Доц. д-р Галина Славчева Борисоваабв

Доц. д-р  Галина Славчева Борисова

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Кабинет: Корпус 3, стая 209

Телефон: 054 830495 вътр.112

Email: g.borisova@shu.bg

Приемно време: сряда 11:00-13:00

Завършен университет, специалност

СУ “Св. Климент Охридски”, специалност Математика, специализация Комплексен анализ, 1984 г.

ШУ “Еп. Константин Преславски”, специалност Математика, 1982 г.

Заемани академични длъжности

доцент (2006)

глaвен асистент (1997)

старши асистент (1988)

асистент (1984)

Придобити научни степени

Доктор по математика - 2001 г., ИМИ на БАН (научна специалност 01.01.04 Математически анализ)

Научен ръководител - проф. дмн Кирил П. Кирчев

Дисертация: "Триъгълни модели и недисипативни криви", София, 2000; научен ръководител: проф. дмн Кирил П. Кирчев

Водени лекции и/или упражнения

Математически анализ, Комплексен анализ, Обща топология, Функционален анализ, Висша математика

Области на научни интереси

Теория на несамоспрегнатите оператори, теория на разсейването

Специализации

University College London, март-април 1997 г.

Участия в международни и национални научни проекти

Национални проекти: Участие в проект DDVU 02/91/2010-2014 (Фонд Научни изследвания към МОМН), тема „Нелинейни уравнения и спектрална теория на операторите”; участие в Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики", участие в проект ММ – 1403/2004 г. (Фонд Научни изследвания) – (2004-2007), тема “Спектрална теория на операторите и нелинейни уравнения”

Университетски проекти: Ръководител на научен проект РД-08-61/25.01.2019, ръководител на научен проект РД-08-119/06.02.2018, ръководител на научен проект РД 08-120/06.02.2017, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”, ръководител на проект РД 08-237/13.03.2014, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”, участие в проект РД-08-252/14.03.2013, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”, тема "Теория на операторите и аналитични функции, нули на Абелеви интеграли и хетерогенни среди", ръководител на проект РД 05-276/15.03.2012, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”, тема “Теория на операторите, аналитични функци и нули на Абелеви интеграли “; ръководител на проект РД-05-344/2010, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Еп. Константин Преславски”, тема “Теория на операторите и Хамилтонови системи”; ръководител на проект № РД-05-476/07.05.2008, финансиран от фонд “Научни изследвания” на ШУ “Еп. Константин Преславски", тема “Нелинейни уравнения и спектрална теория на операторите” и др.

Заемани ръководни позиции

Ръководител на катедра Математически анализ - Факултет по математика и информатика (от 2006 г.)

Членства в научни организации

Съюз на математиците в България

Дисертации

2000г. - Галина Борисова, Триъгълни модели и недисипативни криви, София, 2000. Дисертация за придобиване на образователната и научна степен "доктор", 140 с., защитена в СНС по математика, София, 2001 г.

Учебни помагала

1991г. - С. Славова, Д. Станков, Г. Борисова, Ж. Желев, Методическо ръководство за решаване на задачи по математика за специалност “Биология и химия”, част 1, Шумен

1991г. - С. Славова, Д. Станков, Г. Борисова, Ж. Желев, Методическо ръководство за решаване на задачи по математика за специалност “Биология и химия”, част 2, Шумен

Статии

2018г. - Borisova, Galina S., Popova, Radostina V., Shuman, Nina S., Todorova, Gergana A. 2018. Properties of multiplicative integrals III. Conference proceedings, MATTEX 2018, v.1, 101-112, ISSN: 1314-3921 (Национален референтен списък).

2017г. - Galina S. Borisova, A triangular model of a coupling of dissipative and antidissipatve operators with real spectra, Annuals of Konstantin Preslavsky University, Faculty of mathematics and informatics, 2016, 3-14.

