КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Хон. проф. д.м.н. Георги Христов Георгиевабв

Хон. проф. д.м.н.  Георги Христов Георгиев

Факултет: Факултет по математика и информатика

Катедра: АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 315

Телефон: 054 830495 вътр.145

Email: g.georgiev@shu.bg

Приемно време: понеделник - 10:00 - 12:00 ч.

Завършен университет, специалност

Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Магистър, спец. МАТЕМАТИКА

Заемани академични длъжности

асистент - 1977

старши асистент - 1982

главен асистент --1987

доцент - 1997 (научна специалност - математика 01.01.06. Геометрия и топорогия)

професор - 2012 Научна област : 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология)

Придобити научни степени

доктор по математика - 1991 - Софийски Университет "Свети Климент Охридски"

(научна специалност - математика 01.01.06. Геометрия и топорогия)

доктор на наукиjте 2013 - Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски"

Научна област : 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология)

Водени лекции и/или упражнения

Аналитична геометрия

Проективна геометрия

Дескриптивна геометрия

Диференциална геометрия

Линейна алгебра и аналитична геометрия

Приложна математика

Геометрия за спец. Информатика

Висша математика - І част - за инженерните специалности

Математика - ІІ част за спец. Начална училищна педагогика

Области на научни интереси

Геометрия, геометрични преобразувания, линии и повърхнини.

Специализации

Софийски Университет "Св. Климент Охридски", 1979.

Ярославский педагогический институт, г. Ярославль, Русия, 1981.

Технически университет - Берлин, Германия, 2004, 2007, 2010.

Висше училище на Нарвик, гр. Нарвик, Норвегия, 2010.

Участия в международни и национални научни проекти

DFG-Project Geometric Problems and Special PDEs 2003-2010,

TU-Berlin, http://www3.math.tu-berlin.de/geometrie/gpspde/

Заемани ръководни позиции

Ръководител на катедра "Алгебра и геометрия" 2000-2016

Организационна дейност

Председател на Атестационната комисия при Факултета по математика и информатика

Членства в научни организации

Съюз на математиците в България

American Mathematical Society

Дисертации

2013г. - Георгиев, Георги Христов, Геометрия на директните подобности. Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2013. - 234 с. (за придобиване на научната степен "доктор на науките" (D.Sc.))

1990г. - Георгиев Георги Хр., Групи от кремонови трансформации в тримерно и четири-мерно проективно пространство: - Софийски Университет "Св. Климент Охридски", София,1990. - 134 с. (за придобиване на образователната и научна степен "доктор" (Ph.D.))

Монографии

2012г. - Georgiev Georgi H., Geometric Transformations for Modeling od Curves and Surfaces, Shaker Verlag, Aachen, 2012. https://zbmath.org/?q=ai:georgiev.georgi-hristov%20dt:b|s

Учебници

2004г. - Георгиев Г., Григоров Хр., Дескриптивна геометрия.- Университетско издателство “Епископ К. Преславски”, Шумен, 2004.- 224 с

2004г. - Георгиев Г., Приложна математика.-Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2004.-168 с.

2004г. - Георгиев, Георги, Приложна математика.- Електронен учебник в HTML формат , Център за дистанционно обучение, Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски ", Шумен, 20,04.

2001г. - Георгиев Г., Григоров Хр., Проективна геометрия. - Университетско издателство “Епископ К. Преславски”, Шумен, 2001. - 202 с.

Учебни помагала

2014г. - Георгиев, Георги Христов, Геометрия - Електронен Модул 2 -Геометрични трансформации и проекции, Център за дистанционно обучение, Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски ", Шумен, 2014. 58 с.

1986г. - Георгиев Г., Николов Й.,Петрова Р., Ръководство за упражнения по основи на училищния курс по математика: Ч. 2.: Геометрия. - Шумен, 1986. - 233 с.

Статии

2018г. - Georgiev Georgi Hristov, Pavlov Milen Dimov, Curvature Based Offsets to Elliptic Cylinders, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 120, No. 2 (2018), 229--242.

