сигурност. София:Издателство на НБУ,2013. стр.445-451. ISBN:978-954-535-796-1

2013г. - Станев, С.Софтуерни продукти за стеганализ. Сборник научни трудове на Научна конференция 2013 ”Защита на личните данни в контекста на информационната сигурност. Факултет АПВОКИС на НВУ”В.Левски”. Шумен,2013.Стр.157-164.

2012г. - Станев, С. Первые результаты внедрения курса „Компютерная стеганография” в Шуменском университете//Трудове на международната научно-практическа конференция на ВДПУ „Коцюбински”, Виница,Украйна, 2012,стр.205-207. (В съавт. със С. Железов).

2012г. - Станев, Ст. Реализация на паралелен стеганализ с клъстерна система.Международна научна конференция „Съвременни методи и технологии в научните изследвания”,Варна,2012,стр.224-228.

2012г. - Станев, Ст.Подход за паралелен стеганализ чрез компресиране на данни.Сборник трудове на юбилеен международен конгрес "40 години българия – космическа държава", Варна, 2012 . Варна, 2012 ,стр.340-346( В съавт. със С. Железов и И. Якимов).

2011г. - Станев, Ст. К вопросу применения термина „Эффективность стегосистем” в учебном курсе „ Компютерная стеганография”( В съавт. с Железов,С.,Великова, Т.,Неделчева, В. И Иванова,М.)//Трудове на международната научно-практическа конференция на НПУ „Драгоманов”, Киоев, 2011,стр.310-311

2011г. - Станев,Ст. Безпилотно управление на автомобили – постижения и проблематика, НВУ “В.Левски”, Научна сесия’2011, Шумен, 2011( в съавт. с Г.Мазаджиев)

2010г. - Velcheva, К., St. Stanev and H. Paraskevov.Steganographic algorithms – research, analysis and implementation. CompSysTech

2010г. - Станев, Ст. Клъстерна паралелна изчислителна система в среда MPI. Ш.,Научна конференция МАТТЕХ 2010, 2010 ( В съавт. с Н. Николов и Ц. Цанков).

2010г. - Станев, Ст. Подход за стеганографско манипулиране на компютърни 3D виртуални обекти. Ш.,Научна конференция МАТТЕХ2010, 2010 ( В съавт. с К.Велчева , В. Велчева и Ст.Железов)

2010г. - Stanev St. Steganographic algorithms – research, analysis and implementation. //CompSysTech, 2010.9 (В съавт. с. Велчева К. И Параскевов, Х.)

2009г. - Stanev St. Virtual model of main frame computer ES 1020B from computer museum of Mathematics and informatics faculty in Shumen University.//Proceedings ofInternational Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’09, Sofia 2009, p.1-199.( В съавт. с Велчева К., Велчева В.)

2008г. - Станев, Ст., Изследване на възможностите за откриване на стеганографски съобщения чрез разлагане с wavelet. //Научна конференция с международно участие,посветена на 105 годишнината от рождението на Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Шумен 2008, ( В съавт. с Железов Ст.., Параскевов Хр., Николов Н.)

2008г. - Станев Ст., Алгоритъм и програма за стеганографска защита на текстови файлове.// Научна конференция с международно участие, посветена на 105 годишнинатаот рождението на Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Шумен 2008, ( В съавт. с Параскевов Хр. ,Железов Ст.)

2008г. - Станев Ст., Web- базирана информационна система за историята на компютрите.// Научна конференция с международно участие, посветена на 105 годишнината от рождението на Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Шумен 2008( В съавт. Велчева К., Велчева В.,Узунова Б.)

2008г. - Станев Ст., Външен виртуален модел на ЕИМ 1020 Б.// Научна конференция с международно участие, посветена на 105 годишнината от рождението на ДжонАтанасов и Джон фон Нойман, Шумен 2008, ( В съавт. с Велчева К., Велчева В.)

2008г. - Stanev St. Virtual model of main frame computer ES 1020B from computer museum of Mathematics and informatics faculty in Shumen University.//Proceedings of International Conference CompSysTech’08, Gabrovo 2008, VIB.2-1( В съавт. с Велчева К., Велчева В.)