2016г. - Galina S. Borisova, The connection between the Sturm-Liouville systems and the triangular model of couplings of dissipative and antidissipative operators, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 69, No 5, 2016, 563-572

2016г. - Galina S. Borisova, Properties of multiplicative integrals I, CONFERENCE PROCEEDINGS, МАТТЕХ 2016, v. 1, 13-20

2016г. - Galina S. Borisova, Properties of multiplicative integrals II, CONFERENCE PROCEEDINGS, МАТТЕХ 2016, v. 1, 21-30

2016г. - Galina S. Borisova, Limit values of multiplicative integrals, Annuals of Konstantin Preslavsky University, Faculty of mathematics and informatics, 2016

2015г. - Galina S. Borisova, Kiril P. Kirchev, Solitonic combinations and commuting nonselfadjoint operators, Journal of Mathematical Analysis and Applications 424, 2015, 21-48 (http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2014.10.083).

2014г. - Galina S. Borisova, A generalized form of the Gelfand - Levitan - Marchenko equation, Сборник научни трудове, МАТТЕХ 2014, том 1, 51-58

2013г. - Galina S. Borisova, Sturm - Liouville systems and the triangular model of couplings of dissipative and antidissipative operators, Сборник научни трудове, том 1, 19-25, MATTEX 2012.

2008г. - Kiril Kirchev, Galina Borisova, Commutative nonstationary fields and wave operators, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 61, No 5, 2008, 571-578

2008г. - Kiril Kirchev, Galina Borisova, Commutative nonstationary stochastic fields and correlation functions, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 61, No 4, 2008,425-430

2007г. - Kiril P. Kirchev, Galina S. Borisova, Regular Couplings of Dissipative and Anti-Dissipative Unbounded Operators, Asymptotics of the Corresponding Non-Dissipative Processes and the Scattering Theory, Integral Equations and Operator Theory, 57, 2007, 339-379, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00020-006-1458-9?LI=true

2005г. - K. Kirchev, G. Borisova, A triangular model of regular couplings of dissipative and antidissipative operators, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 58, No 5,2005, 481-486

2005г. - Kiril P. Kirchev, Galina S. Borisova, Triangular models and asymptotics of continuous curves with bounded and unbounded semigroup generators, Serdica Math. J., 31, 2005,95-174, http://sci-gems.math.bas.bg:8080/jspui/bitstream/10525/1761/1/sjm-vol31-num1-2-2005-p095-p174.pdf

2003г. - Galina S. Borisova, The operators $A_{\gamma}=\gamma A+\overline{\gamma}A^*$ for a class of nondissipative operators $A$ with a limit of the corresponding correlationfunction, Serdica Math. J., 29, 2003, 109-140

2001г. - Kiril P. Kirchev, Galina S. Borisova, Nondissipative curves in Hilbert spaces having a limit of the corresponding correlation function, Integral Equations and Operator Theory, 40,2001, 309-341, http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01299849?LI=true

2000г. - G. S. Boriova, A new form of the triangular model of M. S. Livsic for a class of nondissipative operators, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 53, No 10, 2000,9-12, http://adsabs.harvard.edu/full/2000CRABS..53j...9B

1997г. - K. P. Kirchev, G. S. Borisova, Commuting nonselfadjoint operators and their characteristic operator-functions, Serdica Math. J., 23, 1997, 313-334

1995г. - G. S. Borisova, On a class of commuting nonselfadjoint operators, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 48, No 2, 1995, 17-20

1989г. - S. Slavova, G. Borisova, Zh. Zhelev, On the operator equation AX=XB, Complex analysis and applications ’87 (Varna, 1987), 1989, 474-476

1986г. - S. Slavova, Zh. Zhelev, G. Borisova, Systems of linear operator equations, Complex analysis and applications ’85 (Varna, 1985), 1986, 635-642

1986г. - Galina S. Borisova, Representation of entire functions of exponential type in series on Appel polynomials and quasipolinomials, Complex analysis and applications ’85 (Varna,1985), 1986, 112-118

Доклади

2017г. - Galina S. Borisova, Steliana Atanasova, Nonselfadjoint Operators, Triangular Models, and the Soliton Theory, Second International Conference “Mathematics Days in Sofia”, July 10–14, 2017, Sofia, Bulgaria

2012г. - Galina S. Borisova, Sturm-Liouville systems and the triangular model of couplings of dissipative and antidissipative operators, MATTEX 2012

2007г. - Galina S. Borisova, Solitonic combinations and Wave Equations for Pairs of Commuting Non-Selfadjoint Non-Dissipative Operators, Jubilee International Conference New Trends in Mathematics and Informatics, Sofia, 2007.