2018г. - Georgiev Georgi Hristov, Pavlov Milen Dimov, Focal and Generalized Focal Surfaces of Parabolic Cylinders, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol. 13, No. 15 (2018), 4458-4465.

2018г. - Georgiev G. H., Encheva R. P., Dinkova C. L., A visualization and a shape characterisation of a class of cylindrical helices, MATTEX 2018, Conference proceeding, v. 1 (2018), pp. 57- 64.

2017г. - Georgiev, Georgi Hristov, Pavlov, Milen Dimov, Curvature Dependent Offsets to Elliptic Cones, Far East Journal of Mathematical Sciences, Volume 102, Issue 11,(2017), 2757 - 2783, http://dx.doi.org/10.17654/MS102112757.

2017г. - Georgiev, Georgi Hristov, Pavlov, Milen Dimov, Focal Surfaces of Hyperbolic Cylinders, American Institute of Physics CP, Vol. 1910(2017), 0500051–0500058, https://doi.org/10.1063/1.5013987.

2016г. - Georgiev Georgi Hristov, Radulov Vencislav Dakov, Induced Planar Homologies in Epipolar Geometry, Global Journal of Pure and Applied Mathematics. ISSN 0973-1768 Volume 12, Number 4 (2016), pp. 3759–3773.

2016г. - Georgiev Georgi Hristov,, Generalized offset surfaces of cylindrical surfaces, American Institute of Physics CP, Vol. 1789(2016), , 020013-1–020013-6.

2016г. - Georgiev Georgi Hr., Radulov Vencislav D., Investigation of a canonical form of a fundamental matrix, MATTEX 2016, Conference proceedings, v.1,, pp. 59-67.

2015г. - Georgiev Georgi Hristov, Radulov Vencislav Dakov, Epipolar Geometry with a Fundamental Matrix in Canonical Form, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 105, No. 4 (2015), 669--683.

2015г. - Georgiev, Georgi Hristov, Encheva, Radostina Petrova and Dinkova, Cvetelina Lachezarova, Geometry of cylindrical curves over plane curves, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 113, 5637-5649 .

2014г. - Georgiev Georgi Hristov, Radulov Vencislav Dakov, On the epipolar geometry with two coincident projection planes and two coincident epipoles at infinity, American Institute of Physics CP, Vol. 1631(2014), 383 - 390. http://dx.doi.org/10.1063/1.4902502

2014г. - Георгиев Г. Х., Динкова Цв., Енчева Р., Фокални криви в Евклидово пространство, Сборник научни трудове, МАТТЕХ 2014, том 1, 67-75.

2014г. - Georgiev Georgi Hristov, Radulov Vencislav Dakov, A Practical Method for Decomposition of the Essential Matrix, Applied Mathematical Sciences, Vol. 8 no. 176( 2014), 8755 - 8770.

2013г. - Georgiev G. H., Dinkova C. L., Spherical long spirals, American Institute of Physics CP, Vol. 1561(2013), 355-362.

2013г. - Georgiev Georgi Hristov, Radulov Vencislav Dakov, Epipolar Geometry with one Epipole at Infinity, American Institute of Physics CP, Vol. 1570(2013), 375 - 382. http://dx.doi.org/10.1063/1.4854779.

2012г. - Georgiev, Georgi H., Shape curvatures of planar rational spirals, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6920(2012), 270-279.

2012г. - Dechevsky L.T., Georgiev, G. H., Interpolation of Curvature and Torsion Using Expo-Rational B-Splines, Lecture Notes in Computer Science, vol. 7116(2012) , 411 - 419.

2012г. - Georgiev, G. H., Short spirals on the shape sphere, American Institute of Physics C. P., Vol. 1487 (2012), 369-376.

2012г. - Georgiev, Georgi H., Bezier curves on the shape sphere, American Institute of Physics C. P., Vol. 1497 (2012), 326-333.