2007г. - Станев, Ст. Холандците от Шуменския военнопленнически лагер през 1944// Военно-исторически сборник, Военно издателство, кн. 3, София, 2007, стр. 47-51 (в съавт. с В. Лаурентиус)

2006г. - Станев, Ст. Експонати в Imperial War Museum за британските военни мисии SOE в България. // Военно-исторически сборник, Военно издателство, кн. 1-2, София,2006, стр. 95-96

2005г. - Станев, Ст. Web-based informational system for information security in small firms – informational and monitorial module. // International Conference “Cognitive Modeling inLinguistics” CML, Varna, 2005. (В съавт. с Ст. Железов)

2005г. - Станев, Ст. Лагерът в Шумен- след боевете. // Аеросвят, кн. 36, София, 2005, стр.63-70

2004г. - Станев, Ст. Web-базирана информационна система за защита на информацията в малката фирма.// Сборник научни трудове, посветен на 100-годишнината отрождението на Джон Атанасов, т. III, Шумен, , стр. 167 (в съавт. с Ст. Железов и З. Гугов)

2004г. - Станев, Ст. Защита на компютърните мрежи в условията на дистанционно обучение.// Сборник научни трудове, посветен на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов, т. III, Шумен, , стр. 172 (В съавт. с Хр. Параскевов)

2004г. - Станев, Ст. Web-базирани информационни системи за защита на информацията в малката фирма – информационен и мониторен модул.// Втора национална научнаконференция “Информатиката в научното познание”, Варненски свободен университет “Ч. Храбър”, Варна, 2004,) (В съавт. с Ст. Железов, Кр. Христов)

2004г. - Станев, Ст. Б-24 “GIDI GIDI BOOM BOOM”, или пътят на един екипаж от Самоков до военно-пленническия лагер в Шумен. // Сборник научни трудове, посветен на100-годишнината от рождението на Джон Атанасов, т. III, Шумен, , стр. 264

2004г. - Станев, Ст., Лагерът за военнопленници в Шумен 1943-44. // Военно-исторически сборник, Военно издателство, кн. 3, София, 2004, стр. 29-32 (в съавт. с Р.Джонсън)

2003г. - Станев, Ст. Компютърно моделиране на исторически обекти в района на гр. Шумен. // “Информатика и икономика” – Сборник научни трудове, Университетскоизд-во “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2003, стр. 107-112 (В съавт. с Д. Пеева, А. Андреев, Ст. Железов, Н. Христова)

2003г. - Станев, Ст. Програмни среди за виртуално моделиране на исторически обекти и сцени. // “Информатика и икономика” – Сборник научни трудове, Университетскоизд-во “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2003, стр. 113-120 (В съавт. с М. Стойчев, А. Андреев, Н. Христова)

2003г. - Станев, Ст. Виртуални исторически карти на Шуменско плато. // Научни трудове, Педагогически колеж- Добрич, Университетско изд-во “Еп. К. Преславски”, Шумен,2003, стр. 94-98 (В съавт. с Андреев А., Марков М., Железов Ст. )

2003г. - Станев, Ст. Web- базирана информационна система за обучение по дисциплината “Компютърни мрежи и комуникации”. // Научни трудове, Педагогически колеж -Добрич, Университетско изд-во “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2003, стр. 89-93 (В съавт.с Железов Ст., Гугов З., Пенева-Чоновска Ст. , Иванов Ф.)

2002г. - Станев, Ст. Цифров модел на Шуменското плато. // Научна конференция на факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен, 2002.) (В съавт. с Андреев А., Марков М.,Железов Ст.)

2000г. - Станев, Ст. Хипертекстова информационна система за учебния материал по дисциплината “Компютърни технологии”.// Сборник научни трудове на научнаконференция “Научно-технически трансфер”, Шумен, 2000, с. 24-31. (В съавт. с Ор. Дамянов)

1999г. - Станев, Ст. Начало на разработването на микропроцесорни средства за подготовка на данните за стрелба. // Сборник научни трудове на Научна сесия’98 наВВУАПВО - Шумен, част IV, Шумен, 1999, с. 211-218. (В съавт. с Ив. Динев)

1999г. - Станев, Ст. Информационна система за полевата археологична документация и музейни фондове. // Сборник научни трудове на Научна сесия’98 на ВВУАПВО -Шумен, част V, Шумен, 1999, с. 32-35. (В съавт. с Хр. Параскевов)

1999г. - Станев, Ст. Компютърен модел на архитектурния облик на археологичен обект от Първо Българско царство. // Сборник научни трудове на Научна сесия’98 наВВУАПВО - Шумен, част V, Шумен, 1999, с. 52-56