2012г. - Georgiev G. , Danailova N.,, Radulov V. , Geometry of two cameras, Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy - Sofia, vol. XLIV, fascicule II – Mathematics& Mechanics (2012), 199-208.

2012г. - Georgiev, Georgi H., Rational Generalized Offsets of Rational Surfaces, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2012 (2012), Article ID 618148, 1-15.

2011г. - Georgiev, Georgi H., Constructions of Rational Surfaces in the Three-Sphere, American Institute of Physics C. P., Vol. 1410, (2011), 213-220.

2010г. - Georgiev, Georgi H., Rational Curves in the three-dimensional Sphere, American Institute of Physics C. P., Vol. 1293 (2010), 133-140.

2010г. - Георгиев Г. Хр., Михайлова М. Н., Иванов И. Сл., Динкова Цв. Л., Намиране на точни решения на линейни матрични уравнения// Сборник научни трудове MATTEX 2010, посветен на 130-годишнината от рождението на акад. Кирил Попов, Шумен, 2010, с. 77-84.

2009г. - Georgiev Georgi, Ivanov Ivan, Mihaylova Milena, Dinkova Tsvetelina, An algorithm for solving a Sylvester quaternion equation, University of Rousse Scientific Works, Vol. 48, Book 6.1, Mathematics, Informatics, Physics, (2009), 35-39,

2009г. - Encheva R. P., Georgiev G. H., Similar Frenet Curves, Results in Mathematics, 55 (2009), 359-372.

2009г. - Georgiev, Georgi H., Constructions of space-like Bezier Surfaces in the Three-dimensional Minkowski space,, American Institute of Physics C. P., Vol. 1184(2009), 199--206.

2009г. - Георгиев Г. Хр., Михайлова М. Н., Иванов И. Сл., Динкова Цв. Л., Върху преподаването на собствени вектори и собствени стойности//Сборник научни трудове, посветен на 105-годишнина от рождението на пионерите на компютърната техника Джон Атанасов и Джон фон Нойман, том І, Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, 2009, с. 132-139

2008г. - Georgiev G. H., Space-like Bezier Curves in the Three-dimensional Minkowski Space, American Institute of Physics C. P., Vol. 1067 (2008), 373-380.

2008г. - Георгиев, Г. Хр., Михайлова, М. Н., Иванов, И. Сл., . Динкова, Цв. Д, Матрични уравнения и системата MATLAB// В: Научни трудове “Компютърните методи в науката и образованието”, Международна конференция посветени на 75 годишнината на проф. Грозьо Станилов , Университетско издателство "Еп. К. Преславски", Шумен, 2008, с. 162-166.

2008г. - Георгиев Г. Хр., Иванов И. Сл., Михайлова М. Н., Динкова Цв. Л., Линейни и квадратни матрични уравнения// Научни трудове на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2008, том 47, серия 5.1, Математика,Информатика, Физика, с. 31-35

2008г. - Георгиев Г. Хр., Динкова Цв. Л., Михайлова М. Н., Иванов И. Сл., Тригонометрични функции от матрици// Научни трудове на Русенски Университет "Ангел Кънчев", Русе, 2008, том 47, серия 5.1, Математика,Информатика, Физика, с. 36-40

2007г. - Georgiev G. H. , Shapes of plane Bezier curves, In: Curve and Surface Design: Avignon 2006, (P. Chenin, T. Lyche andL. L.Schumaker; Eds.), Nashboro Press, Brentwood TN,(2007), 143--152. http://www.zentralblatt-math.org/ioport/en/?q=an%3A05222653

2007г. - Georgiev G. H. , On the shape of the cubic Bezier curve, Pure and Applied Differential Geometry - PADGE 2007 (Franki Dillen and Ignace Van de Woestyne Eds.); ShakerVerlag, Aachen, (2007), 98-106. http://www.zentralblatt-math.org/ioport/en/?q=an%3A05244760

2007г. - Georgiev G. H., Linear connections on the logarithmic spiral, Tensor , N.S. , 68 (2007) 15-22

2004г. - Georgiev G. H. , Transformations of Euclidean Space and Clifford Geometric Algebra, In: Computational Noncommutative Algebra and Applications (Jim Byrnes and GeraldOstheimer Eds), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, (2004), 413-415.

2003г. - Encheva R., Georgiev G. , Curves on the shape sphere, Results in Math., 44 (2003), 279-288

2003г. - Encheva R., Georgiev G., Shapes of space curves, J. Geom. Graph. 7(2), (2003) 145–155 .

2002г. - Encheva R. P., Georgiev G. H., Shapes of tetrahedra, Journal of Geometry, 75 (2002), 61-72. http://65.54.113.26/Publication/47617968/shapes-of-tetrahedra -http://connection.ebscohost.com/c/articles/10004943/shapes-tetrahedra

2000г. - Gueorguiev, G. H., Rational ruled surfaces passing through two fixed lines. In: Curve and Surface Design-Saint Malo 99 (Pierre-Jean Laurent, Paul Sablonniere and Larry L.Schumaker Eds), Vanderbilt Univ. Press, Nashville, TN, (2000), 127-134. //-http://www.dtic.mil/docs/citations/ADP012022

2000г. - Georgiev G. Kh., A quarto - quartic transformation of the six - dimensional projective яpace. Comp. Rend. . de’ l Academie Bulgarie des Sciences, T. 53, No 4 (2000), 19-22 //-http://adsabs.harvard.edu/full/2000CRABS..53d..19G

Доклади

2018г. - Georgiev Georgi Hristov, Pavlov Milen Dimov, Similarity Functions on Surfaces and Generalized Focal Surfaces, In: 13th International Conference on Geometry and Applications, Varna (Bulgaria), September 1–5, 2017, J. Geom. 109: 17 (2018), 5-6, https://doi.org/10.1007/s00022-018-0422-6.

2015г. - Georgiev Georgi Hristov, Ventzislav Radulov, Identities for the Vector-Rows of the Essential Matrix, In: 12th International Conference on Geometry and Applications, J. Geom. 106:3 (2015), 620–621.

2014г. - Georgiev Georgi H. , Generalized Focal Surfaces of Ruled Surfaces, 8th international Conference - Curves and Surfaces, Paris, France, 2014, 35.

2014г. - Georgiev Georgi H. , Plane and Space Spirals, In: 11th International Conference on Geometry and Applications, J. Geom. 105:1 (2014), 189–190.

2012г. - Georgiev Georgi, Rational Curves and Surfaces in the Three-Sphere, In: 10th International Conference on Geometry and Applications, J. Geom. 103:2 (2012), 353.

2010г. - Georgiev Georgi, Constructions of Polynomial Curves and Surfaces in Minkowski 3-space, In: 9th International Conference on Geometry and Applications, J. Geom. 97:1-2 (2010), 129.

2006г. - Georgiev Georgi, Encheva Radostina, Space curves with a positive shape curvature In: 7th International Conference on Geometry and Applications, J. Geom. 84:1-2 (2006), 189.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2013г. - Vasantha Kandasamy, W.B.; Smarandache, Florentin Special dual like numbers and lattices. (English) Zbl 1259.15037 Columbus, OH: Zip Publishing (ISBN 978-1-59973-185-8/pbk). 245 p. $ 45.00 (2012). Reviewer: Georgi Hristov Georgiev (Shumen)

2013г. - Vasantha Kandasamy, W. B.; Smarandache, Florentin; Venkatbabu, Indra Innovative uses of matrices. (English) Zbl 06135162 Columbus, OH: The Educational Publisher (ISBN 978-1-59973-208-4/pbk). 227 p. (2012). Reviewer: Georgi Hristov Georgiev (Shumen)