1998г. - Станев, Ст. Един подход за автоматична класификация на летящи обекти по контурите на изображенията им. // Сборник научни трудове на Научна сесия’97 наВВУАПВО - Шумен, част V, Шумен, 1998, с. 159-163

1998г. - Станев, Ст. Компютърна обработка на информацията от археологични проучвания - състояние и перспективи. // Сборник научни трудове на Научна сесия’97 наВВУАПВО - Шумен, част V, Шумен, 1998, с. 128-133. (В съавт. с Б. Ангелов, Хр. Параскевов)

1994г. - Станев, Ст. Концепция за поддържане на зададена работоспособност на разпределена йерархична АСУО на базата на обектен подход. // Научно-тематичен сборникна ВВМУ, Т. 2, Корабни комуникационни системи и автоматизация, Варна, 1994, с. 328-335 ( В съавт. с Ф.Иванов)

1994г. - Станев, Ст. Визуално опознаване на военни самолети и въртолети. // Военно-исторически сборник, Военно , кн. 3,1994 ( Изтребители), кн.4,1994 ( Учебно-бойни,транспортни и спомагателни) и кн.5,1994 ( Въртолети). ( В съавт. с Д.Димитров, Г.Игнатов, К.Пашов, Р.Узунов, Н.Димитров).

1994г. - Станев,Ст. Методика за визуално опознаване на самолети и въртолети.// Военно-исторически сборник, , кн. 6, 1994 ( В съавт. с К.Пашов и Р.Узунов).

1993г. - Станев, Ст. Бойни възможности и задачи на диверсионно- разузнавателните групи от чуждестранните сухопътни войски.// Военно-исторически сборник, Военно издателство, кн. 1 ,1993.

1988г. - Станев,Ст. Моделиране разработката на микро - ЕИМ със средна сложност. Трудове на ВНВАУ "Г.Димитров:, Шумен, 1988.

1988г. - Станев,Ст. Моделиране разработката на микро - ЕИМ със средна сложност. Трудове на ВНВАУ "Г.Димитров:, Шумен, 1988.

1988г. - Станев,Ст. Моделиране разработката на микро - ЕИМ със средна сложност. Трудове на ВНВАУ "Г.Димитров:, Шумен, 1988.

1980г. - Станев, Ст. Микропроцесорите във военното дело.//Военна техника,бр.5, 1980. ( В съавт.с В.Вичев и Е.Цолов).

Доклади

2015г. - Предизвикателствата на стеганографията към информационната сигурност и обучението на специалисти в университетите.Сборник трудове на научна конференция „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност”. ФАПВОКИС на НВУ, Шумен, 2015 (под печат, пленарен доклад).

2014г. - Станев,С. , K. Кръстев.Стеганологична защита на информацията в контекста на контраразузнавателното осигуряване на сигурността на войскови контингент зад граница В: Сборник трудове на научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството”. ФАПВОКИС на НВУ, Шумен, 2014 (под печат).

2013г. - Станев,С., Х.Параскевов и С.Станев,мл. Стеганографски методи в мрежовия слой на OSI-модела. В: Сборник трудове на научна конференция „Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност”. Секция Информационна сигурност. ФАПВОКИС на НВУ, Шумен, 2013 (под печат).

2013г. - Станев,С. и Х.Христов. Противодействието на компютърната и мрежова стеганография - обективна необходимост в дейността на службите за фирмена сигурност.В: Сборник трудове на Научна конференция с международно участие на ВВМУ”Дни на морето 2013”, Варна, 2013 (под печат).

2013г. - Станев,С., В. Галяев и Х.Христов.Смислово съпоставяне на българските, руските и английските научни термини в областта на мрежовата стеганография. В: Сборник трудове на Научна конференция с международно участие на ВВМУ”Дни на морето 2013”, Варна, 2013 (под печат).

2013г. - Станев,С., Е.Стефанова и Х.Параскевов. Подход за мрежова стеганография на базата на протокол RDP. В: Сборник трудове на Научна конференция с международно участие на ВВМУ”Дни на морето 2013”, Варна, 2013 (под печат).

2013г. - Станев, С. и Д.Апостолов.Софтуерна реализация на класическия стеганографски способ „Cardan grill” .Годишник на Факултета по технически науки, ШУ,2013. (под печат)

2013г. - Станев,С., Х. Христов и Д. Диманова. IT – стеганографията и новите предизвикателства към системите за сигурност.В: Сборник трудове на XI международна конференция ”Сигурността в Югоизточна Европа – в търсене на интелигентни решения”.Секция 2, София, 2013 (под печат).