2013г. - Kharazishvili, Alexander Some topologic-geometrical properties of external bisectors of a triangle. (English) Zbl 1266.51022 Georgian Math. J. 19, No. 4, 697-704 (2012). Reviewer: Georgi Hristov Georgiev (Shumen)

2013г. - Failla, G. On certain loci of Hankel r-planes of PM . (English) Zbl 1264.14068 Math. Notes 92, No. 4, 544-553 (2012); Reviewer: Georgi Hristov Georgiev (Shumen)

2013г. - Benyi, Arpad; Curgus, Branko Triangles and groups via cevians. (English) Zbl 06151646 J. Geom. 103, No. 3, 375-408 (2012). Reviewer: Georgi Hristov Georgiev (Shumen)

2012г. - Zbl 1145.51005 Kosiorek, Jaroslaw; Matras, Andrzej; Pankov, Mark, Distance preserving mappings of Grassmann graphs. (English), Beitr. Algebra Geom. 49, No. 1, 233-242(2008). MSC2000: *51M35 14M15, Reviewer: Georgi Hristov Georgiev (Shumen)

2012г. - Zbl 1183.52004 Ismailescu, Dan; Vojdany, Adam, Class preserving dissections of convex quadrilaterals. (English), Forum Geom. 9, 195-211, electronic only (2009). MSC2000:*52A20 51M15, Reviewer: Georgi Hristov Georgiev (Shumen)

2012г. - Alperin, Roger C.; Hayes, Barry; Lang, Robert J. Folding the hyperbolic crane. (English) Zbl 1258.53014 Math. Intell. 34, No. 2, 38-49 (2012). Reviewer: Georgi Hristov Georgiev (Shumen

2008г. - Zbl 1145.15017 Wallace, Robert G, The pattern of reality. (English)Adv. Appl. Clifford Algebr. 18, No. 1, 115-133 (2008). MSC2000: *15A66 11E88, Reviewer: Georgi HristovGeorgiev (Shumen)

2008г. - Zbl 1145.15016 Burdujan, Ilie, A group of involutions characterizing a Clifford algebra of type $\cal C \cal L_{0,3}$. (English) , Adv. Appl. Clifford Algebr. 18, No. 1, 1-8(2008). MSC2000: *15A66, Reviewer: Georgi Hristov Georgiev (Shumen)

2000г. - Hyper Geometric Functions, My Love: Modular Interpretations of Configuration Spaces (Aspects of Mathematics) -A Good, Exciting Textbook, November 15, 2000, By GeorgiHristov Georgiev (Shumen, Bulgaria)

Цитирания

2018г. - Статията Encheva R., Georgiev G., Shapes of space curves, J. Geom. Graph. 7(2), (2003) 145–155. е цитирана в: Altunkaya, B , Kula, L , Characterizations of slant and spherical helices due to pseudo-Sabban frame, Fundamental Journal of Mathematics and Applications, Vol. 1, No.1 (2018), 49-56.

2018г. - Статията Georgiev G. H. , On the shape of the cubic Bezier curve, Pure and Applied Differential Geometry - PADGE 2007 (Franki Dillen and Ignace Van de Woestyne Eds.); ShakerVerlag, Aachen, (2007), 98-106. е цитирана в: I. Oren, Equivalence Conditions of Two Bezier Curves in the Euclidean Geometry, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science, Volume 42, Issue 3 (2018), 1563–1577.

2018г. - Статията Encheva R. P., Georgiev G. H., Similar Frenet Curves, Results in Mathematics, 55 (2009), 359-372. е цитирана в: D. Khadjiev, I. Oren, O. Peksen, Global invariants of paths and curves for the group of all linear similarities in the two-dimensional Euclidean space, International Journal of Geometric Methods in Modern Physicsm Vol. 15, No. 6 (2018) Paper ID 1850092.

2018г. - Georgiev Georgi H., Geometric Transformations for Modeling od Curves and Surfaces, Shaker Verlag, Aachen, 2012. цитирана в: Encheva R., On the Geometry of Curves and Surfaces with Respect to One Subgroup of the Mobius Group, In:13th International Conference on Geometry and Applications, J. Geom. (2018) 109:17.

2018г. - Статията Georgiev G. H., Space-like Bezier Curves in the Three-dimensional Minkowski Space, American Institute of Physics C. P., Vol. 1067 (2008), 373-380. е цитирана в: Hatice KUSAK SAMANCI, Some Geometric Properties of The Spacelike Bezier Curve with a Timelike Principal Normal in Minkowski 3-Space, Cumhuriyet Science Journal, Vol.39-1(2018), 71-79.

2018г. - Статията Georgiev G. H., Space-like Bezier Curves in the Three-dimensional Minkowski Space, American Institute of Physics C. P., Vol. 1067 (2008), 373-380. е цитирана в: H. KUSAK SAMANCI, Metric Properties of a Space-like Rational Bezier Curve with a Time-like Principal Normal, Konuralp Journal of Mathematics, 6 (1) (2018), 144-148.

2017г. - Статията Encheva R. P., Georgiev G. H., Similar Frenet Curves, Results in Mathematics, 55 (2009), 359-372. е цитирана в: Ates, F., Kaya, S., Yayli, Y., Ekmekci, F., Generalized Similar Frenet Curves, Mathematical Sciences and Applications E-Notes, Vol. 5, No.2 (2017), 26-36.

2017г. - Статията Encheva R. P., Georgiev G. H., Similar Frenet Curves, Results in Mathematics, 55 (2009), 359-372. е цитирана в: Shyuichi Izumiya and Takayuki Nagai, Generalized Sabban Curves in the Euclidean n-Sphere and Spherical Duality, Results in Mathematics, Volume 72, Issue 1–2(2017) 401–417.

2017г. - Статията Encheva R., Georgiev G., Shapes of space curves, J. Geom. Graph. 7(2), (2003) 145–155 . е цитирана в: Ates, F., Kaya, S., Yayli, Y., Ekmekci, F., Generalized Similar Frenet Curves, Mathematical Sciences and Applications E-Notes, Vol. 5, No.2 (2017), 26-36.

2016г. - Статията Georgiev G. H., Space-like Bezier Curves in the Three-dimensional Minkowski Space, American Institute of Physics C. P., Vol. 1067 (2008), 373-380. е цитирана в : Oren I., The equivalence problem for vectors in the two-dimensional Minkowski spacetime and its application to Bezier curves, Journal of Mathematical and Computational Science, Vol 6, No 1 (2016),1-21.

2016г. - Статията Encheva R., Georgiev G.: Curves on the shape sphere. Results Math. 44, 279–288 (2003). е цитирана в: Simsek H., Ozdemir M., On Conformal Curves in 2-Dimensional de Sitter Space, Advances in Applied Clifford Algebras, vol. 26:2 (2016), 757–770.

2015г. - Статията Georgiev, Georgi H., Rational Generalized Offsets of Rational Surfaces, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2012 (2012), Article ID 618148, 1-15. е цитирана в : Bulut V., Caliskan A., The Exchange Variations of Offset Curves and Surfaces, Results in Mathematics, Vol. 67, Issue 3-4, 2015 , 303-332.

2015г. - Статията Encheva R. P., Georgiev G. H., Similar Frenet Curves, Results in Mathematics, 55 (2009), 359-372. е цитирана в: M. Ozdemi, r H. Simsek, Similar and self-similar curves in Minkowski n-space, B. Korean Math. Soc. 2015 Vol. 52, No. 6, 2071—2093.

2015г. - Статията Encheva R., Georgiev G., Shapes of space curves, J. Geom. Graph. 7(2), (2003) 145–155, е цитирана в: M. Ozdemi, r H. Simsek, Similar and self-similar curves in Minkowski n-space, B. Korean Math. Soc. 2015 Vol. 52, No. 6, 2071—2093.