2013г. - Станев,С., Х. Христов. Роля на фирмените служби за сигурност при организиране на противодействие срещу стеганографски атаки. В: Сборник трудове на Годишна университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски".Секция 5 В.Търново, 2013. ( под печат).

2013г. - Станев,С., В. Георгиева, Г. Мазаджиев. Web-базирана информационна система за избор на компютърни конфигурации.В: Сборник научни трудове на Научна сесия на НВУ-факултет АПВОиКИС,Шумен,2013. ( под печат).

2013г. - Станев, С., Г. Мазаджиев, Г.Русев , С. Колев. Възможности за внедряване на ментален интерфейс в практически занятия от предметната област „Човеко-компютърно взаимодействие”. Сборник научни трудове на Научна сесия на НВУ-факултет АПВОиКИС,Шумен, 2013. (под печат).

2013г. - Станев,С.,Г. Милева, А. Милев, Х. Параскевов. Изследване на предаването на скрити данни чрез протоколен стек TCP/IP. В:Сборник научни трудове на Научна сесия 2013 на НВУ-факултет АПВОиКИС,Шумен,2013. ( под печат).

2013г. - Станев, С. С. Ниязиев, С.Железов, Х. Параскевов. Стеганологичен софтуерен пакет. Сборник научни трудове на Научна сесия на НВУ-факултет АПВОиКИС,Шумен,2013. (под печат).

2012г. - Станев, С. и В. Галяев.Семантична еквивалентност на основните термини на компютърната стеганология в българските, английските и руските научни публикации. Международна научна конференция МАТТЕХ2012, Шумен 2012. (под печат).

2003г. - Станев, Ст. За лаборатория “Компютри и история” в ШУ “Еп. К. Преславски”.// Национална научно-приложна конференция, Добрич, 2003 (В съавт. със Ст.Железов, З. Гугов)

2003г. - Станев, Ст. Дисциплината “Компютърна сигурност” в обучението на студенти по информатика. // Национална научно-приложна конференция, Добрич, 2003 (В съавт. със Ст. Железов, З. Гугов)

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2014г. - Рецензии по процедури за ОНС „Доктор” – 9 бр

Цитирания

2013г. - Станев ,С. и В.Галяев.Семантична еквивалентност на основните термини на компютърната стеганология в българските, английските и руските научни публикации.В: Сборник научни трудове Международна научна конференция МАТТЕХ2012, Шумен, 2012. стр.119-126. В: Стоянова, В. Сравнителен анализ на устойчивостта в някои стеганографски алгоритми.В: Сборник научи трудове на Научна конференция 2013 ”Защита на личните данни в контекста на информационната сигурност. Факултет АПВОКИС на НВУ”В.Левски”. Шумен,2013.стр.184-189.

2012г. - Станев С., С. Железов, Т. Великова, М.Иванова, За ефективността на стеганографските програми В:Сборник научни трудове Научна конференция с межд.участие „40 години Шуменски университет” ,Том ФМИ,Шумен,2011.стр.97-102. ISBN 978-954-577-603-8. В:Цанков, Ц. Компютърна лаборатория за автоматизиран синтез на сигнали с висока структурна сложност.Сборник научни трудове на научна конференция МАТТЕХ2012, Том2,Шумен,2012, стр. 92-99.

2012г. - Станев, С., И. Якимов и С. Железов. Реализация на паралелен стеганализ с клъстерна система. Международна научна конференция ”Съвременни методи и технологии в научните изследвания”, Варна, 2012. Цитирано в: Ташева А. Т. и Ж. Ташева . Анализ на сигурността в GSM комуникациите. Сборник научни трудове на Научна сесия на Факултет "А, ПВО и КИС", гр. Шумен,2012, под печат.

2009г. - Станев, Ст. Холандците от Шуменския военнопленнически лагер през 1944// Военно-исторически сборник, Военно издателство, кн. 3, София, 2007, стр. 47-51 (в съавт. с В. Лаурентиус) Цитирано в: Руменин, Р. Летящи крепости над България. Зора, Кюстендил, 2009.

Други публикации

1995г. - Забележка: не са посочени направените до 1995 г. закрити публикации и научни доклади