2014г. - Georgiev, Georgi H., Rational Generalized Offsets of Rational Surfaces, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2012 (2012), Article ID 618148, 1-15. Цитирано в: Xuejuan Chen and Qun Lin, “Properties of Generalized Offset Curves and Surfaces,” Journal of Applied Mathematics, vol. 2014, Article ID 124240, 13 pages, 2014..

2014г. - Encheva R. P., Georgiev G. H., Similar Frenet Curves, Results in Mathematics, 55 (2009), 359-372. Цитирано в: Xuejuan Chen and Qun Lin, “Properties of Generalized Offset Curves and Surfaces,” Journal of Applied Mathematics, vol. 2014, Article ID 124240, 13 pages, 2014..

2014г. - Georgiev Georgi, Ivanov Ivan, Mihaylova Milena, Dinkova Tsvetelina, An algorithm for solving a Sylvester quaternion equation, University of Rousse Scientific Works, Vol. 48, Book 6.1, Mathematics, Informatics, Physics, (2009), 35-39, Цитирано в: Macias-Virgos E, Pereira-Saez MJ, A topological approach to left eigenvalues of quaternionic matrices Linear and Multilinear Algebra, Volume 62, Issue 2, (2014), 139-158.

2014г. - Статията Encheva R., Georgiev G., Shapes of space curves, J. Geom. Graph. 7(2), (2003) 145–155, е цитирана в: Ivo M. Michailov, Invariant theory and its applications, Proceedings of the international conference МАТHТЕCH 2014, Volume 1 (2014), Shumen,16-47.

2013г. - Encheva R., Georgiev G., Shapes of space curves, J. Geom. Graph. 7(2), (2003) 145–155 . Цитирано в: Bulent Karakas, Senay Baydas An Action of A Regular Curve on R3 and Matlab Applications, Journal of Informatics and Mathematical Sciences, Vol 5, No 3 (2013), 133–141.

2013г. - Статията Shapes of space curves, J. Geom. Graph. 7 (2003), 145-155, е цитирана в: Bulut, Vahide; Caliskan, Ali, The spherical evolute belong to the spherical image of developable ruled surface, International Symposium on Computing in Science & Engineering, Conference Proceeding, 2013, pp139-144..

2012г. - Georgiev,G. H., Constructions of Rational Surfaces in the Three-dimensional Sphere, American Institute of Physics CP, vol. 1410 (2011), 213--220. Цитирана в: Stoyanov T. S., Inequalities of the modulus of some complex integrals, Теория и практика современной науки, Материалы VІІ международной научно-практической конференции, Москва, 2012, 10-15.

2012г. - Georgiev, Georgi H., Shape curvatures of planar rational spirals, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6920(2012), 270-279. Цитирано в: Stoyanov T. S., Some estimates for the zeros of a complex polynomial in the convex hull}, American Institute of Physics CP, Vol. 1497 (1), 342-347 (2012)

2012г. - Georgiev, Georgi H., Shape curvatures of planar rational spirals, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6920(2012), 270-279. Цитирано в: Stoyanov T. S., Inequalities of the modulus of some complex integrals, Теория и практика современной науки, Материалы VІІ международной научно-практической конференции, Москва, 2012, 10-15.

2012г. - Georgiev, Georgi H., Constructions of Rational Surfaces in the Three-Sphere, American Institute of Physics C. P., Vol. 1410, (2011), 213-220. Цитирано в: Stoyanov T. S., Some estimates for the zeros of a complex polynomial in the convex hull, American Institute of Physics CP, Vol. 1497 (1), 342-347 (2012)

2012г. - Georgiev, Georgi H., Shape curvatures of planar rational spirals, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6920(2012), 270-279. Цитирано в: Stoyanov T. S., Some estimates of the modulus of some complex integrals using division of polynomials, Тенденции и перспективы развития современного научного знания, Материалы ІV международной научно-практической конференции, Москва, 2012, 11-14.

2012г. - Georgiev,G. H., Constructions of Rational Surfaces in the Three-dimensional Sphere, American Institute of Physics CP, vol. 1410 (2011), 213--220. Цитирана в: Stoyanov T. S., Some estimates of the modulus of some complex integrals using division of polynomials, Тенденции и перспективы развития современного научного знания, Материалы ІV международной научно-практической конференции, Москва, 2012, 11-14.

2012г. - Georgiev Georgi, Ivanov Ivan, Mihaylova Milena, Dinkova Tsvetelina, An algorithm for solving a Sylvester quaternion equation, University of Rousse Scientific Works, Vol. 48, Book 6.1, Mathematics, Informatics, Physics, (2009), 35-39, Цитирано в: Pereira-Saez M.J., Categoria de Lusternik-Schnirelmann y funciones de Morse en los espacios simetricos University of Santiago de Compostela, Ph.D. Thesis, 2012.

2011г. - Encheva R. P., Georgiev G. H., Shapes of tetrahedra, Journal of Geometry, 75 (2002), 61-72. Цитирано в: . Ali Gungor M, Murat Tosun. Some characterizations of quaternionic rectifying curves, Differential Geometry - Dynamical Systems, Vol. 13,(2011), 89-100.

2011г. - Georgiev G. H., Space-like Bezier Curves in the Three-dimensional Minkowski Space, American Institute of Physics C. P., Vol. 1067 (2008), 373-380. Цитирано в: Stoyanov,T. Some Estimates For Real Functionals In Finite Dimensional Spaces , American Institute of Physics C. P. vol. (1410,) 2011, pp. 241-246

2011г. - Georgiev, Georgi H., Rational Curves in the three-dimensional Sphere, American Institute of Physics C. P., Vol. 1293 (2010), 133-140. Цитирано в: Stoyanov,T. Some Estimates For Real Functionals In Finite Dimensional Spaces , American Institute of Physics C. P. vol. (1410,) 2011, pp. 241-246

2011г. - Georgiev, Georgi H., Constructions of space-like Bezier Surfaces in the Three-dimensional Minkowski space,, American Institute of Physics C. P., Vol. 1184(2009), 199--206. Цитирано в: Stoyanov,T. Some Estimates For Real Functionals In Finite Dimensional Spaces , American Institute of Physics C. P. , vol.1410( 2011), pp. 241-246

2011г. - Georgiev, Georgi H., Constructions of space-like Bezier Surfaces in the Three-dimensional Minkowski space,, American Institute of Physics C. P., Vol. 1184(2009), 199--206. Цитирано в: . Ugail H, M. Marquez and A. Yilmaz, On Bezier surfaces in three-dimensional Minkowski space, Computers and Mathematics with Applications, 62 (2011), 2899–-2912.

2009г. - Encheva R. P., Georgiev G. H., Shapes of tetrahedra, Journal of Geometry, 75 (2002), 61-72. Цитирано в: Abu-Saris, Raghib and Hajja, Mowaffaq. The Chaotic Behavior of the Sequence of Pedal Simplices, Results in Mathematics, 55 (2009), 209-220

2009г. - Georgiev G. H. , On the shape of the cubic Bezier curve, Pure and Applied Differential Geometry - PADGE 2007 (Franki Dillen and Ignace Van de Woestyne Eds.); ShakerVerlag, Aachen, (2007), 98-106. Цитирано в: Trends in Complex Analysis, Differential Geometry and Mathematical Physics, Editors Kouei Sekigava Vladimir S. Gerdjikov and Stancho Dimiev, World Scientific, 2009.

2009г. - Georgiev G. H. , Shapes of plane Bezier curves, In: Curve and Surface Design: Avignon 2006, (P. Chenin, T. Lyche andL. L.Schumaker; Eds.), Nashboro Press, Brentwood TN,(2007), 143--152. Цитирано в: Trends in Complex Analysis, Differential Geometry and Mathematical Physics, Editors Kouei Sekigava Vladimir S. Gerdjikov and Stancho Dimiev, World Scientific, 2009.